Whirlpool | WP 76/3 | Instruction for Use | Whirlpool WP 76/3 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Whirlpool WP 76/3 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ
Πίνακας
Σύντομος οδηγός αναφοράς
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟ
ΣΥΝΤΟΜΟ Ο∆ΗΓΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ!
(ανατρέξτε στη δεξιά στήλη για περιγραφή των επιλογών)
ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Πατήστε το πλήκτρο «Ρ»
επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί
ο αριθμός του επιλεγμένου
προγράμματος στην οθόνη
(Ρ1...Ρx) - βλ. «Πίνακας
προγραμμάτων» παρακάτω.
ΚΟΥΜΠΙ «ΕΝΑΡΞΗ/ΣΥΝΕΧΙΣΗ»
Πατήστε το κουμπί αυτό για έναρξη του επιλεγμένου
προγράμματος: η ένδειξη ανάβει και σβήνει στο
τέλος του προγράμματος.
Εάν ανοίξει η πόρτα στη διάρκεια ενός κύκλου
πλύσης, ο κύκλος διακόπτεται προσωρινά: η
ένδειξη «Έναρξη» αναβοσβήνει. Για να συνεχίσετε
τον κύκλο, πατήστε το κουμπί «Έναρξη» και κλείστε
την πόρτα εντός 3 δευτερολέπτων.
ΚΟΥΜΠΙ «ΑΚΥΡΟ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ»
Πατήστε το κουμπί αυτό για απενεργοποίηση του πίνακα
ελέγχου.
Εάν το πατήσετε όταν ένα πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη, το
πρόγραμμα αυτό ακυρώνεται και εκτελείται απάντληση του
νερού για 1 λεπτό (στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 0:01).
Εάν το πατήσετε όταν το πλυντήριο πιάτων είναι
απενεργοποιημένο, εκτελείται απάντληση του υγρού που
ενδέχεται να υπάρχει στο πλυντήριο (η διαδικασία διαρκεί
1 λεπτό).
Πίνακας προγραμμάτων
∆ιαθέσιμες
επιλογές
Προγράμματα
2)
Οδηγίες τοποθέτησης
Απορρυπαντικό
Λίτρα
kWh
Λεπτά1)
Φάση
στεγνώματος
P1
Αισθητήρας 40°-70°C
Καθυστέρηση Πρόγραμμα που συνιστάται για πλύσεις
1/2 φορτίο ρουτίνας με υπολείμματα φαγητών που
PowerClean® έχουν ξεραθεί.
P2
Πρόπλυση
κρύο
που πρόκειται να πλυθούν
Καθυστέρηση Σκεύη
αργότερα.
—
4,0
0,01
14-16
ΟΧΙ
P3
Γρήγορο
45°C
Ελαφρώς λερωμένα σκεύη, χωρίς
Καθυστέρηση υπολείμματα
φαγητών που έχουν ξεραθεί.
X
11,0
0,85
30-50
ΟΧΙ
P4
Eco 2)
50°C
Καθυστέρηση
1/2 φορτίο
PowerClean®
Κανονικά λερωμένα σκεύη.
Βασικό πρόγραμμα, το πιο αποδοτικό
όσον αφορά τη συνδυασμένη κατανάλωση
ενέργειας και νερού.
X
10,0
0,92
240
Πλήρες
P5
Καθημερινό
60°C
Καθυστέρηση Κανονικά έως πολύ λερωμένα σκεύη.
1/2 φορτίο
X
11,0
1,30
80-95
Πλήρες
Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει
ατμοκαθαρισμό για πολύ λερωμένα πιάτα
Καθυστέρηση και
PowerClean® ∆ενσκεύη.
απαιτείται πλέον μούλιασμα ή
πρόπλυση με το χέρι.
X
14,5
1,75
180-190
Πλήρες
P6
1)
Κατανάλωση
Ατμός
X
7-15
1,00-1,70
70-172
Πλήρες
Τα στοιχεία σχετικά με τα προγράμματα έχουν ληφθεί με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50242 και υπό κανονικές συνθήκες (χωρίς οποιεσδήποτε προαιρετικές
επιλογές). Ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες. Στα προγράμματα αισθητήρα μπορεί να υπάρχουν διαφορές έως 20 λεπτών λόγω του αυτόματου
συστήματος βαθμονόμησης της συσκευής.
Πρόγραμμα αναφοράς για την ετικέτα στοιχείων ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τους κανονισμούς του προτύπου EN 50242. - Σημείωση για τα ινστιτούτα δοκιμών:
για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες συγκριτικών δοκιμών βάσει του προτύπου ΕΝ και άλλων δοκιμών, απευθυνθείτε στην παρακάτω διεύθυνση:
«contact@whirlpool.com».
*Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση ενεργοποίησης: 1,27 W / Συσκευή απενεργοποιημένη: 0,40 W
Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA
Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑ
ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ «ΑΚΥΡΟ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ».
ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 30 ∆ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΕΑΝ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ
ΚΥΚΛΟΣ.
Περιγραφή επιλογών και ενδείξεων στην οθόνη
ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΑΛΑΤΙΟΥ
Όταν ανάψει (στο τέλος του κύκλου),
πρέπει να γεμίσετε το δοχείο αλατιού.
ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΥ
Όταν ανάψει (στο τέλος του κύκλου),
πρέπει να γεμίσετε τη θήκη
λαμπρυντικού.
ΟΘΟΝΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΥΣΗΣ
Υποδεικνύει τη διάρκεια του κύκλου και τον υπολειπόμενο χρόνο (ώρες:λεπτά). Όταν έχει επιλεγεί «Καθυστερημένη
έναρξη», εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος έως την έναρξη του προγράμματος (ώρες:00) - λιγότερο από 1 ώρα
(0:λεπτά).
Εάν εμφανιστεί το μήνυμα «Fx Ey» στην οθόνη, ανατρέξτε στη σελίδα 6 - κεφάλαιο «Τι να κάνετε εάν...».
POWERCLEAN®
Χάρη στους πρόσθετους
ισχυρούς ψεκαστήρες νερού,
η επιλογή αυτή προσφέρει πιο
εντατική πλύση στην ειδική
περιοχή στο κάτω καλάθι.
Αυτή η επιλογή συνιστάται για
κατσαρόλες (βλ. σελίδα 4).
Πατήστε αυτό το κουμπί για να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
PowerClean (η ένδειξη
ανάβει).
ΚΟΥΜΠΙ «1/2 ΦΟΡΤΙΟ»
Ο κύκλος μισού φορτίου
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
το επάνω ή το κάτω καλάθι.
Επιλέξτε το απαιτούμενο
πρόγραμμα και στη συνέχεια
πατήστε το κουμπί «Μισό
φορτίο» - η ένδειξη ανάβει.
Η ένδειξη σβήνει στο τέλος
του προγράμματος.
Η επιλογή «Μισό φορτίο»
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με
τα προγράμματα που
υποδεικνύονται στον πίνακα
προγραμμάτων.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΜΠΛΕΤΑΣ
Η ρύθμιση αυτή παρέχει τη δυνατότητα
βελτιστοποίησης της απόδοσης των
κύκλων ανάλογα με τον τύπο
απορρυπαντικού που χρησιμοποιείται.
Πατήστε το κουμπί ταμπλέτας για
3 δευτερόλεπτα (μέχρι να ανάψει η
ένδειξη), εάν χρησιμοποιείτε
απορρυπαντικά συνδυαστικής δράσης
σε μορφή ταμπλέτας (λαμπρυντικό,
αλάτι και απορρυπαντικό σε 1 δόση).
Εάν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε
σκόνη ή τζελ, η ένδειξη ταμπλέτας στον
πίνακα ελέγχου πρέπει να είναι
σβηστή.
ΚΟΥΜΠΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ
Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα για
να καθυστερήσετε την έναρξη του
προγράμματος - η ένδειξη
καθυστερημένης έναρξης ανάβει.
Μπορεί να ρυθμιστεί από 1 έως 24
ώρες. Με κάθε πάτημα του κουμπιού,
η καθυστέρηση αυξάνεται κατά μία
ώρα και μετά από «ώρα 24»
επιστρέφει σε «ώρα 00». Όταν έχει
επιλεγεί αυτό το κουμπί, ανάβει η
ένδειξη καθυστέρησης. Στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ. Το
πλυντήριο πιάτων θα ξεκινήσει μετά
από το καθορισμένο χρονικό
5019 300 02477
EL -1-
Πρώτη χρήση
Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού για βέλτιστα αποτελέσματα
Η σκληρότητα του νερού πρέπει να
ρυθμιστεί μόνο πριν από την πρώτη
πλύση ή εφόσον έχει μεταβληθεί η
σκληρότητα του νερού
Η εργοστασιακή ρύθμιση της
σκληρότητας νερού είναι μέτρια
σκληρό νερό (επίπεδο 4).
-
Πατήστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα το κουμπί Επιλογή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και το κουμπί ΑΚΥΡΟ/Απενεργοποίηση για τουλάχιστον
3 δευτερόλεπτα.
Η τρέχουσα ρύθμιση σκληρότητας νερού εμφανίζεται στην οθόνη.
Πατήστε το κουμπί Επιλογή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ για να αυξήσετε τη ρύθμιση. Το πεδίο τιμών κυμαίνεται από το 1 έως 7 (εάν πατήσετε ξανά το
κουμπί «Έναρξη» μετά από το επίπεδο 7, η ένδειξη σκληρότητας ξεκινά πάλι από το 1).
Περιμένετε 30 δευτερόλεπτα (ο πίνακας ελέγχου απενεργοποιείται) ή πατήστε το κουμπί Έναρξη/Συνέχιση για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.
1. Επικοινωνήστε με την εταιρία ύδρευσης για το βαθμό σκληρότητας του νερού...
2. ...εισαγάγετε την τιμή αυτή
στο πλυντήριό σας
Απορρυπαντικά
Γερμανικοί βαθμοί °dH
10
9
1
Εάν χρησιμοποιείτε
απορρυπαντικό σε σκόνη ή τζελ,
πρέπει να χρησιμοποιήσετε αλάτι
και να ρυθμίσετε το επίπεδο
σκληρότητας του νερού όπως
υποδεικνύεται στον πίνακα δεξιά.
Επίσης, όταν χρησιμοποιείτε
ταμπλέτες που περιέχουν αλάτι,
πρέπει και πάλι να
χρησιμοποιήσετε αλάτι
αναγέννησης.
4
Γαλλικοί βαθμοί °fH
Αγγλικοί βαθμοί °eH
Σκληρότητα νερού
Η τιμή εμφανίζεται στην οθόνη
0-5
0-9
0 - 6,3
Μαλακό
1
6 - 10
10 - 18
7 - 12,6
Μέτριο
2
11 - 15
19 - 27
13,3 - 18,9
Μέσος όρος
3
16 - 21
28 - 37
19,6 - 25,9
Μέτρια σκληρό
4
22 - 28
38 - 50
26,6 - 35
Σκληρό
5
29 - 35
51 - 63
35,7 - 44,1
Πολύ σκληρό
6
36 - 50
64 - 90
44,8 - 62,4
Εξαιρετικά σκληρό
7
Πλήρωση του δοχείου αλατιού - ∆ιάλυση αλάτων (δεν είναι απαραίτητη εάν η σκληρότητα του
νερού έχει οριστεί σε «μαλακό»!)
3
5
1
2
6
7
ΝΑΙ
Βιδώστε το καπάκι.
Καθαρίστε τα
υπολείμματα αλατιού
γύρω από το καπάκι.
Ορισμένα δοχεία
αλατιού διαθέτουν
ένδειξη στάθμης
ενσωματωμένη στο
καπάκι (ανατρέξτε
παρακάτω για τον
τρόπο ελέγχου).
8
1- δοχείο αλατιού
2- θήκη λαμπρυντικού
3- θήκη απορρυπαντικού
4- σύστημα καλαθιών
5,6,7,8- διαθέσιμες λειτουργίες στον πίνακα
9- φίλτρα
10- εκτοξευτήρες
ΟΧΙ
Καθημερινός έλεγχος
Οπτική ένδειξη
(ανάλογα με το
μοντέλο).
Ξεβιδώστε το
καπάκι.
Γεμίστε το δοχείο αλατιού με νερό μόνο
πριν από την πρώτη πλύση.
ΑΛΑΤΙ
απαιτείται
Προσθέστε αλάτι (ποτέ απορρυπαντικό!)
ελάχ. 0,8 kg / μέγ. 1 kg
Αφού προσθέσετε αλάτι αναγέννησης, ξεκινήστε αμέσως ένα πρόγραμμα πλύσης (το πρόγραμμα «πρόπλυσης» μόνο του δεν είναι αρκετό).
Τα υπολείμματα αλατούχου διαλύματος και οι κόκκοι αλατιού μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή διάβρωση καταστρέφοντας ανεπανόρθωτα τα εξαρτήματα από ανοξείδωτο ατσάλι.
Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση βλάβης υπό αυτές τις συνθήκες.
(ανάλογα με το μοντέλο)
Ένδειξη αλατιού στον πίνακα ελέγχου
Η ένδειξη στάθμης αλατιού ενδέχεται να παραμείνει
αναμμένη στο τέλος ορισμένων κύκλων πλύσης. Εάν η
Η ένδειξη ανάβει όταν ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
σκληρότητα του νερού είναι επιπέδου 1 (μαλακό), δεν
ΠΡΟΣΘΕΣΕΤΕ ΑΛΑΤΙ.
απαιτείται αλάτι και η ένδειξη αλατιού θα παραμείνει σβηστή.
Πριν από την πρώτη χρήση, λειτουργήστε τη συσκευή με απορρυπαντικό και χωρίς
Ένδειξη αλατιού στο καπάκι του δοχείου αλατιού
Πράσινη:
OK.
∆ιαφανής: ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ
ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ
EL -2-
Προσθήκη λαμπρυντικού (δεν απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε ταμπλέτες). Προσαρμογή του ρυθμιστή δόσης λαμπρυντικού
2
Η δόση λαμπρυντικού μπορεί να
προσαρμοστεί στο απορρυπαντικό που
χρησιμοποιείται. Όσο χαμηλότερη είναι
η ρύθμιση, τόσο μικρότερη ποσότητα
λαμπρυντικού διοχετεύεται
(εργοστασιακή ρύθμιση: θέση 4).
Πατήστε το κουμπί για να ανοίξετε το
καπάκι B. Με ένα νόμισμα ή παρόμοιο
αντικείμενο, στρίψτε το βέλος στην
επιθυμητή ρύθμιση. Μετά την
προσαρμογή της ρύθμισης
λαμπρυντικού, κλείστε ξανά το καπάκι.
Οπτική ένδειξη
Εάν απαιτείται,
ανοίξτε το
καπάκι B
(πατήστε το
ειδικό κουμπί).
Ελέγξτε τη στάθμη στη θήκη μέσω της ένδειξης
λαμπρυντικού.
Προσθέστε
λαμπρυντικό
έως την γραμμή
μέγιστης στάθμης
~150 ml
(ανάλογα με το μοντέλο)
Ένδειξη λαμπρυντικού στον πίνακα ελέγχου
Η ένδειξη ανάβει όταν ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΕΤΕ
ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ.
Καθημερινός έλεγχος
Ένδειξη λαμπρυντικού στη θήκη
Σκούρα: OK.
∆ιαφανής: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ
ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ
Χρησιμοποιήστε μόνο λαμπρυντικά που συνιστώνται για πλυντήρια πιάτων οικιακής χρήσης. Εάν χυθεί κατά λάθος λαμπρυντικό, σκουπίστε το αμέσως. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται ο σχηματισμός υπερβολικού αφρού που μπορεί να
προκαλέσει δυσλειτουργία της συσκευής.
Εάν εμφανίζονται γραμμές: Μειώστε τη δόση λαμπρυντικού στρέφοντας το διακόπτη σε χαμηλότερη ρύθμιση (1-3). Εάν τα σκεύη δεν είναι απόλυτα στεγνά: Αυξήστε τη δόση λαμπρυντικού στρίβοντας το διακόπτη σε υψηλότερη ρύθμιση (5-6).
Τα πλαστικά πιάτα στεγνώνουν πιο δύσκολα και αυτό δεν μπορεί να βελτιωθεί με αύξηση της δόσης λαμπρυντικού.
Τα απορρυπαντικά που περιέχουν λαμπρυντικό ενδέχεται να είναι αποτελεσματικά μόνο με προγράμματα μεγάλης διάρκειας. Με σύντομα προγράμματα ενδέχεται να απομείνουν υπολείμματα απορρυπαντικού (εάν χρειάζεται,
χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό σε σκόνη). Τα απορρυπαντικά με λαμπρυντικό σχηματίζουν συνήθως υπερβολικό αφρό.
Προσθήκη απορρυπαντικού - Χρησιμοποιήστε μόνο ειδικά απορρυπαντικά για πλυντήρια πιάτων σύμφωνα με τις
συστάσεις του προμηθευτή
Ανοίξτε το καπάκι A
(πατήστε το ειδικό κουμπί).
3
Προσθέστε απορρυπαντικό: Ταμπλέτα / σκόνη / τζελ στη μεγάλη θήκη.
Ανατρέξτε στις συστάσεις του κατασκευαστή του απορρυπαντικού επάνω στη συσκευασία του
προϊόντος.
Γεμίστε τη θήκη
απορρυπαντικού μόνο
πριν από την έναρξη
ενός προγράμματος
πλύσης.
Καθημερινή χρήση
Κλείστε το καπάκι πιέζοντας επάνω στις
ειδικές ραβδώσεις.
Χρησιμοποιείτε μόνο μία ταμπλέτα ανά
κύκλο και τοποθετήστε την στη θήκη
απορρυπαντικού.
Ορισμένα είδη ταμπλέτας μπορεί να μη
διαλύονται πλήρως στα σύντομα
προγράμματα (Εύθραυστα, Γρήγορο,
Πλύσιμο στο χέρι). Τοποθετήστε την
ταμπλέτα στον πυθμένα του κάδου για
να διευκολύνετε τη διάλυσή της και την
πλύση.
EL -3-
Τοποθέτηση σκευών στα καλάθια
ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΑΘΙ - ανάλογα με το μοντέλο
4
A - Ρυθμιζόμενα στηρίγματα (2 ή 4): σε οριζόντια θέση για
φλιτζάνια / εργαλεία κουζίνας μεγάλου μήκους / κολονάτα ποτήρια.
A - ΚΛΕΙΣΤΟ
A - ΑΝΟΙΧΤΟ
Β - Καλάθι για μαχαιροπίρουνα: μπορεί να τοποθετηθεί στο
επάνω καλάθι όταν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή «Μισό φορτίο/
Multizone».
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ A: Το δικτυωτό καπάκι (F) πρέπει να αφαιρεθεί.
CLICK!
C
D
Αφαίρεση του επάνω καλαθιού (εάν διατίθεται)
Μπορείτε να αφαιρέσετε το επάνω καλάθι για να τοποθετήσετε ογκώδη σκεύη στο κάτω καλάθι.
- Ανοίξτε τις δύο ασφάλειες (D) για να
αφαιρέσετε το επάνω καλάθι (όταν το
επάνω καλάθι είναι στη θέση του οι
ασφάλειες πρέπει να είναι πάντα
κλειστές).
Περιστρέψτε
το
Rotate
the flap
στήριγμαand
clockwise
hook on rack
δεξιόστροφα
και
ασφαλίστε το στο
καλάθι
A
Ρύθμιση ύψους του επάνω καλαθιού (εάν διατίθεται).
Μπορείτε να ανασηκώσετε το επάνω καλάθι για να έχετε
περισσότερο χώρο στο κάτω καλάθι ή να το χαμηλώσετε
για να τοποθετήσετε κολονάτα ποτήρια.
- Πιάστε και τραβήξτε προς τα έξω τις δύο πλαϊνές λαβές
(C) (πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο) και
ανασηκώστε ή χαμηλώστε το επάνω καλάθι.
A
B
D - ΚΛΕΙΣΤΗ
D - ΑΝΟΙΧΤΗ
ΚΑΤΩ ΚΑΛΑΘΙ - ανάλογα με το μοντέλο
Χρήση του προγράμματος PowerClean®
Το πρόγραμμα PowerClean®
χρησιμοποιεί τους ειδικούς
ψεκαστήρες νερού στο πίσω
μέρος της συσκευής για
εντατική πλύση των πολύ
λερωμένων σκευών.
1. Ρυθμίστε την περιοχή PowerClean® (G)
διπλώνοντας τα πίσω στηρίγματα πιάτων εάν θέλετε
να τοποθετήσετε κατσαρόλες.
2. Τοποθετήστε τα σκεύη και τις κατσαρόλες κάθετα
στην περιοχή PowerClean®. Τα σκεύη πρέπει να
έχουν κλίση προς τους ειδικούς ψεκαστήρες
νερού.
E - Καλάθι για μαχαιροπίρουνα
F - ∆ικτυωτό καπάκι: διευκολύνει το διαχωρισμό των μαχαιροπίρουνων για καλύτερα αποτελέσματα.
G - Κατακόρυφα στηρίγματα πιάτων: μπορείτε να τα διπλώσετε για να τοποθετήσετε κατσαρόλες.
H - Πλαϊνή στήριξη με αναδιπλούμενα στηρίγματα (εάν διατίθεται): τα ράφια μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη μεγάλου μήκους εργαλείων ή φλιτζανιών.
Η ΠΛΑΪΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ: Τραβήξτε τη στήριξη προς
το μπροστινό μέρος του καλαθιού και ανασηκώστε την για να την αφαιρέσετε.
F
G
E
5
Τοποθετήστε τα σκεύη με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη συσσωρεύεται νερό στις κοιλότητες και οι εκτοξευτήρες να περιστρέφονται ελεύθερα. Χρησιμοποιήστε μόνο σκεύη και πιάτα κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων. Μην
πλένετε στο πλυντήριο πιάτων σκεύη από ξύλο, αλουμίνιο και κασσίτερο, ασημένια μαχαιροπίρουνα ή σκεύη με διακοσμητικά (χωρίς στίλβωση). Τα σκεύη (π.χ. πιάτα, μπολ, κατσαρόλες) πρέπει να τοποθετούνται σωστά στα
καλάθια ώστε να επιτρέπουν τη ροή του νερού προς τα κάτω!
Ενεργοποίηση της συσκευής. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί (εκτός από το κουμπί «ΑΚΥΡΟ/Απενεργοποίηση») για ενεργοποίηση του πίνακα ελέγχου και έναρξη του προγραμματισμού.
EL -4-
Επιλογή προγράμματος
6
Επισκόπηση προγραμμάτων
Ο μέγιστος δυνατός αριθμός προγραμμάτων αναφέρεται στο κεφάλαιο «Πίνακας». Τα αντίστοιχα προγράμματα για τη συσκευή σας υποδεικνύονται στον πίνακα ελέγχου (σελίδα 1).
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα σύμφωνα με τον παρεχόμενο πίνακα προγραμμάτων (σελίδα 1).
Η διάρκεια του προγράμματος εξαρτάται από τις εξωτερικές συνθήκες στο χώρο εγκατάστασης, τη θερμοκρασία και την πίεση κ.λπ.
Για λόγους υγιεινής, συνιστάται η εκτέλεση ενός προγράμματος πλύσης με υψηλή θερμοκρασία (π.χ. Εντατικό 65) τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Έτσι θα διατηρήσετε τη συσκευή καθαρή και πλήρως λειτουργική και θα αποφύγετε τις οσμές.
Κύκλος πλύσης
7
Η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων πρέπει να είναι κλειστή και η βρύση ανοιχτή.
Για να διακόψετε προσωρινά το πρόγραμμα (π.χ. εάν θέλετε να
τοποθετήσετε ένα σκεύος):
- Ανοίξτε προσεκτικά την πόρτα (το πρόγραμμα διακόπτεται
προσωρινά) και τοποθετήστε το σκεύος (ή τα σκεύη)
(απαιτείται προσοχή καθώς ο ατμός είναι ΚΑΥΤΟΣ!).
- Πατήστε το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ και κλείστε την πόρτα εντός
3 δευτερολέπτων (το πρόγραμμα ξεκινά τον κύκλο από εκεί που
διακόπηκε).
Για να ακυρώσετε ένα πρόγραμμα που
βρίσκεται σε εξέλιξη:
- Ανοίξτε την πόρτα, πατήστε το κουμπί
ΑΚΥΡΟ/Απενεργοποίηση και κλείστε την
πόρτα.
- (Εκτελείται απάντληση του νερού έως
1 λεπτό και στη συνέχεια η συσκευή
απενεργοποιείται).
Για να αλλάξετε ένα πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη:
- Ανοίξτε την πόρτα, πατήστε το κουμπί ΑΚΥΡΟ/Απενεργοποίηση για να ακυρώσετε το
πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη και κλείστε την πόρτα.
- (Εκτελείται απάντληση του νερού έως 1 λεπτό και στη συνέχεια η συσκευή απενεργοποιείται).
- Ανοίξτε την πόρτα και πατήστε οποιοδήποτε κουμπί εκτός από το ΑΚΥΡΟ/Απενεργοποίηση
για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Επιλέξτε ένα νέο πρόγραμμα.
- Πατήστε το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ και κλείστε την πόρτα εντός 3 δευτερολέπτων.
Απενεργοποίηση της συσκευής. ∆εν υπάρχει κανένα πρόβλημα...
8
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής. Όλες οι ενδείξεις σβήνουν.
Κατά το άνοιγμα της πόρτας απαιτείται προσοχή: ο ατμός είναι καυτός.
Αδειάστε τη συσκευή ξεκινώντας από το κάτω καλάθι ώστε να μην στάξουν σταγόνες υπολειπόμενου νερού στα σκεύη που βρίσκονται σε αυτό.
Συντήρηση και φροντίδα
Συντήρηση και φροντίδα
9
Φίλτρα
Ελέγξτε τα και
καθαρίστε τα,
εάν χρειάζεται
Βιδώστε το μικροφίλτρο ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΟ ΣΗΜΑ∆Ι!
Ξεβιδώστε το
μικροφίλτρο (1),
αφαιρέστε το (2)
και βγάλτε τη
λεπτή σήτα (3)...
Τοποθετήστε το
Ξεπλύνετε με
τρεχούμενο νερό...
Αντιμετώπιση μικρών προβλημάτων...
10
Εκτοξευτήρες
Αφαιρέστε
τυχόν
μπλοκαρίσματα/
υπολείμματα.
Τοποθετήστε και βιδώστε σφιχτά τον επάνω και τον κάτω
εκτοξευτήρα.
Ξεβιδώστε και
αφαιρέστε τον
επάνω
εκτοξευτήρα ...
Ξεβιδώστε και
αφαιρέστε τον κάτω
εκτοξευτήρα ...
Καθαρίστε τα μπεκ
με τρεχούμενο νερό
(χρησιμοποιήστε
οδοντογλυφίδες, εάν
χρειάζεται) ...
EL -5-
Τι να κάνετε εάν…
Εάν εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα, πριν επικοινωνήσετε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης εκτελέστε τους παρακάτω ελέγχους για να προσπαθήσετε να το επιλύσετε.
Τα περισσότερα προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με τις παρακάτω ενέργειες για γρήγορη αποκατάσταση της λειτουργίας της συσκευής.
Η συσκευή...
η ένδειξη αλατιού είναι αναμμένη
Πιθανές αιτίες...
-
η λυχνία ένδειξης λαμπρυντικού είναι αναμμένη ...δεν λειτουργεί/δεν ξεκινά
Λύσεις...
Το δοχείο αλατιού είναι κενό. (Η ένδειξη στάθμης αλατιού ενδέχεται να
παραμείνει αναμμένη στο τέλος ορισμένων κύκλων πλύσης.)
-
Γεμιστε το δοχείο με αλάτι (για περισσότερες πληροφορίες δείτε σελίδα 2).
Ρυθμίστε τη σκληρότηρα του νερού, δείτε πίνακα σελίδα 2.
Το δοχείο λαμπρυντικού είναι κενό.
-
Γεμιστε το δοχείο με λαμπρυντικό (για περισσότερες πληροφορίες δείτε σελίδα 3).
-
Η συσκευή πρέπει να ενεργοποιηθεί.
-
Ελέγξτε την ασφάλεια του οικιακού κυκλώματος για να διαπιστώσετε εάν υπάρχει παροχή ρεύματος.
-
Η πόρτα του πλυντηρίου δεν κλείνει.
-
Ελέγξτε εάν η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων είναι κλειστή.
-
Ελέγξτε εάν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή «καθυστερημένη έναρξη» (εάν διατίθεται). Εάν ναι, η συσκευή θα ξεκινήσει μόνο όταν παρέλθει το
καθορισμένο χρονικό διάστημα. Εάν χρειάζεται, εκτελέστε ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ της συσκευής πατώντας το κουμπί ΑΚΥΡΟ ή ξεκινήστε αμέσως τον
κύκλο πατώντας το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ.
-
Είναι ενεργοποιημένη η επιλογή «καθυστερημένη έναρξη».
-
Κλειστή βρύση.
-
Ανοίξτε τη βρύση.
-
Πολύ χαμηλή πίεση νερού.
-
Η βρύση πρέπει να είναι εντελώς ανοικτή κατά την εισαγωγή νερού (ελάχιστη παροχή: 0,5 λίτρα ανά λεπτό).
-
Λυγισμένος σωλήνας εισαγωγής νερού ή φραγμένα φίλτρα εισαγωγής.
-
Ο σωλήνας εισαγωγής νερού δεν πρέπει να είναι λυγισμένος και το αντίστοιχο φίλτρο εισαγωγής στο σύνδεσμο της βρύσης δεν πρέπει να έχει
ακαθαρσίες.
...εμφανίζει την ένδειξη «F6 E3»/πρόωρος
τερματισμός προγράμματος πλύσης (τα πιάτα είναι
λερωμένα και υγρά)
Βρόμικα ή φραγμένα φίλτρα ή εκτοξευτήρες.
-
Καθαρίστε τα φίλτρα και τους εκτοξευτήρες.
Πολύ μικρή ποσότητα νερού στο σύστημα νερού του πλυντηρίου πιάτων.
-
Τα κοίλα σκεύη (π.χ. μπολ, φλιτζάνια) πρέπει να τοποθετούνται στο καλάθι στραμμένα προς τα κάτω.
-
Λανθασμένη τοποθέτηση σωλήνα απάντλησης.
-
Ο σωλήνας απάντλησης πρέπει να τοποθετηθεί σωστά (για συσκευές τοποθετημένες επάνω από από το δάπεδο αφήστε τουλάχιστον
200-400 χλστ. από το κάτω άκρο της συσκευής) - βλ. «Οδηγίες συναρμολόγησης».
-
Μεγάλη ποσότητα αφρού στο εσωτερικό.
-
Επαναλάβετε τον κύκλο χωρίς απορρυπαντικό ή περιμένετε μέχρι ο αφρός να εξαφανιστεί.
-
Ακαθαρσίες στα φίλτρα.
-
Καθαρίστε τα φίλτρα.
-
Λυγισμένος σωλήνας απάντλησης.
-
Ο σωλήνας απάντλησης δεν πρέπει να είναι λυγισμένος.
-
Η σύνδεση του σωλήνα σιφονιού είναι κλειστή.
-
Ο δίσκος κλεισίματος της σύνδεσης του σωλήνα σιφονιού πρέπει να αφαιρεθεί.
-
Η συσκευή έχει τεχνικό ελάττωμα.
-
Καλέστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του εργοστασίου (αναφέρετε την ένδειξη σφάλματος). Κλείστε την παροχή νερού.
...εμφανίζει την ένδειξη «F6 E7» ή «F6 E1» ή
«Η2Ο»
...εμφανίζει την ένδειξη «F8 E1»
...εμφανίζει άλλη ένδειξη σφάλματος «Fx Ey»
Αφού εκτελέσετε τις παραπάνω ενέργειες, το μήνυμα σφάλματος πρέπει να διαγραφεί (διεξαγωγή επαναφοράς). Στις περισσότερες περιπτώσεις η βλάβη αποκαθίσταται με τον
τρόπο αυτό.
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ:
Τα σκεύη και μαχαιροπίρουνα...
...δεν είναι απόλυτα καθαρά/έχουν υπολείμματα
τροφών
Πατήστε το κουμπί Άκυρο/Απενεργοποίηση.
Κλείστε την πόρτα.
Εκτελείται αυτόματη απάντληση του νερού με διάρκεια έως 1 λεπτό.
Η συσκευή είναι πλέον έτοιμη για επανεκκίνηση.
Πιθανές αιτίες...
Λύσεις...
-
Πολύ μικρή απόσταση ανάμεσα στα πιάτα (λανθασμένη τοποθέτηση
κοίλων σκευών στο καλάθι).
-
Τοποθετήστε τα σκεύη έτσι ώστε μην ακουμπούν μεταξύ τους. Τα κοίλα σκεύη (π.χ. μπολ, φλιτζάνια) πρέπει να τοποθετούνται στο καλάθι
στραμμένα προς τα κάτω.
-
Πολύ μικρή ποσότητα απορρυπαντικού, το απορρυπαντικό είναι πολύ παλιό ή
δεν έχει αποθηκευτεί σωστά.
-
Εάν απαιτείται, χρησιμοποιήστε περισσότερο απορρυπαντικό σύμφωνα με τις οδηγίες δοσολογίας του κατασκευαστή. Αποθηκεύετε πάντα το
απορρυπαντικό σε στεγνό χώρο και όχι για μεγάλο χρονικό διάστημα.
-
Η θερμοκρασία δεν είναι αρκετά υψηλή για πολύ λερωμένα σκεύη.
-
Για πολύ λερωμένα σκεύη, επιλέξτε ένα πρόγραμμα πλύσης με υψηλότερη θερμοκρασία (βλ. πίνακα προγραμμάτων - σελίδα 1).
-
Γεμίστε το πλυντήριο πιάτων χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα το άνω και
κάτω καλάθι με την επιλογή «Μισό φορτίο/Multizone».
-
Αν επιλέξετε «Μισό φορτίο/Multizone» (αν διατίθεται), θυμηθείτε να τοποθετήσετε σκεύη μόνο στο άνω καλάθι ή μόνο στο κάτω καλάθι για να
αυξήσετε την ισχύ καθαρισμού και να λάβετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα πλύσης.
-
Φραγμένοι εκτοξευτήρες, ακαθαρσίες στα φίλτρα ή λανθασμένη
τοποθέτηση φίλτρων.
-
Οι εκτοξευτήρες δεν πρέπει να είναι φραγμένοι, τα φίλτρα πρέπει να είναι καθαρά και να έχουν τοποθετηθεί σωστά
(βλ. σελίδα 5, «Συντήρηση και φροντίδα»).
-
Η κίνηση των εκτοξευτήρων εμποδίζεται από σκεύη ή μαχαιροπίρουνα.
-
Οι εκτοξευτήρες πρέπει να περιστρέφονται ελεύθερα και δεν πρέπει να εμποδίζονται από σκεύη ή μαχαιροπίρουνα.
EL -6-
Τι να κάνετε εάν…
Τα σκεύη και μαχαιροπίρουνα...
...έχουν κατάλοιπα: υπολείμματα αλατιού
αναγέννησης
Πιθανές αιτίες...
-
Πολύ σκληρό νερό.
Λύσεις...
-
Σε περιοχές με πολύ σκληρό νερό, πρέπει να προστεθεί μεγαλύτερη ποσότητα αλατιού αναγέννησης (βλ. σελίδα 2, «Ρύθμιση
σκληρότητας νερού»).
-
Ανοικτό καπάκι δοχείου αλατιού.
-
Κλείστε σωστά το καπάκι του δοχείου αλατιού.
-
Ανεπαρκής ποσότητα λαμπρυντικού.
-
Εάν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό συνδυαστικής δράσης, προσθέστε περισσότερο λαμπρυντικό.
-
Πλαστικά σκεύη που στεγνώνουν δύσκολα.
-
Τα σκεύη από συνθετικό υλικό δεν στεγνώνουν εύκολα. Εάν είναι υγρά στο τέλος του κύκλου, σκουπίστε τα με πετσέτα.
-
Τα καθαρά πιάτα έχουν παραμείνει στο πλυντήριο πιάτων για
μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το τέλος του κύκλου (π.χ. όταν
χρησιμοποιείται η επιλογή «καθυστερημένης έναρξης»).
-
Στην περίπτωση αυτή είναι φυσιολογικό να υπάρχουν σταγόνες νερού στα πιάτα και στα πλαϊνά τοιχώματα του πλυντηρίου
πιάτων.
Ανοίξτε την πόρτα 5 λεπτά πριν από την αφαίρεση των πιάτων.
-
Λανθασμένη τοποθέτηση κοίλων σκευών στο καλάθι.
-
Τοποθετήστε τα σκεύη με τρόπο που να μη συσσωρεύεται νερό στις κοιλότητες.
-
Λανθασμένη δόση λαμπρυντικού.
-
Αυξήστε τη δόση λαμπρυντικού (βλ. σελίδα 3, «Προσθήκη λαμπρυντικού»).
-
Έχει επιλεγεί το γρήγορο πρόγραμμα.
-
Το γρήγορο πρόγραμμα 40°C / 45°C προορίζεται για το γρήγορο πλύσιμο ελαφρώς λερωμένων πιάτων. Εάν χρησιμοποιηθεί σε
συνδυασμό με πλήρες φορτίο μέτρια λερωμένων ή πολύ λερωμένων πιάτων, τα πιάτα μπορεί να μη στεγνώσουν καλά. Στην
περίπτωση αυτή επιλέξτε ένα πρόγραμμα κανονικής διάρκειας. Για καλύτερα αποτελέσματα, ανοίξτε την πόρτα μετά το τέλος του
προγράμματος και περιμένετε 15 λεπτά πριν αφαιρέσετε τα σκεύη από το πλυντήριο πιάτων.
...έχουν αποχρωματισμένα πλαστικά μέρη
-
Χυμός ντομάτας/καρότου.
-
Η σάλτσα ντομάτας για παράδειγμα μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό των πλαστικών μερών. Συνιστάται η χρήση
απορρυπαντικού σε σκόνη, καθώς στην περίπτωση αυτή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελαφρώς υψηλότερες δόσεις για
καλύτερη λεύκανση. Χρησιμοποιήστε προγράμματα με υψηλότερες θερμοκρασίες πλύσης.
...θολά ποτήρια κ.λπ.
-
Σκεύη ακατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων
(πορσελάνη).
-
Χρησιμοποιήστε μόνο σκεύη και πιάτα κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.
...αφαιρούμενα υπολείμματα στα ποτήρια
-
Χρήση λανθασμένων προγραμμάτων για ποτήρια.
-
Τα πιάτα πρέπει να τοποθετούνται μαζί ώστε να μην ακουμπούν μεταξύ τους. Μην τοποθετείτε ποτήρια μαζί στα καλάθια.
Χρησιμοποιήστε κατάλληλο πρόγραμμα για ποτήρια.
...τα ποτήρια δεν λάμπουν
-
Τα ποτήρια δεν είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο
πιάτων (πορσελάνη).
-
Ορισμένα ποτήρια δεν μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων.
...μόνιμα υπολείμματα στα ποτήρια
-
Φαινόμενο ουράνιου τόξου.
-
Το φαινόμενο αυτό είναι μη αναστρέψιμο. Για το μέλλον σας συνιστούμε να:
Αλλάξετε τη ρύθμιση της δόσης αποσκληρυντή.
Τηρείτε προσεκτικά τις συνιστώμενες δόσεις απορρυπαντικού.
Για ταμπλέτες συνδυαστικής δράσης, ανατρέξτε στις συστάσεις του κατασκευαστή του απορρυπαντικού.
...τα φλιτζάνια τσαγιού σκουραίνουν και
παραμένουν λερωμένα μετά από το
πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων
-
Το μαύρο τσάι περιέχει τεΐνη.
-
Εάν υπάρχουν λεκέδες από τσάι, για καλύτερη λεύκανση προσθέστε ένα κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα με το
απορρυπαντικό στη θήκη απορρυπαντικού.
...λεκέδες σκουριάς
-
∆εν χρησιμοποιείται πρόγραμμα πρόπλυσης.
-
Υπολείμματα τροφών που περιέχουν αλάτι ή οξέα ενδέχεται να προκαλέσουν λεκέδες σκουριάς ακόμη και σε μαχαιροπίρουνα
από ανοξείδωτο ατσάλι. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, χρησιμοποιείτε πάντα το πρόγραμμα πρόπλυσης εάν τα πιάτα πρόκειται
να πλυθούν αργότερα.
...άλλοι λεκέδες
-
Πολύ χαμηλή δόση λαμπρυντικού.
-
Εάν υπάρχουν λεκέδες, αυξήστε τη δόση λαμπρυντικού (βλ. σελίδα 3, «Προσθήκη λαμπρυντικού»).
Εάν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό συνδυαστικής δράσης, προσθέστε περισσότερο λαμπρυντικό.
...γραμμές
-
Πολύ υψηλή δόση λαμπρυντικού.
-
Εάν υπάρχουν γραμμές, μειώστε τη δόση λαμπρυντικού (βλ. σελίδα 3, «Προσθήκη λαμπρυντικού»).
Εάν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό συνδυαστικής δράσης που περιλαμβάνει λαμπρυντικό, μην προσθέτετε επιπλέον
λαμπρυντικό.
...αφρός
-
Ακατάλληλη δόση απορρυπαντικού/λαμπρυντικού.
-
Χρησιμοποιήστε μόνο την απαιτούμενη ποσότητα απορρυπαντικού/λαμπρυντικού καθώς μπορεί να σχηματιστεί υπερβολικός
αφρός.
...δεν είναι στεγνά
EL -7-
Τι να κάνετε εάν…
Εάν μετά την εκτέλεση των παραπάνω ελέγχων το πρόβλημα παραμένει, αποσυνδέστε το φις και κλείστε τη βρύση. Επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης (βλ. εγγύηση).
Πριν επικοινωνήσετε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης, σημειώστε τα παρακάτω:
- την περιγραφή του προβλήματος,
- τον τύπο και το μοντέλο της συσκευής,
- τον κωδικό service (ο αριθμός που αναγράφεται στην αυτοκόλλητη ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών) στην εσωτερική πλευρά της πόρτας, στα δεξιά:
Προφυλάξεις και γενικές συστάσεις
1. Συσκευασία
Τα υλικά της συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμα και φέρουν το σύμβολο της ανακύκλωσης
.
2. Αφαίρεση της συσκευασίας και έλεγχος του περιεχομένου της συσκευασίας
Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο πιάτων δεν έχει υποστεί ζημιά και ότι η πόρτα κλείνει
σωστά. Σε περίπτωση αμφιβολιών, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό ή στο τοπικό κατάστημα πώλησης.
3. Πριν από την πρώτη χρήση του πλυντηρίου πιάτων
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε περιβάλλον με ελάχιστη θερμοκρασία 5°C.
- Το πλυντήριο πιάτων έχει ελεγχθεί από τον κατασκευαστή ώστε να διασφαλίζεται η σωστή του λειτουργία. Από τους
ελέγχους αυτούς ενδέχεται να έχουν παραμείνει μικρές σταγόνες/λεκέδες νερού που θα εξαφανιστούν με την πρώτη
πλύση.
4. Εξοικονόμηση ενέργειας και νερού
- Μην ξεπλένετε τα σκεύη με τρεχούμενο νερό.
- Γεμίζετε πάντα πλήρως το πλυντήριο πιάτων πριν το θέσετε σε λειτουργία ή χρησιμοποιήστε την επιλογή «μισού
φορτίου/Multizone» (εάν διατίθεται).
- Εάν διατίθενται οικολογικές πηγές ενέργειας όπως θέρμανση με φωτοβολταϊκά, αντλίες θερμότητας ή κεντρικά
συστήματα θέρμανσης, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή στο κεντρικό δίκτυο ζεστού νερού με μέγιστη θερμοκρασία
60°C. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας εισαγωγής νερού είναι κατάλληλος («70°C μέγ.» ή «90°C μέγ.»).
5. Ασφάλεια για τα παιδιά
- Φυλάσσετε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με το πλυντήριο πιάτων.
- Αποθηκεύστε το απορρυπαντικό, το λαμπρυντικό και το αλάτι μακριά από τα παιδιά.
6. Προειδοποιήσεις ασφαλείας
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή από άτομα με μειωμένες σωματικές ή διανοητικές ικανότητες,
εκτός εάν επιβλέπονται κατάλληλα από υπεύθυνο ενήλικο άτομο που μπορεί να εγγυηθεί την ασφαλή χρήση της συσκευής.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
- Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά κοντά στο πλυντήριο πιάτων.
- Το νερό στο πλυντήριο πιάτων δεν είναι πόσιμο.
- Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά υλικά στο εσωτερικό του πλυντηρίου πιάτων: υπάρχει κίνδυνος έκρηξης!
- Όταν η πόρτα είναι ανοικτή απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή: υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψει κάποιος!
- Η ανοικτή πόρτα του πλυντηρίου πιάτων μπορεί να στηρίξει μόνο το βάρος του φορτωμένου καλαθιού όταν είναι
τραβηγμένο προς τα έξω. Μην ακουμπάτε αντικείμενα, μην κάθεστε και μην στηρίζεστε επάνω στην ανοικτή πόρτα.
-
Τα αιχμηρά αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό (π.χ. μαχαίρια) πρέπει να τοποθετούνται στο καλάθι για
μαχαιροπίρουνα με το αιχμηρό άκρο προς τα κάτω. Τα εργαλεία κουζίνας μεγάλου μήκους πρέπει να τοποθετούνται
οριζόντια στο επάνω καλάθι, με το αιχμηρό άκρο προς το εσωτερικό της συσκευής.
- Αποσυνδέστε το φις και κλείστε τη βρύση πριν από την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ή συντήρησης, καθώς και σε
περίπτωση δυσλειτουργίας.
- Οι επισκευές και οι τεχνικές τροποποιήσεις πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό.
7. Αντοχή στον παγετό
Εάν η συσκευή τοποθετηθεί σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος παγετού, το νερό πρέπει να απαντληθεί πλήρως. Κλείστε
τη βρύση, αφαιρέστε τους σωλήνες εισαγωγής και εξαγωγής και αφήστε το νερό να απαντληθεί πλήρως. Βεβαιωθείτε ότι στο
δοχείο αλατιού υπάρχει τουλάχιστον 1 kg διαλύματος αλατιού αναγέννησης προκειμένου να προστατευθεί η συσκευή από
θερμοκρασίες έως -20°C. Όταν ξεκινήσει πάλι το πρόγραμμα, μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος (βλ. σελίδα 6).
«F6 E1» - η συσκευή πρέπει να παραμείνει σε ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 5°C για τουλάχιστον 24 ώρες.
Μετά την αποκατάσταση αυτών των προβλημάτων, εκτελέστε ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ της συσκευής (βλ. κεφάλαιο «Τι να κάνετε εάν...»).
8. Απόρριψη
- Η συσκευή έχει κατασκευαστεί από ανακυκλώσιμα υλικά. Σε περίπτωση απόσυρσης του πλυντηρίου πιάτων, η απόρριψη
πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης αποβλήτων. Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να
αχρηστεύσετε τη συσκευή. Για να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις για τα παιδιά (π.χ. κίνδυνος ασφυξίας), σπάστε
την ασφάλεια της πόρτας ώστε να μην μπορεί να κλείσει.
- Η συσκευή αυτή φέρει σήμανση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Η σωστή απόσυρση της συσκευής αυτής συμβάλλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών
συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία. Η απόρριψη μιας συσκευής αυτού του τύπου στα οικιακά απόβλητα μπορεί να
έχει καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον. Το σύμβολο
στη συσκευή ή στα έγγραφα που παρέχονται με τη
συσκευή υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να υποβάλλεται σε επεξεργασία όπως τα οικιακά απόβλητα, αλλά να
παραδίδεται στο πλησιέστερο κέντρο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Η απόρριψη
πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για την απόρριψη αποβλήτων. Για
περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, τη συλλογή και την ανακύκλωση αυτής της συσκευής, επικοινωνήστε
με τις αρμόδιες αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα πώλησης της συσκευής.
∆ήλωση συμμόρφωσης ΕΚ
Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και διατεθεί στην αγορά σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας των οδηγιών
ΕΚ:
2006/95/ΕΚ, 89/336/ΕΚ, 93/68/ΕΚ και 2002/95/ΕΚ (οδηγία RoHS).
Χωρητικότητα: 13 σερβίτσια.
Η εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες που οφείλονται σε λανθασμένη χρήση της συσκευής.
∆ιατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών τροποποιήσεων.
EL -8-
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising