Whirlpool | WSE5530 A+W | Instruction for Use | Whirlpool WSE5530 A+W Uživatelská příručka

Whirlpool WSE5530 A+W Uživatelská příručka
NÁVOD VE ZKRATCE
Připojte spotřebič k vodovodní a elektrické síti (viz návod k
instalaci).
Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte přiložený
návod k použití.
‫ڹ‬
훽

훾
6th Sense
(funkce 6. smysl)
Zapíná se automaticky a znamená, že spotřebič se snaží dosáhnout
optimálních skladovacích podmínek.
CZ
Child Lock
(dětská pojistka)
K zablokování/odblokování tlačítek ovládacího panelu a dávkovače
vody/ledu stiskněte tlačítko "Child Lock". Zobrazí se příslušný
symbol.
훿
Eco mode
Umožňuje úsporu energie. Funkci zapnete nebo vypnete současným
stisknutím tlačítek "Reset filter/alarm" a "Child Lock" na 5 vteřin, až
zazní zvukový signál.
Jestliže je funkce zapnutá, displej se rozsvítí pouze tehdy, když
manipulujete se spotřebičem nebo s ovládacím panelem; jinak svítí
jen symbol
.
Uvědomte si prosím, že tímto postupem se spotřebič neodpojí od
elektrické sítě.












Vodní filtr (je-li u modelu)
Barva symbolu signalizuje stav filtru.
Zelená: nový filtr
Modrá: filtr je v dobrém stavu
Červená (svítí): blíží se vyčerpání filtru
Červená (bliká): vyměňte filtr.
Po výměně stiskněte tlačítko "Reset filter/alarm",
až symbol zezelená.
Reset Filter Alarm
(tlačítko vypnutí poplachů)
Zvukové poplachy vypnete
stisknutím tlačítka "Reset
Filter/Alarm".
Poplach poruchy
Viz část "Co dělat, když...".
Pouze pro Evropu
00800-40088400 - www.whirlpool.eu/myfridge
Poplach výpadku elektřiny
Viz část "Co dělat, když...".




Filtr proti bakteriím a zápachu
(je-li u modelu)
Když symbol bliká, je nutné vyměnit filtr.
Po výměně stiskněte tlačítko "Reset filter/alarm", až
symbol přestane blikat.
Pouze pro Evropu
00800-40088400 - www.whirlpool.eu/myfridge

Mrazicí oddíl
P. Automatický výrobník ledu
Q. Zásuvka na led
R. Vnitřní osvětlení
S. Skleněné police / mřížky (podle modelu)
T. Zásuvka / horní koš (podle modelu)
U. Zásuvka / dolní koš (podle modelu)
V. Dveřní přihrádky
Teplota mrazicího oddílu
Chcete-li změnit nastavenou teplotu, stiskněte
tlačítko Freezer temp.
Teplota chladicího oddílu
Chcete-li změnit nastavenou teplotu, stiskněte
tlačítko "Fridge temp".
Otevřené dveře mrazicího oddílu
Otevřené dveře chladicího oddílu
Chladicí oddíl
A. Vnitřní osvětlení (podle modelu)
B. Prostřední osvětlení (podle modelu)
C. Police
D. Police - víko zásuvky
E. Zásuvka "snack" (podle modelu)
F. Zásuvka na ovoce a zeleninu
G. Regulace vlhkosti v zásuvce na ovoce a zeleninu (je-li u
modelu)
H. Zásuvka na maso / ovoce a zeleninu
I. Regulace teploty v zásuvce na maso / ovoce a zeleninu
(je-li u modelu)
J. Typový štítek
K. Zásuvka na mléčné výrobky
L. Dveřní přihrádky
M. Přihrádka 2 l s držákem na láhve (je-li u modelu)
N. Přihrádka 0, 75 l
O. Vodní filtr (podle modelu)
Fast Freezing
(rychlé zmrazování)
Zapněte několik hodin před vložením potravin ke
zmrazování do mrazicího oddílu (24 hodin předem
při zmrazováním velkého množství potravin).
Funkci zapnete stisknutím tlačítka "Fast Freezing",
na displeji se objeví symbol
.
Funkce se automaticky vypne za 24 hodin, nebo ji
můžete vypnout sami stisknutím stejného tlačítka.
Vacation Mode
(režim Dovolená)
Tuto funkci je možné použít v případě dlouhodobé
nepřítomnosti. Funkci zapnete nebo vypnete
stiskněte tlačítka "Vacation mode". Svítící symbol
znamená, že je chladicí oddíl mnohem teplejší. Po
zapnutí této funkce je nutné z chladicího oddílu
vyjmout všechny potraviny, které by se mohly zkazit,
a zavřít dveře: chladicí oddíl si udrží takovou teplotu,
aby se netvořily nepříjemné pachy.
Mrazicí oddíl ale bude stále zapnutý: můžete ho
používat jako obvykle.
Voda
a led
Odběr vody a ledu je stále možný a příslušné
symboly stále svítí.
Vlastnosti, technické údaje a obrázky se mohou lišit
podle modelu.
D
GB
F
NL
E
P
I
GR
S
N
DK
FIN
PL
CZ
SK
H
RUS BG
RO
NÁVOD VE ZKRATCE
Co dělat, když...
Možné příčiny
Řešení
CZ
Co dělat, když...
Možné příčiny
Řešení
Než se obrátíte na servisní službu, pokuste se problém vyřešit sami s využitím následujících rad.
Možný problém elektrického napájení spotřebiče
Zkontrolujte, zda:
• nedošlo k výpadku proudu
• je zástrčka správně zasunutá do zásuvky a případný dvoupólový
síťový vypínač je ve správné poloze (umožňuje napájení
spotřebiče)
• elektrické jištění ve vaší bytové instalaci funguje správně
• napájecí kabel není poškozený
• je napětí správné
Může být zapnutá funkce klidového stavu "Stand-by" (podle
modelu) nebo ekologický režim "Eco mode".
Symbol "Antibakteriální filtr"
zčervenal, a/nebo bliká.
Antibakteriální filtr je vyčerpaný (je-li u modelu).
Vyměňte filtr (viz Návod ve zkratce).
Symbol "Vodní filtr" změnil
barvu.
Vodní filtr je téměř vyčerpaný/vyčerpaný (je-li u modelu).
Vyměňte filtr (viz Návod ve zkratce). Pokyny k výměně filtru
najdete v návodu k použití.
Jestliže je spotřebič vybaven dávkovačem vody a ledu:
Nový spotřebič dosáhne ideální teploty k výrobě ledu asi za jednu
Počkejte, až mraznička dosáhne vhodné teploty.
noc.
Automatický výrobník ledu
nefunguje
• Vypněte funkci (viz Návod ve zkratce).
V teplém podnebí nebo ve vytopené místnosti je normální, že
motor běží delší dobu. Navíc, jestliže byly dveře dlouho otevřené, Nestavte spotřebič na místa vystavená přímému slunečnímu
nebo když jste vložili příliš velké množství potravin, bude motor
záření nebo do blízkosti tepelných zdrojů.
běžet delší dobu, aby ochladil vnitřek chladničky.
Motor běží příliš dlouho
V kondenzátoru může být prach nebo chmýří.
Odstraňte čelní podstavec (viz návod k instalaci) a kondenzátor
vysajte vysavačem.
Dveře mohou být špatně zavřené, nebo těsnění dveří poškozené.
Zkontrolujte, zda jsou dveře dobře zavřené a zda těsněním dveří
neprochází vzduch.
Jestliže je místnost, ve které je chladnička instalovaná, velmi
vlhká, je vlhkost uvnitř chladničky normálním jevem.
Spotřebič by měl být v suchém a dobře větraném místě.
Otvory cirkulace vzduchu mohou být ucpané.
Zkontrolujte, zda nejsou otvory cirkulace vzduchu uvnitř oddílů
ucpané a nebrání správnému oběhu vzduchu.
Může mít různé příčiny.
Zkontrolujte, zda:
• se dveře dobře zavírají
• spotřebič nestojí blízko zdroje tepla
• nejsou otvory cirkulace vzduchu uvnitř oddílů ucpané a nebrání
správnému oběhu vzduchu.
• není zapnutá funkce Dovolená (viz Návod ve zkratce)
Je-li to nutné, snižte nastavenou teplotu.
Automatický výrobník ledu může být vypnutý (to je možné pouze
u některých modelů).
V Návodu ve zkratce najdete postup opětovného zapnutí
automatického výrobníku ledu (pouze u některých modelů).
K automatickému výrobníku ledu nepřitéká voda.
Zkontrolujte, zda je spotřebič připojený k vodovodní síti a zda je
vodovodní kohoutek otevřený.
Filtr může být ucpaný, nebo není správně instalovaný.
Zkontrolujte pokyny k instalaci vodního filtru a přesvědčte se, že
je filtr správně umístěný a není ucpaný. Jestliže je filtr v pořádku,
obraťte se na kvalifikovaného technika.
Dávkovač ledu nefunguje, jsou-li dveře mrazničky otevřené, nebo Zavřete dveře mrazničky a/nebo zkontrolujte instalaci nádoby na
když není nádoba na led správně instalovaná.
led.
Může být zapnutá funkce " Dětská pojistka", nebo "Zablokování
dávkovače ledu/vody".
Uvnitř oddílů je příliš vlhko
Teplota uvnitř oddílů není
dostatečně nízká
Části spotřebiče, které se
dotýkají těsnění, jsou teplé.
Dveře se špatně zavírají a
otvírají
Vnitřní osvětlení nefunguje.
Ovládací panel nefunguje: při
každém stisknutí tlačítka zazní
zvukový signál.
Symbol "Otevřené dveře oddílu"
bliká a zní zvukový signál (je-li u
modelu).
Na displeji se zobrazí písmena a
zní zvukový signál (je-li u modelu
a nebyl předtím vypnutý).
Po stisknutí páčky nepadá z
dávkovače led.
Normální jev v teplém prostředí a při zapnutém kompresoru.
Není nutné řešit.
Těsnění dveří může být znečištěné nebo polepené.
Vyčistěte těsnění.
Spotřebič není dobře vyrovnaný.
Je-li to nutné, vyrovnejte spotřebič (viz návod k instalaci).
Může být zapnutá funkce klidového stavu "Stand-by" (podle
modelu).
Vypněte funkci (viz Návod ve zkratce).
Možná je spálená žárovka.
Vyměňte žárovku (viz Návod k použití, odstavec "Údržba a čištění
Po stisknutí páčky neteče z
dávkovače voda
Zavřete dveře, nebo stiskněte tlačítko vypnutí poplachů k vypnutí
zvukového signálu.
Poplach poruchy
Poplach signalizuje poruchu technického dílu.
Zavolejte autorizované servisní středisko. Zvukový signál vypnete
stisknutím tlačítka vypnutí poplachů.
Může být zapnutá funkce ekologického režimu "Eco mode".
Vypněte funkci (viz Návod ve zkratce).
GB
F
NL
E
Páčka dávkovače ledu byla příliš dlouho stisknutá.
Počkete asi 3 minuty, abyste umožnili obnovení chodu motoru
dávkovače.
Po prvním odběru je nutné počkat 15-20 vteřin, aby se vodní
okruh mohl znovu naplnit.
Počkejte na naplnění okruhu.
Může být zapnutá funkce " Dětská pojistka", nebo "Zablokování
dávkovače ledu/vody".
Vypněte funkci (viz Návod ve zkratce).
Vodní filtr může být ucpaný, nebo není správně instalovaný.
Zkontrolujte pokyny k instalaci vodního filtru a přesvědčte se, že
je filtr správně umístěný a není ucpaný. Jestliže je filtr v pořádku,
obraťte se na kvalifikovaného technika.
V zóně dávkovače ledu/vody je Zařízení proti kondenzaci u dávkovače může být vypnuté (podle
kondenzát.
modelu).
Poplach otevřených dveří
Poplach se spustí, jestliže dveře zůstanou otevřené déle než 2
minuty.
P
I
GR
S
Změňte zvolený druh ledu z kostek na tříšť nebo naopak (možné
jen u některých modelů), abyste uvolnili případné ledové bloky.
Jestliže dávkovač stále nefunguje, počkejte dvě minuty a postup
opakujte.
Zatřepte nádobou na led, aby se kostky oddělily a v nádobě bylo
víc místa. Doporučujeme starý led vyhodit a vyrobit nový.
Může být zapnutá funkce "Dětská pojistka", "Zablokování tlačítek"
Vypněte funkci (viz Návod ve zkratce).
nebo "Zablokování dávkovače ledu/vody".
D
Mohly se vytvořit ledové bloky: dávkovač ledu se dlouho
nepoužíval a ledové kostky se slepily.
Vypněte funkci (viz Návod ve zkratce).
N
Zapněte funkci stisknutím vypínače zařízení proti kondenzaci v
zóně dávkovače ledu/vody (označeno šipkou na vedlejším
obrázku, podle modelu).
Zapněte funkci stisknutím vypínače zařízení
proti kondenzaci v zóně dávkovače ledu/vody
(označeno šipkou na vedlejším obrázku, podle
modelu).
Na dveřích je kondenzát.
Zařízení proti kondenzaci u dveří může být vypnuté (podle
modelu).
Automatický výrobník ledu je
hlučný.
Protože je chladnička vybavena výrobníkem ledu, je možné slyšet
Pokud automatický výrobník ledu nepotřebujete, vypněte ho (viz
bzučení (z vodovodního ventilu), kapání vody a zvuk ledu
Návod ve zkratce).
padajícího do nádoby.
DK
FIN
PL
CZ
SK
H
RUS BG
RO
02/10 - Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool, USA - © Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2010. All rights reserved.
Ovládací panel je vypnutý
a/nebo spotřebič nefunguje
Některé provozní zvuky lze omezit:
• vyrovnáním spotřebiče a jeho instalací na rovné ploše
• oddělením spotřebiče od nábytku, aby se vzájemně nedotýkaly
• kontrolou správného umístění vnitřních dílů
• kontrolou, zda se láhve nedotýkají jiných nádob
Poplach výpadku elektřiny Zapne se při delším výpadku proudu
Zvukový signál vypnete stisknutím tlačítka vypnutí poplachů. Před
s následným zvýšením teploty mrazicího oddílu. Na displeji
Bliká červená kontrolka
spotřebou potravin doporučujeme zkontrolovat jejich stav.
mrazničky bliká maximální teplota dosažená při výpadku proudu.
poplachu výpadku proudu a
displej teploty mrazničky, zní
zvukový signál (je-li u modelu).
Zvukový signál vypnete stisknutím tlačítka vypnutí poplachů. Po
Tento poplach se může spustit během prvního použití spotřebiče. zapnutí spotřebiče je nutné počkat 2-3 hodiny, než dosáhne vhodné
teploty k uchovávání normálního množství potravin.
Změny vyhrazeny - Printed in Italy
Spotřebič je hlučný
Některé zvuky spotřebiče jsou normální (protože spotřebič je
vybaven kompresorem a ventilátorem, které se automaticky
zapínají a vypínají), například:
• ebo po delším období nečinnosti
• bublání chladící kapaliny napouštěné do trubek
• bzučení při otevření vodovodního ventilu nebo zapnutí
ventilátoru
• praskání při spuštění kompresoru nebo odpadávání ledu do
nádoby
• cvaknutí při zapnutí a vypnutí kompresoru
5019 315 01044
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising