Whirlpool NTDLR 60116 User guide

Whirlpool NTDLR 60116 User guide
Návod k použití
www.‌whirlpool‌.eu/register
NÁVOD K POUŽITÍ
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL.
Chcete-li získat komplexnější podporu,
zaregistrujte svůj spotřebič na adrese www.whirlpool.eu/register
OBSAH
PRŮVODCE ZDRAVÍ A BEZPEČNOST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Bezpečnostní pokyny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
NÁVOD K POUŽITÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Popis výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Zásobník pracího prostředku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Technické údaje pro připojení k rozvodu vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ovládací panel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Programy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Volby a funkce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Tabulka programů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Jak používat spotřebič. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
První použití. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Denní používání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ukazatele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Rady a tipy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Čištění a údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Čištění vnějších a vnitřních částí pračky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kontrola hadice pro přívod vody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Čištění sítkových filtrů v hadici pro přívod vody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Čištění zásobníku pracího prostředku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Čištění vodního filtru / vypouštění zbylé vody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vyjmutí předmětu, který zapadne mezi buben a vanu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Odstraňování závad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Popis indikátorů chyby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Přeprava a manipulace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Středisko poprodejních služeb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
PRŮVODCE INSTALACÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2
Průvodce Zdraví a bezpečnost
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Před použitím spotřebiče si přečtěte tento návod
k použití. Uschovejte si jej pro pozdější použití.
V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou
uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která
musíte dodržovat. Výrobce se zříká jakékoli
odpovědnosti za nedodržení těchto
bezpečnostních pokynů, nevhodné používání
spotřebiče nebo nesprávné nastavení ovladačů.
Velmi malé děti (0−3 roky) je třeba držet
v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče. Nejsou-li
malé děti (3−8 let) pod dohledem, je třeba je držet
v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče. Děti starší
8 let a osoby s fyzickým, smyslovým či duševním
postižením nebo bez patřičných zkušeností
a znalostí mohou tento spotřebič používat pouze
pod dohledem nebo tehdy, pokud obdržely
informace o bezpečném použití spotřebiče
a rozumějí rizikům, která s jeho používáním
souvisejí. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem
hrály. Nedovolte dětem, aby bez dohledu
prováděly čištění a vykonávaly běžnou údržbu
spotřebiče.
Nepokoušejte se dvířka otevřít násilím.
SCHVÁLENÉ POUŽITÍ
UPOZORNĚNÍ: Tento spotřebič není určen
k řízení pomocí externího zařízení, jako je např.
časovač, nebo samostatného systému dálkového
ovládání.
Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti
a podobných zařízeních jako: kuchyňské kouty pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a na jiných
pracovištích; statky; hotely, motely, zařízení typu
„bed and breakfast“ a jiná rezidenční prostředí;
společně využívané prostory v bytových domech
nebo prádelnách.
Při plnění stroje nepřekračujte jeho maximální
kapacitu (v kg suchého prádla) uvedenou v tabulce
programů.
Tento spotřebič není určen pro profesionální
použití. Spotřebič nepoužívejte ve venkovním
prostředí.
Nepoužívejte žádná rozpouštědla (např.
terpentýn, technický benzín), čisticí prostředky
obsahující rozpouštědla, tekuté čisticí prášky, čisticí
prostředky na sklo, univerzální čisticí prostředky či
hořlavé tekutiny. V pračce neperte látky, které byly
ošetřeny rozpouštědly nebo hořlavými tekutinami.
INSTALACE
Stěhování a instalaci spotřebiče musejí provádět
minimálně dvě osoby – nebezpečí zranění! Při
rozbalování a instalaci používejte ochranné
rukavice – nebezpečí pořezání!
CS
JE DŮLEŽITÉ SI JE PŘEČÍST A DODRŽOVAT
Při přemisťování nikdy nedržte spotřebič za
horní desku nebo víko.
Instalaci, včetně připojení přívodu vody (pokud
nějaký existuje) a elektřiny, a opravy musí provádět
kvalifikovaný technik. Neopravujte ani
nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to
není výslovně uvedeno v návodu k použití.
Nedovolte dětem, aby se přibližovaly k místu
instalace. Po vybalení spotřebiče se přesvědčte, že
během přepravy nedošlo k jeho poškození.
V případě problémů se obraťte na prodejce nebo
na nejbližší servisní středisko. Po instalaci musí být
obalový materiál (plasty, polystyrenová pěna atd.)
uložen mimo dosah dětí – nebezpečí udušení.
Před zahájením instalace je nutné spotřebič
odpojit od elektrické sítě – nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Během instalace se ujistěte,
že zařízení nepoškozuje napájecí kabel –
nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.
Spotřebič zapněte až po dokončení jeho instalace.
Neumisťujte zařízení do míst, kde by mohlo být
vystaveno následujícím extrémním podmínkám:
špatné větrání, teplota pod 5 °C nebo vyšší než
35 °C.
Při instalaci spotřebiče se přesvědčte, že
všechny čtyři nožičky stojí pevně na zemi. Podle
potřeby je nastavte a pomocí vodováhy
zkontrolujte, zda je spotřebič přesně ve vodorovné
poloze.
Instalujete-li spotřebič na dřevěnou nebo
plovoucí podlahu (určité parketové nebo
laminátové materiály), připevněte k podlaze desku
z překližky o rozměrech nejméně 60 × 60 × 3 cm
a na ni spotřebič postavte.
Přívodní hadici(e) připojte v souladu s platnými
předpisy místního vodárenského podniku.
Pro modely pouze s přívodem studené vody:
Nepřipojujte přívod teplé vody.
Pro modely s přívodem horké vody: Teplota
přiváděné teplé vody nesmí překročit 60 °C.
V rámci ochrany před poškozením je pračka
během přepravy opatřena přepravními šrouby
a přepravní konzolou. Před použitím pračky je
třeba odstranit přepravní konzolu (viz návod
k instalaci). Po odstranění šroubů zakryjte otvory
dvěma přiloženými krytkami. Odstraňte spodní
ochranu pračky tak, že ji naklopíte a pootočíte
kolem jednoho ze zadních rohů. Ujistěte se, že
plastová část spodního ochranného dílu (pokud je
jím váš model vybaven) zůstala v obalu, a nikoli na
spodní straně pračky. Je to velmi důležité, protože
v opačném případě by plastová část mohla pračku
3
Průvodce Zdraví a bezpečnost
při provozu poškodit.
Po dokončení instalace zařízení a před jeho
zapnutím je třeba několik hodin vyčkat, než se
přizpůsobí podmínkám v místnosti.
Zkontrolujte, zda nejsou větrací otvory
v podstavci pračky (je-li u daného modelu
k dispozici) zakryté kobercem nebo jiným
předmětem.
Pro připojení spotřebiče k rozvodu vody
používejte pouze nové hadice. Stará souprava
hadic není určena k opětovnému použití.
Tlak přívodní vody se musí pohybovat v rozmezí
0,1–1 MPa.
VÝSTRAHY TÝKAJÍCÍ SE ELEKTRICKÉHO PROUDU
V souladu s národními bezpečnostními
normami týkajícími se elektrických zařízení musí
být možné odpojit spotřebič od elektrické sítě
vytažením zástrčky, pokud je zástrčka přístupná,
nebo, v souladu s pravidly pro zapojování,
prostřednictvím vícepólového vypínače
umístěného před zásuvkou a spotřebič musí být
uzemněn.
Nepoužívejte prodlužovací kabely, sdružené
zásuvky nebo adaptéry. Po provedení instalace
nesmí být elektrické prvky spotřebiče pro uživatele
přístupné. Nepoužívejte spotřebič, pokud jste
mokří nebo naboso. Tento spotřebič nezapínejte,
pokud je poškozen napájecí síťový kabel či
zástrčka, pokud správně nefunguje nebo byl
poškozen či spadl.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, za
identický ho smí vyměnit pouze výrobce, servisní
technik nebo osoba s podobnou příslušnou
kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu – riziko
elektrického šoku!
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ: Než zahájíte
jakoukoli údržbovou operaci, ujistěte se, že je
spotřebič vypnutý a odpojený od zdroje napájení;
nikdy nepoužívejte parní čistič – riziko elektrického
šoku!
4
LIKVIDACE OBALOVÉHO MATERIÁLU
Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním
symbolem
.
Jednotlivé části obalového materiálu proto zlikvidujte odpovědně
podle platných místních předpisů týkajících se nakládání s odpady.
LIKVIDACE DOMÁCÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Tento spotřebič byl vyroben z recyklovatelných nebo opakovaně
použitelných materiálů. Zlikvidujte jej podle místních předpisů pro
likvidaci odpadu. Další informace o likvidaci, renovaci a recyklaci
elektrických spotřebičů získáte na místním úřadě, ve středisku pro
sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.
Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU
o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví.
Symbol na výrobku nebo doprovodné dokumentaci udává, že tento
výrobek nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem, ale je nutné
ho odevzdat do příslušného sběrného střediska k recyklaci elektrických
a elektronických zařízení.
CS
Návod k použití
POPIS VÝROBKU
1.
2.
3.
1. Madlo na víku
2. Víko
4.
3. Ovládací panel
5.
4. Dávkovač pracího prostředku
5. Buben
6. Vodní filtr – za krytem
6.
7.
7. Páka na přesouvání (v závislosti na modelu)
8. Nastavitelné nohy (2×)
8.
ZÁSOBNÍK PRACÍHO PROSTŘEDKU
1. Přihrádka pro hlavní praní
• Prací prostředek na hlavní část praní (musí být přidán
do všech pracích programů)
• Přípravek na odstranění skvrn (volitelný)
• Změkčovač vody (volitelný; doporučuje se pro tvrdost
vody 4 a vyšší)

2. Přihrádka pro předpírku
• Prací prostředek na předpírku (pouze pokud jste zvolili
možnost „předpírka“)
3. Přihrádka pro aviváž
• Aviváž (volitelná)
• Škrob rozpuštěný ve vodě (volitelný)
• Bělidlo
Aviváž nebo škrobový roztok nesmí přesahovat
značku označující maximum.
4. Uvolňovací tlačítko 
Stiskněte pro uvolnění zásuvky za účelem jejího vyčištění.
TECHNICKÉ ÚDAJE PRO PŘIPOJENÍ K ROZVODU VODY
Vodovodní přípojka
Přívod vody
Vodovodní kohoutek
Minimální tlak přiváděné vody
Maximální tlak přiváděné vody
Studená voda
3/4" hadicová přípojka se závitem
100 kPa (1 bar)
1000 kPa (10 bar)
5
Návod k použití
OVLÁDACÍ PANEL
8
7
6
1
2
3
4
5
1
Volič programů
2
Tlačítko „Start/Pauza“
3
Tlačítko „Reset/Vyčerpávanie“
4
Tlačítko „Odložený start“
5
Kombinace pro dětskou pojistku
6
Tlačítko „Odstředění“
7
Čas
8
Fáze praní
PROGRAMY
Při výběru vhodného programu pro daný typ prádla vždy dodržujte pokyny uvedené na etiketách oblečení. Hodnota uvedená
v symbolu vaničky je maximální možná teplota pro praní daného kusu oděvu.
BAVLNA
VLNA
Normálně až silně zašpiněné hrubší prádlo vyrobené
z bavlny.
Veškeré oděvy z vlny lze prát na program „Vlna“, a to
i takové, na jejichž štítku se uvádí „pouze ruční praní“.
Pro dosažení co nejlepších výsledků používejte speciální
prací prostředky a nepřekračujte maximální uvedenou
hmotnost prádla.
DENNÍ NÁPLŇ
Pro praní lehce až běžně zašpiněných odolných oděvů
z bavlny, lnu, syntetických a směsových vláken.
SYNTETIKA
Pro praní špinavého prádla ze syntetických vláken (jako
například polyester, polyakryl, viskóza) nebo směsí bavlny
a syntetiky.
MÁCHÁNÍ & ODSTŘEDENÍ
Samostatný program zahrnující máchání a intenzivní
odstředění prádla. Pro hrubší prádlo.
ODSTŘEĎENÍ
Samostatný program s intenzivním odstřeďováním. Pro
hrubší prádlo.
6
JEMNÉ
Pro praní zvláště jemných oděvů. Před praním převraťte
oděvy naruby.
BARVY
Bílé a pastelové oděvy z jemných tkanin. Jemný prací
program, který zabraňuje šednutí či zežloutnutí vašeho
prádla. Použijte vysoce účinný prací prostředek, v případě
potřeby též odstraňovač skvrn či bělidlo na bázi kyslíku.
Nepoužívejte tekutý prací prostředek.
EKO BAVLNA
Pro praní běžně zašpiněných oděvů z bavlny. Pokud jde
o spotřebu vody a energie, toto je nejvýhodnější standardní
program pro praní bavlněného prádla při teplotách 40 °C
a 60 °C.
CS
Návod k použití
MOŽNOSTI
! Pokud není možné kombinovat program s dalšími možnostmi, kontrolka automaticky zhasne.
! U nevhodných kombinací možností se automaticky zruší výběr.
COLOURS 15°
PŘEDPÍRKA
Slouží k úspoře energie potřebné k ohřevu vody za
současného dosažení dobrých výsledků při praní. Při praní
barevného prádla pomáhá zachovávat barvy. Doporučuje
se pro mírně zašpiněné prádlo bez skvrn. Ujistěte se, že je
prádlo vhodné pro praní při nízké teplotě.
Pouze pro silně zašpiněné prádlo (např. písek, hrubé
nečistoty). Prodlouží dobu cyklu o asi 15 minut. Je-li
aktivována možnost předpírky, nepoužívejte tekutý prací
prostředek pro hlavní praní.
FRESHCARE
Pomáhá odstranit zbytky pracího prostředku z prádla
prodloužením fáze máchání. Obzvlášť vhodné pro dětské
prádlo, pro alergiky a pro oblasti s velmi měkkou vodou.
Tuto možnost zvolte, pokud nemůžete prádlo vyjmout
z pračky brzy po skončení programu nebo pokud obvykle
prádlo v pračce zapomenete. Pomůže udržet vaše prádlo
svěží. Pračka začne po skončení programu periodicky prádlo
převalovat. Když je tato funkce aktivní, rozsvítí se tlačítko
„Fresh care“ a na displeji se objeví animace. Periodické
převalování bude trvat po dobu asi 6 hodin od skončení
pracího programu. Můžete jej kdykoli přerušit stisknutím
tlačítka „Fresh care“. Bude nějakou chvíli trvat, než budete
moci otevřít dveře. Po uplynutí doby trvání funkce „Fresh
care“ se na displeji zobrazí
.
INTENZÍVNÍ MÁCHÁNÍ
ODSTŘEĎENÍ
Každý program má přednastavenou rychlost odstřeďování.
Přejete-li si rychlost odstřeďování změnit, stiskněte tlačítko
„Odstřeďení“ . Rozsvítí se kontrolka předdefinované rychlosti
odstřeďování. Je-li zvolena rychlost odstřeďování „0“, zruší
se závěrečné odstřeďování, ale během máchání proběhne
středně intenzivní odstřeďování. Voda se pouze vypouští.
ODLOŽENÝ START
Pro nastavení odložení začátku zvoleného programu
stiskněte tlačítko „Odložený start“ a nastavte požadovanou
dobu odložení. Kontrolka funkce „Odložený start“ se
rozsvítí. Opětovně zhasne se spuštěním programu. Jakmile
stisknete tlačítko „Spustit/pauza“ , zahájí se odpočítávání
času. Indikátor časového odložení na displeji po spuštění
programu zmizí a je nahrazen údajem o zbývající době
trvání programu. Počet přednastavených hodin lze snížit
opětovným stiskem tlačítka „Odložený start“ . U této funkce
nepoužívejte tekutý prací prostředek. Pro zrušení funkce
„Odložený start“ otočte voličem programů do jiné polohy.
FUNKCE
OVLADAČ
Pro výběr a potvrzování programů. Otočením
provedete volbu.
SPUSTIT/PAUZA
Spuštění programu po dokončení nastavení. Pro přerušení
běžícího programu. Pro pokračování přerušeného
programu.
RESET/VYČERPÁVANIE
Slouží k obnově výchozího nastavení programu, který ještě
nebyl spuštěn, nebo ke zrušení cyklu a vypuštění vody při
právě probíhajícím programu před skončením cyklu.
DĚTSKÁ POJISTKA
Umožňuje uzamknout tlačítka na ovládacím panelu,
a zamezit tak nesprávnému použití (např. dětmi). Stiskněte
zároveň obě tlačítka dětského zámku a podržte je alespoň
po dobu 3 sekund. Na displeji se rozsvítí symbol klíče
. Chcete-li tlačítka odemknout, postupujte stejným
způsobem.
BĚLENÍ
Vyperte prádlo v požadovaném programu Bavlna nebo
Syntetika a přidejte vhodné množství chlorového bělidla
do přihrádky pro aviváž (víko pečlivě zavřete). Ihned po
skončení programu otočte voličem programu a spusťte
požadovaný programu znovu, abyste se zbavili případných
zbytků zápachu bělidla. Chcete-li, můžete přidat aviváž.
Nikdy do přihrádky pro aviváž nepřidávejte zároveň
chlorové bělidlo a aviváž.
7
Návod k použití
TABULKA PROGRAMŮ
Spotřeba
energie kWh
Celkové množství vody v l
Doporučený
prací prostředek
Tekutý
Změkčovač
prací
Prášek
prostředek
Zbytková
vlhkost % *
Max. naplnění 6.0 kg
Spotřeba energie ve vypnutém stavu je 0.11 W / v zapnutém stavu 0.11 W
Max.
Teploty
rychlost od- Max.
Doba trvání
Program
náplň
střeďování (kg)
(v minutách)
Přednastave- Rozpětí
né hodnoty
(ot/min)
Bavlna
40°C
30 - 95°C
1000
6.0
180





64
0.97
61
Prací prostředky a přísady
Předpírka Hlavní
praní
Denní náplň
40°C
40°C
1000
3.0
**
–




–
–
–
Syntetika
Máchaní &
Odstředění
Odstředění
40°C
40 - 60°C
1000
3.0
110





47
0.56
50
–
–
1000
6.0
**
–
–

–
–
–
–
–
–
–
1000
6.0
**
–
–
–
–
–
–
–
–
Vlna
20°C
Studená
1000
1.0
**
–


–

–
–
–
Jemné
30°C
30°C
1000
1.5
**



–

–
–
–
Barvy
40°C
40°C
1000
4.0
**




–
–
–
–
60°C
1000
6.0
210
–




62
0.78
46
3.0
165
–




62
0.71
32
40°C
1000
3.0
120
–




62
0.53
32
Eko Bavlna
60°C
 Požadované dávkování  Volitelné dávkování
Eko Bavlna – Testovací prací cyklus, který odpovídá
požadavkům směrnice 1061/2010. Jedná se o referenční
program pro energetický štítek. U tohoto pracího cyklu
nastavte teplotu 40 °C nebo 60 °C. Jedná se o nejúčinnější
program, pokud jde o spotřebu energie a vody při praní
běžně ušpiněného bavlněného prádla. Aktuální teplota vody
nemusí zcela odpovídat teplotě, která je udávána.
Pro všechny zkušební ústavy
Dlouhý prací cyklus pro bavlněné prádlo: nastavte prací
program Bavlna a teplotu 40 °C.
Dlouhý program pro syntetiku: nastavte prací program
„Syntetika“ a teplotu 40 °C.
8
Tyto údaje se mohou ve vaší domácnosti lišit vzhledem
k proměnlivým podmínkám, pokud jde o teplotu přívodní
vody, její tlak apod. Údaje o přibližné délce programu se
vztahují k základnímu nastavení programů bez voleb.
* Po ukončení programu a odstřeďování na maximální
volitelné otáčky, v základním nastavení programu.
** D
élka programu je zobrazena na displeji.
6th Sense – pomocí snímací technologie se množství vody,
spotřeba energie a délka programu přizpůsobují stavu
naplnění pračky.
CS
Návod k použití
JAK POUŽÍVAT SPOTŘEBIČ
PRVNÍ POUŽITÍ
Odstraňte veškeré zbytky po výrobě:
• Zvolte program „Syntetika“ při teplotě 60 °C.
• Přidejte malé množství pracího prášku (maximálně
1/3 množství doporučovaného výrobcem pro lehce
zašpiněné prádlo) do přihrádky pro hlavní praní
dávkovače pracího prostředku.
• Program spusťte bez prádla (s prázdným bubnem).
• Viz část „KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ“, kde se nacházejí
informace o tom, jak volit a spouštět programy.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
PŘÍPRAVA PRÁDLA
Vyprázdněte kapsy
• Mince, kancelářské sponky apod. by mohly poškodit prádlo
a vnitřní součásti pračky.
• Ubrousky se praním rozpadnou a jejich kousky je následně
třeba odstranit ručně.
Zapněte všechny zipy, knoflíky a háčky. Zavažte všechny
tkanice nebo zapněte pásky
• Vložte menší kusy oděvů (např. nylonové punčochy, pásky
atd.) a oděvy s háčky (např. podprsenky) do textilního
sáčku nebo povlaku na polštář se zipem. Ze záclon
odstraňte všechny kroužky, popřípadě vložte záclony do
textilního sáčku i s nimi.
Pravidla pro třídění prádla
• Druh látky
Údaje na visačce (bavlna, smíšená vlákna, syntetické
materiály, vlna, textilie určené pro ruční praní).
• Barva
Roztřiďte barevné a bílé prádlo. Nové barevné kusy perte
zvlášť.
• Velikost
Perte dohromady prádlo různých rozměrů, zvýšíte tak prací
účinek a prádlo se v bubnu lépe rozloží.
• Jemné prádlo
Jemné prádlo perte zvlášť; vyžaduje jemné zacházení.
JAK POUŽÍVAT PRAČKU
2. Buben uzavřete
• Podržte obě dvířka ve střední části, zadní křídlo přes
přední.
UPOZORNĚNÍ: Zkontrolujte, zda mezi křídly dvířek či mezi
křídly a bubnem neuvízlo žádné prádlo. Ujistěte se, že jsou
dvířka bubnu správně zajištěna – v závislosti na modelu:
• Všechny kovové háčky musí být řádně zaháknuty
v zadním křídle dvířek.
• Posuvník na předním křídle musí mírně přesahovat
přes zadní křídlo.
1. Vložte prádlo
• Otevřete víko pračky jeho vytažením směrem vzhůru.
• Otevřete buben zatlačením na tlačítko dvířek bubnu.
• Prádlo vkládejte do bubnu postupně jedno po
druhém, pračku nepřeplňujte. Dodržujte maximální
limity naplnění uvedené v „TABULCE PROGRAMŮ“.
Přeplnění má za následek špatně vyprané a zmačkané
prádlo. Dvířka nepoužívejte k zatlačení prádla do
bubnu.
9
Návod k použití
3. Přidat prací prostředek
! Pokud jste zvolili možnost „Předpírka“, nepoužívejte pro
hlavní praní tekutý prací prostředek.
! Nepoužívejte tekutý prací prostředek, pokud jste zvolili
odložené spuštění cyklu.
Do příslušné přihrádky přidejte prací prostředek (a přísady/
aviváž) tak, jak je popsáno v sekci „DÁVKOVAČ PRACÍHO
PROSTŘEDKU“. Dodržujte dávky doporučené na obalu pracích
prostředků.
Správné dávkování pracího prostředku / pracích přísad je
důležité, neboť:
• optimalizuje výsledek praní,
• předchází vzniku zbytků pracího prostředku v prádle,
které mohou působit dráždivě na pokožku,
• šetří peníze tím, že předchází plýtvání pracím
prostředkem,
• chrání pračku tím, že předchází usazování vodního
kamene,
• je šetrné k životnímu prostředí a omezuje jeho
zbytečné zatěžování.
Poznámka: Příliš velké množství pracího prostředku může
způsobit nadměrnou tvorbu pěny, čímž se snižuje účinnost
praní. Pokud pračka detekuje nadměrné množství pěny,
může zabránit odstřeďování nebo prodloužit dobu trvání
programu a zvýšit spotřebu vody (viz též poznámky k tvorbě
pěny v oddílu „JAK ODSTRANIT PORUCHU“). Nedostatečné
množství pracího prostředků může způsobovat šednutí
prádla a vápenatění topného systému, bubnu a hadic.
Použití práškového škrobu
• Vyperte prádlo se zvoleným pracím programem.
• Připravte škrobový roztok podle pokynů výrobce
škrobu.
• Připravený škrobový roztok (maximálně 100 ml) nalijte
do přihrádky na aviváž v dávkovači pracího prostředku.
• Zavřete víko a spusťte program „Máchání &
Odstředení“ .
4. Zavřete víko tak, abyste slyšeli zaskočení západky.
5. Nastavte požadovaný program
Pomocí „voliče programů“ si zvolte požadovaný program
„KNOFLÍK“). Délka pracího cyklu je zobrazena na displeji.
Pračka automaticky zobrazí výchozí teplotu a rychlost
odstřeďování určené pro zvolený program. Podle potřeby
upravte nastavení rychlosti odstřeďování příslušným
tlačítkem.
Podle potřeby změňte rychlost odstřeďování
Rychlost odstřeďování je možné změnit po stisknutí tlačítka
„Odstřeďení“ . Rozsvítí se kontrolka předdefinované rychlosti
odstřeďování.
V případě potřeby vyberte možnosti
K provedení požadované volby stiskněte příslušné tlačítko;
rozsvítí se příslušná LED kontrolka tlačítka.
Volbu zrušíte opětovným stiskem tlačítka; světelná signalizace
zhasne.
! Pokud není možné kombinovat program s dalšími
možnostmi, kontrolka automaticky zhasne.
! U nevhodných kombinací možností se automaticky zruší
výběr.
10
Nastavení odloženého startu programu
• Pro nastavení odložení začátku zvoleného programu
viz část „MOŽNOSTI / ODLOŽENÝ START“.
Poznámka: Chcete-li obnovit výchozí nastavení programu,
který ještě nebyl spuštěn, stiskněte tlačítko „Reset/Vyčerpávanie“
.
6. Otevřete přívod vody
Ověřte, zda je pračka připojena k hlavní větvi
vodovodního řádu. Otevřete přívod vody.
7. Spusťte program
• Stiskněte tlačítko „Spustit/pauza“ . Kontrolka „Spustit/
pauza“ se rozsvítí a dvířka se uzamknou.
• Kvůli rozdílnému množství prádla a teploty přiváděné
vody se v určitých fázích programu provádí nový
výpočet zbývajícího času. Pokud k tomu dojde, na
displeji se zobrazí animace
.
8. Změna nastavení běžícího programu (v případě
potřeby)
I když je program již spuštěný, můžete změnit jeho nastavení.
Změny budou provedeny za předpokladu, že odpovídající
fáze programu dosud neskončila.
Změna nastavení běžícího programu:
• Stiskněte tlačítko „Spustit/pauza“ , čímž pozastavíte
běžící program.
• Změňte nastavení.
• Po opětovném stisku tlačítka „Spustit/pauza“ bude
pračka pokračovat v programu.
Pokud jste provedli změnu programu, nepřidávejte prací
prostředek pro nový program.
Přejete-li si předejít náhodné změně probíhajícího programu
(například dětmi), použijte funkci „Dětský zámek
(viz
část „FUNKCE“).
9. Přerušení běžícího programu a otevření dvířek
(v případě potřeby)
• Spuštěný prací program pozastavíte stiskem tlačítka
„Spustit/pauza“ . Kontrolka se rozbliká.
• Pokud není teplota příliš vysoká, rozsvítí se kontrolka
„Otevřít víko“ . Můžete otevřít víko a přidat další
prádlo nebo například vyjmout prádlo, které jste
předtím vložili omylem. Bude nějakou chvíli trvat, než
budete moci víko otevřít.
• Stiskněte tlačítko „Spustit/pauza“ a program bude
pokračovat.
10.Zrušení běžícího programu, v případě potřeby
• Pro zrušení běžícího programu před koncem cyklu
podržte alespoň 3 sekundy stisknuté tlačítko „Reset/
Vyčerpávanie“ .
• Voda se pouze vypustí.
• Bude nějakou chvíli trvat, než budete moci víko otevřít.
• Voda se vypustí a dvířka se po ukončení programu
odemknou.
CS
Návod k použití
11.Ukončení programu
• Po skončení cyklu se na displeji zobrazí zpráva
.
• Dvířka lze otevřít pouze po rozsvícení kontrolky
„Otevřít víko“ .
• Otočte voličem programů do polohy „O“ a zavřete
vodovodní kohout.
• Otevřete víko a buben a vyjměte prádlo ze stroje.
• Víko nechte po nějakou dobu otevřené, aby mohl
vnitřek spotřebiče vyschnout.
Asi po 15 minutách se pračka za účelem úspory energie
úplně vypne.
UKAZATELE
Kontrolka fáze
praní
Otevřít víko
Chybí voda
Vodní filtr ucpaný
Zav. servis
FreshCare
Tato kontrolka označuje aktuální fázi programu; postupuje
zleva doprava přes fáze předpírka, praní, máchání, odstřeďování
a vypouštění. Rozsvícená kontrolka signalizuje, která fáze aktuálně
probíhá.
Rozsvítí se tato kontrolka
• Před spuštěním a po konci programu
• Rozsvícená kontrolka indikuje, že je možné otevřít víko.
Závada: Chybí voda
• Do pračky nepřitéká voda nebo nepřitéká v dostatečném množství.
Závada: Vodní filtr ucpaný
• Nelze vypustit vodu; může být ucpaný vodní filtr
Závada: Kontaktujte servisní středisko
• Více informací naleznete v části „Řešení problémů“
• Pokud kontrolka stále svítí, obraťte se na poprodejní servis.
Tato kontrolka se rozsvítí,
• když je aktivní funkce FreshCare.
RADY A TIPY
SYMBOLY PRO PRANÍ NA VISAČKÁCH
Hodnota uvedená v symbolu vaničky je maximální možná
teplota pro praní daného kusu oděvu.
ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
•
Normální mechanické působení
Omezené mechanické působení
Značně omezené mechanické působení
Pouze ruční praní
•
•
Výrobek se nesmí prát
PRAVIDELNĚ ČISTĚTE VODNÍ FILTR
•
Čištění je třeba provádět jako prevenci před zablokováním
filtru, aby mohla voda správně odtékat.
•
•
•
Dodržování limitů maximálního naplnění uvedeného
v „TABULCE PROGRAMŮ“ je předpokladem pro
optimalizaci spotřeby energie, vody a pracího prostředku,
přičemž se zkrátí i doba praní.
Nepřekračujte výrobcem doporučené množství pracího
prostředku.
Šetřete energii používáním pracího programu s teplotou
60 °C namísto 90 °C nebo pracího programu s teplotou
40 °C namísto 60 °C. Doporučujeme použít program
„eBavlna “ s teplotou 60 °C na bavlněné oděvy, který je
delší, nicméně spotřeba energie je nižší.
Pokud chcete ušetřit energii a zkrátit dobu praní, vyberte
nejvyšší rychlost odstřeďování, která je k dispozici pro
zvolený program, aby se snížila zbytková voda v oděvu na
konci pracího cyklu.
Veškeré skvrny nejprve ošetřete vhodným odstraňovačem
skvrn, zaschlé skvrny před praním případně ještě
navlhčete vodou, což sníží nutnost použití pracího
programu s vysokou teplotou.
Program „Colours 15°“ používejte pro lehce zašpiněné
barevné prádlo; sníží to spotřebu energie, které je třeba na
ohřátí vody.
11
Návod k použití
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Před prováděním jakéhokoli čištění a údržby pračku vypněte a odpojte z elektrické sítě.
K čištění pračky nepoužívejte hořlavé kapaliny.
ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH ČÁSTÍ PRAČKY
Vnější části:
• K čištění vnější strany pračky používejte měkkou vlhkou
látku.
• K čištění ovládacího panelu nepoužívejte čističe na sklo
nebo univerzální čističe, ani tekuté čisticí prášky apod. –
tyto přípravky by mohly poškodit nápisy.
Vnitřní části:
• Po každém praní nechte víko na nějakou dobu otevřené,
aby mohla vnitřní část spotřebiče vyschnout.
• Pokud perete pouze zřídka nebo nikdy prádlo na 95 °C,
doporučujeme vám občas spustit 95°C program bez
prádla a s menším množstvím pracího prostředku, abyste
udrželi vnitřek spotřebiče čistý.
• Pravidelně kontrolujte stav těsnění víka a občas jej
vyčistěte vlhkým hadříkem.
KONTROLA HADICE PRO PŘÍVOD VODY
Pravidelně kontrolujte, zda přívodní hadice nepuchří nebo
nepraská. Je-li poškozená, vyměňte ji za novou, kterou
získáte v našem servisním středisku nebo u specializovaného
prodejce.
Podle typu hadice:
Má-li přívodní hadice průhledný potah, kontrolujte
pravidelně, zda barva na některých místech netmavne. Pokud
ano, může to znamenat, že hadice uniká a je třeba ji vyměnit.
12
Hadice s automatickým systémem zastavování přívodu
vody: zkontrolujte malé inspekční okénko na bezpečnostním
ventilu (viz šipka). Je-li červené, byla aktivována funkce
bezpečnostního uzavření a hadici je třeba vyměnit za novou.
Chcete-li tuto hadici odšroubovat, stiskněte přitom
uvolňovací tlačítko (je-li jím vybavena).
CS
Návod k použití
ČIŠTĚNÍ SÍTKOVÝCH FILTRŮ V HADICI PRO PŘÍVOD VODY
1. Uzavřete přívod vody a odšroubujte přívodní hadici.
1
3. Přívodní hadici následně rukou odšroubujte od vstupu
na zadní straně pračky. Kleštěmi vyjměte sítkový filtr
z přívodní hadice k pračce a pečlivě jej vyčistěte.
2
2. Vyčistěte sítkový filtr v jejím ústí jemným kartáčkem.
4. Vložte sítkový filtr zpět na své místo. Připojte hadici
k pračce i k přívodu vody. Při našroubování hadice
nepoužívejte žádné nástroje. Otevřete přívod vody
a zkontrolujte, že všude těsní.
2
1
ČIŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKU PRACÍHO PROSTŘEDKU
Zásobník pracího prostředku pravidelně čistěte, alespoň
třikrát či čtyřikrát ročně, abyste zabránili tvorbě nánosů
pracího prostředku.
1. Pro uvolnění zásobníku pracího prostředku stiskněte
uvolňovací tlačítko a vyjměte jej. V zásobníku může zůstat
malé množství vody, a proto jej držte vzpřímeně.
3. Při vracení zásobníku na místo umístěte jazýčky na spodní
části zásobníku do příslušných otvorů na víku a zatlačte
zásobník proti víku, dokud nezacvakne na místo.
Zkontrolujte, zda je dávkovač pracího prostředku
správně zasunutý.

2. Zásobník vymyjte tekoucí vodou. Můžete též vyjmout
uzávěr sifonu na zadní straně zásobníku a vyčistit jej.
Pokud jste jej vyjmuli, vraťte uzávěr sifonu na místo.
13
Návod k použití
ČIŠTĚNÍ VODNÍHO FILTRU / VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY
Před čištěním vodního filtru nebo vypouštěním zbytkové vody pračku vypněte a odpojte ze zásuvky. Pokud jste
použili program pro praní na vysokou teplotu, před vypuštěním vody vyčkejte, dokud voda nevychladne.
Vodní filtr čistěte pravidelně, předejdete tak situaci, kdy v důsledku jeho ucpání nemůže voda po praní odtékat.
Obzvláště:
• pokud spotřebič správně nevypouští vodu nebo pokud neprovádí odstřeďování;
• pokud se rozsvítí kontrolka „Ucpaný vodní filtr“.
1. Kryt filtru otevřete pomocí mince.
4. Vyjměte filtr: Pod vodní filtr položte bavlněný hadřík,
který nasákne menší množství zbytkové vody. Následně
otáčením proti směru chodu hodinových ručiček vodní
filtr vyjměte.
2. Nádoba na odvedenou vodu:
Pro zachycení zbytkové vody umístěte pod vodní filtr
nízkou a širokou nádobu.
5. Vodní filtr vyčistěte: odstraňte usazeniny z vodního filtru
pod tekoucí vodou.
3. Vypusťte vodu:
Pomalu otáčejte filtrem proti směru chodu hodinových
ručiček, dokud voda nevyteče. Nechte ji odtékat, aniž
byste vyndávali filtr. Jakmile se nádoba naplní, uzavřete
filtr otáčením ve směru chodu hodinových ručiček.
Vyprázdněte nádobu. Tento postup opakujte, dokud
všechna voda neodteče.
6. Vraťte filtr na místo a zavřete kryt:
Při vracení vodního filtru na místo jím otáčejte ve směru
hodinových ručiček. Otáčejte jím až do krajní polohy;
držadlo filtru musí být ve svislé poloze. Do bubnu pračky
nalijte asi jeden litr vody a zkontrolujte, zda voda neuniká
z filtru. Zavřete kryt filtru.
2
1
14
CS
Návod k použití
VYJMUTÍ PŘEDMĚTU, KTERÝ ZAPADNE MEZI BUBEN A VANU
Pokud mezi buben a vanu zapadne nějaký předmět, můžete
jej vyjmout díky snímatelnému žebru bubnu:
1. Vytáhněte pračku ze zásuvky a z bubnu vyjměte prádlo.
2. Zavřete křídla bubnu a otočte buben o půl otáčky.
3. Pomocí šroubováku zatlačte na plastovou koncovku
a zároveň posouvejte žebrem zleva doprava. Žebro
spadne do bubnu.
4. Otevřete buben: zapadlý objekt můžete nahmatat
otvorem v bubnu.
5. Žebro vraťte na místo z vnitřní části bubnu: Plastový
hrot umístěte nad otvor na pravé straně bubnu. Poté
přetáhněte žebro zprava doleva, dokud nezaklapne.
6. Zavřete dvířka bubnu, otočte jím o půl otáčky
a zkontrolujte umístění žebra a jeho kotvicích bodů.
7. Pračku znovu zapojte do zásuvky.
15
Návod k použití
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Pračka je vybavena různými automatickými bezpečnostními funkcemi i funkcemi zpětné vazby. Umožňují, aby závady byly
náležitě rozpoznány a stanoveny potřebné servisní práce. Tyto závady často nejsou příliš závažné a je možné je odstranit
během několika minut.
Anomálie:
Možné příčiny / řešení:
•
Pračka se neotáčí a/nebo se
nespustí program
Prací program se nespustí
Spotřebič se zastaví během
programu a
bliká kontrolka „Spustit/pauza“.
•
•
Zástrčka není zapojená do elektrické zásuvky nebo je zasunutá nedostatečně
a nemá správný kontakt.
Došlo k výpadku proudu.
Zásuvka nebo pojistky nefungují správně (vyzkoušejte funkčnost pomocí stolní
lampy nebo podobného zařízení).
Víko není správně zavřené.
Byla aktivována funkce „Dětský zámek“
(je-li k dispozici).
•
•
•
Nebylo stisknuto tlačítko „Spustit/pauza“ .
Přívod vody není otevřený.
Byla nastavena funkce „Odložený start“ .
•
Je aktivována možnost „Pozastavit máchání“ (je-li k dispozici). Ukončete funkci
„Pozastavit máchání“ stisknutím tlačítka „Spustit/pauza“ nebo „Reset/
Vyčerpávanie“ po dobu alespoň 3 sekund. Spustí se vypouštění.
Program byl změněn. Zvolte znovu požadovaný program a stiskněte
„Spustit/pauza“ .
Byl aktivován bezpečnostní systém spotřebiče (viz NÁVOD K POUŽITÍ / Popis
ukazatelů závad).
Vodní kohoutek není otevřený nebo je překroucená přívodní hadice.
•
•
•
•
•
V zásobníku pracích prostředků
zůstávají na konci praní zbytky
pracího prostředku či přísad
Spotřebič vibruje
Výsledky závěrečného
odstřeďování jsou špatné. Prádlo
je stále vlhké. Na konci programu
bliká kontrolka „Odstřeďení/
vypouštění“, nebo rychlost
odstřeďování na displeji, nebo
její kontrolka – v závislosti na
modelu
•
•
•
•
Pračka nestojí na rovném povrchu.
Nebyla demontována přepravní konzola: před použitím pračky je nutné přepravní
konzolu odstranit.
•
Kvůli nevyvážené náplni při otáčení se nespustilo odstřeďování, aby se zabránilo
poškození pračky. Proto je prádlo stále vlhké. Důvodem nevyvážené náplně může
být: malá náplň pračky (sestávající pouze z několika větších nebo savějších kusů,
např. ručníků) nebo velké/těžké kusy prádla.
Je-li to možné, neperte malé množství prádla.
V důsledku nadměrné tvorby pěny nebylo provedeno odstřeďování; spusťte
program „Máchání & Odstředení“ . Nepoužívejte nadměrné množství pracího
prostředku.
Tlačítko „Odstředění“ bylo nastaveno na nízkou rychlost odstřeďování.
Pokud perete velký nebo těžký kus prádla, důrazně doporučujeme, abyste přidali
další kusy prádla různých velikostí.
•
•
•
•
•
Doba trvání programu je
výrazně delší nebo
kratší, než je uvedeno
•
v „TABULCE PROGRAMŮ“ nebo na
displeji (je-li k dispozici).
•
16
Zásobník pracích prostředků není správně nainstalován nebo je zablokovaný
(viz „ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA“).
Filtr v přívodní hadici je ucpaný (viz „ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA“).
Pračka standardně přizpůsobuje své funkce faktorům, které mohou mít vliv na
trvání programu, jako je nadměrná tvorba pěny, nevyvážená náplň s těžkými kusy
prádla, delší doba ohřevu způsobená nízkou teplotou přívodní vody apod. Snímací
systém pračky navíc dobu trvání programu upravuje podle objemu náplně.
Doba trvání je během programu na základě těchto faktorů přepočítána a v případě
potřeby upravena. V těchto fázích se na displeji zobrazí animace
(je-li
k dispozici).
Pokud perete menší množství prádla, je možné, že se doba trvání programu oproti
hodnotě uvedené v „TABULCE PROGRAMŮ“ sníží až o 50 %.
CS
Návod k použití
POPIS INDIKÁTORŮ CHYBY
Indikátor
závady se
rozsvítí:
Ukazatel na
displeji
„bdd“
„F02“ až „F35“
(kromě „F09“)
Zav. servis
Možné příčiny / řešení
„Otevřená křídla bubnu“
Spotřebič se zastaví během programu. Křídla bubnu nebyla správně zavřena. Stiskněte na dobu
alespoň 3 sekundy tlačítko „Reset/Vyčerpávanie“ a počkejte, dokud se nerozsvítí „Otevřít víko“ .
Otevřete dveře a zavřete křídla bubnu, poté znovu zvolte a spusťte požadovaný program. Pokud
závada přetrvává, obraťte se na náš poprodejní servis.
„Závada elektrického modulu“
Stiskněte tlačítko „Reset/Vyčerpávanie“ na alespoň 3 sekundy.
„F09“
„Hladina vody je příliš vysoká“
Po zrušení programu nebo špatném chodu. Stiskněte tlačítko „Reset/Vyčerpávanie“ na alespoň
3 sekundy.
„FA“
„Závada vypnutí vody“
Vypněte spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete vodovodní kohout. Opatrně spotřebič
naklopte dopředu, aby mohla spodní částí vytéct nahromaděná voda. Poté:
• Spotřebič znovu zapojte do zásuvky.
• Otevřete vodovodní kohout (pokud voda začne ihned proudit do spotřebiče, aniž by byl
zapnutý, došlo k závadě; kohout zavřete a obraťte se na poprodejní servis.
• Znovu zvolte a spusťte požadovaný program.
„Fod“
„Nadměrné pěnění“
Kvůli nadměrnému pěnění došlo k přerušení pracího programu.
• Zvolte a spusťte program „Máchání & Odstředení“ .
• Poté znovu spusťte požadovaný program a použijte menší množství pracího prostředku.
Pokud závada přetrvává, vytáhněte spotřebič ze zásuvky, zavřete vodovodní kohout a kontaktujte náš
poprodejní servis.
Indikátor závady Možné příčiny / řešení
se rozsvítí:
Chybí voda
Vodní filtr ucpaný
Žádný nebo nedostatečný přívod vody do spotřebiče. Bliká kontrolka „Spustit/pauza“ . Zkontrolujte zda:
• Vodovodní kohout je otevřený naplno a tlak vody je dostatečný.
• Přívodní hadice není překroucená.
• Sítkový filtr přívodní hadice není zanesený (viz „ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA“).
• Voda v přívodní hadici nezamrzla.
• Inspekční okénko na bezpečnostním ventilu přívodní hadice není červené (pokud je váš spotřebič vybaven přívodní
hadicí, viz předchozí kapitola „ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA / KONTROLA PŘÍVODNÍ HADICE“); hadici vyměňte za novou, kterou
získáte v našem poprodejním servise nebo u specializovaného prodejce.
Po odstranění problému znovu spusťte program stisknutím tlačítka „Spustit/pauza“ .
Dojde-li k závadě znovu, obraťte se na náš poprodejní servis.
Odpadní voda se neodčerpala. Spotřebič se zasekne v příslušném kroku programu: vytáhněte jej ze zásuvky
a zkontrolujte, zda:
• vypouštěcí hadice není překroucená;
• filtr nebo čerpadlo nejsou zablokované (viz kapitola „ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA / ČIŠTĚNÍ VODNÍHO FILTRU / VYPUŠTĚNÍ
ZBYTKOVÉ VODY“); před vypouštěním spotřebiče se ujistěte, že voda vychladla;.
• voda ve vypouštěcí hadici nezamrzla.
Po odstranění problému stiskněte alespoň na 3 sekundy tlačítko „Reset/Vyčerpávanie“ . Voda se vypustí.
Dojde-li k závadě znovu, obraťte se na náš poprodejní servis.
Nadměrná dávka • Symbol se rozsvítí na konci programu, pokud jste použili příliš velké množství pracího prostředku.
pracího prostředku • Tvoří se příliš velké množství pěny.
• Prací prostředek není vhodný pro automatické pračky (musí na něm být uvedeno „pro automatické pračky“, „pro
(je-li k dispozici)
ruční praní a praní v automatických pračkách“, popřípadě něco obdobného).
17
Návod k použití
PŘEPRAVA A MANIPULACE
Nikdy pračku nezvedejte tak, že ji budete držet za víko nebo panel.
1. Vytáhněte kabel hlavního vedení elektrické energie
a uzavřete kohoutek přívodu vody.
2. Ujistěte se, že buben a víko jsou důkladně uzavřené.
3. Odpojte přívodní hadici a sejměte odpadní hadici
z odpadu. Vypusťte ze všech hadic zbývající vodu
a upevněte je, aby se během přepravy nepoškodily.
4. Před přepravou znovu nasaďte přepravní konzolu. (Viz
poslední krok v „Průvodci instalací“.)
5. Pračku přepravujte ve vzpřímené pozici.
Upozornění: Nepřepravujte pračku bez upevněné přepravní
konzoly. (Viz „Průvodce instalací“.)
STŘEDISKO POPRODEJNÍCH SLUŽEB
NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISNÍHO STŘEDISKA POPRODEJNÍCH SLUŽEB
1. Ověřte si, zda nemůžete vyřešit problém sami pomocí
tipů popsaných v oddílu ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
2. Vypněte spotřebič a opět ho zapněte, abyste zjistili, zda
porucha přetrvává.
JESTLIŽE PORUCHA PŘETRVÁVÁ I PO PROVEDENÍ
VÝŠE UVEDENÝCH KROKŮ, KONTAKTUJTE
NEJBLIŽŠÍ SERVISNÍ STŘEDISKO
Pomoc získáte na čísle uvedeném v záručním listě nebo
postupujte podle návodu, který naleznete na webových
stránkách www‌.whirlpool.‌eu
Pokud se obracíte na náš zákaznický poprodejní servis, vždy
upřesněte:
• stručný popis poruchy;
• typ a konkrétní model spotřebiče (xxxx);
• servisní číslo (75xxxxxxxxxx);
• svou úplnou adresu;
• své telefonní číslo.
S E R V I S xxxx
I. C. 75xxxxxxxxxx
18
Jestliže je nutná oprava, obraťte se na servisní středisko
(abyste měli jistotu, že budou použity originální náhradní díly
a že bude oprava provedena správně).
Průvodce instalací
1
17 mm - 0,67 inch
1a
1b
8 mm - 0,31 inch
x2
2
x1
2c
2a
i
3
4
2e
2d
2b
3a
i
3b
max 2,0 cm
max 0,8 inch
5
19
Průvodce instalací
6
B
/ 8,2 f eet
A
,
max 2
5m
max 100 cm/
39 inch
min 55 cm/
22 inch
max 100 cm/39 inch
min 55 cm/22 inch
7A
a
b
d
e
i
c
1
2
1b
1a
1
1c
2
2b
2a
859991582580
20
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement