Whirlpool | BSF 9152 OX | Use and care guide | Whirlpool BSF 9152 OX Brugervejledning

Whirlpool BSF 9152 OX Brugervejledning
Sundhed & Sikkerhed, Brug og pleje og
Installationsvejledning
www.whirlpool.eu/register
DANSK .................................................................3
2
DA
DANSK
SUNDHED & SIKKERHED, BRUG & PLEJE
og INSTALLATIONSVEJLEDNING
Tak fordi du har købt et Whirlpool produkt.
Registrér venligst dit apparat på www.whirlpool.eu/register,
for at modtage en mere komplet assistance
Indholdsfortegnelse
Sundheds- og sikkerhedsvejledning
SIKKERHEDSANVISNINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
MILJØBESKYTTELSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Brugs- og vedligeholdelsesvejledning
BESKRIVELSE AF PRODUKTET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
APPARAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PRODUKTBESKRIVELSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
BETJENINGSPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
LÅGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
KØLESKABSLYS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
HYLDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
NO-FROST KØLEAFDELING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
AFISNING AF FRYSEAFDELINGEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
BRUG AF APPARATET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
FØRSTEGANGSBRUG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
INSTALLATION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DAGLIG BRUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
FUNKTIONER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
OPBEVARINGSTIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ANBEFALING NÅR APPARATET IKKE ER I BRUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
FEJLFINDINGSOVERSIGT & SERVICE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
FUNKTIONELLE LYDE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
FEJLFINDINGSOVERSIGT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
SERVICEAFDELING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Installationsvejledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3
Sundheds- og sikkerhedsvejledning
SIKKERHEDSANVISNINGER
FORSIGTIG: Apparatet er ikke
beregnet til at blive startet ved
hjælp af en ekstern timer eller
separat fjernbetjening.
Dette produkt er beregnet til
husholdningsbrug og lignende,
så som:
- i køkkenet på arbejdspladser,
kontorer og/eller forretninger
- stuehuse og på hotel- og
motelværelser og lignende
boligtyper;
- på Bed & Breakfast-værelser;
- catering og lignende ikkedetail anvendelse.
Pæren i apparatet er specielt
designet til apparater beregnet
til husholdningsbrug og er ikke
egnet til almindelig belysning i
husholdningen (EF-forordning
244/2009).
Apparatet er beregnet til drift i
SIKKERHEDSADVARSLER
omgivelser med
Små børn (0-3 år) og børn i
rumtemperaturer inden for
alderen 3-8 år skal holdes borte følgende intervaller, der svarer
fra apparatet, medmindre de er
til den klimakategori, som er
under konstant opsyn.
angivet på typeskiltet. Apparatet
Apparatet kan bruges af børn på kan ikke fungere korrekt, hvis
8 år og derover, og personer
det står i en temperatur over
med nedsatte fysiske, sensoriske eller under det angivne interval i
eller mentale evner eller med
en længere periode.
manglende erfaring og viden,
Klimaklasse Omg. T. (° C)
hvis disse er under opsyn eller er SN Fra 10 til 32
oplært i brugen af apparatet på N Fra 16 til 32
en sikker måde og, hvis de
ST Fra 16 til 38
forstår de involverede farer. Børn T Fra 16 til 43
må ikke lege med apparatet.
Dette apparat indeholder ikke
Rengøring og
CFC. Kølekredsløbet indeholder
brugervedligeholdelse må ikke
R600a (HC).
udføres af børn uden opsyn.
Apparater, der indeholder
isobutan (R600a): Isobutan er en
TILLADT BRUG
naturlig gasart, der ikke påvirker
Dette apparat er udelukkende til miljøet, men den er brændbar.
Det er således nødvendigt at
brug i hjemmet, ikke til
sikre sig, at kølesystemet ikke er
erhvervsmæssig brug.
defekt. Vær særlig opmærksom i
Apparatet må ikke anvendes
tilfælde af beskadigede
udendørs.
rørledninger, der kan tømme
Opbevar aldrig
kølesystemet.
eksplosionsfarlige eller
ADVARSEL: Beskadig ikke
brandbare stoffer, så som
apparatets kølesystem.
aerosoldåser, og anbring eller
ADVARSEL: Hold
benyt aldrig benzin eller andre
ventilationsåbningerne, i
brandbare materialer i eller i
apparatets nærhed: Der er risiko apparatets indkapsling eller
indbygningsstruktur, fri for
for brand, hvis ovnen bliver
tilstopning.
tændt ved et uheld.
VIGTIGT AT LÆSE OG
OVERHOLDE
Læs følgende sikkerhedsregler
med omhu, før apparatet tages i
brug.
Opbevar dem på et let
tilgængeligt sted til eventuel
senere brug.
Disse anvisninger og selve
apparatet er forsynet med
vigtige oplysninger om
sikkerhed, der altid skal
overholdes.
Fabrikanten frasiger sig ethvert
ansvar for manglen på at
overholde disse
sikkerhedsregler, for
uhensigtsmæssig brug af
apparatet eller forkerte
betjeningsindstillinger.
4
ADVARSEL: Brug aldrig andre
mekaniske, elektriske eller
kemiske anordninger til at
fremskynde afrimningen end
dem, der anbefales af
producenten.
ADVARSEL: Brug eller anbring
aldrig andet elektrisk udstyr i
apparatet end det, der er
udtrykkeligt autoriseret af
producenten.
ADVARSEL: Is- og/eller
vandmaskiner, der ikke er sluttet
direkte til vandforsyningen, må
udelukkende fyldes med
drikkevand
ADVARSEL: Automatiske is- og/
eller vandmaskiner skal tilsluttes
en vandforsyning, der
udelukkende leverer drikkevand,
med et hovedvandtryk på
mellem 0,17 og 0,81 MPa (1,7 og
8,1 bar).
Den ugiftige væske i
fryseelementerne må ikke
indtages (afhængigt af model).
Isterninger og sodavandsis må
ikke indtages umiddelbart efter,
at de er taget ud af fryseren, da
de kan give frostskader.
På produkter, som er designet til
at bruge et luftfilter inde i en
tilgængelig ventilatordæksel,
skal filteret altid være isat, når
køleskabet er i drift.
Glasflasker med væsker må ikke
anbringes i fryseafdelingen, da
de kan gå i stykker.
Blokér ikke indsugningsområdet
med madvarer.
Når madvarerne er lagt i
fryseren, skal man sikre sig, at
lågen lukker korrekt.
Beskadiget pakning skal
udskiftes så hurtigt som muligt.
Brug kun køleafdelingen til
opbevaring af friske madvarer
og fryseafdelingen til
opbevaring af frostvarer,
indfrysning af friske madvarer
samt fremstilling af isterninger.
Opbevar ikke uindpakkede
madvarer i direkte kontakt
med køle- eller
fryseafdelingens indvendige
overflader.
DA
Apparaterne kan være forsynet
med særlige afdelinger (afdeling
til friske fødevarer, afdelingen
Nul grader,...).
Medmindre andet er angivet i
produktets specifikationshæfte,
kan de fjernes, uden at det
forringer apparatets ydelse.
C-pentan anvendes som
blæsemiddel i
isoleringsskummet, og det er en
brændbar gas.
INSTALLATION
Installation og reparationer skal
udføres af en autoriseret elinstallatør i henhold til
fabrikantens anvisninger og de
gældende, lokale bestemmelser.
Reparér eller udskift ingen af
apparatets dele, medmindre det
kræves specifikt i
brugervejledningen.
Børn bør ikke udføre
installationshandlinger. Børn
skal derfor holdes væk under
installationen. Hold
emballagen (plastikposer, dele
af polystyren, etc.) udenfor
børns rækkevidde under og
efter installationen.
Flytning og opstilling af
apparatet skal foretages af to
eller flere personer. Anvend altid
beskyttelseshandsker under
udpakning og installation af
apparatet.
Vær forsigtig i forbindelse med
flytninger, så gulvet ikke bliver
beskadiget (f.eks. parketgulv).
Opstil apparatet på et plant gulv
eller en understøtning, som kan
modstå vægten, og på et
passende anvendelsessted.
Kontrollér, at apparatet ikke er
blevet beskadiget under
transporten. Kontakt
forhandleren eller
serviceafdelingen, hvis der er
problemer.
Tag stikket ud af stikkontakten
før, der udføres enhver form for
installationsindgreb.
Under opstillingen kontrolleres
det, at apparatet ikke beskadiger
el-kablet.
For at sikre tilstrækkelig
ventilation skal der efterlades
mellemrum på begge sider og
oven over apparatet.
Afstanden mellem apparatets
bagside og væggen bag
apparatet skal være 50 mm, for
at undgå adgang til varme
overflader.
En reduktion af denne afstand
vil øge produktets
energiforbrug.
Aktiver kun apparatet, når
installationen er fuldendt.
Det anbefales at vente mindst to
timer efter opstilling med at
starte apparatet, således at
kølesystemet fungerer perfekt.
Sørg for, at apparatet ikke
opstilles i nærheden af en
varmekilde.
ADVARSLER OM ELEKTRICITET
For at opfylde de gældende
sikkerhedsdirektiver for
installation skal der anvendes en
flerpolet kontakt med en
afstand på mindst 3 mm, og
apparatet skal være
jordforbundet.
Man kontakte en autoriseret
installatør, hvis det faste stik ikke
passer til din stikkontakt.
Strømforsyningskablet skal være
tilstrækkelig langt til, at det er
muligt at slutte det indbyggede
apparat til strømforsyningen.
Ryk ikke strømforsyningskablet
ud.
Udskift et beskadiget
strømkabel med et tilsvarende
kabel.
Strømkablet må kun udskiftes af
en autoriseret el-installatør i
henhold til producentens
anvisninger og den gældende
lovgivning.
Kontakt et autoriseret
servicecenter.
Kontakt en autoriseret elinstallatør, hvis apparatets stik
ikke passer til stikkontakten.
Brug ikke forlængerledninger,
multistikdåser eller adaptere.
Anvend ikke dette apparat, hvis
strømkablet eller stikproppen er
beskadiget, hvis det ikke
fungerer korrekt, eller hvis det er
beskadiget, eller har været tabt
på gulvet. Hold strømkablet væk
fra varme overflader.
Efter endt installation må der
ikke være direkte adgang til de
elektriske dele.
Rør ikke ved apparatet med
våde kropsdele, og brug det ikke
med bare fødder.
RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
Brug beskyttelseshandsker til
rengøring og vedligeholdelse.
Tag stikket ud af stikkontakten
før, der udføres enhver form for
vedligeholdelsesindgreb.
Anvend aldrig damprensere.
Anvend ikke ridsende eller
skrappe rengøringsmidler, så
som vinduesspray, skurremidler,
brandbare væsker,
rengøringsvoks, koncentrerede
rengøringsmidler, blegemidler
eller rengøringsmidler, som
indeholder
petroleumsprodukter, til
plastikdele, interiør og lågens
foringer eller pakninger. Brug
ikke papirhåndklæder,
skurresvampe eller andre hårde
rengøringsgenstande.
5
MILJØBESKYTTELSE
Bortskaffelse af
emballagen
Emballagen kan genbruges 100 % og
er mærket med genbrugssymbolet.
Emballagen skal derfor bortskaffes i
overensstemmelse med gældende,
lokale regler for affaldshåndtering.
Bortskaffelse af
husholdningsapparater
Gør apparatet ubrugeligt ved at klippe
strømkablet af og fjerne lågerne og
hylderne (om forudsete), så børn ikke
kan gemme sig i apparatet.
Apparatet er fremstillet af materialer,
der kan genbruges . Det skal
skrottes i henhold til gældende lokale
miljøregler for bortskaffelse af affald.
Indhent yderligere oplysninger om
behandling, genvinding og genbrug
af elektriske husholdningsapparater
hos de lokale myndigheder,
renovationsselskabet eller
forretningen, hvor apparatet er købt.
Dette apparat er mærket i
overensstemmelse med det
europæiske direktiv 2012/19/EF, om
affald af elektronisk og elektrisk udstyr
(WEEE).
Ved at sikre at dette produkt bliver
bortskaffet korrekt, hjælper man med
til at forhindre potentielle, negative
konsekvenser for miljøet og
folkesundheden, der kunne opstå
gennem uhensigtsmæssig håndtering
af dette produkt.
på produktet eller den
Symbolet
ledsagende dokumentation angiver,
at dette produkt ikke må bortskaffes
som husholdningsaffald, men at det
skal afleveres på nærmeste
opsamlingscenter for genbrug af
elektrisk og elektronisk udstyr.
ENERGISPARERÅD
Opstil apparatet et tørt sted med god
udluftning, langt væk fra varmekilder
(f.eks. radiator, komfur, osv.) og ikke i
direkte sollys. Anvend eventuelt en
isolerende plade.
Følg opstillingsanvisningerne for at
sikre tilstrækkelig ventilation.
Utilstrækkelig ventilation på bagsiden
af produktet øger energiforbruget og
mindsker køleeffektiviteten.
Apparatets indvendige temperatur
afhænger af rumtemperaturen,
apparatets placering, og hvor tit døren
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Maskinen er designet, fremstillet og
markedsført i overensstemmelse med
følgende Europæiske direktiver:
LVD 2014/35/ EU, EMC 2014/30/EU og
RoHS 2011/65/ EU.
6
Dette apparat er designet, fremstillet
og markedsført i overensstemmelse
med kravene til miljøvenligt design og
energimærkning i følgende EFdirektiver: 2009/125/EF og 2010/30/EU.
åbnes. Disse faktorer skal tages i
betragtning ved indstillingen af
temperaturen.
Åbn kun lågen, når det er nødvendigt.
Frosne fødevarer optøs ved at placere
dem i køleskabet. Den lave
temperatur i de frosne produkter køler
maden i køleskabet.
Lad varm mad og drikkevarer afkøle,
inden de anbringes i apparatet.
Hyldernes placering i køleskabet ikke
har nogen indflydelse på effektiv
udnyttelse af energi. Maden skal
placeres på en sådan måde, at der
sikres korrekt luftcirkulation (fødevarer
bør ikke røre ved hinanden og der skal
være en vis afstand mellem mad og
bagvæg).
Du kan øge opbevaringskapaciteten
af frosne fødevarer ved at fjerne kurve,
og hvis den findes, Stop Frost-hylden,
og opretholde samme energiforbrug.
Produkter i høje energiklasser er
udstyret med højeffektive motorer,
der forbliver i drift i længere tid, men
har et lavt strømforbrug. Det er helt
naturligt, at motoren fortsætter med
at køre i længere perioder.
DA
Brugs- og vedligeholdelsesvejledning
BESKRIVELSE AF
PRODUKTET
APPARAT
PRODUKTBESKRIVELSE
1
2
12 11
3
4
13
14
5
6
7
8
9
10
15
16
17
18
19
20
21
22
Køleafdeling
1. Elektronisk betjeningspanel/
belysning
2. Hylder
3. Flaskehylde
4. Osteboks + Låg
5. Sensordæksel
6. Afkølingsrum (bedst til kød og
fisk)
7. Typeplade med varenavn
8. Frugt-/grønsagsskuffe
9. Køleskabets rumopdeler
10. Lågevendingssæt
11. Dørhylder
12. Æggebakke
13. Halv hylde til små emner
14. Flaskeseparator
15. Flaskehylde
16. Lågens pakning
Fryseafdeling
16. Lågens pakninger
17. STOP FROST TILBEHØR
18. Fryserskuffer
19. Hylder
20. FRYSERENS RUMOPDELER
21. Nederste skuffe koldeste
område, bedst egnet til
nedfrysning af friske varer
22. Isterningbakke
BETJENINGSPANEL
1
2
1. Kontrollamper (til
visualisering af den aktuelle
temperaturindstilling eller
funktionen Lynafkøling)
2. Knappen LYNAFKØLING /
Knappen Temperatur
7
LÅGE
VENDING AF LÅGEN
Bemærk: Lågen kan vendes, så den åbner i modsatte
side.
Hvis serviceafdelingen udfører vending af lågen,
dækkes det ikke af garantien. Det anbefales, at
ændring af lågens åbningsretning udføres af to
personer.
Følg anvisningerne i Installationsvejledningen.
KØLESKABSLYS
Lyssystemet i køleafdelingen bruger LED-lys, der giver
en bedre belysning, og som har et meget lavt forbrug
af energi.
Hvis lysdiode-belysningssystemet ikke fungerer, skal
det udskiftes af serviceafdelingen.
VIGTIGT: Køleafdelingens lys tænder, når lågen åbnes.
Hvis lågen holdes åben i mere end 8 minutter, slukkes
lyset automatisk.
HYLDER
Alle hylder, klapper og kurve kan
tages ud.
NO-FROST KØLEAFDELING
Afrimningen af køleafdelingen er fuldstændig
automatisk.
8
Dannelse af vanddråber på køleafdelingens bagvæg
betyder, at den automatiske afrimning er i gang.
Afrimningsvandet ledes automatisk via en afløbskanal
ud i en beholder, hvor det fordamper.
DA
AFISNING AF FRYSEAFDELINGEN
Fryseren skal afises en til to gange årligt, eller når
der har dannet sig et for tykt rimlag (3 mm tykkelse).
Isdannelse er helt normalt.
Mængden samt hastigheden, hvormed den dannes,
er afhængig af de omgivende temperaturforhold, og
hvor ofte døren står åben.
Tag stikket ud af stikkontakten, og tag alle madvarer
ud, når fryseafdelingen skal afises.
Lad fryserdøren stå åben, så isen på væggene kan
smelte.
For skabe som på figuren trækkes
udtømningsrøret til afrimningvand
ud, og der stilles en beholder
under til opsamling.
Efter endt afisning anbringes
udtømningsrøret på sin plads.
Rengør fryseren indvendigt. Skyl,
og tør grundigt af.
Tænd for apparatet, og fyld madvarerne i.
TILBEHØR
ÆGGEBAKKE
FLASKESEPARATOR
Isterningbakke
STOP FROST TILBEHØR
OSTEBOKS
FRYSERENS RUMOPDELER
KØLESKABETS RUMOPDELER
9
BRUG AF APPARATET
FØRSTEGANGSBRUG
TÆNDING AF APPARATET
Når strømstikket sættes i stikkontakten, starter
apparatet automatisk.
Når der er tændt for apparatet, skal der gå mindst 4-6
timer, inden der anbringes madvarer i det.
Når apparatet sluttes til strømforsyningen, tænder
displayet, og alle ikonerne vises i ca. 1 sekund. De
fabriksindstillede værdier for køleafdelingen tænder.
TEMPERATURINDSTILLING
Apparatet er normalt fabriksindstillet til den
anbefalede middeltemperatur.
Se den medfølgende vejledning Daglig reference
omkring oplysninger om indstilling af temperatur.
Bemærk: De viste temperaturindstillinger svarer til den
gennemsnitlige temperatur i hele køleskabet.
INSTALLATION
INSTALLATION AF APPARATET
For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der efterlades
mellemrum på begge sider og oven over apparatet.
Der skal være en afstand på mindst 50 cm mellem
apparatets bagside og væggen.
En reduktion af denne afstand vil øge produktets
energiforbrug.
50mm
50mm
10
DA
DAGLIG BRUG
SÅDAN KAN FRYSEAFDELINGENS KAPACITET
UDVIDES
•
•
•
•
•
•
Undlad at blokere åbningen til luftudledning (på
bagvæggen og i bunden inde i produktet) med
fødevarer.
Alle hylder og kurve kan tages ud.
Apparatets indvendige temperatur afhænger af
rumtemperaturen, apparatets placering, og hvor tit
lågen åbnes.
Ved at fjerne kurvene, for at tillade opbevaring af
store varer.
Ved at anbringe madvarerne direkte på hylderne i
fryseafdelingen.
Ved at udtage udtageligt ekstraudstyr.
Disse faktorer skal tages i betragtning ved
indstillingen af temperaturen.
• Tilbehørsdelene kan ikke vaskes i opvaskemaskine,
medmindre andet er angivet.
UDTAGNING AF FRYSESKUFFENS BEHOLDER
• Åbn fryserens låge
• Træk den øvre beholders højre og venstre hjørner (1)
opad
• Tag skuffen ud (2)
1
•
2
Installér den øvre beholder i den omvendte
rækkefølge
FUNKTIONER
6th SENSE
Denne funktion giver mulighed for,
at der hurtigt kan opnås optimale
opbevaringsforhold (i form af
temperatur og fugtighed) i apparatet.
6th Sense fungerer automatisk.
FAST COOLING
(LYNAFKØLING)
Det anbefales at bruge denne
funktion, når der anbringes en meget
stor mængde madvarer i køle- og
fryseafdelingerne.
Funktionen Lynafkøling anvendes
til at øge kølekapaciteten i køle- og
fryseafdelingen.
Hold ventilatoren tændt for at
maksimere kølingen.
Bemærk: Der bør også tændes for
funktionen Lynkøling, før der anbringes
friske madvarer til indfrysning i
fryseafdelingen, for at maksimere
frysekapaciteten.
ALARMEN ÅBEN LÅGE
Alarmen aktiveres, når døren har stået
åben i mere end 5 minutter.
Angivelse af alarm vises ved at
lysdioden i lågens lys blinker.
Hvis døren holdes åben i mere end 8
minutter, slukkes lyset automatisk.
11
STOP FROST SYSTEM
STOP FROST SYSTEMET letter
afrimningsproceduren i fryseafdelingen.
STOP FROST-tilbehøret (figur 1) er
designet til at opsamle noget af den
is, der dannes i fryseren. Tilbehøret er
- Åbn døren til fryseafdelingen og fjern
STOP FROST
den øverste skuffe (figur 2).
TILBEHØRETS
RENGØRINGSPROCEDURE - Frigør STOP FROST tilbehøret (figur 3)
og tag det ud (figur 4),
men sørg for ikke at tabe det på
glashylden nedenunder.
Bemærk: Hvis tilbehøret sidder fast eller
er svært at fjerne, skal du ikke blive ved
med at prøve at fjerne det, men i stedet
foretage en fuldstændig afisning af
fryseren.
- Luk døren til fryseafdelingen.
- Fjern is på tilbehøret ved at skylle det
under rindende (ikke varmt) vand (figur
5).
- Lad tilbehøret dryptørre og tør
plastdelene af med en blød klud.
- Sæt tilbehøret tilbage på plads
ved at placere den bageste del på
fremspringene, som vist i figur 7 A,
og fastgør derefter håndtaget på
tilbehøret i klemmerne ovenfor (figur
7-B).
- Sæt den øverste skuffe tilbage på
plads og luk døren til fryseafdelingen.
Det er muligt at rengøre STOP FROSTtilbehøret separat uden fuldstændig
afisning af fryseren. Regelmæssig
rengøring af STOP FROST-tilbehøret
reducerer behovet for at afise hele
fryseren.
12
let at fjerne og rengøre, hvilket gør det
hurtigere at afise fryseren.
Følg rengøringsproceduren
demonstreret nedenfor for at fjerne is
på STOP FROST-tilbehøret.
1
2
3
4
Click!!
5
7
6
A
B
k!!
Clic
DA
OPBEVARINGSTIPS
KØLEAFDELING
Køleskabet er ideelt til opbevaring af færdigretter,
friske og konserverede fødevarer, mejeriprodukter,
frugt, grøntsager og drikkevarer.
LUFTVENTILATION
Den naturlige luftcirkulation i køleskabet danner
zoner med forskellige temperaturer. Det er
koldest lige over frugt- og grønsagsskuffen og ved
bagvæggen. Det er varmest øverst foran i køleskabet.
Utilstrækkelig ventilation resulterer i en stigning i
energiforbruget og en reduktion af køleeffektiviteten.
Dæk ikke luftpassagerne til med madvarer eller
andet - de er optimeret til korrekt luftcirkulation og
opbevaring af madvarer.
Opbevaring af frisk mad og drikkevarer
Brug genanvendelige plast-, metal-, aluminiums- og
glasbeholdere og film til at pakke fødevarer ind.
› Opbevar ikke fødevarer for tæt sammen, for at tillade
tilstrækkelig luftcirkulation.
› Brug altid lukkede beholdere til drikkevarer og
fødevarer, der kan afgive eller være behæftet med
stærk lugt eller smag eller tildæk dem.
› Man kan anvende flaskeholderen til at undgå at
flaskerne vælter.
› Fødevarer, som afgiver store mængder ætylen gas,
eller dem som er følsomme overfor dette, så som
frugt, grønsager og salat, bør altid opbevares separat
eller indpakket, så deres opbevaring ikke forkortes; for
eksempel, bør tomater ikke opbevares sammen med
kiwifrugter eller kål.
› Hvis der kun skal gemmes en lille mængde mad i
køleskabet, anbefaler vi at bruge hylderne over frugtog grønsagsskuffen, da dette er det køligste område i
køleafdelingen.
RÅD OM PLACERING AF FRISKE FØDEVARER OG
DRIKKEVARER
› På køleskabets hylder: færdigretter, tropiske frugter,
oste, deli.
› I det koldeste område (over frugt- og
grønsagsskuffen): kød, fisk, pålæg, kager.
› I frugt-/grønsagsskuffen: frugt, salat, grøntsager.
› I lågens hylder: smør, marmelade, saucer, pickles,
dåser, flasker, drikkekartoner, æg.
13
Forklaring
TEMPERERET OMRÅDE
Anbefalet til opbevaring af tropisk frugt,
dåser, drinks, æg, saucer, pickles, smør,
marmelade
KOLDT OMRÅDE
Anbefalet til opbevaring af ost, mælk,
dagligdagsvarer, delikatesser, yoghurt.
KOLDESTE OMRÅDE
Anbefalet til opbevaring af pålæg,
dessert.
FRUGT & GRØNSAGSSKUFFE
FRYSEOMRÅDETS SKUFFE
(MAX KØLEOMRÅDE) Anbefalet til
frysning af friske/tilberedte madvarer.
FRYSERSKUFFER
Bemærk
Oversigtens grå tone stemmer ikke
overens med skuffernes farve
14
DA
FRYSEAFDELING
Fryseren er ideel til opbevaring af frostvarer, til
indfrysning af friske madvarer samt til fremstilling af
isterninger.
Mængden af friske madvarer, der kan indfryses på 24
timer, er angivet på typepladen (…kg/24t).
Hvis der kun opbevares en lille mængde fødevarer i
fryseren, anbefaler vi at bruge det nederste område.
TIPS TIL INDFRYSNING OG OPBEVARING AF FRISKE
MADVARER
› Vi anbefaler, at mærke og datere alle dine
frosne fødevarer. Med en mærkat er det lettere at
identificere dine fødevarer og vide, hvornår de skal
bruges, før deres kvalitet forringes. Nedfrys ikke
optøede fødevarer.
› Før nedfrysningen skal de friske madvarer pakkes i:
Stanniol, plastfilm, vandtætte plastbeholdere,
polyætylenbeholdere m. låg eller fryseemballage,
som er egnet til de pågældende madvarer.
› Madvarer skal være friske, modne og af bedste
kvalitet, for at opnå frosne madvarer af høj kvalitet.
› Varm mad skal køle af, før det placeres i fryseren.
› Helt eller delvist optøede madvarer bør anvendes
straks.
Frys ikke optøede madvarer ned igen, medmindre
de først er blevet tilberedt. Optøede madvarer kan
indfryses efter tilberedning.
› Frys ikke flasker med væske.
› Anvend funktionen lynafkøling til at forkorte
fryseprocessens afkølingstidsrum (jfr. vejledningen
Daglig reference).
› Frugt og grønt skal nedfryses så hurtigt som
muligt efter høsten for at bevare næringsstofferne,
konsistensen, farverne og smagen af de pågældende
madvarer så intakte som muligt. Visse kødtyper, især
vildt, skal hænge før indfrysning.
FROSNE FØDEVARER: SHOPPINGRÅD:
Ved køb af frostvarer skal man:
› Straks anbringe varerne i fryseren ved hjemkomsten.
› Sikre sig, at emballagen eller pakken er intakt, da
varen ellers kan forringes. Hvis en pakke er bulet eller
har fugtige pletter, har den ikke været opbevaret
under optimale betingelser og kan have været udsat
for delvis optøning.
› Hvis en madvare har været optøet, også kun delvist,
må den ikke nedfryses igen. Brug den inden 24 timer.
› Under indkøb bør de frosne fødevarer vælges i
slutningen af indkøbsturen, og transporteres i en
isoleret køletaske.
› Følg altid anvisningerne på emballagen vedrørende
opbevaring af frostvarer.
› Undgå eller begrænse temperaturudsving mest
muligt. Overholde udløbsdatoen på emballagen.
15
OPBEVARINGSTID
FOR FROSNE FØDEVARER
Kød
måneder
Gryderetter
måneder
Frugt
måneder
Oksekød
8 - 12
Kød, fjerkræ
2-3
Æbler
12
Svinekød, kalvekød
6-9
Mejeriprodukter
Abrikoser
8
Lammekød
6-8
Smør
6
Brombær
8 - 12
Harekød
4-6
Ost
3
Solbær/røde ribs
8 - 12
Hakkekød/indmad
2-3
Piskefløde
1-2
Kirsebær
10
Medisterpølse
1-2
Is
2-3
Ferskner
10
Æg
8
Pærer
8 - 12
Blommer
10
Fjerkræ
Kylling
5-7
Supper og saucer
Kalkun
6
Suppe
2-3
Hindbær
8 - 12
Indmad
2-3
Kødsovs
2-3
Jordbær
10
Pate
1
Rabarber
10
1-2
Ratatouille
8
4-6
1-2
Kager og brød
Frugtsaft (appelsin,
citron, grapefrugt)
Grøntsager
Brød
1-2
Asparges
8 - 10
Kager (uden fyld)
4
Basilikum
6-8
Gateaux (kager)
2-3
Bønner
12
2-3
Crepes
1-2
Artiskokker
8 - 10
3-4
Butterdej
2-3
Broccoli
8 - 10
Tærter
1-2
Rosenkål
8 - 10
Pizza
1-2
Blomkål
8 - 10
Gulerødder
10 - 12
Selleri
6-8
Svampe
8
Persille
6-8
Peberfrugter
10 - 12
Ærter
12
Store bønner
12
Spinat
12
Tomater
8 - 10
Squash
8 - 10
Krebsdyr
Bløddyr, krabber,
hummer
Krabbe-, hummerkød
Skaldyr
Østers, kogte
1-2
Fisk
"Fede" fisk (laks, sild,
makrel)
"Magre" fisk (torsk,
søtunge)
16
DA
ANBEFALING NÅR APPARATET IKKE ER I BRUG
VED LÆNGEREVARENDE FRAVÆR/FERIE
I tilfælde af længere fravær anbefales det at bruge
fødevarer og frakoble apparatet for at spare strøm.
FLYTNING
1.
Fjern alle indvendige dele.
2.
Pak delene godt ind, og tape dem sammen, så de
ikke går løse eller rystes.
3.
Justér de justerbare fødder, så de ikke berører
støtteunderlaget.
4.
Luk, og fastgør lågen med tape, og brug også
tape til at fastgøre strømkablet bag på køle-/
fryseskabet med.
STRØMSVIGT
Ved strømsvigt kontaktes det lokale elværk for at
høre, hvor længe man regner med, at strømsvigtet vil
vare.
Ved strømsvigt, der varer op til 24 timer.
Hold apparatets låge lukket. Dette holder madvarerne
kolde længst muligt.
Bemærk: Husk, at et fyldt apparat forbliver koldt
længere end et halvfyldt.
Ved strømsvigt, der varer mere end 24 timer.
Tøm fryseafdelingen, og anbring madvarerne i
en bærbar fryseboks. Hvis en fryseboks ikke er til
rådighed, og f.eks. fryseelementer ikke kan anvendes,
skal du forsøge at anvende de madvarer, der hurtigst
vil blive ødelagt.
Hvis der stadig er iskrystaller på madvarerne, er det
muligt at genindfryse dem uden risiko. Madvarerne vil
imidlertid sandsynligvis skifte farve og smag.
Hvis madvarerne derimod er i dårlig tilstand, skal de
kasseres.
Isterningbakke.
17
RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
advarsel
Før enhver form for vedligeholdelse eller rengøring
skal stikket tages ud af stikkontakten eller
strømmen afbrydes på hovedafbryderen.
Brug aldrig skurremidler. Rengør aldrig køle-/
fryseskabsdele med brændbare væsker.
› Rengør apparatet regelmæssigt med en svamp
fugtet med en opløsning af lunkent vand og mildt
rengøringsmiddel beregnet til køleskabe.
› Rengør apparatets yderside og lågens pakning med
en fugtig klud og tør af med en blød klud.
› Rengør kondensatoren på bagsiden af apparatet
med støvsugeren eller en børste.
For at sikre et konstant og korrekt afløb af optøet
vand, skal indersiden af drænhullet på
bagsiden af køleskabet, i nærheden af frugtog grønsagsskuffen, jævnligt renses med det
medfølgende redskab.
18
advarsel
Anvend ikke damprensere.
Betjeningspanelets taster og display må ikke
rengøres med produkter, der indeholder alkohol
eller afledte produkter, men kun med en tør klud.
Vigtigt:
› Betjeningspanelets taster og display må ikke
rengøres med produkter, der indeholder alkohol eller
afledte produkter, men kun med en tør klud.
› Kølesystemets kølerør er placeret nær
afrimningsbakken, og de kan blive varme. Rengør
dem regelmæssigt med støvsugeren.
DA
FEJLFINDINGSOVERSIGT &
SERVICE
FØR SERVICEAFDELINGEN KONTAKTES...
Ydelsesproblemer skyldes ofte små ting, som du selv
kan finde og rette uden værktøjer af nogen art.
FUNKTIONELLE LYDE
Det er normalt, at der høres forskellige lyde fra dine
apparater, da de har en række ventilatorer og motorer
til at regulere funktioner, der automatisk tændes og
slukkes.
Nogle af de funktionelle lyde kan reduceres ved at:
› Nivellere apparatet og installere det på en plan
overflade.
› Separere og undgå berøring mellem apparat og
møbler.
› Kontrollere, at de interne dele er placeret korrekt.
› Sørge for, at flasker og beholdere ikke berører
hinanden.
Nogle af de funktionelle lyde der kan
høres
En hvislende lyd, når apparatet
tændes første gang eller efter en
lang pause.
En gurglende lyd, når kølevæsken
kommer ind i rørene.
BRRR lyden kommer fra
kompressoren.
En summende lyd, når
vandventilen eller ventilatoren går
i gang.
En knagende lyd, når
kompressoren starter.
KLIKKET kommer fra
termostaten, der justerer
kompressorfunktionens
hyppighed.
19
FEJLFINDINGSOVERSIGT
Problem
Mulig årsag
Løsning
Apparatet fungerer ikke
Der kan være et problem med
strømforsyningen til apparatet.
› Kontrollér, om strømkablet er sat
i en stikkontakt med den korrekte
spænding.
Kontrollér
beskyttelsesanordningerne og
sikringerne i hjemmets el-anlæg
der er vand i afrimningsbakken
Dette er normalt i varmt, fugtigt
vejr. Bakken kan være halvt fyldt.
› Sørg for, at apparatet er i vater, så
vandet ikke løber ud.
Kanterne på køle-/fryseskabets
kabinet, der kommer i kontakt
med lågens pakning, er varme
ved berøring
Dette er ikke en fejl.
Dette er normalt i varmt vejr og
når kompressoren kører.
Lyset fungerer ikke
Pæren skal måske udskiftes.
Apparatet kan være i On/standbytilstand
Motoren synes ikke at køre
ret meget
20
Motorens kørselstid afhænger
af forskellige ting: antallet af
gange døren åbnes, mængden
af opbevarede madvarer,
rumtemperaturen samt
indstillingen af termostaterne.
› Kontrollér, at
beskyttelsesanordningerne og
sikringerne i hjemmets el-anlæg
virker korrekt.
› Kontrollér, om strømkablet er sat
i en stikkontakt med den korrekte
spænding
› Hvis lysdioderne går i stykker skal
bruger kontakte serviceafdelingen,
for at skifte dem ud med andre
af samme type, der kun kan
erhverves hos vores servicecentre
eller autoriserede forhandlere.
› Kontrollér at apparatets
betjeningsanordninger er justeret
korrekt.
› Kontrollér om der netop lagt
en større mængde madvarer
apparatet.
› Kontrollér, at lågen ikke bliver
åbnet for tit.
› Kontrollér, at lågen lukker
ordentligt.
DA
Temperaturen er for høj
Der kan være forskellige årsager
(se “Løsning”)
› Kontrollér, at kondensatoren (på
apparatets bagside) er fri for støv.
› Kontrollér, at lågen er lukket
korrekt.
› Kontrollér, at lågens pakninger
sidder korrekt.
› På varme dage, eller hvis lokalet
er varmt, kører motoren i længere
tid.
› Hvis lågen har været åbnet
hyppigt, eller hvis der er anbragt
store mængder af madvarer, kører
motoren i længere tid for at køle
det indre af apparatet ned.
Lågerne åbner og lukker
ikke korrekt
Der kan være forskellige årsager
(se “Løsning”)
› Kontrollér, at madvareemballage
ikke blokerer døren.
› Kontrollér, at skåle, hylder, skuffer
og ismaskinen er på plads.
› Kontrollér, om lågens pakning er
ren og ikke klæber.
› Sørg for, at apparatet er i vater.
21
SERVICEAFDELING
FØR SERVICEAFDELINGEN
KONTAKTES
1.
Undersøg, om det er muligt selv at rette
fejlen ved at følge anvisningerne i afsnittet
FEJLFINDINGSOVERSIGT.
2.
Sluk og tænd igen for apparatet, for at
kontrollere om fejlen er afhjulpet
KONTAKT DEN NÆRMESTE SERVICEAFDELING,
HVIS FEJLEN STADIG FOREKOMMER EFTER DE
OVENSTÅENDE KONTROLLER
Ring til det anførte nummer i garantibeviset,
eller følg anvisningerne på hjemmesiden
www.whirlpool.eu/register, for at få assistance.
Angiv altid:
• En kort beskrivelse af fejlen;
• Apparatets type og model;
• Servicenummer (nummeret efter Service på
typeskiltet). Servicenummeret står også i
garantibeviset;
• Dit fulde navn og adresse
• Telefonnummer.
Hvis det er nødvendigt at reparere apparatet,
kontaktes et autoriseret servicecenter (som garanti
for brug af originale reservedele og en korrekt
reparation).
Producent:
Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy
22
Installationsvejledning
DA
2
50mm
abc
4x
1x
1x
1x
A
B
C
D
1
c
2
3
4
5
b
a
c
c
6
c
c
a
23
8
7
9
c
a
10
11
12
c
b
13
B
14
b
a
D
B
15
A
24
b
DA
21
1
1
2
2
3
1
2
3
4
5
6
1
1
45
o
2
2
1
1
45
o
3
2
25
DK
400010872776
Whirlpool® er et registreret varemærke, der tilhører Whirlpool, USA
001
26
n
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising