Whirlpool | BSF 9152 OX | Use and care guide | Whirlpool BSF 9152 OX Керівництво користувача

Whirlpool BSF 9152 OX Керівництво користувача
Інструкція з техніки безпеки, експлуатації, догляду та
монтажу
www.whirlpool.eu/register
УКРАЇНСЬКА ......................................................3
2
UK
УКРАЇНСЬКА.
ПОСІБНИКИ З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА ЗДОРОВ’Я, ВИКОРИСТАННЯ Й
ОБСЛУГОВУВАННЯ та МОНТАЖУ
ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ВИРОБУ ФІРМИ WHIRLPOOL.
Для отримання більш повної допомоги зареєструйте свій
прилад на сайті www.whirlpool.eu/register
Покажчик
Настанова з техніки безпеки
РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Посібник з експлуатації та догляду
ОПИС ВИРОБУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ПРИЛАД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ТЕХНІЧНІ ДАНІ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ДВЕРЦЯТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ОСВІТЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ПОЛИЦІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ХОЛОДИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ З СИСТЕМОЮ NO-FROST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
РОЗМОРОЖУВАННЯ МОРОЗИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
АКСЕСУАРИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
УСТАНОВЛЕННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ПОРАДИ ЩОДО ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
РЕКОМЕНДАЦІЇ У ВИПАДКУ НЕВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
ТА ПІСЛЯПРОДАЖНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ЗВУКИ ПРИЛАДУ ПІД ЧАС ФУНКЦІОНУВАННЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ПІСЛЯПРОДАЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Інструкція з монтажу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3
Інструкція з техніки безпеки
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗБЕЗПЕКИ
УКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
ВАША БЕЗПЕКА ТА БЕЗПЕКА ційний ризик і вказують на те,
як зменшити ризик травми,
ІНШИХ ЛЮДЕЙ — ПОНАД
пошкодження майна й ураУСЕ.
ження електричним струмом
у результаті неправильної
У цій інструкції та на самому
експлуатації приладу. Ретельприладі містяться важливі
но дотримуйтеся наведених
попередження про небезпенижче інструкцій.
ку, які слід прочитати і завжНедотримання цих інструкцій
ди виконувати.
може створити загрозу.
Це символ попередження
Виробник не несе жодної
про безпеку.
відповідальності за пошкодження, що трапились внаслідок недотримання інструкцій, наведених у цій
настанові.
Цей символ повідомляє про
потенційну небезпеку, внаслі- Виробник не буде нести
док якої можливе травмуван- жодної відповідальності за
ня чи загибель вас або інших травми людей або тварин чи
пошкодження майна,
людей.
спричинене недотриманням
Усі повідомлення, пов’язані з
наведених вище порад і
технікою безпеки, супрововказівок.
джуються позначкою повіЗбережіть ці вказівки, щоб
домлення про небезпеку та
звірятися з ними у майбутсловами ОБЕРЕЖНО чи
ньому.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Ці слова
Не зберігайте вибухонебезмають такі значення:
печні речовини, наприклад
НЕБЕЗПЕЧНО
контейнери з аерозолями, та
не використовуйте й не
Указує на небезпечну ситуацію, яка призведе до серйоз- розташовуйте бензин та інші
ної травми, якщо не запобігти горючі речовини усередині
та поблизу виробу.
їй.
Перш ніж здавати прилад на
ПОПЕРЕДЖЕННЯ утилізацію, зробіть його
непридатним до використанУказує на небезпечну ситуаня, відрізавши кабель живцію, яка може призвести до
лення та знявши дверцята й
серйозної травми, якщо не
полиці (за наявності), щоб
запобігти їй.
Усі попередження про небез- діти не змогли залізти всередину та застрягти там.
пеку надають конкретні
відомості про наявний потен- Цей прилад не містить графі-
4
токомпозитних елементів.
Контур холодильного агента
містить R600a (HC).
Прилади з ізобутаном
(R600a): Ізобутан — це природний легкозаймистий газ,
який не шкодить навколишньому середовищу. Пильнуйте, щоб шланги контуру
циркуляції холодильного
агента не були пошкоджені.
Будьте особливо уважними,
якщо з пошкоджених шлангів
виходить холодильний агент.
Пентан – це легкозаймистий
газ, який використовується в
пінопластовій ізоляції як
пороутворюючий агент.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Не пошкодьте шланги контуру циркуляції холодильного
агента.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Не використовуйте жодних
механічних, електричних або
хімічних засобів, крім рекомендованих виробником,
щоб прискорити процес
розморожування.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Не використовуйте та не
кладіть усередину відділень
приладу типи електричних
пристроїв, які не були явно
дозволені виробником.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Льодогенератори та/або
водороздатчики не підключені безпосередньо до системи
водопостачання, тож їх потрібно наповнювати виключно питною водою.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Пильнуйте, щоб вентиляційні
отвори самого пристрою або
конструкції для його вбудовування не були закупорені.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Автоматичні пристрої для
виготовлення льоду та/або
дозатори води необхідно
під'єднати до водопроводу,
який постачає лише питну
воду та тиск в якому становить від 0,17 до 0,81 МПа (1,7
та 8,1 бар).
Щоб забезпечити належну
вентиляцію, потурбуйтеся,
щоб між бічними та верхньою
стінками приладу залишився
певний вільний простір.
Відстань між задньою стінкою
приладу та стіною позаду неї
має становити понад 50 мм.
Якщо відстань буде меншою,
збільшиться рівень споживання енергії приладом.
ПРИЗНАЧЕННЯ
ВИРОБУ
Цей прилад призначено для
застосування лише в домашніх умовах. Заборонено
використовувати цей прилад
як професійне обладнання.
Виробник не несе жодної
відповідальності за неналежне користування або неправильне налаштування елементів керування.
Цей прилад не призначений
для експлуатації із зовнішнім
таймером або окремою
системою дистанційного
керування.
Не користуйтеся приладом
на вулиці.
Цей прилад призначено для
використання в домашніх
умовах,
а також у таких закладах:
– у кухонних зонах магазинів,
офісів та інших робочих
середовищ;
— житлові будинки за містом,
мотелі, готелі й інші заклади,
які передбачають можливість
проживання;
– домашні готелі, які пропонують ночівлю та сніданок;
— заклади громадського
харчування, а також заклади,
де прилад використовується
в аналогічних цілях, коли не
передбачено роздрібний
продаж.
Лампа, що використовується
у приладі, розроблена спеціально для побутових електричних приладів, і не підходить для побутового
освітлення приміщень (Постанова EC 244/2009).
УСТАНОВЛЕННЯ
Увімкніть прилад лише після
завершення процедури його
встановлення.
Установлення та ремонт
повинен виконувати кваліфікований спеціаліст відповідно до інструкцій виробника
та чинних правил техніки
безпеки. Не ремонтуйте та не
заміняйте жодну частину
приладу, якщо в інструкції з
експлуатації прямо не вказано, що це необхідно зробити.
Розпаковувати та встановлювати прилад потрібно в захисних рукавицях.
Прилад слід відключити від
електромережі перед проведенням будь-яких монтажних
робіт.
Розпакувавши прилад, перевірте, чи на ньому немає
пошкоджень після транспор-
UK
тування. У випадку виникнення проблем зверніться до
продавця або найближчого
Центру післяпродажного
обслуговування.
Під час установлення приладу переконайтеся, що він не
перетискає та не пошкоджує
кабель живлення.
Установлення приладу мають
здійснювати принаймні дві
особи.
Під час встановлення приладу переконайтеся, що всі
чотири ніжки міцно стоять на
підлозі, за потреби відрегулюйте їх, а потім за допомогою спиртового рівня перевірте, чи прилад ідеально
вирівняний по горизонталі.
Перш ніж вмикати прилад,
зачекайте принаймні дві години, доки контур циркуляції
холодильного агента досягне
максимальної ефективності
роботи.
Переконайтеся, щоб поблизу
приладу не було джерела
тепла.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ
Переконайтеся, що величина
напруги, яка вказана на
табличці з паспортними
даними, відповідає тій, що у
вас удома.
Допустимі параметри живлення наведені на табличці з
паспортними даними.
Відповідно до нормативних
вимог цей прилад треба
заземлити.
Установлення сушарки має
відповідати поточним правилам техніки безпеки. Для
дотримання цих правил
використовуйте омніполярний вимикач, який би забезпечував розрив контактів між
5
усіма полюсами не менше
3 мм.
У разі пошкодження силового
кабелю замініть його ідентичним. Заміну кабелю живлення
повинен виконувати кваліфікований технік відповідно до
вказівок виробника та чинних правил техніки безпеки.
Звертайтеся в авторизований
сервісний центр.
Після підключення електричні компоненти не мають бути
досяжні користувачеві.
Довжина кабелю живлення
має бути достатньою для
підключення приладу до
електромережі після його
встановлення в меблевий
корпус.
Забороняється використовувати подовжувачі.
Не тягніть за шнур живлення
приладу.
Забороняється використовувати перехідники для штепсельних вилок, якщо прилад
обладнано штепсельною
вилкою.
Якщо вилка, якою оснащено
прилад, не підходить для
розетки, зверніться до кваліфікованого техніка.
Не торкайтеся приладу мокрими частинами тіла й не
користуйтеся ним, перебуваючи босоніж на підлозі.
Забороняється користуватися цим приладом у разі пошкодження шнура живлення
або штепселя, неналежної
роботи або пошкодження чи
падіння. Забороняється
занурювати шнур живлення
або штепсель у воду. Тримайте шнур подалі від гарячих
поверхонь.
За використання пристрою
захисного відключення використовуйте лише моделі з
позначенням
.
6
Прилад придатний до використання у приміщеннях,
температура в яких відповідає наведеним нижче діапазонам (відповідно до кліматичного класу, указаного на
табличці з паспортними
даними).
Прилад може не працювати
належним чином, якщо він
тривалий час перебуває в
середовищі з температурою,
що виходить за межі зазначеного діапазону.
Кліматичний клас T навк.
середовища ( C)
SN Від 10 до 32
N Від 16 до 32
ST Від 16 до 38
T Від 16 до 43
ЕЛЕКТРИЧНИЙ РОЗ’ЄМ
ТІЛЬКИ ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ Й ІРЛАНДІЇ
Заміна запобіжника
Якщо силовий кабель приладу оснащено вилкою з запобіжником типу BS 1363A на
13 ампер, щоб замінити запобіжник у вилці такого типу,
використовуйте запобіжник
із маркуванням ASTA, схвалений для використання із
запобіжниками типу BS 1362.
Виконайте наведені нижче
дії:
1. Зніміть кришку запобіжника (A) та вийміть запобіжник
(Б).
2. Вставте новий запобіжник
на 13 ампер у кришку запобіжника.
3. Вставте обидві деталі у
вилку.
Важливо!
Після заміни запобіжника
кришку запобіжника слід
поставити на місце. Якщо
кришка запобіжника загубилася, забороняється користуватися штепсельною вилкою,
доки не буде здійснено правильну заміну.
Правильну заміну можна
визначити за кольоровою
вставкою або кольоровим
тисненням на словах в основі
штепсельної вилки.
Запасні кришки для запобіжників можна придбати в
місцевому магазині електротоварів.
Тільки для Республіки
Ірландія Інформація, надана
для користувачів у Великобританії, найчастіше буде
актуальною. Однак також
може використовуватися
третій тип штепсельної вилки
та розетки: 2-контактна з
боковим заземлювальним
контактом.
Розетка / штепсельна вилка (інформація дійсна для
обох країн)
Якщо штепсельна вилка
приладу не відповідає типу
розетки, зверніться в Центр
післяпродажного обслуговування, щоб отримати подальші інструкції. Не намагайтеся
самостійно замінити штепсельну вилку. Цю операцію
має виконувати кваліфікований фахівець, дотримуючись
при цьому інструкцій виробника та чинних стандартів
техніки безпеки.
НАЛЕЖНЕ ВИКОРИСТАННЯ
Використовуйте холодильне
відділення виключно для
зберігання свіжих, а морозильне – для зберігання
заморожених продуктів.
Також у морозильному відділенні можна заморожувати
свіжі продукти та кубики
льоду.
Не зберігайте в морозильному та холодильному відділеннях продукти, незагорнуті в
харчову плівку, і уникайте
контакту незагорнутих продуктів із внутрішніми стінками цих відділень.
У приладах можуть бути
спеціальні відділення для
зберігання харчових продуктів.
Якщо в посібнику з експлуатації не вказано інше, ці
відділення можна вилучити,
зберігаючи при цьому функціональність пристрою.
Не проковтуйте вміст (нетоксичний) пакетів із льодом
(у деяких моделях).
Не їжте кубики льоду або
фруктовий лід відразу після
витягання його з морозильного відділення, оскільки це
може призвести до обмороження.
Якщо для деяких моделей
передбачено використання
фільтрів, що прикріпляються
під кришкою вентилятора, ці
фільтри завжди потрібно
використовувати, щоб
холодильник працював
належним чином.
Не зберігайте в морозильному відділенні скляні контейнери з рідинами, оскільки
вони можуть зламатися.
Не закривайте вентилятор
продуктами (за наявності).
Поклавши продукти всередину, переконайтеся, що дверцята зачинено належним
чином (особливо дверцята
морозильної камери).
Пошкоджену прокладку
потрібно якнайшвидше
замінити.
БЕЗПЕКА ДІТЕЙ
Малолітніх (від 0 до 3 років) і
малих дітей (від 3 до 8 років)
не варто залишати біля приладу без нагляду.
До використання приладу
допускаються діти віком від
8 років, особи з фізичними,
сенсорними чи розумовими
вадами, а також особи, які UK
мають незначний досвід чи
знання щодо використання
цього приладу, за умови, що
такі особи отримали інструкції щодо безпечного використання приладу, розуміють
можливий ризик або використовують прилад під наглядом інших відповідальних
осіб. Не дозволяйте дітям
гратися з приладом. Не дозволяйте дітям проводити
очищення або обслуговування приладу без нагляду
дорослих.
Тримайте пакувальні матеріали (поліетиленові пакети,
полістирол тощо) в недоступному для дітей місці.
ЧИЩЕННЯ
ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
Прилад слід відключити від
електромережі перед проведенням будь-яких робіт із
чищення чи обслуговування.
Ніколи не застосовуйте пристрої для очищення паром
ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ
УТИЛІЗАЦІЯ
ПАКУВАЛЬНИХ
МАТЕРІАЛІВ
Пакувальний матеріал на
100% піддається вторинній
переробці та позначений
відповідним символом:
Тому різні частини упаковки
слід утилізувати
відповідально та згідно з
місцевими правилами щодо
утилізації відходів.
УТИЛІЗАЦІЯ ПОБУТОВИХ
ПРИЛАДІВ
Машину виготовлено з
матеріалів, які піддаються
вторинній переробці та
повторному використанню.
Утилізуйте її відповідно до
місцевих правил утилізації
відходів.
Для отримання додаткової
інформації про поводження з
побутовими електричними
приладами їх утилізацію та
вторинну переробку
зверніться до компетентних
місцевих органів, служби
утилізації побутових відходів
або в магазин, де ви
придбали прилад.
Цей прилад марковано
відповідно до Європейської
директиви 2012/19/ЄC про
відходи електричного та
електронного обладнання
(WEEE).
Забезпечивши належну
утилізацію виробу, ви
допоможете уникнути
можливих негативних
наслідків для довкілля та
здоров’я людей, до яких
може призвести неналежне
обслуговування цього
приладу під час утилізації.
7
Символ на виробі або в
супровідній
документації вказує на
те, що прилад не можна
утилізувати як побутові
відходи, і що його потрібно
здати на утилізацію у
відповідні центри збору
відходів для вторинної
переробки електричного й
електронного обладнання.
ПОРАДИ ЩОДО
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Установлюйте прилад у
кімнаті з хорошою
вентиляцією та незначною
вологістю повітря подалі від
джерела теплової енергії
(наприклад, радіатора,
кухонної плити тощо) та в
місцях, куди не потрапляє
пряме сонячне проміння. За
потреби використовуйте
ізоляційну пластину.
Щоб забезпечити належну
вентиляцію, дотримуйтесь
інструкцій з установки.
Недостатня вентиляція
задньої стінки приладу
спричиняє більше
споживання енергії та
зменшує охолоджувальні
властивості приладу.
На температуру всередині
приладу може вплинути
температура навколишнього
середовища, частота
відкривання дверцят, а також
розташування приладу.
Установлюючи температуру,
слід звертати увагу на ці
фактори.
Уникайте зайвого
відкривання дверцят
холодильника.
Заморожені продукти
розморожуйте в
холодильному відділенні.
Низька температура
заморожених продуктів
поширюється на продукти в
холодильному відділенні,
охолоджуючи їх.
Не ставте теплі напої та їжу в
холодильник – спочатку
дайте їм охолонути.
холодильнику не впливає на
рівень споживання енергії.
На полицях слід так
розташовувати продукти,
щоб забезпечити належну
циркуляцію повітря
(продукти не мають
торкатися один одного, а між
задньою стінкою
холодильника та продуктами
має бути певна відстань).
Місце для зберігання
заморожених продуктів
можна збільшити, вилучивши
контейнери та, за наявності,
полицю для накопичення
інею. Рівень споживання
приладом електроенергії при
цьому не зміниться.
Енергоефективні прилади
оснащено потужними
моторами, які слугують
довше, але при цьому
споживають менше
електроенергії. Не
хвилюйтеся, якщо мотор
працює протягом
тривалішого часу.
Розташування поличок у
ДЕКЛАРАЦІЯ
ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
Цей прилад розроблено для
зберігання продуктів
харчування та виготовлено
відповідно до Стандарту (CE)
№ 1935/2004.
Цей прилад розроблено,
виготовлено та представлено
на ринку відповідно до:
— положень про безпеку,
зазначених у Директиві
2006/95/CE щодо
низьковольтного обладнання
8
(яка замінює Директиву
73/23/CEE та подальші
доповнення);
— вимог до захисту,
викладених у Директиві
2004/108/EC щодо
електромагнітної сумісності.
Електричну безпеку приладу
можна гарантувати, лише
якщо його належним чином
підключено до затвердженої
системи електрозаземлення.
Вірпул Юроп с.р.л. єдиний учасник
Віалє Г. Боргі, 27,
21025 – Комеріо (Варезе), ІТАЛІЯ
Завод: Вірлпул Польська Сп. з.о.о.
Адреса: Вул. Ген.Т.Бора-Коморовскіего, 6, 51-210,
Вроцлав, Польща
Для України:
ТОВ «Вірлпул Україна»
01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44.
Телефон гарячої лінії в Україні:
0-800-501-15-00
Зроблено в Польщі
UK
Посібник з експлуатації та догляду
ОПИС
ПРОДУКТУ
ВИРІБ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
16
18
21
22
13
15
17
19
12 11
20
Холодильне відділення
1. Електронна панель керування/освітлювальний елемент
2. Полиці
3. Лоток для пляшок
4. Ящик для сиру + кришка
5. Сенсорна кришка
6. Охолоджувальне відділення
(найкраще підходить для зберігання м’яса та риби)
7. Табличка з технічними даними та торговельною назвою.
8. Контейнер для фруктів і
овочів
9. Роздільник поличок холодильного відділення
10. Комплект для перевішування дверцят на інший бік
11. Лотки на дверцятах
12. Лоток для яєць
13. Напівполичка для дрібних
продуктів
14. Розділювач пляшок
15. Поличка для пляшок
16. Ущільнювач для дверцят
Морозильне відділення
16. Ущільнювачі для дверцят
17. Аксесуар для накопичення
інею
18. Контейнери морозильної
камери
19. Полиці
20. Роздільник поличок морозильного відділення
21. Нижній контейнер в найхолоднішій зоні
найкраща для заморожування
свіжих продуктів
22. Лоток для льоду
9
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
1
2
1. Світлодіодні індикатори
(вказують на значення поточної температури або на те, чи
активовано функцію «Швидке
охолодження»)
2. Кнопка «ШВИДКЕ
ОХОЛОДЖЕННЯ» / Кнопка
«Температура»
ТЕХНІЧНІ
ДАНІ
ГАБАРИТИ ВИРОБУ
Висота
2010
мм
Ширина
595
мм
Глибина
655
мм
КОРИСНИЙ ОБ'ЄМ ХОЛОДИЛЬНИКА (L)
258
L
КОРИСНИЙ ОБ'ЄМ МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ
(L)
111
л
СИСТЕМА РОЗМОРОЖУВАННЯ
Холодильник
Ручна функція
Морозильна камера
Ручна функція
ЧАС ПІДНІМАННЯ (ГОД.)
24
год.
ХОЛОДОПРОДУКТИВНІСТЬ (КГ/24 ГОД.)
5,0
кг/24 год.
ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ (КВТГОД./24 ГОД.)
0,69
кВтгод./24 год.
РІВЕНЬ ШУМУ (ДБ)
38
дБ
КЛАС ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ
A++
10
UK
ДВЕРЦЯТА
ЗМІНА НАПРЯМКУ ВІДКРИВАННЯ ДВЕРЦЯТ
Примітка. Напрямок відкривання дверцят можна змінити. Гарантія не поширюється на цю дію,
якщо її виконують працівники Центру післяпродажного обслуговування. Рекомендується перевішувати дверцята удвох.
Дотримуйтесь порад, вказаних у інструкції з
монтажу.
ОСВІТЛЕННЯ
ХОЛОДИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ
Для освітлення всередині холодильного відділення використовується система світлодіодів,
які не лише забезпечують краще освітлення, а й
заощаджують споживання електроенергії.
Якщо система світлодіодного освітлення не
працює, зверніться до центру обслуговування клієнтів, щоб вам її замінили.
Важливо: Внутрішнє освітлення холодильного відділення вмикається під час відкривання дверцят. Якщо дверцята залишатимуться
відчиненими протягом понад 8 хвилин,
світло вимкнеться автоматично.
ПОЛИЦІ
Усі полиці та висувні шухляди можна вийняти.
ХОЛОДИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
З СИСТЕМОЮ NO-FROST
Розморожування холодильного відділення
відбувається повністю
автоматично.
Краплі води на задній стінці всередині
холодильного відділення вказують на те, що
запущено процес автоматичного
розморожування. Тала вода автоматично стікає в
дренажний отвір і накопичується в контейнері,
звідки потім випаровується.
11
РОЗМОРОЖУВАННЯ МОРОЗИЛЬНОГО
ВІДДІЛЕННЯ
Морозильне відділення слід розморожувати
один-два рази на рік або в разі утворення
надмірного шару інею (товщиною понад 3 мм).
Утворення інею – це нормальне явище.
Кількість і швидкість накопичення інею залежать
від умов у приміщенні та частоти відкривання
дверцят.
Щоб розморозити прилад, вимкніть його та
вийміть з нього всі продукти.
Залиште дверцята відчиненими, щоб іній танув.
Для приладів, зображених на малюнку, витягніть
дренажну ринву для талої води та поставте під
неї якийсь контейнер.
Коли операцію завершено, поверніть дренажну
ринву на місце.
Очистіть внутрішні поверхні морозильника.
Промийте та висушіть їх.
Знову ввімкніть прилад і покладіть у нього
продукти.
АКСЕСУАРИ
ЛОТОК ДЛЯ ЯЄЦЬ
РОЗДІЛЮВАЧ ПЛЯШОК
ЛОТОК ДЛЯ ЛЬОДУ
АКСЕСУАР ДЛЯ
НАКОПИЧЕННЯ ІНЕЮ
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СИРУ
РОЗДІЛЬНИК ПОЛИЧОК
МОРОЗИЛЬНОГО
ВІДДІЛЕННЯ
РОЗДІЛЬНИК ПОЛИЧОК
ХОЛОДИЛЬНОГО
ВІДДІЛЕННЯ
12
UK
ЕКСПЛУАТАЦІЯ
ПРИЛАДУ
ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ
ЗАПУСК ПРИЛАДУ
Якщо підключити прилад до електромережі, він
автоматично розпочне роботу.
Зачекайте принаймні 4–6 годин після запуску
холодильника, перш ніж заповнювати його
продуктами харчування.
НАЛАШТУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
За умовчанням прилад налаштовано на роботу в
межах рекомендованої середньої температури.
Докладні відомості про встановлення
температури наведено в документі «Інструкція
для щоденного використання».
Після підключення приладу до електромережі
його дисплей засвітиться, і приблизно протягом
1 секунди на ньому відображатимуться всі
значки. Активуються стандартні (заводські)
настройки холодильного відділення.
Примітка: Відображене значення відповідає
середньому рівню температури в усьому
холодильному відділенні.
ВСТАНОВЛЕННЯ
УСТАНОВЛЕННЯ ОДНОГО ВІДДІЛЕННЯ
Щоб забезпечити належну вентиляцію,
потурбуйтеся, щоб між бічними та верхньою
стінками приладу залишився певний вільний
простір.
Відстань між задньою стінкою приладу та стіною
позаду неї має становити понад 50 мм.
Якщо відстань буде меншою, збільшиться рівень
споживання енергії приладом.
50mm
ВСТАНОВЛЕННЯ ВСТАВОК
Встановіть вставки у верхній та нижній частині
конденсатора (відповідно до малюнка) із задньої
сторони приладу.
50mm
13
ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ
ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОСТОРУ МОРОЗИЛЬНОГО
ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ
• Витягніть ящики, щоб розмістити в
морозильному відділенні великі продукти.
• Розташовуйте продукти безпосередньо на
полицях морозильного відділення.
• Вийміть додаткові знімні аксесуари.
• Не блокуйте продуктами харчування область
вентиляції повітря (задня стінка та нижня частина
всередині приладу).
• Усі полиці та висувні шухляди можна вийняти.
• На температуру всередині приладу може
вплинути температура навколишнього
середовища, частота відкривання дверцят, а
також розташування приладу.
Установлюючи температуру, слід звертати увагу
на ці фактори.
• Аксесуари приладу не слід мити в посудомийній
машині, якщо не надано інших вказівок.
ФУНКЦІЇ
6TH SENSE
Ця функція дозволяє швидко
забезпечити оптимальні умови
зберігання (відносно температури
та вологості) усередині приладу.
Режим 6th Sense працює
автоматично.
ШВИДКЕ
ОХОЛОДЖЕННЯ
Цю функцію рекомендовано
використовувати, якщо в
холодильне та морозильне
відділення завантажено забагато
продуктів.
Функція «Швидке охолодження»
допомагає підвищити рівень
холодопродуктивності в
холодильному та морозильному
відділеннях.
Щоб максимально збільшити
холодопродуктивність, не
вимикайте вентилятор.
Примітка: Функцію «Швидке
охолодження» також необхідно
вмикати, перш ніж класти свіжі
продукти для заморожування у
морозильну камеру, щоб
максимально підвищити
холодопродуктивність.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПРО ВІДКРИТІ
ДВЕРЦЯТА
Якщо дверцята приладу
залишаються відчиненими протягом
понад 5 хвилин, буде активовано
сигнал попередження про відкриті
дверцята.
На панелі про активацію сигналу
свідчить світлодіодний індикатор
дверцят, що блимає.
Якщо дверцята приладу
залишаються відчиненими протягом
понад 8 хвилин, світлодіодний
індикатор дверцят на панелі згасне.
14
UK
СИСТЕМА
НАКОПИЧЕННЯ ІНЕЮ
СИСТЕМА НАКОПИЧЕННЯ ІНЕЮ
полегшує процедуру
розморожування для морозильного
відділення. Аксесуар для
НАКОПИЧЕННЯ ІНЕЮ (рис. 1)
розроблено для накопичення інею,
який утворюється в морозильному
відділенні. Його можна легко
витягнути й очистити, отож час,
необхідний на розмороження
морозильного відділення, значно
скоротиться.
Щоб видалити іній з аксесуара для
НАКОПИЧЕННЯ ІНЕЮ, дотримуйтеся
наведеної нижче процедури.
ОЧИЩЕННЯ
АКСЕСУАРА ДЛЯ
НАКОПИЧЕННЯ ІНЕЮ
- Відкрийте дверцята морозильного
відділення та витягніть верхній
контейнер (рис. 2).
- Відкріпіть аксесуар для
НАКОПИЧЕННЯ ІНЕЮ (рис. 3) та
вилучіть його (рис. 4),
дбаючи про те, щоб не впустити
його на скляну полицю,
розташовану нижче.
Примітка: Якщо аксесуар застряг
або його важко вилучити, не тягніть
його силою. Натомість
дотримуйтеся процедури повного
розмороження морозильного
відділення.
- Закрийте дверцята морозильного
відділення.
- Видаліть іній з аксесуара,
промивши його під проточною
(теплою, але не гарячою) водою
(рис. 5).
- Висушіть аксесуар і витріть краплі
води з його пластикових частин,
використовуючи для цього м’яку
тканину.
- Вставте аксесуар на місце,
розташувавши його так, як це
показано на рис. 7-А. Потім
прикріпіть аксесуар таким чином,
щоб пролунало клацання (рис. 7-Б).
- Вставте верхній контейнер і
закрийте дверцята морозильного
відділення.
Аксесуар для НАКОПИЧЕННЯ ІНЕЮ
можна очищати окремо (без
необхідності повного
розмороження морозильного
відділення). Очищаючи аксесуар для
НАКОПИЧЕННЯ ІНЕЮ, ви зможете
уникнути необхідності
повного
1
розмороження морозильного
відділення.
2
3
4
Click!!
5
7
6
A
B
ck!!
Cli
15
ПОРАДИ ЩОДО ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ
ХОЛОДИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
Холодильне відділення ідеально підходить для
зберігання приготованих страв, свіжих продуктів
і законсервованої їжі, молочних продуктів,
фруктів і овочів, а також напоїв.
ВЕНТИЛЯЦІЯ ПОВІТРЯ
відділення.
Природна циркуляція повітря в холодильному
відділенні викликає різну температуру в певних
зонах холодильника. Найнижча температура
спостерігається над контейнером для овочів і
фруктів, а також біля задньої стінки
холодильника. Найвища температура – у верхній
частині відділення біля передньої стінки
Недостатня вентиляція призводить до
підвищеного енергоспоживання та зменшення
охолоджувальних властивостей приладу.
Не блокуйте отвори для повітря продуктами на
інших полицях - вони оптимізовані для
забезпечення належної циркуляції повітря та
збереження продуктів.
ЗБЕРІГАННЯ СВІЖИХ ПРОДУКТІВ І НАПОЇВ
або капустою.
Для зберігання продуктів використовуйте
пластикові, металеві, алюмінієві та скляні
контейнери, що піддаються вторинній переробці,
а також харчову плівку.
›
Завжди використовуйте герметично закриті
контейнери для зберігання рідин і їжі, яка може
виділяти специфічний запах або може
зіпсуватися через такий специфічний запах.
› Продукти, що виділяють велику кількість
етилену, та ті, які є чутливими до цього газу,
наприклад, фрукти, овочі та салат, завжди
необхідно зберігати окремо або загортати, щоб
не скоротити строк їхнього зберігання;
наприклад, не зберігайте помідори разом з ківі
›
Не зберігайте продукти надто близько один
до одного, щоб забезпечити належну циркуляцію
повітря.
› Щоб уникнути падіння пляшок, можна
використовувати утримувач пляшок.
›
Якщо кількість продуктів для зберігання в
холодильнику невелика, рекомендуємо
використовувати для цього полиці над
контейнером для овочів і фруктів, адже в цій зоні
холодильного відділення спостерігається
найнижча температура.
МІСЦЕ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ СВІЖИХ ПРОДУКТІВ І
НАПОЇВ
›
На полицях холодильника: приготовлені
страви, тропічні фрукти, сири, делікатеси.
› У зоні з найнижчою температурою (над
контейнером для овочів і фруктів): м’ясо, риба,
м’ясна нарізка, пироги.
16
›
У контейнері для овочів і фруктів: фрукти,
салат, овочі.
›
На поличках дверцят: масло, варення, соуси,
соління, консерви, напої у пляшках і картонних
пакетах, яйця.
UK
Умовні позначки
ЗОНА ПОМІРНОЇ
ТЕМПЕРАТУРИ
Рекомендується для зберігання
тропічних фруктів, консервів,
напоїв, яєць, соусів, соління,
масла, варення.
ЗОНА ОХОЛОДЖЕННЯ
Рекомендується для зберігання
сиру, молока, продуктів
щоденного споживання,
делікатесів, йогурту.
ЗОНА НАЙНИЖЧОЇ
ТЕМПЕРАТУРИ
Рекомендується для зберігання
м'ясних закусок, десертів.
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ФРУКТІВ І
ОВОЧІВ
КОНТЕЙНЕР ЗОНИ
ЗАМОРОЖУВАННЯ
(ЗОНА МАКСИМАЛЬНОГО
ХОЛОДУ) Рекомендується для
заморожування свіжих/
приготовлених продуктів.
КОНТЕЙНЕРИ МОРОЗИЛЬНОЇ
КАМЕРИ
Примітка
Сірий колір умовної позначки
не співпадає з кольором
контейнерів
17
МОРОЗИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
Морозильне відділення холодильника ідеально
підходить для зберігання заморожених продуктів
харчування, приготування кубиків льоду та
заморожування свіжих продуктів.
ПОРАДИ ЩОДО ЗАМОРОЖУВАННЯ ТА
ЗБЕРІГАННЯ СВІЖИХ ПРОДУКТІВ
› Рекомендуємо додавати до заморожених
продуктів записки з назвою цих продуктів і
вказаною датою початку заморожування. Таким
чином, ви зможете швидко знайти потрібний
продукт і визначити продукти, термін
придатності яких добігає кінця. Повторно не
заморожуйте розморожені продукти.
›
Перед заморожуванням свіжих продуктів їх
необхідно щільно упакувати, використовуючи
щось одне з наведеного нижче:
алюмінієву фольгу, харчову плівку, поліетиленові
пакети, що не пропускають повітря та воду,
поліетиленові контейнери з кришками або
контейнери морозильного відділення,
призначені для заморожування свіжих продуктів.
›
Щоб отримати заморожені продукти
найвищої якості, слід використовувати свіжі,
дозрілі та високоякісні продукти.
ЗАМОРОЖЕНІ ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ:
ПОРАДИ ЩОДО КУПІВЛІ
Купуючи заморожені продукти, дотримуйтеся
наведених нижче вказівок:
›
Перевіряйте, чи не пошкоджено упаковку
(заморожені продукти можуть зіпсуватися в
пошкодженій упаковці). Якщо упаковка здута або
має вологі ділянки, можливо, через погані умови
зберігання продукти в упаковці почали
розморожуватися.
› Додавайте заморожені продукти до кошика
наприкінці свого купівельного маршруту та
переносьте їх у теплоізоляційній сумці, що
18
Максимальну вагу свіжих продуктів, яку можна
заморозити протягом доби, указано на табличці з
технічними даними (... кг/24 год).
Якщо у вас є невелика кількість продуктів для
зберігання в морозильнику, рекомендується
використовувати середню зону.
›
Свіжі фрукти й овочі бажано заморожувати
одразу після того, як вони були зібрані, щоб
зберегти оригінальні харчові властивості,
насиченість смаку, колір і запах продуктів. Деякі
види м’яса, наприклад дичину, перед
заморожуванням слід на певний час підвісити,
щоб висушити.
›
Завжди давайте гарячій їжі охолонути, перш
ніж розташовувати її в морозильному відділенні.
›
Повністю або частково розморожені
продукти потрібно негайно спожити.
Повторно не заморожуйте розталі неприготовані
продукти. Після приготування розталих
продуктів їх можна знову заморозити.
›
Не заморожуйте пляшки з рідиною.
› Використовуйте функцію швидкого
охолодження для пришвидшення охолодження
процесу заморожування (див. «Інструкцію для
щоденного використання»).
втримує холодну температуру.
› Після повернення додому негайно помістіть
заморожені продукти в морозильне відділення.
› Якщо продукти навіть частково розморозилися,
не заморожуйте їх повторно. Такі продукти
потрібно спожити протягом однієї доби.
› Уникайте або зводьте до мінімуму змінення
температури. Уживайте продукт протягом
періоду його найкращої якості, термін
завершення якого вказано на упаковці.
› Завжди дотримуйтеся умов зберігання
продуктів, зазначених на упаковці.
ЧАС ЗБЕРІГАННЯ
ЗАМОРОЖЕНИХ ПРОДУКТІВ
М’ЯСО
(у місяцях) РАГУ
Яловичина
8 - 12
М’ясо, птиця
UK
(у місяцях) ФРУКТИ
2-3
Яблука
(у місяцях)
12
Свинина, телятина
6-9
МОЛОЧНІ
ПРОДУКТИ
Ягнятина
Кролятина
6-8
4-6
Масло
Сир
6
3
Ожина
8 - 12
Смородина/порічки 8 - 12
Фарш/тельбухи
2-3
Сметана
1-2
Вишні та черешні
10
Сосиски та ковбаси
1-2
Морозиво
Яйця
2-3
8
Курка
5-7
СУПИ ТА СОУСИ
Персики
Груші
Сливи
10
8 - 12
10
Індичатина
Пташині тельбухи
6
2-3
Суп
Соус до м’ясних
страв
Паштет
2-3
2-3
Малина
Полуниця
8 - 12
10
1
Ревінь
10
8
Фруктові соки
(апельсиновий,
лимоновий,
грейпфрутовий)
4-6
ПТИЦЯ
РАКОПОДІБНІ
Річковий рак, омар
1-2
Рататуй
Краб, омар
1-2
КОНДИТЕРСЬКІ ТА
ХЛІБОБУЛОЧНІ
ВИРОБИ
МОЛЮСКИ
Абрикоси
8
ОВОЧІ
Хліб
Пироги
1-2
4
Спаржа
Базилік
8 - 10
6-8
РИБА
Торти, тістечка
2-3
Квасоля
12
«Жирна» риба
2-3
(лосось, оселедець,
скумбрія)
«Пісна» риба (тріска, 3 - 4
морський язик)
Млинці, оладки
1-2
Артишоки
8 - 10
Неприготовані
кондитерські
вироби
Кіш
2-3
Броколі
8 - 10
1-2
8 - 10
Піца
1-2
Брюссельська
капуста
Цвітна капуста
Морква
Селера
Гриби
Петрушка
Перець
Горох
Вогненні боби
Шпинат
12
Помідори
8 - 10
Кабачки
8 - 10
Устриці (обчищені)
1-2
8 - 10
10 - 12
6-8
8
6-8
10 - 12
12
12
19
РЕКОМЕНДАЦІЇ У ВИПАДКУ
НЕВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ
ВІДСУТНІСТЬ/ВІДПУСТКА
У випадку довготривалої відсутності
рекомендовано звільнити холодильник від
продуктів харчування та вимкнути його, щоб
заощадити споживання електроенергії.
ПЕРЕЇЗД
1. Вийміть усі внутрішні
3. Закрутіть ніжки регульованої висоти, щоб
частини холодильника.
вони не торкалися опорної поверхні.
2. Добре обгорніть частини холодильника
папером та зафіксуйте їх за допомогою клейкої
стрічки так, щоб вони не стукались одна об одну
та не загубилися.
4. Закрийте дверцята та зафіксуйте їх за
допомогою клейкої стрічки, а також за
допомогою клейкої стрічки прикріпіть кабель
живлення до приладу.
ЗБІЙ В ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ
У разі виникнення збою в електромережі
зателефонуйте до місцевої компанії, що постачає
електроенергію, та запитайте, коли буде
відновлено постачання електроенергії.
Примітка: Зверніть увагу, що повністю
заповнений харчами холодильник
підтримуватиме низьку температуру довше, ніж
частково заповнений холодильник.
Якщо на продуктах спостерігаються кристалики
льоду, це означає, що вони все ще заморожені,
але їхні смакові властивості та запах може бути
втрачено.
Якщо стан продуктів харчування незадовільний,
їх краще викинути.
20
Якщо збій в електромережі триває до 24 годин,
виконайте наведені нижче дії.
Не відкривайте дверцята приладу. Це
забезпечить підтримання низької температури в
холодильнику протягом тривалішого часу.
Якщо збій в електромережі триває понад
24 години, виконайте наведені нижче дії.
Перекладіть продукти харчування з
морозильного відділення до переносного
холодильника. Якщо цю дію неможливо виконати
та якщо відсутні штучні пакети з льодом, у першу
чергу потрібно спожити ті продукти харчування,
що швидко псуються.
Спорожніть форму для кубиків льоду.
UK
ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Перш ніж виконувати чищення або технічне
обслуговування, від’єднайте прилад від
електромережі або витягніть вилку з розетки.
Ніколи не використовуйте абразивні миючі
засоби. Ніколи не використовуйте займисті
рідини для миття холодильника.
› Періодично мийте прилад за допомогою
ганчірки та розчину теплої води з нейтральним
миючим засобом (особливо, якщо мова йде про
внутрішні частини холодильника).
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Не застосовуйте пристрої чищення парою.
Кнопки та дисплей панелі керування не можна
протирати рідинами, які містять спирт, а лише
сухою ганчіркою.
› Потрібно регулярно чистити конденсатор,
розташований на задній стінці приладу,
використовуючи пилосос.
Важливо!
› Зовнішню поверхню приладу й ущільнювач для
дверцят почистіть за допомогою вологої
ганчірки, а потім витріть насухо м'якою
тканинною серветкою.
› Кнопки та дисплей панелі керування не можна
протирати рідинами, які містять спирт, а лише
сухою ганчіркою.
› Труби системи охолодження розташовані
поблизу піддону для збору розмороженого
льоду та можуть нагріватися. Періодично чистьте
ці труби за допомогою пилососа.
Для забезпечення безперервного та
правильного потоку талої
води регулярно чистіть дренажний отвір
всередині на задній стінці холодильника поруч
з шухлядою для фруктів і овочів за допомогою
інструмента, що постачається в комплекті.
21
ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
ТА ПІСЛЯПРОДАЖНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПЕРШ НІЖ ЗВЕРТАТИСЯ В ЦЕНТР
ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ,
ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАВЕДЕНОЮ НИЖЧЕ
ІНФОРМАЦІЄЮ.
Проблеми з ефективністю роботи приладу
можуть бути часто спричинені незначними
неполадками, які можна виправити самостійно та
без використання додаткових інструментів.
ЗВУКИ ПРИЛАДУ ПІД ЧАС
ФУНКЦІОНУВАННЯ
Звук, що лунає під час функціонування приладу, –
це нормальне явище, адже прилад має певну
кількість вентиляторів і двигунів, що автоматично
вмикаються та вимикаються.
ДЕЯКІ СПОСОБИ ЗМЕНШЕННЯ ГУЧНОСТІ
ДЕЯКИХ ЗВУКІВ, ЩО ЛУНАЮТЬ ПІД ЧАС
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИЛАДУ:
навколишніх меблів.
› Підніміть прилад і встановіть його на рівній
поверхні.
› Не встановлюйте прилад надто близько до
› Перевірте, чи правильно встановлено
компоненти всередині приладу.
› Перевірте, чи пляшки та контейнери не
контактують один з одним.
ДЕЯКІ ЗВУКИ, ЩО МОЖУТЬ ЛУНАТИ ПІД ЧАС
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИЛАДУ
Шипіння під час першого
Звук булькотіння, коли рідкий
ввімкнення приладу або
холодильний агент надходить у
ввімкнення після тривалого
труби холодильника.
періоду простою.
Звук «бр-р-р» лунає під час
роботи компресора.
Дзижчання, коли починає
працювати водопровідний
вентиль і вентилятор.
Клацання термостата, який
регулює частоту роботи
компресора.
22
Потріскування, коли починає
працювати компресор.
UK
ПОСІБНИК
З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Проблема
Можлива причина
Рішення
ПРИЛАД НЕ ПРАЦЮЄ
Можливо, виникли проблеми з
електропостачанням приладу.
› Перевірте, чи вставлено шнур
живлення в розетку з
відповідною напругою.
› Перевірте, чи справні захисні
пристрої і запобіжники
електричної системи будинку
ПІДДОН ДЛЯ ЗБОРУ
РОЗМОРОЖЕНОГО ЛЬОДУ
МІСТИТЬ ВОДУ
Це нормальне явище за умов
спекотної або вологої погоди.
Піддон може навіть бути
наполовину заповненим.
› Переконайтеся, що прилад
стоїть рівно, й тала вода не
виливається з піддону.
НАГРІВАЮТЬСЯ КРАЇ
ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ
ПРИЛАДУ, ЩО
КОНТАКТУЮТЬ З
УЩІЛЬНЮВАЧЕМ ДЛЯ
ДВЕРЦЯТ
НЕ ПРАЦЮЄ ОСВІТЛЕННЯ
Це не є несправністю.
Це явище є нормальним в
умовах спекотної погоди або
під час роботи компресора.
Можливо, потрібно замінити
лампочку.
Можливо, прилад перебуває в
режимі очікування
ДВИГУН НАДТО ТРИВАЛИЙ
ЧАС ПЕРЕБУВАЄ В РОБОТІ
На тривалість роботи двигуна
можуть впливати різні чинники:
частота відкривання дверцят,
обсяг продуктів харчування, що
зберігаються, температура у
приміщенні, налаштування
параметрів температури.
› Перевірте, чи справні захисні
пристрої і запобіжники
електричної системи будинку.
› Перевірте, чи вставлено шнур
живлення в розетку з
відповідною напругою
› Якщо світлодіоди розбиті,
користувачу слід звернутися в
сервісний центр, щоб замінити
несправні їх, а світлодіоди
такого типу є лише в наших
центрах післяпродажного
обслуговування або у
авторизованих продавців.
› Переконайтесь, що
встановлено правильні
налаштування приладу.
› Перевірте, щоб в приладі
зберігався не великий обсяг
продуктів.
› Не відкривайте занадто часто
дверцята приладу, якщо в
цьому немає нагальної потреби.
› Перевірте, щоб дверцята були
надійно зачинені.
23
ЗАВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА
ВСЕРЕДИНІ ПРИЛАДУ
Причин несправності може
бути кілька (див. розділ
«Рішення»)
› Переконайтесь, що
конденсатор не забився
конденсатор (задня частина
приладу) пилом і ворсом.
› Переконайтесь, щоб дверцята
були надійно закриті.
› Переконайтесь, щоб дверцята
були герметично закриті.
› Зазвичай двигун працює
довше, якщо надворі або в
кімнаті спекотно.
› Якщо дверцята приладу
залишити відчиненими
протягом тривалого часу або
якщо зберігається значний
обсяг продуктів харчування,
двигун працюватиме довше,
щоб установити низьку
температуру всередині
приладу.
ДВЕРЦЯТА ПРИЛАДУ
ПОГАНО ВІДЧИНЯЮТЬСЯ ТА
ЗАЧИНЯЮТЬСЯ
Причин несправності може
бути кілька (див. розділ
«Рішення»)
› Перевірте, щоб продукти
харчування не блокували
дверцята приладу.
› Перевірте, щоб внутрішні
частини приладу або лоток для
льоду були розташовано
правильно.
› Перевірте, щоб ущільнювач
для дверцят не був брудним і
липким.
› Переконайтеся, що прилад
установлено рівно.
24
UK
ЦЕНТР
ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПЕРШ НІЖ ЗВЕРТАТИСЯ ДО
ЦЕНТРУ ПІСЛЯПРОДАЖНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ,
ВИКОНАЙТЕ НАВЕДЕНІ
НИЖЧЕ ДІЇ
1. Перевірте, чи можна вирішити проблему
самостійно за допомогою порад, наведених у
розділі «ПОСІБНИК ІЗ УСУНЕННЯ
НЕСПРАВНОСТЕЙ».
2.
Вимкніть прилад і знову ввімкніть його, щоб
перевірити, чи не зникла несправність
ЯКЩО ПІСЛЯ ВИЩЕВКАЗАНОЇ ПЕРЕВІРКИ
НЕСПРАВНІСТЬ НЕ ЗНИКНЕ, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО
НАЙБЛИЖЧОГО ЦЕНТРУ ПІСЛЯПРОДАЖНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Щоб отримати допомогу, зверніться за номером,
що вказаний у гарантійному талоні, або
дотримуйтесь інструкцій на сайті www.
whirlpool.eu
Підготуйте таку інформацію:
• короткий опис несправності;
• тип і точну модель приладу;
• сервісний номер (номер після слова Service на
паспортній табличці). Сервісний номер також
указано в гарантійному талоні;
• повна поштова адреса;
• ваш номер телефону.
Якщо потрібен ремонт, зверніться до
авторизованого центру післяпродажного
обслуговування (щоб гарантувати правильність
ремонту та використання оригінальних
запчастин).
Виробник:
Whirlpool Europe s.r.l. - єдиний учасник
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy
25
Інструкція з монтажу
7
SERVIC E
26
1.
4x
C
B
A
1x
1x
UK
D
1x
min.
50 мм
2.
3.
27
4.
5.
6.
A
28
7.
8.
UK
9.
29
10.
11.
30
12.
13.
14.
15.
UK
A
31
16.
17.
B
18.
19.
A
A
32
B
UK
400010814092
Whirlpool® є зареєстрованою торговельною маркою компанії Whirlpool, США.
001
n
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising