Whirlpool | AKZ 484/IX | Instruction for Use | Whirlpool AKZ 484/IX User guide

Whirlpool AKZ 484/IX User guide
INSTRUCCIONS IMPORTANTS DE SEGURETAT
Aquestes instruccions també estaran disponibles al lloc web: www.whirlpool.eu
LA VOSTRA SEGURETAT I LA DELS ALTRES ÉS FONAMENTAL
Aquest manual y el propi aparell proporciona advertències importants de seguretat, que s'han de llegir i seguir en tot moment.
Aquest és el símbol de perill, que pertany a seguretat, que avisa als usuaris de riscs potencials per a ells mateixos i per
als altres.
Totes les advertències de seguretat porten al davant el símbol de perill i els termes següents:
PERILL
Indica una situació perillosa que, si no s'evita, provocarà lesions greus.
ADVERTÈNCIA
Indica una situació perillosa que, si no s'evita, pot provocar lesions greus.
Totes les advertències de seguretat proporcionen detalls específics del
risc potencial present i indiquen com reduir el risc de lesió, danys i
descàrrega elèctrica com a conseqüència de l'ús inadequat de l'aparell.
Seguiu atentament les instruccions següents:
- Feu servir guants de protecció per desembalar l'aparell i instal·lar-lo.
- Abans de dur a terme cap feina d'instal·lació, cal desconnectar
l'aparell del subministrament elèctric.
- La instal·lació i el manteniment ha de realitzar-los un tècnic
qualificat, tot respectant les instruccions del fabricant i la normativa
local de seguretat. No repareu ni substituïu cap part de l'aparell a
menys que s'indiqui expressament al manual de l'usuari.
- La substitució del cable d'alimentació l'ha de dur a terme un
electricista qualificat. Poseu-vos en contacte amb un centre de
servei autoritzat.
- La normativa requereix que l'aparell estigui connectat a terra.
- El cable d'alimentació ha de ser prou llarg per connectar l'aparell,
muntat a la seva ubicació, a la presa de corrent.
- Perquè la instal·lació compleixi la normativa de seguretat vigent,
s'ha d'utilitzar un interruptor de desconnexió de tots els terminals
amb una separació mínima entre contactes de 3 mm.
- No utilitzeu adaptadors de múltiples endolls si el forn està equipat
amb un endoll.
- No utilitzeu allargadors.
- No tibeu el cable d'alimentació.
- Els components elèctrics han de quedar inaccessibles per a l'usuari
després de la instal·lació.
CA1
- Si la superfície de la placa d'inducció està esquerdada, no feu servir
la placa i desconnecteu l'aparell per evitar la possibilitat de
descàrregues elèctriques (només en els models amb funció
d'inducció).
- No toqueu l'aparell amb cap part del cos humida i no l'utilitzeu amb
els peus descalços.
- L'aparell s'ha dissenyat exclusivament per a la cocció domèstica
d'aliments. No es permet cap altre ús (com ara escalfar habitacions).
El fabricant renuncia a tota responsabilitat per l'ús inapropiat o
l'ajustament incorrecte dels comandaments.
- L'aparell i les seves parts accessibles s'escalfen durant l'ús. S'ha de
parar atenció per no tocar els elements escalfadors. Els infants (de 3
a 8 anys) i nens molt petits (de 0 a 3 anys) han de mantenir-se'n
allunyats tret que se supervisin contínuament.
- Els nens més grans de 8 anys i les persones amb capacitats físiques,
sensorials o mentals reduïdes o manca d'experiència i
coneixements poden fer servir aquest aparell si estan supervisats o
han rebut instruccions sobre l'ús segur de l'aparell i si comprenen
els perills als quals s'exposen. Els nens no han de jugar amb
l'aparell. Els nens no poden realitzar la neteja ni el manteniment
d'usuari sense supervisió.
- Durant i després de l'ús, no toqueu els elements escalfadors ni les
superfícies interiors de l'aparell, ja que existeix el risc de cremades.
No deixeu que l'aparell toqui la roba o altres materials inflamables
fins que tots els components s'hagin refredat completament.
- Al final de la cocció, tingueu cura en obrir la porta de l'aparell i
deixeu sortir gradualment l'aire calent o el vapor abans d'accedir al
forn. Quan la porta de l'aparell està tancada, surt aire calent per
l'obertura de damunt del tauler de control. No obstruïu les
obertures de ventilació.
- Feu servir guants per treure les cassoles i accessoris, tenint cura de
no tocar els elements escalfadors.
- No col·loqueu materials inflamables dins o a prop de l'aparell: pot
iniciar-se un foc si l'aparell s'encén sense voler.
CA2
- No escalfeu pots hermètics ni recipients de menjar cuinat a l'aparell.
La pressió que s'acumula a l'interior pot fer explotar el pot i fer
malbé l'aparell.
- No feu servir recipients fabricats amb materials sintètics.
- Els olis i greixos sobreescalfats s'encenen fàcilment. Estigueu
sempre atents quan cuineu aliments rics en greixos i oli.
- No deixeu de vigilar l'aparell quan hi assequeu menjar.
- Si feu servir begudes alcohòliques per cuinar aliments (com ara
rom, conyac o vi), recordeu que l'alcohol s'evapora a molta
temperatura. Com a conseqüència, existeix el risc que els vapors
que desprèn l'alcohol s'encenguin en entrar en contacte amb
l'element escalfador elèctric.
- No utilitzeu mai aparells de neteja amb vapor.
- No toqueu el forn durant el cicle de piròlisi. Mantingueu els nens
lluny del forn durant el cicle de piròlisi. Cal que traieu les restes de
menjar de la cavitat del forn abans d'iniciar el cicle de neteja
(només en aquells forns amb funció de piròlisi).
- Feu servir només la sonda de temperatura recomanada per a
aquest forn.
- No feu servir netejadors abrasius ni rascadors metàl·lics esmolats
per netejar el vidre de la porta del forn, ja que poden ratllar la
superfície, la qual cosa pot provocar que el vidre es trenqui.
- Assegureu-vos que l'aparell estigui apagat abans de substituir la
bombeta per evitar la possibilitat d'una descàrrega elèctrica.
- No feu servir paper d'alumini per tapar el menjar al recipient de
cocció (només en aquells forns amb els quals se subministra un
recipient de cocció).
Rebuig d'aparells domèstics
-
Aquest aparell està fabricant amb materials reciclables o reutilitzables. Elimineu-lo d'acord amb la
normativa local d'eliminació de residus. Abans de llençar-lo, talleu el cable d'alimentació.
Per a més informació sobre el tractament, la recuperació i el reciclatge d'aparells elèctrics domèstics,
contacteu amb l'autoritat local pertinent, amb el servei de recollida de residus domèstics o amb la
botiga on el vau comprar.
INSTAL·LACIÓ
Després de desembalar el forn, assegureu-vos que no s'ha danyat durant el transport i que la porta del forn
tanca correctament. En cas de problemes, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor o el servei postvenda
més proper. Per evitar qualsevol dany, traieu únicament el forn de la seva base d'escuma de poliestirè en
el moment de la instal·lació.
CA3
PREPARACIÓ DE LA CARCASSA
•
•
•
•
Les unitats de cuina en contacte amb el forn han de ser resistents a la calor (mín. 90 °C).
Feu totes les operacions de tall dels armaris abans de muntar el forn i la carcassa, i elimineu amb
compte totes les restes de fusta i serradures.
Després de la instal·lació, és possible que ja no es pugui accedir a la part inferior del forn.
Per a un funcionament correcte de l'aparell no obstruïu la separació mínima entre el taulell i la part
superior del forn.
CONNEXIÓ ELÈCTRICA
Assegureu-vos que la tensió indicada a la placa de característiques de l'aparell és la mateixa que la del
subministrament elèctric. La placa de característiques es troba a la part del davant del forn (visible en obrir
la porta).
•
La substitució del cable d'alimentació (tipus H05 RR-F 3 x 1,5 mm2) l'ha de fer un electricista qualificat.
Poseu-vos en contacte amb un centre de servei autoritzat.
RECOMANACIONS GENERALS
Abans de l'ús:
-
Retireu les peces protectores de cartró, la pel·lícula de plàstic de protecció i les etiquetes adhesives
dels accessoris.
Retireu els accessoris del forn i escalfeu-lo a 200 °C durant una hora aproximadament per eliminar
l'olor i els vapors del material aïllant i el greix protector.
Durant l'ús:
-
No col·loqueu objectes pesants sobre la porta perquè es podria fer malbé.
No us repengeu a la porta ni pengeu res del mànec.
No cobriu l'interior del forn amb paper d'alumini.
No vesseu aigua dins d'un forn calent; això podria fer malbé el revestiment esmaltat.
Mai no arrossegueu cassoles ni paelles pel fons del forn perquè es podria fer malbé el revestiment
esmaltat.
Assegureu-vos que els cables elèctrics d'altres aparells no toquen parts calentes del forn ni queden
atrapats amb la porta.
No exposeu el forn als agents atmosfèrics.
CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT
Eliminació del material d'embalatge
El material d’embalatge és 100% reciclable i està marcat amb el símbol de reciclatge ( ). Per tant, cal que
elimineu les diferents parts de manera responsable i estrictament d'acord amb la normativa d'eliminació
de residus vigent a la vostra zona.
Desballestament de l'aparell
-
-
Aquest aparell està marcat d'acord amb la Directiva europea 2002/96/CE sobre residus d'aparells
elèctrics i electrònics (WEEE).
En desfer-vos d'aquest producte correctament, contribuïu a evitar potencials conseqüències
negatives per al medi ambient i la salut humana que podrien produir-se a causa de la manipulació
inadequada dels residus d'aquest producte.
El símbol que apareix al producte o a la documentació que l'acompanya indica que no s'ha de
tractar com a brossa domèstica, sinó que s'ha de dur a un centre de recollida apropiat per al reciclatge
d'aparells elèctrics i electrònics.
Estalvi d'energia
-
Preescalfeu el forn només si així s'indica al quadre de cocció o la vostra recepta.
Feu servir motlles de forn lacats o esmaltats, perquè absorbeixen millor l'escalfor.
Apagueu el forn 10/15 minuts abans del temps de cocció establert. Els aliments que requereixen una
cocció llarga seguiran cuinant-se inclús una vegada apagat el forn.
CA4
DECLARACIÓ DE CONFORMITAT
-
Aquest forn, que està preparat per tenir contacte amb aliments, compleix el Reglament Europeu ( )
n.1935/2004 i s'ha dissenyat, fabricat i venut d'acord amb els requisits de seguretat de la directiva de
"Baixa Tensió" 2006/95/CE (que substitueix la 73/23/CEE i les subsegüents esmenes) i els requisits de
protecció d' “EMC” 2004/108/CE.
GUIA DE RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
El forn no funciona:
•
•
Comproveu la presència d'alimentació elèctrica i si el forn està connectat al subministrament elèctric.
Apagueu el forn i torneu-lo a engegar per veure si l'anomalia persisteix.
La porta no s'obre:
•
•
Apagueu el forn i torneu-lo a engegar per veure si l'anomalia persisteix.
Important: durant l'autoneteja, la porta del forn no s'obrirà. Espereu fins que es desbloquegi
automàticament (vegeu el paràgraf "Cicle de neteja dels forns amb funció de piròlisi").
El programador electrònic no funciona:
•
Si a la pantalla apareix la lletra “ ” i un número a continuació, contacteu amb el servei postvenda més
proper. En aquest cas, indiqueu el número que segueix la lletra “ ”.
SERVEI POSTVENDA
Abans de trucar al Servei Postvenda:
1.
Vegeu si podeu resoldre el problema pels vostres mitjans amb l'ajuda dels suggeriments de la "Guia
de resolució de problemes".
2. Apagueu l'aparell i torneu-lo a encendre per veure si l'anomalia persisteix.
Si després d'això el problema persisteix, contacteu amb el servei postvenda més proper.
Indiqueu sempre:
•
una breu descripció del tipus d’avaria;
•
el tipus i model exacte del forn;
•
el número de servei (el número després de la paraula Service (Servei) a la placa identificativa), que es
troba al cantó dret de la cavitat del forn (visible quan la porta del forn és oberta). El número de servei
també s'indica al manual de garantia;
•
la vostra adreça completa;
•
el vostre número de telèfon.
Si cal qualsevol reparació, contacteu un Servei Postvenda autoritzat (per tal de garantir que es faran servir
recanvis originals i les reparacions es faran correctament).
NETEJA
ADVERTÈNCIA
-
No utilitzeu mai aparells de neteja amb vapor.
Netegeu el forn només quan ja s'ha refredat i és segur tocar-lo amb les
mans.
Desconnecteu l’aparell de la xarxa elèctrica.
Part exterior del forn
IMPORTANT: no feu servir detergents corrosius o abrasius. Si qualsevol d'aquests productes entra
en contacte accidentalment amb l'aparell, netegeu-lo immediatament amb un drap de microfibra
humit.
•
Netegeu les superfícies amb un drap de microfibra humit. Si estan molt brutes, afegiu unes gotes de
detergent líquid per a plats a l'aigua. Acabeu passant un drap sec.
CA5
Interior del forn
IMPORTANT: No feu servir esponges abrasives ni rascadors o fregalls metàl·lics. Amb el temps,
poden fer malbé les superfícies esmaltades i el vidre de la porta del forn.
•
Després de cada ús, deixeu que es refredi el forn i netegeu-lo preferiblement mentre encara està
calent per poder eliminar la brutícia acumulada i les taques produïdes pels residus de menjar (com
ara menjar amb un alt contingut de sucre).
•
Feu servir detergents especials per a forns i seguiu les instruccions del fabricant al peu de la lletra.
•
Netegeu el vidre de la porta amb un detergent líquid adient. La porta del forn es pot desmuntar per
facilitar-ne la neteja (vegeu MANTENIMENT).
•
L'element escalfador superior del gratinador (vegeu MANTENIMENT) es pot abaixar (només alguns
models) per netejar el sostre del forn.
Nota: Durant la cocció perllongada d'aliments amb un alt contingut en aigua (com ara pizza,
verdures, etc.) es pot formar condensació a l'interior de la porta i al voltant de la junta. Amb el forn
fred, assequeu l'interior de la porta amb un drap o una esponja.
Accessoris:
•
•
Remulleu els accessoris en aigua amb detergent immediatament després de l'ús, manipulant-los amb
cura amb guants de forn si encara estan calents.
Les restes de menjar es poder eliminar fàcilment amb un fregall o una esponja.
Neteja de la paret posterior i dels panells laterals catalítics del forn (si n'hi ha):
IMPORTANT: No empreu detergents corrosius o abrasius, raspalls durs, fregalls per cassoles o
esprais per a forns que podrien fer malbé la superfície catalítica i les seves propietats d'autoneteja.
•
Feu funcionar el forn buit amb la funció de ventilador a 200 °C durant una hora.
•
A continuació, deixeu refredar l'aparell abans d'eliminar qualsevol resta de menjar amb una esponja.
Cicle de neteja dels forns amb funció de piròlisi (si n'hi ha):
ADVERTÈNCIA
-
No toqueu el forn durant el cicle de piròlisi.
Mantingueu els nens lluny del forn durant el cicle de piròlisi.
Aquesta funció crema les esquitxades que s'han produït dins del forn durant la cocció a una temperatura
d'aproximadament 500 ºC. A aquestes temperatures tan altes, els dipòsits es converteixen en una cendra
gris que es fàcil de netejar amb un drap humit un cop s'ha refredat el forn. No seleccioneu la funció de
piròlisi després de cada vegada que feu servir el forn; feu-ho només quan el forn estigui molt brut o quan
produeixi fums o vapors durant el preescalfament o la cocció.
•
Si el forn s'ha instal·lat sota una placa de cocció, assegureu-vos que tots els cremadors o places de
cocció elèctrica estiguin apagats durant la funció d'autoneteja (piròlisi).
•
Retireu tots els accessoris abans d'activar la funció de piròlisi (les reixetes laterals també).
•
Per aconseguir una neteja òptima de la porta del forn, elimineu la brutícia més dura amb una esponja
humida abans de fer servir la funció pirolítica.
L'aparell està equipat amb 2 funcions de piròlisi:
1. el cicle d'estalvi d'energia, "PYRO EXPRESS/ECO" (NETEJA PIROLÍTICA RÀPIDA/ECO): el qual consumeix
aproximadament un 25% menys d'energia que el cicle estàndard. Seleccioneu-lo a intervals regulars
(després de coure carn 2 o 3 vegades consecutives).
2. Cicle estàndard (PYRO): és l'adient per netejar un forn força brut.
•
En qualsevol cas, després d'haver fet servir el forn un cert nombre de vegades i depenent de com
estigui de brut el forn, un missatge a la pantalla del forn us avisarà que activeu el cicle d'autoneteja.
Nota: durant la funció de piròlisi, la porta del forn no s'obrirà; romandrà tancada fins que la
temperatura de l'interior del forn hagi tornat a uns valors de seguretat acceptables.
CA6
MANTENIMENT
ADVERTÈNCIA
-
Feu servir guants de protecció.
Assegureu-vos que el forn estigui fred abans de dur a terme les
operacions següents.
Desconnecteu l’aparell de la xarxa elèctrica.
DESMUNTATGE DE LA PORTA
Per desmuntar la porta:
1.
2.
3.
Obriu completament la porta.
Apugeu els fiadors i empenyeu-los cap endavant fins el màxim (Fig. 1).
Tanqueu completament la porta (A), apugeu-la (B) i gireu-la (C) fins que es desprengui (D) (Fig. 2).
Per muntar la porta:
1.
2.
3.
4.
Inseriu les frontisses als seus allotjaments.
Obriu completament la porta.
Abaixeu els dos fiadors.
Tanqueu la porta.
Fig. 1
Fig. 2
DESPLAÇAMENT DE L'ELEMENT ESCALFADOR SUPERIOR (NOMÉS ALGUNS MODELS)
1.
2.
3.
Desmunteu les graelles laterals de suport dels accessoris (Fig. 3).
Traieu lleugerament l'element calefactor (Fig. 4) i abaixeu-lo (Fig. 5).
Per tornar a col·locar l'element escalfador, apugeu-lo tirant lleugerament cap a fora i assegureu-vos
que es recolza als suports laterals.
Fig. 3
Fig. 4
Fig. 5
CA7
CANVI DEL LLUM DEL FORN
Per canviar el llum posterior (si n'hi ha):
1. Desendolleu el forn del subministrament elèctric.
2. Descargoleu la tapa del llum (Fig. 6), canvieu la bombeta (vegeu la nota pel tipus de bombeta) i
cargoleu de nou la tapa del llum.
3. Torneu a endollar el forn a l'alimentació.
Per canviar el llum posterior (si n'hi ha):
1. Desendolleu el forn del subministrament elèctric.
2. Desmunteu les graelles laterals de suport dels accessoris, si n'hi ha (Fig. 3).
3. Feu servir un tornavís per fer palanca i treure la tapa del llum (Fig. 7).
4. Canvieu la bombeta (vegeu la nota pel tipus de bombeta) (Fig. 8).
5. Torneu a muntar la tapa del llum prement-la fermament fins que encaixi a la seva posició (Fig. 9).
6. Torneu a muntar les graelles laterals de suport dels accessoris.
7. Torneu a endollar el forn a l'alimentació.
Fig. 6
Fig. 7
Fig. 8
Fig. 9
Nota:
Feu servir només bombetes incandescents de 25-40 W/230 V del tipus E-14, T300 °C o bombetes
halògenes de 20-40 W/230 V del tipus G9, T300 °C.
La bombeta que es fa servir al dispositiu s'ha dissenyat específicament per a dispositius elèctrics i no
és adequada per a la il·luminació domèstica (Normativa de la Comissió (CE) Núm. 244/2009).
Les bombetes estan disponibles al Servei Postvenda.
IMPORTANT:
Si feu servir bombetes halògenes, no les manipuleu amb les mans nues perquè les empremtes
digitals les poden malmetre.
No feu servir el forn fins que la tapa del llum s'hagi tornat a col·locar.
CA8
INSTRUCCIONS D'ÚS DEL FORN
PER A LA CONNEXIÓ ELÈCTRICA, VEGEU LA SECCIÓ D'INSTAL·LACIÓ
1. Tauler de control
2. Element calefactor/gratinador superior
3. Ventilador (no visible)
4. Placa de característiques (no s'ha de treure)
5. Llum
6. Element calefactor circular (no visible)
7. Ventilador
8. Ast
9. Element calefactor inferior (no visible)
10. Porta
11. Posició del prestatges (el nombre de prestatges s'indica a la part davantera del forn)
12. Paret posterior
Nota:
Durant la cocció, es possible que el ventilador es posi en marxa a estones per minimitzar el consum
d'energia.
Al final de la cocció, una vegada desconnectat el forn, és possible que el ventilador segueixi
funcionant uns instants.
Si s'obre la porta del forn durant la cocció, els elements calefactors s'apaguen.
ACCESSORIS SUBMINISTRATS
Fig. A
Fig. B
Fig. C
A. GRAELLA: La graella es pot fer servir per rostir a la graella o com a suport de cassoles, motlles de
pastissos i altres recipients de cocció aptes pel forn.
B. SAFATA DE DEGOTEIG: La safata de degoteig està dissenyada per col·locar-la sota la graella i recollir
el greix, o com a safata de forn per cuinar carn, peix, verdures, focaccia, etc.
C. GUIES LLISCANTS: per facilitar la inserció i la retirada d'accessoris.
El nombre d'accessoris pot variar en funció del model que hàgiu adquirit.
ACCESSORIS NO SUBMINISTRATS
Podeu comprar altres accessoris per separat a través del servei postvenda.
CA7
INTRODUCCIÓ DE LES GRAELLES I ALTRES ACCESSORIS AL FORN
1.
2.
Inseriu la graella horitzontalment, amb el vorell "A" mirant amunt (Fig. 1).
Els altres accessoris, com la safata de degoteig i la safata d'enfornar, s'insereixen amb el vorell de la
part plana "B" mirant amunt (Fig. 2).
Fig. 1
Fig. 2
DESCRIPCIÓ DEL TAULER DE CONTROL
PROGRAMADOR ELECTRÒNIC
PANTALLA
DISPLAY
1
3
2
1.
COMANDAMENT SELECTOR DE FUNCIONS: Comandament d'encesa/apagada i selector de
funcions
2. COMANDAMENT D'EXPLORACIÓ: per explorar el menú i ajustar els valors predeterminats
Nota: Els comandaments son retràctils. Premeu els comandaments al mig i emergiran.
3. BOTÓ DE SELECCIÓ/CONFIRMACIÓ
Nota: A la pantalla apareix per les indicacions corresponents a aquest botó.
LLISTA DE FUNCIONS
Gireu el comandament de "Funcions" a qualsevol posició i el forn s'encén: a la pantalla apareixen les
funcions o els menús secundaris relacionats.
Per accedir i seleccionar els menús secundaris, gireu el comandament fins a les funcions "GRILL"
(GRATINADOR), "SPECIALS" (ESPECIALS), "SETTINGS" (AJUSTAMENTS), "BREAD/PIZZA" (PA/PIZZA),
"AUTOMATIC OVEN CLEANING" (NETEJA AUTOMÀTICA DEL FORN).
Nota: Per consultar la llista i descripció de les funcions, vegeu el quadre corresponent a la pàgina 13.
DESCRIPCIÓ DE LA PANTALLA
I
H G
F
E
A
B
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
C
D
Indicació dels elements escalfadors activats durant les diferents funcions de cocció
Símbols de control del temps: temporitzador, temps de cocció, fi del temps de cocció, hora
Informació sobre les funcions seleccionades
Funció "BREAD/PIZZA" (PA/PIZZA) automàtica seleccionada
Indicació de porta tancada durant el cicle de neteja automàtica (piròlisi)
Temperatura interna del forn
Funció de piròlisi
Daurat
Funcions especials: Defrost ("Descongelació"), Keep Warm ("Manteniment en calent"), Rising ("Llevat")
CA8
ENCESA DEL FORN - CONFIGURACIÓ DE L'IDIOMA
En encendre el forn per primer cop, la pantalla mostra ENGLISH.
Gireu el comandament d'exploració fins que es mostri l'idioma que desitgeu i, a continuació, premeu el
botó 3 per confirmar-ne l'elecció.
AJUSTAMENT DE L'HORA
Després d'ajustar l'idioma caldrà que ajusteu l'hora al rellotge. Els dos dígits de l'hora parpellegen a la
pantalla.
1. Gireu el comandament d'exploració per mostrar l'hora correcta.
2. Premeu el botó 3 per confirmar; els dos dígits dels minuts parpellegen a la pantalla.
3. Gireu el comandament d'exploració per mostrar els minuts correctes.
4. Premeu el botó 3 per confirmar.
Per canviar l'hora, per exemple després d'un tall de corrent, vegeu el següent paràgraf (CONFIGURACIÓ).
SELECCIÓ DE FUNCIONS DE COCCIÓ
1.
2.
Gireu el comandament de funcions a la funció desitjada. Els ajustaments de cocció apareixen a la
pantalla.
Si els valors que apareixen són els desitjats, premeu 3 . Per canviar-los, procediu com s'indica a
continuació.
AJUSTAMENT DE LA TEMPERATURA/POTÈNCIA DEL GRATINADOR
Per canviar la temperatura o la potència del gratinador, procediu de la següent manera:
1.
2.
Gireu el comandament d'exploració per mostrar el valor desitjat.
Premeu el botó 3 per confirmar.
"FAST PREHEATING" (PREESCALFAMENT RÀPID)
1.
2.
3.
4.
Gireu el comandament de funcions al símbol per seleccionar la funció de preescalfament ràpid.
Confirmeu prement 3 : els ajustaments apareixen a la pantalla.
Si la temperatura proposada és la desitjada, premeu el botó 3 . Per canviar la temperatura, procediu
com s'indica als paràgrafs anteriors. El missatge PRE apareix a la pantalla. Quan s'arriba a la
temperatura establerta, apareixerà el valor corresponent (p. ex. 200 °C) i sonarà un senyal acústic. En
acabar-se el preescalfament, el forn selecciona automàticament la funció convencional .
En aquest moment es pot col·locar el menjar al forn per cuinar-lo.
Si desitgeu ajustar una funció de cocció diferent, gireu el comandament de funcions i seleccioneu la
funció desitjada.
CA9
AJUSTAMENT DEL TEMPS DE COCCIÓ
Aquesta funció es pot fer servir per cuinar menjar durant un temps establert, des d'un mínim d'1 minut al
temps màxim permès per la funció seleccionada, després del qual el forn s'apaga automàticament.
1.
2.
3.
Una vegada confirmada la temperatura, el símbol
parpelleja.
Gireu el comandament d'ajustament per mostrar el temps de cocció desitjat.
Per confirmar el temps de cocció, premeu el botó 3 .
AJUSTAMENT DE LA FI DEL TEMPS DE COCCIÓ/INICI DIFERIT
IMPORTANT: L'ajustament d'inici diferit no està disponible per a les següents funcions: "FAST
PREHEATING" (PREESCALFAMENT RÀPID), "BREAD/PIZZA" (PA/PIZZA).
Nota: Amb aquest ajustament, s'arriba a la temperatura seleccionada de manera més progressiva,
per la qual cosa els temps de cocció seran lleugerament més llargs que els indicats al quadre de
coccions.
Es pot ajustar el temps de finalització de la cocció, diferint l'inici de la cocció fins a un màxim de 23 hores i
59 minuts. Això només es pot fer una vegada establert el temps de cocció.
Després d'ajustar el temps de cocció, a la pantalla apareix l'hora de finalització de la cocció (per exemple,
15:45) i el símbol
parpelleja.
Per diferir la finalització del temps de cocció, i per tant també l'hora d'inici de la cocció, procediu de la
següent manera:
1. Gireu el comandament d'exploració per mostrar l'hora a la qual desitgeu finalitza la cocció (per
exemple, 16:00).
2. Confirmeu el valor seleccionat prement el botó 3 : els dos punts de la finalització del temps de cocció
parpellegen, indicant que l'ajustament s'ha fet correctament.
3. El forn diferirà automàticament l'inici de la cocció per tal de finalitzar-la a l'hora establerta.
TEMPORITZADOR
Aquesta funció es pot fer servir únicament amb el forn apagat i és útil, per exemple, per controlar el temps
de cocció de la pasta. El temps màxim que es pot ajustar és de 23 hores i 59 minuts.
1. Gireu el comandament de funcions a zero i gireu el comandament d'exploració per mostrar el temps
desitjat.
2. Premeu el botó 3 per iniciar el compte enrere. Un cop transcorregut el temps establert, a la pantalla
apareixerà "END" (FI) i sonarà un senyal acústic. Per anular el so del senyal acústic, premeu el botó 3
(l'hora del dia apareix a la pantalla).
SELECCIÓ DE FUNCIONS ESPECIALS
Gireu el comandament de funcions al símbol
per accedir a un menú secundari que conté les funcions
especials.
Per explorar, seleccioneu i inicieu una d'aquestes funcions, procediu de la següent manera:
1.
Gireu el comandament de funcions al símbol
: la pantalla mostra "DEFROST" (Descongelació)
juntament amb el símbol que correspon a aquesta funció.
CA10
2.
3.
Gireu el comandament d'exploració per desplaçar-vos per la llista de funcions: "DEFROST"
(DESCONGELACIÓ), "KEEP WARM" (MANTENIMENT EN CALENT), "RISING" (LLEVAT).
Premeu el botó 3 per confirmar.
DAURAT
Al final de la cocció, amb algunes funcions, a la pantalla apareix la possibilitat d'un daurat. Aquesta funció
només es pot fer servir una vegada establert el temps de cocció.
Al final de del temps de cocció, a la pantalla apareix: "PRESS TO BROWN" (PREMEU PER DAURAR). Premeu
el botó 3 i el forn inicia un cicle de daurat de 5 minuts. Aquesta funció es pot seleccionar consecutivament
dues vegades como a màxim.
SELECCIÓ DE LA FUNCIÓ "BREAD/PIZZA" (PA/PIZZA)
Gireu el comandament de funcions al símbol
funcions de cocció automàtica de pa i pizza.
per accedir a un menú secundari que conté dues
Pa
1.
2.
3.
4.
Gireu el comandament de funcions al símbol
: la pantalla mostra "BREAD" ("PA") i AUTO l'una al
costat de l'altra.
Premeu 3 per seleccionar la funció.
Gireu el comandament d'exploració per ajustar la temperatura desitjada (entre 180 °C i 220 °C) i
confirmeu-la amb el botó 3 .
Gireu el comandament d'exploració per ajustar la duració de la cocció desitjada i premeu 3 per
iniciar la cocció.
Pizza
1.
2.
3.
4.
5.
Gireu el comandament de funcions al símbol
: la pantalla mostra "BREAD" (PA). Per seleccionar la
funció "PIZZA", procediu de la següent manera:
Gireu el comandament d'exploració: apareix "PIZZA" a la pantalla.
Premeu 3 per seleccionar la funció.
Gireu el comandament d'exploració per ajustar la temperatura desitjada (entre 220 °C i 250 °C) i
confirmeu-la amb el botó 3 .
Gireu el comandament d'exploració per ajustar la duració de la cocció desitjada i premeu 3 per
iniciar la cocció.
"SETTINGS" (AJUSTAMENTS)
Gireu el comandament de funcions al símbol
de configuració que es poden canviar.
per accedir a un menú secundari que conté cinc valors
Idioma
1.
2.
3.
Gireu el comandament d'exploració per mostrar "LANGUAGE" (IDIOMA).
Premeu 3 per accedir a la configuració.
Gireu el comandament d'exploració per seleccionar l'idioma desitjat i confirmeu-lo amb el botó
3
.
Rellotge
Gireu el comandament d'exploració per mostrar "CLOCK" (RELLOTGE). Per canviar l'hora del dia, vegeu la
secció anterior (AJUSTAMENT DE L'HORA).
CA11
Eco
Amb el mode ECO seleccionat (ON), la pantalla redueix la lluentor i mostra el rellotge quan el forn és en
posició d'espera a partir de 3 minuts. A més a més, el llum del forn s'apaga durant la cocció. Per veure la
informació a la pantalla i tornar a encendre el llum, només heu de prémer el botó 3 o fer girar un dels
comandaments.
1. Gireu el comandament d'exploració per mostrar "ECO".
2. Premeu 3 per accedir a la configuració d'encesa/apagada (ON/OFF).
3. Gireu el comandament d'exploració per seleccionar l'ajustament desitjat i confirmeu prement el botó
3 .
4. Quan hi ha una funció de cocció en marxa, si la funció "Eco Mode" ("Mode ECO") està activada, la llum
de l'interior s'apaga després d' 1 minut de cocció i es torna a encendre cada vegada que l'usuari
interactua amb l'aparell.
Senyal acústic
Per activar o desactivar el senyal acústic, procediu de la següent manera:
1. Gireu el comandament d'exploració per mostrar "SOUND" (SO).
2. Premeu 3 per accedir a la configuració d'encesa/apagada (ON/OFF).
3. Gireu el comandament d'exploració per seleccionar l'ajustament desitjat i confirmeu prement el botó
3 .
Lluentor
Per canviar la lluentor de la pantalla, procediu de la següent manera:
1. Gireu el comandament d'exploració per mostrar "BRIGHTNESS" (LLUENTOR).
2. Premeu el botó 3 : apareix el número 1 a la pantalla.
3. Gireu el comandament d'exploració per augmentar o disminuir la lluentor i confirmeu prement
3
.
AUTOMATIC OVEN CLEANING (NETEJA AUTOMÀTICA DEL FORN)
Per conèixer la descripció d'aquesta funció, vegeu el capítol "NETEJA" i la taula de funcions de la pàgina 13.
Per activar el cicle de neteja automàtica del forn (piròlisi), procediu de la següent manera:
1. Gireu el comandament de funcions al símbol
: el terme PYRO apareix a la pantalla.
2. Premeu el botó 3 per confirmar la vostra elecció i iniciar el cicle de neteja pirolítica.
Per seleccionar la funció de piròlisi ECO, gireu el comandament d'exploració: el terme ECO apareix a la part
inferior dreta de la pantalla. Premeu el botó 3 per iniciar el programa més curt.
Durant la piròlisi, la porta del forn es bloqueja automàticament i apareix el símbol a la pantalla. La porta
roman bloquejada al final del cicle de neteja: el terme "COOL" apareix a la pantalla per indicar que el forn
encara està en procés de refredament. Quan el forn es refreda fins a assolir una temperatura segura, el
símbol s'apaga i la pantalla mostra "END" (FI).
Nota: Si el procediment de control del bloqueig de la porta no s'executa adequadament, apareix el símbol
a la pantalla. Si, d'altra banda, la porta roman tancada degut a una avaria en el sistema de bloqueig,
apareixeran a la pantalla i "DOOR LATCHED" (PORTA TANCADA AMB PESTELL). En aquest cas, contacteu
amb el servei postvenda.
CA12
QUADRE DE DESCRIPCIÓ DE FUNCIONS DEL FORN
SPECIALS (ESPECIALS)
COMANDAMENT DE FUNCIONS
OFF (APAGAT)
Per aturar la cocció i desconnectar el forn.
LAMP (LLUM)
Per encendre/apagar la llum interior del forn.
DEFROST
(DESCONGELAR)
KEEP WARM
(MANTENIR
CALENT)
RISING
(LLEVADA)
CONVENTIONAL
(CONVENCIONAL)
CONVECTION
BAKE (FORN DE
CONVECCIÓ)
GENTLE
CONVECTION
BAKE (FORN DE
CONVECCIÓ SUAU)
GRILL
(GRATINADOR)
TURBO GRILL
(GRATINADOR
TURBO)
MAXI COOKING
(MAXI COCCIÓ)
SETTINGS
(AJUSTAMENTS)
Per accelerar la descongelació d'aliments. Col·loqueu el menjar al prestatge
del mig. Deixeu el menjar al seu embalatge per evitar que s'assequi
l'exterior.
Per mantenir el menjar acabat de cuinar calent i cruixent (p. ex.: carn, fregits
o flams). Col·loqueu el menjar al prestatge del mig. La funció no s'activarà si
la temperatura del forn és superior als 65 °C.
Per llevar de manera optima les masses dolces o salades. Per preservar la
qualitat del llevat, la funció no s'activarà si la temperatura del forn és
supoerior a 40 °C. Col·loqueu la massa al 2on prestatge. El forn no s'ha de
preescalfar.
Per cuinar qualsevol plat només a un prestatge. Empreu el 2on prestatge.
Preescalfeu el forn abans de col·locar-hi menjar dins.
Per coure pastissos amb farciment líquid (dolç o salat) en un sol prestatge.
Aquesta funció també es pot fer servir per coure en dos prestatges. Canvieu
la posició dels menjars perquè es cuinin de manera més uniforme. Feu servir
el 2nd prestatge per cuinar només en un prestatge, i el 1er i el 3er per cuinar
en dos prestatges. Preescalfeu el forn abans de cuinar.
Per cuinar a temperatures de cocció baixes/mitjanes en un màxim de dos
prestatges. Aquesta funció es fa servir per a una cocció suau i lenta a dos
nivells sense haver de canviar la posició dels plats durant el procés de
cocció. Feu servir el 2on prestatge per cuinar només en un prestatge, i el 1er
i el 4rt per cuinar en dos prestatges. Preescalfeu el forn abans de cuinar.
Per rostir carn, kebabs i salsitxes; per cuinar verdures gratinades i torrar pa.
Col·loqueu el menjar al 4rt prestatge. Quan gratineu carn, feu servir la safata
de degoteig per recollir els sucs de la cocció. Col·loqueu-la al 3er prestatge i
afegiu-hi mig litre d'aigua aproximadament. El forn no s'ha de preescalfar.
Durant la cocció la porta de forn ha de romandre tancada.
Per rostir peces grans de carn (cuixes, rosbif, pollastres). Col·loqueu el
menjar als prestatges del mig. Feu servir la safata de degoteig per recollir els
sucs de la cocció. Col·loqueu-la al primer o segon prestatge i afegiu-hi mig
litre d'aigua aproximadament. El forn no s'ha de preescalfar. Durant la cocció
la porta de forn ha de romandre tancada. Amb aquesta funció podeu fer
servir l'ast, si n'hi ha.
Per coure porcions grans de carn (de més de 2,5 kg). Feu servir el primer o el
tercer prestatge, en funció de la mida de la peça. El forn no s'ha de
preescalfar. Es recomana tombar la carn durant la cocció per aconseguir un
millor daurat. És millor que, de tant en tant, regueu la carn per així evitar que
s'assequi.
Per ajustar les opcions de la pantalla (idioma, hora, brillantor, volum del
timbre, estalvi d'energia).
CA13
COMANDAMENT DE FUNCIONS
Per enfornar diferents tipus i mides de pa i pizza. Aquesta funció conté dos
BREAD/PIZZA programes amb valors predefinits. Indiqueu simplement els valors requerits
(PA/PIZZA)
(temperatura i temps) i el forn s'encarregarà automàticament del cicle de
cocció. Col·loqueu la massa al 2on prestatge després de preescalfar el forn.
AUTOMATIC OVEN Per eliminar les esquitxades durant la cocció mitjançant un cicle a
CLEANING
temperatura molt alta (aprox. 500 °C). Hi ha dos cicles d'autoneteja
(NETEJA
disponibles: un cicle més complet (PYRO) i un cicle més curt (ECO). Us
AUTOMÀTICA DEL recomanem que només feu servir el cicle complet en cas que el forn estigui
FORN)
molt brut, i el cicle més curt si la funció es fa servir a intervals irregulars.
FAST PREHEATING
(PREESCALFAMENT Per preescalfar ràpidament el forn.
RÀPID)
CA14
TAULA DE COCCIÓ
Recepta
Funció
PrePrestatge
escalfa- (des de
ment
baix)
Sí
Pastissos amb
llevat
2
Temp.
(°C)
Temps Accessoris i observacions
(min)
160-180
30-90 Motlle de pastís a la graella
Sí
1-4
160-180
30-90
Sí
2
160-200
30-85
Sí
1-3
160-200
35-90
Sí
2
170-180
15-45
SUAU
Pastissos farcits
(pastís de
formatge, strudel,
pastís de poma)
Galetes/pastissets
1-4
160-170
20-45
Sí
2
180-200
30-40
Sí
1-4
180-190
35-45
Sí
2
90
110-150
Sí
1-4
90
130-150
Sí
2
190-250
15-50
Sí
1-3
190-250
25-45
Sí
2
180-220
30-50
Safata de degoteig/safata
d'enfornar o graella
Sí
2
220-250
15-30
Safata de degoteig/safata
d'enfornar
Lioneses
SUAU
Merengues
SUAU
Pa/Pizza/Focaccia
Pizza
(Pa)
(Pizza)
Prestatge 4: graella
Prestatge 1: safata de
degoteig/safata d'enfornar
Safata de degoteig/safata
d'enfornar
Prestatge 4: safata
d'enfornar sobre la graella
Prestatge 1: safata de
degoteig/safata d'enfornar
Safata de degoteig/safata
d'enfornar
Prestatge 4: safata
d'enfornar sobre la graella
Prestatge 1: safata de
degoteig/safata d'enfornar
Safata de degoteig/safata
d'enfornar
Prestatge 3: Safata
d'enfornar a la graella
(canviar de prestatge a
mitja cocció)
Prestatge 1: safata de
degoteig/safata d'enfornar
Sí
SUAU
Pa
Prestatge 4: motlle de
pastís a la graella
Prestatge 1: motlle de
pastís a la graella
Safata de degoteig/safata
d'enfornar o motlle de
pastís a la graella
Prestatge 3: motlle de
pastís a la graella (canviar
de prestatge a mitja
cocció)
Prestatge 1: motlle de
pastís a la graella
Safata de degoteig/safata
d'enfornar
CA15
Recepta
Funció
PrePrestatge
escalfa- (des de
ment
baix)
Temp.
(°C)
Sí
2
250
Sí
1-3
250
Sí
2
180-190
Pizza congelada
Pastissos salats
(pastís de verdures,
quiche)
Vols-au-vent/
Galetes de pasta de
full
Gall dindi/Oca 3 kg
Peix al forn/a la
papillota (filet,
sencer)
Verdures farcides
(tomàquet,
carbassó,
albergínia)
Torrades
Safata de degoteig/safata
d'enfornar o graella
Prestatge 3: Safata
d'enfornar a la graella
(canviar de prestatge a
10-20
mitja cocció)
Prestatge 1: safata de
degoteig/safata d'enfornar
10-15
40-55 Motlle de pastís a la graella
Prestatge 3: motlle de
pastís a la graella (canviar
de prestatge a mitja
40-55
cocció)
Prestatge 1: motlle de
pastís a la graella
Safata de degoteig/safata
20-30
d'enfornar
Prestatge 4: safata
d'enfornar sobre la graella
20-40
Prestatge 1: safata de
degoteig/safata d'enfornar
Sí
1-3
180-190
Sí
2
190-200
Sí
1-4
180-190
Sí
2
190-200
45-65
Sí
2
190-200
70-100
Sí
2
200-230
Sí
1/2
190-200
Sí
2
180-200
40-60
Safata de degoteig o safata
d'enfornar sobre la graella
Sí
2
180-200
50-60
Safata d'enfornar sobre la
graella
-
4
3 (alt)
2-5
SUAU
Lasanya/Pasta al
forn/Canelons/
Flams
Xai/Vedella/Bou/
Porc 1 kg
Pollastre/Conill/
Ànec 1 kg
Temps Accessoris i observacions
(min)
Filets de peix/
bistecs
-
4
2 (mitjà)
Salsitxes/Kebabs/
Costelles/
Hamburgueses
-
4
2-3 (mitjà alt)
CA16
Safata de degoteig o safata
d'enfornar sobre la graella
Safata de degoteig o safata
d'enfornar sobre la graella
Safata de degoteig o safata
50-100
d'enfornar sobre la graella
Safata de degoteig o safata
80-130
d'enfornar sobre la graella
Graella
Prestatge 4: graella
(tombeu el menjar durant
20-35 la cocció)
Prestatge 3: safata de
degoteig amb aigua
Prestatge 4: graella
(tombeu el menjar durant
15-40 la cocció)
Prestatge 3: safata de
degoteig amb aigua
Recepta
Funció
PrePrestatge
escalfa- (des de
ment
baix)
Temp.
(°C)
Temps Accessoris i observacions
(min)
-
2
2 (mitjà)
50-65
-
2
3 (alt)
60-80
Rosbif poc fet 1 kg
-
2
2 (mitjà)
35-45
Cuixa de xai/
Braons
-
2
2 (mitjà)
60-90
Patates rostides
-
2
2 (mitjà)
45-55
Verdures
gratinades
-
2
3 (alt)
10-15
Lasanya i carn
Sí
1-3
200
50-100
Carn amb patates
Sí
1-3
200
45-100
Peix amb verdures
Sí
1-4
180
30-50
Pollastre rostit
1-1,3 kg
SUAU
CA17
Prestatge 2: Graella
(tombeu el menjar dos
terços durant la cocció si
cal)
Prestatge 1: safata de
degoteig amb aigua
Prestatge 2: mecanisme de
gir de l'ast (si n'hi ha)
Prestatge 1: safata de
degoteig amb aigua
Safata d'enfornar sobre la
graella (tombeu el menjar
dos terços durant la cocció
si cal)
Safata de degoteig o safata
d'enfornar sobre la graella
(tombeu el menjar dos
terços durant la cocció si
cal)
Safata de degoteig/safata
d'enfornar (tombeu el
menjar dos terços durant
la cocció si cal)
Safata d'enfornar sobre la
graella
Prestatge 3: Safata
d'enfornar sobre la graella
(tombeu el menjar dos
terços durant la cocció si
cal)
Prestatge 1: safata de
degoteig o safata
d'enfornar sobre la graella
Safata d'enfornar sobre la
graella (tombeu el menjar
dos terços durant la cocció
si cal)
Prestatge 1: safata de
degoteig o safata
d'enfornar sobre la graella
Prestatge 4: safata
d'enfornar sobre la graella
Prestatge 1: safata de
degoteig o safata
d'enfornar sobre la graella
RECEPTES PROVADES (d'acord amb IEC 60350-1:2011-12 i DIN 3360-12:07:07)
Recepta
Funció
Preescalf Prestatge
ament (des de baix)
Temp.
(°C)
Temps
(min)
Accessoris i observacions
170
15-25
Safata de degoteig/safata d'enfornar
IEC 60350-1:2011-12 § 7.5.2
Sí
2
Sí
1-3
160
20-30
Prestatge 3: Safata d'enfornar (canviar
de prestatge a mitja cocció)
Prestatge 1: safata de degoteig/safata
d'enfornar
Sí
2
170
20-30
Safata de degoteig/safata d'enfornar
Galetes de mantega
IEC 60350-1:2011-12 § 7.5.3
Sí
1-3
160
25-35
Prestatge 3: Safata d'enfornar (canviar
de prestatge a mitja cocció)
Prestatge 1: safata de degoteig/safata
d'enfornar
Sí
2
170
35-45
Motlle de pastís a la graella
Sí
2
185
60-75
Motlle de pastís a la graella
Sí
1-3
175
65-75
Prestatge 3: motlle de pastís a la graella
(canviar de prestatge a mitja cocció)
Prestatge 1: motlle de pastís a la graella
-
4
3 (alt)
3-5
Pastissets
IEC 60350-1:2011-12 § 7.6.1
Pa de pessic sense greix
IEC 60350-1:2011-12 § 7.6.2
Dos pastissos de poma
IEC 60350-1:2011-12 § 9.2
Torrades*
Graella
IEC 60350-1:2011-12 § 9.3
Hamburgueses*
-
4
3 (alt)
30-40
Prestatge 4: graella (tombeu el menjar
durant la cocció)
Prestatge 3: safata de degoteig amb
aigua
Sí
2
180
30-40
Safata de degoteig/safata d'enfornar
50-60
Prestatge 3: safata d'enfornar (canviar
de prestatge a mitja cocció)
Prestatge 1: safata de degoteig/safata
d'enfornar
DIN 3360-12:07 § 6.5.2.3
Pastís de poma, safata de
llevats
Sí
1-3
160
-
2
170
Sí
2
170
DIN 3360-12:07 § 6.6
Porc rostit
110-150 Prestatge 2: safata de degoteig
DIN 3360-12:07 annex C
35-45
Safata de degoteig/safata d'enfornar
40-50
Prestatge 3: safata d'enfornar (canviar
de prestatge a mitja cocció)
Prestatge 1: safata de degoteig/safata
d'enfornar
Pastís pla
Sí
1-3
170
El quadre de coccions aconsella la funció i la temperatura de cocció ideal per garantir els millors resultats amb totes
les receptes. Per a la cocció amb aire calent en un sol prestatge, és aconsellable utilitzar el segon prestatge i la
mateixa temperatura recomanada per a la cocció "CONVECTION BAKE" (FORN DE CONVECCIÓ) en diversos
prestatges.
* Quan rostiu menjar, deixeu un espai de 3-4 cm a la part del davant per facilitar-ne l'extracció del forn.
Les indicacions de la taula són aplicables sense les guies. Feu les proves sense utilitzar les guies.
Classe d'eficiència energètica (d'acord amb EN 60350-1:2013-07)
Per fer la prova, utilitzeu la taula amb indicacions específiques.
CA18
ÚS RECOMANAT I SUGGERIMENTS
Com llegir la taula de cocció
La taula indica la millor funció a utilitzar per qualsevol menjar, per cuinar-ho en un o més prestatges al
mateix temps. El temps de cocció comencen una vegada col·locat el menjar al forn, sense tenir en compte
el preescalfament (quan calgui). Les temperatures i temps de cocció són només orientatius i dependran de
la quantitat de menjar i del tipus d'accessori utilitzat. Feu servir els valors recomanats més baixos per
començar i, si el menjar no és prou cuit, podeu augmentar els valors. Feu servir els accessoris subministrats
i preferiblement motlles i safates de forn de metall i color fosc. També podeu fer servir estris i accessoris de
pyrex o ceràmica, però tingueu en compte que els temps de cocció seran lleugerament més llargs. Per
obtenir millors resultats, seguiu amb cura els consells del quadre de coccions per triar els accessoris
(subministrats) que s'han de col·locar als diferents prestatges.
Cocció de diferents aliments al mateix temps
Si fer servir la funció "CONVECTION BAKE" (FORN DE CONVECCIÓ), podreu cuinar diferents aliments que
requereixin la mateixa temperatura de cocció al mateix temps (per exemple: peix i verdures), fent servir
diferents prestatges. Retireu els aliments que requereixen menys temps de cocció i deixeu els que
necessiten més temps al forn.
Postres
-
-
Cuineu els postres delicats amb la funció convencional en un sol prestatge. Feu servir motlles de
pastissos de metall i col·loqueu-los sempre sobre la graella subministrada. Per cuinar en més d'un
prestatge, seleccioneu la funció d'aire forçat i repartiu la posició dels motlles de pastissos als
prestatges de manera que permeti una òptima circulació d'aire calent.
Per comprovar si un pastís que ha de pujar és cuit, inseriu un escuradents de fusta al mig del pastís. Si
l'escuradents surt net, el pastís està fet.
Si feu servir motlles de pastissos antiadherents, no poseu mantega a les vores perquè potser el pastís
no puja per igual per les vores.
Si el pastís "s'enfonsa" durant la cocció, ajusteu una temperatura inferior la propera vegada, potser
reduint la quantitat de líquid de la barreja i barrejant més suaument.
Per als dolços amb farciments humits (partís de formatge o pastís de fruita), utilitzeu la funció
"CONVECTION BAKE" (FORN DE CONVECCIÓ). Si la base del pastís està humida, abaixeu el prestatge i
repartiu molles de pa o de galetes pel fons del pastís abans d'afegir el farciment.
Carn
-
Feu servir qualsevol tipus de safata de forn o plata de pyrex adequada a la grandària de la peça de
carn que s'ha de cuinar. Per costelles rostides, és millor afegir una mica de brou al fons de la plata,
regant la carn durant la cocció per donar-li més sabor. Quan el rostit estigui a punt, deixeu-lo reposar
al forn uns 10-15 minuts més, o emboliqueu-lo amb paper d'alumini.
Quan vulgueu rostir carn, trieu talls amb un gruix semblant per obtenir uns resultats de cocció
uniformes. Les peces de carn molt gruixudes necessiten més temps de cocció. Per evitar que es cremi
la carn per fora, abaixeu la posició de la graella i mantingueu allunyada la carn del gratinador. Tombeu
la carn dos terços durant la cocció.
Per recollir els sucs de la cocció es recomana col·locar una safata de degoteig amb mig litre d'aigua
directament sota de la graella on està col·locada la carn. Reompliu quan calgui.
Ast
Feu servir aquest accessori per rostir uniformement peces de carn y aus. Col·loqueu la carn al mecanisme
de gir de l'ast, lligant-la amb cordill de cuinar si es tracta de pollastre, i comproveu que estigui ben subjecta
abans d'inserir l'ast al forat del mecanisme a la part del fons del forn i fent que descansi sobre el suport
corresponent. Per evitar el fum i recollir els sucs, es recomana col·locar una safata de degoteig amb mig litre
d'aigua al primer nivell. L'ast té un mànec de plàstic que s'ha de treure abans de començar la cocció, i es fa
servir al final de la cocció per evitar cremar-se al treure el menjar del forn.
Pizza
Greixeu lleugerament les safates per assegurar-vos de que la base de la pizza estigui cruixent. Repartiu la
mozzarella per sobre de la pizza quan quedi una tercera part del temps de cocció.
Funció de llevada
Sempre es millor cobrir la massa amb un drap humit abans de col·locar-la en el forn. El temps de llevada de
masses amb aquesta funció es redueix aproximadament un terç comparat amb si es fa a temperatura
ambient (20-25 °C). El temps d'augment del volum al doble per 1 kg de massa de pizza és
d'aproximadament una hora.
CA19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising