Whirlpool | NTDLR 60226 | Use and care guide | Whirlpool NTDLR 60226 Užívateľská príručka

Whirlpool NTDLR 60226 Užívateľská príručka
Návod na používanie
www.‌whirlpool‌.eu/register
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL.
Pre komplexnú podporu
zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na www.whirlpool.eu/register
OBSAH
PRÍRUČKA O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Bezpečnostné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
NÁVOD NA POUŽÍVANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Opis spotrebiča. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Dávkovač pracieho prostriedku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Technické údaje týkajúce sa pripojenia vody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
OVLÁDACÍ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Programy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Doplnkové voliteľné možnosti a funkcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Tabuľka programov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ako používať spotrebič. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Prvé použitie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Každodenné používanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ukazovatele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Rady a tipy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Čistenie a údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Čistenie práčky zvonka i zvnútra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kontrola prívodnej hadice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Čistenie sitkových filtrov v prívodnej hadici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Čistenie dávkovača pracieho prostriedku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Čistenie filtra / vypúšťanie zvyškovej vody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vytiahnutie predmetu, ktorý spadne medzi bubon a vaničku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Opis ukazovateľov poruchy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Preprava a manipulácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Popredajný servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2
SK
Príručka o ochrane zdravia a bezpečnosti
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
DÔLEŽITÉ! PREČÍTAJTE SI A DODRŽIAVAJTE!
Pred použitím spotrebiča si prečítajte tieto
bezpečnostné pokyny. Uchovajte ich poruke pre
budúce použitie.
V týchto pokynoch a na samotnom spotrebiči sú
uvedené dôležité bezpečnostné opatrenia, ktoré
musíte vždy dodržiavať. Výrobca odmieta
zodpovednosť v prípade nedodržania týchto
bezpečnostných pokynov, nenáležitého
používania spotrebiča alebo nesprávneho
nastavenia ovládania.
Veľmi malé deti (0 – 3 roky) nepúšťajte
k spotrebiču. Malé deti (3 – 8 rokov) nepúšťajte
k spotrebiču bez nepretržitého dozoru. Deti od 8
rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými
a mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom
skúseností a znalostí môžu používať tento
spotrebič len v prípade, ak sú pod dozorom alebo
dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania
spotrebiča a chápu hroziace nebezpečenstvá. Deti
sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu
nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Nesnažte sa otvoriť dierka násilím.
POVOLENÉ POUŽÍVANIE
UPOZORNENIE: Spotrebič nie je určený na
ovládanie externým vypínačom, ako je časovač
alebo samostatný systém diaľkového ovládania.
Tento spotrebič je určený na použitie
v domácnosti alebo na podobné účely ako napr.:
v oblastiach kuchyniek pre personál v dielňach,
kanceláriách a iných pracovných prostrediach; na
farmách; pre hostí v hoteloch, moteloch,
penziónoch alebo iných ubytovacích zariadeniach;
na spoločné používanie v činžiakoch alebo
v samoobslužných práčovniach.
Nevkladajte do spotrebiča viac, než je jeho
maximálna kapacita (kg suchej bielizne) uvedená
v tabuľke programov.
Tento spotrebič nie je určený na profesionálne
používanie. Spotrebič nepoužívajte vonku.
Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá (napr.
terpentín, benzén), pracie prostriedky obsahujúce
rozpúšťadlá, čistiaci prášok, čistiace prostriedky na
sklo alebo univerzálne čistiace prostriedky alebo
horľavé kvapaliny; v práčke neperte tkaniny, ktoré
boli ošetrené rozpúšťadlami alebo horľavými
kvapalinami.
INŠTALÁCIA
So spotrebičom musia manipulovať a inštalovať
ho minimálne dve osoby – riziko zranenia. Pri
vybaľovaní a inštalovaní používajte ochranné
rukavice – riziko porezania.
Nikdy nepremiestňujte spotrebič zdvihnutím za
pracovnú plochu alebo vrchný kryt.
Inštaláciu, vrátane prívodu vody (ak je)
a elektrického zapojenia a taktiež opravy musí
vykonávať kvalifikovaný technik. Nikdy
neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť
spotrebiča, ak to nie je uvedené v návode na
používanie. Nepúšťajte deti k miestu inštalácie. Po
vybalení spotrebiča sa uistite, že sa počas prepravy
nepoškodil. V prípade problémov sa obráťte na
predajcu alebo najbližšie servisné stredisko. Po
inštalácii treba odpad z balenia (plasty, kusy
polystyrénu a pod.) uložiť mimo dosahu detí –
nebezpečenstvo udusenia. Pred vykonávaním
inštalačných prác musíte spotrebič odpojiť od
elektrického napájania – nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom. Počas inštalácie dávajte
pozor, aby ste spotrebičom nepoškodili napájací
kábel – nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu
elektrickým prúdom. Spotrebič zapnite až po
ukončení inštalácie.
Spotrebič neinštalujte na mieste, kde by mohol
byť vystavený extrémnym podmienkam, napríklad
kde je slabé vetranie, teplota pod 5 °C alebo nad
35 °C.
Pri inštalovaní spotrebiča skontrolujte, či sú
všetky štyri nožičky stabilné a pevne dosadajú na
podlahu, v prípade potreby ich nastavte
a pomocou vodováhy skontrolujte, či je spotrebič
v dokonale vodorovnej polohe.
Ak spotrebič inštalujete na drevené alebo
plávajúce podlahy (určité parketové a laminátové
materiály), pripevnite k podlahe preglejkovú dosku
60 × 60 × 3 cm (minimálne) a spotrebič postavte
na ňu.
Napojte prívodnú hadicu (hadice) k prívodu
vody podľa smerníc miestnej vodárenskej
spoločnosti.
Iba pre modely s prívodom studenej vody:
nepripájajte k prívodu teplej vody.
Pre modely s prívodom teplej vody: Teplota
privádzanej teplej vody nesmie prekročiť 60 °C.
Práčka je vybavená prepravnými skrutkami
a prepravnou konzolou, aby sa zabránilo
poškodeniu počas prepravy. Pred použitím práčky
musíte odstrániť prepravnú konzolu (pozri návod
na inštaláciu). Po ich vybratí zakryte otvory 2
priloženými krytmi. Naklonením a otočením
práčky na jeden zadný spodný roh odstráňte
ochranu spodnej časti. Uistite sa, že plast na
ochranu spodnej časti (ak na vašom modeli je)
zostal v obale, a nie na spodku práčky. Je to
dôležité, lebo inak by táto plastová časť mohla
3
Príručka o ochrane zdravia a bezpečnosti
počas prevádzky práčku poškodiť.
Po inštalácii spotrebiča počkajte niekoľko hodín,
aby sa prispôsobil podmienkam okolia
v miestnosti, a až potom ho zapnite.
Skontrolujte, či vetracie otvory v spodnej časti
práčky (ak sú k dispozícii na vašom modeli) nie sú
zakryté kobercom alebo iným materiálom.
Na pripojenie spotrebiča k prívodu vody
používajte iba nové hadice. Staré súpravy hadíc už
nepoužívajte.
Tlak privádzanej vody musí byť v rozsahu 0,1 –
1 MPa.
VAROVANIE V SÚVISLOSTI S ELEKTRICKÝM
PRIPOJENÍM
Spotrebič sa musí dať odpojiť od napájania buď
vytiahnutím zástrčky, pokiaľ je ľahko dostupná,
alebo prostredníctvom prístupného viacpólového
prepínača nainštalovaného pred zásuvkou
a spotrebič musí byť uzemnený v súlade
s národnými bezpečnostnými normami pre
elektrotechniku.
Nepoužívajte predlžovacie káble, rozdvojky ani
adaptéry. Po inštalácii spotrebiča nesmú byť jeho
elektrické časti prístupné používateľom.
Nepoužívajte spotrebič, keď ste mokrí alebo
naboso. Spotrebič neuvádzajte do činnosti, ak je
poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak
nepracuje správne, ak je poškodený alebo ak
spadol.
Ak je poškodený napájací elektrický kábel, musí
ho vymeniť výrobca, jeho autorizovaný servis
alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa
predišlo nebezpečenstvu zásahu elektrickým
prúdom.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
POZOR! Pred vykonávaním údržby dbajte, aby
bol spotrebič vypnutý alebo odpojený od
elektrického napájania; nikdy nepoužívajte
zariadenie na čistenie parou – nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
4
LIKVIDÁCIA OBALOVÝCH MATERIÁLOV
Obalové materiály sa môžu na 100 % recyklovať a sú označené
symbolom recyklácie
.
Rôzne časti obalu likvidujte zodpovedne, v úplnom súlade s platnými
predpismi miestnych orgánov, ktorými sa riadi likvidácia odpadov.
LIKVIDÁCIA DOMÁCICH SPOTREBIČOV
Tento spotrebič je vyrobený z recyklovateľných alebo znovu
použiteľných materiálov. Zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi
o likvidácii odpadov. Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, obnove
a recyklácii domácich spotrebičov dostanete na príslušnom miestnom
úrade, v zberných strediskách alebo v obchode, kde ste spotrebič
kúpili. Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou
2012/19/EÚ o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).
Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete predchádzať
potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské
zdravie.
Symbol na spotrebiči alebo na sprievodných dokumentoch
znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domácim
odpadom, ale je potrebné odovzdať ho v zbernom dvore pre elektrické
a elektronické zariadenia.
SK
Návod na používanie
OPIS SPOTREBIČA
1.
2.
3.
1. Rukoväť veka
2. Veko
4.
3. Ovládací panel
5.
4. Dávkovač pracieho prostriedku
5. Bubon
6. Vodný filter - za krytom
6.
7.
7. Páka na presúvanie spotrebiča (závisí od modelu)
8. Nastaviteľné nožičky (x2)
8.
DÁVKOVAČ PRACIEHO PROSTRIEDKU
1. Priehradka na hlavné pranie
• Prací prostriedok na hlavné pranie (musí sa pridať pri
všetkých pracích programoch)
• Prípravok na odstraňovanie škvŕn (voliteľný)
• Zmäkčovač vody (voliteľný; odporúča sa pri tvrdosti
vody triedy 4 alebo vyššej)

2. Priehradka na predpieranie
• Prací prostriedok na predpranie (iba keď ste aktivovali
funkciu predprania)
3. Priehradka na aviváž
• Avivážny prostriedok (voliteľný)
• Škrob rozpustený vo vode (voliteľný)
• Bielidlo
Aviváž alebo roztok škrobu nalievajte iba po
značku MAX.
4. Uvoľňovacie tlačidlo 
Stlačte, ak chcete nádobu vybrať a vyčistiť.
TECHNICKÉ ÚDAJE TÝKAJÚCE SA PRIPOJENIA VODY
Vodovodná prípojka
Prívod vody
Vodovodný ventil
Minimálny tlak dodávanej vody
Maximálny tlak dodávanej vody
Studená
prípojka na hadicu so závitom 3/4”
100 kPa (1 bar)
1 000 kPa (10 bar)
5
Návod na používanie
OVLÁDACÍ PANEL
11
10
9
8
1
2
3
4 5
6
7
1
Volič programov
2
Tlačidlo „Štart/Pauza“
3
Tlačidlo „Reset/vyčerpávanie“
4
Tlačidlo „Teplota“
5
Tlačidlo „Obľúbené“
6
Tlačidlo „Odložený štart“
7
Kombinácia detskej poistky
8
Tlačidlo „Odstreďovanie“
9
Čas
10 Teplota
11 Fáza prania
PROGRAMY
Aby ste vybrali vhodný program pre svoju bielizeň, vždy sa riaďte pokynmi na štítku bielizne. Hodnota uvedená na symbole vaničky je
maximálna možná teplota na pranie odevov.
ZMIEŠANÁ BIELIZEŇ
EKO VODA
Na pranie mierne až bežne znečistených odolných odevov
z bavlny, ľanu, syntetických vláken a zmiešaných vláken.
Mierne znečistená bielizeň zo syntetických vláken alebo
odevy zo zmesi syntetiky s bavlnou. Úsporný program
s veľmi nízkou spotrebou vody. Používajte tekutý prací
prostriedok a najnižšie odporúčané množstvo pre 2,5 kg
špinavej bielizne. Nepoužívajte aviváž
Eko BAVLNA
Na pranie bežne znečistených bavlnených odevov.
Štandardný prací program pri teplote 40 °C a 60 °C na
bavlnenú bielizeň a najvýhodnejší program z hľadiska
spotreby vody a energie.
BAVLNA
Bežne až veľmi zašpinená a odolná bavlnená bielizeň.
SYNTETIKA
Na pranie znečistených odevov zo syntetických vláken (ako
sú polyester, polyakryl, viskóza atď.) alebo zo zmesi bavlny
so syntetikou.
JEMNÉ
Na pranie zvlášť jemných odevov. Odporúča sa pred praním
obrátiť bielizeň vonkajšou stranou dovnútra.
VLNA
S programom „Vlna“ možno prať všetky vlnené odevy, aj tie,
ktoré majú označenie „prať iba v ruke“. Najlepšie výsledky
dosiahnete so špeciálnymi pracími prostriedkami a ak
neprekročíte maximálnu udávanú hmotnosť bielizne.
ODSTREĎOVANIE
Samostatný program intenzívneho odstreďovania.
Pre odolnú bielizeň.
PLÁCHANIE & ODSTREĎOVANIE
Samostatný program plákania a intenzívneho
odstreďovania. Pre odolnú bielizeň.
6
DŽÍNSY
Obráťte vnútornou stranou von a použite tekutý prací
prostriedok.
FORMÁLNE
Košele a blúzky z bavlny, ľanu, syntetických vláken alebo ich
zmesí. Šetrný program na jemné odevy po použití alebo len
mierne znečistené. Škvrny sa odporúča pred praním ošetriť.
ŠPORT
Bežne zašpinené a prepotené športové oblečenie vyrobené
z bavlneného úpletu alebo mikrovláken. Program zahŕňa
cyklus predpierania – prací prostriedok môžete pridať aj do
priehradky na predpieranie. Nepoužívajte aviváž.
RÝCHLE 30‘
Na rýchle prepranie mierne znečistených odevov. Tento
cyklus trvá iba 30 minút, šetrí čas a energiu.
FARBY
Biele odevy a odevy pastelových farieb z jemných tkanín.
Šetrný prací program, ktorý zabraňuje zošednutiu alebo
zažltnutiu bielizne. Používajte silne účinný prací prostriedok,
v prípade potreby aj odstraňovače škvŕn alebo bielidlá na
báze kyslíka. Nepoužívajte tekuté pracie prostriedky.
SK
Návod na používanie
DOPLNKOVÉ VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI
! Keď kombinácia programu a doplnkovej voliteľnej možnosti (možností) nie je možná, kontrolky sa vypnú automaticky.
! Nevhodné kombinácie voliteľných možností sa zrušia automaticky.
COLOURS 15°
ODLOŽENÝ ŠTART
Šetrí energiu potrebnú na ohrievanie vody a zároveň
zachováva dobrú kvalitu prania. Podporuje zachovanie
farieb pri praní farebnej bielizne. Odporúča sa len pri slabo
znečistenej bielizni bez škvŕn. Uistite sa, či je váš prací
prostriedok vhodný na pranie pri nízkej teplote.
Ak chcete začiatok zvoleného programu odložiť na neskôr,
stlačením tlačidla „Odložený štart“ nastavte želaný čas
odkladu. Svetielko tlačidla „Odložený štart“ sa rozsvieti
a po spustení programu zhasne. Po stlačení tlačidla „Štart/
Pauza“ sa začne odpočítavanie času odkladu. Zobrazenie
času odkladu na displeji zmizne, keď sa program spustí,
a namiesto neho sa zobrazuje zostávajúci čas programu.
Počet predvolených hodín možno znížiť opätovným
stláčaním tlačidla „Odložený štart“. Pri aktivácii tejto
možnosti nepoužívajte tekuté pracie prostriedky.
„Odložený štart“ zrušíte otočením voliča programov do inej
polohy.
FRESHCARE
Zvoľte túto voliteľnú možnosť, ak nemôžete vyložiť bielizeň
hneď po skončení programu alebo ak zabudnete bielizeň v
práčke. Pomôže uchovať sviežosť bielizne. Práčka začne po
skončení programu pravidelne obracať bielizeň. Kontrolka
tlačidla „FreshCare“ bude blikať, kým je funkcia aktívna, a
na displeji sa zobrazí animácia. Pravidelné obracanie potrvá
cca 6 hodín po skončení programu prania a kedykoľvek
ho môžete zastaviť stlačením tlačidla „FreshCare“. Dvierka
budete môcť otvoriť až po chvíli. Po uplynutí lehoty
„FreshCare“ sa na displeji zobrazí
.
RÝCHLY
Umožňuje rýchlejšie pranie skrátením trvania programu.
Odporúča sa len pri malej náplni alebo slabo znečistenej
bielizni.
TEPLOTA
PREDPIERANIE
Každý program má vopred určenú teplotu. Ak chcete
teplotu zmeniť, stlačte tlačidlo „Teplota“ . Hodnota sa
zobrazí na displeji.
Iba na silne znečistenú náplň (napr. pieskom, kúskami
blata). Predlžuje trvanie cyklu o cca 15 minút. Keď aktivujete
voliteľnú možnosť Predpranie, nepoužívajte tekutý prací
prostriedok.
OBĽÚBENÉ
Ak niektoré nastavenie programu používate často, spotrebič
vám ponúka možnosť uložiť jedno nastavenie pre každý
program, aby ste ho mohli použiť znova jediným stlačením
tlačidla.
Nastavenie:
Zvoľte želaný program, rýchlosť odstreďovania a voliteľné
možnosti, stlačte a podržte tlačidlo „Obľúbené“ aspoň na 3
sekundy. Svetielko tlačidla „Obľúbené“ krátko blikne a potom
sa rozsvieti – nastavenie programu je uložené.
Nabudúce, keď budete chcieť použiť svoje individuálne
nastavenie programu, zvoľte program, stlačte tlačidlo
„Obľúbené“ a pustite spotrebič stlačením tlačidla „Štart/
Pauza“ .
Zmena nastavenia:
Zvoľte rýchlosť odstreďovania programu a voliteľné možnosti
podľa želania a potom stlačte a podržte tlačidlo „Obľúbené“
aspoň na 3 sekundy. Predtým uložené nastavenie programu
sa nahradí novým.
INTENZ. PLÁKANIE
Pomáha predchádzať usadeniu zvyškov pracieho
prostriedku v bielizni vďaka predĺženiu fázy plákania.
Vhodné predovšetkým na pranie detskej bielizne, pre ľudí
s alergiami a pre oblasti s mäkkou vodou.
ODSTREĎOVANIE
Každý program má vopred určenú rýchlosť odstreďovania.
Ak chcete rýchlosť odstreďovania zmeniť, stlačte tlačidlo
„Odstreďovanie“ . Ak je zvolená rýchlosť odstreďovania „0“,
záverečné odstreďovanie sa zruší, ale odstreďovanie medzi
fázami plákania zostáva maximálne. Voda sa iba vypúšťa.
FUNKCIE
OVLÁDAČ
Na voľbu a potvrdenie programov. Otáčaním
vyberte.
ŠTART/PAUZA
Na spustenie programu po ukončení nastavovania. Na
pozastavenie prebiehajúceho programu. Na opätovné
spustenie pozastaveného programu.
VYNULOVANIE/ VYPÚŠŤANIE
Ak chcete vynulovať nastavenia programu, ktorý ešte
neprebieha, naspäť na štandardné nastavenie alebo zrušiť
prebiehajúci program a vypustiť vodu pred skončením
cyklu.
DETSKÁ POISTKA
Tlačidlá ovládacieho panelu môžete uzamknúť, aby nedošlo
k nežiadúcej manipulácii (napr. deťmi). Naraz stlačte obe
tlačidlá detskej poistky a podržte aspoň na 3 sekundy.
Na displeji sa rozsvieti symbol kľúča
. Rovnakým
spôsobom môžete tlačidlá odomknúť.
BIELENIE
Vyperte bielizeň požadovaným programom Bavlna alebo
Syntetika s pridaním príslušného množstva chlórového
bielidla do priehradky na aviváž (veko opatrne zatvorte).
Bezprostredne po skončení programu otočte volič programov
a znova spustite želaný program, aby sa odstránili zvyškové
pachy po bielidle; ak chcete, môžete pridať aviváž. Nikdy
nenalievajte do priehradky na aviváž bielidlo zároveň s
avivážou.
7
Návod na používanie
TABUĽKA PROGRAMOV
Štandard
Zmiešaná bielizeň
Eko Bavlna
Bavlna
40°C
60°C
60°C
Rozsah
Voda celkovo v l
Program
Spotreba
energie (kWh)
Teploty
Odporúčaný prací
prostriedok
Zvyšková
vlhkosť % *
Max. náplň 6.0 kg
Spotreba energie vo vypnutom režime je 0.11 W / v režime ponechania v zapnutom stave 0.11 W
3.0
**
–




–
–
–
6.0
210
–




53
0.72
46
3.0
150
–




53
0.69
32
1200
3.0
150
–




53
0.60
32
1200
6.0
150





57
1.04
48





40
0.52
50

–
–
–
Max.
rýchlosť od- Max.
náplň
streďovania (kg)
(ot/min)
- 60°C
1200
60°C
1200
40°C
- 95°C
Trvanie
(minúty)
Pracie a prídavné prostriedky
Predpieranie
Hlavné
pranie
Aviváž
Prášok
Tekutý
Syntetika
40°C
- 60°C
1200
3.0
100
Jemné
40°C
- 40°C
1000
1.5
**



–
Vlna
40°C
- 40°C
1000
1.0
**
–


–

–
–
–
Odstreďovanie
Pláchanie &
Odstreďovanie
Eko Voda
–
-
1200
6.0
**
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-
1200
6.0
**
–
–

–
–
–
–
–
40°C
- 40°C
1200
2.5
**
–

–
–

–
–
–
Džínsy
40°C
- 60°C
1000
4.0
**



–

–
–
–



–

–
–
–
–
–
–
Formálne
40°C
- 40°C
800
1.5
**
Šport
30°C
- 30°C
1200
3.0
**




–
Rýchle 30’
30°C
- 30°C
1200
3.0
**
–


–

–
–
–
Farby
40°C
- 60°C
1000
4.0
**




–
–
–
–
 Požadované dávkovanie  Voliteľné dávkovanie
Eko Bavlna - Skúšobné cykly prania v súlade s nariadením
1061/2010. Sú to referenčné programy pre energetický štítok.
Nastavte tieto pracie cykly s teplotou 40 °C alebo 60 °C.
Z hľadiska spotreby energie a vody sú to najefektívnejšie
programy na pranie normálne znečistenej bavlnenej bielizne.
Skutočná teplota vody sa môže líšiť od deklarovanej.
Pre všetky skúšobné ústavy
Dlhý prací cyklus na bavlnu: nastavte prací cyklus Bavlna
s teplotou 40 °C.
Dlho trvajúci program na syntetiku: nastavte prací cyklus
Syntetika s teplotou 40 °C.
8
Tieto údaje môžu byť vo vašej domácnosti odlišné v dôsledku
meniacich sa podmienok teploty privádzanej vody, tlaku
vody atď. Približné hodnoty trvania programu sa týkajú
štandardných nastavení programu bez voliteľných funkcií.
* Po skončení programu s odstreďovaním pri maximálnej
zvoliteľnej rýchlosti odstreďovania, v štandardnom
nastavení programov.
** T
rvanie programu sa zobrazuje na displeji.
6th Sense – technológia senzorov prispôsobuje vodu,
energiu a trvanie programu vašej náplni bielizne.
SK
Návod na používanie
AKO POUŽÍVAŤ SPOTREBIČ
PRVÉ POUŽITIE
Odstráňte prípadné nečistoty z výroby:
• Vyberte program „Syntetika“ pri teplote 60 °C.
• Do priehradky na hlavné pranie v zásuvke na pracie
prostriedky pridajte malé množstvo pracieho prášku
(maximálne 1/3 množstva pracieho prostriedku
odporúčaného výrobcom na mierne znečistenú bielizeň).
• Spustite program bez pridania bielizne (s prázdnym
bubnom).
• Viac informácií o výbere a spustení programu nájdete
v časti „KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE“.
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
PRÍPRAVA BIELIZNE
Vyprázdnite vrecká.
• Mince, spinky na papier a pod. by mohli poškodiť bielizeň i
komponenty práčky.
• Papierové vreckovky sa počas cyklu prania rozpadnú
a útržky potom treba odstraňovať ručne.
Zapnite všetky zipsy, gombíky a háčiky. Zaviažte všetky
šnúrky alebo opasky.
• Menšie kusy odevov (napr. nylonové pančucháče, opasky
a pod.) a odevy s háčikmi (napr. podprsenky) vložte do
látkového vrecka alebo návliečky na vankúš so zipsom. Zo
záclon odopnite krúžky alebo vložte záclony aj s krúžkami
do látkového vrecka.
Pravidlá pre triedenie bielizne
• Typ tkaniny
Označenie na visačke (bavlna, zmesové vlákna, syntetika,
vlna, pranie v ruke).
• Farba
Oddeľte farebné a biele kusy bielizne. Nové farebné kusy
bielizne perte samostatne.
• Veľkosť
Ak periete spoločne kusy rôznej veľkosti, zlepší sa tým
účinnosť prania a náplň sa v bubne lepšie rozloží.
• Jemná bielizeň
Jemnú bielizeň perte samostatne; vyžaduje si opatrné
zaobchádzanie.
AKO POUŽÍVAŤ PRÁČKU
2. Zatvorte bubon
• Podržte obe záklopky v strede, zadnú nad prednou.
UPOZORNENIE: Skontrolujte, či sa bielizeň nezacvikla medzi
záklopkami alebo medzi záklopkami a bubnom. Presvedčte
sa, či sú záklopky bubna riadne zaistené - v závislosti od
modelu.
• Všetky kovové háčiky musia byť riadne zapadnuté v
zadnej záklopke.
• Tlačidlo na prednej záklopke musí kúsok prečnievať
nad zadnú záklopku.
1. Vložte bielizeň
• Otvorte veko práčky potiahnutím nahor.
• Zatlačením uvoľňovacej záklopky otvorte bubon.
• Vkladajte kusy bielizne do bubna po jednom a voľne,
bez preplňovania. Dodržujte maximálne množstvá
náplne uvedené v „TABUĽKE PROGRAMOV“. Preplnenie
práčky má za následok nedostatočne vypratú
a pokrčenú bielizeň. Nepoužívajte záklopky na
zatlačenie bielizne do bubna.
9
Návod na používanie
3. Pridajte prací prostriedok
! Nepoužívajte na hlavné pranie tekutý prací prostriedok, keď
máte aktivovanú voliteľnú možnosť „Predpranie“.
! Nepoužívajte tekutý prací prostriedok, keď ste zvolili
odložený začiatok cyklu.
Pridajte prací prostriedok (a prídavné prostriedky/aviváž) do
príslušných priehradiek, ako je opísané v časti DÁVKOVAČ
PRACIEHO PROSTRIEDKU. Prečítajte si odporúčané
dávkovanie na obale pracieho prostriedku.
Správne množstvo pracieho prostriedku/prídavných
prostriedkov je dôležité, pretože:
• optimalizuje výsledný prací efekt
• predchádza sa tak podráždeniu pokožku zvyškom
nadbytočného pracieho prostriedku vo vašej bielizni
• šetrí peniaze, lebo zabraňuje zbytočnému používaniu
nadmerného množstva pracieho prostriedku
• chráni práčku, lebo zabraňuje vápenateniu jej častí
• chráni životné prostredie, lebo predchádza
nepotrebnému zaťaženiu životného prostredia
Poznámka: Ak je množstvo pracieho prostriedku priveľké,
môže to spôsobiť nadmerné penenie, čo znižuje účinnosť
prania. Ak práčka zistí priveľké množstvo peny, môže to
zabrániť odstreďovaniu alebo predĺžiť trvanie programu
a zvýšiť spotrebu vody (pozri tiež poznámky o tvorbe
peny v časti SPRIEVODCA ODSTRAŇOVANÍM PORÚCH).
Pri nedostatočnom množstve pracieho prostriedku môže
bielizeň zošednúť a na systéme ohrievania, bubne a hadiciach
sa vytvoria usadeniny vodného kameňa.
Používanie práškového škrobu
• Bielizeň operte v želanom pracom programe.
• Pripravte škrobový roztok podľa návodu výrobcu.
• Nalejte pripravený škrobový roztok (maximálne 100 ml)
do dávkovacej priehradky na aviváž.
• Zatvorte veko a pustite program Pláchanie &
Odstreďovanie .
4. Zatvorte veko tak, aby ste počuli kliknutie.
5. Nastavte požadovaný program
Zvoľte požadovaný program voličom programov
(„OVLÁDAČ“). Trvanie pracieho cyklu sa zobrazuje na displeji.
Práčka automaticky zobrazí štandardne nastavenú teplotu
a nastavenie rýchlosti odstreďovania možné pre zvolený
program. V prípade potreby upravte nastavenie teploty a/
alebo rýchlosti odstreďovania príslušnými tlačidlami.
V prípade potreby zmeňte teplotu
Ak chcete teplotu zmeniť, stlačte tlačidlo „Teplota“ .
V prípade potreby zmeňte rýchlosť odstreďovania
Ak chcete rýchlosť odstreďovania zmeniť, stlačte tlačidlo
„Odstreďovanie“ .
V prípade potreby vyberte možnosti
Stlačením tlačidla zvoľte voliteľnú funkciu; na displeji sa
rozsvieti príslušný symbol.
Opätovným stlačením tlačidla voliteľnú funkciu zrušíte; svetlo
zhasne.
! Keď kombinácia programu a doplnkovej voliteľnej možnosti
(možností) nie je možná, kontrolky sa vypnú automaticky.
! Nevhodné kombinácie voliteľných možností sa zrušia
automaticky.
10
Odloženie spustenia programu
• Nastavenie neskoršieho spustenia programu nájdete
v časti „VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI/ODLOŽENIE ŠTARTU“.
Poznámka: Ak chcete vynulovať nastavenie programu, ktorý
ešte neprebieha, a vrátiť sa na štandardné nastavenie, stlačte
tlačidlo „Reset/vyčerpávanie“ .
6. Otvorte vodovodný ventil
Uistite sa, že práčka je pripojená k prívodu vody.
Otvorte vodovodný ventil.
7. Spustite program
• Stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ . Kontrolka „Štart/Pauza“
sa rozsvieti a dvierka sa zamknú.
• Pretože náplne a teplota privádzanej vody sú rôzne,
zostávajúci čas sa v určitých fázach programu nanovo
prepočíta. V takom prípade sa na displeji zobrazí
animácia.
8. V prípade potreby zmeňte nastavenia bežiaceho
programu
Svoje nastavenia môžete zmeniť aj v prípade, že program už
beží. Zmeny sa použijú, ak sa príslušná fáza programu ešte
neskončila.
Zmena nastavení prebiehajúceho programu:
• Stlačením tlačidla „Štart/Pauza“ pozastavíte
prebiehajúci program.
• Zmeníte nastavenia.
• Znovu stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ a program bude
pokračovať.
Ak ste zmenili program, nepridávajte prací prostriedok
pre nový program.
Aby ste predišli náhodným zmenám prebiehajúceho
programu (aby napríklad deti nezmenili nastavenia
programu), použite funkciu „Detská poistka“
(pozrite si
časť „FUNKCIE“).
9. Pozastavte bežiaci program a otvorte dvierka
(v prípade potreby)
• Na pozastavenie pracieho cyklu stlačte tlačidlo „Štart/
Pauza“ , kontrolka bliká.
• Ak teplota nie je príliš vysoká, rozsvieti sa kontrolka
„Veko otvorené“ . Môžete otvoriť dvierka a, napríklad,
pridať bielizeň alebo vybrať bielizeň, ktorú ste omylom
vložili. Veko budete môcť otvoriť až po chvíli.
• Stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ a program bude
pokračovať.
10.Zrušenie prebiehajúceho programu v prípade
potreby
• Ak chcete zrušiť prebiehajúci program pred skončením
cyklu, stlačte tlačidlo „Reset/vyčerpávanie“ aspoň na 3
sekundy.
• Voda sa vypustí.
• Veko budete môcť otvoriť až po chvíli.
• Voda sa vypustí a na konci programu sa dvierka
odomknú.
SK
Návod na používanie
11.Koniec programu
• Po skončení cyklu sa na displeji zobrazí správa
.
• Dvierka možno otvoriť, iba keď sa rozsvieti symbol
„Veko otvorené“ .
• Otočte volič programov do polohy „0“ a zatvorte
vodovodný kohútik.
• Otvorte veko a bubon a vyložte práčku.
• Veko nechajte nejaký čas otvorené, aby vnútro práčky
mohlo vyschnúť.
Asi po štvrťhodine sa práčka celkom vypne, aby sa šetrila
energia.
UKAZOVATELE
Ukazovateľ fázy
prania
Veko otvorené
Chýba voda
Vodný filter
upchatý
Volajte servis
FreshCare
Nadmerná
dávka pracieho
prostriedku
Tento ukazovateľ ukazuje aktuálnu fázu programu, prechádza zľava doprava
cez fázy predpranie, pranie, pláchanie, odstreďovanie/ vypúšťanie. Rozsvietený
indikátor ukazuje, ktorá fáza práve prebieha.
Tento ukazovateľ sa rozsvieti
• Pred spustením a po skončení programu
• Rozsvietený ukazovateľ znamená, že veko možno otvoriť
Chyba: Chýba voda
• Žiadny alebo nedostatočný prívod vody.
Chyba: Vodný filter upchatý
• Voda neodteká; vodný filter môže byť zanesený
Chyba: Zavolajte popredajný servis
• Pozrite sa do časti Riešenie problémov
• Ak ukazovateľ zostáva, volajte popredajný servis
Tento ukazovateľ sa rozsvieti,
• keď prebieha voliteľná možnosť FreshCare
Tento ukazovateľ sa rozsvieti
• na konci programu, ak ste použili priveľa pracieho prostriedku. Nabudúce
použite menej pracieho prostriedku.
• Ak sa symbol rozsvieti a na displeji sa zobrazí „Fod“, priveľké množstvo peny
prerušilo pranie; pozrite si SPRIEVODCU RIEŠENÍM PROBLÉMOV.
RADY A TIPY
SYMBOLY PRE PRANIE NA VISAČKÁCH ODEVOV
Hodnota uvedená na symbole vaničky je maximálna možná
teplota na pranie odevov.
ŠETRENIE ENERGIOU A OCHRANA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
•
Normálny mechanický cyklus
Slabší mechanický cyklus
•
Veľmi jemný mechanický cyklus
•
Iba na ručné pranie
Neprať
PRAVIDELNE ČISTITE VODNÝ FILTER
•
Je to potrebné, aby nedošlo k upchatiu filtra a voda mohla
správne odtekať.
•
•
•
Dodržiavaním limitov náplne uvedených v TABUĽKE
PROGRAMOV optimalizujete spotrebu energie, vody a
pracích prostriedkov a skracujete čas prania.
Neprekračujte množstvá pracieho prostriedku
odporúčané výrobcom pracieho prostriedku.
Šetrite energiu použitím programu prania s teplotou 60 °C
namiesto 95 °C alebo 40 °C namiesto 60 °C. Na bavlnené
odevy odporúčame použiť program „eko Bavlna“
s teplotou 60 °C, ktorý je dlhší, ale spotrebuje menej
energie.
Aby ste pri praní šetrili energiu a čas, zvoľte najvyššiu
dostupnú rýchlosť odstreďovania pre daný program,
čím sa zníži obsah zvyškovej vody v odevoch na konci
pracieho cyklu.
Škvrny vopred ošetrite odstraňovačom škvŕn alebo
zaschnuté škvrny pred praním navlhčite, zníži sa tým
potreba použiť na pranie program s vyššou teplotou.
Pri mierne znečistenej farebnej bielizni použite program
„Colours 15°; zníži sa tým množstvo energie potrebnej na
zohriatie vody.
11
Návod na používanie
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Pred vykonávaním čistenia a údržby vypnite a odpojte práčku.
Na čistenie práčky nepoužívajte horľavé kvapaliny.
ČISTENIE PRÁČKY ZVONKA I ZVNÚTRA
Zvonka:
• Na čistenie vonkajších častí práčky používajte mäkkú
navlhčenú handričku.
• Nepoužívajte čistiace prostriedky určené na sklo alebo
univerzálne čistiace prostriedky, čistiaci prášok alebo
podobné prostriedky na čistenie ovládacieho panela –
tieto látky by mohli poškodiť vytlačené symboly.
Zvnútra:
• Po každom praní nechajte veko nejaký čas otvorené, aby
vnútro spotrebiča mohlo vyschnúť.
• Ak nikdy alebo len zriedka periete bielizeň pri 95°C,
odporúčame občas spustiť program pri 95°C bez bielizne,
s malým množstvom pracieho prostriedku, aby ste
udržiavali vnútro spotrebiča čisté.
• Pravidelne kontrolujte stav tesnenia veka a občas ho
vyčistite vlhkou handričkou.
KONTROLA PRÍVODNEJ HADICE
Pravidelne kontrolujte hadicu, či sa neláme alebo nepraská.
Ak je poškodená, vymeňte ju za novú, ktorú dostanete
v popredajnom servise alebo u špecializovaného predajcu.
Podľa typu hadice:
Ak je na prívodnej hadici priesvitný povlak, pravidelne
kontrolujte, či sa jeho farba na niektorom mieste nemení.
Ak povlak začína na niektorom mieste meniť farbu, znamená
to, že z hadice by mohla unikať voda a treba ju vymeniť.
12
Pre hadice s uzáverom vody: skontrolujte okienko
bezpečnostného ventilu (pozri šípku). Ak je červené, znamená
to, že bola aktivovaná funkcia „waterstop“ a hadicu treba
vymeniť za novú.
Hadicu uvoľníte tak, že stlačíte uvoľňovacie tlačidlo (ak je
k dispozícii) a súčasne budete odtáčať hadicu.
SK
Návod na používanie
ČISTENIE SITKOVÝCH FILTROV V PRÍVODNEJ HADICI
1. Zatvorte vodovodný ventil a uvoľnite prívodnú hadicu.
1
3. Teraz ručne odskrutkujte prívodnú hadicu zo zadnej
strany práčky. Vytiahnite sitkový filter z prípojky práčky
kombinačkami a opatrne ho vyčistite.
2
2. Sitkový filter na konci hadice vyčistite opatrne pomocou
mäkkej kefky.
4. Vložte sitkový filter na pôvodné miesto. Pripojte hadicu
späť k vodovodnému ventilu a práčke. Na pripojenie
hadice nepoužívajte náradie. Otvorte ventil prívodu vody
a ubezpečte sa, či sú spojenia tesné.
2
1
ČISTENIE DÁVKOVAČA PRACIEHO PROSTRIEDKU
Pravidelne čistite dávkovač čistiaceho prostriedku, minimálne
tri alebo štyri razy ročne, aby sa na ňom nevytvárali
usadeniny pracieho prostriedku.
1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo, čím sa dávkovač uvoľní, a
vyberte ho. V dávkovači môže zostať malé množstvo
vody, preto ho neste vo zvislej polohe.
3. Výstupky na spodku dávkovača zasuňte do otvorov na
veku a zatlačte dávkovač o veko, až zapadne na miesto.
Presvedčte sa, či je dávkovač pracieho prostriedku
správne vložený.

2. Umyte dávkovač pod tečúcou vodou. Môžete tiež vybrať
a vyčistiť krytku trubice v zadnej časti dávkovača. Ak ste
krytku trubice vybrali, nasaďte ju na miesto.
13
Návod na používanie
ČISTENIE FILTRA / VYPÚŠŤANIE ZVYŠKOVEJ VODY
Pred čistením vodného filtra alebo vypúšťaním zostatkovej vody vypnite práčku a odpojte ju od prívodu elektriny.
Ak ste použili prací program pri vysokej teplote, pred vypustením vody najskôr počkajte, kým sa voda neochladí.
Pravidelne čistite vodný filter. Vyhnete sa tak situácii, že voda nebude môcť odtiecť kvôli upchatiu filtra.
Najmä:
• ak spotrebič nevypúšťa vodu správne alebo ak neodstreďuje.
• ak svieti hlásenie „Vodný filter upchatý“.
1. Kryt filtra otvorte mincou.
4. Odstráňte filter: Pod vodný filter umiestnite bavlnenú
handru, ktorá môže absorbovať malé množstvo zvyšnej
vody. Potom vyberte filter otáčaním proti smeru
hodinových ručičiek.
2. Nádoba na vypustenú vodu:
Umiestnite pod vodný filter nízku a širokú nádobu na
zachytenie zvyšnej vody.
5. Vyčistite filter: odstráňte zvyšky z filtra a očistite ho pod
tečúcou vodou.
3. Vypustite vodu:
Pomaly otáčajte filter proti smeru hodinových ručičiek,
kým nevytečie všetka voda. Nechajte vodu vytekať, ale
filter neodstraňujte. Keď sa nádoba naplní, zatvorte filter
otáčaním v smere hodinových ručičiek. Vyprázdnite
nádobu. Opakujte tento postup, až kým nevytečie všetka
voda.
6. Vložte vodný filter a zatvorte kryt.
Znovu nasaďte vodný filter jeho otáčaním v smere
hodinových ručičiek. Zakrúťte ho, až pokiaľ to ide.
Držadlo filtra musí byť v zvislej polohe. Cez bubon nalejte
do práčky cca 1 liter vody a skontrolujte, či voda z filtra
nevyteká. Zatvorte kryt filtra.
2
1
14
SK
Návod na používanie
VYTIAHNUTIE PREDMETU, KTORÝ SPADNE MEDZI BUBON A VANIČKU
Ak náhodou medzi bubon a vaničku spadne nejaký predmet,
môžete ho vytiahnuť vďaka výstupkom bubna.
1. Odpojte práčku od elektrického napájania a vyberte
bielizeň z bubna.
2. Zatvorte záklopky bubna a otočte bubon o polovicu
obvodu.
4. Otvorte bubon: predmet môžete vybrať cez otvor v
bubne.
5. Výstupok znova nasaďte z vnútornej strany bubna.
Plastovú koncovku umiestnite nad otvor na pravej strane
bubna. Potom zasuňte plastový výstupok sprava doľava,
až zapadne.
3. Skrutkovačom zatlačte na plastovú koncovku a výstupok
pritom vysuňte zľava doprava. Vypadne do bubna.
6. Opäť zatvorte záklopky bubna, bubon o polovicu obrátky
otočte a skontrolujte polohu výstupku vo všetkých
kotviacich bodoch.
7. Znovu pripojte práčku k elektrickej sieti.
15
Návod na používanie
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Vaša práčka je vybavená rôznymi automatickými bezpečnostnými a diagnostickými funkciami. Tieto umožňujú určiť
a identifikovať poruchy a potrebné úkony údržby. Tieto poruchy sú často také malé, že ich možno odstrániť za niekoľko minút.
Anomálie:
Možné príčiny/ Riešenie:
•
Práčka sa neotáča a/alebo
program sa nespúšťa
Prací cyklus sa nespustil
•
•
Zástrčka nie je zastrčená v elektrickej zásuvke, alebo len nedostatočne, takže
nenastal kontakt.
Došlo k výpadku napájania.
Zásuvka alebo poistka nefungujú správne (skontrolujte to pomocou stolnej lampy
či podobného spotrebiča).
Veko nie je správe zatvorené.
Bola aktivovaná funkcia „Detská poistka“
(ak je dostupná).
•
•
•
Nestlačili ste tlačidlo „Štart/Pauza“ .
Vodovodný ventil nie je otvorený.
Je nastavené „Odloženie štartu“ .
•
Je aktivovaná voliteľná možnosť „Zastavenie pláchania“(ak je dostupná). Ukončite
„Zastavenie pláchania“ stlačením „Štart/Pauza“ alebo stlačením tlačidla „Reset/
vyčerpávanie“ aspoň na 3 sekundy, čím sa spustí cyklus vypúšťania..
Program bol zmenený - znovu zvoľte želaný program a stlačte „Štart/Pauza“ .
Bol aktivovaný bezpečnostný systém spotrebiča (pozri NÁVOD NA POUŽÍVANIE/
Opis ukazovateľov poruchy).
Nie je otvorený vodovodný kohútik alebo hadica prívodu vody je skrútená.
•
•
Práčka sa počas programu zastaví
•
a kontrolka „Štart/Pauza“ bliká
•
•
Dávkovač pracieho prostriedku
obsahuje na konci cyklu zvyšky
pracieho prostriedku/prídavných
prostriedkov
Spotrebič vibruje
Výsledok záverečného
odstreďovania je nedostatočný.
Bielizeň je ešte veľmi mokrá.
Ukazovateľ „Odstreďovanie/
Vypúšťanie“ bliká alebo rýchlosť
odstreďovania na displeji bliká
alebo ukazovateľ rýchlosti bliká
po dokončení programu - v
závislosti od modelu
•
•
•
•
Práčka nestojí rovno.
Nebola odmontovaná prepravná konzola; pred použitím práčky musíte odstrániť
prepravnú konzolu.
•
Nerovnomerné rozloženie náplne bielizne počas odstreďovania zabránilo
odstreďovaniu, aby nedošlo k poškodeniu práčky. Preto je bielizeň ešte veľmi
mokrá. Dôvodom nerovnomerného rozloženia môže byť: malá náplň bielizne
(obsahuje len veľmi málo dosť veľkých a savých vecí, napr. uterákov) alebo veľké/
ťažké kusy bielizne.
Ak je to možné, vyhýbajte sa naplneniu práčky malými množstvami bielizne.
Nadmerné množstvo peny zabránilo spustiť odstredenie. Zvoľte a spustite
program „Pláchanie & Odstreďovanie“. Nepoužívajte veľké množstvá pracieho
prostriedku.
Tlačidlo „Odstreďovanie“ bolo nastavené na nízku rýchlosť.
Odporúčame, aby ste pri praní veľkých a ťažkých kusov pridávali do náplne kusy
rôznych veľkostí.
•
•
•
•
•
Trvanie programu je výrazne
dlhšie alebo kratšie, než je
uvedené v TABUĽKE PROGRAMOV •
alebo na displeji (ak je dostupné)
•
16
Dávkovač pracieho prostriedku nie je správne nainštalovaný alebo je dávkovač
pracieho prostriedku upchatý
(pozri ČISTENIE A ÚDRŽBA).
Filter v hadici prívodu vody je upchatý (pozri ČISTENIE A ÚDRŽBA).
Normálna funkcia práčky prispôsobiť sa faktorom, ktoré môžu ovplyvniť trvanie
programu, ako nadmerná tvorba peny, nerovnomerné rozloženie náplne, pretože
sú v práčke ťažké kusy, predĺžený čas zohrievania z dôvodu nízkej teploty
privádzanej vody atď. Navyše systém senzorov prispôsobuje trvanie programu
veľkosti náplne.
V závislosti od týchto faktorov sa trvanie počas programu prepočítava a v prípade
potreby aktualizuje. Počas takýchto fáz sa na displeji zobrazí animácia
(ak je
dostupná).
Pri malých náplniach sa môže čas programu uvedený v TABUĽKE PROGRAMOV
znížiť až o 50%.
SK
Návod na používanie
OPIS UKAZOVATEĽOV PORUCHY
Rozsvieti sa
kontrolka
poruchy:
Ukazovateľ na
displeji
„bdd“
od „F02“po „F35“
(okrem „F09“)
Volajte servis
Možné príčiny/ Riešenie
„Záklopky bubna sú otvorené“
Práčka sa zastaví počas programu.. Záklopky bubna neboli poriadne zatvorené. Aspoň na 3 sekundy
stlačte tlačidlo „Reset/vyčerpávanie“ a počkajte, kým sa nerozsvieti „Dvierka otvorené“ . Otvorte
veko a zatvorte záklopky bubna, potom znova zvoľte a spustite želaný program. Ak chyba pretrváva,
oznámte to nášmu popredajnému servisu.
„Chyba elektrického modulu“.
Stlačte aspoň na 3 sekundy tlačidlo „Reset/vyčerpávanie“ .
„F09“
„Hladina vody je príliš vysoká“
Po zrušení programu alebo chybnej činnosti. Stlačte aspoň na 3 sekundy tlačidlo „Reset/
vyčerpávanie“ .
„FA“
„Porucha zastavenia vody“
Vypnite spotrebič, vytiahnite zástrčku zo siete a zatvorte vodovodný kohútik. Opatrne spotrebič
nakloňte dopredu, aby mohla nazbieraná vody vytiecť zo spodku. Potom:
• Spotrebič znova zapojte do siete.
• Otvorte vodovodný kohútik (ak voda ihneď vteká do práčky bez spustenia programu, je to
porucha; zatvorte vodovodný kohútik a oznámte to popredajnému servisu.
• Znovu zvoľte a spustite želaný program.
„Fod“
„Nadmerné penenie“
Priveľa peny prerušilo program prania.
• Zvoľte a spustite program „Pláchanie & Odstreďovanie“.
• Potom znova zvoľte a spustite želaný program, ale s menším množstvom pracieho prostriedku.
Ak chyba pretrváva, odpojte spotrebič od elektrickej siete, zatvorte vodovodný kohútik a obráťte sa na nás
popredajný servis.
Rozsvieti sa
kontrolka
poruchy:
Chýba voda
Možné príčiny/ Riešenie
Spotrebič nemá žiaden alebo len nedostatočný prívod vody. Kontrolka „Štart/Pauza“
bliká. Skontrolujte, či:
• Vodovodný kohútik je celkom otvorený a tlak vody je dostatočný.
• Je zauzlená hadica prívodu vody.
• Sitkový filter prívodnej hadice je upchatý (pozri časť ČISTENIE A ÚDRŽBA).
• Voda v prívodnej hadici je zamrznutá.
• Kontrolné okienko bezpečnostného ventilu vašej prívodnej hadice je červené (ak váš spotrebič má prívodnú hadicu,
(pozri predchádzajúcu kapitolu ČISTENIE A ÚDRŽBA /KONTROLA PRÍVODNEJ HADICE); vymeňte hadicu za novú,
ktorú dostanete v popredajnom servise alebo u špecializovaného predajcu.
Po odstránení problému reštartujte program stlačením „Štart/Pauza“ .
Ak sa chyba vyskytne znova, obráťte sa na náš popredajný servis.
Vodný filter
upchatý
Z práčky sa neodčerpáva odpadová voda. Práčka sa zastaví v príslušnej časti programu; Odpojte ju od elektrickej siete a
skontrolujte, či:
• Odtoková hadica je zauzlená.
• Filter alebo čerpadlo sú upchaté (pozri kapitolu ČISTENIE A ÚDRŽBA/ČISTENIE VODNÉHO FILTRA/VYPÚŠŤANIE
ZOSTATKOVEJ VODY ); pred vypúšťaním spotrebiča sa presvedčte, či voda vychladla.
• Voda v odtokovej hadici je zamrznutá.
Po odstránení problému aspoň na 3 sekundy stlačte tlačidlo „Reset/vyčerpávanie“, aby ste vypustili vodu.
Ak sa chyba vyskytne znova, obráťte sa na náš popredajný servis.
Nadmerná dávka
pracieho
prostriedku
(ak je k dispozícii)
• Symbol sa rozsvieti na konci programu, ak ste použili priveľa pracieho prostriedku.
• Tvorí sa priveľa peny.
• Prací prostriedok nie je vhodný do práčky (musí byť na ňom označenie „na pranie v práčke“ „na ručné pranie a pranie
v práčke“ alebo niečo podobné).
17
Návod na používanie
PREPRAVA A MANIPULÁCIA
Nikdy nezdvíhajte práčku tak, že ju uchopíte za veko alebo panel.
1. Vytiahnite sieťovú šnúru so zásuvky a zatvorte prívod
vody.
2. Presvedčte sa, či sú veko a bubon poriadne zatvorené.
3. Odpojte prívodnú hadicu od vodovodného ventilu
a vytiahnite odtokovú hadicu z miesta odtoku. Vypustite
všetku vodu z oboch hadíc a upevnite ich tak, aby sa
počas prepravy nepoškodili.
4. Pri preprave znovu pripevnite prepravnú konzolu. (pozri
posledný krok Návodu na inštaláciu)
5. Práčku prepravujte vo zvislej polohe..
Dôležité: Neprepravujte práčku bez pripevnenej prepravnej
konzoly. (pozri Návod na inštaláciu)
POPREDAJNÝ SERVIS
PREDTÝM, NEŽ ZAVOLÁTE POPREDAJNÝ SERVIS
1. Zistite, či nedokážete problém vyriešiť sami s pomocou
návrhov riešení uvedených v časti RIEŠENIE
PROBLÉMOV
2. Spotrebič vypnite a opäť zapnite, aby ste skontrolovali,
či chyba pretrváva.
AK PO KONTROLÁCH UVEDENÝCH VYŠŠIE PORUCHA NAĎALEJ PRETRVÁVA, SPOJTE SA S NAJBLIŽŠÍM
AUTORIZOVANÝM SERVISNÝM STREDISKOM
Ak potrebujete pomoc, zavolajte na číslo uvedené v záručnej
knižke alebo postupujte podľa pokynov na webovej stránke
www.whirlpool.eu
Pri kontaktovaní nášho zákazníckeho popredajného servisu
vždy uveďte:
• krátky opis poruchy;
• typ a presný model spotrebiča (xxxx);
• servisné číslo (75xxxxxxxxxx);
• vašu úplnú adresu;
S E R V I C E xxxx
I. C. 75xxxxxxxxxx
•
18
vaše telefónne číslo.
Ak by bolo nevyhnutné spotrebič opraviť, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko (zaručí sa tým použitie
originálnych náhradných dielov a správny postup pri oprave).
Inštalačná príručka
1
17 mm - 0,67 inch
1a
1b
8 mm - 0,31 inch
x2
2
x1
2c
2a
i
3
4
2e
2d
2b
3a
i
3b
max 2,0 cm
max 0,8 inch
5
19
Inštalačná príručka
6
B
/ 8,2 f eet
A
,
max 2
5m
max 100 cm/
39 inch
min 55 cm/
22 inch
max 100 cm/39 inch
min 55 cm/22 inch
7A
a
b
d
e
i
c
1
2
1b
1a
1
1c
2
2b
2a
859991582590
20
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising