Whirlpool | BDH20 1B53 | Setup and user guide | Whirlpool BDH20 1B53 пайдаланушы нұсқаулығы

Whirlpool BDH20 1B53 пайдаланушы нұсқаулығы
KZ
КҮНДЕЛІКТІ АНЫҚТАМА
НҰСҚАУЛЫҒЫ
HOTPOINT ARISTON ӨНІМІН САТЫП АЛҒАНЫҢЫЗ
ҮШІН РАҚМЕТ. Барынша жан-жақты көмек алу
үшін құрылғыны мына веб-сайтта тіркеңіз:
www.hotpoint.eu/register
Қауіпсіздік нұсқаулығын және Пайдалану мен күтіп
ұстау нұсқаулығын docs.hotpoint.eu вебсайтына
кіріп, осы кітапшаның артқы жағындағы
нұсқауларға сүйене отырып жүктеп алуға болады.
Аспапты пайдалану алдында Денсаулық пен қауіпсіздік нұсқаулығын мұқият оқыңыз.
ӨНІМ СИПАТТАМАСЫ
ҚҰРЫЛҒЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1
2
3
4
6
5
7
9
Service:
0000 000 00000
8
11
10
Жоғарғы сөре
Жиналмалы ысырмалар
Жоғарғы сөренің биіктігін реттегіш
Жоғарғы спрей тұтқасы
Төменгі сөре
Ас құралдары себеті
Төменгі спрей тұтқасы
Сүзгі жинағы
Тұз қоймасы
Тазалау құралы мен шаю құралы ыдысы
Зауыт тақтайшасы
Басқару панелі
12
БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3 4
5
6
Индикатор шамы бар Қосу-Өшіру / Ысыру түймесі
Бағдарламаны таңдау түймесі
Тұзды толтыру индикатор шамы
Шаю құралын толтыру индикатор шамы
Бағдарламаның идникатор шамдары
Индикатор шамы бар Бастау/Тоқтату түймесі
1
АЛҒАШҚЫ РЕТ ПАЙДАЛАНУ
ТҰЗ, ШАЙҒЫШ ҚҰРАЛ МЕН ЖУҒЫШ ҚҰРАЛ
АЛҒАШҚЫ РЕТ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАТЫСТЫ
КЕҢЕС
Орнатқаннан кейін тор сөрелерден тығырықтарды және үстіңгі
тор сөреден тығыздағыш серіппелі элементтерді алып тастаңыз.
ШАЙҒЫШ ҚҰРАЛ ЫДЫСЫН ТОЛТЫРУ
Шайғыш құрал ыдысты ҚҰРҒАТУДЫ оңайырақ етеді. Шайғыш
құрал ыдысын A дисплейде ШАЙҒЫШ ҚҰРАЛДЫ ҚҰЮ
индикатор шамы
жанып тұрған кезде толтыру керек.
ТҰЗ БАГЫН ТОЛТЫРУ
Тұзды қолдану ыдыстарда және құрылғының жұмыс
құрамдастарында ҚАҚ түзілуінің алдын алады.
• Тұз багы ешқашан бос болмауы маңызды.
• Судың кермектігін орнатудың маңызы зор.
Тұз сауыты ыдыс жуғыш машинаның астыңғы жағында
орналасқан (БАҒДАРЛАМАЛАР СИПАТТАМАСЫН ҚАРАҢЫЗ
тарауын қараңыз) және басқару панеліндегі ТҰЗ ТОЛТЫРУ
индикатор шамы
жанған кезде оны толтыру қажет.
1. Төменгі сөрені алып тастап, бак
қақпағын бұрап алыңыз (сағат тіліне
қарсы бағытта).
2. Бұны тек бірінші рет пайдаланғанда
орындау керек: тұз сауытына су құйыңыз.
3. Құйғышты салыңыз (суретті қараңыз)
тұз бағын шетіне дейін толтырыңыз
(шамамен 1 кг); аздаған судың төгілуі
қалыпсыз.
4. Құйғышты алып, саңылаудан қалдық
тұзды сүртіп алыңыз.
Қақпақтың мықтап бұлғанын тексеріңіз, жуу бағдарламасы кезінде
ешбір тазалау құралы контейнерге кірмек керек (бұл жөндеуге
болмайтын суды жұмсарту құралына зақым келтіруі мүмкін).
Тұз қосу керек болған кезде, жуу циклын бастамас бұрын
міндетті түрде осы процедураны іске асыру керек.
СУ ҚАТТЫЛЫҒЫН ОРНАТУ
Суды жұмсарту құралының жақсы жұмыс істеуіне мүмкіндік
беру үшін, су қаттылығы параметрінің шлангідегі нақты су
қаттылығына негізделуі маңызды. Бұл мәліметтерді жергілікті
су жабдығынан алуға болады.
Зауыт параметрі орташа (3) су қаттылығы үшін орындалады.
• ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басу арқылы құрылғыны іске қосыңыз.
• ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басу арқылы құрылғыны өшіріңіз.
• Сигнал естілмейінше 5 секундқа P түймесі басып тұрыңыз.
• ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басу арқылы құрылғыны іске қосыңыз.
• Ағымдағы
жинақтың
бағдарлама
индикаторы
шамы
жыпылықтайды.
• Түймені басу арқылы P қалаған кермектік деңгейін таңдаңыз
(СУ КЕРМЕКТІГІ КЕСТЕСІН ҚАРАҢЫЗ тарауын қараңыз).
Су кермектігі кестесі
Деңгей
°dH
°fH
Германия деңгейлері
Франция деңгейлері
1
Жұмсақ
0-6
0 - 10
2
Орташа
7 - 11
11 - 20
3
Шамамен
12 - 17
21 - 30
4
Қатты
18 - 34
31 - 60
5
Өте қатты
35 - 50
61 - 90
• ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басу арқылы құрылғыны өшіріңіз.
Параметр аяқталды!
Осы процедура аяқталған соң, бағдарламаны жүктемей іске
қосыңыз.
Тек қана ыдыс жуғыш машиналарға арналған тұзды
қолданыңыз.
Тұз машинаға құйылған соң, ТҰЗДЫ ТОЛТЫРУ индикатор
шамы өшеді.
Тұз контейнері толтырылмаса, су жұмсартылмаса және
қыздыру элементі нәтижесінде зақымдалмаған болса.
2
B
A
1. Қақпақтағы ілмекті жоғары тартып, B шайғыш құрал ыдысын
ашыңыз.
2. Шайғыш құралды мұқият толтыру орнынан мүмкіндігінше
(110 мл) құю аузынан терең етіп салыңыз. Төгіліп кеткен
болса, дереу құрғақ матамен тазалап алыңыз.
3. Оның сырт етіп жабылғанын естімейінше қақпақты басыңыз.
Шаю құралын ЕШҚАШАН тікелей түтікке құймаңыз.
ШАЮ ҚҰРАЛЫНЫҢ МӨЛШЕРІН РЕТТЕУ
Құрғату нәтижелерімен толығымен қанағаттанбасаңыз,
қолданылған шаю құралының мөлшерін реттеуге болады.
• ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін қолданып ыдыс жуғыш машинаны
іске қосыңыз.
• Оны ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін қолданып өшіріңіз.
• P түймесін үш рет басыңыз, сигнал естіледі.
• ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін қолданып оны қосыңыз.
• Ағымдағы жинақтың бағдарлама индикаторы шамы
жыпылықтайды.
• Берілетін шаю құралы деңгейінің мөлшерін таңдау үшін P
түймесін басыңыз.
• Оны ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін қолданып өшіріңіз
Параметр аяқталды!
Шаю құралы деңгейі НӨЛ (ЭКО), nдеңгейіне орнатылған
болса, шаю құралы беріледі. Шаю құралы таусылған болса,
ТӨМЕН ШАЮ ҚҰРАЛЫ индикаторы жанбайды.
Ыдыс жуғыш машинаның үлгісіне байланысты ең көбі 4
деңгейді орнатуға болады. Зауыттық параметрлер нақты үлгіге
тән болады, өз машинаңыз бойынша оларды тексеру үшін
жоғарыдағы нұсқаулыққа сүйеніңіз.
• Ыдыстарда көгілдір жолақтарды байқасаңыз, төмен санды
орнатыңыз (1-2).
• Ыдыстарда судың тамшылары немесе қақ белгілері болатын
болса, жоғары санды (3-4) орнатыңыз.
ТАЗАЛАУ ҚҰРАЛЫ ЫДЫСЫН ТОЛТЫРУ
Жуғыш құрал ыдысын ашу үшін A ашу құрылғысын
қолданыңыз. Жуғыш құралды тек B ұнтақ ыдысына
салыңыз. Алдын ала жууға арналған жуғыш құралдың
қажетті мөлшерін барабанға тікелей салыңыз.
1. Тазалау құралын өлшеген кезде,
дұрыс мөлшерін қосу үшін
бұрында берілген ақпаратты
қараңыз.
Ыдыстың
ішінде
B
B
индикаторлары
құралын
мөлшерлеу үшін көмек береді.
2. Ол орнына сырт етіп түспейінше
A
қақпақты
жауып,
тазалау
құралының
қалдықтарын
ыдыстың шеттерінен сүртіп
тастаңыз.
3. Жабу құрылғысы орнына қауіпсіз
етіп салынбайынша, тазалау
құралының қақпағын жабыңыз.
Тазалау құралының ыдысы бағдарламаға сәйкес дұрыс
уақытта автоматты түрде ашылады.
KZ
Құрғату
сатысы
БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІ
Бағдарлама
Тазалау
ыдысының
контейнері
Түтік
1 Эко
50°
2 Қарқынды
65°
3 Қалыпты
55°
4 Экспресс 40’
50°
5 Жартылай жүктеу
50°
-
B
Жуу
Судың
бағдарламасының
тұтынылуы
ұзақтығы
(литр/айналым)
(сағ:мин)*)
Энергияны
тұтыну
(кВт/айналым)
4:00
11,5
0,83
-
2:30
15,0
1,50
-
2:25
15,0
1,35
-
0:40
8,0
0,90
-
1:15
11,0
0,90
ЭКО бағдарлама деректері EN 50242 Еуропалық стандартына сай зертханалық жағдайларға байланысты өлшенеді .
Сынақ зертханаларына арналған ескертпе: салыстырмалы EN сынақ жағдайлары үшін төмендегі мекенжайға электрондық
хат жіберіңіз: assistenza_en_lvs@indesitcompany.com
Бағдарламалардың ешқайсысы үшін ыдыс-аяқты алдын ала өңдеу керек емес.
*) Дисплейде немесе жинақта көрсетілетін бағдарлама ұзақтығы стандартты жағдайларға байланысты есептеледі. Нақты
уақыт кіріс судың температурасы мен қысымы, бөлме температурасы, тазалау құралының мөлшері, жүтелген ыдыстың
көлеме мен түрі, жүктелген ыдыстарды реттеу, қосымша таңдалған параметрлер мен датчикті калибрлеу сияқты көптеген
факторларға байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Датчикті калибрлеу бағдарлама ұзақтығын 20 минутқа арттыруы мүмкін.
Күту шығыны: Қосулы қалған режимнің шығыны: 5 Вт Өшірулі режим шығыны: 0,5 Вт
БАҒДАРЛАМАЛАР СИПАТТАМАСЫ
Жуу айналымын таңдау бойынша нұсқаулар.
1 ЭКО
Қалыпты кірленген ыдыс-аяқ. Стандартты бағдарлама,
біріктірілген энергия мен судың тұтынылуына қатысты ең
тиімдісі.
2 ҚАРҚЫНДЫ
Қатты ластанған ыдыс, әсіресе таба мен кәстрөл үшін
ұсынылатын бағдарлама (нәзік элементтерге қолдануға
арналмаған).
5 ЖАРТЫЛАЙ ЖҮКТЕУ
Жартылай жүктелген сәл немесе қалыпты кірленген ыдыс-аяқты жуу үшін аса оңайтлы бағдарлама.
Ескертпелер:
Жылдам немесе Тез сияқты циклдар сәл кірленген ыдыстар үшін
аса тиімді екенін ескеріңіз.
Шығынды одан әрі де азайту үшін, тек қана ыдыс жуғыш
машина толы болғанда іске қосыңыз.
3 ҚАЛЫПТЫ
Араласқан лас . Қатып қалған тағам қалдықтары бар қалыпты
ластанған ыдыстар үшін.
4 ЭКСПРЕСС 40’
Қатып қалған тағам қалдығы жоқ, шамалы ластанған ыдыс
үшін қолданылатын бағдарлама.
3
СӨРЕЛЕРДІ ЖҮКТЕУ
ЖОҒАРҒЫ СӨРЕ
Нəзік жəне жеңіл ыдыстарды жүктеңіз:
стакандар, саптыаяқтар, кішкентай
тарелкеалар, кішкентай салат
ыдыстары.
(жоғарғы сөренің жүктеу мысалы)
ЖОҒАРҒЫ СӨРЕНІҢ БИІКТІГІН РЕТТЕУ
Жоғарғы сөренің биіктігін реттеуге болады:
төменгі жәшікке көп ыдыс салу үшін
жоғарғы қалып және жоғары қатарда көбірек
бос орынды жасау арқылы алынбалы
тіректердің көбін жасауға арналған төменгі
қалып және төменгі сөреге салынған
заттармен қақытығысты туғызбау.
Жоғарғы сөре тетіктерді баспай, жоғарғы
сөре жоғарғы сөренің биіктігін
реттегішпен (суретті көреңіз) жабдықталады,
сөре жоғарғы қалыпқа қойылған бойда, жай
ғана сөренің бүйірлерін ұстап оны көтеріңіз.
Төменгі қалыпты қалпына келтіру үшін, сөренің бүйірлеріндегі
A тетіктерді басып, жәшікті төмен қарай басыңыз
Ол салынған соң, сөренің биіктігін реттемеуді ұсынамыз.
ЕШҚАШАН жәшіктің тек бір жағын жоғары көтермеңіз
немесе төмен түсірмеңіз.
РЕТТЕЛЕТІН ҚАЛПЫ БАР ЖИНАЛМАЛЫ ЫСЫРМАЛАР
Ыдыс-аяқты тор сөреге ыңғайлы
орналастыру үшін,жиналмалы
ысырмаларды жинап, қайта ашуға
болады.
Шыны стакандарды әрбір стаканның
тұтқасын сәйкес ұяға салу арқылы
жиналмалы ысырмаларға қауіпсіз етіп
салуға болады.
Үлгіге байланысты:
• ысырмаларды ашу үшін, оны сырғытып,
айналдыру қажет немесе ілмектерден
босатып, шығарып алу керек.
• ысырмаларды жинау үшін, оны
айналдырып, ысырмаларды төмен
қарай сырғыту қажет немесе оны жоғары қарай тартып,
ысырмаларды ілмектерге бекіту керек.
4
ТӨМЕНГІ СӨРЕ
кеселер, қақпақтар, тарелкалар,
саладқа арналған ыдыстар, ас ішетін
ыдыстар, т.б. үшін. Үлкен тарелкалар
мен қақпақтар шашыратқыш
тұтқасымен кедергі келмеу үшін
қапталдарына жақсы қойылады.
(төменгі жәшікке арналған жүктеу
мысалы)
АС ҚҰРАЛДАРЫ СЕБЕТІ
Жетілдірділген ас үй ыдыстарын реттеуге арналған жоғарғы
торларды салыңыз.
Оны тек төменгі сөренің алдыңғы жағына қою керек.
Өткір ұштары бар пышақтар мен басқа ас үй құралдарын
бетін төмен қаратып ас құралдары себеті салыңыз
немесе оларды жоғарғы сөренің жиналмалы бөліктеріне
көлденеңінен салуға болады.
KZ
КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ
1. СУ БАЙЛАНЫСЫН ТЕКСЕРУ
Ыдыс жуғыш машинаның су құбырына жалғанғанын және
шүмектің ашық екенін тексеріңіз.
2. ЫДЫС ЖУҒЫШ МАШИНАНЫ ІСКЕ ҚОСУ
Есікті ашып, ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз.
3. СӨРЕЛЕРДІ ЖҮКТЕУ
(СӨРЕЛЕРДІ ЖҮКТЕУ қараңыз)
4. ТАЗАЛАУ ҚҰРАЛЫ ЫДЫСЫН ТОЛТЫРУ
(БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІ қараңыз).
5. БАҒДАРЛАМАНЫ ТАҢДАП, АЙНАЛЫМДЫ РЕТТЕУ
Ыдыстардың түрі мен оның ластану деңгейіне байланысты
(БАҒДАРЛАМАЛАР СИПАТТАМАСЫ), P түймесін басу арқылы
сәйкес бағдарламаны таңдаңыз.
Қалаған опцияларды таңдаңыз (СӨРЕЛЕРДІ ЖҮКТЕУ қараңыз).
6. START (БАСТАУ)
Жуу циклін БАСТАУ/Тоқтату түймесіне басып (ЖД шамы
жанады) және есікті 4 сек. ішінде жауып іске қосыңыз.
Бағдарлама басталғаннан кейін сіз жалғыз бір дыбыс
белгісің естіп аласыз. Егер есік 4сек. ішінде жабық
болмаса, дабыл сигналы ойнатылады. Бұл жағдайда, есікті
ашып, БАСТАУ/Тоқтату түймешігін басыңыз және есікті
4 секунд ішінде жабыңыз.
7. ЖУУ АЙНАЛЫМЫНЫҢ СОҢЫ
Жуу айналымының соңы сигналдармен анықталады
және туындағанын таңдалған бағдарламаның индикатор
шамының жыпылықтауымен көрсетіледі. ҚОСУ/ӨШІРУ
түймесін басу арқылы есікті жауып, құрылғыны өшіріңіз.
Ас ішетін сайманды алмас бұрын күйіп қалмау үшін
бірнеше минут күтіңіз.
Төменгісінен бастап сөрелердің жүгін шығарып алыңыз.
Электр энергиясының тұтынылуын азайту үшін,
енжарлықтың арнайы ұзартылған мерзімі кезінде
құрылғы автоматты түрде өшіріледі.
Ас ішетін сайманы аздап ластанған болса немесе ыдыс
жуғыш машинаға салынбас бұрын сумен шайылған
болса, сәйкесінше қолданылған тазалау құралының
мөлшерін азайтыңыз.
ІСКЕ ҚОСЫЛҒАН БАҒДАРЛАМАНЫ ӨЗГЕРТУ
Дұрыс емес бағдарлама таңдалған болса, ол жаңа ғана
басталған болса, оны өзгертуге болады: есікті ашып,
ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басып ұстыңыз, машина сөнеді.
ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін қолданып құрылғыны кері қосыңыз,
жаңа жуу айналымын және қалаған опцияларды таңдаңыз;
жуу циклін БАСТАУ/Тоқтату түймесіне басып және есікті 4
сек. ішінде жауып іске қосыңыз.
ҚОСАЛҚЫ АС ІШЕТІН САЙМАНДЫ ҚОСУ
Машинаны тоқтатпай, есігін ашыңыз да (БАСТАУ/Тоқтату
ЖД шамы жыпылықтай бастайды) (ЫСТЫҚ будан сақ
болыңыз!) ыдысты машинаның ішіне салыңыз.
БАСТАУ/Тоқтату түймесін басыңыз да есікті 4 сек.ішінде
жабыңыз, цикл үзілген жерінен қайтып басталады.
КЕЗДЕЙСОҚ КЕДЕРГІЛЕР
Жуу айналымы кезінде есік ашылатын болса немесе тоқ
өшетін болса, айналым тоқтайды. БАСТАУ/Тоқтату түймесін
басыңыз да есікті 4 сек.ішінде жабыңыз, цикл үзілген жерінен
қайтып басталады.
Функциялар туралы толығырақ ақпаратты сұратуға
немесе соңғы беттегі нұсқауларға сүйене отырып
Интернеттен Пайдалану жəне күтіп ұстау нұсқаулығын
жүктеп алуға болады.
АҚЫЛ-КЕҢЕС
КЕҢЕСТЕР
Жәшіктерді жүктемес бұрын, ыдыстардан барлық тағам
қалдықтарын алып тастап, стакандарды босатыңыз. Оларды
алдын ала ағын судың астында жуудың қажеті жоқ.
Ол орнына мықтап салынбайынша және сыртына
шығарылмайынша ыдыстарды реттеңіз; және ыдыстарды
аузын төмен қаратып және ойығы/шығыңқы бөліктерін еңкейтіп
салыңыз, бұл судың әрбір беткейге тиюіне және еркін ағуына
мүмкіндік береді.
Ескерту: қақпақтары, тұтқалары, науалары және қуыру табалары
шашыратқыш тұтқаларды айналуға кедергі келтірмеу керек.
Кішкентай ыдыстарды ас ішетін саймандар жәшігіне салыңыз.
Қатты ластанған ыдыстар мен табаларды төменгі жәшікке қою
керек, себебі бұл бөлікте су шашыратқыштар қатты болады және
қатты жуу өнімділігіне мүмкіндік береді.
Құрылғыны жүктеген соң, шашыратқыш тұтқаларының оңай
айналуына мүмкіндік беріңіз.
ГИГИЕНА
Ыдыс жуғыш машинада жиналған иіс пен кірді кетіру үшін
кемінде бір ай ішінде жоғарғы температура бағдарламасын
іске қосыңыз. Тазалау құралының шай қасығын қолданып,
құрылғыны тазалау үшін оны жүктемей іске қосыңыз.
ҚОЛАЙЛЫ ЕМЕС ЫДЫСТАР
• Ағаштан жасалған ыдыстар мен ас ішетін саймандар.
• Нәзір пішімделген стакандар, әшекейлі қолдан жасалған
және антиквариаттық ыдыстар. Әшекейлері төзімді емес.
• Жоғары температураға төзім алмайтын синтетикалық
материалдың бөліктері.
• Мыс және жіңішке ыдыс.
• Күлмен, вакспен, майлайтын маймен немесе сиямен
ластанған ыдыстар.
Стакан әшекейлерінің түстері мен алюминий/күміс бөліктері
жуу кезінде өзгертілуі және түсінің өзгертілуі мүмкін.
Стаканның кейбір түрлері (мыс., хрусталь заттар) бірнеше
жуу айналымының санынан кейін бұлыңғыр бола бастайды.
СТАКАНҒА ЖӘНЕ АС ІШЕТІН ЫДЫСТАРҒА
ЗАҚЫМ КЕЛТІРУ
• Өндіруші ыдыс жуғыш машинада жууға болады деп
кепілдеме берілген шыны және фарфор ыдыстарды ғана
қолданыңыз.
• Фарфор ыдысқа лайықты жұмсақ жуғыш құралды
пайдаланыңыз
• Жуу айналымы аяқталған соң стакандар мен ас ішетін
саймандарды ыдыс жуғыш машинадан бірден шығарып алыңыз.
5
КҮТІМ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
СҮЗГІ ЖИНАҒЫН ТАЗАЛАУ
БҮРІККІШТЕРДІ ТАЗАЛАУ
Сүзгілерді бітеліп қалмауы және қалдық судың дұрыс ағуы үшін
сүзгі жинағын қалыпты түрде тексеріп тұрыңыз.
Сүзгілер жинағы үш сүзгіден тұрады, олар ыдыс жуған
судағы тағам қалдықтарын кетіріп, содан кейін суды қайта
айналдырады: жуу нәтижесі барынша жақсы болуы үшін
оларды таза ұстау керек.
Ыдыс жуғыш машинаны сүзгілерді салмай немесе сүзгі
бос болса, қолдануға болмайды.
Тағам қалдықтары бүріккіштері жабысып қалып, су бүркілетін
тесіктерді бітеп тастаған жағдайда. Уақыт өте бүріккіштерді
тексеріп, оларды металл емес кішкентай шөткемен тазалап
тұрған жөн.
Үстіңгі бүріккішті алып шығу үшін пластик бекіткіш шығырды
сағат тілінің бағытына қарсы бұраңыз. Үстіңгі бүріккішті
тесіктердің көбісі жоғары қарап тұратындай етіп ауыстыру
керек.
Бірнеше рет жуған соң, сүзгі жинағын тексеріңіз және қажет
болса, метал емес щетканы қолданып кранның астында мұқият
жуыңыз және төмендегі келесі нұсқауларды орындаңыз:
1. Цилиндрлік сүзгіні A сағат тілінің бағытына қарсы бұраңыз
да, тартып шығарыңыз (1-сурет).
2. Бүйір құлақшаларға аздап күш сала отырып, B тостақ сүзгіні
алып шығыңыз (2-сурет).
3. Тот баспайтын болаттан жасалған табақша сүзгіні сырғытып
шығарыңыз C (3-сурет).
4. Тұтқышты тексеріп, тағам қалдықтары болса, алып
тастаңыз. Жуу циклының сорғы қорғағышын (қара түсті
бөлшек) ЕШҚАШАН ДА АЛМАҢЫЗ (4-сурет).
Астыңғы бүріккішті жоғары қарай тартып алып шығуға болады.
12
A
B
A
34
C
Сүзгілерді тазалған соң, сүзгі жинағын қайта салып, оны
қалпына реттеңіз; бұл ыдыс жуғыш машинаның тиімді
жұмысын жасау үшін маңызды.
6
СУ КЕЛЕТІН ШЛАНГІНІ ТАЗАЛАУ
Су келетін шлангілер жаңа немесе ұзақ уақыт бойына
қолданылмаған болса, қажетті қосылымдарды орындамас
бұрын қалдық заттардың жоқтығын және оның тазалығын
тексеру үшін су өткізіңіз. Осы сақтық шаралары орындалмайтын
болса, су кірісінің бітелуі және ыдыс жуғыш машинаға зақым
келтіруі мүмкін.
KZ
АҚАУЛЫҚТАРДЫ ШЕШУ
Ыдыс жуғыш машинаның дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
Қызмет орталығымен байланыспас бұрын, ақаулықты келесі тізімге өту арқылы шешуге болатынын тексеріңіз.
АҚАУЛЫҚТАР ЫҚТИМАЛ СЕБЕПТЕРІ
ШЕШІМДЕР
Ыдыс жуғыш
Құрылғы дұрыс жалғанбаған.
машина
басталмайды
Токтың өшуі.
немесе пәрмендерге
жауап бермейді.
Ыдыс жуғыш машина есігі жабық емес.
Ашаны розеткаға салыңыз.
Ыдыс жуғыш
машина суы
ақпайды.
Ыдыс жуғыш
машина артық шу
шығарады.
Ыдыстар таза емес.
Ыдыс жуғыш машина қуат қосылған кезде автоматты түрде іске
қосылады.
“сырт” еткен дыбыс естілмекйінше, есікті қатты жабыңыз.
Ол пәрмендерге жауап бермейді.
ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басу арқылы құрылғыны өшіріңіз де, шамамен бір
минут өткен соң оны қайтадан қосып, бағдарламаны қайта орнатыңыз.
Жуу айналымы әлі аяқталмаған.
Жуу айналымы аяқталғанша күтіңіз.
Ағызу шлангісі бүгіліп қалған.
Су төгетін шлангінің бүктеоіп қалмағанын тексеріңіз (ОРНАТУ
НҰСҚАУЛЫҒЫН қараңыз).
Ағызу жүйесінің құбыры бітелген.
Ағызу жүйесі құбырын тазалаңыз.
Сүзгі тағам қалдықтарымен бітелген
Сүзгіні тазалаңыз (СҮЗГІЛЕР ЖИНАҒЫН ТАЗАЛАУ тарауын қараңыз).
Ыдыстар бір-біріне соқтығысып
гүрсілдеуде.
Ыдыс-аяқты дұрыстап орналастырыңыз (ТОР СӨРЕЛЕРГЕ ЫДЫС-АЯҚТЫ САЛУ тарауын қараңыз).
Көпіршіктің артық мөлшері
шығарылған.
Жуғыш құрал дұрыс өлшенбеген немесе ол ыдыс жуғыш машинада
қолдануға арналмаған (ЖУҒЫШ ҚҰРАЛ ЫДЫСЫН ТОЛТЫРУ тарауын
қараңыз). АҒЫЗУ түймесін басу арқылы ыдыс жуғыш машинаның
мәндерін бастапқы қалпына келтіріп (ОПЦИЯЛАР МЕН ФУНКЦИЯЛАР
тарауын қараңыз) , жаңа бағдарламаны жуғыш құралсыз іске қосыңыз.
Ас ішетін ыдыс дұрыс реттелмеген.
Ыдыс-аяқты дұрыстап орналастырыңыз (ТОР СӨРЕЛЕРГЕ ЫДЫС-АЯҚТЫ САЛУ тарауын қараңыз).
Спрей тұтқалары ыдыстармен
араласып еркін қозғала алмайды.
Ыдыс-аяқты дұрыстап орналастырыңыз (ТОР СӨРЕЛЕРГЕ ЫДЫС-АЯҚТЫ САЛУ тарауын қараңыз).
Жуу циклы тым жеңіл.
Дұрыс келетін жуу циклын таңдаңыз (БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІН
қараңыз).
Көпіршіктің артық мөлшері
шығарылған.
Жуғыш құрал дұрыс өлшенбеген немесе ол ыдыс жуғыш машинада
қолдануға арналмаған (ЖУҒЫШ ҚҰРАЛ ЫДЫСЫН ТОЛТЫРУ
тарауын қараңыз).
Шаю құралы бөлігінің қақпағы дұрыс
жабылмаған.
Шаю құралы ыдысының қақпағы жабылғанын тексеріңіз.
Сүзгі ластанған немесе бітелген.
Сүзгілер жинағын тазалаңыз (КҮТІП ҰСТАУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ тарауын
қараңыз).
Тұз жоқ.
Тұз ыдысын толтырыңыз (ТҰЗ ЫДЫСЫН ТОЛТЫРУ тарауын қараңыз).
ЖӨНДЕУ ЖӘНЕ АҚАУЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ
НҰСҚАУЛЫҒЫ
Жөндеу және ақаулықтарды анықтау бойынша толық ақпаратты
Пайдалану және күтіп ұстау нұсқаулығынан қараңыз.
Пайдалану және күтіп ұстау нұсқаулығын мына жерден
алуға болады:
• Кепілді қызмет көрсету; телефон нөмірін кепілдік
кітапшасынан қараңыз.
• мына веб-сайттан жүктеп алыңыз: docs.hotpoint.eu
• QR кодын пайдаланыңыз:
ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР ПАРАҒЫ
Қуат тұтыну деректері жазылған техникалық деректерді мына
веб-сайттан жүктеп алуға болады: docs.hotpoint.eu
КЕПІЛДІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНА
ХАБАРЛАСУ
Кепілді қызмет көрсету орталығына
хабарласқан кезде, ыдыс жуғыш
машинаның ішкі сол жағына немесе
оң жағына жапсырылған техникалық
тақтайшада көрсетілген кодтарды
беру керек. Телефон нөмірі кепілдік
кітапшасында немесе мына веб-сайтта
берілген: www.hotpoint.eu
IEC 436
:
7
400011334597
12/2018 as - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising