Whirlpool | AKZ 561/IX | Instruction for Use | Whirlpool AKZ 561/IX Užívateľská príručka

Whirlpool AKZ 561/IX Užívateľská príručka
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
VAŠA BEZPEČNOSŤ A BEZPEČNOSŤ OSTATNÝCH OSÔB JE VEĽMI DÔLEŽITÁ
V tomto návode a na samotnom spotrebiči sú uvedené dôležité správy týkajúce sa bezpečnosti, ktoré si musíte prečítať a vždy
presne dodržiavať.
Toto je symbol nebezpečenstva, týkajúci sa bezpečnosti, ktorý používateľov upozorňuje na možné riziká hroziace ich
osobe a iným.
Všetky bezpečnostné upozornenia sú označené symbolom nebezpečenstva a nasledujúcimi termínmi:
NEBEZPEČENSTVO Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nepredíde, spôsobí vážne poranenia.
UPOZORNENIE
Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nepredíde, môže spôsobiť vážne
poranenia.
Všetky správy týkajúce sa bezpečnosti špecifikujú potenciálne
nebezpečenstvo, ktorého sa týkajú, a uvádzajú, ako znížiť riziko
poranení, poškodení a úrazov elektrickým prúdom a poučujú o
správnom používaní spotrebiča. Dôsledne dodržiavajte nasledujúce
pokyny:
- Pred akýmkoľvek zásahom pri inštalácii musíte spotrebič odpojiť od
elektrického napájania.
- Inštaláciu alebo údržbu smie vykonať iba špecializovaný technik, v
súlade s pokynmi výrobcu a za dodržania platných vnútroštátnych
bezpečnostných predpisov. Nikdy neopravujte ani nevymieňajte
žiadnu časť spotrebiča, ak to nie je uvedené v návode na
používanie.
- Výmenu napájacieho kábla musí vykonať kvalifikovaný elektrikár.
Zavolajte autorizované servisné stredisko.
- Uzemnenie spotrebiča je podľa zákona povinné.
- Napájací kábel musí byť taký dlhý, aby umožnil pripojenie
spotrebiča zabudovaného v skrinke do siete.
- Pri inštalácii v súlade s bezpečnostnými predpismi namontujte pri
inštalácii na dostupné miesto spínač so vzdialenosťou medzi
kontaktmi aspoň 3 mm.
- Ak je rúra vybavená zásuvkou, nepoužívate rozbočovacie adaptéry.
- Nepoužívajte predlžovacie káble.
- Neťahajte za napájací kábel.
- Po inštalácii spotrebiča nesmú byť jeho elektrické časti prístupné
používateľom.
SK61
- Ak je povrch indukčnej dosky poškodený, dosku nepoužívajte a
vypnite spotrebič, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom (iba
modely s indukciou).
- Vyhýbajte sa dotyku varnej dosky vlhkými časťami tela a
používaniu rúry, ak ste naboso.
- Spotrebič je určený iba na používanie v domácnosti na prípravu
jedál. Nie je povolené žiadne iné jeho použitie (napr.: vykurovanie
miestností). Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody
spôsobené neprimeraným používaním alebo nesprávnym
nastavením ovládacích prvkov.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov veku a osoby so
zníženými fyzickými, senzorickými a mentálnymi schopnosťami
alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom
alebo dostali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným
spôsobom a chápu hroziace nebezpečenstvá. Deti sa nesmú so
spotrebičom hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez
dozoru.
- Prístupné časti spotrebiča sa počas jeho činnosti môžu veľmi
zohriať. Nedovoľte, aby sa deti priblížili ku spotrebiču a dohliadajte,
aby sa s ním nehrali.
- Spotrebič a jeho jednotlivé časti sa počas používania zahrievajú.
Buďte opatrní, aby nedošlo ku kontaktu s vyhrievacími prvkami.
Deti mladšie ako 8 rokov by ste nemali púšťať do blízkosti
spotrebiča, pokiaľ na ne nedozeráte.
- Počas používania a po ňom sa nedotýkajte ohrevných článkov
spotrebiča, pretože by ste sa mohli popáliť. Nedovoľte, aby sa
spotrebič dostal do kontaktu s tkaninami alebo iným horľavým
materiálom, kým sa komponenty dostatočne neochladia.
- Po ukončení prípravy jedla dávajte pri otváraní dvierok spotrebiča
pozor. Horúcu paru nechajte pred prístupom do rúry postupne
uniknúť. Keď sú dvierka spotrebiča zatvorené, horúci vzduch uniká
otvormi nad ovládacím panelom. Vetracie otvory nezakrývajte.
- Na zloženie hrncov a príslušenstva používajte rukavice alebo
chňapky a dávajte pozor, aby ste sa nedotkli ohrevných článkov.
- Na spotrebič ani v jeho blízkosti nikdy neklaďte horľavé materiály:
Ak by ste spotrebič náhodne zapli, materiál by sa mohol vznietiť.
SK62
- Na spotrebiči neohrievajte ani nevarte jedlo v tesne uzatvorenej
nádobe. Tlak vytvorený teplom vnútri nádoby by mohol spôsobiť
jej prasknutie a poškodenie spotrebiča.
- Nepoužívajte nádoby zo syntetických materiálov.
- Prehriaty tuk a oleje sa môžu ľahko vznietiť. Pri príprave jedál s
vysokým obsahom tukov a oleja na ne vždy dohliadajte.
- Nenechávajte spotrebič bez dozoru pri smažení potravín.
- Ak pri príprave jedál používate alkoholické nápoje (napr. rum,
koňak, víno), nezabudnite, že alkohol sa pri vysokých teplotách
vyparuje. Môže tým vzniknúť riziko, že uvoľnené alkoholové pary sa
pri kontakte s elektrickým ohrevným článkom vznietia.
- Nikdy nepoužívajte čistiace zariadenia využívajúce paru.
- Počas pyrolytického cyklu sa nedotýkajte rúry. Počas pyroýzy sa k
rúre nesmú približovať deti. Nadbytočné tekutiny musia byť pred
zahájením cyklu z vnútornej časti rúry odstránené (platí len pre
rúry s pyrolytickou funkciou).
- Používajte len teplotnú sondu určenú pre túto rúru.
- Nepoužívajte drsné abrazívne čistiace prostriedky alebo ostré
kovové škrabky na čistenie skla dvierok rúry, pretože môžu
poškriabať povrch, čo môže spôsobiť zničenie skla.
- Pred výmenou žiarovky sa uistite, že je spotrebič vypnutý, aby ste
zabránili možnému zásahu elektrickým prúdom.
- Nezakrývajte jedlo vo varnej nádobe alobalom (iba pre rúry
dodávané spoločne s varnou nádobou).
- Pri odstraňovaní obalu a montáži používajte vždy ochranné
rukavice.
Likvidácia domácich spotrebičov
-
-
Tento spotrebič je vyrobený z recyklovateľných a znovu použiteľných materiálov. Zlikvidujte ho v súlade s miestnymi
predpismi o likvidácii odpadov. Pred odovzdaním spotrebiča do zberu odrežte prívodný elektrický kábel, aby sa spotrebič
nedal použiť.
Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, regenerácii a recyklácii spotrebičov si vyžiadajte na vašom miestnom úrade, v
zberných surovinách alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.
INŠTALÁCIA
Po vybalení rúry skontrolujte, či sa spotrebič pri preprave nepoškodil a či sa dvierka správne zatvárajú. V prípade problémov
zavolajte predajcu alebo prevádzku autorizovaného servisu. Aby ste predišli akémukoľvek poškodeniu, pri inštalácii iba vyberte
rúru z podstavca z polystyrénu.
PRÍPRAVA OTVORU NA ZABUDOVANIE
•
•
•
Diely kuchynskej linky, ktoré sú v kontakte s rúrou, musia odolávať teplu (min. 90 °C).
Pred vsadením rúry urobte všetky potrebné výrezy a z výklenku odstráňte odrezky a piliny.
Po inštalácii nesmie byť spodná časť rúry prístupná.
SK63
•
Na zaručenie správnej činnosti spotrebiča zaručte, aby nebola prikrytá minimálna medzera medzi pracovnou plochou a
horným okrajom rúry.
ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE
Skontrolujte, či napätie uvedené na výrobnom štítku zodpovedá napätiu v elektrickej sieti domácnosti. Výrobný štítok je
umiestnený na prednom okraji rúry (viditeľný pri otvorených dvierkach).
•
Výmenu elektrického kábla (typ H05 RR-F 3 x 1,5 mm2) smie vykonať iba kvalifikovaný elektrikár. Zavolajte autorizované
servisné stredisko.
VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA
Pred používaním:
-
Odstráňte všetky ochranné diely z lepenky, ochranné fólie a nálepky z príslušenstva.
Z rúry vyberte príslušenstvo a zohrejte ju na 200 °C, nechajte ju tak približne jednu hodinu, aby sa odstránil pach a dym z
izolačného materiálu a konzervačného tuku.
Počas používania:
-
Neklaďte na dvierka ťažké predmety, pretože by ich to mohlo poškodiť.
Neopierajte sa o dvierka a na ich rukoväť nič nevešajte.
Vnútro rúry nevykladajte alobalom.
Nikdy nelejte vodu do horúcej rúry. Mohol by sa tak poškodiť smaltovaný povrch.
Hrnce a panvice neposúvajte po dne rúry, mohol by sa tým poškodiť smaltovaný povrch.
Skontrolujte, či elektrické káble alebo iné elektrické spotrebiče v blízkosti rúry nemôžu prísť do styku s jej horúcimi
časťami alebo či sa nemôžu zachytiť do jej dvierok.
Rúru nevystavujte poveternostným vplyvom.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Likvidácia obalového materiálu
Tento obalový materiál je 100 % recyklovateľný a je označený symbolom recyklácie (
zodpovedne, v plnom súlade s platnými predpismi o likvidácii odpadov.
). Rôzne časti obalu likvidujte
Likvidácia spotrebiča
-
Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických
zariadení (OEEZ).
Zabezpečením, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym spôsobom, pomôžete predchádzat’ potenciálnym
negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou manipuláciou so
spotrebičom.
-
Symbol
na spotrebiči alebo na sprievodných dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať
ako s domovým odpadom, ale je potrebné odovzdať ho v zbernom stredisku pre elektrické a elektronické zariadenia.
Rady na úsporu energie
-
Predohrev rúry používajte, iba ak je to uvedené v tabuľke na prípravu jedál.
Používajte tmavé lakované alebo smaltované formy na pečenie, pretože oveľa lepšie pohlcujú teplo.
Rúru vypnite 10 - 15 minút pred uplynutím nastavenej doby. Jedlo, ktoré si vyžaduje dlhšiu prípravu, sa bude piecť aj po
vypnutí rúry.
VYHLÁSENIE O ZHODE
-
Táto rúra môže prísť do kontaktu s potravinami, spĺňa požiadavky európskeho nariadenia ( ) č. 1935/2004 a bola
navrhnutá, vyrobená a predaná v súlade s bezpečnostnými požiadavkami smernice „o nízkom napätí" 2006/95/ES (ktorá
nahrádza smernicu 73/23/EHS v znení nasledujúcich úprav), ako aj s požiadavkami smernice „EMC” 2004/108/ES.
PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
Rúra nefunguje:
•
•
Skontrolujte, či je elektrická sieť pod napätím a či je rúra pripojená k elektrickej sieti.
Rúru vypnite a znova zapnite, skontrolujte, či sa problém neodstránil.
Dvierka sa neotvoria:
•
•
Rúru vypnite a znova zapnite, skontrolujte, či sa problém neodstránil.
Dôležité upozornenie: počas automatického čistenia sa dvierka rúry nedajú otvoriť. Počkajte, kým sa neodblokujú
automaticky (pozrite odsek „Cyklus čistenia rúry pyrolytickou funkciou“).
SK64
Elektronický programátor nefunguje:
•
Ak sa na displeji zobrazuje „ “ s číslicou, zavolajte najbližšie servisné stredisko. V takom prípade uveďte číslo, ktoré
nasleduje po písmene „ “.
AUTORIZOVANÝ SERVIS
Predtým, ako zavoláte autorizovaný servis:
1.
Skúste problém vyriešiť sami pomocou odporúčaní uvedených v „Príručke na odstraňovanie problémov“.
2.
Spotrebič vypnite a opäť zapnite, aby ste skontrolovali, či chyba pretrváva.
Ak po hore uvedených kontrolách porucha naďalej pretrváva, spojte sa s najbližším autorizovaným servisným
strediskom.
Nahláste tieto údaje:
•
krátky popis poruchy;
•
typ a presný model rúry;
•
servisné číslo (číslo uvedené po slove „Service“ na typovom štítku) umiestnenom vpravo na vnútornom okraji rúry
(viditeľný pri otvorených dvierkach). Servisné číslo je uvedené aj na záručnom liste;
•
vašu úplnú adresu;
•
vaše telefónne číslo.
Ak by bolo nevyhnutné rúru opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko (zaručí sa tým použitie originálnych
náhradných dielov a správny postup pri oprave).
ČISTENIE
UPOZORNENIE
-
Nikdy nepoužívajte čistiace zariadenia využívajúce paru.
Rúru čistite, až keď bude chladná na dotyk.
Odpojte spotrebič od elektrického napájania.
Povrch rúry
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: nepoužívajte korozívne ani abrazívne čistiace prostriedky. Ak sa niektorý z uvedených
prostriedkov dostane do kontaktu so spotrebičom, okamžite ho poutierajte vlhkou utierkou.
•
Povrch čistite vlhkou utierkou. Ak je povrch veľmi špinavý, pridajte do vody niekoľko kvapiek umývacieho prostriedku na
riad. Poutierajte suchou utierkou.
Vnútro rúry
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: nepoužívajte drsné špongie ani kovové škrabky alebo drôtenky. Časom by poškodili
smaltované povrchy a sklo na dvierkach rúry.
•
Po každom použití nechajte rúru vychladnúť, a potom ju vyčistite, kým je ešte vlažná, aby ste odstránili zapečené zvyšky a
škvrny spôsobené zvyškami jedál (napr. pri príprave jedál s vysokým obsahom cukru).
•
Používajte značkové čistiace prípravky na rúry a prísne dodržiavajte pokyny výrobcu.
•
Sklo dvierok očistite vhodnými kvapalnými čistiacimi prostriedkami. Dvierka rúry sa dajú vybrať, čím sa uľahčí čistenie
(pozrite si časť ÚDRŽBA).
•
Horný ohrievací článok grilu (pozrite si časť ÚDRŽBA) môžete spustiť (iba na niektorých modeloch), aby sa dala vyčistiť
horná stena rúry.
POZNÁMKA: počas dlhého pečenia jedál s vysokým obsahom vody (napr. pizza, zelenina, a pod.) sa na vnútornej strane
dvierok rúry a na tesnení môže tvoriť skondenzovaná voda. Keď ochladení rúry ju osušte utierkou alebo špongiou.
Príslušenstvo rúry:
•
•
Ihneď po použití príslušenstvo namočte do vody, do ktorej ste pridali umývací prostriedok a ak je príslušenstvo horúce, pri
manipulácii používajte rukavice.
Zvyšky jedál odstráňte vhodnou kefkou alebo špongiou.
Čistenie zadnej steny a bočných katalytických panelov rúry (ak sú k dispozícii):
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: nepoužívajte korozívne ani abrazívne čistiace prostriedky, drsné kefy, drôtenky na riad ani
spreje na čistenie rúry, pretože by mohli poškodiť katalytické panely a ich samočistiace vlastnosti.
•
Nechajte prázdnu rúru v činnosti pri teplote 200 °C približne jednu hodinu
•
Potom, pred odstránením všetkých zvyškov jedla špongiou, nechajte spotrebič ochladnúť.
SK65
Čistiaci cyklus rúr s pyrolytickou funkciou (ak je k dispozícii):
UPOZORNENIE
-
Počas pyrolytického cyklu sa nedotýkajte rúry.
Počas pyrolytického cyklu nedovoľte deťom, aby sa priblížili k rúre.
Táto funkcia spaľuje odstrekujúci tuk vnútri rúry počas pečenia pri teplote pribl. 500 °C. Pri takejto vysokej teplote sa usadeniny
premenia na svetlý popol, ktorý sa dá ľahko utrieť vlhkou handričkou po vychladnutí rúry Funkciu pyrolýzy neaktivujte po
každom pečení, ale až po nahromadení nečistôt alebo ak sa pri predohreve a pečení tvoria dym a nepríjemný pach.
•
V prípade, že je rúra nainštalovaná pod varnou doskou sa uistite, že horáky alebo elektrické platničky budú počas
samočistenia (pyrolýzy) vypnuté.
•
Pred zapnutím pyrolýzy treba zo spotrebiča vybrať všetko príslušenstvo.
•
Pre optimálne vyčistenie dverí pece odstráňte najväčšie znečistenie vlhkou špongiou predtým, ako použijete pyrolitickú
funkciu.
Spotrebič má k dispozícii 2 funkcie pyrolýzy:
1.
Úsporný cyklus (PYRO EXPRES/EKO): spotreba sa zníži o približne 25 % v porovnaní so štandardným pyrolytickým cyklom.
Aktivujte ho v pravidelných intervaloch (potom, čo ste piekli aspoň 2-3-krát mäso po sebe).
2.
Štandardný cyklus (PYRO): zaručuje dôkladné čistenie v prípade veľmi špinavej rúry.
•
V každom prípade, po určitom počte pečení a v závislosti od zašpinenia, vám správa na displeji odporučí vykonať cyklus
samočistenia.
POZNÁMKA: počas funkcie pyrolýzy ostanú dvierka rúry zablokované a nebudú sa dať otvoriť, až kým teplota vnútri
nedosiahne príslušnú bezpečnú hranicu.
ÚDRŽBA
UPOZORNENIE
-
Používajte ochranné rukavice.
Pred vykonaním nasledujúcich úkonov sa uistite, že sa rúra ochladila.
Odpojte spotrebič od elektrického napájania.
VYBRATIE DVIEROK
Pri vyberaní dvierok:
1.
2.
3.
Dvierka úplne otvorte.
Nadvihnite úchytky a potlačte ich čo najviac dopredu (obr. 1).
Zatvorte čo najviac (A), nadvihnite (B) a otočte (C), kým sa neuvoľnia (D) (obr. 2).
Montáž dvierok:
1.
2.
3.
4.
Vsuňte závesy na miesto.
Dvierka úplne otvorte.
Spusťte dve blokovacie páčky.
Zatvorte dvierka.
Obr. 1
Obr. 2
SK66
PRESUNUTIE HORNÉHO OHREVNÉHO ČLÁNKU (IBA NA NIEKTORÝCH MODELOCH)
1.
2.
3.
Vyberte bočné mriežky na upevnenie príslušenstva (obr. 3).
Ohrevný článok trošku vytiahnite (obr. 4) a spusťte (obr. 5).
Pri opätovnej montáži ohrevného článku ho nadvihnite, mierne potiahnite k sebe, pričom sa uistite, že sa opiera o bočné
držiaky.
Obr. 3
Obr. 4
Obr. 5
VÝMENA ŽIAROVKY OSVETLENIA RÚRY
Výmena zadnej žiarovky (ak je k dispozícii):
1.
Odpojte rúru od elektrického napájania.
2.
Odskrutkujte kryt žiarovky (obr. 6), vymeňte žiarovku (údaje o type sú v poznámke) a opäť zaskrutkujte kryt žiarovky.
3.
Rúru opäť zapojte ku elektrickému napájaniu.
Výmena bočnej žiarovky (ak je k dispozícii):
1.
Odpojte rúru od elektrického napájania.
2.
Vyberte bočné mriežky na upevnenie príslušenstva, ak sú vo výbave (obr. 3).
3.
Plochým skrutkovačom vypáčte kryt žiarovky (obr. 7).
4.
Vymeňte žiarovku (pozri poznámku pre typ žiarovky) (obr. 8).
5.
Vráťte kryt žiarovky na miesto a zatlačte ho proti stene, aby sa správne upevnil (obr. 9).
6.
Opäť namontujte mriežky na upevnenie príslušenstva.
7.
Rúru opäť zapojte ku elektrickému napájaniu.
Obr. 6
Obr. 7
Obr. 8
Obr. 9
POZNÁMKA:
Používajte iba žiarovky s výkonom 25-40W/230V typu E-14, T300 °C, alebo halogénové žiarovky s výkonom 20-40W/230 V
typu G9, T300 °C.
Žiarovka použitá v spotrebiči je špecifická pre elektrické spotrebiče a nie je vhodná na osvetlenie priestorov v domácnosti
(Nariadenie (ES) 244/2009).
Žiarovky dostanete v prevádzke autorizovaného servisu.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
V prípade použitia halogénových žiaroviek s nimi nemanipulujte holými rukami, aby sa nepoškodili odtlačkami
prstov.
Rúru nezapínajte skôr, ako ste opäť namontovali kryt žiarovky.
SK67
POKYNY NA POUŽÍVANIE RÚRY
INFORMÁCIE O ELEKTRICKOM ZAPOJENÍ NÁJDETE V ČASTI O INŠTALÁCII
1. Ovládací panel
2. Horný ohrevný článok/gril
3. Chladiaci ventilátor (nevidno ho)
4. Výrobný štítok (neodstraňujte ho)
5. Osvetlenie
6. Okrúhly ohrevný článok (nevidno ho)
7. Ventilátor
8. Otočný ražeň (ak je k dispozícii)
9. Spodný ohrevný článok (nie je viditeľný)
10. Dvierka
11. Poloha roštov (číslo úrovne je uvedené na prednej strane rúry)
12. Zadná stena
POZNÁMKA:
Počas pečenia sa môže chladiaci ventilátor striedavo zapínať a vypínať, aby sa znížila spotreba
energie.
Chladiaci ventilátor môže ostať v činnosti určitú dobu aj po ukončení pečenia a vypnutí rúry.
DODANÉ PRÍSLUŠENSTVO
Obr. A
Obr. B
Obr. C
Obr. D
Obr. E
A. ROŠT: Používa sa na pečenie jedál alebo ako držiak na plech na pečenie, formy na koláče a iných
vhodných nádob na pečenie v rúre.
B. PLECH NA ODKVAPKÁVANIE: Umiestňuje sa pod rošt na zachytávanie tuku alebo ako podložka na
pečenie mäsa, rýb, zeleniny, focaccie atď.
C. PLECH NA PEČENIE: používa sa na pečenie koláčov a zákuskov, ale aj na pečenie mäsa, rýb v alobale
a pod.
D. BEŽCE: Na uľahčenie zasúvania a vyberania príslušenstva.
E. KATALYTICKÉ PANELY: na zjednodušenie čistenia a zaručenie čistoty stien rúry.
Dodané príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti na konkrétnom zakúpenom modele.
PRÍSLUŠENSTVO, KTORÉ SA NEDODÁVA
Príslušenstvo sa dá kúpiť samostatne v servisných strediskách.
SK68
VLOŽENIE ROŠTOV A INÉHO PRÍSLUŠENSTVA DO RÚRY
Rošt a iné príslušenstvo je vybavené zaisťovacím systémom, ktorý zabraňuje jeho neúmyselnému
vytiahnutiu.
Obr. 1
1.
2.
Rošt vložte horizontálne, so zdvihnutou časťou „A“ smerom nahor (Obr. 1).
Po dosiahnutí zaisťovacej pozície „B“ rošt nakloňte (Obr. 2).
Obr. 2
Obr. 3
3. Vráťte rošt do vodorovnej polohy a zatlačte ho, až kým sa úplne nezasunie do „C“ (Obr. 3).
4. Pri vyberaní roštu postupujte v opačnom poradí.
Iné časti príslušenstva, ako plech na odkvapkávanie a plech na pečenie, sa zasúvajú rovnakým spôsobom.
Výčnelok na plochej časti umožňuje zapadnutie.
POPIS OVLÁDACIEHO PANELU
ELEKTRONICKÝ PROGRAMÁTOR
DISPLEJ
DISPLAY
1
3
2
1. OVLÁDACIE TLAČIDLO FUNKCIÍ: Zapnutie/vypnutie a výber funkcie
2. OVLÁDACIE TLAČIDLO NAVIGÁCIE: posun po ponukách, regulácia prednastavených hodnôt
POZNÁMKA: Tlačidlá sú zatláčacie. Aby sa vysunuli a dali použiť, zatlačte ich v strede.
3. TLAČIDLO NA VOĽBU/POTVRDENIE
POZNÁMKA: Na displeji sa zobrazí , ako indikácie týkajúce sa tohto tlačidla.
ZOZNAM FUNKCIÍ
Otočením ovládacieho tlačidla „Funkcie“ do ľubovoľnej polohy sa rúra zapne: na displeji sa zobrazia funkcie
a k nim pridružené podriadené ponuky.
Podriadené ponuky sa dajú zobraziť a zvoliť nastavením tlačidla na funkcie GRIL, ŠPECIÁLNE FUNKCIE,
NASTAVENIA, CHLIEB/PIZZA.
POZNÁMKA: Zoznam a popis funkcií je uvedený v špecifickej tabuľke na strane 74.
SK69
POPIS DISPLEJA
I
H G
F
E
A
B
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
C
D
Zobrazovanie aktívnych vyhrievacích článkov pre rôzne funkcie
Symboly týkajúce sa riadenia času: časomer, doba pečenia, čas ukončenia pečenia, presný čas
Informácie týkajúce sa vopred nastavených funkcií
Nastavená automatická funkcia CHLIEB/PIZZA
Indikácia zatvorených dvierok rúry počas cyklu automatického čistenia (nie je k dispozícii na tomto modeli)
Teplota vo vnútri rúry
Funkcia pyrolýzy (nie je k dispozícii na tomto modeli)
Zhnednutie
Špeciálne funkcie: Rozmrazovanie, Udržiavanie v teple, Kysnutie, Eco Horúci Vzduch.
ZAPNUTIE RÚRY - NASTAVENIE JAZYKA
Pri prvom zapnutí rúry sa na displeji objaví ENGLISH. Otočte ovládacie tlačidlo „Navigácia“, až pokým
nebude zobrazený želaný jazyk a potom stlačte tlačidlo 3 , aby ste výber potvrdili.
NASTAVENIE ČASU
Po nastavení jazyka je potrebné nastaviť aktuálny čas. Na displeji blikajú dve číslice pre hodiny.
1. Otáčajte ovládacím tlačidlom „Navigácia“, až kým sa nezobrazí správny údaj hodín.
2. Stlačte tlačidlo 3 pre potvrdenie; na displeji budú blikať dve číslice zobrazenia minút.
3. Otáčaním tlačidla „Navigácia“ nastavte minúty presného času.
4. Stlačte tlačidlo 3 na potvrdenie.
Aby ste upravili aktuálny čas, napríklad po výpadku dodávky elektriny, postupujte podľa pokynov
v nasledujúcej časti (NASTAVENIA).
NASTAVENIE FUKCIÍ PEČENIA
1.
2.
Otáčaním tlačidla „Funkcie“ nastavte želanú funkciu: na displeji sa zobrazia nastavenia pre prípravu
jedla.
Ak sa zobrazené hodnoty zhodujú so želanými, stlačte tlačidlo 3 . Aby ste ich zmenili, postupujte
podľa nasledujúcich pokynov.
SK70
NASTAVENIE TEPLOTY/VÝKONU GRILU
Pre zmenu teploty alebo výkonu grilu postupujte nasledovne:
1. Otáčajte ovládacím tlačidlom „Navigácia“, až kým sa nezobrazí želaná hodnota.
2. Stlačte tlačidlo 3 na potvrdenie.
Rúra potvrdí voľbu automaticky po uplynutí 10 sekúnd od poslednej operácie.
RÝCHLY PREDOHREV
<– +>
1.
2.
3.
4.
Zvoľte funkciu rýchleho predohrevu otočením ovládacieho tlačidla „Funkcie“ do polohy symbolu .
Potvrďte tlačidlom 3 : na displeji sa zobrazia nastavenia.
Ak navrhnutá teplota zodpovedá želanej, stlačte tlačidlo 3 . Pre zmenu teploty postupujte podľa
popisu v predchádzajúcich častiach. Na displeji sa zobrazí nápis PRED. Keď sa dosiahne daná teplota,
bude nahradené príslušnou hodnotou (napr. 200 °C) a zaznie akustický signál. Po ukončení fázy
predohrevu rúra automaticky nastaví funkciu statického ohrevu .
V tej chvíli môžete vložiť jedlo do rúry a začať piecť.
Pre nastavenie inej funkcie pečenia otočte tlačidlo „Funkcie“ a zvoľte požadovanú funkciu.
NASTAVENIE DOBY TRVANIA PEČENIA
Touto funkciou môžete piecť počas nastavenej doby, od 1 minúty až po maximálnu dobu určenú pre
zvolenú funkciu, po uplynutí uvedenej doby sa rúra vypne automaticky.
1. Po potvrdení teploty bude blikať symbol
.
2. Otáčajte ovládacím tlačidlom nastavenia, až kým sa nezobrazí želaná doba pečenia.
3. Potvrďte dobu pečenia stlačením tlačidla 3 .
Rúra potvrdí voľbu automaticky po uplynutí 10 sekúnd od poslednej operácie.
NASTAVENIE ČASU UKONČENIA PEČENIA/ONESKORENÉHO SPUSTENIA
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Nastavenie oneskoreného spustenia nie je k dispozícii pri nasledujúcich
funkciách: RÝCHLY PREDOHREV, CHLIEB/PIZZA, KONVEKČNÉ PEČENIE.
POZNÁMKA: Pri tomto nastavení sa zvolená teplota dosiahne postupnejšie, preto sa doby pečenia
oproti dobám uvedeným v tabuľkách pečenia mierne predĺžia.
Požadovaný čas ukončenia pečenia sa dá nastaviť posunutím času zapnutia rúry, a to až o maximálne
23 hodín a 59 minút, počítajúc od presného aktuálneho času. To je možné len vtedy, keď bolo nastavené
trvanie pečenia.
Po nastavení doby trvania pečenia sa na displeji zobrazí čas ukončenia pečenia (napríklad 15:45) a
symbol
bliká.
Pre oneskorenie ukončenia pečenia, odloženie zapnutia rúry, postupujte nasledovne:
1. Otáčajte ovládacím tlačidlom „Navigácia“, až kým sa nezobrazí čas, kedy chcete, aby sa ukončilo
pečenie (napríklad 16:00).
2. Potvrďte zvolenú hodnotu stlačením tlačidla 3 . dve bodky v zobrazení času blikajú, čo indikuje, že
nastavenie bolo vykonané správne.
3. Rúra automaticky posunie spustenie, aby sa pečenie ukončilo presne v nastavený čas.
SK71
ČASOVAČ
Táto funkcia sa dá použiť, iba ak je rúra vypnutá a je užitočná, napríklad na kontrolu doby varenia cestovín.
Maximálna doba, ktorá sa dá nastaviť, je 23 hodín a 59 minút.
1. S ovládacím tlačidlom „Funkcie“ na nule otáčajte tlačidlom „Navigácia“, až kým sa nezobrazí želaná
doba.
2. Stlačením tlačidla 3 sa spustí odpočítavanie času. Po uplynutí nastavenej doby sa na displeji zobrazí
„0:00“ a zaznie zvukový signál. Pre jeho stíšenie stlačte tlačidlo 3 (aktuálny čas sa zobrazí na displeji).
NASTAVENIE ŠPECIÁLNYCH FUNKCIÍ
Posunutím ukazovateľa ovládacieho tlačidla „Funkcie“ do polohy symbolu
sa sprístupní rozšírená
ponuka obsahujúca päť špeciálnych funkcií.
Pri posune, nastavení a spustení týchto funkcií postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1.
2.
3.
Otočte ovládacie tlačidlo „Funkcie“ do polohy symbolu
: Na displeji sa objaví „ROZMR“ a symbol
spojený s touto funkciou.
Otáčaním ovládacieho tlačidla „Navigácia“ sa posúvajte po zozname funkcií; ROZMRAZOVANIE,
UDRŽIAVANIE V TEPLE, KYSNUTIE, EKO HORÚCI VZDUCH.
Stlačte tlačidlo 3 na potvrdenie.
ZHNEDNUTIE
Po ukončení pečenia sa u funkcií, ktoré to umožňujú, na displeji zobrazí možnosť zhnednutia jedla. Táto
funkcia sa dá aktivovať, iba ak ste nastavili dobu trvania pečenia.
Po uplynutí doby trvania pečenia sa na displeji zobrazí: „ PRE ZAPEKANIE“ (stlačte pre zhnednutie).
Stlačením tlačidla 3 rúra spustí fázu zhnednutia trvajúcu 5 minút. Táto funkcia sa dá vykonať len dvakrát.
NASTAVENIE FUNKCIE CHLIEB/PIZZA
Otočením tlačidla „Funkcie“ do polohy symbolu
funkcií na pečenie pre „chleba“ a „pizzu“.
sa sprístupnia rozšírené ponuky dvoch automatických
Chlieb
1.
2.
3.
4.
Otočte ovládacie tlačidlo „Funkcie“ do polohy symbolu
: na displeji sa zobrazí „CHLIE“ a AUTO.
Stlačením 3 nastavte funkciu.
Otáčaním ovládacieho tlačidla „Navigácia“ nastavte želanú teplotu (v rozsahu od 180 °C do 220 °C) a
potvrďte tlačidlom 3 .
Otáčaním ovládacieho tlačidla „Navigácia“ nastavte želanú dobu trvania pečenia a stlačte 3 , čím sa
spustí pečenie.
SK72
Pizza
1.
2.
3.
4.
5.
Otočte ovládacie tlačidlo „Funkcie“ do polohy symbolu
: na displeji sa zobrazí „CHLIE“. Aby ste
nastavili funkciu „PIZZA“, postupujte nasledovne:
Otočte ovládacím tlačidlom „Navigácia“: Na displeji sa zobrazí „PIZZA“.
Stlačením 3 nastavte funkciu.
Otáčaním ovládacieho tlačidla „Navigácia“ nastavte želanú teplotu (v rozsahu od 220 °C do 250 °C) a
potvrďte tlačidlom 3 .
Otáčaním ovládacieho tlačidla „Navigácia“ nastavte želanú dobu trvania pečenia a stlačte 3 , čím sa
spustí pečenie.
NASTAVENIA
Posunutím ovládacieho tlačidla „Funkcie“ na symbol
nastavení displeja, ktoré sa dajú zmeniť.
sa sprístupní rozšírená ponuka obsahujúca päť
Jazyk
1.
2.
3.
Otáčajte ovládacím tlačidlom „Navigácia“, až kým sa nezobrazí „LANGUAGE“.
Stlačením 3 vstúpte do nastavení.
Otočením ovládacieho tlačidla „Navigácia“ zvoľte želaný jazyk a potvrďte tlačidlom
3
.
Hodiny
Otáčajte ovládacím tlačidlom „Navigácia“, až kým sa nezobrazí „HODIN“. Aby ste upravili čas, postupujte
podľa predchádzajúceho odseku (NASTAVENIE PRESNÉHO ČASU).
Eko
So zvoleným režimom ECO (ON), sa jas displeja zníži a po 3 minútach od prepnutia rúry do pohotovostného
režimu sa zobrazia hodiny. Okrem toho, vnútorné osvetlenie rúry sa počas pečenia vypne. Aby sa na displeji
znovu zobrazili informácie a zaplo sa osvetlenie, stačí stlačiť tlačidlo 3 alebo otočiť jedno z tlačidiel.
1. Otáčajte ovládacím tlačidlom „Navigácia“, až kým sa nezobrazí „ECO“.
2. Stlačením tlačidla 3 sa sprístupnia nastavenia (ON/OFF).
3. Otočením ovládacieho tlačidla „Navigácia“ zvoľte želané nastavenie a potvrďte tlačidlom 3 .
4. Počas funkcie pečenia, ak je aktivovaný režim Eco, vnútorné osvetlenie sa vypne po 1 minúte pečenia
a opäť sa zapne pri akomkoľvek zásahu používateľa.
Zvukové znamenie
Aby ste zvukové znamenie aktivovali alebo vypli, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1. Otáčajte ovládacím tlačidlom „Navigácia“, až kým sa nezobrazí „ZVUK“.
2. Stlačením tlačidla 3 sa sprístupnia nastavenia (ON/OFF).
3. Otočením ovládacieho tlačidla „Navigácia“ zvoľte želané nastavenie a potvrďte stlačením tlačidla
Jas
Aby ste upravili jas displeja, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1. Otáčajte ovládacím tlačidlom „Navigácia“, až kým sa nezobrazí „JAS“.
2. Stlačte tlačidlo 3 : na displeji sa zobrazí číslo 1.
3. Otočením ovládacieho tlačidla „Navigácia“ zvýšte alebo znížte jas a potvrďte tlačidlom
SK73
3
.
3
.
TABUĽKA POPISU FUNKCIÍ
OVLÁDACIE TLAČIDLO FUNKCIÍ
VYPNUTIE
ŠPECIÁLNE FUNKCIE
OSVETLENIE
Na prerušenie pečenia a vypnutie rúry.
Na zapnutie/vypnutie žiarovky rúry.
Na urýchlenie rozmrazenia potravín. Odporúčame vám, aby ste potraviny
umiestnili na strednú úroveň. Odporúčame vám, aby ste potraviny nechali v
ROZMRAZO- balení, aby ste zabránili ich vyschnutiu na povrchu.
VANIE
Funkcia je ideálna na udržiavanie tepla a chrumkavosti práve upečených jedál
(napr. mäso, smažené jedlá, nákypy) Odporúčame vám, aby ste potraviny
UDRŽIAVANIE umiestnili na strednú úroveň. Funkcia sa nedá zapnúť, ak teplota vnútri rúry
presahuje 65 °C.
V TEPLE
Na optimálne kysnutie sladkého alebo slaného cesta. Za účelom zachovania
kvality kysnutia sa funkcia nedá zapnúť, ak teplota vnútri rúry presahuje 40 °C.
KYSNUTIE Cesto umiestnite na 2. priečku. Rúru netreba predohriať.
Na pečenie plneného mäsa a plátkov mäsa na jednej úrovni. Táto funkcia
používa prerušovanú a jemnú pomoc ventilátora, čo zabraňuje nadmernému
vysušovaniu jedál. Osvetlenie rúry počas pečenia pomocou tejto funkcie EKO
ostane vypnuté a dočasne ho môžete zapnúť stlačením tlačidla potvrdenia. Ak
EKO HORÚCI chcete dosiahnuť maximálnu energetickú úspornosť, odporúčame neotvárať
VZDUCH
dvere počas pečenia. Odporúča sa používať 3. úroveň v rúre. Rúru netreba
predohriať.
STATICKÝ OHREV
Na pečenie ľubovoľného jedla na jednej úrovni. Použite 2. úroveň. Pred vložením
jedál do rúry ju predohrejte.
KONVEKČNÉ
PEČENIE
Pri pečení mäsa a koláčov s tekutou náplňou (pikantnou alebo sladkou) na jednej
úrovni použite tretiu úroveň. Rúra sa nemusí vopred zohrievať.
PRÚDENIE
VZDUCHU
MAXI PEČENIE
GRILL
TURBO GRILL
Aj na súčasné varenie rôznych typov jedál, ktoré vyžadujú rovnakú teplotu
varenia (napr. ryby, zelenina, koláče) na maximálne dvoch úrovniach. Táto
funkcia umožňuje varenie bez prenosu pachov z jedného jedla na iné. Pri varení
na jednej úrovni vám odporúčame použiť 2. úroveň. Pri pečení jedál na dvoch
úrovniach odporúčame používať 1. a 3. úroveň a rúru pred pečením predohriať.
Na pečenie veľkých kusov mäsa (kusy väčšie ako 2,5 kg). Používajte 1. alebo
2. úroveň, v závislosti od rozmerov mäsa. Rúru netreba predohriať. Počas pečenia
sa odporúča mäso obracať, aby sa dosiahlo rovnomerné opečenie na oboch
stranách. Odporúčame vám mäso z času na čas podlievať, aby sa predišlo
vyschnutiu mäsa.
Na grilovanie rebierok, špízov, klobások, gratinovanie zeleniny a na zapečenie
chleba. Jedlo uložte na 4. úroveň. Pri grilovaní mäsa odporúčame používať plech
na odkvapkávanie tuku a šťavy z pečenia. Vložte ju na 3. úroveň a prilejte do nej
približne pol litra vody. Rúru netreba predohriať. Počas pečenia treba udržiavať
dvierka rúry zatvorené.
Na pečenie veľkých kusov mäsa (stehná, roast beef, kurča). Odporúča sa vložiť
jedlo do strednej polohy v rúre. Odporúčame používať plech na odkvapkávanie
tuku a šťavy z pečenia. Vložte ju na 1./2. úroveň a prilejte do nej približne pol litra
vody. Rúru netreba predohriať. Počas pečenia treba udržiavať dvierka rúry
zatvorené. S touto funkciou je taktiež možné použiť otočný ražeň, ak je k
dispozícii.
SK74
OVLÁDACIE TLAČIDLO FUNKCIÍ
NASTAVENIA
Na nastavenie displeja (jazyk, čas, jas, hlasitosť zvukového znamenia, úspora
energie).
CHLIEB/PIZZA
Na pečenie rôznych druhov a foriem chleba a pizze. V rámci tejto funkcie sú
k dispozícii dva programy s definovanými nastaveniami. Bude stačiť zadať
požadované hodnoty (teplotu a dobu) a rúra automaticky zabezpečí optimálne
pečenie. Po predohreve rúry vložte cesto na 2. úroveň.
RÝCHLY
PREDOHREV
Na rýchly predohrev rúry.
SK75
TABUĽKA VARENIA
Recept
Funkcia Predohrev
Áno
Úroveň v
rúre
(od spodu)
Teplota
(°C)
2
160-180
Kysnuté koláče
Plnené koláče
(tvarohový koláč,
štrúdľa, jablkový
koláč)
Áno
1-3
160-180
Áno
2
160-200
Áno
1-3
160-200
Áno
2
170-180
Áno
1-3
160-170
Áno
2
180-200
Áno
1-3
180-190
Áno
2
90
Áno
1-3
90
Áno
2
190-250
Áno
1-3
190-250
Áno
2
180-220
Áno
2
220-250
Sušienky /
koláčiky
Odpaľované cesto
Snehové sušienky
Chlieb / pizza /
posúch
Chlieb
Pizza
(Chlieb)
(Pizza)
SK76
Príprava Príslušenstvo a poznámky
(min)
30-90
Forma na tortu na rošte
Úroveň 3: forma na tortu na
rošte
30-90
Úroveň 1: forma na tortu na
rošte
Nádoba na
odkvapkávanie / plech na
30-85
pečenie zákuskov alebo
forma na tortu na rošte
Úroveň 3: forma na tortu na
rošte
35-90
Úroveň 1: forma na tortu na
rošte
Nádoba na
15-45 odkvapkávanie / plech na
pečenie zákuskov
Úroveň 3: rošt
Úroveň 1: nádoba na
20-45
odkvapkávanie / plech na
pečenie zákuskov
Nádoba na
30-40 odkvapkávanie / plech na
pečenie zákuskov
Úroveň 3: pekáč na rošte
Úroveň 1: nádoba na
35-45
odkvapkávanie / plech na
pečenie zákuskov
Nádoba na
110-150 odkvapkávanie / plech na
pečenie zákuskov
Úroveň 3: pekáč na rošte
Úroveň 1: nádoba na
130-150
odkvapkávanie / plech na
pečenie zákuskov
Nádoba na
15-50 odkvapkávanie / plech na
pečenie zákuskov
Úroveň 3: pekáč na rošte
Úroveň 1: nádoba na
25-50
odkvapkávanie / plech na
pečenie zákuskov
Nádoba na
odkvapkávanie / plech na
30-50
pečenie zákuskov alebo
rošt
Nádoba na
15-30 odkvapkávanie / plech na
pečenie zákuskov
Recept
Funkcia Predohrev
Úroveň v
rúre
(od spodu)
Teplota
(°C)
Príprava Príslušenstvo a poznámky
(min)
Áno
2
250
10-15
Áno
1-3
250
10-20
Áno
2
180-190
35-45
Mrazené pizze
Slané plnené torty
(zeleninové torty,
slané plnené
torty)
Moriak / hus 3 kg
Ryba pečená /
v alobale (filety,
celá ryba)
Plnená zelenina
(paradajky,
cukety, baklažány)
Hrianka
Filé / plátky rýb
Klobásky / špízy /
rebierka /
hamburgery
Forma na tortu na rošte
Úroveň 3: forma na tortu na
rošte
Úroveň 1: forma na tortu na
rošte
Nádoba na
odkvapkávanie / plech na
pečenie zákuskov
Úroveň 3: pekáč na rošte
Úroveň 1: nádoba na
odkvapkávanie / plech na
pečenie zákuskov
Áno
1-3
180-190
45-60
Áno
2
190-200
20-30
Áno
1-3
180-190
20-40
Áno
2
190-200
45-55
Pekáč na rošte
Áno
2
190-200
70-100
Nádoba na odkvapkávanie
alebo pekáč na rošte
Áno
2
200-230
50-100
Áno
1/2
190-200
Áno
2
180-200
40-60
Nádoba na odkvapkávanie
alebo pekáč na rošte
Áno
2
180-200
50-60
Pekáč na rošte
-
4
3 (vysoká)
2-5
Pečivo z
lístkového cesta
Lasagne /
zapečené
cestoviny /
cannelloni /
nákypy
Jahňacie / teľacie /
hovädzie /
bravčové 1 kg
Kurča / králik /
kačica 1 kg
Úroveň 2: nádoba na
odkvapkávanie / plech na
pečenie zákuskov alebo
rošt
Úroveň 3: pekáč na rošte
Úroveň 1: nádoba na
odkvapkávanie / plech na
pečenie zákuskov
-
-
Nádoba na odkvapkávanie
alebo pekáč na rošte
Nádoba na odkvapkávanie
80-130
alebo pekáč na rošte
4
2 (stredná)
20-35
4
2–3
(stredná –
vysoká)
15-40
SK77
Rošt
Úroveň 4: rošt (v polovici
pečenia jedlo obrátiť)
Úroveň 3: nádoba na
odkvapkávanie s vodou
Úroveň 4: rošt (v polovici
pečenia jedlo obrátiť)
Úroveň 3: nádoba na
odkvapkávanie s vodou
Recept
Pečené kurča
1 – 1,3 kg
Funkcia Predohrev
-
Úroveň v
rúre
(od spodu)
Teplota
(°C)
Príprava Príslušenstvo a poznámky
(min)
2 (stredná)
50-65
3 (vysoká)
60-80
2
Krvavý rozbíf 1 kg
-
2
2 (stredná)
35-45
Jahňacie stehno /
koleno
-
2
2 (stredná)
60-90
Pečené zemiaky
-
2
2 (stredná)
45-55
Gratinovaná
zelenina
-
2
3 (vysoká)
10-15
Lasagne a mäso
Áno
1-3
200
50-100*
Mäso a zemiaky
Áno
1-3
200
45-100*
Ryby a zelenina
Áno
1-3
180
30-50*
Plnené mäsá
-
3
200
80-120*
Kusy mäsa (králik,
kurča, jahňa)
-
3
200
50-100*
Úroveň 2: rošt (po uplynutí
dvoch tretín doby pečenia
jedlo obrátiť)
Úroveň 1: nádoba na
odkvapkávanie s vodou
Úroveň 2: otočný ražeň (ak
je k dispozícii)
Úroveň 1: nádoba na
odkvapkávanie s vodou
Pekáč na rošte (po uplynutí
dvoch tretín doby pečenia
jedlo podľa potreby obrátiť)
Nádoba na odkvapkávanie
alebo pekáč na rošte (po
uplynutí dvoch tretín doby
pečenia jedlo podľa
potreby obrátiť)
Nádoba na
odkvapkávanie / plech na
pečenie zákuskov (podľa
potreby obráťte v dvoch
tretinách pečenia)
Pekáč na rošte
Úroveň 3: pekáč na rošte
Úroveň 1: nádoba na
odkvapkávanie alebo pekáč
na rošte
Úroveň 3: pekáč na rošte
Úroveň 1: nádoba na
odkvapkávanie alebo pekáč
na rošte
Úroveň 3: pekáč na rošte
Úroveň 1: nádoba na
odkvapkávanie alebo pekáč
na rošte
Nádoba na odkvapkávanie
alebo panvica na pečenie
na podstavci
Nádoba na odkvapkávanie
alebo panvica na pečenie
na podstavci
* Čas pečenia je približný. Jedlo môžete z rúry vybrať v rôznych časoch v závislosti od vašich osobných
preferencií.
SK78
SKÚŠANÉ RECEPTY v súlade s IEC 50304/60350:2009-03 a DIN 3360-12:07:07
Recept
Funkcia Predohrev
Úroveň Teplota Príprava Príslušenstvo a poznámky
(°C)
(min)
v rúre
(od spodu)
IEC 60350:2009-03 § 8.4.1
Plech na odkvapkávanie /
plech na pečenie zákuskov
Úroveň 3: plech na pečenie
zákuskov
20-30
Úroveň 1: nádoba na
odkvapkávanie
Áno
2
170
Áno
1-3
160
Áno
2
170
Áno
1-3
160
Áno
2
170
35-45 Forma na tortu na rošte
Áno
2
185
60-75 Forma na tortu na rošte
Úroveň 3: forma na tortu na
rošte
70-90
Úroveň 1: forma na tortu na
rošte
Sušienky z treného cesta **
15-25
IEC 60350:2009-03 § 8.4.2
Malé koláčiky **
Plech na odkvapkávanie /
plech na pečenie zákuskov
Úroveň 3: plech na pečenie
zákuskov
30-40
Úroveň 1: nádoba na
odkvapkávanie
20-30
IEC 60350:2009-03 § 8.5.1
Piškóta bez tuku
IEC 60350:2009-03 § 8.5.2
Dva jablkové koláče **
Áno
1-3
175
-
4
3
(vysoké)
-
4
Úroveň 4: rošt (v polovici
pečenia jedlo obrátiť)
3
30-40
(vysoké)
Úroveň 3: plech na
odkvapkávanie s vodou
Áno
2
180
Áno
1-3
160
-
2
170
110-150
Áno
2
170
35-45
Áno
1-3
170
IEC 60350:2009-03 § 9.1.1
Hrianka *
3-5
Rošt
IEC 60350:2009-03 § 9.2.1
Hamburgery *
DIN 3360-12:07 § 6.5.2.3
Jablkový koláč, koláč v
pekáči **
Plech na odkvapkávanie /
plech na pečenie zákuskov
Úroveň 3: plech na pečenie
zákuskov
55-65
Úroveň 1: nádoba na
odkvapkávanie
30-40
DIN 3360-12:07 § 6.6
Pečené bravčové mäso
Úroveň 2: nádoba na
odkvapkávanie
DIN 3360-12:07 príloha C
Nízka torta **
SK79
Plech na odkvapkávanie /
plech na pečenie zákuskov
Úroveň 3: plech na pečenie
zákuskov
40-50
Úroveň 1: nádoba na
odkvapkávanie
** Tabuľka pečenia odporúča ideálne funkcie a teploty pečenia pre dosiahnutie tých najlepších výsledkov
s akýmkoľvek typom receptu. Pre pečenie v rúre s ventilátorom na jednej úrovni odporúčame použiť druhú
úroveň a rovnakú teplotu, ako je odporúčaná pre funkciu „FORCED AIR“ na viac ako jednej úrovni.
Indikácie v tabuľke sú uvedené bez použitia bežcov. Testy vykonajte bez bežcov.
* Pri grilovaní sa odporúča ponechať vpredu priestor 3-4 cm pre uľahčenie demontáže.
Trieda energetickej účinnosti (podľa EN 50304)
Pre vykonanie testu použite uvedenú tabuľku.
SK80
TIPY A RADY
Ako čítať tabuľku prípravy jedla
Tabuľka indikuje najvhodnejšiu funkciu na použitie pre dané jedlo, na prípravu na jednej alebo viacerých
úrovniach súčasne. Doba pečenia sa začína vložením potravín do rúry, bez zarátania doby predohrevu
(keď sa vyžaduje). Teploty pečenia sú len odporúčané a závisia od množstva potravín a typu použitého
príslušenstva. Začnite s najnižšími odporúčanými hodnotami a ak nedosiahnete požadované výsledky,
použite vyššie hodnoty. Používajte dodané príslušenstvo a uprednostňujte tmavé kovové pekáče alebo
plechy. Hrnce a príslušenstvo z Pyrexu alebo keramiky sa môže použiť, ale doby pečenia budú o niečo
dlhšie. Na dosiahnutie najlepších výsledkov prísne dodržiavajte odporúčania v tabuľke pečenia a voľte
dodané príslušenstvo, ktoré sa má vložiť na rôzne úrovne.
Pečenie rôznych jedál súčasne
Pomocou funkcie „FORCED AIR“ (HORÚCI VZDUCH) je možné piecť rôzne potraviny (napr. ryby a zeleninu),
ktoré si vyžadujú rôzne teploty pečenia, súčasne na rôznych úrovniach. Vyberte jedlo, ktoré si vyžaduje
kratší čas pečenia a ponechajte v rúre jedlo, ktoré si vyžaduje dlhší čas pečenia.
Koláče
-
-
Upečte si chutné koláče pomocou konvekčnej funkcie na jednej úrovni. Používajte tmavé kovové
pekáče a vždy ich uložte na dodaný rošt. Pri pečení na viac ako jednej úrovni zvoľte funkciu pečenia s
ventilátorom a po čase vymeňte polohy pekáčov na roštoch, aby sa zabezpečila optimálna cirkulácia
vzduchu.
Pri skúške, či je kysnutý koláč upečený, vpichnite do stredu koláča drevené špáradlo. Ak bude
špáradlo po vybratí čisté, koláč je hotový.
Ak používate pekáče s teflónovým povrchom, okraje nevymastite maslom, pretože koláč nevyrastie
okolo okrajov rovnomerne.
Ak koláč počas pečenia „klesne“, nabudúce nastavte nižšiu teplotu alebo znížte množstvo tekutiny a
miešajte opatrnejšie.
Koláče s krémovou náplňou (syrové koláče alebo ovocné koláče) si vyžadujú použitie funkcie
„CONVECTION BAKE“ (KONVEKČNÉ PEČENIE). Ak je základ koláča príliš vlhký, pečte ho na nižšej úrovni
a pred pridaním plnky posypte korpus koláča strúhankou alebo pomletými sušienkami.
Mäso
-
Použite akýkoľvek typ pekáča alebo plechu na pečenie, ktorý je vhodný pre veľkosť pečeného mäsa.
Pre dusené mäso odporúčame pridať trochu vývaru na spodok plechu a podlievať mäso počas
pečenia, aby získalo charakteristickú chuť. Po upečení nechajte mäso v rúre počas ďalších
10-15 minút alebo ho zabaľte do alobalu.
Pri grilovaní kusov mäsa zvoľte rovnako hrubé kusy mäsa, aby ste dosiahli rovnomerné prepečenie.
Veľmi hrubé kusy si vyžadujú dlhšiu dobu pečenia. Aby sa predišlo spáleniu povrchu mäsa, umiestnite
rošt na nižšiu polohu v rúre, aby bolo mäso ďalej od grilu. Po uplynutí dvoch tretín doby pečenia
mäso obráťte.
Na zachytávanie šťavy z mäsa sa odporúča vsunúť priamo pod rošt s pečeným mäsom nádobu, do ktorej
ste vliali pol litra vody. Podľa potreby doplňte.
Otočný ražeň (iba u niektorých modelov)
Túto časť príslušenstva používajte na rovnomerné opečenie veľkých kusov mäsa a hydiny. Nasuňte mäso
na otočný ražeň, v prípade kurčaťa mäso zviažte a pred vsunutím ražňa na miesto v stene rúry a jeho
opretím na držiak skontrolujte, či mäso nespadne. Aby ste predišli zadymeniu a na zachytenie unikajúcej
šťavy sa odporúča vložiť na prvú úroveň v rúre nádobu, do ktorej ste vliali pol litra vody. Ražeň má plastovú
rukoväť, ktorú musíte pred pečením vybrať a použiť ju na vybratie jedla z rúry po pečení, aby ste predišli
popáleninám.
Pizza
Plechy mierne vymažte, pizza tak bude mať chrumkavú kôrku. Po uplynutí dvoch tretín doby pečenia
posypte pizzu posekanou mozzarellou.
Funkcia kysnutia
Pred vložením cesta do rúry sa odporúča prikryť ho vždy vlhkou utierkou. Doby kysnutia sú vďaka tejto
funkcii skrátené o približne tretinu v porovnaní s kysnutím pri izbovej teplote (20-25 °C). Doba kysnutia 1 kg
cesta na pizzu je približne jedna hodina.
SK81
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising