Whirlpool | AKS 368/NE | Instruction for Use | Whirlpool AKS 369/NE Uživatelská příručka

Whirlpool AKS 369/NE Uživatelská příručka
ČESKY
Instalace strana 2
Návod k použití Strana
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ
V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst a dodržovat je.
Toto je symbol nebezpečí, který je důležitý pro zachování bezpečnosti a upozorňuje na možná nebezpečí pro
uživatele a pro další osoby.
Před každým upozorněním týkajícím se bezpečnosti najdete tento symbol nebezpečí a následující výrazy:
NEBEZPEČÍ
Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí
vážná poranění.
VAROVÁNÍ
Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak by mohla
způsobit vážné poranění.
Všechna bezpečnostní upozornění udávají konkrétní podrobnosti o možném nebezpečí a obsahují pokyny,
jak snížit nebezpečí poranění, poškození a úrazu elektrickým proudem způsobené nesprávným použitím
trouby. Dodržujte pečlivě následující pokyny:
- Spotřebič je před každým instalačním postupem nutné odpojit od sítě.
- Instalaci nebo údržbu musí provést kvalifikovaný technik podle pokynů výrobce a v souladu s platnými
místními bezpečnostními předpisy. Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to
není výslovně požadováno v návodu k použití.
- Uzemnění spotřebiče je podle zákona povinné.
- Napájecí kabel musí být tak dlouhý, aby umožnil připojení spotřebiče, zabudovaného do skříňky, k elektrické
síti.
- Instalace musí být v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, a proto je nutné použít jednopólový
vypínač s minimální vzdáleností mezi kontakty 3 mm.
- Nepoužívejte rozdvojky ani prodlužovací šňůry.
- Netahejte za napájecí kabel spotřebiče.
- Po provedení instalace nesmí být elektrické prvky spotřebiče pro uživatele přístupné.
- Tento spotřebič je určen výlučně k pečení jídel v domácnosti. Jiný způsob využití (např. vytápění
místností) je zakázaný. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody vzniklé nevhodným použitím
nebo nesprávným nastavením ovladačů.
- Spotřebič a jeho přístupné části se během použití zahřejí na vysokou teplotu. Nedotýkejte se topných
článků. Dětské do 8 let by se neměly trouby dotýkat, pokud je nesleduje dospělá osoba.
- Přístupné části spotřebiče se při použití mohou zahřát na velmi vysokou teplotu. Malé děti se nesmí ke
spotřebiči přibližovat, a je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.
- Během použití a po něm se nedotýkejte topných těles spotřebiče, protože byste se mohli popálit. Na varnou
desku nepokládejte utěrky ani jiný hořlavý materiál, dokud všechny součásti spotřebiče dostatečně
nevychladnou.
- Na spotřebič ani do jeho blízkosti nepokládejte hořlavý materiál.
- Přehřáté tuky a oleje se mohou snadno vznítit. Při vaření jídel bohatých na tuk nebo na velkém
množství tuku nebo oleje jídlo vždy sledujte.
- Tento spotřebič nesmějí používat děti do 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost,
nebo jim nedávají příslušné pokyny k bezpečnému použití spotřebiče, a pokud si tyto osoby a děti neuvědomují
možná nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Děti nesmějí bez dozoru dospělých čistit troubu, ani
provádět činnosti údržby.
- Na varné zóny nepokládejte kovové předměty jako kuchyňské náčiní (nože, vidličky, naběračky, pokličky
apod.), protože by se mohly zahřát.
- Do prostoru pod spotřebič je nutné vložit oddělovací panel, který není součástí vybavení.
- Je-li povrch desky prasklý, vypněte spotřebič, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem.
CS118
- Spotřebič není zkonstruován k zapnutí pomocí vnějšího časovače nebo samostatného systému dálkového
ovládání.
- Vaření bez dozoru na varná deska s tukem nebo olejem může být nebezpečné a způsobit požár. Nikdy se
nepokoušejte uhasit požár vodou; vypněte spotřebič, a potom zakryjte plamen např. pokličkou nebo
protipožární dekou.
Nebezpečí požáru: na varném povrchu nic neskladujte.
- Nepoužívejte čisticí přístroje na páru.
- Na varnou desku nepokládejte žádné kovové předměty jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky, protože
by se mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.
- Po použití vypněte příslušnou část varné desky ovladačem a nespoléhejte na detektor nádoby.
RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Likvidace obalového materiálu
Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním symbolem (
podle platných místních předpisů.
). Obalový materiál proto nevyhazujte s domácím odpadem, ale zlikvidujte ho
Likvidace spotřebiče
Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE).
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví.
Symbol
na spotřebiči nebo příslušných dokladech udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu, ale je nutné ho odevzdat do příslušného sběrného centra
pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
Úspora energie
Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků:
• Používejte nádoby s průměrem dna stejným, jako je průměr varné zóny.
• Používejte pouze hrnce a pánve s rovným dnem.
• Je-li to možné, používejte při vaření pokličku.
• Používejte ještě více energie a času vám ušetří tlakový hrnec.
• Hrnec postavte do středu varné oblasti vyznačené na varné desce.
PROHLÁŠENÍ O SOULADU S PŘEDPISY
-
Tento spotřebič je určen ke kontaktu s potravinami, je v souladu se směrnicí ( ) č. 1935/2004 a byl zkonstruován, vyroben a dodán na trh v souladu s
bezpečnostními požadavky směrnice „Nízké napětí” 2006/95/ES (která nahrazuje 73/23/EHS a její další znění) a s požadavky na ochranu směrnice „EMC” 2004/108/ES.
PŘED POUŽITÍM
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Jestliže hrnce nemají správné rozměry, varné zóny se nezapnou. Používejte pouze hrnce se symbolem „INDUKČNÍ SYSTÉM”
(viz vedlejší obrázek). Před zapnutím varné desky postavte nádobu na požadovanou varnou zónu.
Při použití vhodných hrnců se varné zóny aktivují v případě, že je teplota okolí vyšší než 10 °C.
STARÉ NÁDOBY
ANO
NE
Ke kontrole vhodnosti dna hrnce pro indukční varnou desku použijte magnet: hrnce a pánve bez magnetického dna nejsou k použití vhodné.
- Přesvědčte se, zda dno hrnce není drsné, protože by mohlo poškrábat povrch varné desky. Zkontrolujte nádobí.
- Nikdy nestavte horké hrnce a pánve na povrch ovládacího panelu varné desky. Mohl by se poškodit.
DOPORUČENÉ PRŮMĚRY DNA NÁDOBY
Ø
Ø
XL
28 cm
L
21 cm
min. 17 cm
max. 28 cm
Ø
Ø
min. 15 cm
max. 21 cm
M
S
CS119
Ø
Ø
18 cm
min. 12 cm
Ø
Ø
14,5 cm
max. 18 cm
min. 10 cm
max. 14,5 cm
TABULKA VÝKONŮ
Stupeň výkonu
Max. výkon
Způsob vaření
Boost
(Rychlý var)
Rychlý ohřev
Smažení - udržení varu
9-7
Použití varného stupně
(použití závisí na zkušenostech a kuchařských návycích)
Ideální k rychlému zvýšení teploty jídla, rychlému uvedení vody do varu nebo rychlému ohřevu
tekutin na vaření.
Ideální k osmáhnutí do růžova, začátku vaření, smažení mražených výrobků, rychlému varu.
Osmáhnutí do růžova - opečení
Ideální k opečení, udržení prudkého varu, vaření a grilování (po krátkou dobu 5 -10 minut)
- udržení varu - grilování
Vysoký výkon
Osmáhnutí do růžova - vaření - Ideální k opečení, udržení lehkého varu, vaření a grilování (po středně dlouhou dobu 10 -20 minut),
dušení - opečení - grilování předehřátí
7-5
Vaření - dušení - opečení grilování
Ideální k opečení, udržení mírného varu, vaření a grilování (po dlouhou dobu).
4-3
Ideální k delšímu vaření (rýže, omáčky, pečeně, ryby) s tekutinami (např. s vodou, vínem, vývarem,
Vaření - začátek varu mlékem), rozpuštění másla a sýra na těstovinách.
zahuštění - rozpuštění másla a
Ideální k delšímu vaření (množství do jednoho litru - rýže, omáčky, pečeně, ryby) s tekutinami (např.
sýra na těstovinách
s vodou, vínem, vývarem, mlékem)
Nízký výkon
2-1
Rozpouštění - rozmrazování udržení teploty - rozpuštění
másla a sýra na rizotu
OFF (VYP)
Nulový
výkon
Odkladová plocha
Střední výkon
Ideální ke změknutí másla, opatrnému rozpouštění čokolády, rozmrazování malých kousků a k
udržení teploty právě uvařených jídel (např. omáček, řídkých i hustých polévek)
Ideální k udržení právě uvařených porcí jídel v teple, rozpuštění másla a sýra na rizotu, zahřátí
podávacích talířů (vhodných pro indukci)
Varná deska v poloze klidového stavu nebo vypnuto (může být zbytkové teplo z vaření signalizované
ukazatelem H)
POZNÁMKA:
Při krátkodobém vaření, které vyžaduje dokonalý rozptyl tepla (například palačinek) na dvojité varné zóně s průměrem 28 cm (je-li k dispozici) doporučujeme používat
nádobí s průměrem do 24 cm. Pro šetrné vaření, např. rozpouštění čokolády nebo másla) doporučujeme použít samostatné zóny s menším průměrem.
INSTALACE
Po vybalení spotřebiče se přesvědčte, zda se při dopravě nepoškodil a v případě pochybností se obraťte na prodejce nebo na servis.
Rozměry otvoru pro zabudování a pokyny k instalaci viz obrázky na straně 2.
PŘÍPRAVA SKŘÍŇKY K VESTAVBĚ
VAROVÁNÍ
•
•
•
•
•
•
57
Pod varnou deskou instalujte
oddělovací panel.
Dolní část spotřebiče musí být po
min. 20 mm
provedené instalaci nepřístupná.
V případě instalace trouby pod varnou
min. 7 cm
desku se oddělovací panel neinstaluje.
Vzdálenost mezi spodní stranou spotřebiče a oddělovacím panelem musí odpovídat rozměrům uvedeným na obrázku.
Ke správnému fungování spotřebiče nezakrývejte minimální volný prostor mezi pracovní plochou a horní plochou skříňky (min. 7 mm).
V případě instalace trouby pod varnou desku se přesvědčte, že je vybavena chladicím systémem.
Neinstalujte varnou desku nad myčku nebo pračku, aby elektronické obvody nebyly v kontaktu s párou nebo vlhkostí a nepoškodily se.
V případě, že si přejete, aby varná deska byla zcela zapuštěná do pracovní plochy, zavolejte do servisu a požádejte o montáž sady šroubů 4801 211 00112.
K odstranění varné desky uvolněte pomocí šroubováku (není součástí dodávky) obvodové pružiny na spodní části spotřebiče.
75
CS120
min. 5 mm
-
80
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
-
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Instalaci musí provést kvalifikovaný odborník podle platných předpisů týkajících se instalace a
bezpečnosti.
Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob a zvířat nebo poškození majetku vzniklé nedodržením výše uvedených předpisů.
Napájecí kabel musí být tak dlouhý, aby umožnil varnou desku z pracovní desky vytáhnout.
Zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku na dně spotřebiče odpovídá napětí ve vašem bytě.
VAROVÁNÍ
-
Připojení ke svorkovnici
Pro elektrický konektor dodaného napájecího kabelu. Postupujte podle následujících pokynů.
Připojte žlutozelený uzemňovací vodič ke svorce se symbolem
.
1. Sejměte kryt svorkovnice (A) vyšroubováním šroubu a zasuňte kryt do závěsu (B) svorkovnice.
2. Zasuňte napájecí kabel do svorky a připojte vodiče ke svorkovnici podle schématu zapojení znázorněného vedle.
3. Napájecí kabel upevněte pomocí kabelové svorky.
4. Zavřete kryt (C) a přišroubujte ho ke svorkovnici vyšroubovaným šroubem.
Při každém připojení k přívodu elektrické energie proběhne po dobu několika sekund automatická kontrola, zda je varná deska funkční.
Šedá barva
A
B
C
Modrá barva
Hnědá barva
Černá barva
Žlutozelená barva
E
L1 L2
N1 N2
E
L1 L2
N1 N2
E
L1 L2
N1 N2
E
L1 L2
N1 N2
L1
L2
N2
N1
230-240 V ~ (pouze Austrálie)
230 V ~ (pouze VB)
230 V 3 ~ (pouze Belgie)
CS121
400V 2N ~ (pouze Holandsko)
NÁVOD K POUŽITÍ
Popis ovládacího panelu
Ovládací panel
Zapnutí/vypnutí
Časovač
Zablokování ovládacího panelu
A
Tlačítko k zablokování funkce
Ovladače nastavení varných zón a příslušný displej
Zapnutí/vypnutí
Časovač
Zablokování ovládacího panelu
B
Ovladače nastavení varných zón a příslušný displej
Tlačítko funkce Ecobooster /
automatické funkce / funkce
zablokování tlačítek
Zapnutí/vypnutí varné desky
K zapnutí varné desky stiskněte na asi 2 vteřiny tlačítko , až se rozsvítí displeje varných zón. Desku vypnete stisknutím stejného tlačítka, až displej zhasne. Vypnou
se všechny varné zóny.
Jestliže jste již varnou desku použili, ukazatel zbytkového tepla „H” bude svítit tak dlouho, dokud se varné zóny neochladí.
Pokud do 10 vteřin po zapnutí varné desky nezvolíte žádnou funkci, deska se automaticky vypne.
Zapnutí a nastavení varné zóny
Displej ukazatele výkonu
Ukazatel zvolené varné zóny
Umístění varné zóny
Umístěte hrnec na požadovanou varnou zónu, zapněte varnou desku a příslušnou zónu aktivujte stisknutím odpovídajícího kulatého tlačítka „5“ zobrazeného na
displeji. Pomocí tlačítek „+“ a „–“ zvolte požadovanou úroveň výkonu v rozsahu 0–9 nebo funkci rychlého varu booster „P“ (je-li k dispozici).
Vypnutí varné zóny
Chcete-li varnou zónu vypnout, stiskněte příslušné tlačítko na více než 3 vteřiny.
Varná zóna se vypne, a je-li ještě teplá, objeví se na displeji písmeno „H”.
Zablokování ovládacího panelu
Funkce zablokuje ovládání varné desky, aby nemohlo dojít k jejímu náhodnému zapnutí. Chcete-li funkci použít, zapněte varnou desku a stiskněte na tři vteřiny
tlačítko k zablokování funkce. Zapnutí je signalizováno zvukovým signálem a světelným ukazatelem poblíž tlačítka se symbolem zámečku. Ovládací panel je
zablokovaný s výjimkou funkce vypnutí. Zablokování ovládacího panelu vypnete zopakováním postupu zapnutí. Světelný puntík zhasne a varná deska je opět aktivní.
Voda, tekutiny vyteklé z hrnce nebo jakékoli předměty položené na tlačítku pod symbolem mohou způsobit neúmyslné zapnutí nebo zablokování ovládacího panelu.
CS122
Časovač
Časovač lze použít k nastavení doby vaření na maximální čas 99 minut (1 hodina a 39 minut) u všech varných zón.
Zvolte varnou zónu, kterou chcete nastavit pomocí časovače, a stiskněte časovač (viz obrázek). Zazní zvukový signál (viz obrázek). Na displeji se zobrazí
„00” a rozsvítí se kontrolka LED. Hodnotu časovače můžete snižovat a zvyšovat stisknutím a podržením tlačítek „+” a „-” funkce posuvníku. Po uplynutí
nastaveného času zazní zvukový signál a varná zóna se automaticky vypne. Chcete-li časovač vypnout, stiskněte a podržte tlačítko časovače alespoň na 3 vteřiny.
Pro nastavení časovače u jiné zóny opakujte výše uvedený postup. Displej časovače zobrazuje vždy časovač vybrané varné zóny, nebo ten s kratším nastavením.
Chcete-li časovač změnit nebo vypnout, stiskněte tlačítko výběru pro zónu časovače, o který se jedná.
Upozornění ovládacího panelu
Speciální funkce
Některé modely jsou vybaveny speciálními funkcemi.
Automatická funkce
Funkce automaticky nastaví vhodný stupeň výkonu k udržení minimálního varu. Tuto funkci zapněte po uvedení jídel do varu; nejprve stiskněte příslušné tlačítko zóny,
a pak tlačítko
.
Ukazatel zbytkového tepla
Varná deska je vybavena ukazatelem zbytkového tepla pro každou varnou zónu. Tento ukazatel signalizuje, které varné zóny dosud nevychladly na bezpečnou
teplotu.
Jestliže se na displeji zobrazí , je varná zóna ještě teplá. Na varné zóně s tímto ukazatelem můžete například udržet jídlo teplé, nebo rozehřát máslo.
Po ochlazení varné zóny displej zhasne.
Ukazatel nesprávné nebo chybějící nádoby
Pokud není nádoba pro indukční varnou desku vhodná, je špatně umístěná nebo nemá odpovídající rozměry, zobrazí se na displeji ukazatel „chybí
nádoba” (vedlejší obrázek). V těchto případech se doporučuje přesouvat nádobí po varné desce jen do té doby, než je rozpoznáno. Jestliže varná deska do
60 vteřin nezjistí žádnou nádobu, sama se vypne.
Funkce rychlého varu („Booster“, je-li k dispozici)
Tuto funkci mají jen některé varné zóny. Funkce umožňuje maximální využití výkonu varné desky (např. k rychlému uvedení vody do varu). Pro zapnutí této funkce
stiskněte tlačítko „+”, až se na displeji zobrazí „P”. Po 5 minutách použití se funkce rychlého varu Booster vypne a varná deska automaticky nastaví zónu na stupeň 9.
„Power management” (Funkce, je-li k dispozici )
S funkcí „Power Management” má uživatel možnost v případě potřeby nastavit maximální dosažitelný výkon varné desky.
Toto nastavení lze provést kdykoli a trvá až do následující změny.
Po nastavení maximálního požadovaného výkonu varná deska automaticky řídí rozdělení výkonu na různé varné zóny; tím se zajistí, že tento výkon není nikdy
překročen, a přitom se regulují všechny zóny současně bez problémů s možným přetížením.
Je možné vybrat ze 4 různých maximálních výkonů: 2,5 – 4,0 – 6,0 – 7,2 kW
V době nákupu je varná deska nastavena na maximální výkon.
Po zapnutí varné desky je možné během prvních 60 sekund nastavit požadovanou úroveň výkonu podle následujících pokynů.
Krok
1
Ovládací panel
Stiskněte a podržte
přibližně
3 sekundy.
Stiskněte pro potvrzení
předcházejícího kroku.
2
/
3
/
4
/
Stisknutím zvolte
požadovanou úroveň
z nabízených možností.
Stiskněte pro potvrzení
předcházejícího kroku.
Displej
Na displeji se zobrazí symbol
Kontrolka se rozsvítí a svítí společně
s aktivovanými kontrolkami jednotlivých
varných zón.
Na displeji se zobrazí nastavená úroveň a
bude přibližně 2 sekundy blikat; varná deska
poté vydá akustický signál a vypne se; varná
deska je nyní připravena k použití
V případě, že došlo k chybě při nastavení výkonu, objeví se se uprostřed symbol
a bude znít nepřetržitý zvukový signál po dobu asi 5 vteřin. V tomto případě postup
nastavení opakujte od začátku. V případě, že se chyba opakuje, obraťte se na servisní středisko.
Jestliže je při běžném používání dosaženo maximální úrovně výkonu, a uživatel se pokusí o jeho další zvýšení, úroveň výkonu příslušné zóny dvakrát zabliká a zazní
zvukový signál.
Pokud potřebujete zvýšit výkon dané zóny, je nutné ručně snížit úroveň výkonu další zapnuté zóny, popřípadě více zón.
CS123
Zapnutí/vypnutí zvukového signálu (není k dispozici u verze s posuvníkem)
Po zapnutí varné desky stiskněte a nejméně 3 sekundy podržte tlačítko „+“ a současně tlačítko úplně vpravo (zablokování ovládacího panelu).
5 Sec
Nepoužívejte čisticí přístroje na páru.
Před čištěním vždy zkontrolujte, zda jsou varné zóny vypnuté a ukazatel zbytkového tepla („H”) je
zhasnutý.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte drsné houbičky nebo drátěnky. Jejich používání by časem mohlo poničit sklo.
• Po každém použití nechte varnou desku vychladnout a odstraňte připečené nečistoty nebo skvrny.
• Cukr nebo potraviny s vysokým obsahem cukru poškozují varnou desku a je nutné je ihned odstranit.
• Sůl, cukr a písek mohou sklo varné desky poškrábat.
• K čištění používejte měkký hadřík, savý kuchyňský papír anebo speciální prostředky na čištění sklokeramických varných desek (řiďte se pokyny výrobce).
• Rozlité tekutiny na varných zónách mohou rozvibrovat nebo posunout pánve.
VAROVÁNÍ
-
JAK ODSTRANIT PORUCHU
•
•
•
•
•
Pozorně si přečtěte a dodržujte pokyny v části ”Pokyny k použití”.
Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku proudu.
Po vyčištění varnou desku pečlivě osušte.
Jestliže se po zapnutí varné desky na displeji zobrazí alfanumerické kódy, postupujte podle následující tabulky.
Pokud se po použití varné desky nepodaří desku vypnout, ihned ji odpojte od elektrické sítě.
CHYBOVÝ KÓD
C81, C82
C83
C85
F02, F04 nebo C84
F01, F05, F06, F07, F10, F12, F25, F33, F34,
F36, F37, F46, F47, F48, F49, F58, F61, F62,
F63, F72, F74, F77
POPIS
MOŽNÉ PŘÍČINY
ODSTRANĚNÍ CHYBY
Ovládací panel zhasnul z důvodu
Vnitřní teplota elektronických dílů je
Počkejte s dalším vařením, až se
příliš vysoké teploty.
příliš vysoká.
varná deska ochladí.
Na ovládacím panelu se v důsledku
závady v elektronickém obvodu Varná deska byla napájena nadměrným
Varnou desku lze i nadále
zobrazí chybový kód indikující
napětím.
používat, zavolejte však do servisu.
vypnutí varné desky.
Varná deska není schopna přenášet
Hrnec není vhodný pro indukční varnou
Použijte jiný hrnec vhodný pro
energii do dna
desku.
indukční vaření.
hrnce.
Připojení varné desky nemá správné
Odpojte varnou desku od
Čidlo zjistilo jiné napětí, než je
napětí nebo se objevil problém
elektrické sítě a zkontrolujte
připojovací napětí.
s přívodem elektrického proudu.
připojení.
Odpojte varnou desku od elektrické sítě.
Počkejte několik sekund a znovu ji připojte.
Pokud problém přetrvává, zavolejte do servisu a sdělte zobrazený chybový kód.
HLUK ZAPNUTÉ VARNÉ DESKY
Za určitých okolností, závislých především na použitém materiálu a způsobu přípravy jídla, mohou indukční varné desky vydávat při normálním provozu zvuky nebo
šířit vibrace, jako například:
• praskání: zvuk je vyvolán vibracemi, které jsou vytvářeny na spojovacích plochách rozdílných vrstev materiálů hrnců;
• zvuk klepání při vaření na nižším až středním stupni výkonu: tento zvuk se objevuje při vaření na nižším až středním stupni výkonu;
• rytmické klepání: zvuk se objevuje při vaření na několika varných zónách současně nebo při vaření na vysoký výkonný stupeň;
• slabé syčení: síla tohoto zvuku závisí na použité nádobě a na množství vařeného jídla;
• zvuk ventilátoru: Indukční deska je vybavena ventilátorem, který zajišťuje chlazení elektronických dílů. A proto, pokud je varná deska zapnutá nebo také
několik minut po jejím vypnutí, můžete slyšet zvuk ventilátoru. Síla zvuku ventilátoru závisí na počtu aktivovaných varných zón.
Tento jev je zcela normální, ke správnému provozu indukční varné desky patří a neznačí žádný druh poruchy.
CS124
SERVIS
Než zavoláte do servisního střediska
1. Ověřte si, zda nemůžete vyřešit problémy sami pomocí bodů popsaných v „Jak odstranit poruchu”.
2. Vypněte a znovu zapněte spotřebič, abyste zjistili, zda porucha stále trvá.
Jestliže porucha trvá i po provedení výše uvedených kroků, zavolejte do nejbližšího servisu.
Uveďte:
• stručný popis poruchy;
• typ a přesný model spotřebiče;
• servisní číslo (číslo za slovem Service na typovém štítku) umístěné na spodní straně spotřebiče (na kovové destičce).
• svoji úplnou adresu;
• své telefonní číslo s předvolbou.
Jestliže je nutná oprava, obraťte se na autorizované servisní středisko (které je zárukou použití originálních náhradních dílů a správné opravy). Náhradní díly jsou
k dispozici 10 let.
CS125
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising