Whirlpool | BSNF 8773 OX | Setup and user guide | Whirlpool BSNF 8773 OX instrukcja

Whirlpool BSNF 8773 OX instrukcja
PL
INSTRUKCJA
CODZIENNEJ EKSPLOATACJI
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
Aby uzyskać kompleksową pomoc, prosimy zarejestrować
urządzenie na stronie www.whirlpool.eu/register
Przed użyciem urządzenia, prosimy o
uważne zapoznanie się z Zasadami
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
OPIS PRODUKTU
URZĄDZENIE
PANEL STEROWANIA
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
16
6
7
1. Panel sterowania
Komora chłodziarki
2. Oświetlenie LED
3. Wentylator
4. Obszar pokrywy wentylatora
i filtra antybakteryjnego
5. Półki
6. Półka na butelki
7. Pojemnik na sery + pokrywka
8. Tryb Multi-flow – strefa
zimnego powietrza
9. Osłona czujnika
10. Komora chłodząca
(najlepsza do przechowywania
mięsa i ryb)
11. Tabliczka znamionowa z
handlową nazwą urządzenia
12. Pojemnik na owoce i
warzywa
13. Przegroda szuflady
chłodziarki
15
17
18
19
1
20
21
22
23
24
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
14. Zestaw do zmiany
mocowania drzwi
15. Półki drzwiowe
16. Pojemnik na jajka
17. Półeczka na niewielkie
produkty
18. Przegródka do butelek
19. Półka na butelki
20. Uszczelka drzwiowa
Komora zamrażarki
20. Uszczelki drzwi
21. Tacki do lodu / wkłady
chłodzące
22. Półki
23. Środkowa szuflada:
najzimniejsza strefa
najlepsza do zamrażania
świeżych produktów
24. Przegroda szuflady
zamrażarki
25. Szuflady zamrażarki
1. Przycisk TEMPERATURY CHŁODZIARKI
2. WYŚWIETLACZ TEMPERATURY CHŁODZIARKI
(°C)
3. Funkcja 6TH SENSE FRESH CONTROL
4. WYŚWIETLACZ TEMPERATURY ZAMRAŻARKI
(°C)
5. Przycisk TEMPERATURY ZAMRAŻARKI
6. Kontrolka ALARMU FILTRA
ANTYBAKTERYJNEGO
7. Kontrolka ALARMU AWARII ZASILANIA
8. Kontrolka ALARMU NIEPRAWIDŁOWEGO
DZIAŁANIA
9. Kontrolka ALARMU OTWARTYCH DRZWI
10. Przycisk WŁ./TRYBU CZUWANIA
11. Przycisk SZYBKIEGO CHŁODZENIA
12. Przycisk TRYBU WAKACYJNEGO
13. Przycisk BLOKADY PRZYCISKÓW
14. Przycisk KONTROLI ZAMRAŻANIA
15. Przycisk SZYBKIEGO ZAMRAŻANIA
16. Przycisk WYŁĄCZENIA ALARMU
1
AKCESORIA
POJEMNIK NA JAJKA
POJEMNIK NA SERY
PÓŁKA NA BUTELKI
PRZEGRÓDKA DO BUTELEK
PRZEGRODA SZUFLADY ZAMRAŻARKI
PRZEGRODA SZUFLADY CHŁODZIARKI
KOMORA SZYBKIEGO ZAMRAŻANIA
WKŁADY CHŁODZĄCE/TACKI DO LODU
PIERWSZE UŻYCIE
URUCHOMIENIE URZĄDZENIA
Po podłączeniu do zasilania, urządzenie zaczyna działać
automatycznie.
Po włączeniu urządzenia należy odczekać co najmniej 4–6 godzin
przed włożeniem żywności do chłodziarki i komory zamrażarki.
Po podłączeniu urządzenia do zasilania, wyświetlacz zostaje
podświetlony i przez około 1 s widoczne są wszystkie ikony. Zostają
podświetlone domyślne (fabryczne) wartości ustawień komory
chłodziarki.
CODZIENNA
EKSPLOATACJA
Więcej szczegółów na temat funkcji można znaleźć w Instrukcji obsługi i
konserwacji urządzenia / na ostatniej stronie podano informacje w jaki
sposób można otrzymać Instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia
FUNKCJE
WŁ./TRYB CZUWANIA
Aby ustawić tryb czuwania urządzenia, należy nacisnąć i
przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Wł./Trybu czuwania.
Wszystkie wskaźniki zostają wyłączone z wyjątkiem wskaźnika
Wł./Tryb czuwania.
Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć ten przycisk
ponownie.
INTELIGENTNY WYŚWIETLACZ
Ta opcjonalna funkcja pozwala oszczędzać energię. Aby
włączyć funkcję Inteligentnego wyświetlacza, należy nacisnąć
równocześnie przyciski Temperatury Chłodziarki i Temperatury
Zamrażarki i przytrzymać je przez 3 sekundy, aż pojawi się
sygnał dźwiękowy. Aby wyłączyć tę funkcję, powtórz tę samą
procedurę. Należy pamiętać, że ta funkcja nie powoduje
odłączenia urządzenia od zasilania, ale jedynie zmniejszenie
poboru mocy przez wyświetlacz zewnętrzny.
USTAWIENIE TEMPERATURY
2
TEMPERATURA CHŁODZIARKI
Aby ustawić temperaturę chłodziarki, nacisnąć przycisk °C
Chłodziarki. Temperaturę chłodziarki można regulować z
zakresie od +2°C do + 8°C. O ustawieniu informują diody
temperatury chłodziarki.
TEMPERATURA ZAMRAŻARKI
Aby ustawić temperaturę zamrażarki, nacisnąć przycisk
Zamrażarki (Freezer °C). Temperaturę zamrażarki można
regulować w zakresie od -16°C do -24°C. O wybranym
ustawieniu informują diody temperatury zamrażarki.
TRYB WAKACYJNY (VACATION)
Tę funkcję można włączyć, aby zmniejszyć zużycie energii przez
urządzenie przez dłuższy czas. Przed włączeniem tej funkcji
należy wyjąć z komory chłodziarki żywność łatwo psującą się i
upewnić się, że drzwi urządzenia są dobrze zamknięte,
ponieważ chłodziarka będzie utrzymywać odpowiednią
temperaturę, aby uniemożliwić tworzenie się nieprzyjemnych
zapachów (+12°C).
Aby włączyć/wyłączyć, nacisnąć przycisk trybu Wakacyjnego.
Gdy ta funkcja jest włączona, świeci się odpowiedni symbol.
Zmiana temperatury powoduje automatyczne wyłączenie tej
funkcji.
Komora zamrażarki pracuje prawidłowo.
BLOKADA PRZYCISKÓW
Aby zablokować/odblokować przyciski na panelu sterowania,
należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Blokady
przycisków: wskaźnik Blokady Przycisków zaświeci się i włączy
się sygnał dźwiękowy.
KONTROLI ZAMRAŻANIA
Kontrola zamrażania to zaawansowana technologia, która
pozwala na zredukowanie do minimum wahań temperatury w
komorze zamrażarki, dzięki innowacyjnemu systemowi obiegu
powietrza, całkowicie niezależnemu od obiegu chłodziarki.
Zredukowanie oparzelin mrozowych do 60%; żywność
zachowuje jakość i kolor świeżych produktów.
Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Freeze Control, należy nacisnąć
przycisk FREEZE CONTROL.
Ta funkcja działa prawidłowo w określonym zakresie
temperatur: od -22°C do -24°C. Jeżeli temperatura wewnątrz
zamrażarki będzie ustawiona powyżej -22°C, to po włączeniu tej
funkcji temperatura zostanie automatycznie obniżona do -22°C,
aby dostosować się do wymaganego zakresu pracy. Jeżeli przy
włączonej funkcji użytkownik ustawi temperaturę zamrażarki
wykraczającą poza wymagany zakres, funkcja ta zostanie
automatycznie wyłączona.
Podczas działania funkcji Szybkiego zamrażania, funkcja
"Kontroli zamrażania" jest niedostępna, do czasu wyłączenia
funkcji Szybkiego zamrażania.
FUNKCJA 6TH SENSE FRESH CONTROL
Ta funkcja automatycznie zapewnia najlepsze warunki do
przechowywania żywności. W przypadku jakichkolwiek
odchyleń funkcja 6th Sense Fresh Control natychmiast
przywraca idealne warunki. Rezultat jest znakomity: produkty
umieszczone w dowolnym miejscu we wnętrzu chłodziarki
zachowują świeżość do 4 razy dłuższej.
SZYBKIE CHŁODZENIE
Za pomocą funkcji szybkiego chłodzenia można zwiększyć
wydajność chłodzenia komory chłodziarki. Użycie tej funkcji jest
zalecane, gdy do komory zamrażarki zostanie włożona bardzo
duża ilość żywności. Nacisnąć przycisk Szybkiego
chłodzenia w celu włączenia funkcji Szybkiego chłodzenia.
Włączenie funkcji jest sygnalizowane włączeniem
kontrolki szybkiego chłodzenia. Funkcja zostaje automatycznie
wyłączona po 6 godzinach lub można ją wyłączyć ręcznie,
ponownie naciskając przycisk Szybkiego chłodzenia.
PL
SZYBKIE ZAMRAŻANIE
Zaleca się korzystanie z tej funkcji w przypadku wkładania
dużych ilości żywności do komory zamrażarki. Aby włączyć
funkcję Szybkiego zamrażania, na 24 godziny przed
zamrożeniem świeżej żywności należy nacisnąć przycisk
Zamrażarki (Freezer). Włączenie funkcji jest sygnalizowane
włączeniem kontrolki Szybkiego zamrażania. Po 24 godzinach
umieścić żywność przeznaczoną do zamrożenia w środkowej
części komory zamrażarki. Funkcja zostaje automatycznie
wyłączona po 48 godzinach lub można ją wyłączyć ręcznie,
naciskając przycisk Szybkiego zamrażania.
OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI
W systemie oświetlenia wewnątrz chłodziarki zastosowano
diody LED, które zapewniają lepszą widoczność przy
jednoczesnym niskim zużyciu energii.
Jeśli oświetlenie LED nie działa, w celu jego wymiany należy
skontaktować się z serwisem.
Ważne: Oświetlenie wewnątrz komory chłodziarki jest włączane
po otwarciu drzwi chłodziarki. Jeśli drzwi pozostają otwarte
przez ponad 10 minut, oświetlenie jest automatycznie
wyłączane.
WENTYLATOR + FILTR ANTYBAKTERYJNY
Wentylator zapewnia korzystniejszy rozkład temperatur w
komorze chłodziarki, a w konsekwencji, lepsze warunki
przechowywania artykułów spożywczych.
Jeśli urządzenie posiada wentylator, można go wyposażyć w
filtr antybakteryjny.
Należy wyjąć go z pudełka
znajdującego się w szufladzie
na owoce i warzywa i umieścić
w pokrywie wentylatora - jak
pokazano na ilustracji.
Sposób wymiany opisano w
instrukcji dołączonej w
opakowaniu filtra.
TABELA ALARMÓW
TYP ALARMU Sygnał
Przyczyna
Rozwiązanie
Alarm
otwartych
drzwi
Kontrolka alarmu otwartych drzwi
pozostaje włączona, zostaje włączony
sygnał dźwiękowy, a kontrolka alarmu
miga.
Wyświetlacz temperatury miga (°C) i
kontrolka Alarmu jest włączona.
Drzwi chłodziarki lub zamrażarki
pozostawały otwarte przez ponad
2 minuty.
Zamknij drzwi lub naciśnij przycisk
Wyłączenie alarmu, aby wyłączyć alarm
akustyczny.
Temperatura w komorze jest
nieprawidłowa
Kontrolka Alarmu filtra
antybakteryjnego jest włączona
Filtr antybakteryjny stracił ważność.
Nacisnąć przycisk Wyłączenia Alarmu ;
sygnał dźwiękowy się wyłączy, wyświetlacz
temperatury (°C) zacznie migać, a kontrolka
Alarmu pozostanie włączona do chwili
osiągnięcia temperatury < -10°C.
Wymienić filtr antybakteryjny i nacisnąć
przycisk Alarmu, aby go wyzerować.
Ikona Długiej awarii zasilania świeci
się, miga kontrolka Alarmu i
wyświetlacz temperatury (°C),
pokazuje maksymalną temperaturę,
która wystąpiła podczas awarii
zasilania.
Na wyświetlaczu miga litera "F” (°C).
Długa przerwa w dopływie prądu,
mogąca spowodować wzrost
temperatury wewnętrznej do 0°C.
Nacisnąć przycisk Wyłączenia Alarmu ;
sygnał dźwiękowy wyłączy się.
Usterka urządzenia.
Skontaktować się z serwisem.
Alarm
temperatury
Alarm filtra
antybakteryjnego
Alarm długiej
awarii zasilania
Usterka
3
PRZECHOWYWANIE ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI
I NAPOJÓW
Legenda
STREFA UMIARKOWANEJ
TEMPERATURY Zalecana do
przechowywania owoców tropikalnych,
puszek, napojów, jajek,
sosów, marynat, masła, dżemu
STREFA NISKIEJ TEMPERATURY Zalecana
do przechowywania serów, mleka,
produktów spożywanych na bieżąco,
produktów delikatesowych,
jogurtów
NAJZIMNIEJSZA STREFA Zalecana do
przechowywania wędlin, deserów
SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE
SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA
(STREFA NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY)
Zalecana do zamrażania świeżej /
gotowanej żywności.
SZUFLADY ZAMRAŻARKI
Uwaga: Odcienie szarości kolejnych pozycji
legendy nie
odpowiadają kolorom szuflad
KOMORA CHŁODZIARKI
Używać pojemników wielokrotnego użytku
- plastikowych, metalowych, aluminiowych i
szklanych lub folii samoprzylegającej.
Żywność i napoje, które mogą wydzielać lub
przyjmować zapachy należy zawsze
przechowywać w zamkniętych pojemnikach
lub pod przykryciem.
Gdy w chłodziarce przechowywana jest
niewielka ilość żywności, zaleca się
korzystanie z półek nad pojemnikiem na
owoce i warzywa, ponieważ jest to
najzimniejszy obszar w komorze.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
ORAZ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Procedury konserwacji i czyszczenia
oraz rozwiązywanie problemów można
znaleźć
w Instrukcji obsługi i konserwacji
urządzenia.
Produkty żywnościowe wydzielające duże
ilości gazu etylenowego i produkty
wrażliwe na ten gaz, takie jak owoce,
warzywa, w tym sałaty, należy zawsze
umieszczać lub opakowywać osobno, aby
zapobiec skracaniu ich terminu
przydatności do spożycia; na przykład nie
przechowywać pomidorów razem z
owocami kiwi lub kapustą.
Aby zapobiec przewracaniu się butelek,
można umieścić je w specjalnym uchwycie
(występuje w wybranych modelach).
Aby zapewnić dostateczną cyrkulację
powietrza, nie należy przechowywać
artykułów spożywczych zbyt blisko siebie.
> do pobrania ze strony internetowej
Whirlpool
http://docs.whirlpool.eu
Instrukcja obsługi i konserwacji
urządzenia jest dostępna:
> w serwisie technicznym; pod numerem
telefonu widocznym w
karcie gwarancyjnej.
KOMORA ZAMRAŻARKI
Komora zamrażarki jest doskonałym
miejscem do przechowywania mrożonej
żywności, przygotowywania kostek lodu i
zamrażania świeżej żywności.
Maksymalny ciężar żywności, jaką można
zamrozić w ciągu doby przedstawiono na
tabliczce znamionowej (…kg/24 godz.).
Jeśli w zamrażarce ma być przechowywana
niewielka ilość produktów zaleca się
umieszczenie ich w najzimniejszym miejscu
komory zamrażarki, tzn. w jej środkowej
części.
KONTAKT Z SERWISEM TECHNICZNYM
Kontaktując się z serwisem technicznym,
należy podać oba numery znajdujące się na
naklejce serwisowej.
http://www.whirlpool.eu
Informacje techniczne podano
na tabliczce znamionowej
wewnątrz urządzenia.
Whirlpool® jest zastrzeżonym znakiem handlowym Whirlpool, USA.
001
4
n
400010772430C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising