Whirlpool | AWZ 8992 | Instruction for Use | Whirlpool AWZ 8992 Uživatelská příručka

Whirlpool AWZ 8992 Uživatelská příručka
OBSAH
PØED POUŽITLM SUŠIÈKY/PØIPOJENÍ
VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÉNI
POPIS SUŠIÈKY
ODVODÒOVACÍ SYSTÉM POUZE PRO MODELY
S NÁDRŽKOU NAHOØE
ZMÌNA SMÌRU OTVÍRÁNÍ DVEØÍ
DÌTSKÁ BEZPEÈNOSTNÍ POJISTKA
VÝMÌNÍK TEPLA
9
PØED POUŽITLM SUŠIÈKY/PØIPOJENÍ
1. Rozbalení a kontrola
• Po vybalení se pøesvìdète, zda není sušièka
poškozena. V pøípadì pochybností sušièku
nepoužívejte. Zavolejte do servisu nebo svému
prodejci.
• Odstraòte obalový materiál (plastové sáèky,
polystyrén, apod.) z dosahu dìtí, mohl by pro
nì být nebezpeèný.
• Z ovládacího panelu odstraòte ochrannou fólii.
2. Elektrické pøipojení
• Pøipojení k síti musí provést kvalifikovaný
elektrikáø v souladu s pokyny výrobce a
bìžnými platnými bezpeènostními pøedpisy.
•
Elektrické pøipojení musí odpovídat pøedpisùm
místního elektrického podniku.
•
Údaje o napìtí, spotøebì energie a
požadované pojistce jsou uvedeny na typovém
štítku umístìném na zadní stranì sušièky.
Výrobce odmítá veškerou odpovìdnost za
zranìní osob nebo škody na majetku
vyplývající z nedodržování tìchto pokynù.
•
•
Sušièka musí být podle zákona uzemnìna.
•
Nepoužívejte prodlužovací šòùry nebo rozdvojky.
•
Pøed každou údržbou odpojte sušièku od
pøívodu proudu.
Pokud byla sušièka pøi pøevozu poškozena,
nezapínejte ji. Obrat'te se na techniky našeho
servisu.
•
•
Výmìnu elektrického kabelu mùže provést
pouze servis.
3. Instalace
•
•
•
•
Neinstalujte sušièku tam, kde by byla
vystavena extrémním podmínkám, jako:
nedostateènému vìtrání, teplotám blízkým
bodu mrazu nebo nad 35° C.
Pøed zapnutím se pøesvìdète, zda je nádržka
na vodu i výmìník tepla ve správné poloze.
Pouze pro modely s vodní nádržkou nahoøe: jeli to možné, použijte pøiloženou hadici k
vypouštìní vody pøímo do domovní odpadní
instalace. Nebudete pak muset vyprazdòovat
nádržku na vodu na konci každého sušicího
cyklu, protože kondenzovaná voda bude
odvádìna pøímo ven.
Dbejte na to, abyste mezi sušièku a stìnu
nezachytili pøívodní kabel.
10
Stabilita:
Pøi instalaci sušièky nezapomínejte na
správné vyrovnání spotøebièe seøízením ètyø
nožièek; správné vyrovnání ovìøte pomocí
vodováhy.
Souprava pro umístìní nad praèku
Sušièku mùžete umístit na praèku s pøedním
plnìním. Použijte k tomu soupravu AMH 542,
kterou získáte u svého prodejce.
Minimální rozmìry pro zabudování:
Šíøka:
600 mm
Výška:
850 mm
Hloubka: 600 mm
VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÉNI
•
1. Obal
Jak dokládá recyklaèní symbol,
krabici, v níž
je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat.
2. Rady k úspoøe energie
• Vždy sušte plnou sušièku: podle druhu prádla a
programu/doby sušení.
• Prádlo vždy odstøeïujte nejvyššími povolenými
otáèkami, protože mechanické odstøedìní je
ménì energeticky nároèné. Pøi sušicím cyklu
pak ušetøíte èas i energii.
• Prádlo nepøesušujte.
• Vyèistìte filtr na textilní vlákna po každém
sušicím cyklu.
• Sušièku umístìte do místnosti s teplotou mezi
15° C a 20° C. V pøípadì vyšší teploty místnost
vìtrejte.
• Vždy zvolte správný program/èas sušení
odpovídající náplni prádla, abyste pøi sušení
dosáhli co nejlepších výsledkù.
• Funkci jemné zvolte pouze pøi malém množství
prádla.
• Pøi sušení bavlny doporuèujeme sušit prádlo k
žehlení a prádlo k uložení dohromady. Zaènìte
nastavením programu/èasu pro sušení k
žehlení, na konci tohoto cyklu prádlo k žehlení
vyjmìte a zbylé prádlo sušte pomocí programu
sušení k žehlení.
•
•
•
Vlhkým hadøíkem setøete s dveøí a dveøního
tìsnìní zachycená textilní vlákna.
Je-li filtr na textilní vlákna zanesený, vyèistìte
ho vodou a mìkkým kartáèkem.
Protože textilní vlákna mohou filtrem projít, je
nutné obèas vyèistit celý prostor filtru (vèetnì
míst pod filtrem) kartáèkem, vlhkým hadøíkem
nebo vysavaèem.
Je-li to nutné, je možné pøívodní kabel vymìnit
za stejný, který získáte v servisu. Pøívodní
kabel mùže vymìnit pouze kvalifikovaný
elektrikáø.
Prohlášení o souladu s pøedpisy EU
Tato sušièka byla navržena, zkonstruována a
dána do prodeje v souladu s bezpeènostními
požadavky smìrnic EU:
• 93/68/ES.
• Sušièka je urèena pouze pro použití v
domácnosti a k pøedepsanému úèelu.
3. Likvidace obalu a staré sušièky
Sušièka je vyrobena z recyklovatelných
materiálù. Sušièku je nutné zlikvidovat v
souladu s místními pøedpisy o odpadech.
• Pøed tím odøíznìte pøívodní kabel, aby sušièku
nebylo možné pøipojit k síti.
4. Dìtská pojistka:
Nedovolte dìtem, aby si se sušièkou hrály.
5. Všeobecné rady:
• Po použití nastavte ovladaè programù/èasu
vždy do polohy “0”. Zabráníte tím náhodnému
spuštìní sušièky.
• Pøed èištìním nebo údržbou vždy sušièku
vypnìte a odpojte ji od sítì.
• Vnìjší strany sušièky omývejte vlhkým
hadøíkem namoèeným v neutrálním èisticím
prostøedku.
• Nepoužívejte èisticí prostøedky s abrazivními
èásticemi.
11
POPIS SUŠIÈKY
1. Pracovní deska.
2a. Model s vodní nádržkou nahoøe
nebo
2b. Model s vodní nádržkou dole
3. Kontaktní kolík.
4. Dveøe:
Chcete-li dveøe otevøít: zatáhnìte za držadlo.
Chcete-li dveøe zavøít: lehce zatlaète, až se zavøou.
5. Filtr.
1
2a
6
3
7
4
5
8
9
6. Dìtská bezpeènostní pojistka.
7. Kontrolka bubnu (je-li u modelu):
Rozsvítí se jen tehdy, jsou-li dveøe otevøené (je tøeba zvolit
program/èas).
Vypnutí kontrolky: nastavte voliè programu/èasu do polohy
“0”, nebo stisknìte tlaèítko funkcí.
8. Tlaèítko k otevøení krytu výmìníku tepla.
9. Výmìník tepla.
2b
ODVODÒOVACÍ SYSTÉM POUZE PRO MODELY
S NÁDRŽKOU NAHOØE
Abyste nemuseli vyprazdòovat nádržku na vodu na
konci každého cyklu, kondenzovanou vodu lze
odvádìt pøiloženou hadicí.
2
Pøípojka pro pøímé vypouštìní je na zadní stranì
sušièky.
1. Doporuèujeme dát pod ní mìkký hadøík k zachycení rozlité
vody.
2. Sejmìte hadici umístìnou na zadní spodní èásti sušièky a
zasuòte ji do pøíslušného otvoru.
3. Pøipevnìte hadici dodávanou se sušièkou (délka: 1,5 m) k
vývodu. Výškový rozdíl mezi obìma konci vypouštìcí hadice
nesmí být vìtší než 1m.
Poznámka: Konec hadice nesmí být ponoøen do vypouštìné
vody, aby nedocházelo ke zpìtnému nasávání.
Hadice nesmí být ohnutá ani zkroucená.
12
3
ZMÌNA SMÌRU OTVÍRÁNÍ DVEØÍ
3
Zmìna smìru otvírání dveøí
1. Odpojte sušièku od sítì.
2. Otevøete dveøe.
3. Pomocí klíèe otoète kontaktním kolíkem v horní èásti dveøí o
90° a vyjmìte ho.
4. Vyšroubujte dva šrouby z dveøního závìsu a dveøe vyjmìte.
5. Demontហuzávìru dveøí:
Uvolnìte dva šrouby nad a pod uzávìrem dveøí
Povytáhnìte uzávìr dveøí tlakem zespodu asi o 1,5 cm
nahoru a vyjmìte ho.
6. Obrat'te dveøe:
Dvìma šrouby upevnìte dveøe na zvolené stranì.
Zasuòte uzávìr dveøí na opaènou stranu dveøí a zatlaète asi
1,5 cm dolù.
Upevnìte dva šrouby nad a pod uzávìrem dveøí.
Dbejte na to, abyste uzávìr dveøí neupevnili obrácenì.
Dìtská pojistka musí být nad uzavíracím mechanismem.
7. Kontaktní kolík opìt zasaïte do vnitøní strany dveøí (nahoøe).
4
DÌTSKÁ BEZPEÈNOSTNÍ POJISTKA
Jak používat dìtskou bezpeènostní pojistku
1. Otevøete dveøe.
2. Pomocí mince nebo šroubováku otoète plastovým šroubem
o 90° doprava.
Svislá rýha: dveøe není možné zamknout.
Vodorovná rýha: dveøe je možné zamknout.
13
VÝMÌNÍK TEPLA
Pøed èištìním nebo údržbou sušièku vypnìte.
Výmìník tepla èistìte pravidelnì nejménì jednou za tøi
mìsíce takto:
1. Otevøete dveøe a stisknìte tlaèítko krytu výmìníku tepla
naspodu dveøního otvoru.
2. Kryt výmìníku tepla se otevøe.
3. Sklopte držadlo výmìníku tepla smìrem vzhùru do
vodorovné polohy a výmìník vyjmìte.
4. Výmìník tepla omyjte pod tekoucí vodou.
5. Z tìsnìní a z výmìníku tepla setøete prach a textilní vlákna.
6. Odstraòte textilní vlákna z prostoru výmìníku. Otvor pro
vypouštìní vody (v prostoru výmìníku vlevo vpøedu) udržujte
èistý, bez zachycených textilních vláken.
7. Výmìník tepla vrat'te na místo a držadlo stisknìte smìrem
dolù, podle nápisu TOP (nahoøe).
8. Kryt zavøete.
2
Hliníkové pláty výmìníku tepla mohou èasem zmìnit barvu.
3
4
14
1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising