Whirlpool | TCL G31 XB (EU) | Instruction for Use | Whirlpool TCL G31 XB (EU) Gebruikershandleiding

Whirlpool TCL G31 XB (EU) Gebruikershandleiding
Gebruiksaanwijzing
DROOGAUTOMAAT
NL
Netherlands, 1
Inhoud
NL
Belangrijke informatie, 2-3
Installatie, 4
Het plaatsen van de droger
Ventilatie
Het omdraaien van de deur
Waterafvoer
Elektrische aansluitingen
Voor het eerste gebruik van de droger
Beschrijving van de droogautomaat, 5
Het openen van de deur
Kenmerken
Bedieningspaneel
Start en programma’s, 6-8
TCL G31B
TCL G31XB
Een programma kiezen
Programmatabel
De bedieningen
Wasgoed, 9-10
Het wasgoed sorteren
Droogsymbolen
Speciaal wasgoed
Droogtijden
Veiligheidsinstructies en
waarschuwingen, 11
Algemene veiligheidsinstructies
Afdanken van het apparaat
Energiebesparing en respect voor het milieu
Reiniging en onderhoud, 12
Haal de stekker uit het stopcontact
Reinig het pluizenfilter na elk gebruik
Leeg de waterbak na elk gebruik
Controleer de trommel na elk gebruik
Het reinigen van de condenseenheid
Het reinigen van de droger
Problemen oplossen, 13
Technische dienst, 14
Reserveonderdelen
! Bewaar deze gebruiksaanwijzing zodat u haar indien nodig kunt raadplegen. Neem de gebruiksaanwijzing mee
als u verhuist en mocht u dit apparaat verkopen of aan iemand anders geven, geef dit boekje er dan bij, zodat de
volgende eigenaar ook kennis kan nemen van de veiligheidsvoorschriften en aanbevelingen voor gebruik.
! Lees de instructies aandachtig door; op de volgende bladzijden vindt u belangrijke informatie over de
installatie en aanbevelingen voor het gebruik van het apparaat.
1
Belangrijke informatie
NL
Voor een goede werking van uw condensdroger dient u de hierna beschreven reinigingen regelmatig uit te
voeren:
Pluizenfilter...
! U MOET de pluizenfilter na ELKE droogcyclus
reinigen.
STAP 1.
Open de deur van uw
droger.
STAP 2.
Trek de filter uit de houder
(aan de twee vingergrepen).
STAP 3.
Verwijder alle pluisjes
van het filtergaas.
STAP 4.
Zet de filter terug - laat
de droger NOOIT werken
zonder filter.
! Als u de filter niet na ELKE droogcyclus reinigt, werkt uw machine minder goed.
- Het duurt langer om uw wasgoed droog te krijgen, waardoor u ook meer elektriciteit verbruikt.
Waterbak...
! U MOET de waterbak na ELKE droogcyclus leegmaken.
STAP 1.
Trek de waterbak naar u
toe en verwijder hem
volledig uit de droger.
STAP 2.
Verwijder al het water uit
de waterbak.
STAP 3.
Zet de waterbak terug en
zorg ervoor dat hij goed
op zijn plaats wordt
geduwd.
! Het lampje ‘Waterbak
legen’ blijft branden om
u eraan te herinneren de
waterbak aan het begin
en einde van elk
programma te legen.
! Als u de waterbak niet leegmaakt, heeft dit deze gevolgen:
- De machine verwarmt niet meer (het wasgoed is op het einde van de droogcyclus nog steeds nat).
- Het lampje ‘Waterbak legen’ zal knipperen om aan te geven dat de waterbak vol is.
Waterinzamelsysteem voor het eerst vullen
Als uw droger nieuw is, kan er geen water in de waterbak worden opgevangen zolang het systeem niet voor het
eerst gevuld is... dit duurt 1 of 2 droogcycli. Zodra het systeem gevuld is, komt er tijdens elke droogcyclus water in
de waterbak terecht.
2
Belangrijke informatie
Condenseenheid...
NL
! U MOET de pluizen MAANDELIJKS van de
condenseenheid verwijderen.
STAP 1.
Open het deksel van de
condenseenheid
- hou de handgreep vast
en trek hem naar u toe.
STAP 2.
Verwijder de
condenseenheid door de
3 clips te draaien, en trek
de condenseenheid naar
u toe.
(Er kan een beetje water
in de buizen zitten, dit is
normaal).
●
STAP 3.
Spoel de condenseenheid
langs achter met water
om de pluisjes te
verwijderen.
STAP 4.
Zet de condenseenheid
terug
- zorg ervoor dat de
eenheid volledig op haar
plaats zit, dat de 3 clips
goed vastgezet zijn en
dat de positiepijlen vooraan
op de condenseenheid
omhoog staan.
Ga na of:
- de positiepijlen omhoog staan.
- de 3 clips weer goed in de “vergrendelde” positie staan.
3 clips draaien
! Als de condenseenheid niet wordt gereinigd, kan uw
droger vroegtijd defect raken.
3
Installatie
NL
Het plaatsen van de droogautomaat
Plaats de droogautomaat op voldoende afstand
van uw gasfornuis, kachel, verwarming of gasstel;
vlammen kunnen schade toebrengen aan het
apparaat.
●
Minimale spleet 10mm
Als u het apparaat onder een
werkblad wilt plaatsen, zorg er
dan voor dat er tussen de
onderkant van het werkblad
en eventuele andere
Minimale spleet
15mm
voorwerpen op of boven de
machine een spleet van
10 mm zit en laat minstens
15 mm ruimte vrij tussen de
zijkanten van de machine en zijwanden of muren. Zo
kan er voldoende lucht circuleren. Zorg dat er niets
voor de afvoeropeningen aan de achterkant zit.
●
Ventilatie
Als de droger in gebruik is, dient er voldoende ventilatie
te zijn. Plaats de droger niet in een vochtige ruimte en
zorg ervoor dat er voldoende lucht kan circuleren. Om
het water wat tijdens het wassen gebruikt wordt te
laten condenseren, is het zeer belangrijk dat er
voldoende luchtstroom is rondom de droger. In een
afgesloten ruimte of kast werkt de droger niet efficiënt.
! Het is niet aan te bevelen de droogautomaat te
installeren in een kast. De droogautomaat mag zeker
nooit worden geïnstalleerd achter een afsluitbare deur,
een schuifdeur of een deur met een scharnier aan de
tegenoverliggende zijde van de deurscharnier van de
droogautomaat.
! Als de droger in een kleine of koude ruimte geplaatst
wordt, kan er condensatie plaatsvinden.
Het omdraaien van de deur
Scharnier
deurslot
deurklink
Scharnier
Het is eenvoudig om de deur van uw droger om te
draaien. Verplaats de scharnieren en afdekschroeven
diagonaal, zoals op de tekening aangegeven.
Verwissel het deurklink en het deurslot met de
afdekschroeven van de andere kant van de deur (zie
tekening).
4
Waterafvoer
Als de droger naast een afvoer geplaatst wordt, kan
deze voor de afvoer van het water gebruikt worden. U
hoeft de waterbak dan niet te legen. Als de droger op
of naast een wasmachine wordt geïnstalleerd, kan
dezelfde afvoer worden gebruikt. De afvoer moet minder
dan 1 meter hoog zijn vanaf de onderkant van de droger.
Verwijder de klem en slang uit
de aangegeven positie (zie
tekening).
Verwijder klem en
slang hier...
Plaats een slang van de juiste
lengte op de aangegeven plaats
...plaats nieuwe slang
(zie tekening) en zet de klem
en zet klem hier vast.
terug.
! Let op dat de slang niet gekneld of geknikt zit als de
droger op zijn definitieve plaats staat.
Elektrische aansluitingen
Controleer de volgende punten voor u de stekker in
het stopcontact steekt.
●
Het stopcontact moet geaard zijn.
●
Het stopcontact moet geschikt zijn voor de
maximale stroom van het apparaat; deze wordt
aangegeven op het typeplaatje (zie Beschrijving
van de droogautomaat).
●
Het voltage moet zich binnen de waarden bevinden
die op het typeplaatje zijn vermeld (zie Beschrijving
van de droogautomaat).
● Het stopcontact moet geschikt zijn voor de stekker
van de droogautomaat. Als dit niet het geval is, dient
de stekker of het stopcontact te worden vervangen.
! De droger mag niet buiten geplaatst worden, zelfs
niet als de plaats overdekt is. Het is zeer gevaarlijk
om het apparaat aan regen of storm bloot te stellen.
! De stroomkabel en de stekker moeten zich na de
installatie binnen handbereik bevinden.
! Gebruik geen verlengsnoeren.
! De stroomkabel mag niet worden gebogen of
platgedrukt.
! De stroomkabel dient periodiek gecontroleerd te
worden en mag alleen door erkende vakmensen worden
vervangen door een kabel die geschikt is voor deze
droger (zie Technische dienst). Nieuwe of langere
stroomkabels zijn tegen extra kosten verkrijgbaar bij
erkende dealers.
! De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk als deze
regels niet worden nageleefd.
! Als u niet zeker bent over de hierbovenvermelde
informatie raden wij u aan contact op te nemen met
een bevoegd elektricien.
Voor het eerste gebruik
Na het installeren van de droger en voor het eerste
gebruik dient de binnenkant van de trommel te worden
schoongemaakt om eventueel stof dat door het transport
is ontstaan te verwijderen.
Beschrijving van de
droogautomaat
Het openen van de deur
Kenmerken
Waterbak
Druk op de aangegeven plaats op
het voorpaneel en laat los
NL
Typeplaatje
Model- en
serienummers
Luchtinvoeropening
Condenseenheid
(Condensplaat
openen)
Bedieningspaneel
Condensplaat
Handvat condensplaat
(Trekken om te openen)
PROGRAMMA
keuzeschakelaar
Indicator
AAN/UIT
Droogtabel
toets
De toets AAN/UIT
: Als de droogtrommel in werking
is en u op deze knop drukt, stopt de droogtrommel.
Drukt nogmaals op deze knop om de droogtrommel
opnieuw to starten.
In de gebruiksvriendelijke Droogtabel vindt u
stofsoorten en beladingscapaciteiten.
De PROGRAMMA keuzeschakelaar dient om het
programma in te stellen: draai aan de knop tot de
indicator op het gewenste programma staat (zie Start
en programma’s).
De OPTIE toets en lampjes kunt u de mogelijke opties
voor het geselecteerde programma kiezen. De lampjes
geven aan dat de optie links naast het lampje
geselecteerd is (zie Start en programma’s).
De START/PAUSE toets en lampje
start een
gekozen programma. Als u op deze knop drukt, hoort
u één pieptoon, terwijl de vooruitgangslampjes ter
bevestiging knipperen. Als er een programma bezig
is en u deze knop ingedrukt houdt, wordt het
programma onderbroken en stopt de droogtrommel.
Het lampje is groen wanneer het programma draait, het
lampje knippert oranje als het programma onderbroken
is of het knippert groen als het apparaat klaar is om
een programma te starten (zie Start en programma’s).
Pluizenfilter
Lampje
Condenseenheid reinigen
lampjes Lampje
programmaverloop Filter reinigen
Water legen
OPTIE START/PAUSE
Lampje
toets en lampjes toets en lampje
De lampjes programmaverloop geven de status
van het programma aan, of een uitgestelde start als
ze knipperen. Tijdens een uitgestelde start knippert
het lampje om de geselecteerde vertraging aan te
geven. Als het lampje niet knippert, geeft het
bijbehorende lampje het stadium van het
programma aan (zie Start en programma’s).
Water legen Lampje
geeft aan dat de waterbak
geleegd dient te worden. Na het terugplaatsen van de
lege waterbak duurt het een paar seconden voor het
lampje uit gaat. De droger moet hiervoor aan staan
(zie De Bedieningen).
Opmerking: Als de waterbak vol is en het
indicatorlampje knippert, wordt de verwarming
uitgeschakeld en droogt uw wasgoed niet.
Het lampje Filter reinigen
herinnert u er voor elk
programma aan dat het belangrijk is de filter te
reinigen bij elk gebruik van de droger (zie Reiniging
en Onderhoud).
Het lampje Condenseenheid reinigen
herinnert u
eraan dat het belangrijk is om de condenseenheid
regelmatig te reinigen (zie Reiniging en Onderhoud).
5
Start en programma’s
NL
Een programma kiezen
1.
Steek de stekker van de droogtrommel in het
stopcontact.
2.
Sorteer het wasgoed op stofsoort (zie Wasgoed).
3. Doe de deur open en zorg ervoor dat het
pluizenfilter schoon is en op zijn plaats zit en dat
de waterbak leeg is en op zijn plaats zit (zie
Reiniging en Onderhoud).
4. Vul de droogtrommel en zorg ervoor dat er geen
wasgoed tussen de deur zit. Sluit de deur.
5. Als er geen lampjes branden: Druk op de
toets AAN/UIT
.
6. Kies een programma op basis van de
programmagids (zie Programma’s) en de symbolen
voor elke soort stof (zie Wasgoed).
- Kies een programma door de PROGRAMMAkeuzeschakelaar te draaien.
7. Stel een uitgestelde droogtijd en eventuele
andere opties in.
8. Het START/PAUSE lampje knippert groen:
- Druk op de START/PAUSE toets
om het
drogen te beginnen. Het groene lampje stopt met
knipperen.
Tijdens het droogprogramma kunt u het wasgoed
controleren en was die al droog is eruit halen
terwijl u de rest van de was verder droogt in de
machine. Sluit de deur weer en druk op de
START/PAUSE toets om verder te gaan met
drogen.
(Wanneer de deur wordt geopend, zal het
START/PAUSE lampje oranje knipperen. Zodra de
deur wordt gesloten en u op de START/PAUSE
knop drukt, zal het START/PAUSE lampje
ophouden met knipperen en groen gaan branden.)
9. Wanneer het programma afgelopen is, zal de
zoemer klinken. Doe de deur open, haal het
wasgoed uit de droger, reinig het pluizenfilter en
plaats deze terug in de houder. Leeg de waterbak
en plaats hem terug in de droger (zie Reiniging
en Onderhoud).
Als de antikreukoptie geselecteerd is en als u het
wasgoed niet onmiddellijk uit de machine haalt,
werkt de droogtrommel nu en dan gedurende 10
uur of tot u de deur opent.
10. Haal de stekker uit het stopcontact.
Programma Gemakkelijk strijken
‘Gemakkelijk strijken’ is een kort programma van 10 minuten (8 minuten warmte, gevolgd door 2 minuten koude
lucht) dat de vezels van kleding verzacht die langer op dezelfde plek heeft gelegen. De cyclus ontspant de
vezels waardoor ze gemakkelijker te strijken en op te vouwen zijn.
! ‘Gemakkelijk strijken’ is geen droogprogramma en dient niet gebruikt te worden voor natte kleding.
Voor het beste resultaat
1. Overschrijd de maximale beladingscapaciteit niet.
Deze aantallen verwijzen naar het droge gewicht.
Stof
Maximale belading
Katoen en katoenmengsels
2,5 kg
Synthetische stoffen
2 kg
Spijkerstof
2 kg
2. Haal de droger onmiddellijk na het einde van het programma leeg, hang het wasgoed op of vouw of strijk het
en berg het wasgoed op in de kast. Als dit niet mogelijk is het programma herhalen.
Het ‘Gemakkelijk strijken’ effect varieert per stof. Het werkt goed voor traditionele stoffen als katoen of
katoenmengsels en minder goed voor synthetische vezels en materialen als Tencel®.
6
Start en programma’s
Programma’s
NL
! Als er geen lampjes branden; Druk op de AAN/UIT toets
en selecteer vervolgens het programma.
Programma
Wat het doet...
Gemakkelijk
strijken
1. Zet de PROGRAMMA
Kort programma (ongeveer 10
keuzeschakelaar op
.
minuten) dat de vezels verzacht
van kleding die gestreken gaat 2. Druk op de START/PAUSE toets
worden.
Hoe in te stellen...
Opmerkingen
! Dit is geen
droogprogramma (zie
. vorige pagina).
Beschikbare opties:
Geen
Katoen
Extra droog
Katoen
Kastdroog
Synthetisch
materiaal
Kastdroog
Droogt uw kleding op hoge
temperatuur, zodat ze daarna
gedragen kan worden.
1. Zet de PROGRAMMA
keuzeschakelaar op
.
2. Selecteer opties indien nodig.
3. Druk op de START/PAUSE toets
1.
Droogt uw kleding op hoge
temperatuur, zodat ze daarna in
de kast gelegd kan worden.
2.
3.
Zet de PROGRAMMA
keuzeschakelaar op
.
Selecteer opties indien nodig.
Druk op de START/PAUSE toets
1.
Droogt uw kleding op lage
temperatuur, zodat ze daarna in
de kast gelegd kan worden.
2.
3.
Zet de PROGRAMMA
keuzeschakelaar op
.
Selecteer opties indien nodig.
Druk op de START/PAUSE toets
Droogt natte kleren die u op
Drogen
gerurende een lage temperatuur wilt drogen of
bepaalde tijd kleine ladingen (minder dan 1
kg).
(170, 140, 120, Kan worden gebruikt met optie
100, 80, 70, 60, hoge temperatuur als u liever
50, 40,30 of 20 droogt voor een bepaalde tijd.
minuten)
.
.
.
1. Stel de PROGRAMMA
keuzeschakelaar in op de gewenste
tijd: 170, 140, 120, 100, 80, 70, 60,
50, 40, 30 of 20.
2. Selecteer opties indien nodig.
3. Druk op de START/PAUSE toets
.
Beschikbare opties:
latere starttijd
kreukels voorkomen
kreukels herstellen
Beschikbare opties:
latere starttijd
kreukels voorkomen
kreukels herstellen
Beschikbare opties:
latere starttijd
kreukels voorkomen
kreukels herstellen
Beschikbare opties:
hoge droogtemperatuur
latere starttijd
kreukels voorkomen
kreukels herstellen
Raadpleeg de droogtabel
(zie Wasgoed).
De laatste 10 minuten van
deze programma’s is de
koude-luchtfase (zie onder).
Koudeluchtfase
Kort programma (ongeveer 10
minuten) dat de vezels van het
wasgoed afkoelt.
1. Zet de PROGRAMMA
keuzeschakelaar op
.
2. Druk op de START/PAUSE toets
.
Beschikbare opties:
Geen
7
Start en programma’s
NL
De Bedieningen
PROGRAMMA keuzeschakelaar
●
Kreukels herstellen
! Waarschuwing, als de positie van de programma
keuzeschakelaar na het indrukken van de
START/PAUSE toets
is veranderd, verandert de
nieuwe positie het geselecteerde programma NIET.
om een
Druk op de START/PAUSE toets
geselecteerd programma te wijzigen. Het lampje
knippert oranje om aan te geven dat het programma
onderbroken is. Selecteer het nieuwe programma en
de gewenste opties. Het lampje zal dan groen knipperen.
Druk nogmaals op de START/PAUSE toets
en het
nieuwe programma zal worden gestart.
Indien geselecteerd wordt het wasgoed af en toe rondgedraaid
na het einde van het drogen en de koude-luchtfase om te
voorkomen dat het kreukt als u niet direct na het afsluiten
van het programma het wasgoed uit de machine kunt halen.
Het
lampje brandt tijdens deze fase.
●
OPTIE toets en lampjes
Deze toetsen worden gebruikt om het geselecteerde
programma naar uw wensen aan te passen. Niet alle
opties zijn beschikbaar voor alle programma’s (zie Start
en Programma’s). Als de optie niet beschikbaar is en
u drukt op de toets, klinkt de zoemer drie keer. Als de
functie beschikbaar is, hoort u één pieptoon en gaat het
indicatorlampje naast de toets branden.
Voortgang ( Drogen,
Koude-luchtfase,
Uitstellampjes (3 uur, 6 uur, 9 uur)
)/
Als het indicatorlampje van de toets programma uitstellen
brandt dan knippert dit lampje om aan te geven dat het
programma op een later tijdstip start. Tijdens andere
programma’s geven ze de voortgang van het droogproces
weer. Als er een nieuwe fase van het droogproces van
start gaat, gaat het bijbehorende lampje branden.
Programma uitstellen
De start van enkele programma’s (zie Start en programma’s)
kan voor maximaal 9 uur worden uitgesteld in stappen van
3 uur. Leeg eerst de waterbak voor u een programma
uitstelt. Als het programma is uitgesteld zal het lampje naast
de toets programma uitstellen branden en knippert de
geselecteerde uitstelperiode (nadat de START/PAUSE toets
is ingedrukt). Druk op de toets programma uitstellen als u
het programma later wilt starten. Het lampje naast de toets
gaat branden evenals het indicatorlampje 3 uur uitstel. Drukt u
nogmaals op de toets dan wordt het programma 6 uur
uitgesteld; het 3 uurs lampje gaat uit en het 6 uurs lampje
gaat branden. Telkens als u op de toets drukt, wordt het
programma 3 uur extra uitgesteld, zoals aangegeven door
het bijbehorende lampje. Als het 9 uurs lampje brandt en u
drukt nogmaals op de toets, wordt het uitstel geannuleerd.
Als u de Aan/Uit toets ingedrukt houdt, wordt het uitstel
tevens geannuleerd.
Kreukels voorkomen
Wanneer u het programma hebt uitgesteld en deze optie hebt
geselecteerd, wordt het wasgoed tijdens de uitstelperiode
af en toe rondgedraaid om kreuken te voorkomen.
Hoge droogtemperatuur
Beschikbaar voor programma’s met Drogen voor een
bepaalde tijd. Als u deze toets indrukt, wordt het
programma hoge temperatuur geselecteerd en gaat het
lampje naast de toets branden. Programma’s voor een
bepaalde tijd worden standaard lage temperatuur. Als het
lampje naast de toets brandt dan kunt u lage drogen
selecteren door op de toets te drukken. Het lampje zal dan
uit gaan.
8
Water legen lampje / waterbak
(Als u uw droger op een afvoer hebt aangesloten kunt
u dit lampje negeren, omdat de waterbak dan niet
geleegd hoeft te worden).
Wanneer dit lampje brandt (niet knippert) dient u de
waterbak te legen.
Als de waterbak zich tijdens een programma vult,
wordt de verwarming uitgeschakeld en gaat er een
koude-luchtfase van start. Daarna knippert het lampje
en hoort u de zoemer.
U moet de waterbak legen en de droger opnieuw
starten, anders droogt het wasgoed niet. Wanneer u
de droger opnieuw start, duurt het enkele seconden
voor het lampje uit gaat. Om dit te voorkomen, is het
verstandig om de waterbak na elk gebruik te legen
(zie Reiniging en Onderhoud).
●
Het openen van de deur
Als u tijdens een programma de deur opent (of op de
START/PAUSE toets
drukt) stopt het droogprogramma
en gebeurt er het volgende:
● Het START/PAUSE lampje knippert oranje.
● Tijdens een uitstelfase blijft de tijd tot de start van
het programma aftellen. De START/PAUSE toets
moet ingedrukt worden om het uitstelprogramma
te hervatten. Een van de uitstellampjes knippert
om het huidige uitstel aan te geven.
● De START/PAUSE toets
moet ingedrukt worden
om het programma te hervatten. De lampjes
programmaverloop veranderen om de huidige
status aan te geven en het START/PAUSE lampje
stopt met knipperen en wordt groen.
● Tijdens de fase kreukels herstellen van een
droogprogramma, wordt het programma beëindigd.
Als u op de START/PAUSE toets drukt, zal een
nieuw programma vanaf het begin opstarten.
● Als u aan de programma keuzeschakelaar draait,
selecteert u een nieuw programma en het
START/PAUSE lampje zal groen knipperen.
U kunt dit gebruiken om het koude-luchtfase
drogen programma te selecteren om wasgoed af
te koelen als het droog genoeg is. Druk op de
START/PAUSE toets
om een nieuw
programma te starten.
Opmerking
Als er een stroomstoring is, zet dan de stroom uit of
haal de stekker uit het stopcontact. Wanneer de
stroom weer aangaat, drukt u op de START/PAUSE
toets
om het programma te hervatten.
●
Wasgoed
Het wasgoed sorteren
Droogsymbolen
• Controleer de droogsymbolen om te zien of de
artikelen in de droogtrommel gedroogd kunnen
worden.
• Sorteer het wasgoed per stofsoort.
• Leeg de zakken en controleer de knopen.
• Sluit ritsen en haakjes en bind losse riemen en
ceinturen vast.
• Wring elk artikel uit om zoveel mogelijk water kwijt
te raken.
! Doe geen druipnatte kleding in de droogautomaat.
Controleer de labels in uw kleding, vooral als u ze
voor het eerst droogt. De volgende symbolen worden
het meest gebruikt.
NL
Drogen in de droogtrommel
Niet drogen in de droogtrommel
Droog op hoge stand
Droog op lage stand
Maximale belading
Overschrijd de maximale beladingscapaciteit niet.
Deze aantallen verwijzen naar droog gewicht:
Natuurlijke vezels: max. 8 kg
Synthetische vezels: max. 3 kg
! Doe NIET te veel wasgoed in de droger; dit kan het
droogresultaat beïnvloeden.
Normale belading
Opmerking:
Kleding
Blouse
1kg = 1000g
T-Shirt
150 g
100 g
500 g
350 g
700 g
1000 g
300 g
200 g
125 g
Huishoudelijke artikelen
Dekbedovertrek
Katoen
(Tweepersoons)
Anders
Groot tafellaken
Klein tafellaken
Theedoek
Badlaken
Handdoek
Tweepersoonslaken
Eenpersoonslaken
1500 g
1000 g
700 g
250 g
100 g
700 g
350 g
500 g
350 g
Jurk
Spijkerbroek
10 luiers
Overhemd
Katoen
Anders
Katoen
Anders
Katoen
Anders
Artikelen die niet geschikt zijn voor de droogtrommel
• Artikelen die rubber, rubberachtig materiaal of
plastic film bevatten (kussens of regenkleding met
PVC) of andere vlambare artikelen of artikelen die
vlambare stoffen bevatten (bijv. handdoeken met
haarspray erop).
• Glasvezel (bepaalde soorten gordijnen).
• Artikelen die chemisch gereinigd zijn.
• Artikelen met code
(zie Speciaal wasgoed).
Deze kunt u reinigen met speciale producten voor
chemisch reinigen met de droogautomaat. Volg de
instructies nauwkeurig op.
• Grote, dikke voorwerpen (quilts, slaapzakken,
kussens, grote dekbedden etc). Deze zetten uit bij
het drogen en zouden de circulatie van lucht in de
droger belemmeren.
Aan het einde van de droogcyclus kan katoen nog
vochtig zijn als het samen met synthetische stoffen is
gedroogd. Als dit gebeurt, laat het katoenen wasgoed
dan nog een korte periode drogen.
●
Opmerking: De laatste 10 minuten vormen de
afkoelperiode. Hou hiermee dus rekening wanneer
u de tijd instelt, want gedurende die 10 minuten
wordt uw wasgoed niet gedroogd.
9
Wasgoed
NL
Speciaal wasgoed
• Stof: artikelen van dezelfde soort stof maar met
verschillende textuur en dikte hebben mogelijk niet
dezelfde droogtijden.
Dekens en spreien: artikelen van acryl (Acilan,
Courtelle, Orion, Dralen)
moeten voorzichtig gedroogd worden op LAGE.
Droog ze niet te lang.
• Hoeveelheid wasgoed: een kleine hoeveelheid
wasgoed of slechts een enkel kledingstuk heeft
vaak een langere droogtijd.
Geplooide of rimpelde kleding: controleer de
droogsymbolen in de kleding.
• Droogheid: als u kleding strijkt, kunt u het uit de
droogtrommel halen als het nog een beetje vochtig
is. Ander wasgoed kunt u in de droger laten tot
het helemaal droog is.
Artikelen die met stijfsel zijn behandeld: droog
deze niet samen met artikelen die niet met stijfsel zijn
behandeld. Zorg ervoor dat zoveel mogelijk stijfsel is
opgelost voor u het wasgoed in de droger doet. Niet
te lang drogen: anders wordt het stijfsel poederachtig
en wordt uw kleding slap, wat het effect van het stijfsel
teniet doet.
• Ingestelde warmte.
• Kamertemperatuur: als het koud is in de kamer
waar de droger staat, duurt het langer voor uw
kleding droog is.
Droogtijden
• Grote hoeveelheden: bepaalde dikke artikelen kunnen
voorzichtig in de droogautomaat gedroogd worden.
We raden u aan deze artikelen regelmatig uit de
droogtrommel te halen, ze uit te schudden en
terug in de droger te doen tot ze droog zijn.
De tabel (zie onderstaand) geeft een RICHTLIJN van
de droogtijden in minuten. De gewichten verwijzen
naar droog wasgoed.
Deze tijden zijn richtlijnen en zijn afhankelijk van:
! Droog uw kleding niet te lang.
Alle stoffen bevatten een klein beetje natuurlijk vocht
wat ze zacht en soepel houdt.
• Hoeveelheid water die zich na het centrifugeren
nog in de kleding bevindt: handdoeken en fijne
kleding houden veel water vast.
Katoen
Droogtijden bij centrifugetoerental van 800-1000 omw/min.
Hele lading
Halve lading
Hoge
Temperatuur
Synthetisch
materiaal
Lage
Temperatuur
Delicate
stoffen
(Acryl)
Lage
Temperatuur
10
1 kg
2 kg
3 kg
4 kg
5 kg
6 kg
7 kg
30 - 50
50 - 70
70 - 80
80 - 100
100 - 120
120 - 140
140 - 160
Droogtijden bij minder snelle centrifuge
Halve lading
Hele lading
1 kg
2 kg
3 kg
30 - 40
40 - 50
50 - 70
Droogtijden bij minder snelle centrifuge
Halve lading
Hele lading
1 kg
2 kg
40 - 80
80 - 140
8 kg
150 - 170
Veiligheidsinstructies en
waarschuwingen
! Het apparaat voldoet aan internationale
veiligheidsvoorschriften.
Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw veiligheid
en moeten strikt worden opgevolgd.
Algemene veiligheidsinstructies
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Deze droger mag niet worden gebruikt door personen
(o.a. kinderen) met beperkte fysieke, geestelijke of
zintuiglijke mogelijkheden, of personen die over
onvoldoende ervaring en kennis beschikken, tenzij
ze door een veiligheidsverantwoordelijke de nodige
instructies en toezicht hebben gekregen.
Deze droogautomaat is ontworpen voor huishoudelijk
gebruik en niet voor professioneel gebruik.
Raak het apparaat niet aan als u geen schoeisel
draagt of natte handen of voeten hebt.
Wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, moet
u altijd aan de stekker te trekken, nooit aan het snoer.
Houd kinderen tijdens het drogen uit de buurt van
het apparaat. Zet het apparaat na gebruik uit en
haal de stekker uit het stopcontact. Houd de deur
gesloten om te voorkomen dat kinderen het apparaat
als speelgoed gebruiken.
Kinderen moeten onder toezicht worden gehouden,
zodat ze niet met de droger kunnen spelen.
Het apparaat moet correct geïnstalleerd worden en
voldoende geventileerd zijn. De luchtinvoeropeningen
aan de voor- en achterkant van de droger mogen
nooit worden afgedekt (zie Installatie).
Plaats de droger niet op tapijt als de poolhoogte
de luchtstroom onder het apparaat belemmert.
Controleer voor het vullen altijd eerst of de
droogautomaat leeg is.
De achterkant van de droger kan zeer heet
worden. U mag deze dan ook nooit aanraken
aan als de machine aanstaat.
Gebruik de droger alleen als de filter, de waterbak
en de condensplaat veilig op hun plaats zitten
(zie Reiniging en Onderhoud).
Gebruik geen vloeibare wasverzachter in de
droogautomaat; giet vloeibare wasverzachter in
uw wasmachine vóór de spoelbeurt.
Overschrijd de maximale beladingscapaciteit niet
(zie Wasgoed).
Doe geen artikelen in de droger die druipnat zijn.
Droog alleen artikelen in de droogautomaat die
gewassen zijn met wasmiddel en water en die
vervolgens zijn afgespoeld en gecentrifugeerd.
Het drogen van artikelen die NIET met water zijn
gewassen kan brandgevaar opleveren.
Controleer de textielbehandelingssymbolen
zorgvuldig (zie Wasgoed).
Droog geen kleding die behandeld is met
chemische middelen.
Droog nooit artikelen waarin brandbare stoffen
zitten (slaolie, aceton, alcohol, benzine, kerosine,
vlekverwijderaars, terpentine, vet, vetverwijderaars
en haarsprays), tenzij ze in heet water worden
gewassen met een extra dosis wasmiddel.
De volgende zaken mogen niet in de droger worden
gedroogd: rubber, met rubber beklede artikelen en
kleding, kussens voorzien van schuimrubber, schuim
(latexschuim), rubber, kunststof, douchekappen,
waterbestendig, textiel, luierbroekjes of inlegluiers,
polyethyleen of papier mogen niet in de droger worden
gedroogd.
Droog geen grote, zeer dikke artikelen in de droger.
Droog geen acrylvezel op hoge temperaturen.
Haal de zakken leeg, met name aanstekers zijn
gevaarlijk (explosiegevaar).
●
Laat na elk programma de koude-luchtfase doorlopen.
●
Zet de droogtrommel niet uit als er nog warm
wasgoed in zit.
●
Reinig het pluizenfilter na elk gebruik (zie Reiniging
en Onderhoud).
●
Leeg de waterbak na elk gebruik (zie Reiniging en
Onderhoud).
●
Reinig de condenseenheid regelmatig (zie
Reiniging en Onderhoud).
●
Zorg dat er geen pluis ophoopt rondom de droger.
●
Klim nooit op de droger. Dit kan schade tot gevolg
hebben.
●
Houd u altijd aan de elektrische vereisten (zie Installatie).
●
Koop altijd originele reserveonderdelen en
toebehoren (zie Technische dienst).
! WAARSCHUWING: Stop de droger nooit voor het
einde van de droogcyclus, tenzij u alle artikelen snel
uit de droger haalt en ze uitspreidt, zodat de warmte
wordt afgevoerd.
●
Informatie over recyclage en
verwijdering
Als onderdeel van onze voortdurende toewijding aan
de bevordering van het milieu, behouden we ons het
recht voor om gerecycleerde kwaliteitsonderdelen te
gebruiken om de klantenkosten zo laag mogelijk te
houden en materiaalverspilling te minimaliseren.
●
Verpakkingsmateriaal: houd u aan de regels die
gelden voor uw gemeente, zodat het verpakkings
materiaal gerecycled kan worden.
●
Om het risico op verwondingen bij kinderen zoveel
mogelijk te beperken, moet de deur verwijderd worden
en dient het zichtbare deel van het netsnoer te
worden afgeknipt. Gooi deze delen afzonderlijk weg
om ervoor te zorgen dat de stekker van het toestel
niet langer in het stopcontact gestoken kan worden.
Vernietiging van oude electrische
apparaten
De Europese Richtlijn 2002/96/EC over Vernietiging van
Electrische en Electronische Apparatuur (WEEE), vereist
dat oude huishoudelijke electrische apparaten niet
mogen vernietigd via de normale ongesorteerde
afvalstroom. Oude apparaten moeten apart worden
ingezameld om zo het hergebruik van de gebruikte
materialen te optimaliseren en de negatieve invloed op
de gezondheid en het milieu te reduceren.
Het symbool op het product van de “afvalcontainer
met een kruis erdoor” herinnert u aan uw
verplichting, dat wanneer u het apparaat vernietigt,
het apparaat apart moet worden ingezameld.
Consumenten moeten contact opnemen met de locale
autoriteiten voor informatie over de juiste wijze van
vernietiging van hun oude apparaat.
Energiebesparing en respect voor het milieu
●
Wring het wasgoed altijd eerst uit voor u het in de
droger doet (als u het wasgoed in een wasmachine
wast, centrifugeer het wasgoed dan op een hoog
toerental). Dit bespaart tijd en energie tijdens het drogen.
●
Droog altijd hele ladingen - dit bespaart energie:
kleine ladingen of slechts een enkel kledingstuk
hebben vaak een langere droogtijd.
●
Reinig het pluizenfilter na elk gebruik om de kosten
van energieverbruik te beperken (zie Reiniging en
Onderhoud).
11
NL
Reiniging en onderhoud
NL
Haal de stekker uit het stopcontact
! Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat
niet gebruikt, tijdens het schoonmaken ervan en tijdens
elk onderhoud.
Controleer de trommel na elk gebruik
Draai de droogtrommel met de hand rond om klein
wasgoed (zakdoeken) uit de droger te halen dat
anders in de trommel zou kunnen achterblijven.
Trommel reinigen
Reinig het pluizenfilter na elk gebruik
Het pluizenfilter is een belangrijk onderdeel van uw
droger: het verzamelt pluis en stof dat ontstaat tijdens
het drogen. Daarnaast kunnen ook kleine voorwerpen
in het pluizenfilter terecht komen. Reinig het pluizenfilter
daarom na het drogen door hem af te spoelen onder
stromend water of met uw stofzuiger. Als het pluizenfilter
verstopt raakt, wordt de luchtstroom in de droger ernstig
gehinderd: droogtijden worden langer en u verbruikt
meer energie. Het kan uw droger ook schade
toebrengen.
Het pluizenfilter bevindt zich in de deuropening van
de droger (zie diagram).
Het pluizenfilter verwijderen:
1. Trek het plastic handvat van het pluizenfilter naar
boven (zie diagram).
2. Reinig het pluizenfilter en plaats het correct terug.
Zorg ervoor dat het filter helemaal naar
beneden in de houder wordt geschoven.
! Gebruik de droger niet zonder het pluizenfilter terug
te plaatsen.
! Gebruik geen schuurmiddelen, staalwol of
reinigingsmiddelen voor roestvrij staal om de trommel
te reinigen.
De roestvrij stalen trommel kan verkleuren. Dit kan
veroorzaakt worden door een combinatie van water
en/of reinigingsmiddelen zoals wasverzachters.
Deze verkleuring heeft geen invloed op het
droogresultaat.
Het reinigen van de condenseenheid
Haal de condenseenheid regelmatig (een keer per
maand) uit de droger en verwijder het stof door de
eenheid onder de kraan af te spoelen met koud water.
Doe dit met koud water en richt de achterkant van de
condenser naar de waterstraal.
De condenser verwijderen:
1. Haal de stekker uit het stopcontact en doe de deur
open.
2. Verwijder de condensplaat door de drie slotgaten
90° tegen de klok in te draaien en daarna aan het
handvat te trekken (zie tekening).
3. Reinig het oppervlak van de afdekrubbers en
plaats de eenheid terug in de droger. Zorg ervoor
dat de slotgaten goed vast zitten.
Het reinigen van de droger
Leeg de waterbak na elk gebruik
Haal de bak uit de droger en giet het water weg in de
gootsteen of andere waterafvoer.
Plaats de bak terug in de droger.
Controleer de waterbak altijd en leeg deze indien
nodig voordat u een nieuw droogprogramma start.
Waterbak
Pluizenfilter
Externe onderdelen van metaal of plastic en rubber
onderdelen kunnen worden schoongemaakt met
een vochtige doek.
●
Verwijder stof en pluis regelmatig (elke 6 maanden)
van het rooster aan de voorkant en de
luchtafvoeropeningen aan de achterkant met de
stofzuiger. Stofzuig ook af en toe de voorkant van
de condenser en rondom het pluizenfilter.
! Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen.
! Uw droger gebruikt speciale lagercomponenten die
niet gesmeerd hoeven te worden.
! Laat uw droger regelmatig controleren door erkende
vakmensen om elektrische en mechanische veiligheid
te waarborgen (zie Technische dienst).
●
Kraan
Achterkant
Condenseenheid
Condensplaat
Slotgaten
12
Luchtinvoer
Handvat
Voorkant
Condenseenheid
Problemen oplossen
Mocht u problemen ondervinden met uw droger controleer dan eerst het volgende voor u de technische dienst
belt (zie Technische dienst):
Probleem:
Mogelijke oorzaken / Oplossing
Droger start niet.
●
●
●
●
●
●
●
Droogcyclus start niet.
Het duurt lang voor het
wasgoed droog is.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Waterbak legen lampje
knippert maar het
droogprogramma is nog
maar kort bezig.
Waterbak legen lampje
brandt en de waterbak is niet
vol.
De OPTIE lampjes en het
START/PAUSE lampje
knipperen oranje.
●
●
●
●
Het programma is afgewerkt
en de kledingstukken zijn
vochtiger dan voorzien.
NL
De stekker zit niet in het stopcontact of maakt geen contact.
Er is een stroomstoring geweest.
De stop is gesprongen. Steek de stekker van een ander apparaat in het
stopcontact.
Gebruikt u een verlengsnoer? Probeer de stekker van de droger
rechtstreeks in het stopcontact te steken.
Is de deur niet helemaal afgesloten?
De PROGRAMMA keuzeschakelaar is niet helemaal juist ingesteld (zie
Start en programma’s).
De START/PAUSE toets is niet ingedrukt (zie Start en programma’s).
U hebt een latere starttijd ingesteld (zie Start en programma’s).
Het pluizenfilter is niet gereinigd (zie Reiniging en Onderhoud).
Dient de waterbak geleegd te worden? Brandt het waterbak legen lampje?
(zie Reiniging en Onderhoud).
Dient de condenser te worden schoongemaakt? (zie Reiniging en
Onderhoud).
De temperatuurinstelling is niet ideaal voor het soort stof dat u droogt (zie
Start en programma’s, en zie Wasgoed)).
U hebt niet de juiste droogtijd ingesteld (zie Wasgoed).
Het Luchtinvoeropening of de afvoeropeningen zijn afgedekt (zie
Installatie en zie Reiniging en Onderhoud).
Het wasgoed is te nat (zie Wasgoed).
De droger is te vol (zie Wasgoed).
De waterbak was waarschijnlijk niet geleegd voor het begin van het
programma. Wacht niet op het signaal waterbak legen, controleer de
waterbak altijd en leeg deze indien nodig voor u een nieuw droogprogramma
start (zie Reiniging en Onderhoud).
Dit is normaal, het lampje knippert als de waterbak vol is. Als het lampje
brandt maar niet knippert, dient u de waterbak te legen (zie Start en
programma’s).
Als de Optielampjes en het START/PAUSE lampje knipperen, samen met
de lampjes Condenseenheid reinigen en Koude-luchtfase, of als het
START/PAUSE lampje knippert samen met de lampjes Filter reinigen,
Condenseenheid reinigen, Koude-luchtfase en Einde, dan:
- Schakelt u het toestel uit en trekt u de stekker uit. Reinig de filter
en de condensor (zie Reiniging en Onderhoud). Steek de stekker
weer in het stopcontact, schakel het toestel in en start dan een
ander programma. Als dezelfde combinatie lampjes blijft knipperen
contact op met de technische dienst (zie Technische dienst).
Als de Optielampjes en het START/PAUSE lampje knipperen en er tevens
andere lampjes branden: noteer dan welke lampjes branden en neem
contact op met de technische dienst (zie Technische dienst)).
! Om veiligheidsredenen werkt de droogtrommel maximaal 4 uur. Als een
automatisch programma in die tijd niet de vereiste eindvochtigheid heeft
gedetecteerd, voert de droogtrommel het programma volledig uit en stopt.
Controleer bovenstaande punten en voer het programma opnieuw uit; als
de kledingstukken nog steeds vochtig zijn, dient u contact op te nemen met
de technische dienst (zie Technische dienst).
13
Technische dienst
NL
Voor u de technische dienst belt:
gebruik de tabel van het onderdeel problemen
oplossen om te zien of u het probleem zelf kunt
verhelpen (zie Problemen oplossen).
Zo niet, zet de droger uit en bel de dichtstbijzijnde
technische dienst.
●
●
Informatie die de technische dienst nodig heeft:
uw naam, adres en postcode.
● uw telefoonnummer.
● het soort probleem.
● de datum van aankoop.
● het model van het apparaat (Mod.).
● het serienummer (S/N).
Deze informatie vindt u op het etiket aan de binnenkant
van de deur van de machine
Reserveonderdelen
Deze droger is een gecompliceerd apparaat. Pogingen
dit apparaat zelf te repareren of onderhoud door hiervoor
niet erkende personen kan letsel toebrengen aan een
of meerdere personen, kan schade toebrengen aan de
machine en kan de garantie op reserveonderdelen
doen vervallen. Bel een erkende vakman als u problemen
ondervindt bij het gebruik van deze machine.
De reserveonderdelen zijn speciaal voor dit apparaat
ontworpen en zijn niet geschikt voor enig ander
gebruik.
●
Vergelijkende programma’s
Aanbevolen programma’s voor vergelijkende test overeenkomstig EN61121
●
Programma
(EN61121)
Te kiezen programma
Inhoud
Droog katoen
Strijkdroog katoen
Gemakkelijk strijken
Katoen - Kastdroog
2
Drogen gerurende een bepaalde tijd Hoge temperatuur (120 Minuten)
Synthetisch materiaal - Kastdroog
3
8 kg
8 kg
3 kg
! Opmerking: Dit is geen volledige lijst van de mogelijke programma’s (zie Start en programma’s).
Dit apparaat voldoet aan de volgende EC richtlijnen:
- 2006/95/EC (Richtlijn voor Lage Voltages)
- 89/336/EEC, 92/31/EEC en 93/68/EEC (Electromagnetische compatibiliteit)
14
NL
15
195080060.00 W
07/2009 - SIMLEX . Four Ashes, Wolverhampton
NL
16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising