Whirlpool | IWD 7108 ECO (EE) | Instruction for Use | Whirlpool IWD 7108 ECO (EE) Упътване за употреба

Whirlpool IWD 7108 ECO (EE) Упътване за употреба
Οδηγίες χρήσης
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
Περιεχόμενα
GR
Ελληνικά,1
RO
Română,13
BG
,25
GR
Εγκατάσταση, 2-3
Αποσυσκευασία και οριζοντίωση
Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις
Πρώτος κύκλος πλυσίματος
Τεχνικά στοιχεία
Περιγραφή του πλυντηρίου και εκκίνηση
ενός προγράμματος, 4-5
Πίνακας ελέγχου
Ενδεικτικά φωτάκια
Εκκίνηση ενός προγράμματος
Προγράμματα, 6
Πίνακας των Προγραμμάτων
Εξατομικεύσεις, 7
IWD 7108
Θέστε τη θερμοκρασία
Θέστε το στύψιμο
Λειτουργίες
Απορρυπαντικά και μπουγάδα, 8
Θήκη απορρυπαντικών
Προετοιμασία της μπουγάδας
Ειδικά ρούχα
Σύστημα ισοστάθμισης του φορτίου
Προφυλάξεις και συμβουλές, 9
Γενική ασφάλεια
Διάθεση
Συντήρηση και φροντίδα, 10
Αποκλεισμός νερού και ηλεκτρικού ρεύματος
Καθαρισμός του πλυντηρίου
Καθαρισμός του συρταριού απορρυπαντικών
Φροντίδα της πόρτας και του κάδου
Καθαρισμός της αντλίας
Έλεγχος του σωλήνα τροφοδοσίας του νερού
Ανωμαλίες και λύσεις, 11
Υποστήριξη, 12
1
Εγκατάσταση
GR
! Είναι σημαντικό να διατηρήσετε το εγχειρίδιο αυτό
για να μπορείτε να το συμβουλεύεστε οποιαδήποτε
στιγμή. Σε περίπτωση πώλησης, παραχώρησης ή
μετακόμισης, βεβαιωθείτε ότι παραμένει μαζί με το
πλυντήριο για να πληροφορεί τον νέο ιδιοκτήτη για
τη λειτουργία και τις σχετικές προειδοποιήσεις.
! Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες: υπάρχουν
σημαντικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη
χρήση και την ασφάλεια.
Αποσυσκευασία και οριζοντίωση
Μια φροντισμένη οριζοντίωση προσδίδει
σταθερότητα στη μηχανή και αποσοβεί δονήσεις,
θορύβους και μετατοπίσεις κατά τη λειτουργία.
Σε περίπτωση μοκέτας ή τάπητα, ρυθμίστε τα
ποδαράκια έτσι ώστε να υφίσταται κάτω από το
πλυντήριο αρκετός χώρος για τον αερισμό.
Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις
Σύνδεση του σωλήνα τροφοδοσίας του νερού
1. Συνδέστε το σωλήνα
τροφοδοσίας βιδώνοντάς
τον σε ένα κρουνό
κρύου νερού με στόμιο
σπειρώματος 3/4 gas
(βλέπε εικόνα).
Πριν τη σύνδεση, αφήστε
να τρέξει το νερό μέχρι
να γίνει διαυγές.
Αποσυσκευασία
1. Αποσυσκευάστε το πλυντήριο.
2. Ελέγξτε αν το πλυντήριο έχει υποστεί ζημιές κατά
τη μεταφορά. Αν έχει υποστεί ζημιές μην το συνδέετε
και επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή.
3. Αφαιρέστε τις 4
βίδες προστασίας για
τη μεταφορά και το
λαστιχάκι με το σχετικό
διαχωριστικό, που
βρίσκονται στο πίσω
μέρος (βλέπε εικόνα).
2. Συνδέστε το σωλήνα
τροφοδοσίας στο
πλυντήριο βιδώνοντάς
τον στην αντίστοιχη
είσοδο νερού, στο πίσω
μέρος επάνω δεξιά
(βλέπε εικόνα).
4. Κλείστε τις οπές με τα πλαστικά πώματα που σας
παρέχονται.
5. Διατηρείστε και τα τρία τεμάχια: αν το
πλυντήριο χρειαστεί να μεταφερθεί, θα πρέπει να
ξαναμονταριστούν.
3. Προσέξτε ώστε στο σωλήνα να μην υπάρχουν
ούτε πτυχώσεις, ούτε στενώσεις.
! Οι συσκευασίες δεν είναι παιχνίδια για μικρά
! Η πίεση νερού του κρουνού πρέπει να κυμαίνεται
παιδιά.
Ευθυγράμμιση
1. Εγκαταστήστε το πλυντήριο σε ένα δάπεδο
επίπεδο και ανθεκτικό, χωρίς να το ακουμπήσετε σε
τοίχους, έπιπλα ή άλλο.
2. Αν το δάπεδο δεν είναι
απόλυτα οριζοντιωμένο,
αντισταθμίστε τις
ανωμαλίες βιδώνοντας
ή ξεβιδώνοντας τα
πρόσθια ποδαράκια
(βλέπε εικόνα). Η γωνία
κλίσης, μετρημένη στην
επιφάνεια εργασίας, δεν
πρέπει να ξεπερνάει τις
2°.
2
μεταξύ των τιμών του πίνακα Τεχνικά στοιχεία (βλέπε
σελίδα δίπλα).
! Αν το μήκος του σωλήνα τροφοδοσίας δεν επαρκεί,
απευθυνθείτε σε ένα ειδικευμένο κατάστημα ή σε ένα
εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
! Μη χρησιμοποιείτε ποτέ χρησιμοποιημένους
σωλήνες.
! Χρησιμοποιείτε εκείνους που σας παρέχονται με τη
μηχανή.
Σύνδεση του σωλήνα αδειάσματος
65 - 100 cm
Συνδέστε αδειάσματος,
χωρίς να τον διπλώσετε,
σε έναν αγωγό
εκκένωσης ή σε μια
επιτοίχια αποχέτευση σε
απόσταση από 65 έως
100 cm από το έδαφος.
Διαφορετικά αποθέστε
τον στο χείλος ενός
νιπτήρα ή μιας λεκάνης,
δένοντας τον οδηγό
που σας παρέχεται
στονκρουνό (βλέπε
εικόνα). Το ελεύθερο
άκρο του σωλήνα
αδειάσματος δεν πρέπει
να παραμένει βυθισμένο
στο νερό.
! Μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις και πολύπριζα.
GR
! Το καλώδιο δεν πρέπει να φέρει πτυχές ή να είναι
συμπιεσμένο.
! Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικαθίσταται
μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.
Προσοχή! Η επιχείρηση αποποιείται κάθε ευθύνης σε
περίπτωση που δεν τηρούνται αυτοί οι κανόνες.
Πρώτος κύκλος πλυσίματος
Μετά την εγκατάσταση, πριν τη χρήση, διενεργήστε
ένα κύκλο πλυσίματος με απορρυπαντικό και χωρίς
ρούχα θέτοντας το πρόγραμμα 2.
! Δεν συνιστάται η χρήση προεκτάσεων σωλήνων.
Αν απαιτείται, η προέκταση πρέπει να έχει την ίδια
διάμετρο του αρχικού σωλήνα και να μην ξεπερνάει
τα 150 cm.
Ηλεκτρική σύνδεση
Ôå÷íéêÜ óôïé÷åßá
Πριν εισάγετε το βύσμα στην ηλεκτρική πρίζα,
βεβαιωθείτε ότι:
ÌïíôÝëï
IWD 7108
• η πρίζα διαθέτει γείωση και τηρεί τις εκ του νόμου
προδιαγραφές.
ÄéáóôÜóåéò
ðëÜôïò cm 59,5
ýøïò cm 85
âÜèïò cm 53,5
• Η πρίζα να είναι σε θέση να υποφέρει το μέγιστο
φορτίο ισχύος της μηχανής, που αναφέρεται στον
πίνακα Τεχνικών στοιχείων (βλέπε δίπλα).
×ùñçôéêüôçôá
áðü 1 Ýùò 7 kg
ÇëåêôñéêÝò
óõíäÝóåéò
ÂëÝðå ôçí ðéíáêßäá
÷áñáêôçñéóôéêþí åðß ôçò ìç÷áíÞò
ÓõíäÝóåéò íåñïý
ìÝãéóôç ðßåóç 1 MPa (10 bar)
ÅëÜ÷éóôç ðßåóç 0,05 MPa (0,5 bar)
÷ùñçôéêüôçôá ôïõ êÜäïõ 52 ëßôñá
Ôá÷ýôçôá
óôõøßìáôïò
ìÝ÷ñé 1000 óôñïöÝò ôï ëåðôü
Προγράμματα
δοκιμής σύμφωνα
με την οδηγία
2010/1061
Πρόγραμμα 2: θερμοκρασία 60°C
και 40°C
• Η τάση τροφοδοσίας να κυμαίνεται μεταξύ των
τιμών που αναφέρονται στον πίνακα Τεχνικών
στοιχείων (βλέπε δίπλα).
• Η πρίζα να είναι συμβατή με το βύσμα
του πλυντηρίου. Σε αντίθετη περίπτωση,
αντικαταστήστε την πρίζα ή το βύσμα.
! Το πλυντήριο δεν εγκαθίσταται σε ανοιχτό χώρο,
ακόμη και αν ο χώρος είναι καλυμμένος, διότι είναι
πολύ επικίνδυνο να το αφήνετε εκτεθειμένο σε
βροχή και κακοκαιρία.
! Με την εγκατάσταση του πλυντηρίου, η πρίζα
ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.
Ç óõóêåõÞ áõôÞ åßíáé óýìöùíç
ìå ôéò áêüëïõèåò ÊïéíïôéêÝò
Ïäçãßåò:
- 2004/108/CE (ÇëåêôñïìáãíçôéêÞ
Óõìâáôüôçôá)
- 2002/96/CE
- 2006/95/CE (×áìçëÞ ÔÜóç)
3
Περιγραφή του πλυντηρίου και
εκκίνηση ενός προγράμματος
GR
Πίνακας ελέγχου
Κουμπί
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Κουμπί
ΑΝΑΜΜΑΤΟΣ/
ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΦΩΤΑΚΙΑ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ
Κουμπι ά με
ενδεικτικά φωτάκια
Οθόνη
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Επιλογέας
Επιλογέας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Θήκη απορρυπαντικών: για την προσθήκη
απορρυπαντικών και πρόσθετων (βλέπε
«Απορρυπαντικά και μπουγάδα»).
Κουμπί ΑΝΑΜΜΑΤΟΣ/ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ: Για να ανάψετε
ή να σβήσετε το πλυντήριο.
Επιλογέας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: για να θέσετε τα
προγράμματα. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος ο
επιλογέας παραμένει ακίνητος.
Κουμπι ά με ενδεικτικά φωτάκια ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: για
να επιλέξετε τις διαθέσιμες λειτουργίες. Το σχετικό
με την επιλεγείσα λειτουργία ενδεικτικό φωτάκι θα
παραμείνει αναμμένο.
Επιλογέας ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ: για να θέσετε το στύψιμο ή
να το αποκλείσετε (βλέπε “Εξατομικεύσεις”).
Επιλογέας ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: για να θέσετε τη
θερμοκρασία ή το πλύσιμο σε κρύο νερό (βλέπε
«Εξατομικεύσεις»).
Οθόνη: για την απεικόνιση της διάρκειας των
διαφόρων διαθέσιμων προγραμμάτων και αφού
έχει εκκινηθεί ο κύκλος, του υπολειπόμενου χρόνου
για το τέλος αυτού. Στην περίπτωση που έχει τεθεί
μια ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ, απεικονίζεται
ο χρόνος που υπολείπεται στην εκκίνηση του
επιλεγμένου προγράμματος.
4
ΕΚΚΙΝΗΣΗ/
ΠΑΥΣΗ
Ενδεικτικό
φωτάκι ΠΟΡΤΑ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
Θήκη απορρυπαντικών
Κουμπί με
ενδεικτικό
φωτάκι
Επιλογέας
ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ
Κουμπι ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ :
Πατήστε για να θέσετε μια εκκίνηση με υστέρηση
του προεπιλεγμένου προγράμματος. Η υστέρηση
εμφανίζεται στην οθόνη.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΦΩΤΑΚΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ:
για να ακολουθείτε την κατάσταση προόδου του
προγράμματος πλυσίματος. Το αναμμένο ενδεικτικό
φωτάκι δείχνει την σε εξέλιξη φάση.
Ενδεικτικό φωτάκι ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ: για να
καταλάβετε αν η πόρτα ανοίγει (βλέπε σελίδα δίπλα).
Κουμπί με ενδεικτικό φωτάκι ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ: για
την εκκίνηση των προγραμμάτων ή την προσωρινή
διακοπή τους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για να θέσετε σε παύση το σε εξέλιξη
πλύσιμο, πιέστε το κουμπί αυτό, το σχετικό
ενδεικτικό φωτάκι θα ανάψει με πορτοκαλί χρώμα
ενώ εκείνο της σε εξέλιξης φάσης θα είναι συνεχώς
αναμμένο. Αν το ενδεικτικό φωτάκι ΠΟΡΤΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ σβήσει, μπορείτε να ανοίξετε την
πόρτα. Για να ξεκινήσει πάλι το πλύσιμο από το
σημείο διακοπής, πατήστε εκ νέου το κουμπί αυτό.
Τρόπος stand by
Το πλυντήριο αυτό, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις
για την εξοικονόμηση ενέργειας, διαθέτει ένα
σύστημα αυτόματου σβησίματος (stand by)
που τίθεται σε λειτουργία εντός 30 λεπτών στην
περίπτωση μη χρήσης. Πιέστε στιγμιαία το κουμπί
ΑΝΑΜΜΑΤΟΣ/ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ και περιμένετε να
ενεργοποιηθεί εκ νέου η μηχανή.
Ενδεικτικά φωτάκια
Τα ενδεικτικά φωτάκια παρέχουν σημαντικές
πληροφορίες.
Να τι μας λένε:
Ενδεικτικά φωτάκι φάσης σε εξέλιξη
Κατά τον επιθυμητό κύκλο πλυσίματος, τα ενδεικτικά
φωτάκια θα ανάψουν προοδευτικά για να δείξουν την
κατάσταση προώθησης:
Το αναμμένο ενδεικτικό φωτάκι δείχνει ότι η
πόρτα είναι μπλοκαρισμένη για να αποφευχθεί
το άνοιγμα. Για να ανοίξετε την πόρτα πρέπει το
ενδεικτικό φωτάκι να είναι σβηστό (περιμένετε 3
λεπτά περίπου). Για να ανοίξετε την πόρτα ενώ
είναι σε εξέλιξη ένας κύκλος πιέστε το κουμπί
ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ. Αν το ενδεικτικό φωτάκι ΠΟΡΤΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ είναι σβηστό μπορείτε να ανοίξετε
την πόρτα.
GR
Πλύσιμο
Ξέβγαλμα
Στύψιμο
Άδειασμα
Τέλος Πλυσίματος
Κουμπιά λειτουργίας και σχετικά ενδεικτικά φωτάκια
Επιλέγοντας μια λειτουργία το σχετικό ενδεικτικό
φωτάκι θα φωτιστεί.
Αν η επιλεγμένη λειτουργία δεν είναι συμβατή με το
τεθέν πρόγραμμα το σχετικό ενδεικτικό φωτάκι θα
αναβοσβήνει και η λειτουργία δεν θα ενεργοποιηθεί.
Αν η επιλεγμένη λειτουργία δεν είναι συμβατή με
μια άλλη που επελέγη προηγουμένως, το σχετικό
φωτάκι της πρώτης επιλεγμένης λειτουργίας θα
αναβοσβήνει και θα ενεργοποιηθεί μόνο η δεύτερη,
το ενδεικτικό φωτάκι της ενεργοποιηθείσας
λειτουργίας θα φωτιστεί.
Ενδεικτικό φωτάκι ασφαλισμένης πόρτας
Εκκίνηση ενός προγράμματος
1. Ανάψτε το πλυντήριο πιέζοντας το κουμπί ΑΝΑΜΜΑ/ΣΒΗΣΙΜΟ. Όλα τα ενδεικτικά φωτάκι θα ανάψουν μερικά
δευτερόλεπτα, μετά θα σβήσουν και θα πάλλεται το ενδεικτικό φωτάκι ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ.
2. Φορτώστε τη μπουγάδα και κλείστε την πόρτα.
3. Θέστε με τον επιλογέα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ το επιθυμητό πρόγραμμα.
4. Θέστε τη θερμοκρασία πλυσίματος (βλέπε «Εξατομικεύσεις»).
5. Θέστε την ταχύτητα στυψίματος (βλέπε «Εξατομικεύσεις»).
6. Χύστε απορρυπαντικό και πρόσθετα (βλέπε «Απορρυπαντικά και μπουγάδα»).
7. Επιλέξετε τις διαθέσιμες λειτουργίες.
8. Εκκινήστε το πρόγραμμα πιέζοντας το κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ και το σχετικό ενδεικτικό φωτάκι θα
παραμείνει αναμμένο συνεχώς με πράσινο χρώμα. Για να ακυρώσετε τον τεθέντα κύκλο θέστε τη μηχανή σε
παύση πιέζοντας το κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ και επιλέξτε ένα νέο κύκλο.
9. Στο τέλος του προγράμματος θα φωτιστεί το ενδεικτικό φωτάκι
. Όταν η ενδεικτική λυχνία ΠΟΡΤΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ σβήσει μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα. Βγάλτε τη μπουγάδα και αφήστε την πόρτα
μισόκλειστη για να στεγνώσει ο κάδος. Σβήστε το πλυντήριο πιέζοντας το κουμπί ΑΝΑΜΜΑ/ΣΒΗΣΙΜΟ.
5
Προγράμματα
Πίνακας των Προγραμμάτων
ÐñïãñÜììáôá
GR
ÐåñéãñáöÞ ôïõ Ðñïãñܵµáôïò
13 Sport Shoes
Åðß µÝñïõò ðñïãñܵµáôá
ÎÅÂÃÁËÌÁ
ÓÔÕØÉÌÏ
ÁÌÏ×ÅÔÅÕÓÇ ÍÅÑÏÕ
90°
90°
1000
1000

-




7
7
-
60°
1000
-


7
-
40°
60°
1000
1000
-




7
7
3,5
40°
1000
-


7
3,5
60°
800
-


3
2
40°
800
-


3
2
40°
800
-


3
2
40°
30°
40°
800
0
800
-






1,5
1
3
-
30°
800
-


1,5
-
30°
30°
600
600
-




-
30°
600
-


3
3
(MAX. 2
æåýãç.)
-
1000
1000
-
-

-
7
7
7
-
0
Μπορείτε να ελέγξετε τη διάρκεια των προγραμμάτων
πλυσίματος στην οθόνη.
Ðñïãñܵµáôá ãéá üëåò ôéò µÝñåò (Daily)
1 ÂÁÌÂÁKÅÑ¢ ÐÑÏÐËÕÓÇ: ËåõêÜ åîáéñåôéêÜ ëåñùìÝíá.
2 ÂÁÌÂÁKÅÑ¢: ËåõêÜ åîáéñåôéêÜ ëåñùìÝíá.
2 ÂÁÌÂÁKÅÑ¢ (1-2): ËåõêÜ êáé ÷ñùµáôéóôÜ áíèåêôéêÜ, ðïëý
ëåñùµÝíá.
2 ÂÁÌÂÁKÅÑ¢ (2): ËåõêÜ êáé ÷ñùµáôéóôÜ åõáßóèçôá, ðïëý ëåñùµÝíá.
3 ÂÁÌÂÁKÅÑ¢: ËåõêÜ êáé ÷ñùµáôéóôÜ áíèåêôéêÜ, ðïëý ëåñùµÝí
4 ÂÁÌÂÁKÅÑ¢ ×ÑÙÌÁÔÉÓÔ¢ (3): ËåõêÜ ëßãï ëåñùµÝíá êáé
åõáßóèçôá ÷ñþµáôá.
5 ÓÕÍÈÅÔÉKÁ: ×ñùµáôéóôÜ áíèåêôéêÜ, ðïëý ëåñùµÝíá.
5 Συνθετικό ενεργητικός (4): ×ñùµáôéóôÜ áíèåêôéêÜ, ðïëý
ëåñùµÝíá.
6 ÓÕÍÈÅÔÉKÁ: ×ñùµáôéóôÜ áíèåêôéêÜ, ëßãï ëåñùµÝíá.
ÅéäéêÜ Ðñïãñܵµáôá (Special)
7 Ì¢ËËÉÍÁ: Ãéá µÜëëéíá, cachemire, êëð.
8 ÌÅÔÁÎÙÔ¢/ ÊÏÕÑÔºÍÅÓ: Ãéá µåôáîùôÜ ñïý÷á, âéóêüæç, ëéíÜ.
9 JEANS
EXPRESS: Ãéá ôï ãñÞãïñï öñåóêÜñéóµá ñïý÷ùí åëáöñÜ
10 ëåñùµÝíùí (äåí åíäåßêíõôáé ãéá µÜëëéíá, µåôáîùôÜ êáé
ñïý÷á ðïõ ðëÝíïíôáé óôï ÷Ýñé).
Sport
11 Sport Intensive
12 Sport Light
ÌÝãéóôç
ÌÝãéóôï
ÁðïññõðáíôéêÜ
ÌÝãéóôç ôá÷ýôçôá
Öïñôßï. (Kg) ÄéÜñêåéá
èåñµïêñ. (óôñïöÝò
Ðñïð- Ðëýó- Ìáëáê- Káíï- Eco êýêëïõ
(°C)
áíÜ
ëõóç éµï
ôéêü
íéêü Time
ëåðôü)
-
Η διάρκεια του κύκλου που φαίνεται στην οθόνη ή στο εγχειρίδιο αποτελεί μια εκτίμηση υπολογισμένη με βάση τις στάνταρ συνθήκες.
Ο πραγματικός χρόνος μπορεί να ποικίλει με βάση πολυάριθμους παράγοντες όπως θερμοκρασία και πίεση του εισερχόμενου νερού,
θερμοκρασία περιβάλλοντος, ποσότητα απορρυπαντικού, ποσότητα και τύπος φορτίου, ισοστάθμιση του φορτίου, πρόσθετες επιλεγμένες
δυνατότητες.
Για όλα τα Test Institutes:
1) Πρόγραμμα ελέγχου σύμφωνα με την προδιαγραφή 2010/1061: θέστε το πρόγραμμα 2 σε μια θερμοκρασία 60°C και 40°C.
2) Πρόγραμμα βαμβακερών μακρύ: θέστε το πρόγραμμα 2 σε μια θερμοκρασία 40°C.
3) Πρόγραμμα βαμβακερών σύντομο: θέστε το πρόγραμμα 4 σε μια θερμοκρασία 40°C.
4) Συνθετικά πρόγραμμα μαζί: θέστε το πρόγραμμα 5 σε μια θερμοκρασία 40°C.
Ειδικά προγράμματα
Express (πρόγραμμα 10) μελετήθηκε για το πλύσιμο ρούχων ελαφρά λερωμένων σε σύντομο χρόνο:
διαρκεί μόνο 15 λεπτά και σας εξοικονομεί χρόνο και ενέργεια. Θέτοντας το πρόγραμμα (10 σε 30°C)
μπορείτε να πλύνετε μαζί υφάσματα διαφορετικής φύσης (εκτός μάλλινων και μεταξωτών) με ένα μέγιστο
φορτίο 1,5 kg.
Sport Intensive (πρόγραμμα 11) σχεδιάστηκε για το πλύσιμο υφασμάτων αθλητικής ένδυσης (φόρμες,
παντελονάκια, κλπ.) λίγο λερωμένα. Για να πετύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα συστήνεται να μην ξεπερνάτε το
μέγιστο φορτίο του “Πίνακα των προγραμμάτων”.
Sport Light (πρόγραμμα 12) σχεδιάστηκε για το πλύσιμο υφασμάτων αθλητικής ένδυσης (φόρμες, παντελονάκια,
κλπ.) λίγο λερωμένα. Για να πετύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα συστήνεται να μην ξεπερνάτε το μέγιστο
φορτίο του “Πίνακα των προγραμμάτων”. Συστήνεται η χρήση υγρού απορρυπαντικού, χρησιμοποιείτε μια δόση
κατάλληλη για μισό φορτίο.
Sport Shoes (πρόγραμμα 13) σχεδιάστηκε για το πλύσιμο αθλητικών υποδημάτων. Για να πετύχετε τα καλύτερα
αποτελέσματα μην πλένετε περισσότερα από 2 ζευγάρια.
6
Εξατομικεύσεις
Θέστε τη θερμοκρασία
GR
Στρέφοντας τον επιλογέα ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ τίθεται η θερμοκρασία πλυσίματος (βλέπε Πίνακα προγραμμάτων).
Η θερμοκρασία μπορεί να μειωθεί μέχρι το πλύσιμο σε κρύο νερό .
Το μηχάνημα θα παρεμποδίσει αυτόματα τη θέση θερμοκρασίας μεγαλύτερης της μέγιστης προβλεπόμενης για
κάθε πρόγραμμα.
Θέστε το στύψιμο
Στρέφοντας τον επιλογέα ΣΤΥΨΙΜΟ τίθεται η ταχύτητα στυψίματος του επιλεγμένου προγράμματος.
Οι μέγιστες προβλεπόμενες ταχύτητες για τα προγράμματα είναι:
Προγράμματα Μέγιστη ταχύτητα
Βαμβακερά
1000 στροφές ανά λεπτό
Συνθετικά
800 στροφές ανά λεπτό
Μάλλινα
800 στροφές ανά λεπτό
Μεταξωτά μόνο άδειασμα
Η ταχύτητα στυψίματος μπορεί να ελαττωθεί ή να αποκλειστεί επιλέγοντας το σύμβολο
.
Το μηχάνημα θα παρεμποδίσει αυτόματα τη διενέργεια στυψίματος μεγαλύτερου του μέγιστου προβλεπόμενου
για κάθε πρόγραμμα.
Λειτουργίες
Οι διάφορες λειτουργίες πλυσίματος που προβλέπονται από το πλυντήριο επιτρέπουν την επίτευξη του
καθαρισμού και του λευκού που επιθυμείτε.
Για την ενεργοποίηση των λειτουργιών:
1. πιέστε το πλήκτρο το σχετικό με την επιλεγμένη λειτουργία.
2. Το άναμμα του ενδεικτικού φωτός επισημαίνει ότι η λειτουργία είναι ενεργή.
Παρατήρηση: Το γρήγορο αναβοσβήσιμο του ενδεικτικού φωτός δείχνει ότι η σχετική λειτουργία δεν μπορεί να
επιλεγεί για το τεθέν πρόγραμμα.
Καθυστερημένη εκκίνηση
Για να θέσετε την εκκίνηση με υστέρηση του προεπιλεγμένου προγράμματος, πατήστε το σχετικό κουμπί μέχρι
να επιτευχθεί ο χρόνος της επιθυμητής υστέρησης. Όταν η δυνατότητα αυτή είναι ενεργή, στην οθόνη φωτίζεται
το σύμβολο . Για να απαλείψετε την εκκίνηση με υστέρηση πατήστε το κουμπί μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη
η ένδειξη “OFF”.
! Είναι ενεργό με όλα τα προγράμματα.
Επιλέγοντας τη δυνατότητα αυτή η μηχανική κίνηση, η θερμοκρασία και το νερό είναι βελτιστοποιημένο για
μειωμένο φορτίο βαμβακερών και συνθετικών λίγο λερωμένων (βλέπε “Πίνακας των Προγραμμάτων ”). Με το “
” μπορείτε να πλένετε σε μικρούς χρόνους, εξοικονομώντας νερό και ενέργεια. Συστήνεται η χρήση μιας
δόσης υγρού απορρυπαντικού κατάλληλης για την ποσότητα του φορτίου.
! Δεν είναι διαθέσιμη στα προγράμματα 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
,
,
.
Η λειτουργία
συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας μη θερμαίνοντας το νερό που χρησιμοποιείται
στο πλύσιμο της μπουγάδας – ένα πλεονέκτημα τόσο για το περιβάλλον όσο και για τον λογαριασμό
του ηλεκτρικού. Πράγματι, η ενισχυμένη δράση και η βελτιστοποιημένη κατανάλωση εγγυώνται βέλτιστα
αποτελέσματα στην ίδια μέση διάρκεια ενός στάνταρ κύκλου.
Για να πετύχετε τα βέλτιστα αποτελέσματα πλυσίματος, συστήνεται η χρήση ενός υγρού απορρυπαντικού.
! Δεν είναι ενεργό στα προγράμματα 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13,
,
,
.
7
Απορρυπαντικά και μπουγάδα
GR
Θήκη απορρυπαντικών
Το καλό αποτέλεσμα του πλυσίματος εξαρτάται
επίσης και από τη σωστή δοσολογία του
απορρυπαντικού: υπερβάλλοντας δεν πλένουμε
αποτελεσματικότερα και συντελούμε στη δημιουργία
κρούστας στα εσωτερικά μέρη του πλυντηρίου και
στη μόλυνση του περιβάλλοντος.
! Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά για πλύσιμο
στο χέρι, διότι παράγουν πολύ αφρό.
Βγάλτε τη θήκη
απορρυπαντικών
και εισάγετε το
απορρυπαντικό ή το
3
πρόσθετο ως εξής.
1
2
Ειδικά ρούχα
Μάλλινα: Με το πρόγραμμα 7 μπορείτε να πλένετε
στο πλυντήριο όλα τα μάλλινα ρούχα ακόμη και
εκείνα με την ετικέτα “μόνο πλύσιμο στο χέρι ”
. Για καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιήστε
ειδικό απορρυπαντικό και μην ξεπερνάτε το 1,5 kg
μπουγάδας.
Μεταξωτά: χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο
πρόγραμμα 8 για να πλύνετε όλα τα μεταξωτά ρούχα.
Συνιστάται η χρήση ενός ειδικού απορρυπαντικού
για ευαίσθητα ρούχα.
Κουρτίνες: διπλώστε τις μέσα σε ένα μαξιλάρι
ή σε ένα δικτυωτό σακούλι. Χρησιμοποιήστε το
πρόγραμμα 8.
Jeans: γυρίστε από την ανάποδη τα ρούχα πριν το
πλύσιμο και χρησιμοποιήστε υγρό απορρυπαντικό.
Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα 9.
Σύστημα ισοστάθμισης του φορτίου
θήκη 1: Απορρυπαντικό για πρόπλυση
(σε σκόνη)
θήκη 2: Απορρυπαντικό για πλύσιμο
(σε σκόνη ή υγρό)
Το υγρό απορρυπαντικό χύνεται μόνο πριν την
εκκίνηση.
θήκη 3: Πρόσθετα (μαλακτικό, κλπ.)
Το μαλακτικό δεν πρέπει να διαφεύγει από το
πλέγμα.
Προετοιμασία της μπουγάδας
• Χωρίστε τη μπουγάδα ανάλογα:
- με το είδος του υφάσματος/ το σύμβολο της
ετικέτας.
- τα χρώματα: χωρίστε τα χρωματιστά ρούχα από τα
λευκά.
• Εκκενώστε τις τσέπες και ελέγξτε τα κουμπιά.
• Μην ξεπερνάτε τις υποδεικνυόμενες τιμές, σε
σχέση με το βάρος της στεγνής μπουγάδας:
Ανθεκτικά υφάσματα: max 7 kg
Συνθετικά υφάσματα: max 3 kg
Ευαίσθητα υφάσματα: max 2 kg
Μάλλινα: max 1,5 kg
Μεταξωτά: max 1 kg
Πόσο ζυγίζει η μπουγάδα;
1 σεντόνι 400-500 gr.
1 μαξιλαροθήκη 150-200 gr.
1 τραπεζομάντιλο 400-500 gr.
1 μπουρνούζι 900-1.200 gr.
1 πετσέτα 150-250 gr.
8
Πριν από κάθε στύψιμο, για να αποφύγετε δονήσεις
υπερβολικές και για να κατανείμετε ομοιόμορφα
το φορτίο, ο κάδος διενεργεί περιστροφές σε μια
ταχύτητα ελαφρά ανώτερη εκείνης του πλυσίματος.
Αν στο τέλος των διαδοχικών προσπαθειών το
φορτίο δεν έχει ακόμη εξισορροπηθεί σωστά η
μηχανή διενεργεί το στύψιμο σε μια ταχύτητα
χαμηλότερη της προβλεπόμενης. Παρουσία
υπερβολικής αστάθειας, το πλυντήριο διενεργεί
την κατανομή αντί του στυψίματος. Για να ευνοηθεί
καλύτερη κατανομή του φορτίου και της σωστής
εξισορρόπησης συνιστάται η ανάμιξη ρούχων
μεγάλων και μικρών διαστάσεων.
Προφυλάξεις και
συμβουλές
! Το πλυντήριο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε
σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας.
Αυτές οι προειδοποιήσεις παρέχονται για λόγους
ασφαλείας και πρέπει να διαβάζονται προσεκτικά.
Γενική ασφάλεια
• Η συσκευή αυτή σχεδιάστηκε αποκλειστικά για
οικιακή χρήση.
• Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από
άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με
φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες και
με εμπειρίες και γνώσεις ανεπαρκείς, εκτός κι αν η
χρήση αυτή γίνεται υπό την επίβλεψη ή τις οδηγίες
ενός ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους.Τα
παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να εξασφαλιστεί
ότι δεν θα παίξουν με τη συσκευή.
• Το πλυντήριο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από
ενήλικα άτομα και σύμφωνα με τις οδηγίες που
αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.
• Μην αγγίζετε το μηχάνημα με γυμνά πόδια ή με τα
χέρια ή τα πόδια βρεγμένα.
• Μην βγάζετε το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα
τραβώντας το καλώδιο, αλλά να πιάνετε την πρίζα.
• Μην ανοίγετε το συρταράκι απορρυπαντικών ενώ
το μηχάνημα είναι σε λειτουργία.
• Μην αγγίζετε το νερό αδειάσματος, αφού μπορεί να
φτάσει σε υψηλές θερμοκρασίες.
• Μην ζορίζετε σε καμία περίπτωση την πόρτα: θα
μπορούσε να χαλάσει ο μηχανισμός ασφαλείας
που προστατεύει από τυχαία ανοίγματα.
• Σε περίπτωση βλάβης, σε καμία περίπτωση να
μην επεμβαίνετε στους εσωτερικούς μηχανισμούς
προσπαθώντας να την επισκευάσετε.
• Να ελέγχετε πάντα τα παιδιά να μην πλησιάζουν
στο μηχάνημα σε λειτουργία.
• Κατά το πλύσιμο η πόρτα τείνει να θερμαίνεται.
• Αν πρέπει να μετατοπιστεί, συνεργαστείτε δύο ή
τρία άτομα με τη μέγιστη προσοχή. Ποτέ μόνοι σας
γιατί το μηχάνημα είναι πολύ βαρύ.
• Πριν εισάγετε τη μπουγάδα ελέγξτε αν ο κάδος
είναι άδειος.
Το σύμβολο με το διεγραμμένο “δοχείο
αποβλήτων” στο προϊόν υπενθυμίζει σε σας την
υποχρέωσή σας, πως όταν επιθυμείτε να πετάξετε
τη συσκευή ,πρέπει να συλλεχθεί χωριστά.
Οι καταναλωτές θα πρέπει να απευθύνονται στις τοπικές
αρχές ή στα καταστήματα λιανικής για πληροφορίες που
αφορούν τη σωστή διάθεση των παλαιών ηλεκτρικών
συσκευών.
Διάθεση
• Διάθεση του υλικού συσκευασίας: τηρείτε τους
τοπικούς κανονισμούς, ώστε οι συσκευασίες να
μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.
• Η ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK για τα Απόβλητα
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, απαιτεί ότι
οι παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει
να αποβάλονται μαζί με τα υπόλοιπα απόβλητα του
δημοτικού δικτύου. Οι παλαιές συσκευές πρέπει να
συλλεχθούν χωριστά προκειμένου να βελτιστοποιηθούν
η αποκατάσταση και η ανακύκλωση των υλικών που
περιέχουν και με σκοπό τη μείωση των βλαβερών
επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
9
GR
Συντήρηση και φροντίδα
GR
Αποκλεισμός νερού και ηλεκτρικού
ρεύματος
• Κλείνετε τον κρουνό του νερού μετά από
κάθε πλύσιμο. Έτσι περιορίζεται η φθορά της
υδραυλικής εγκατάστασης του πλυντηρίου και
αποσοβείται ο κίνδυνος απωλειών.
Καθαρισμός της αντλίας
Το πλυντήριο διαθέτει μια αντλία αυτοκαθαριζόμενη
που δεν χρειάζεται συντήρηση. Μπορεί, όμως,
να τύχει να πέσουν μικρά αντικείμενα (κέρματα,
κουμπιά) στον προθάλαμο που προστατεύει την
αντλία, που βρίσκεται στο κάτω μέρος αυτής.
• Να βγάζετε το βύσμα από το ρεύμα όταν καθαρίζετε
το μηχάνημα και κατά τις εργασίες συντήρησης.
! Βεβαιωθείτε ότι ο κύκλος πλυσίματος έχει τελειώσει
Καθαρισμός του πλυντηρίου
Για να έχετε πρόσβαση στον προθάλαμο:
και βγάλτε το βύσμα.
Το εξωτερικό μέρος και τα λαστιχένια μέρη μπορούν
να καθαρίζονται με ένα πανί βρεγμένο με χλιαρό
νερό και σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή
αποξυστικά.
1. αφαιρέστε το ταμπλό
κάλυψης στο πρόσθιο
πλευρό του πλυντηρίου
με τη βοήθεια ενός
κατσαβιδιού
(βλέπε εικόνα).
Καθαρισμός του συρταριού
απορρυπαντικών
Τραβήξτε το συρτάρι
ανασηκώνοντάς το και
τραβώντας το προς τα
έξω (βλέπε εικόνα).
Πλένετέ το κάτω από
τρεχούμενο νερό. Ο
καθαρισμός αυτός
διενεργείται συχνά.
Φροντίδα της πόρτας και του κάδου
• Να αφήνετε πάντα μισόκλειστη την πόρτα για να
μην παράγονται δυσοσμίες.
2. Ξεβιδώστε το
καπάκι στρέφοντάς το
αριστερόστροφα
(βλέπε εικόνα): είναι
φυσικό να βγαίνει λίγο
νερό.
3. καθαρίστε επιμελώς το εσωτερικό.
4. ξαναβιδώστε το καπάκι.
5. ξαναμοντάρετε το πάνελ όντας σίγουροι, πριν
το σπρώξετε προς τη μηχανή, ότι έχετε εισάγει τα
γαντζάκια στις αντίστοιχες εσοχές.
Έλεγχος του σωλήνα τροφοδοσίας του
νερού
Ελέγχετε το σωλήνα τροφοδοσίας τουλάχιστον
μια φορά ετησίως. Αν παρουσιάζει σκασίματα
και σχισμές αντικαθίσταται: κατά τα πλυσίματα οι
ισχυρές πιέσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν
αναπάντεχα σπασίματα.
! Μη χρησιμοποιείτε ποτέ χρησιμοποιημένους
σωλήνες.
10
Ανωμαλίες και λύσεις
Μπορεί να συμβεί το πλυντήριο να μη λειτουργεί. Πριν τηλεφωνήσετε στην Υποστήριξη (βλέπε “Υποστήριξη”),
ελέγξτε αν δεν πρόκειται για πρόβλημα που επιλύεται εύκολα με τη βοήθεια του ακόλουθου καταλόγου.
Ανωμαλίες:
Δυνατά αίτια / Λύση:
Το πλυντήριο δεν ανάβει.
• Το βύσμα δεν έχει εισαχθεί στην ηλεκτρική πρίζα ή τουλάχιστον όχι
αρκετά για να κάνει επαφή.
• Στο σπίτι δεν υπάρχει ρεύμα.
Ο κύκλος πλυσίματος δεν ξεκινάει.
•
•
•
•
•
Η πόρτα δεν κλείνει καλά.
Το κουμπί ΑΝΑΜΜΑ/ΣΒΗΣΙΜΟ δεν πατήθηκε.
Το κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ δεν πατήθηκε.
Η βρύση του νερού δεν είναι ανοιχτή.
Τέθηκε μια καθυστέρηση στον χρόνο εκκίνησης (βλέπε «Εξατομικεύσεις»).
Το πλυντήριο δεν φορτώνει νερό
(Στην οθόνη απεικονίζεται η ένδειξη
«H2O» να αναβοσβήνει).
•
•
•
•
•
•
Ο σωλήνας τροφοδοσίας του νερού δεν είναι συνδεδεμένος στον κρουνό.
Ο σωλήνας είναι διπλωμένος.
Η βρύση του νερού δεν είναι ανοιχτή.
Στο σπίτι λείπει το νερό.
Δεν υπάρχει αρκετή πίεση.
Το κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ δεν πατήθηκε.
Το πλυντήριο φορτώνει και αδειάζει
νερό συνεχώς.
• Ο σωλήνας αδειάσματος δεν έχει εγκατασταθεί μεταξύ 65 και 100 cm από
το έδαφος (βλέπε «Εγκατάσταση»).
• Το άκρο του σωλήνα αδειάσματος είναι βυθισμένο στο νερό (βλέπε
“Εγκατάσταση”).
• Το επιτοίχιο άδειασμα δεν έχει απαέρωση.
Αν μετά από αυτούς τους ελέγχους το πρόβλημα δεν λύνεται, κλείστε τη
βρύση του νερού, σβήστε το πλυντήριο και καλέστε την υποστήριξη. Αν
η κατοικία βρίσκεται στους τελευταίους ορόφους ενός κτιρίου, μπορεί να
διαπιστωθούν φαινόμενα σιφωνισμού, οπότε το πλυντήριο φορτώνει και
αδειάζει νερό συνεχώς. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος διατίθενται
στο εμπόριο κατάλληλες βαλβίδες αντι-σιφωνισμού.
Το πλυντήριο δεν φορτώνει ή δεν
στύβει.
• Το πρόγραμμα δεν προβλέπει το άδειασμα: με ορισμένα προγράμματα
πρέπει να το εκκινήσετε χειρονακτικά.
• Ο σωλήνας αδειάσματος είναι διπλωμένος (βλέπε «Εγκατάσταση»).
• Ο αγωγός εκκένωσης είναι βουλωμένος.
Το πλυντήριο δονείται πολύ κατά το
στύψιμο.
• Ο κάδος, τη στιγμή της εγκατάστασης, δεν ξεμπλόκαρε σωστά (βλέπε
“Εγκατάσταση”).
• Το πλυντήριο δεν είναι οριζοντιωμένο (βλέπε “Εγκατάσταση”).
• Το πλυντήριο είναι πολύ στενά μεταξύ τοίχου και επίπλων (βλέπε
“Εγκατάσταση”).
Το πλυντήριο χάνει νερό.
• Ο σωλήνας τροφοδοσίας του νερού δεν είναι καλά βιδωμένος (βλέπε
“Εγκατάσταση”).
• Η θήκη των απορρυπαντικών είναι βουλωμένη (για να την καθαρίσετε
βλέπε “Συντήρηση και φροντίδα”).
• Ο σωλήνας αδειάσματος δεν έχει στερεωθεί καλά (βλέπε
«Εγκατάσταση»).
Τα ενδεικτικά φωτάκια των “Λειτουργίες” • Σβήστε τη μηχανή και βγάλτε το βύσμα από την πρίζα, περιμένετε
περίπου
και το ενδεικτικό φωτάκι “ ΕΚΚΙΝΗΣΗ/
1 λεπτό μετά ξανανάψτε τη.
ΠΑΥΣΗ” αναβοσβήνουν και ένα από τα
Αν η ανωμαλία επιμένει, καλέστε την Υποστήριξη.
φωτάκια της “φάσης σε εξέλιξη” και “
ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ” ανάβει σταθερά.
Σχηματίζεται πολύς αφρός.
• Το απορρυπαντικό δεν είναι ειδικό για πλυντήριο (πρέπει να υπάρχει η ένδειξη
“για πλυντήριο”, “για πλύσιμο στο χέρι και στο πλυντήριο”, ή παρόμοια).
• Η δοσολογία υπήρξε υπερβολική.
11
GR
Υποστήριξη
Πριν επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη:
• Ελέγξτε αν η ανωμαλία μπορείτε να την αντιμετωπίσετε μόνοι σας (βλέπε “Ανωμαλίες και λύσεις”);
• Επανεκκινήστε το πρόγραμμα για να ελέγξετε αν το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε;
• Σε αρνητική περίπτωση, επικοινωνήστε με την εξουσιοδοτημένη Τεχνική Υποστήριξη στον τηλεφωνικό
αριθμό που υπάρχει στο πιστοποιητικό εγγύησης.
GR
! Μην καταφεύγετε ποτέ σε μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.
Γνωστοποιήστε:
• το είδος της ανωμαλίας;
• το μοντέλο του μηχανήματος (Mod.);
• τον αριθμό σειράς (S/N).
Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στην ταμπελίτσα που υπάρχει στο πίσω μέρος του πλυντηρίου και στο
πρόσθιο μέρος ανοίγοντας την πόρτα.
12
Instrucţiuni de folosire
MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE
Sumar
RO
Română
RO
Instalare, 14-15
Despachetare şi punere la nivel
Racorduri hidraulice şi electrice
Primul ciclu de spălare
Date tehnice
Descrierea maşinii de spălat şi activarea
unui program, 16-17
Panoul de control
Indicatoare luminoase
Activarea unui program
Programe, 18
Tabel de programe
Personalizare, 19
IWD 7108
Reglarea temperaturii
Reglarea centrifugării
Funcţii
Detergenţi şi rufe albe, 20
Compartimentul pentru detergenţi
Pregătirea rufelor
Articole delicate
Sistemul de echilibrare a încărcăturii
Precauţii şi sfaturi, 21
Norme de protecţie şi siguranţă generale
Aruncarea reziduurilor
Întreţinere şi curăţare, 22
Întreruperea alimentării cu apă şi curent electric
Curăţarea maşinii de spălat
Curăţarea compartimentului pentru detergent
Îngrijirea uşii şi a tamburului
Curăţarea pompei
Controlarea furtunului de alimentare cu apă
Anomalii şi remedii, 23
Asistenţă, 24
13
Instalare
RO
! Este important să păstraţi acest manual pentru a-l
O nivelare precisă conferă stabilitate maşinii şi evită
vibraţii, zgomote şi deplasări pe timpul funcţionării. În
cazul mochetelor sau a unui covor, reglaţi picioruşele
astfel încât să menţineţi sub maşina de spălat un spaţiu
suficient pentru ventilare.
! Citiţi cu atenţie instrucţiunile: veţi găsi informaţii impor-
Racorduri hidraulice şi electrice
putea consulta în orice moment. În caz de vânzare, de
cesiune sau de schimbare a locuinţei, acesta trebuie să
rămână împreună cu maşina de spălat pentru a informa
noul proprietar cu privire la funcţionare şi la respectivele
avertismente.
tante cu privire la instalare, la folosire şi la siguranţă.
Despachetare şi punere la nivel
Despachetare
1. Scoaterea din ambalaj a maşinii de spălat.
2. Controlaţi ca maşina de spălat să nu fi fost deteriorată
în timpul transportului. Dacă este deteriorată nu o
conectaţi şi luaţi legătura cu vânzătorul.
3. Scoateţi cele 4 şuruburi
de protecţie pentru transport şi cauciucul cu respectivul distanţier, situate
în partea posterioară
(a se vedea figura).
Racordarea furtunului de alimentare cu apă
1. Conectaţi tubul de alimentare, înşurubându-l la
un robinet de apă rece cu
gura filetată de 3/4 gaz (a
se vedea figura).
Înainte de conectare, lăsaţi
apa să curgă până când nu
a devine limpede.
2. Conectaţi tubul de
alimentare la maşina de
spălat, înşurubându-l la
sursa de apă respectivă,
amplasată în partea
posterioară, sus în dreapta
(a se vedea figura).
4. Închideţi orificiile cu dopurile din plastic aflate în dotare.
5. Păstraţi toate piesele: pentru cazul în care maşina
de spălat va trebui să fie transportată, piesele vor trebui
montante din nou.
3. Fiţi atenţi ca furtunul să nu fie nici pliat nici îndoit.
! Ambalajele nu sunt jucării pentru copii!
! Presiunea apei de la robinet trebuie să fie cuprinsă
Punere la nivel
1. Instalaţi maşina de spălat pe o suprafaţă plană şi
rigidă, fără a o sprijini de ziduri, mobilă sau altceva.
2. Dacă podeaua nu
este perfect orizontală,
compensaţi neregularităţile
deşurubând sau înşurubând
picioruşele anterioare (a
se vedea figura); unghiul
de înclinare, măsurat pe
planul de lucru, nu trebuie
să depăşească 2°.
14
în valorile din tabelul Date tehnice (a se vedea pagina
alăturată).
! Dacă lungimea furtunului de alimentare nu este
suficientă, adresaţi-vă unui magazin specializat sau unui
instalator autorizat.
! Nu folosiţi niciodată tuburi folosite deja.
! Utilizaţi tuburile furnizate împreună cu maşina.
Conectarea furtunului de golire
65 - 100 cm
Conectaţi furtunul de golire
- fără a-l îndoi - la canalizare sau la racordul de
golire prevăzut pe perete,
la o înălţime de 65 - 100
cm de sol;
! Nu folosiţi prelungitoare şi prize multiple.
RO
! Cablul nu trebuie să fie îndoit sau comprimat.
! Cablul de alimentare trebuie să fie înlocuit doar de
tehnicieni autorizaţi ai centrului de service ce apare scris
pe certificatul de garantie emis de producator.
Atenţie! Producătorul îşi declină orice responsabilitate în
cazul în care aceste norme nu se respectă.
Sprijiniţi-l de marginea
căzii sau chiuvetei şi
racordaţi şina de ghidare
din dotare la robinet (a
se vedea figura). Capătul
liber al furtunului de golire
nu trebuie să rămână
cufundat în apă.
Primul ciclu de spălare
După instalare, înainte de folosire, efectuaţi un ciclu de
spălare cu detergent şi fără rufe, selectând programul 2.
! Nu se recomandă folosirea furtunurilor prelungitoa-
re; dacă este indispensabil, acestea trebuie să aibă
acelaşi diametru ca şi furtunul original şi nu trebuie să
depăşească 150 cm lungime.
Racordarea electrică
Înainte de a introduce stecherul în priză, asiguraţi-vă ca:
• priza să fie cu împământare şi conform prevederilor
legale;
• priza să poată suporta sarcina maximă de putere a
maşinii, indicată în tabelul Date Tehnice
(a se vedea alături);
• tensiunea de alimentare să fie cuprinsă în valorile indicate în tabelul Date Tehnice (a se vedea alături);
• priza să fie compatibilă cu stecherul maşinii de spălat.
În caz contrar înlocuiţi stecherul.
! Maşina de spălat nu trebuie instalată afară, nici chiar în
Date tehnice
Model
IWD 7108
Dimensiuni
lărgime 59,5 cm
înălţime 85 cm
profunzime 53,5 cm
Capacitate
de la 1 la 7 kg
Legături electrice
Vezi placuta cu caracteristicile tehnice,
aplicata pe masina.
Legături hidrice
presiune maximă 1 MPa (10 bari)
presiune minimă 0,05 MPa (0,5 bari)
capacitatea cuvei 52 litri
Viteza de centrifugare
până la 1000 de rotaţii pe minut
Programe de probă
conform directivei
2010/1061
Programul 2: temperatura 60°C şi 40°C.
cazul în care spaţiul este adăpostit, deoarece este foarte
periculoasă expunerea maşinii la ploi şi furtuni.
Acest aparat este conform cu
următoarele Directive Comunitare:
- 2004/108/CE (Compatibilitate
Electromagnetică)
- 2006/95/CE (Tensiuni Joase)
- 2002/96/CE
! După instalarea maşinii de spălat, priza de curent trebuie să fie uşor accesibilă.
Zgomot
(dB(A) re 1 pW
Spălare: 58
Turaţie de centrifugare
15
Descrierea maşinii de spălat şi
activarea unui program
RO
Panoul de control
Indicatoare
Tastă
DESFĂŞURARE CICLU
PORNIRE
ÎNTÂRZIATĂ
Tasta
PORNIRE/OPRIRE
DISPLAY
Tastă cu led
Taste cu led
FUNCŢII
Selector
Selector
PROGRAME
Sertarul detergenţilor: pentru a introduce detergenţi
sau aditivi (a se vedea “Detergenţi şi rufe albe”).
Tasta PORNIRE/OPRIRE: pentru a porni şi opri maşina.
Selector PROGRAME: pentru a selecta programele.
Pe durata desfăşurării programului selectorul rămâne în
aceeaşi poziţie.
Taste cu led FUNCŢII: pentru a selecta funcţiile disponibile. Indicatorul corespunzător funcţiei alese va rămâne
aprins.
Selector CENTRIFUGARE: pentru a activa / anula centrifugarea (a se vedea “Personalizare”).
Selector TEMPERATURĂ: pentru a selecta temperatura
sau spălarea la rece (a se vedea “Personalizare”).
DISPLAY: pentru a afişa durata diferitelor programe la
dispoziţie şi a celui restant, în cazul unui ciclu de spălare
deja în desfăşurare; dacă a fost programat un interval
de PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ, este afişat intervalul restant
până la pornirea programului selectat.
Tastă PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ : apăsaţi pentru a programa pornirea maşinii la o anumită oră. Întârzierea va fi
indicată pe display.
16
Indicator
TEMPERATURĂ
Sertarul detergenţilor
START/
PAUZĂ
UŞĂ BLOCATĂ
Selector
CENTRIFUGARE
Indicatoare DESFĂŞURARE CICLU: pentru a putea
urmări avansarea programului de spălare.
Indicatorul aprins arată faza în curs de desfăşurare.
Indicator UŞĂ BLOCATĂ: pentru a înţelege dacă uşa se
poate deschide sau nu (a se vedea pag. alăturată).
Tastă cu led START/PAUZĂ: pentru a activa / opri momentan programele.
N.B.: pentru a întrerupe momentan un ciclu apăsaţi
această tastă; ledul se va aprinde intermitent (culoare
portocalie) în timp ce ledul corespunzător fazei în curs
de desfăşurare va rămâne aprins. Dacă indicatorul UŞĂ
BLOCATĂ este stins, atunci uşa se poate deschide.
Pentru a continua spălarea, de unde a fost întreruptă,
apăsaţi din nou tasta.
Modalitatea de stand by
Această maşină de spălat rufe, conform noilor norme
legate de economia de curent electric, este dotată cu
un sistem de oprire automat (stand-by) care intră în
funcţiune după 30 minute de neutilizare. Apăsaţi scurt
tasta PORNIRE/OPRIRE şi aşteptaţi repunerea în
funcţiune a maşinii.
Indicatoare luminoase
Ledurile furnizează informaţii importante.
Iată ce indică:
Indicatoare de fază
După alegerea şi activarea ciclului dorit, indicatoarele
luminoase se vor aprinde unul după altul, ceea ce vă
indică starea de avansare a programului:
Indicator uşă blocată:
Aprinderea ledului indică faptul că hubloul s-a blocat,
pentru a împiedica deschiderea sa; pentru a putea
deschide hubloul, aşteptaţi aproximativ 3 minute, până
la stingerea ledului. Pentru a deschide hubloul în timpul
executării unui ciclu, apăsaţi tasta PORNIRE/PAUZĂ;
dacă ledul UŞĂ BLOCATĂ este stins, atunci puteţi deschide hubloul.
Spălare
Clătire
Centrifugă
Golire
Sfârşit Spălare
Tastele de funcţii şi ledurile corespunzătoare
Alegerea unei funcţii implică aprinderea ledului
corespunzător.
Dacă funcţia selectată nu este compatibilă cu programul
ales, ledul corespunzător se va aprinde intermitent iar
funcţia nu se va activa.
Dacă funcţia aleasă nu este compatibilă cu o funcţie
selectată anterior, indicatorul care corespunde primei
funcţii va emite un semnal intermitent iar indicatorul celei
de a doua se va aprinde: acest lucru înseamnă că se va
activa numai a doua funcţie (ultima aleasă).
Activarea unui program
1. Porniţi maşina de spălat apăsând pe tasta PORNIRE/OPRIRE. Toate indicatoarele se aprind câteva secunde, apoi se
sting; indicatorul START/PAUZĂ se va aprinde intermitent.
2. Introduceţi rufele şi închideţi uşa.
3. Selectaţi programul dorit cu ajutorul selectorului de PROGRAME.
4. Reglaţi temperatura de spălare (a se vedea “Personalizare”).
5. Reglaţi viteza de centrifugare (a se vedea “Personalizare”).
6. Adăugaţi detergentul şi aditivii (a se vedea “Detergenţi şi rufe”).
7. Alegeţi funcţiile dorite.
8. Activaţi programul apăsând tasta START/PAUZĂ; indicatorul luminos se va aprinde (culoare verde).
Pentru a anula un ciclu selectat, apăsaţi tasta START/PAUZĂ pentru a întrerupe momentan ciclul şi alegeţi un nou program.
9. La încheierea programului, indicatorul luminos
se va aprinde. După stingerea ledului corespunzător avertizării de
UŞĂ BLOCATA , este posibilă deschiderea hubloului. Scoateţi rufele şi lăsaţi uşa întredeschisă pentru a se putea usca
cuva si tamburul. Opriti maşina de spălat apăsând pe tasta PORNIRE/OPRIRE.
17
RO
Programe
Tabel de programe
Programe
RO
Descrierea Programului
90°
90°
60°
40°
60°
40°
60°
40°
40°
1000
1000
1000
1000
1000
1000
800
800
800

-


















7
7
7
7
7
7
3
3
3
3,5
3,5
2
2
2
40°
30°
40°
800
0
800
-






1,5
1
3
-
30°
800
-


1,5
-
Sport
11 Sport Intensive
12 Sport Light
30°
30°
600
600
-




3
3
-
13 Sport Shoes
30°
600
-

-
(Max 2
perechi.)
-
-
1000
1000
0
-
-

-
7
7
7
-
1
2
2
2
3
4
5
5
6
10 EXPRESS: Pentru a împrospãta rapid articolele puþin murdare (nu este indicat
pentru lânã, mãtase ºi articole de spãlat cu mâna).
Programe parþiale
CLÃTIRE
CENTRIFUGARE
EVACUARE
Puteţi vizualiza durata programelor de spălare pe display.
Programe zilnice
PRESPALARE BUMBAC: Rufe albe foarte murdare.
RUFE ALBE BUMBAC: Rufe albe foarte murdare.
RUFE ALBE BUMBAC (1-2): Albe ºi colorate rezistente foarte murdare.
RUFE ALBE BUMBAC (2): Albe ºi colorate delicate puþin murdare.
RUFE ALBE BUMBAC: Albe ºi colorate rezistente foarte murdare.
COLORATE BUMBAC (3): Albe puþin murdare ºi colorate delicate.
SINTETICE: Colorate rezistente foarte murdare.
SINTETICE ENERGETICÃ (4): Colorate rezistente foarte murdare.
SINTETICE: Colorate delicate putin murdare.
Programe Speciale
7 LÂNÃ: Pentru articole din lânã, caºmir.
8 MÃTASE /PERDELE: Pentru articolele din mãtase, viscozã, lenjerie.
9 JEANS
Sarcina Max.
Detergenþi
Temp. Viteza
Durata
(Kg)
max.
max. (rotaþii pe
ciclului de
PresBalsam
Eco
(°C)
minut) pãlare Spãlare rufe Normalã Time spãlare
Durata ciclului indicată pe display sau în carte este calculată în baza unor condiţii standard. Timpul efectiv poate varia în baza a
numeroşi factori, precum temperatura şi presiunea apei la intrare, temperatura mediului, cantitatea de detergent, cantitatea şi tipul
încărcăturii, echilibrarea încărcăturii, opţiunile suplimentare selectate.
Pentru toate Instituţiile de Testare:
1) Programul de control conform normei 2010/1061: selectaţi programul 2 şi temperatura de 60°C şi 40°C.
2) Program pentru bumbac, prelungit: selectaţi programul 2 şi temperatura de 40°C.
3) Program pentru bumbac, rapid: selectaţi programul 4 şi temperatura de 40°C.
4) Program sintetic de-a lungul: selectaţi programul 5 şi temperatura de 40°C.
Programe speciale
Express (programul 10) a fost studiat pentru a spăla articolele foarte puţin murdare, în mod rapid: durează doar 15 de
minute ceea ce economiseşte energie şi timp. Selectând programul (10 la 30°C) este posibilă spălarea articolelor din
materiale diferite (excluse lâna şi mătasea) cu o greutate maximă de 1,5 kg.
Sport Intensive (programul 11) a fost studiat pentru spălarea ţesăturilor utilizate la confecţionarea hainelor sportive
(echipamente, pantaloni scurţi etc.) foarte murdare; pentru cele mai bune rezultate, se recomandă să nu depăşiţi cantitatea maximă admisă indicată în „Tabel de programe”.
Sport Light (programul 12) a fost studiat pentru spălarea ţesăturilor utilizate la confecţionarea hainelor sportive (echipamente, pantaloni scurţi etc.) puţin murdare; pentru cele mai bune rezultate, se recomandă să nu depăşiţi cantitatea
maximă admisă indicată în „Tabel de programe”. Se recomandă utilizarea detergentului lichid într-o cantitate adecvată
unei încărcări pe jumătate a maşinii.
Sport Shoes (programul 13) a fost studiat pentru spălarea pantofilor de sport; pentru cele mai bune rezultate, nu spălaţi
mai mult de 2 perechi deodată.
18
Personalizare
Reglarea temperaturii
RO
Rotind selectorul de TEMPERATURĂ se fixează temperatura de spălare (a se vedea Tabelul programelor).
Temperatura poate fi redusă până la spălarea la rece ( ).
Maşina va împiedica în mod automat de a alege o temperatură mai mare decât maxima admisă pentru fiecare program.
Reglarea centrifugării
Rotind selectorul de CENTRIFUGARE se stabileşte viteza de stoarcere pentru programul selectat.
Vitezele maxime, prevăzute pentru programe sunt:
Programe
Viteză maximă
Bumbac
1000 rotaţii pe minut
Sintetice
800 rotaţii pe minut
Lână
800 rotaţii pe minut
Mătase
excludere stoarcere
Viteza de centrifugaare poate fi redusă sau centrifugarea poate fi exclusă selectând simbolul
.
Maşina va împiedica în mod automat alegerea unei viteze mai mari decât maxima admisă pentru fiecare program.
Funcţii
Diferitele funcţii de spălare prevăzute pentru maşina de spălat, permit obţinerea unor rufe curate şi albe, după dorinţă.
Pentru a activa funcţiile:
1. apăsaţi tasta corespunzătoare funcţiei dorite;
2. aprinderea ledului respectiv indică activarea funcţiei.
Notă: Semnalul luminos intermitent, rapid, indică faptul că funcţia respectivă nu este compatibilă cu programul ales.
Pornirea întârziată
Pentru a programa pornirea întârziată a maşinii, apăsaţi tasta respectivă pentru a alege timpul de întârziere dorit. Când
opţiunea este activă, pe ecran se va aprinde simbolul . Pentru a anula pornirea întârziată, apăsaţi tasta până când pe ecran
veţi vedea mesajul “OFF”.
! Se poate activa pe toate programele.
Prin selectarea acestei opţiuni, mişcarea mecanică, temperatura şi apa sunt optimizate pentru o cantitate scăzută
de ţesături de bumbac şi sintetice puţin murdare „Tabel de programe”. Cu “
” puteţi spăla în timp mai scurt,
economisind apă şi energie. Se recomandă utilizarea unei cantităţi de detergent lichid adecvată cantităţii de rufe.
! Nu poate fi activată pe programele 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, , , .
Funcţia
contribuie la economia de energie, neîncălzind apa folosită pentru spălarea rufelor – un avantaj atât
pentru mediul înconjurător, cât şi pentru factura de curent electric. Într-adevăr, acţiunea mai puternică şi consumul
optimizat de apă garantează rezultate optime în aceeaşi durată medie a unui ciclu standard. Pentru a obţine rezultate
mai bune ale spălării, se recomandă folosirea unui detergent lichid.
! Nu se poate activa pe programele 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, , , .
19
Detergenţi şi rufe albe
RO
Compartimentul pentru detergenţi
Un rezultat bun la spălare depinde şi de dozarea corectă
a detergentului: excesul de detergent nu garantează o
spălare mai eficientă, ci contribuie la deteriorarea părţilor
interne ale maşinii de spălat şi la poluarea mediului
înconjurător.
! Nu introduceţi în maşină detergenţii pentru spălarea
manuală deoarece formează prea multă spumă.
Deschideţi compartimentul pentru detergenţi şi
introduceţi detergentul
sau aditivul după cum
3
urmează:
1
2
compartiment 1: Detergent pentru prespălare
(sub formă de praf)
compartiment 2: Detergent pentru spălare
(sub formă de praf sau lichid)
Detergentul lichid trebuie vărsat doar înainte de pornire.
compartiment 3: Aditivi
(soluţie de înmuiat, balsam rufe etc.)
Soluţia de înmuiat nu trebuie să iasă deasupra grătarului.
Pregătirea rufelor
•
•
•
Sortaţi rufele în funcţie de:
tipul de material / simbolul de pe etichetă.
culori: separaţi rufele colorate de cele albe.
Goliţi buzunarele şi controlaţi nasturii.
Nu depăşiţi valorile indicate, referitoare la greutatea
rufelor uscate:
Ţesături rezistente: max7kg
Materiale sintetice: max 3 kg
Ţesături delicate: max 2 kg
Lână: max 1,5 kg
Mătase: max 1 kg
Cât cântăresc rufele?
1 cearceaf 400-500 g.
1 faţă de pernă 150-200 g.
1 faţă de masă 400-500 g.
1 halat de baie 900-1.200 g.
1 prosop 150-250 g.
Articole delicate
Lână: Cu programul 7 se pot spăla cu maşina toate hainele de lână, inclusiv cele cu eticheta „a se spăla numai
manual”
. Pentru a obţine cele mai bune rezultate,
folosiţi un detergent specific şi nu depăşiţi
1,5 kg de rufe.
20
Mătase: utilizaţi programul special 8 pentru spălarea
articolelor din mătase. Se recomandă folosirea unui
detergent special pentru articole delicate.
Perdele: împăturiţi-le şi aşezaţi-le într-o faţă de pernă
sau într-un sac de tip plasă. Utilizaţi programul 8.
Jeans: întoarceţi pe dos rufele înainte de spălare şi
utilizaţi un detergent lichid. Utilizaţi programul 9.
Sistemul de echilibrare a încărcăturii
Pentru a evita trepidaţiile excesive, înainte de stoarcere, cuva maşinii va distribui cantitatea de rufe în mod
uniform, centrifuga efectuând câteva rotaţii la o viteză
mai mare decât viteza de spălare. Dacă, după numeroase încercări, maşina nu reuşeşte să echilibreze
greutatea, stoarcerea rufelor se va face la o viteză mai
mică decât cea prevăzută în program. Dacă instabilitatea
este prea mare, maşina va distribui greutatea în locul
centrifugei. Pentru a favoriza o mai bună repartizare a
rufelor şi echilibrarea corectă a maşinii, se recomandă să
introduceţi în maşină atât articole mari cât şi mici.
Precauţii şi sfaturi
! Maşina de spălat a fost proiectată şi construită conform
RO
normelor internaţionale de protecţie. Aceste avertizări
sunt furnizate din motive de siguranţă şi trebuie să fie
citite cu atenţie.
Norme de protecţie şi siguranţă generale
• Aparatul nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv
copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse şi cu experienţă sau cunoştinţe insuficiente, exceptînd cazul în care această utilizare are loc sub supravegherea sau instrucţiunile unei persoane responsabile cu
securitatea lor. Copiii trebuie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
• Acest aparat a fost conceput exclusiv pentru utilizarea
în locuinţe unifamiliale.
• Nu atingeţi maşina când sunteţi desculţi sau cu mâinile
sau picioarele ude sau umede.
• Nu scoateţi stecherul din priză trăgând de cablu.
• Nu deschideţi compartimentul pentru detergent în timp
ce maşina se află în funcţiune.
• Nu atingeţi apa golită din maşină: poate avea o
temperatură ridicată.
• Nu forţaţi în nici un caz uşa: s-ar putea deteriora mecanismul de siguranţă care evită deschiderea accidentală.
• În caz de defecţiune, nu umblaţi în nici un caz la mecanismele din interior şi nu încercaţi să o reparaţi singuri.
• Controlaţi mereu ca în apropierea maşinii aflate în
funcţiune, să nu se afle copii.
• Pe durata spălării uşa se poate încălzi.
• Dacă trebuie să deplasaţi maşina, cereţi ajutor unei
alte (sau 2) persoane şi fiţi foarte atenţi. Niciodată nu
deplasaţi maşina singuri deoarece aceasta este foarte
grea.
• Înainte de a introduce rufele, controlaţi cuva să fie
goală.
Aruncarea reziduurilor
• Eliminarea ambalajelor: respectaţi normele locale, în
acest fel ambalajele vor putea fi utilizate din nou.
• Directiva Europeană 2002/96/CE cu privire la deşeurile care
provin de la aparatura electrică sau electronică prevede ca
aparatele electrocasnice să nu fie colectate împreună cu
deşeurile urbane solide, obişnuite. Aparatele scoase din uz
trebuie să fie colectate separat atât pentru a optimiza rata de
recuperare şi de reciclare a materialelor componente cât şi
pentru a evita pericolele care pot duce la dăunarea sănătăţii
omului sau poluarea mediului înconjurător. Simbolul tomberonului tăiat care apare pe toate produsele vă aminteşte
tocmai obligaţia de a le colecta separat.
Pentru informaţii suplimentare cu privire la scoaterea din uz
a electrocasnicelor, deţinătorii acestora pot apela la centrele
de colectare a deşeurilor sau la vânzătorii de la care au
achiziţionat produsele respective.
21
Întreţinere şi curăţare
RO
Întreruperea alimentării cu apă şi curent
electric
• Închideţi robinetul de apă după fiecare spălare. Se
limitează astfel uzura instalaţiei hidraulice a maşinii de
spălat şi se elimină pericolul scurgerilor.
• Scoateţi stecherul din priza de curent atunci când
curăţaţi maşina de spălat şi când se efectuează lucrări
de întreţinere.
Curăţarea maşinii de spălat
Partea externă şi părţile din cauciuc pot fi curăţate cu
o lavetă înmuiată în apă călduţă şi săpun. Nu folosiţi
solvenţi sau substanţe abrazive.
Curăţarea compartimentului pentru detergent
Trageti afara compatimentul ridicându-l si tragându-l
spre exterior (a se vedea
figura).
Spălaţi-l sub un jet de apă;
această operaţie trebuie
efectuată cât mai des
posibil.
Curăţarea pompei
Maşina de spălat este dotată cu o pompă de
autocurăţare care nu are nevoie de întreţinere. Se poate
întâmpla însă ca unele obiecte mici (monede, nasturi)
să cadă în anticamera care protejează pompa, situată în
partea inferioară a acesteia.
! Verificaţi ca ciclul de spălare să fie încheiat şi scoateţi
stecherul din priză.
Pentru a avea acces la anticameră:
1. scoateţi panoul de acoperire din partea din faţă a
maşinii de spălat folosind
o şurubelniţă
(a se vedea figura);
2. deşurubaţi capacul
rotindu-l în sens invers
acelor de ceasornic (a se
vedea figura). Este normal
să iasă puţină apă;
Îngrijirea uşii şi a tamburului
• Lăsaţi mereu uşa întredeschisă pentru a evita formarea de mirosuri neplăcute.
3. curăţaţi cu grijă interiorul;
4. înşurubaţi la loc capacul;
5. montaţi din nou panoul verificând, înainte de a-l împinge spre maşină, de a fi introdus cârligele în orificiile
respective.
Controlarea furtunului de alimentare cu apă
Controlaţi tubul de alimentare cel puţin o dată pe an.
Dacă prezintă crăpături sau fisuri trebuie înlocuit: pe parcursul spălărilor, presiunea puternică ar putea provoca
crăpături neaşteptate.
! Nu folosiţi niciodată tuburi folosite deja.
22
Anomalii şi remedii
Se poate întâmpla ca maşina de spălat să nu funcţioneze. Înainte de a apela serviciul de Service
(a se vedea “Asistenţă”), verificaţi dacă nu este vorba de o problemă uşor de rezolvat:
Anomalii:
Cauze posibile / Rezolvare:
Maşina de spălat nu porneşte.
• Stecherul nu este introdus în priza de curent, sau nu face contact.
• Aveţi o pană de curent la domiciliu.
Ciclul de spălare nu porneşte.
•
•
•
•
•
Uşa nu este bine închisă.
Tasta PORNIRE/OPRIRE nu a fost apăsată.
Tasta START/PAUZĂ nu a fost apăsată.
Robinetul de apă nu este deschis.
A fost fixată o întârziere de pornire (a se vedea “Personalizare”).
Maşina de spălat nu se alimentează
cu apă (pe afişaj se aprinde intermitent mesajul „H2O”).
•
•
•
•
•
•
Furtunul de alimentare cu apă nu este racordat la robinet.
Furtunul este îndoit.
Robinetul de apă nu este deschis
Apa la domiciliul dumneavoastră.
Apa nu are presiune suficientă.
Tasta START/PAUZĂ nu a fost apăsată.
Maşina de spălat încarcă şi descarcă
apă continuu.
RO
• Furtunul de golire nu a fost instalat la o înălţime cuprinsă între 65 şi 100 cm
de pământ (a se vedea “Instalare”).
• Capătul furtunului de evacuare este cufundat în apă (a se vedea “Instalare”).
• Evacuarea din perete nu are răsuflare pentru aer.
Dacă după aceste verificări problema nu se rezolvă, închideţi robinetul de
apă, opriţi maşina de spălat şi chemaţi Service-ul. Dacă locuinţa se află la
ultimele etaje ale unui edificiu, este posibil să aibă loc fenomene de sifonare,
motiv pentru care maşina de spălat încarcă şi descarcă apă încontinuu. Pentru a elimina acest inconvenient, se găsesc în comerţ supape anti-sifonare.
Maşina de spălat nu se goleşte sau
nu stoarce.
• Programul nu prevede golirea apei: în cazul anumitor programe, este
necesară activarea manuală.
• Furtunul de golire este îndoit (a se vedea “Instalare”).
• Conducta de descărcare este înfundată.
Maşina de spălat vibrează foarte mult
în timpul stoarcerii.
• Cuva, în momentul instalării, nu a fost deblocată în mod corespunzător (a
se vedea “Instalare”).
• Maşina de spălat este în pantă (a se vedea “Instalare”).
• Maşina de spălat este prea aproape de pereţi şi mobilier (a se vedea “Instalare”).
Maşina de spălat pierde apă.
• Furtunul de alimentare cu apă nu este bine înşurubat (a se vedea “Instalare”).
• Compartimentul de detergenţi este înfundat (pentru a-l curăţa a se vedea
“Întreţinere şi curăţare”).
• Furtunul de golire nu este bine fixat (a se vedea “Instalare”).
Indicatoarele de „Funcţii” şi „start/
pauză” sunt intermitente; unul din indicatoarele ptr. „faza în curs” şi “uşă
blocată” sunt aprinse.
• Opriţi maşina şi scoateţi stecherul din priză; aşteptaţi aproximativ 1 minut
înainte de a o reaprinde.
Dacă nu obţineţi nici un rezultat, apelaţi Centrul de service pentru asistenţă.
Se formează prea multă spumă.
• Detergentul nu este compatibil cu maşina de spălat (trebuie să fie scris
„pentru maşina de spălat”, „de mână sau în maşina de spălat”, sau ceva
asemănător).
• Dozajul a fost excesiv.
23
Asistenţă
Înainte de a lua legătura cu Service-ul:
• Verificaţi dacă puteţi rezolva singuri problema (a se vedea “Anomalii şi remedii”);
• Porniţi din nou programul pentru a controla dacă inconvenientul a fost eliminat;
• În caz negativ, luaţi legătura cu asistenţa tehnică autorizată la numărul telefonic indicat pe certificatul de garanţie.
RO
! Nu apelaţi niciodată la persoane neautorizate.
Comunicaţi:
• tipul de anomalie;
• modelul maşinii (Mod.);
• numărul de serie (S/N).
Aceste informaţii sunt specificate pe plăcuţa cu date tehnice, lipită în partea din spate a maşinii de spălat precum şi în
partea anterioară, după ce deschideţi uşa.
24
  
 




 2627
  
   
 
 
    
    2829
  
 
  
 30
  
 31
 7
  
  

      32
   
  
 
    
     33
  

   34
     

   
     
     
  
     
     
35
  36
25


!        
       
      
      
       
      
 
     
      
       
      
      
   
!    
   
    
  
     
  
    
    
   
  
   
  
 
  

   
       
      
     
  4 
  
  
  
  
  
 
     

        
     

  
   
 
   
 
  
   

        
!      
!      
      
   

!       
       
         
    
 

 
  
  
  
  
  
   
26
     
   
!      
!       

     
65 - 100 cm
  
  
   
 
   
  
  
     
   
    

 
   
 
   
   
   

!   
     
     
       

!     
!        
!        
 
     
       
 
      
        
  
Òåõíè÷åñêè äàííè
Ìîäåë
IWD 7108
Ðàçìåðè
øèðèíà
59,5 ñì
âèñî÷èíà 85 ñì
äúëáî÷èíà 53,5 ñì
Âìåñòèìîñò
îò 1 äî 7 êã.
Åëåêòðè÷åñêî
çàõðàíâàíå
Âèæ òàáåëêàòà ñ õàðàêòåðèñòèêèòå,
ïîñòàâåíà íà ìàøèíàòà
Çàõðàíâàíå ñ
âîäà
ìàêñèìàëíî íàëÿãàíå 1 ÌÐà (10 bar)
ìèíèìàëíî íàëÿãàíå 0,05 ÌÐà (0,5 bar)
îáåì íà êàçàíà 52 ëèòðà
Ñêîðîñò íà
öåíòðîôóãàòà
äî 1000 îáîðîòà/ìèíóòà
Изпитвателни
програми
съгласно
Директива
2010/1061
Програма 2: температура 60°C и 40°C
   
      

     

      
      
     
      
      
 
      
      

!        
         
   
!     

Ïåðàëíàòà ìàøèíà ñúîòâåòñòâà íà
ñëåäíèòå Åâðîïåéñêè äèðåêòèâè:
- 2004/108/ÑÅ (çà
åëåêòðîìàãíèòíà ñúâìåñòèìîñò)
- 2002/96/CE
- 2006/95/CE (çà íèñêî
íàïðåæåíèå)
     
27
    
   

  
  

  


 

 




  


     
      
    
      

     
      
 
     
    
      

   
      

    
      

    
       
      
       
      
 
      
      
     
28

 


 


 


      
       

     
    
     
        
 
    
      

      
     
     
     
    
        
  
       
       
   
      
       
     
        
       
      

 
    

  
    
        
      
      
   
      
        
     
          
       
    



  
  
     

      
       
    
        
       
   
     
       
  
  
1.               
              

2.       
3.      
4.      
5.      
6.            
7.    
8.           
               
    
9.      
     
              
    
29


  
Ïðîãðàìè

Îïèñàíèå íà ïðîãðàìàòà
Çàðåæäàíå
Ìàêñ.
Ìàêñ.
Ïåðèëíè ïðåïàðàòè
ìaêñ. (êã) Ïðîäúëæèòåìïå- ñêîðîñò
òåëíîñò íà
ðàòóðà (îáîðîòè Ïðåä- Îñíîâíî Îìåêîò- Íîðì- Eco
öèêúëà
(°C)
â ìèíóòà) ïðàíå
ïðàíå
èòåë
àëíî Time
Ïðîãðàìè çà âñåêè äåí
ÏÀÌÓK ""Ïðåäïðàíå"": Áåëè, èçêëþ÷èòåëíî çàìúðñåíè.
ÏÀÌÓK: Áåëè, èçêëþ÷èòåëíî çàìúðñåíè.
ÏÀÌÓK (1-2): Áåëè è öâåòíè, óñòîé÷èâè, ñèëíî çàìúðñåíè.
ÏÀÌÓK (2): Áåëè è öâåòíè, íåóñòîé÷èâè, ñèëíî çàìúðñåíè.
90°
90°
60°
40°
1000
1000
1000
1000

-








7
7
7
7
-
3
ÏÀÌÓK: Áåëè è öâåòíè, óñòîé÷èâè, ñèëíî çàìúðñåíè.
60°
1000
-


7
3,5
4
ÏÀÌÓK–ÖÂÅÒÍÈ (3): Áåëè, ìàëêî çàìúðñåíè, è öâåòíè, íåóñòîé÷èâè.
40°
1000
-


7
3,5
5
ÑÈÍÒÅÒÈ×ÍÈ: Öâåòíè, óñòîé÷èâè, ìíîãî çàìúðñåíè.
60°
800
-


3
2
5
ÑÈÍÒÅÒÈ×ÍÈ енергични (4): Öâåòíè, óñòîé÷èâè, ìíîãî çàìúðñåíè.
40°
800
-


3
2
6
ÑÈÍÒÅÒÈ×ÍÈ: Öâåòíè, óñòîé÷èâè, ìíîãî çàìúðñåíè.
40°
800
-


3
2
Ñïåöèàëíè ïðîãðàìè
7
ÂÚËÍÅÍÈ ÒÚKÀÍÈ: Çà âúëíà, êàøìèð è ò.í.
40°
800
-


1,5
-
8
KÎÏÐÈÍÀ/ÏÅÐÄÅÒÀ: Çà äðåõè îò êîïðèíà, âèñêîçà, ôèíî áåëüî.
30°
0
-


1
-
9
JEANS
40°
800
-


3
-
10
EXPRESS: Çà áúðçî îñâåæàâàíå íà íå ìíîãî çàìúðñåíè äðåõè (íå ñå
ïðåïîðú÷âà çà âúëíà, êîïðèíà è äðåõè, êîèòî òðÿáâà äà ñå ïåðàò íà ðúêà).
30°
800
-


1,5
-
Sport
11
Sport Intensive
30°
600
-


7
-
12
Sport Light
30°
600
-


-
Sport Shoes
30°
600
-


7
(ìaêñ.2
÷èôòà.)
ÈÇÏËÀKÂÀÍÅ
-
1000
-
-

7
-
ÖÅÍÒÐÎÔÓÃÀ
-
1000
-
-
-
7
-
ÈÇÏÎMÏÂÀÍÅ
-
0
-
-
-
7
-
13
На дисплея може да се контролира
времетраенето на цикъла на пране.
1
2
2
2
-
×àñòè÷íè ïðîãðàìè
Продължителността на цикъла, показана на дисплея или посочена в ръководството, е приблизително изчислена въз основа на стандартните
условия. Реалното времетраене може да варира в зависимост от множество фактори като температура и налягане на водата при пълнене,
температура на въздуха в помещението, количество перилен препарат, количество, вид и тегло на прането, допълнително избрани опции.
   
      2010/1061        и 4  
           
           
4 Синтетични програма по   5    
 
                   
                 
               
               
             
      
               
             
              
    
               
       
30

  
           
           
             
   
  
          
     

 

   
 
   
8   
  
              

             
 

              
  
    
      
         
              
 
 
               
                 
       
!    
              
              
                    
        
!                
,
,
.

          
               
            
            
 
!                 
31

  
  

   
       
     
         
      
     
!       
  
1
2
3
  
  
   
  
  
      
        
      

   
  
      
  
   
     
      
     
       
 
   7 
   3 
    
   ,5 
   
    
   
   
   
   
   
 
        
        
     
   
    
   
,5  
32
     
       
     
  
        
    
      
     

    
     
     
     
       
    
      
    
     
   
   
     
       
        
   

!      
     
    
        

  
      
      
    
    
     
      
  
      
 
        
    
     
       
       
     
      
      
     
   
        
     
       
    
      
   
       
    
        
      
   
        
      

       
  
       
      
       
    
      
  

     
      
    
     
     
      
     
       
        
      
       
      
33

  

     

       
      
     
    
    
     
     
   
       
        
    
  
    
      
     
      
        
!         
   
   
  
   
  
  
 
   
 
  
  
  
   
  
   

  
   
  
 
  
    
     
      
   
   
   
       
       
     
     
     
        
      
     
!      
34
   
 
                 
               
  

      
    
           
    
   
    





    
     
     
     
          
 
     
         
         
 
      
     
   
      
   
 
               

            
      
          
        
         
          
          
      
     

          
 
        
    
    
 
          
       
         

  
          
         
   
          
  
   
     
   
     
  
         
     
         

    
          
          
   
     
35

 
195092691.00
05/2011 - Xerox Fabriano
      
              
          
              
 

!       

   
    
   
              
       
36
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising