Whirlpool | AWG812/PRO | Setup and user guide | Whirlpool AWG812/PRO Användarguide

Whirlpool AWG812/PRO Användarguide
SV
DAGLIG
INFORMATIONSBOK
TACK FÖR ATT DU HAR VALT ATT KÖPA
EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL
För mer detaljerad hjälp och
stöd, registrera din produkt på
www‌.‌whirlpool‌.‌eu/‌register
WWW
Du kan ladda ner säkerhetsinstruktionerna
och handboken Användning och
skötsel genom att besöka vår webbsida
docs‌.‌whirlpool‌.‌eu och följa instruktionerna
på baksidan av detta häfte.
Innan maskinen används ska
transportbultarna tas bort.
För detaljerade anvisningar om hur de tas
bort, se Installationsanvisningar.
Innan apparaten används ska man noga läsa
igenom Hälsa och säkerhet.
BESKRIVNING AV PRODUKTEN
APPARAT
1.
2.
1. Toppskiva
2. Tvättmedelsbehållare
3. Kontrollpanel
4. Luckhandtag
5. Lucka
6. Vattenfilter/
nödtömningsslang (om
tillgänglig) - bakom listen 7. List (avtagbar)
8. Justerbara stödfötter (4)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
KONTROLLPANEL
13.
1.
2.
3.
1. Knapp På/Av
(Återställ/Töm om den
hålls nedtryckt)
2. Programknapp
3. Knapp Colours 15°
4. Knapp Håll fräscht
5. Doseringsrådknapp
6. Programvalsratt (vrid för
att välja/tryck för att
bekräfta)
7. Fördröjd start-knapp
8. Temperaturknapp
9. Knapp
Centrifugeringshastighet
10. Tillvalsknapp
(Knapplås om den hålls
nedtryckt)
11. Start/Pausknapp
12. Display
13. Programområde
12.
4.
5.
6.
7.
HT
MAX
8.
9.
10.
11.
1
TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE
1. Huvudtvättfack
• Tvättmedel för huvudtvätt
• Fläckborttagningsmedel
• Vattenavhärdare
2. Förtvättsfack
• Tvättmedel för förtvätt.
3. Sköljmedelsfack
• Sköljmedel
• Flytande stärkelse
Häll sköljmedel eller stärkelselösning upp till ”max”markeringen.
4. Frigöringsknapp
(Tryck för att frigöra tvättmedelsbehållaren för rengöring).
Tvättmedelsrekommendationer för olika typer av tvätt
Tålig vittvätt
(kallt vatten-HT°C)
Starka tvättmedel
Ömtålig vittvätt
(kallt vatten-40°C)
Milda tvättmedel som innehåller vanligt blekmedel och/eller optiskt vitmedel
Ljus eller pastellfärgad tvätt
(kallt vatten-60°C)
Tvättmedel som innehåller vanligt blekmedel och/eller optiskt vitmedel
Starka färger
(kallt vatten-60°C)
Kulörtvättmedel utan blekmedel/optiskt vitmedel
Svarta/mörka färger
(kallt vatten-60°C)
Specialtvättmedel för svart/mörk tvätt
NÄR MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
Se avsnittet om DAGLIG ANVÄNDNING för information om hur man
väljer och startar ett program.
FÖRSTA CYKELN
När du kopplar in tvättmaskinen till elnätet, sätts den på
automatiskt.
För att ta bort eventuella rester från bearbetningsprocessen:
• Välj “Bomulls-” programmet vid en temperatur på HT°C.
• Fyll på en liten mängd starkt tvättmedel i
huvudtvättfacket på tvättmedelsbehållaren (högst 1/3
av tvättmedelstillverkarens rekommendation för lätt
smutsad tvätt)
• Starta programmet utan att lägga in tvätten.
DAGLIG ANVÄNDNING
Se handboken Användning och skötsel för ytterligare information om
funktionerna. Se sista sidan för information om hur man tillhandahåller
en kopia av handboken Användning och skötsel
1.
LÄGGA IN TVÄTT
• Förbered tvätten enligt rekommendationerna i avsnittet
”RÅD OCH TIPS”.
Försäkra dig om att alla fickor är tomma, alla fästen är
stängda och alla band är knutna.
• Öppna luckan och lägg in tvätten. Observera de maximala
tvättmängderna som anges i PROGRAMÖVERSIKTEN.
2
2. STÄNG LUCKAN
• Var noga med att inga artiklar kläms mellan
glasluckan och gummitätningen.
• Stäng luckan tills du hör ett klickande
stängningsljud.
3.ÖPPNA VATTENKRANEN
SV
4. SÄTT PÅ TVÄTTMASKINEN
• Tryck på knappen På/Av tills kontrollampan för
programmet tänds. En animation visas på kontrollpanelen
och det hörs ett ljud. Tvättmaskinen är sen klar att
användas..
5. STÄLL IN ÖNSKAT PROGRAM
VÄGLETT LÄGE - knappbelysningen guidar dig genom
programinställningen i följande ordning: val av tillval, så som
program/temperatur/centrifugeringshastighet. Så snart du
bekräftar ett val genom att trycka på knappen övergår knappljuset
till nästa steg.
• Välj program:
Se till att programvalsknappen tänds.
Vrid ratten för att välja önskat program.
Indikatorn bredvid valt program tänds.
När du har satt på tvättmaskinen, behöver du inte följa VÄGLETT
LÄGE.
Du kan själv bestämma i vilken ordning du vill ställa in ditt program.
Tryck först på gällande knapp för att göra en inställning, vrid sedan
ratten för att välja och tryck på ratten för att bekräfta.
Temperaturintervallet, centrifughastigheten och tillvalen beror på
valt program. Det rekommenderas därför att du börjar med att välja
program.
6. TILLSÄTT TVÄTTMEDEL
• Om du inte använder doseringsrådsfunktionen, dra ut
tvättmedelsbehållaren och tillsätt tvättmedel (och
tillsatser/sköljmedel) nu; följ
doseringsrekommendationerna på
tvättmedelsförpackningen.
Om du har valt FÖRTVÄTT eller STARTFÖRDRÖJNING, följ
anvisningarna i avsnittet TILLVAL, FUNKTIONER OCH INDIKATORER.
Stäng sedan tvättmedelsbehållaren noga.
• Om du använder doseringsrådsfunktionen, ska du tillsätta
tvättmedel senare, efter att du har startat programmet. Se
avsnittet TILLVAL, FUNKTIONER OCH INDIKATORER för ytterligare
information.
• Efter att ha tillsatt tvättmedel/tillsatser, öppna inte
tvättmedelsbehållaren mer för att undvika spill.
7.
Bekräfta valt program genom att trycka på ratten.
• Ändra temperatur vid behov
Om du vill ändra temperaturen som anges på displayen, se
till att temperaturknappen tänds.
Vrid programvalsratten för att välja önskad temperatur och
tryck på ratten för att bekräfta.
• Ändra centrifughastighet vid behov
Om du vill ändra centrifughastigheten som anges på
displayen, se till att centrifugknappen tänds.
Vrid programvalsratten för att välja önskad
centrifughastighet, eller behåll sköljvatten, och tryck på ratten för
att bekräfta.
Se avsnittet TILLVAL, FUNKTIONER OCH INDIKATORER för ytterligare
information.
• Välj tillval vid behov
Om du vill välja ytterligare tillval, se till att tillvalsknappen
tänds. De tillval som kan väljas för ditt program indikeras av
pilar som tänds .
Vrid programvalsratten för att välja önskade tillval. Symbolen för det
valda tillvalet börjar blinka. Tryck på ratten för att bekräfta.
Vissa tillval/funktioner kan väljas genom att direkt trycka på dess
knapp:
STARTA PROGRAMMET
• Tryck på Start/Paus « och håll den intryckt tills knappen
tänds med fast ljus programmet startar.
• Om du har valt ” Doseringsråd” indikerar tvättmaskinen
rekommenderad tvättmedelsmängd för din tvättmängd efter
programmets start.
Följ anvisningarna som indikeras i avsnitt TILLVAL, FUNKTIONER
OCH INDIKATORER/Doseringsråd.
8. ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA I DET GÄLLANDE
PROGRAMMET OM NÖDVÄNDIGT
Det går att ändra inställningarna under ett pågående program.
Ändringarna tillämpas, förutsatt att respektive programfas inte har
avslutats ännu.
• Tryck på gällande knapp (till exempel knappen
”Centrifughastighet” för att ändra centrifughastigheten). Det valda
värdet blinkar i några sekunder.
• Under blinkningen kan du justera inställningen genom att vrida
ratten. Om värdet slutar blinka innan du ställt in det, tryck på
knappen på nytt.
• Tryck på ratten för att bekräfta den nya inställningen. Om du inte
bekräftar, så bekräftas den nya inställningen automatiskt: Den
slutar blinka.
Programmet ändras automatiskt.
För att ändra inställningarna i ett pågående program kan du även:
• Trycka på ”Start/Paus” för att sätta det pågående programmet i
pausläge.
• Ändra inställningarna enligt önskemål.
• Trycka återigen på ”Start/Paus” för att låta programmet fortsätta.
Se avsnittet TILLVAL, FUNKTIONER OCH INDIKATORER för ytterligare
information.
INDIVIDUELLT LÄGE
3
9. PAUSA ETT PÅGÅENDE PROGRAM OCH ÖPPNA LUCKAN
11. STÄNGA AV TVÄTTMASKINEN EFTER PROGRAMMETS
10. ÅTERSTÄLLA ETT PÅGÅENDE PROGRAM VID BEHOV
• Tryck på ”På/Av” för att stänga av tvättmaskinen.
Tvättmaskinen stängs av automatiskt cirka en kvart efter
programmets slut för att spara energi.
• Lämna luckan öppen så att insidan av tvättmaskinen kan
torka.
VID BEHOV
• Tryck på ”Start/Paus” för att sätta det pågående
programmet i pausläge.
• Förutsatt att vattennivån och/eller temperaturen inte är
för hög, tänds luckans indikatorlampa för ”Lucka öppen”.
Det går att öppna luckan till exempel för att lägga till/ta
ut tvätt.
• Tryck återigen på ”Start/Paus” för att låta programmet
fortsätta.
• Tryck och håll knappen ”På/Av” intryckt tills ”rES” visas på
displayen.
SLUT
• ”Slut” visas på displayen och indikatorn för öppen lucka tänds - du
kan nu ta ut din tvätt.
Vattnet töms ut, programmet avslutas och luckan låses upp.
RÅD OCH TIPS
SORTERA TVÄTTEN EFTER
• Typ av material/skötselråd på etiketten (bomull, blandmaterial,
konstfibrer, ylle, handtvätt)
• Färger (separera kulörta och vita plagg, tvätta nya kulörta plagg
separat)
• Ömtåliga plagg (tvätta små plagg - såsom nylonstrumpor - och
plagg med hakar - såsom bh:ar - i en tvättpåse eller i ett örngott
med blixtlås).
TÖM ALLA FICKOR
• Föremål som mynt eller tändare kan skada både din tvätt och
tvättmaskinscylindern.
KLÄDVÅRDSETIKETTER
Temperaturen i tvättbehållarsymbolen indikerar maximalt möjlig
temperatur för att tvätta plagget.
Normal mekanisk funktion
Reducerad mekanisk funktion
Ordentligt reducerad mekanisk funktion
Endast handtvätt
Får inte tvättas
4
RENGÖR VATTENFILTRET REGELBUNDET
• Detta hindrar filtret från tilltäppning, som skulle kunna orsaka att
tömningsvattnet inte längre pumpas ut. Se kapitlet SKÖTSEL OCH
UNDERHÅLL/”Rengöra vattenfiltret” i handboken ”Användning och
skötsel”.
BESPARINGAR OCH MILJÖOMSORG
• Se till att erhålla det bästa av energi, vatten, tvättmedel och tid
genom att följa råden om maximal tvättmängd för programmen,
så som anges i programöversikten.
• Använd inte mer tvättmedel än vad tillverkaren anger på
förpackningen. Använd Doseringsrådsfunktionen.
• Spara energi genom att använda tvättprogram med 60 °C i stället
för HT °C eller program med 40 °C i stället för 60 °C.
• Spar energi och tid genom att välja en hög
centrifugeringshastighet för att minska vattenmängden i tvätten
innan tvätten torktumlas.
SV
Förtvätt
BLANDAT
Kallt vatten/60° C
4,0
SYNTETPLAGG
Kallt vatten/60° C
3,0
—
ÖMTÅLIG
TVÄTT
Kallt vatten/40° C
1,5
—
—
—
—
1000
WOOL
Kallt vatten/40° C
1,0
—
—
—
—
—
1000
—
Kallt vatten/30 °C
3,0
—
—
—
—
—
max.
—
SKÖLJNING&CENTRIFUGERING
—
max.
—
—
—
—
—
—
CENTRIFUGERING
—
max.
—
—
—
—
—
—
Program
Huvudtvätt
max.
Håll fräscht
Kallt vatten/80°C HT*
Colours 15°
BOMULL
Snabbtvätt
4,5
Fläckigt 15°
Kallt vatten/60° C
Varm i slutet
max.
Förtvätt
Kallt vatten/80°C HT*
Sköljmedel
Tvättmedel
och tillsatser
Behåll sköljvatten
Fördröjd start
Doseringsråd
Förlängd sköljning
Centrifugering
Max last (kg)
Grovt smutsig
Kan väljas direkt
Temperatur
Klädvårdsetiketter
Kan väljas genom att använda
knappen Alternativ
Max. centrifugeringshastighet (varv/minut)
PROGRAMÖVERSIKT
ARBETSKLÄDER
MOPPAR
OCH HANDDUKAR
SNABBTVÄTT
30 MIN
30’
Valbar/tillval
—
max.
—
max.
max.
—
Inte valbar/tillämplig
max.
max.
—
—
—
—
—
max.
—
—
—
max.
Dosering krävs
—
—
Dosering valfri
(*) Den högsta temperaturen som kan nås med denna cykel, i förhållande till tvättmaskinens olika driftsförhållanden, såsom:
vattentemperatur, nätspänning, mängden tvätt, etc.
5
PROGRAM
Observera klädvårdssymbolerna på tvätten.
Välj inte bort de tillval som redan är förinställda för att försäkra dig
om att programmet utförs på bästa sätt.
ARBETSKLÄDER
Smutsiga arbetskläder gjorda av oömt bomullsmaterial
eller blandmaterial av bomull och konstfiber. Tillvalen
”Förtvätt” och ”Förlängd sköljning” är förinställda i detta
program - det är därför optimerat för att uppnå bästa
tvättresultat.
För extremt smutsiga plagg rekommenderas att de skakas ut
ordentligt innan de läggs i tvättmaskinen.
Om du vill kan du använda ett syrebaserat fläckborttagningsmedel.
MOPPAR OCH HANDDUKAR
Normalt till svårt smutsade tvättbara rengöringsdukar,
moppar, handdukar och liknande oöm tvätt i bomull.
Intensivt tvättprogram med inkluderad förtvätt; tillsätt
tvättmedel även i förtvättsfacket i tvättmedelsbehållaren vid svår
nedsmutsning.
SYNTETPLAGG
Normalt smutsig tvätt av konstfiber eller blandmaterial i
bomull.
ÖMTÅLIG TVÄTT
Fintvätt för ömtåliga textilier som kräver en mild
behandling.
YLLE/HANDTVÄTT
Ylle, försett med Woolmark-märket och märkt som
maskintvättbart, samt textilier i silke (observera
rekommendationerna på skötseletiketten), linne, ylle och
viskos som märkts för endast handtvätt.
SNABBTVÄTT 30 MIN.
Lätt smutsig tvätt i bomull, linne, konstfiber och
blandmaterial av dessa textilier. Fräscha upp-program för
tvätt utan fläckar.
BOMULL (Antibakteriell)
Normalt till svårt smutsig och oömtålig tvätt i bomull och
linne.
30’
SKÖLJ OCH CENTRIFUGERA
Separat sköljning och förlängd centrifugering. För
slittålig tvätt.
BLANDAD TVÄTT
Lätt till normalt smutsig och oömtålig tvätt i bomull, linne,
konstfiber och blandmaterial av dessa textilier. 1-timmes
program.
CENTRIFUGERING
Separat förlängt centrifugprogram. För slittålig tvätt.
ENERGIFÖRBRUKNING
Dessa uppgifter kan skilja sig från dem i ditt hem på grund av växlande
förhållanden i inloppsvattnets temperatur, vattentryck osv.
PROGRAM
TEMPERATUR
(°C)
UNGEFÄRLIG
PROGRAMTID
(TIM:MIN)
LADDNING
(KG)
UTAN SNABB
MED SNABB
UNGEFÄRLIG
RESTERANDE
FUKTIGHETSGRAD
(%)
ARBETSKLÄDER
60
8,0 (max)
02:25
01:55
53
MOPPAR OCH HANDDUKAR
60
4,5
01:50
01:35
53
BLANDAT
40
4,0
01:20
01:15
59
BOMULL
HT
8,0 (max)
03:00
--
59
BOMULL
60
8,0 (max)
02:40
02:00
59
BOMULL
40
8,0 (max)
02:10
02:00
59
SYNTETPLAGG
40
3,0
01:50
01:30
39
Värdena mäts i normala förhållanden enligt IEC/EN 60456. Vatten,
energi och resterande fuktighetsgrad gäller programmens
standardinställningar, utan tillval.
max = tvättmaskinens maximala tvättmängd
6
Strömförbrukning i avstängt läge: 0,25 W/påslaget läge: 0,25 W.
* Varaktighet som indikeras efter lastavkänning
SV
TILLVAL, FUNKTIONER
OCH INDIKATORER
ALTERNATIV som kan väljas direkt genom att trycka på den
särskilda knappen
Colours 15°
Hjälper till att bevara färgerna genom att tvätta i kallt
vatten (15°C). Sparar den energi som används för att
värma vattnet, medan de goda tvättresultaten
bibehålles.
Rekommenderas för lätt smutsig kulörtvätt utan fläckar.
Kan inte väljas för HT°C.
Håll fräscha
Hjälper till att bevara tvätten fräsch om du inte kan ta ut
den ur maskinen direkt efter programmets slut.
Tvättmaskinen kommer att regelbundet torktumla tvätten
periodvis efter programmets slut. Denna tumling varar i
cirka 6 timmar efter programmets slut. Det kan avbrytas när som
helst genom att trycka på vilken knapp som helst luckan låses upp
och tvätten kan tas ut.
Doseringsråd
Hjälper till att dosera rätt mängd tvättmedel för din
tvättmängd. Innan du använder detta tillval:
Koncentrationen hos de tvättmedel som finns på
marknaden varierar mycket. Därför ska du anpassa
tvättmaskinen till doseringsmängderna för tvättmedlet du
använder.
Dessutom ska du kontrollera om tvättmaskinens förinställda
vattenhårdhet (mjuk) motsvarar det lokala vattnets hårdhet - om
inte måste du anpassa värdet (se ”Doseringsråd - första användning”
i handboken om ”Användning och Skötsel”).
1) Välj Doseringsråd
Efter att ha valt program och tillval ska du trycka på knappen
”Doseringsråd”; Symbolen Doseringsråd tänds på displayen.
2) Starta programmet:
Starta programmet genom att trycka på ”Start/paus”.
– Trumman roterar för att detektera tvättmängden;
härefter visar displayen den rekommenderade
tvättmedelsmängden i ml.
3)
4)
Tillsätt tvättmedel:
Dra ut tvättmedelsfacket och häll i den mängd
tvättmedel som anges på displayen i
tvättmedelsfackets huvudtvättfack.
Om du har valt tillvalet ”Förtvätt” och du vill tillsätta
tvättmedel även för förtvätten, häll i hälften av den angivna
tvättmedelsmängden i förtvättsfacket, utöver den fulla mängd
som du redan har hällt i huvudtvättfack.
I stället för att tillsätta tvättmedel i tvättmedelsbehållaren kan
du även lägga det direkt i trumman i en tvättkula.
För program med förtvätt: Du kan tillsätta tvättmedel till
förtvätten direkt i trumman men huvudtvättmedlet måste
placeras i huvudtvättfack i tvättmedelsbehållaren. Använd i så
fall pulvertvättmedel till huvudtvätten så att tvättmedlet
stannar kvar i tvättmedelsbehållaren tills
huvudtvättprogrammet startar. Efter tillsats av tvättmedel,
stäng tvättmedelsbehållaren (eller luckan).
Trycka återigen på ”Start/Paus” och håll knappen intryckt
för att låta programmet fortsätta.
TILLVAL som kan väljas med hjälp av knappen
Förtvätt
Hjälper till att rengöra mycket smutsig tvätt genom att
lägga till förtvättsfasen till valt tvättprogram.
För mycket smutsig tvätt, som t.ex. innehåller sand eller
granulär smuts.
Förlänger programmet med cirka 20 minuter.
Tillsätt tvättmedel i förtvättsfacket på tvättmedelsbehållaren eller
direkt i trumman. Använd pulvertvättmedel till huvudtvätten för att
se till att tvättmedlet stannar kvar i tvättmedelsbehållaren tills
huvudtvättprogrammet startar.
Detta tillval är förinställt för programmen ”Arbetskläder” och
”Moppar och handdukar”. För att optimera tvättresultatet
rekommenderas det att man inte väljer bort ”Förtvätt” för dessa
program.
Varm i slutet
Programmet avslutas med en varm sköljningsfas. Detta gör
att fibrerna i tvätten slappnar av och tvätten känns
behagligt varm när den tas ut efter programmets slut.
Fläckigt 15°
Hjälper till att ta bort alla typer av fläckar utom fett/
olja.
Programmet börjar med en tvättfas med kallt vatten.
Förlänger programmet med cirka 10 minuter.
Förbehandling rekommenderas för svåra fläckar.
Kan inte väljas för HT°C.
Grovt smutsig
Hjälper till att rengöra mycket smutsig, fläckad tvätt
genom att optimera effektiviteten för tillsatserna för
fläckborttagning.
Tillsätt korrekt mängd fläckborttagningsmedel (pulver) i
huvudtvättfacket tillsammans med ditt vanliga tvättmedel (använd
endast pulvertvättmedel). Kan förlänga programtiden med upp till
15 minuter.
Lämpligt för användning med syrebaserade
fläckborttagningsmedel och blekmedel. Klor- eller
perboratblekmedel får inte användas.
Förlängd sköljning
Hjälper till att undvika tvättmedelsrester i tvätten genom
att förlänga sköljningsfasen.
Särskilt lämplig för att tvätta babykläder, till personer
som lider av allergier och för områden med mjukt vatten.
Snabbtvätt
Möjliggör en snabbare tvätt.
Rekommenderas endast för lätt smutsig tvätt.
Kan inte väljas för HT°C.
7
FUNKTIONER
Behåll sköljvatten (tillval på centrifugknappen)
Undviker den automatiska centrifugeringen vid
programmets slut. Tvätten ligger då kvar i det senaste
sköljvattnet och programmet fortsätter inte.
Lämpar sig för ömtålig tvätt som inte bör centrifugeras eller som ska
centrifugeras på en låg centrifughastighet. Lämpar sig inte för silke.
För att avbryta funktionen ”Behåll sköljvatten”, välj mellan följande
alternativ:
• tömning av vattnet, ingen centrifugering:
vrid programvalsratten för att välja centrifughastighet ”0”
och tryck sedan på Start/Paus: vattnet töms ut och
programmet avslutas
• centrifugera tvätten:
standardcentrifughastigheten blinkar - starta
centrifugeringscykeln genom att trycka på ”Start/Paus”.
Eller välj en annan centrifughastighet genom att vrida
programvalsknappen, tryck på den för att bekräfta och tryck sedan
på Start/Paus.
Fördröjd start
Flyttar programstart till ett senare tillfälle.
Använd inte flytande tvättmedel med denna funktion.
• Välj önskat program, temperatur och tillvalsfunktioner.
• Tryck på knappen ”Starta fördröjning”- startfördröjningssymbolen
blinkar på displayen. .
• Vrid ratten för att välja en fördröjning på upp till 23 timmar, vilken
visas på displayen. Bekräfta genom att trycka på ratten.
• Tryck på Start/Paus - nedräkningen av fördröjningen startar.
Kolontecknet på displayen blinkar. Luckan låses.
• Om du har valt doseringsråd: När du trycker på ”Start/Paus”, räknar
tvättmaskinen ut den rekommenderade tvättmedelsmängden.
Tillsätt tvättmedel enligt vad som anges på displayen (se
”Doseringsråd”). Tryck på Start/Paus igen för att starta
nedräkningen av den valda fördröjningsperioden.
• När fördröjningstiden nåtts startar tvättmaskinen automatiskt.
Displayen visar sedan den återstående programtiden.
Avbryta ”Fördröjningsstart”:
• Tryck på ”Start/Paus” för att avbryta fördröjningsstart.
PRODUKTBLAD
WWW Produktbladet med energiuppgifterna
för denna apparat kan laddas ner från Whirlpool
webbsida docs‌.‌whirlpool‌.‌eu
HUR MAN TILLHANDAHÅLLER HANDBOKEN
ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL
> WWW Ladda ner handboken
Användning och skötsel från vår
webbsida docs‌.‌whirlpool‌.‌eu (du kan
använda denna QR-kod) och ange
produktens handelskod.
> Alternativt kan du kontakta vår kundservice.
8
Knappspärr
För att spärra knapparna och ratten på
manöverpanelen mot oönskad användning.
För att låsa knapparna:
• Tvättmaskinen måste vara på.
• Tryck på tillvalsknappen och håll den nedtryckt tills
nyckelsymbolen tänds på displayen. Ratten och
knapparna är nu låsta. Endast ”På/Av” fungerar.
Om tvättmaskinen stängs av och sedan slås på igen förblir
knapplåset aktivt tills det avaktiveras.
För att låsa upp knapparna, tryck på tillvalsknappen igen
och håll den intryckt tills nyckelsymbolen på displayen
släcks.
INDIKATORER
Luckan kan öppnas.
Fel: Stängd vattenkran. Tvättmaskinen har ingen/
otillräcklig vattentillförsel.
Fel: Täppt vattenfilter. Vattnet kan inte tömmas;
vattenfiltret kan vara blockerat
Fel: Ring service. Se avsnitt Felsökning i handboken
Användning och skötsel.
Vid eventuella fel, se avsnitt Felsökning i handboken ”Användning
och skötsel”.
KONTAKTA KUNDSERVICE
Du hittar våra
kontaktuppgifter i
garantimanualen. När du
kontaktar kundservice,
ska du meddela de koder
som sitter på produktens
identifieringsplåt.
Whirlpool Europe s.r.l.
Viale G.Borghi 27
21025 Comerio - Italy
400011325459
Tryckt i Italien
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising