Whirlpool | BSF 9152 OX | Use and care guide | Whirlpool BSF 9152 OX Manualul utilizatorului

Whirlpool BSF 9152 OX Manualul utilizatorului
Ghid privind sănătatea și siguranţa, utilizarea și întreţinerea, precum și instalarea
www.whirlpool.eu/register
ROMÂNĂ ............................................................3
2
RO
ROMÂNĂ
GHIDURI PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI SIGURANŢA, UTILIZAREA ȘI ÎNTREŢINEREA, precum și INSTALAREA
VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN PRODUS
WHIRLPOOL.
Pentru a beneficia de servicii complete de asistenţă,
vă rugăm să vă înregistraţi aparatul pe www.whirlpool.eu/register
Cuprins
Ghid privind sănătatea și siguranţa
RECOMANDĂRI PRIVIND SIGURANŢA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
RECOMANDĂRI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ghid de utilizare și întreţinere
DESCRIEREA PRODUSULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
APARATUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PANOUL DE COMANDĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DATE TEHNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
HUBLOUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
BECUL DIN INTERIORUL FRIGIDERULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
RAFTURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
COMPARTIMENTUL FRIGIDER CU SISTEM NO-FROST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
DEZGHEŢAREA COMPARTIMENTULUI CONGELATOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ACCESORII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
UTILIZAREA APARATULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PRIMA UTILIZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
INSTALAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
UTILIZAREA ZILNICĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
RECOMANDĂRI PENTRU DEPOZITAREA ALIMENTELOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
RECOMANDĂRI ÎN CAZUL NEUTILIZĂRII APARATULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
CURĂŢAREA ȘI ÎNTREŢINEREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
GHID DE REMEDIERE
A DEFECŢIUNILOR ȘI SERVICIUL DE
ASISTENŢĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
SUNETE EMISE LA FUNCŢIONARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
GHIDUL DE REMEDIERE A DEFECŢIUNILOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ POSTVÂNZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Ghid de instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3
Ghid privind sănătatea și siguranţa
RECOMANDĂRI
PRIVIND SIGURANŢA
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PRIVIND
SIGURANŢA
a riscului de rănire, de deteriorare și de electrocutare, care
pot rezulta în urma utilizării
necorespunzătoare a aparatului. Respectaţi cu stricteţe
În acest manual și pe aparat,
următoarele instrucţiuni.
există avertizări importante
Nerespectarea acestor instrucreferitoare la siguranţă, care
ţiuni poate determina apariţia
trebuie citite și respectate
pericolelor.
Producătorul nu își asumă
răspunderea pentru daunele
rezultate în urma nerespectării
acestui ghid.
Producătorul nu își asumă
întotdeauna.
Acesta este simbolul de avertis- răspunderea pentru vătămările
corporale suferite de persoane
ment privind siguranţa.
sau animale, respectiv pentru
Acest simbol vă avertizează în
daunele asupra bunurilor,
ceea ce privește potenţialele
rezultate din nerespectarea
riscuri care pot provoca decesul sau rănirea dumneavoastră recomandărilor și măsurilor de
precauţie menţionate mai sus.
și a celorlalţi.
Păstraţi aceste instrucţiuni la
Toate mesajele de siguranţă
îndemână pentru a le consulta
apar în urma simbolului de
și pe viitor.
avertisment privind siguranţa
Nu depozitaţi substanţe exploși a cuvântului PERICOL sau
AVERTISMENT. Aceste cuvinte zive, cum ar fi doze de aerosoli,
nu amplasaţi și nu utilizaţi
indică următoarele:
benzină sau alte materiale
PERICOL
inflamabile în interiorul sau în
apropierea aparatului.
Indică o situaţie periculoasă
Atunci când eliminaţi aparatul
care, dacă nu este evitată, va
uzat, faceţi-l inutilizabil tăind
cauza vătămări grave.
cablul de alimentare și scoţând
AVERTISMENT
ușile și grătarele (dacă intră în
dotare), astfel încât copiii să nu
Indică o situaţie periculoasă
poată pătrunde cu ușurinţă în
care, dacă nu este evitată, ar
interior și să rămână blocaţi.
putea cauza vătămări grave.
Acest aparat nu conţine cloroToate avertizările privind sigufluorocarburi (CFC). Circuitul de
ranţa oferă detalii specifice
despre riscul potenţial existent răcire conţine agent frigorific
și indică modalităţi de reducere R600a (HC).
SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ ȘI A CELORLALŢI ESTE
FOARTE IMPORTANTĂ.
4
Aparatele cu izobutan (R600a):
izobutanul este un gaz natural
fără efecte nocive asupra
mediului înconjurător, dar este
inflamabil. De aceea, trebuie să
vă asiguraţi că tuburile circuitului de răcire nu sunt deteriorate. Fiţi foarte atenţi dacă există
tuburi deteriorate prin care se
golește circuitul de răcire.
C-pentan este utilizat ca agent
de expandare la fabricarea spumei izolatoare și este un gaz
inflamabil.
AVERTISMENT
Nu deterioraţi tuburile circuitului de răcire al aparatului.
AVERTISMENT
Nu utilizaţi alte mijloace mecanice, electrice sau chimice
pentru a accelera procesul de
decongelare, în afară de cele
recomandate de producător.
AVERTISMENT
Nu utilizaţi și nu introduceţi
dispozitive electrice în interiorul compartimentelor aparatului, dacă acestea nu sunt de
tipul autorizat în mod expres
de producător.
AVERTISMENT
Dispozitivele de produs gheaţă
și/sau dozatoarele de apă care
nu sunt racordate direct la
reţeaua de alimentare cu apă
trebuie să fie umplute doar cu
apă potabilă.
RO
AVERTISMENT
Nu astupaţi orificiile de ventilare ale mobilei în care este
încastrat aparatul.
AVERTISMENT
Dispozitivele de produs gheaţă
și/sau dozatoarele de apă
automate trebuie să fie conectate la o sursă de alimentare
exclusiv cu apă potabilă, având
presiunea principală cuprinsă
între 0,17 și 0,81 MPa (între 1,7
și 8,1 bari).
Pentru a asigura o ventilare
adecvată, lăsaţi un spaţiu liber
atât în părţile laterale ale
aparatului, cât și deasupra
acestuia.
Amplasaţi aparatul la o distanţă de cel puţin 50 mm de
perete.
O distanţă mai mică va determina creșterea consumului de
energie al produsului.
DOMENIUL DE UTILIZARE
A PRODUSULUI
Acest aparat este destinat
exclusiv uzului casnic. Utilizarea aparatului în scopuri profesionale este interzisă.
Producătorul nu își asumă nicio
responsabilitate pentru folosirea improprie sau pentru
reglarea incorectă a butoanelor de comandă.
Aparatul nu trebuie să fie pus
în funcţiune prin intermediul
unui temporizator extern sau
al unui sistem de comandă la
distanţă separat.
Nu utilizaţi aparatul în aer liber.
Acest aparat este proiectat
pentru a fi utilizat în locuinţe
precum și
în alte spaţii, cum ar fi:
- bucătării destinate personalului din magazine, birouri și alte
spaţii de lucru;
- ferme, hoteluri, moteluri și în
alte spaţii de tip rezidenţial;
– unităţi care oferă cazare și
mic dejun;
– se poate utiliza și pentru
catering și alte activităţi similare non-retail.
Becul din interiorul aparatului
este proiectat special pentru
aparate de uz casnic și nu este
destinat iluminatului unei
încăperi dintr-o locuinţă (Regulamentul CE nr. 244/2009).
INSTALARE
Activaţi aparatul numai atunci
când procedura de instalare a
fost finalizată.
Instalarea și reparaţiile trebuie
să fie efectuate de către un
tehnician calificat, în conformitate cu instrucţiunile producătorului și reglementările locale
privind siguranţa. Nu reparaţi și
nu înlocuiţi nicio componentă
a aparatului, cu excepţia cazului în care acest lucru este
indicat în mod expres în manualul de utilizare.
Folosiţi mănuși de protecţie
când efectuaţi toate operaţiile
de despachetare și instalare.
Aparatul trebuie să fie deconectat de la reţeaua de alimentare cu energie electrică înainte
de a se efectua orice operaţie
de instalare.
După despachetarea aparatului, asiguraţi-vă că acesta nu a
fost deteriorat în timpul transportului. Dacă apar probleme,
contactaţi distribuitorul sau cel
mai apropiat serviciu de asistenţă tehnică post-vânzare.
În timpul instalării, aveţi grijă ca
aparatul să nu deterioreze
cablul de alimentare.
Manevrarea și instalarea aparatului trebuie să fie efectuate de
două sau mai multe persoane.
La instalarea aparatului, asiguraţi-vă că cele patru piciorușe
sunt stabile și se sprijină pe
podea, reglându-le după cum
este necesar, și asiguraţi-vă că
aparatul este perfect orizontal,
folosind o nivelă cu bulă de aer.
Așteptaţi cel puţin două ore
înainte de a pune în funcţiune
aparatul, pentru vă asigura că
circuitul de răcire atinge nivelul
maxim de eficienţă.
Asiguraţi-vă că aparatul nu este
amplasat lângă o sursă de
căldură.
AVERTISMENTE PRIVIND
ALIMENTAREA CU ENERGIE
ELECTRICĂ
Asiguraţi-vă că tensiunea
indicată pe plăcuţa cu date
tehnice corespunde cu tensiunea din locuinţa dumneavoastră.
Valorile de alimentare cu
energie electrică sunt indicate
pe plăcuţa cu date tehnice.
Împământarea aparatului este
obligatorie, conform legilor în
vigoare.
Pentru ca instalarea să fie în
conformitate cu normele de
siguranţă în vigoare, este
necesar un întrerupător omnipolar cu o distanţă de minim 3
mm între contacte.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta
trebuie să fie înlocuit cu unul
identic. Înlocuirea cablului de
alimentare trebuie să fie efectuată exclusiv de către un
tehnician calificat, în conformitate cu instrucţiunile producătorului și cu normele de siguranţă în vigoare. Contactaţi un
centru de service autorizat.
5
După finalizarea instalării,
componentele electrice nu
trebuie să mai fie accesibile
pentru utilizator.
Cablul de alimentare trebuie să
fie suficient de lung pentru a
putea conecta aparatul la
reţeaua de alimentare cu
energie electrică, după ce a
fost încastrat în mobilă.
Nu utilizaţi prelungitoare.
Nu trageţi de cablul de alimentare.
Nu utilizaţi adaptoare de priză
multiple în cazul în care aparatul este prevăzut cu un ștecher.
În cazul aparatelor cu ștecher,
dacă acesta nu este adecvat
pentru priza dumneavoastră,
contactaţi un tehnician calificat.
Nu atingeţi aparatul când aveţi
părţi ale corpului umede și nu-l
utilizaţi când sunteţi desculţi.
Nu puneţi în funcţiune acest
aparat dacă a fost deteriorat
cablul de alimentare sau ștecherul, dacă nu funcţionează
corect sau dacă a fost deteriorat sau a căzut pe jos. Nu
introduceţi în apă cablul de
alimentare sau ștecherul.
Menţineţi cablul la distanţă de
suprafeţele fierbinţi.
Când utilizaţi un întrerupător
de curent rezidual (RCCB),
acesta trebuie să fie obligatoriu
marcat cu simbolul
.
Aparatul este proiectat pentru
a funcţiona în încăperi în care
temperatura este cuprinsă în
următoarele intervale, în funcţie de clasa climatică indicată
pe plăcuţa cu date tehnice.
Este posibil ca aparatul să nu
funcţioneze corespunzător
dacă este lăsat un timp îndelungat la o temperatură situată
în afara intervalului specificat.
Temp. amb. clasă climatică. (°C)
6
SN între 10 și 32
N între 16 și 32
ST între 16 și 38
T între 16 și 43
CONEXIUNI ELECTRICE EXCLUSIV PENTRU MAREA
BRITANIE ȘI IRLANDA
Înlocuirea siguranţei.
În cazul în care cablul de alimentare al acestui aparat este
prevăzut cu un ștecher cu
siguranţă de tip BS 1363A de 13
A, pentru a schimba siguranţa
la acest tip de ștecher, folosiţi o
siguranţă de tip BS 1362 aprobată de A.S.T.A. și procedaţi
după cum urmează:
Numai pentru Republica
Irlanda
În general, se aplică informaţiile referitoare la Marea Britanie,
dar se mai folosește și un al
treilea tip de ștecher și priză,
cel cu 2 borne și cu împământare laterală.
Priză / ștecher (valabil pentru ambele ţări)
Dacă ștecherul montat nu este
adecvat pentru priza dumneavoastră, vă rugăm să contactaţi
serviciul de asistenţă tehnică
post-vânzare, pentru instrucţiuni suplimentare. Vă rugăm să
nu încercaţi să schimbaţi pe
cont propriu ștecherul. Această
procedură trebuie efectuată de
un tehnician calificat, în conformitate cu instrucţiunile producătorului și cu normele standard de siguranţă aflate în
vigoare.
UTILIZAREA CORECTĂ
1. Îndepărtaţi capacul (A) al
siguranţei și scoateţi siguranţa
(B).
2. Montaţi noua siguranţă de
13 A în capacul siguranţei.
3. Remontaţi ambele componente în ștecher.
Important:
După înlocuirea siguranţei,
capacul siguranţei trebuie să
fie montat la loc; dacă pierdeţi
capacul, nu utilizaţi ștecherul
până când nu montaţi un
capac de schimb potrivit.
Capacele de schimb adecvate
pot fi recunoscute după inserţiile colorate sau după numele
culorii ștanţat în relief la baza
ștecherului.
Capacele de schimb sunt
disponibile la magazinele de
specialitate locale.
Folosiţi compartimentul frigider doar pentru păstrarea
alimentelor proaspete, iar
compartimentul congelator
doar pentru păstrarea alimentelor congelate, congelarea
alimentelor proaspete și producerea cuburilor de gheaţă.
Evitaţi depozitarea alimentelor
neambalate în contact direct
cu suprafeţele interioare ale
compartimentelor frigider sau
congelator.
Este posibil ca aparatele să fie
prevăzute cu compartimente
speciale pentru depozitarea
alimentelor.
Dacă nu există menţiuni speciale în broșura cu instrucţiuni a
produsului, aceste compartimente pot fi scoase, menţinându-se rezultate echivalente.
RO
Nu înghiţiţi conţinutul (netoxic)
al acumulatorilor frigorifici (la
anumite modele).
Nu mâncaţi cuburi de gheaţă
sau îngheţată imediat după
scoaterea acestora din congelator, deoarece pot cauza
degerături.
La produsele proiectate să
utilizeze un filtru de aer instalat
în capacul ventilatorului, filtrul
trebuie să fie întotdeauna
montat când frigiderul este în
funcţiune.
Nu depozitaţi în congelator
recipiente din sticlă umplute cu
lichide, deoarece se pot sparge.
Nu blocaţi cu produse alimentare ventilatorul (dacă intră în
dotare).
După introducerea alimentelor,
verificaţi dacă ușile compartimentelor se închid corespunzător, în special ușa congelatorului.
Garnitura deteriorată trebuie
să fie înlocuită cât mai curând
posibil.
MĂSURI DE SIGURANŢĂ
PENTRU COPII
Copiii foarte mici (0-3 ani) și
copiii mici (3-8 ani) nu trebuie
lăsaţi să se apropie de aparat,
cu excepţia cazurilor în care
sunt supravegheaţi în permanenţă.
Copiii cu vârsta de peste 8 ani
și persoanele cu capacităţi
fizice, senzoriale sau mintale
reduse sau fără experienţă și
cunoștinţe pot folosi acest
aparat doar dacă sunt suprave-
gheate sau au fost instruite cu
privire la utilizarea în siguranţă
a aparatului și înţeleg riscurile
implicate. Copiii nu trebuie
lăsaţi să se joace cu aparatul.
Operaţiile de curăţare și întreţinere nu trebuie să fie efectuate
de copiii nesupravegheaţi.
Nu lăsaţi ambalajele (saci din
plastic, bucăţi de polistiren
etc.) la îndemâna copiilor.
CURĂŢAREA
ȘI ÎNTREŢINEREA
Aparatul trebuie să fie deconectat de la reţeaua de alimentare cu energie electrică înainte
de a se efectua orice operaţie
de curăţare sau întreţinere.
Nu folosiţi niciodată aparate de
curăţat cu aburi
RECOMANDĂRI PENTRU PROTECŢIA
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
ELIMINAREA AMBALAJULUI
privind eliminarea deșeurilor.
Ambalajul este reciclabil 100%
și este marcat cu simbolul
reciclării:
ELIMINAREA APARATELOR
ELECTROCASNICE UZATE
Prin urmare, diferitele părţi ale
ambalajului trebuie eliminate
în mod corespunzător și în
conformitate cu normele
stabilite de autorităţile locale
valorificarea și reciclarea
aparatelor electrocasnice,
contactaţi autorităţile locale
competente, serviciul de
colectare a deșeurilor menajere
sau magazinul de unde aţi
achiziţionat aparatul.
Acest aparat este fabricat cu
materiale reciclabile sau
reutilizabile. Eliminaţi-l în
conformitate cu normele locale Acest aparat este marcat în
conformitate cu Directiva
referitoare la eliminarea
europeană 2012/19/UE privind
deșeurilor.
deșeurile de echipamente
Pentru informaţii suplimentare electrice și electronice (DEEE).
Asigurându-vă că acest produs
referitoare la tratarea,
7
este eliminat în mod corect,
contribuiţi la prevenirea
potenţialelor consecinţe
negative asupra mediului
înconjurător și sănătăţii
persoanelor, consecinţe care ar
putea fi cauzate de eliminarea
necorespunzătoare a acestui
produs.
este necesar, folosiţi o placă
izolatoare.
Pentru a asigura o ventilare
adecvată, urmaţi instrucţiunile
de instalare. O ventilare
insuficientă în spatele
aparatului crește consumul de
energie și scade eficienţa de
răcire.
Simbolul de pe produs
sau de pe documentele
care îl însoţesc indică
faptul că acest aparat nu
trebuie eliminat ca deșeu
menajer, ci trebuie predat la
centrul de colectare
corespunzător pentru
reciclarea echipamentelor
electrice și electronice.
Temperaturile din interiorul
aparatului pot fi afectate de
temperatura ambiantă, de
frecvenţa cu care se deschide
ușa și de locul în care este
amplasat aparatul. La setarea
temperaturii, trebuie să se ţină
cont de acești factori.
Reduceţi cât mai mult posibil
unghiul de deschidere a ușii.
RECOMANDĂRI PRIVIND
ECONOMISIREA ENERGIEI
Pentru a dezgheţa alimentele
congelate, introduceţi-le în
frigider. Temperatura scăzută a
produselor congelate va
contribui la răcirea celorlalte
alimente din frigider.
Instalaţi aparatul într-o
încăpere uscată și bine aerisită,
departe de orice sursă de
căldură (de ex. radiator, aragaz
etc.) și într-o zonă ferită de
razele directe ale soarelui. Dacă
Permiteţi răcirea alimentelor și
a băuturilor înainte de a le
introduce în frigider.
Poziţia rafturilor din frigider nu
afectează consumul de
energie. Alimentele trebuie
amplasate pe rafturi astfel
încât să se asigure circularea
corespunzătoare a aerului
(alimentele nu ar trebui să intre
în contact unele cu celelalte și
nici cu peretele din spate al
frigiderului).
Puteţi mări capacitatea de
depozitare a alimentelor
congelate, scoţând coșurile și
raftul StopFrost, menţinând un
consum de energie echivalent.
Produsele care aparţin clasei
superioare de eficienţă
energetică sunt dotate cu
motoare cu randament ridicat,
capabile să funcţioneze mai
mult timp, cu un consum de
energie redus. Nu vă faceţi griji
dacă motorul rămâne în
funcţiune perioade mai lungi
de timp.
DECLARAŢIE
DE CONFORMITATE
Acest aparat a fost conceput
pentru conservarea alimentelor
și este fabricat în conformitate
cu Regulamentul (CE) nr.
1935/2004.
8
Acest aparat a fost proiectat,
fabricat și comercializat în
conformitate cu:
› obiectivele de siguranţă ale
Directivei privind joasa
tensiune 2006/95/CE (care
înlocuiește Directiva 73/23/CEE
și modificările ulterioare);
› cerinţele de protecţie ale
Directivei privind
compatibilitatea
electromagnetică 2004/108/CE.
Siguranţa electrică a aparatului
este garantată numai atunci
când acesta este conectat
corect la un sistem de
împământare omologat.
RO
Ghid de utilizare și întreţinere
DESCRIEREA
PRODUSULUI
APARATUL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
16
18
21
22
13
15
17
19
12 11
20
Compartimentul frigider
1. Panou electronic de comandă/
unitate bec
2. Rafturi
3. Raft pentru sticle
4. Cutie pentru brânzeturi +
Capac
5. Capacul senzorului
6. Compartimentul de răcire
(adecvat pentru carne și pește)
7. Plăcuţa cu date tehnice, cu
numele comercial
8. Sertar pentru fructe și legume
9. Separator de sertar pentru
frigider
10. Kit de reversibilitate pentru
ușă
11. Rafturi pe ușă
12. Suport pentru ouă
13. Semiraft pentru articole mici
14. Separator pentru sticle
15. Raft pentru sticle
16. Garnitura ușii
Compartimentul congelator
16. Garniturile ușii
17. Accesoriul StopFrost
18. Sertarele congelatorului
19. Rafturi
20. Separator de sertar pentru
congelator
21. Sertarul inferior din zona cea
mai rece adecvat pentru congelarea alimentelor proaspete
22. Tavă pentru cuburi de gheaţă
9
PANOUL DE COMANDĂ
1
1. LED-uri indicatoare (pentru afișarea valorii curente de temperatură sau a funcţiei Răcire rapidă)
2. Butonul RĂCIRE RAPIDĂ/
Temperatură
2
DATE
TEHNICE
DIMENSIUNILE PRODUSULUI
Înălţime
2010
mm
Lăţime
595
mm
Adâncime
655
mm
VOLUM NET FRIGIDER (L)
258
L
VOLUM NET CONGELATOR (L)
111
L
SISTEM DE DEZGHEŢARE
Frigider
Manual
Congelator
Manual
TIMP DE ATINGERE A CONDIŢIILOR NORMALE 24
DE FUNCŢIONARE (H)
h
CAPACITATE DE CONGELARE (KG/24 H)
5,0
Kg/24h
CONSUM DE ENERGIE (KWH/24 H)
0,69
kWh/24h
NIVELUL DE ZGOMOT (DBA)
38
dBA
CLASĂ ENERGETICĂ
A++
10
RO
UȘA
REVERSIBILITATEA UȘII
Notă: Direcţia de deschidere a ușii poate fi modificată. Dacă operaţia este efectuată de reprezentanţii serviciului de asistenţă tehnică post-vânzare,
aceasta nu este acoperită de garanţie. Se recomandă ca inversarea direcţiei de deschidere a ușii să fie
efectuată de două persoane.
Respectaţi instrucţiunile din ghidul de instalare.
BECUL
FRIGIDERULUI
Sistemul de iluminare din interiorul compartimentului frigider utilizează becul cu LED-uri, care permite o iluminare mai bună, precum și un consum de
energie foarte scăzut.
Dacă sistemul de iluminat cu LED-uri nu
funcţionează, vă rugăm să contactaţi serviciul
de asistenţă tehnică post-vânzare pentru a-l
înlocui.
Important: Becul din compartimentul frigider
se aprinde când se deschide ușa frigiderului.
Dacă ușa este lăsată deschisă mai mult de
8 minute, becul se va stinge automat.
RAFTURI
Toate rafturile, capacele rabatabile și sertarele
culisante sunt
detașabile.
COMPARTIMENTUL FRIGIDER
CU SISTEM NO-FROST
Dezgheţarea compartimentului frigider este
complet
automată.
Prezenţa picăturilor de apă pe peretele posterior
intern al compartimentului frigider indică
desfășurarea fazei de dezgheţare automată. Apa
rezultată din dezgheţare este direcţionată automat
spre un orificiu de scurgere, apoi este colectată
într-un recipient, din care se evaporă.
11
DEZGHEŢAREA
COMPARTIMENTULUI CONGELATOR
Congelatorul trebuie dezgheţat o dată sau de două
ori pe an sau când se formează prea multă gheaţă (3
mm grosime). Formarea de gheaţă este normală.
Cantitatea și rapiditatea cu care se acumulează
gheaţa depind de condiţiile din încăpere și de
frecvenţa cu care se deschide ușa.
Pentru a dezgheţa aparatul, opriţi produsul și
scoateţi din el toate alimentele.
Lăsaţi deschisă ușa congelatorului pentru a permite
topirea gheţii.
Numai pentru aparatele din figură: scoateţi
canalul de scurgere a apei rezultate din dezgheţare
și
puneţi un recipient sub canal.
Când operaţiunea este terminată,
împingeţi la loc canalul de scurgere a apei rezultate
din dezgheţare.
Curăţaţi interiorul congelatorului. Clătiţi și uscaţi
bine.
Porniţi aparatul și introduceţi alimentele.
ACCESORII
SUPORT PENTRU OUĂ
SEPARATOR PENTRU STICLE
TAVĂ PENTRU CUBURI DE
GHEAŢĂ
ACCESORIUL STOP FROST
CUTIE PENTRU BRÂNZETURI
SEPARATOR DE SERTAR
PENTRU CONGELATOR
SEPARATOR DE SERTAR
PENTRU FRIGIDER
12
RO
UTILIZAREA
APARATULUI
PRIMA UTILIZARE
PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A APARATULUI
După ce aţi conectat aparatul la reţeaua electrică,
acesta începe să funcţioneze automat.
După pornirea aparatului, așteptaţi cel puţin 4-6 ore
înainte de a introduce alimentele.
SETAREA TEMPERATURII
În mod normal, aparatul este reglat din fabrică
pentru funcţionarea la temperatura medie
recomandată.
Pentru detalii privind setarea temperaturii,
consultaţi Ghidul de referinţă pentru utilizare zilnică.
Când aparatul este racordat la reţeaua de alimentare
cu energie electrică, afișajul se luminează și toate
simbolurile apar pe acesta timp de aproximativ 1
secundă. Valorile implicite (din fabrică) ale setărilor
pentru compartimentul frigider se aprind pe afișaj.
Notă: Valorile de referinţă afișate corespund
temperaturii medii din întregul frigider.
INSTALAREA
INSTALAREA UNUI SINGUR APARAT
Pentru a asigura o ventilare adecvată, lăsaţi un
spaţiu liber atât în părţile laterale ale aparatului, cât
și deasupra acestuia.
Amplasaţi aparatul la o distanţă de cel puţin 50 mm
de perete.
O distanţă mai mică va determina creșterea
consumului de energie al produsului.
MONTAREA DISTANŢIERELOR
Montaţi distanţierele în partea superioară și în
partea inferioară a condensatorului (conform
desenului), situat în partea din spate a aparatului.
50mm
50mm
13
UTILIZAREA ZILNICĂ
CUM SE MĂREȘTE CAPACITATEA DE DEPOZITARE
A CONGELATORULUI
• scoţând sertarele pentru a permite depozitarea
alimentelor voluminoase.
• așezând alimentele direct pe rafturile
congelatorului.
• scoţând accesoriile detașabile suplimentare.
• Nu blocaţi cu alimente zona de evacuare a aerului
(de pe peretele posterior și de pe partea inferioară a
produsului).
• Toate rafturile și sertarele culisante sunt detașabile.
• Temperaturile din interiorul aparatului pot fi
afectate de temperatura ambientală, de frecvenţa
cu care se deschide ușa și de locul în care este
amplasat aparatul.
La setarea temperaturii, trebuie să se ţină cont de
acești factori.
• Dacă nu se specifică altfel, accesoriile aparatului nu
pot fi spălate în mașina de spălat vase.
FUNCŢII
6TH SENSE
Această funcţie permite obţinerea
rapidă a unor condiţii optime de
păstrare (în ceea ce privește
temperatura și umiditatea) în
interiorul aparatului.
Funcţia 6th Sense se activează în mod
automat.
RĂCIRE RAPIDĂ
Se recomandă utilizarea acestei funcţii
atunci când se introduc cantităţi foarte
mari de alimente în compartimentul
frigider și în compartimentul
congelator.
Prin utilizarea funcţiei Răcire rapidă,
este posibilă creșterea capacităţii de
răcire a compartimentului frigider și a
compartimentului congelator.
Pentru a mări la maximum capacitatea
de răcire, vă rugăm să lăsaţi
ventilatorul pornit.
Notă: Funcţia Răcire rapidă trebuie să
fie activată, de asemenea, înainte de a
introduce în compartimentul
congelator alimente proaspete care
urmează a fi congelate, pentru a
crește la maxim capacitatea de
congelare.
ALARMA DE UȘĂ
DESCHISĂ
Alarma de ușă deschisă se activează
când ușa rămâne deschisă mai mult
de 5 minute.
Alarma este indicată prin aprinderea
intermitentă a becului cu LED al ușii.
Dacă ușa rămâne deschisă mai mult
de 8 minute, becul LED al ușii se va
stinge.
14
RO
SISTEMUL STOPFROST
SISTEMUL STOPFROST facilitează
procedura de dezgheţare a
compartimentului congelator.
Accesoriul OPRIRE ÎNGHEŢARE (figura
1) este conceput pentru a colecta o
parte din gheaţa care se formează în
compartimentul congelator.
Accesoriul este ușor de scos și curăţat,
reducând astfel timpul necesar pentru
PROCEDURA DE
CURĂŢARE A
ACCESORIULUI
STOPFROST
- Deschideţi ușa compartimentului
congelator și scoateţi sertarul superior
(figura 2).
- Detașaţi accesoriul STOPFROST
(figura 3) și scoateţi-l (figura 4),
având grijă să nu îl scăpaţi pe raftul de
sticlă de dedesubt.
Notă: dacă accesoriul este blocat sau
este greu de scos, nu încercaţi să-l mai
scoateţi, ci continuaţi să dezgheţaţi
complet compartimentul congelator.
- Închideţi ușa compartimentului
congelator.
- Îndepărtaţi gheaţa de pe accesoriu
clătindu-l sub un jet de apă curentă
(apa nu trebuie să fie fierbinte) (figura
5).
- Lăsaţi apa să se scurgă de pe
accesoriu până când acesta se usucă și
ștergeţi părţile din plastic cu o lavetă
moale.
- Introduceţi la loc accesoriul așezând
partea din spate a acestuia pe
protuberanţele indicate în figura 7-A,
apoi fixaţi mânerul pe clemele de
deasupra (figura 7-B).
- Introduceţi la loc sertarul superior și
închideţi ușa compartimentului
congelator.
Puteţi să curăţaţi accesoriul OPRIRE
ÎNGHEŢARE și fără să dezgheţaţi
complet compartimentul congelator.
Curăţarea regulată a accesoriului
OPRIRE ÎNGHEŢARE reduce
necesitatea de a dezgheţa complet
compartimentul congelator.
dezgheţarea interiorului
compartimentului congelator.
Pentru a îndepărta gheaţa de pe
accesoriul STOPFROST, urmaţi
procedura de curăţare a SISTEMULUI
STOPFROST descrisă mai jos.
1
2
3
4
Click!!
5
7
6
A
B
ck!!
Cli
15
RECOMANDĂRI PENTRU DEPOZITAREA
ALIMENTELOR
COMPARTIMENTUL FRIGIDER
Frigiderul este locul ideal de depozitare a
preparatelor culinare, a alimentelor proaspete și
conservate, a produselor lactate, precum și a
fructelor, legumelor și băuturilor.
CIRCULAŢIA AERULUI
Circulaţia naturală a aerului în compartimentul
frigiderului îl împarte în mai multe zone cu
temperaturi diferite. Zona cu cea mai scăzută
temperatură se află chiar deasupra sertarului cu
fructe și legume și în apropierea peretelui posterior.
Zona cu cea mai ridicată temperatura se află în
partea frontală de sus a compartimentului.
O ventilare insuficientă duce la creșterea
consumului de energie și la reducerea
performanţelor de răcire.
Nu acoperiţi cu alimente sau alte obiecte canalele
de ventilare - aceste sunt optimizate pentru
circulaţia corespunzătoare a aerului și pentru
conservarea alimentelor.
DEPOZITAREA ALIMENTELOR PROASPETE ȘI
BĂUTURILOR
depozitaţi roșii împreună cu kiwi sau varză.
Folosiţi recipiente din plastic reciclabil, metal,
aluminiu și sticlă, precum și folie transparentă
pentru a ambala alimentele.
› Nu apropiaţi alimentele prea mult unele de
celelalte pentru a permite circulaţia
corespunzătoare a aerului.
› În cazul lichidelor și alimentelor care degajează
miros sau care pot prinde miros sau gust, folosiţi
numai recipiente cu capac sau acoperiţi-le.
› Pentru a evita răsturnarea sticlelor, folosiţi suportul
pentru sticle.
› Alimentele care produc o cantitate mare de gaz
etilenic și cele care sunt sensibile la acest gaz,
precum fructele, legumele și salata, trebuie să fie
separate întotdeauna sau ambalate pentru a nu se
reduce durata de depozitare; de exemplu, nu
› În cazul în care cantitatea de alimente care trebuie
depozitate în frigider este mică, vă recomandăm să
folosiţi rafturile de deasupra sertarului pentru fructe
și legume, având în vedere că aceasta este cea mai
rece zonă din compartiment.
SPAŢIILE DE DEPOZITARE A ALIMENTELOR
PROASPETE ȘI A BĂUTURILOR
prăjituri.
› Pe rafturile frigiderului: preparate culinare, fructe
tropicale, brânzeturi, delicatese.
› În cea mai rece zonă (cea de deasupra sertarului
pentru fructe și legume): carne, pește, mezeluri,
16
› În sertarul pentru fructe și legume: fructe, salată,
legume.
› Pe ușă: unt, gemuri, sosuri, murături, conserve,
sticle, băuturi în cutii de carton, ouă.
RO
Legendă
ZONA TEMPERATĂ
Recomandată pentru depozitarea
fructelor tropicale, conservelor,
băuturilor, ouălor, sosurilor,
murăturilor, untului, gemurilor.
ZONA RECE Recomandată
pentru depozitarea brânzei,
laptelui, alimentelor de consum
zilnic, delicateselor, iaurtului.
ZONA CEA MAI RECE
Recomandată pentru depozitarea
mezelurilor, deserturilor.
SERTAR PENTRU FRUCTE ȘI
LEGUME
SERTAR ZONĂ CONGELARE
(ZONĂ RĂCIRE MAXIMĂ)
Recomandată pentru congelarea
alimentelor proaspete/gătite.
SERTARELE CONGELATORULUI
Notă
Nuanţa de gri a legendei nu
corespunde culorii sertarelor
17
COMPARTIMENTUL CONGELATOR
Congelatorul este locul ideal pentru depozitarea
produselor congelate, producerea cuburilor de
gheaţă și congelarea alimentelor proaspete.
Numărul maxim de kilograme de produse
RECOMANDĂRI PENTRU CONGELAREA ȘI
DEPOZITAREA ALIMENTELOR PROASPETE
› Vă recomandăm să etichetaţi și să specificaţi data
ambalării pentru toate alimentele congelate.
Adăugarea unei etichete vă va permite să
identificaţi mai ușor alimentele și să le folosiţi
înainte ca acestea să-și piardă din calităţi. Nu
recongelaţi alimentele odată ce au fost dezgheţate.
› Înainte de a congela alimentele proaspete,
ambalaţi-le etanș în:
folie de aluminiu, folie transparentă, pungi
impermeabile din plastic, recipiente din polietilenă
cu capace sau recipiente adecvate pentru
congelarea alimentelor proaspete.
› Alimentele trebuie să fie proaspete, coapte și de
foarte bună calitate, astfel încât să-și păstreze
calităţile și după congelare.
alimentare proaspete care pot fi congelate într-un
interval de 24 de ore este indicat pe plăcuţa cu date
tehnice (…kg/24h).
Dacă dispuneţi de o cantitate mică de alimente care
trebuie depozitate în congelator, vă recomandăm să
folosiţi zona de mijloc.
congelate, de preferat, imediat după ce au fost
culese, pentru a-și păstra valoarea nutritivă
completă, consistenţa, culoarea și gustul iniţial.
Unele tipuri de carne, mai ales vânatul, trebuie să fie
fezandate înainte de a fi congelate.
› Lăsaţi întotdeauna alimentele fierbinţi să se
răcească înainte de a le introduce în congelator.
› Consumaţi imediat alimentele decongelate sau
parţial decongelate.
Nu le congelaţi din nou decât dacă au fost gătite
după ce s-au dezgheţat. După ce au fost gătite,
alimentele dezgheţate pot fi congelate din nou.
› Nu congelaţi sticle pline cu lichid.
› Vă rugăm să utilizaţi funcţia Răcire rapidă pentru a
accelera procesul de răcire sau de congelare
(consultaţi Ghidul de referinţă pentru utilizare
zilnică).
› Legumele și fructele proaspete trebuie să fie
ALIMENTE CONGELATE: SUGESTII PRIVIND
CUMPĂRAREA
› Când ajungeţi acasă, introduceţi imediat
alimentele congelate în congelator.
La cumpărarea produselor alimentare congelate:
› Asiguraţi-vă că ambalajul nu este deteriorat
(alimentele congelate din interiorul ambalajelor
deteriorate pot fi degradate). Dacă ambalajul este
umflat sau prezintă urme de umezeală, este posibil
ca alimentul să nu fi fost păstrat în condiţii optime,
iar procesul de decongelare să fi început deja.
› Atunci când faceţi cumpărături, achiziţionaţi
alimentele congelate la sfârșit și transportaţi-le
într-o plasă termoizolantă.
18
› Dacă alimentele s-au dezgheţat, chiar și parţial, nu
le congelaţi din nou. Consumaţi-le în decursul a 24
de ore.
› Evitaţi sau reduceţi la minimum variaţiile de
temperatură. Respectaţi data de expirare indicată
pe ambalaj.
› Urmaţi întotdeauna instrucţiunile privind
depozitarea inscripţionate pe ambalaj.
RO
PERIOADA DE DEPOZITARE
A ALIMENTELOR CONGELATE
CARNE
luni
MÂNCĂRURI
ÎNĂBUȘITE
luni
FRUCTE
luni
Carne de vită
8 - 12
Carne, pasăre
2-3
Mere
12
Porc, viţel
Miel
Iepure
6-9
6-8
4-6
PRODUSE LACTATE
Unt
Brânzeturi
6
3
8
8 - 12
8 - 12
Carne tocată / resturi 2 - 3
Smântână
1-2
Caise
Mure
Coacăze negre /
coacăze roșii
Cireșe
Cârnaţi
Îngheţată
2-3
Piersici
10
Ouă
8
Pere
8 - 12
Prune
10
1-2
PASĂRE
10
Carne de pui
5-7
SUPE ȘI SOSURI
Curcan
6
Supă
2-3
Zmeură
8 - 12
Potroace
2-3
Sos cu carne
2-3
Căpșuni
10
Moluște, homar
1-2
Pateu
Ratatouille
1
8
Rubarbă
Sucuri din fructe
(portocale, lămâi,
grepfrut)
10
4-6
Crab, homar
1-2
CRUSTACEE
CRUSTACEE ȘI
MOLUȘTE
PRODUSE DE
PATISERIE ȘI
PANIFICAŢIE
LEGUME
Pâine
1-2
Sparanghel
8 - 10
Blaturi de prăjituri
4
Busuioc
6-8
PEȘTE
Prăjituri
2-3
Fasole
12
„gras” (somon,
2-3
hering, scrumbie)
„slab” (cod, limbă-de- 3 - 4
mare)
Clătite
1-2
Anghinare
8 - 10
Produse de patiserie
semipreparate
2-3
Broccoli
8 - 10
Quiche
1-2
Varză de Bruxelles
8 - 10
Pizza
1-2
Conopidă
8 - 10
Morcovi
10 - 12
Ţelină
6-8
Ciuperci
8
Pătrunjel
Ardei
6-8
10 - 12
Mazăre
Fasole verde
Spanac
12
12
12
Roșii
8 - 10
Dovlecei
8 - 10
Scoici, stridii
1-2
19
RECOMANDĂRI ÎN CAZUL
NEUTILIZĂRII APARATULUI
ABSENŢĂ / VACANŢĂ
În cazul unei absenţe îndelungate, se recomandă să
consumaţi alimentele și să deconectaţi aparatul,
pentru a economisi energie.
MUTARE
1. Scoateţi toate componentele
3. Înșurubaţi piciorușele reglabile astfel încât să nu
interne detașabile.
atingă suprafaţa de sprijin.
2. Ambalaţi-le bine și fixaţi-le cu bandă adezivă
pentru a nu se pierde sau lovi între ele.
4. Închideţi și fixaţi cu bandă adezivă ușa, apoi
fixaţi cablul de alimentare de aparat, tot cu bandă
adezivă.
ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII CU CURENT
ELECTRIC
În cazul unei căderi de curent, sunaţi la biroul local
al companiei de furnizare a energiei electrice și
întrebaţi cât va dura întreruperea.
Notă: Reţineţi că un aparat plin va rămâne rece mai
mult timp decât unul parţial plin.
Dacă pe alimente se mai văd încă cristale de gheaţă,
le puteţi congela din nou, deși gustul și aroma ar
putea fi afectate.
Dacă alimentele nu sunt în stare bună, este mai bine
să le aruncaţi.
20
În cazul unei căderi de curent de maximum 24 de ore.
Ţineţi închisă ușa aparatului. Astfel, alimentele din
interior vor rămâne reci cât mai mult timp posibil.
În cazul unei căderi de curent care durează mai mult
de 24 de ore.
Goliţi compartimentul congelator și introduceţi
alimentele într-un congelator portabil. Dacă nu aveţi
la dispoziţie un astfel de congelator sau acumulatori
frigorifici, încercaţi să consumaţi alimentele cele mai
perisabile.
Goliţi tava pentru cuburi de gheaţă.
RO
CURĂŢAREA ȘI
ÎNTREŢINEREA
AVERTISMENT
Înainte de a efectua orice operaţie de curăţare sau
de întreţinere, scoateţi aparatul din priză sau
deconectaţi alimentarea cu energie electrică.
Nu folosiţi niciodată substanţe abrazive. Nu curăţaţi
niciodată cu lichide inflamabile componentele
frigiderului.
› Curăţaţi periodic aparatul cu o lavetă și cu o soluţie
de apă călduţă și detergent neutru special pentru
curăţarea interiorului frigiderului.
› Curăţaţi exteriorul aparatului și garnitura ușii cu o
lavetă umedă și ștergeţi cu o lavetă moale.
› Condensatorul de pe partea din spate a aparatului
trebuie curăţat periodic cu aspiratorul.
AVERTISMENT
Nu utilizaţi aparate de curăţat cu aburi.
Butoanele și afișajul panoului de comandă nu
trebuie să fie curăţate cu substanţe alcoolice sau
derivate, ci cu o lavetă uscată.
Important:
› Butoanele și afișajul panoului de comandă nu
trebuie să fie curăţate cu substanţe alcoolice sau
derivate, ci cu o lavetă uscată.
› Conductele sistemului de refrigerare se află lângă
tăviţa pentru decongelare și se pot înfierbânta.
Curăţaţi-le periodic cu un aspirator.
Pentru a asigura scurgerea constantă și corectă a
apei rezultate din
dezgheţare, curăţaţi periodic interiorul orificiului
de scurgere, situat pe peretele posterior al
frigiderului, lângă sertarul pentru legume și fructe,
folosind instrumentul din dotare.
21
GHID DE REMEDIERE
A DEFECŢIUNILOR ȘI SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ
POST-VÂNZARE
ÎNAINTE DE A CONTACTA SERVICIUL DE
ASISTENŢĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE...
Problemele de funcţionare se datorează adesea
unor cauze banale, pe care le puteţi identifica și
rezolva singuri, fără a fi nevoie să folosiţi vreun
instrument.
SUNETE EMISE LA FUNCŢIONARE
Sunetele produse de aparat sunt normale, întrucât
acesta este prevăzut cu o serie de ventilatoare și
motoare care reglează funcţionarea și pornesc,
respectiv se opresc în mod automat.
UNELE SUNETE EMISE LA FUNCŢIONARE POT FI
REDUSE:
› Așezând aparatul perfect orizontal și instalându-l
pe o suprafaţă plană.
› Verificând amplasarea corectă a componentelor
interne.
› Așezând aparatul la distanţă de mobilă, evitând
contactul dintre aparat și mobilă.
› Verificând ca sticlele și recipientele să nu se atingă
unele de celelalte.
CÂTEVA SUNETE EMISE LA FUNCŢIONARE
PE CARE LE PUTEŢI AUZI
Șuierături la pornirea aparatului
pentru prima dată sau după o
pauză lungă.
Un clipocit când lichidul de răcire
intră în conducte.
Zbârnâitul este produs în timpul
funcţionării compresorului.
Bâzâituri când supapa de apă sau
ventilatorul încep să funcţioneze.
Pocnituri când compresorul
pornește.
Sunetul asemănător unui clic este
produs de termostatul care
reglează funcţionarea
compresorului.
22
RO
GHIDUL DE REMEDIERE
A DEFECŢIUNILOR
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
APARATUL NU
FUNCŢIONEAZĂ
Este posibil să existe o problemă
la sursa de alimentare a
aparatului.
› Asiguraţi-vă că ștecherul cablului
de alimentare este introdus într-o
priză funcţională cu tensiune
corespunzătoare.
› Controlaţi dispozitivele de
protecţie și siguranţele sistemului
electric din locuinţa
dumneavoastră
EXISTĂ APĂ ÎN TĂVIŢA PENTRU
DECONGELARE
Acest lucru este normal pe vreme
călduroasă și umedă. Este posibil
ca tăviţa să se umple până la
jumătate.
› Verificaţi ca aparatul să fie
perfect orizontal, astfel încât apa
să nu dea pe dinafară.
MARGINILE APARATULUI,
CARE VIN ÎN CONTACT CU
GARNITURA UȘII, SUNT CALDE
LA ATINGERE
Aceasta nu este o defecţiune.
Acest lucru este normal pe vreme
călduroasă și atunci când
compresorul funcţionează.
BECUL NU FUNCŢIONEAZĂ
Este posibil ca becul să trebuiască
înlocuit.
Este posibil ca aparatul să fie în
modul Pornire/Stand-by
MOTORUL PARE SĂ RĂMÂNĂ
ÎN FUNCŢIUNE PREA MULT
TIMP
Timpul de funcţionare a
motorului depinde de diferiţi
factori: cât de des se deschide
ușa, cantitatea de alimente
păstrată, temperatura din
încăpere, setările butoanelor de
control al temperaturii.
› Asiguraţi-vă că dispozitivele de
protecţie și siguranţele sistemului
electric din locuinţa
dumneavoastră funcţionează
corespunzător.
› Asiguraţi-vă că ștecherul
cablului de alimentare este
introdus într-o priză funcţională
cu tensiune corespunzătoare
› Dacă LED-urile sunt defecte,
utilizatorul trebuie să solicite
departamentului de service
înlocuirea acestora cu LED-uri de
același tip, disponibile numai la
centrele noastre de asistenţă
tehnică post-vânzare sau la
distribuitorii autorizaţi.
› Asiguraţi-vă că butoanele de
control ale aparatului sunt reglate
corect.
› Verificaţi să nu existe o cantitate
mare de alimente în aparat.
› Aveţi grijă ca ușa să nu fie
deschisă prea des.
› Asiguraţi-vă că ușa se închide
corespunzător.
23
TEMPERATURA APARATULUI
ESTE PREA RIDICATĂ
Pot exista diverse cauze
(consultaţi secţiunea „Soluţii”)
› Verificaţi dacă condensatorul
(partea din spate a aparatului)
este curat, fără praf și scame.
› Asiguraţi-vă că ușa este închisă
corespunzător.
› Asiguraţi-vă că garniturile ușii
sunt montate corespunzător.
› În zilele călduroase sau dacă
este cald în cameră, este normal
ca motorul să funcţioneze un
timp mai îndelungat.
› Dacă ușa aparatului a rămas
deschisă mai mult timp sau dacă
au fost introduse cantităţi mari de
alimente, motorul va funcţiona
un timp mai îndelungat pentru a
răci interiorul aparatului.
UȘILE NU SE DESCHID ȘI NU SE
ÎNCHID CORECT
Pot exista diverse cauze
(consultaţi secţiunea „Soluţii”)
› Aveţi grijă ca pachetele cu
alimente să nu blocheze ușa.
› Verificaţi dacă dispozitivul
automat de produs gheaţă sau
componentele interne sunt în
poziţie corespunzătoare.
› Aveţi grijă ca garniturile ușii să
nu fie murdare sau lipicioase.
› Asiguraţi-vă că aparatul este în
poziţie perfect orizontală.
24
RO
SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ
POST-VÂNZARE
ÎNAINTE DE A CONTACTA
SERVICIUL DE ASISTENŢĂ
TEHNICĂ POST-VÂNZARE
1. Încercaţi să rezolvaţi singuri problema, cu
ajutorul recomandărilor din GHIDUL DE
REMEDIERE A DEFECŢIUNILOR.
2.
Opriţi și puneţi din nou în funcţiune aparatul
pentru a verifica dacă problema persistă
DACĂ PROBLEMA PERSISTĂ CHIAR ȘI DUPĂ
CONTROALELE MENŢIONATE, CONTACTAŢI CEL
MAI APROPIAT SERVICIU DE ASISTENŢĂ
TEHNICĂ POST-VÂNZARE
Pentru asistenţă, sunaţi la numărul indicat pe
certificatul de garanţie sau urmaţi instrucţiunile de
pe site-ul web www.whirlpool.eu
Specificaţi întotdeauna:
• o scurtă descriere a defecţiunii;
• tipul și modelul exact al aparatului;
• numărul de service (numărul care se găsește după
cuvântul „Service” de pe plăcuţa cu date tehnice).
Numărul de service este indicat, de asemenea, în
certificatul de garanţie;
• adresa dumneavoastră completă;
• numărul dumneavoastră de telefon.
Dacă sunt necesare orice fel de reparaţii, vă rugăm
să contactaţi un serviciu de asistenţă tehnică postvânzare autorizat (pentru a avea garanţia că se
folosesc piese de schimb originale și că reparaţiile
vor fi executate corect).
Producător:
Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italia
25
Ghid de instalare
7
SERVIC E
26
1.
4x
C
B
A
1x
1x
RO
D
1x
min.
50 mm
2.
3.
27
4.
5.
6.
A
28
7.
8.
RO
9.
29
10.
11.
30
12.
13.
14.
15.
RO
A
31
16.
17.
B
18.
19.
A
A
32
B
RO
400010814092
Whirlpool® este o marcă înregistrată a Whirlpool, SUA
001
n
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising