Whirlpool | AKR 360/IX/03 | Instruction for Use | Whirlpool AKR 360/IX/03 Manualul utilizatorului

Whirlpool AKR 360/IX/03 Manualul utilizatorului
INSTRUCŢIUNI PRIVIND
SIGURANŢA
RO
IMPORTANT: TREBUIE CITITE ŞI RESPECTATE
Descărcaţi manualul cu instrucţiuni complet de pe
Nu utilizaţi plita ca suprafaţă de lucru sau suport.
site-ul http://docs.whirlpool.eu sau sunaţi la Nu amplasaţi articole vestimentare sau alte
numărul indicat pe certificatul de garanţie
materiale inflamabile lângă aparat până când nu
s-au răcit complet toate componentele acestuia Înainte de a utiliza aparatul, citiţi aceste instrucţiuni pericol de incendiu.
privind siguranţa. Păstraţi-le la îndemână pentru a le
Dacă informaţiile din acest manual nu sunt
putea consulta şi pe viitor.
respectate cu stricteţe, s-ar putea produce un
Aceste instrucţiuni şi aparatul în sine furnizează incendiu sau o explozie, acestea putând avea ca
avertismente importante privind siguranţa, care rezultat pagube materiale sau vătămări corporale.
trebuie respectate întotdeauna. Producătorul nu îşi
Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor foarte
asumă nicio răspundere pentru nerespectarea mici (0-3 ani). Nu lăsaţi aparatul la îndemâna
acestor instrucţiuni de siguranţă, pentru utilizarea copiilor mici (3-8 ani) decât dacă sunt supravegheaţi
necorespunzătoare a aparatului sau pentru setarea în permanenţă. Copiii cu vârsta de peste 8 ani şi
incorectă a butoanelor de comandă.
persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau
Aceste instrucţiuni sunt valabile numai dacă mintale reduse sau fără experienţă şi cunoştinţe
simbolul ţării în care este utilizat aparatul este pot folosi acest aparat doar dacă sunt supravegheate
prezent pe acesta. Dacă simbolul corespunzător nu sau au fost instruite cu privire la utilizarea în
este prezent pe acesta, este necesar să consultaţi siguranţă şi înţeleg riscurile implicate. Copiii nu
instrucţiunile tehnice, deoarece acestea conţin trebuie să se joace cu aparatul. Curăţarea şi
instrucţiunile necesare privind modificarea întreţinerea nu trebuie să fie efectuate de către
aparatului în funcţie de condiţiile de utilizare copii fără a fi supravegheaţi.
specifice ţării respective.
ATENŢIE: În cazul spargerii sticlei plitei: închideţi
ATENŢIE: Utilizarea unui aparat de gătit cu imediat toate arzătoarele şi toate rezistenţele
funcţionare pe gaz are ca rezultat generarea de electrice şi deconectaţi aparatul de la sursa de
căldură, umiditate şi produşi combustibili în alimentare; - nu atingeţi suprafaţa aparatului; - nu
încăperea în care acesta este instalat. Asiguraţi-vă utilizaţi aparatul.
că bucătăria este bine ventilată, mai ales atunci Capacul din sticlă se poate sparge dacă este încălzit
când aparatul este în funcţiune: menţineţi deschise excesiv. Opriţi toate arzătoarele şi plăcile electrice
orificiile de aerisire sau instalaţi un dispozitiv de înainte de a închide capacul. Nu închideţi capacul
ventilare mecanică (hotă cu extracţie mecanică). dacă arzătorul este aprins.
Utilizarea intensivă şi îndelungată a aparatului ar UTILIZAREA PERMISĂ
putea impune necesitatea unei ventilări
ATENŢIE: aparatul nu trebuie să fie pus în funcţiune
suplimentare, de exemplu, deschiderea ferestrei prin intermediul unui comutator extern, precum un
sau o modalitate mai eficientă de ventilare, prin temporizator, sau al unui sistem de comandă la
creşterea nivelului de ventilarea mecanică atunci distanţă separat.
când este cazul.
Acest aparat este proiectat pentru a fi utilizat în
AVERTISMENT: Aparatul şi părţile sale accesibile locuinţe, precum şi în alte spaţii similare, precum:
se înfierbântă în timpul utilizării. Trebuie evitată bucătării destinate personalului din magazine,
atingerea rezistenţelor. Copiii cu vârste mai mici de birouri şi alte spaţii de lucru; ferme; de către clienţii
8 ani nu trebuie lăsaţi să se apropie de aparat, cu din hoteluri, moteluri, unităţi de cazare de tip „bed
excepţia cazurilor în care sunt supravegheaţi în and breakfast” şi alte spaţii rezidenţiale.
permanenţă.
Orice altă utilizare este interzisă (de ex. încălzirea
AVERTISMENT: Dacă suprafaţa plitei este crăpată, încăperilor).
nu folosiţi aparatul – risc de electrocutare.
Acest aparat nu este destinat utilizării în scop
AVERTISMENT: Pericol de incendiu: Nu depozitaţi profesional. Nu utilizaţi aparatul în aer liber.
obiecte pe zonele de gătit.
Utilizaţi oale şi cratiţe cu diametrul bazei egal
ATENŢIE: Procesul de preparare trebuie să fie sau puţin mai mare decât diametrul arzătoarelor
supravegheat. Un proces de preparare care durează (consultaţi tabelul specific). Aveţi grijă ca vasele de
puţin trebuie să fie supravegheat în permanenţă.
gătit aşezate pe grătare să nu iasă în afara marginilor
AVERTISMENT: Prepararea la plită cu grăsime sau plitei.
ulei poate fi periculoasă - risc de incendiu. Nu încercaţi
Utilizarea necorespunzătoare a grătarelor poate
NICIODATĂ să stingeţi un incendiu folosind apă: trebuie duce la deteriorarea plitei: nu aşezaţi grătarele cu
să opriţi aparatul şi apoi trebuie să acoperiţi flacăra, de susul în jos şi nu le târâţi pe suprafaţa plitei.
Aveţi grijă ca flacăra arzătorului să nu se extindă dincolo de marginea
exemplu cu un capac sau cu o pătură ignifugă.
vasului.
Nu utilizaţi: Tigăi din fontă, plăci de piatră pentru gătit, oale sau cratiţe
din teracotă. Difuzoare de căldură, de tipul plaselor metalice sau de alte
tipuri. Două arzătoare în acelaşi timp pentru un singur vas (de ex. o tavă
de gătit peşte).
În cazul în care condiţiile locale specifice de distribuire a gazelor fac ca
aprinderea arzătorului să fie dificilă, este indicat să repetaţi operaţia cu
butonul rotit la poziţia pentru flacără mică.
În cazul instalării unei hote deasupra plitei, consultaţi instrucţiunile care
însoţesc hota pentru a identifica distanţele corecte de montare.
Picioruşele de protecţie din cauciuc de sub grătare ar putea fi înghiţite
de copii, reprezintând astfel un pericol de sufocare.După îndepărtarea
grătarelor, vă rugăm să vă asiguraţi că toate picioruşele sunt montate
corect.
INSTALAREA
Manevrarea şi instalarea aparatului trebuie să
fie efectuate de două sau mai multe persoane - risc
de rănire. Folosiţi mănuşi de protecţie la
despachetare şi instalare - risc de tăiere.
Instalarea, inclusiv racordarea la reţeaua de
alimentare cu apă (dacă este necesară) şi la reţeaua de
alimentare cu energie electrică, precum şi reparaţiile
trebuie efectuate de un tehnician calificat. Nu reparaţi
şi nu înlocuiţi nicio piesă a aparatului, dacă acest lucru
nu este indicat în mod expres în manualul de utilizare.
Nu lăsaţi copiii în apropierea zonei de instalare. După
despachetarea aparatului, asiguraţi-vă că acesta nu a
fost deteriorat în timpul transportului. Dacă apar
probleme, contactaţi distribuitorul sau cel mai apropiat
serviciu de asistenţă tehnică post-vânzare. Odată
instalat aparatul, deşeurile de ambalaje (bucăţi de
plastic, polistiren etc.) nu trebuie lăsate la îndemâna
copiilor - risc de asfixiere. Înainte de orice operaţie de
instalare, aparatul trebuie să fie deconectat de la
reţeaua de alimentare cu energie electrică - risc de
electrocutare. În timpul instalării, aveţi grijă ca aparatul
să nu deterioreze cablul de alimentare - risc de incendiu
sau de electrocutare. Activaţi aparatul numai atunci
când instalarea a fost finalizată.
Conexiunile electrice şi racordurile pentru gaz
trebuie să fie efectuate în conformitate cu normele
locale.
AVERTISMENT: Modificarea aparatului şi a
metodei de instalare a acestuia sunt esenţiale în
vederea utilizării corecte şi în siguranţă a aparatului
în toate ţările ale căror simboluri nu sunt specificate
pe acesta.
Folosiţi regulatoare de presiune potrivite pentru
presiunea gazului precizată în instrucţiuni.
Încăperea trebuie să fie prevăzută cu un sistem
de extracţie a aerului care să elimine din incintă
gazele combustibile.
De asemenea, în încăpere trebuie să fie permisă
circulaţia liberă a aerului, deoarece acesta este
absolut necesar pentru o ardere normală. Debitul
de aer nu trebuie să fie de sub 2 m3/h per kW de
putere instalată.
Sistemul de circulaţie a aerului poate extrage
aerul direct din exterior prin intermediul unei
conducte cu o secţiune transversală internă de cel
puţin 100 cm2; deschiderea nu trebuie să fie
blocată.
De asemenea, acest sistem poate asigura indirect
aerul necesar pentru ardere, adică din încăperile
adiacente prevăzute cu conducte de circulaţie a
aerului, conform descrierii anterioare. Totuşi, aceste
încăperi nu trebuie să fie camere de zi, dormitoare sau
să comporte riscul de izbucnire a unui incendiu.
Gazul petrolier lichefiat cade pe planşeu
deoarece are o greutate mai mare decât cea a
aerului. Astfel, încăperile în care se află butelii de
GPL trebuie să fie de asemenea prevăzute cu orificii
de aerisire pentru a se permite eliminarea gazului
în cazul scurgerii acestuia. În consecinţă, buteliile
de GPL, încărcate parţial sau complet, nu trebuie să
fie instalate sau depozitate în încăperi sau spaţii de
depozitare aflate sub nivelul solului (pivniţe etc.).
Este recomandat ca în încăpere să fie depozitată
numai butelia utilizată, aceasta fiind poziţionată
într-un loc ferit de căldura produsă de sursele
externe (cuptoare, şemineuri, sobe etc. ) care ar
putea determina creşterea temperaturii buteliei la
o valoare de peste 50 °C.
Executaţi toate operaţiunile de decupare a
mobilei înainte de a încorpora aparatul şi înlăturaţi
cu grijă toate aşchiile din lemn şi rumeguşul.
În cazul în care aparatul nu este montat deasupra
unui cuptor, trebuie să fie instalat un panou
despărţitor (neinclus în dotarea aparatului) în
compartimentul de sub acesta.
Dacă întâmpinaţi dificultăţi când rotiţi butoanele arzătoarelor, vă rugăm
să contactaţi Serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare în vederea
înlocuirii robinetului arzătorului dacă acesta este defect.
Deschiderile destinate ventilării şi dispersiei căldurii nu trebuie să fie
niciodată acoperite.
RACORDAREA LA GAZ
AVERTISMENT: Înainte de instalare, asiguraţi-vă că
condiţiile de distribuţie de la nivel local (tipul de gaz
şi presiunea gazului) sunt compatibile cu configuraţia
aparatului.
Verificaţi dacă presiunea de alimentare cu gaz
este conformă cu valorile specificate în tabelul 1
(„Specificaţii privind arzătorul şi duza”).
AVERTISMENT: Valorile de reglare a aparatului
sunt specificate pe etichetă (sau pe plăcuţa cu date
tehnice).
AVERTISMENT: Acest aparat nu este conectat la
un dispozitiv de evacuare a produselor de ardere.
Dispozitivul trebuie să fie instalat şi conectat în
conformitate cu normele în vigoare privind
instalarea. Trebuie să se acorde o atenţie deosebită
cerinţelor relevante privind ventilarea.
Dacă aparatul este racordat la o sursă de
alimentare cu gaz lichefiat, şurubul de reglare
trebuie să fie strâns cât mai mult posibil.
IMPORTANT: Când se foloseşte alimentarea cu
gaz de la butelie, butelia sau recipientul de gaz
trebuie să fie aşezate în mod adecvat (orientare
verticală).
AVERTISMENT: Această operaţie trebuie să fie
efectuată de un tehnician calificat
Folosiţi numai furtunuri metalice flexibile sau rigide
pentru racordul de gaz.
Racord rigid (din cupru sau oţel) Racordul la
sistemul de alimentare cu gaz trebuie să fie efectuat
astfel încât să nu se exercite presiuni asupra
aparatului. Pe rampa de alimentare a aparatului este
prezent un racord în forma literei L reglabil, care este
prevăzut cu o garnitură ce previne scurgerile.
Garnitura trebuie să fie înlocuită întotdeauna după
rotirea racordului (garnitura este livrată împreună cu
aparatul). Racordul conductei de alimentare cu gaz
este un racord 1/2 cilindric filetat de tip tată.
Racordarea unei ţevi din oţel inoxidabil flexibile şi
fără sudură la un racord filetat Racordul conductei
de alimentare cu gaz este un racord 1/2 cilindric
filetat de tip tată. Ţevile trebuie să fie instalate astfel
încât să nu aibă niciodată o lungime mai mare de
2000 mm atunci când sunt complet extinse. Odată
ce a fost realizată racordarea, asiguraţi-vă că ţeava
metalică flexibilă nu intră în contact cu nicio
componentă mobilă şi că nu este presată. Utilizaţi
numai ţevi şi garnituri care sunt conforme cu
normele naţionale.
IMPORTANT: Dacă se utilizează un furtun din oţel
inoxidabil, acesta trebuie instalat astfel încât să nu
atingă nicio componentă mobilă a mobilierului (de
exemplu, un sertar). Acesta trebuie să treacă printr-o
zonă în care nu există obstacole şi care să permită
examinarea furtunului pe toată lungimea sa.
Aparatul trebuie să fie racordat la reţeaua e
alimentare cu gaz sau la butelia de gaz în conformitate
cu normele naţionale. Înainte de a efectua racordarea,
asiguraţi-vă că aparatul este compatibil cu tipul de
gaz pe care doriţi să îl utilizaţi. Dacă nu există
compatibilitate, urmaţi instrucţiunile de la paragraful
„Adaptarea la diferite tipuri de gaz”.
După racordarea la alimentarea cu gaz, verificaţi
etanşeitatea folosind apă cu săpun. Aprindeţi
arzătoarele şi rotiţi butoanele de la poziţia de maxim
1* la poziţia de minim 2* pentru a verifica stabilitatea
flăcării.
ADAPTAREA PENTRU DIFERITE TIPURI DE GAZ
Pentru a adapta aparatul la un alt tip de gaz
decât cel pentru care a fost fabricat acesta (indicat
pe plăcuţa cu date tehnice), urmaţi paşii
corespunzători, indicaţi după desenele aferente
instalării.
AVERTISMENTE PRIVIND ALIMENTAREA CU
ENERGIE ELECTRICĂ
Aparatul trebuie să poată fi deconectat de la
reţeaua electrică fie prin scoaterea ştecherului din
priză (dacă ştecherul este accesibil), fie prin intermediul
unui întrerupător multipolar situat în amonte de priză,
în conformitate cu normele privind cablurile electrice,
iar aparatul trebuie să fie împământat, în conformitate
cu standardele naţionale privind siguranţa electrică.
Nu utilizaţi prelungitoare, prize multiple sau
adaptoare. După finalizarea instalării, componentele
electrice nu trebuie să mai fie accesibile pentru
utilizator. Nu utilizaţi aparatul dacă aveţi părţi ale
corpului umede sau când sunteţi desculţi. Nu puneţi
în funcţiune acest aparat dacă are cablul de alimentare
sau ştecherul deteriorat, dacă nu funcţionează
corespunzător sau dacă a fost deteriorat sau a căzut
pe jos.
Dacă este deteriorat cablul de alimentare, acesta
trebuie înlocuit cu unul identic de către producător,
agentul de service sau de o persoană calificată
similară, pentru a se evita pericolele - pericol de
electrocutare.
CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA
AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că aparatul este oprit
şi deconectat de la reţeaua de alimentare electrică
înainte de a efectua orice operaţie de întreţinere; nu
folosiţi niciodată aparate de curăţare cu aburi - risc
de electrocutare.
Nu utilizaţi produse abrazive sau corozive,
produse pe bază de clor sau bureţi de sârmă pentru
vase.
ELIMINAREA AMBALAJULUI
Ambalajul este reciclabil în proporţie de 100% şi este marcat cu simbolul
reciclării
.
Prin urmare, diferitele părţi ale ambalajului trebuie eliminate în mod
corespunzător şi în conformitate cu normele stabilite de autorităţile
locale privind eliminarea deşeurilor.
ELIMINAREA APARATELOR ELECTROCASNICE
Acest aparat este fabricat cu materiale reciclabile sau reutilizabile.
Eliminaţi-l în conformitate cu normele locale referitoare la eliminarea
deşeurilor. Pentru informaţii suplimentare referitoare la tratarea,
valorificarea şi reciclarea aparatelor electrocasnice, contactaţi autorităţile
locale competente, serviciul de colectare a deşeurilor menajere sau
magazinul de unde aţi achiziţionat aparatul. Acest aparat este marcat
în conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE privind deşeurile de
echipamente electrice şi electronice (DEEE).
Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect, contribuiţi
la prevenirea consecinţelor negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii persoanelor.
Simbolul de pe produs sau de pe documentele care îl însoţesc indică
faptul că acest aparat nu trebuie eliminat ca deşeu menajer, ci trebuie
predat la un centru de colectare corespunzător, pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
RECOMANDĂRI
ENERGIEI
PRIVIND
ECONOMISIREA
Utilizaţi oale şi cratiţe cu diametrul bazei egal cu cel al zonei de gătit.
IMPORTANT: Datele privind tensiunea şi consumul Utilizaţi numai oale şi cratiţe cu baza plată.
gătiţi, pe cât posibil, lăsaţi oalele acoperite cu capacul.
de energie sunt indicate pe plăcuţa cu date tehnice. Când
Utilizaţi o oală sub presiune pentru a reduce şi mai mult consumul de
Cablul de alimentare trebuie să fie suficient de energie şi durata de preparare.
lung pentru a putea conecta aparatul la reţeaua de Amplasaţi oala în mijlocul zonei de gătit marcate pe plită.
alimentare cu energie electrică, după ce a fost DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
aparat respectă cerinţele de proiectare ecologică prevăzute de
încastrat în mobilă. Nu trageţi de cablul de Acest
Regulamentul european nr. 66/2014, în conformitate cu standardul
european EN 30-2-1.
alimentare.
TABEL DE INJECTOARE
Tip de gaz
utiliza
Tip de arzător
Marcaj
injector
Capacitate
termică
nominală
Consum
nomina
CATEGORIA II2H3B/P
Capacitate
termică
redusă
kW
Presiune gaz
mbar
kW
min.
nom.
max.
GAZE NATURALE
(Metan) G20
Rapid
Semi-rapid
Auxiliar
115 (Y)
95 (Z)
72 (X)
3,00
1,75
1,00
286 l/h
167 l/h
95 l/h
0,60
0,35
0,30
17
20
25
GAZ PETROLIER
LICHEFIAT
(Butan) G30
Rapid
Semi-rapid
Auxiliar
85
63
50
3,00
1,75
1,00
218 g/h
127 g/h
73 g/h
0,60
0,35
0,30
20
30
35
GAZ PETROLIER
LICHEFIAT
(Propan) G31
Rapid
Semi-rapid
Auxiliar
85
63
50
3,00
1,75
1,00
214 g/h
125 g/h
71 g/h
0,60
0,35
0,30
20
30
35
Tip de gaz utiliza
Configuraţie model
4 ARZĂTOARE
Capacitate termică
nominală (kW))
G20 20 mbar
1R - 2SR - 1AUX
7,50
715 l/h
9,52
G30 30 mbar
1R - 2SR - 1AUX
7,50
545 g/h
30,94
G31 30 mbar
1R - 2SR - 1AUX
7,50
535 g/h
23,80
ALIMENTAREA CU ELECTRICITATE: 220-240 V ~ 50-60 Hz - 0,6 W
Consum total
nominal
Aer necesar (m3) pentru a
arde 1m3 de gaz
RO
INSTALAREA
INFORMAŢII TEHNICE PENTRU INSTALATOR
• Folosiţi mănuşi de protecţie pentru manevrarea, pregătirea şi instalarea produsului.
• Acest produs poate fi încastrat într-un blat de lucru cu o grosime de 20 până la 60 mm.
• Dacă nu există un cuptor dedesubtul plitei, introduceţi un panou separator cu o suprafaţă cel puţin egală cu deschiderea din blatul de lucru. Acest
panou trebuie poziţionat la o distanţă maximă de 150 mm sub partea superioară a blatului de lucru, dar în niciun caz la mai puţin de 20 mm de
partea inferioară a plitei. Dacă doriţi să instalaţi un cuptor sub plită, asiguraţi-vă că acesta este echipat cu un sistem de răcire.
DIMENSIUNI ŞI DISTANŢE DE RESPECTAT
590 mm
510 mm
min. 38 mm
max. 42 mm
A
560 + 20 mm
750mm
Min. 70 mm
50mm
min. 480 mm
max. 492 mm
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
B
100mm
NOTĂ: dacă distanţa “A” dintre dulapurile suspendate este între 600 mm şi 730 mm, înălţimea “B” trebuie să fie de cel puţin 530 mm. Dacă
distanţa “A” dintre dulapurile suspendate este mai mare decât lăţimea suprafeţei de gătit, înălţimea “B” trebuie să fie de cel puţin 400
mm. În cazul instalării unei hote deasupra plitei, respectaţi instrucţiunile cu distanţele corecte de montare a hotei
MONTAREA
După ce aţi curăţat suprafaţa marginilor, aplicaţi pe plită garnitura furnizată, aşa cum se arată în figură.
Poziţionaţi plita în deschiderea practicată în blatul de lucru, respectând dimensiunile indicate în Instrucţiuni.
NOTĂ: cablul de alimentare trebuie să fie suficient de lung pentru a permite ca plita să poată fi scoasă prin
partea de sus.
Pentru a fixa plita, folosiţi consolele (A) livrate împreună cu aceasta. Potriviţi consolele în găurile corespunzătoare indicate de săgeată şi strângeţi-le
prin intermediul şuruburilor, în funcţie de grosimea blatului de lucru (consultaţi figurile următoare).
20 mm
40 mm
20
30 mm
40
60 mm
30
RACORDAREA LA GAZ
• Racordaţi cotul (A)* sau (B)* (incluse în pachet) la ţeava principală de alimentare a plitei şi intercalaţi şaiba (C) (inclusă
în pachet), în conformitate cu standardul EN 549.
* Folosiţi cotul (A) pentru Franţa şi cotul (B) pentru toate celelalte ţări.
• După racordarea la alimentarea cu gaz, verificaţi etanşeitatea folosind apă cu săpun. Aprindeţi arzătoarele şi rotiţi
butoanele de la poziţia de maxim
60
A
C
la poziţia de minim pentru a verifica stabilitatea flăcării.
C
IMPORTANT: Înainte de conectare, scoateţi dopul pentru transport din gaura de cuplare a tubului de gaz al plitei.
B
C
DESCRIEREA PRODUSULUI
1
1
1. Grătare detaşabile
Simboluri
2. Arzător Auxiliar
Robinet închis
Robinet închis
Flacără maximă
Deschidere maximă/debit maxim
3. Arzător Semi-rapid
3
4
şi aprindere electrică
4. Arzător Rapid
Flacără minimă
Deschidere minimă sau debit redus
5. Arzător Semi-rapid
6. Buton de comandă pentru arzătorul Auxiliar
5
2
7. Buton de comandă pentru arzătorul Semi-rapid
8. Buton de comandă pentru arzătorul Rapid
9. Buton de comandă pentru arzătorul Semi-rapid
9
7
8
6
UTILIZAREA ZILNICĂ
UTILIZAREA PLITEI
Aveţi grijă ca flacăra arzătorului să nu se extindă dincolo de marginea
vasului.
IMPORTANT: când plita este în uz, întreaga zonă a plitei se poate
înfierbânta.
• Pentru a aprinde un arzător, rotiţi butonul corespunzător în sens antiorar până când ajunge în poziţia pentru flacără maximă.
• Apăsaţi butonul spre panoul de comandă pentru a aprinde arzătorul.
• După aprinderea arzătorului, continuaţi să ţineţi apăsat butonul timp
de aproximativ 5-10 secunde pentru a permite funcţionarea corectă a
dispozitivului.
• Acest dispozitiv de siguranţă cu care este prevăzut arzătorul va
întrerupe alimentarea cu gaz a arzătorului în cazul în care flacăra
se stinge accidental (din cauza unor curenţi de aer, a întreruperii
furnizării gazelor, a vărsării de lichide etc.).
• Butonul nu trebuie ţinut apăsat mai mult de 15 sec. Dacă după
trecerea acestui interval arzătorul nu rămâne aprins, aşteptaţi cel
puţin un minut înainte de a încerca să-l aprindeţi din nou.
NOTĂ: în cazul în care condiţiile locale specifice de distribuire a
gazelor fac ca aprinderea arzătorului să fie dificilă, este indicat să
repetaţi operaţia cu butonul rotit la poziţia pentru flacără mică.
Arzătorul se poate stinge când butonul este eliberat. Acest lucru
înseamnă că dispozitivul de siguranţă nu s-a încălzit suficient. În această
situaţie, repetaţi operaţiile descrise mai sus.
SFATURI PRACTICE PENTRU UTILIZAREA ARZĂTOARELOR
Această plită are arzătoare cu diametre diferite. Pentru a obţine rezultate
optime la folosirea arzătoarelor, vă rugăm să urmaţi aceste reguli:
• Utilizaţi oale şi cratiţe cu diametrul bazei egal sau puţin mai mare
decât diametrul arzătoarelor (consultaţi tabelul din dreapta).
• Utilizaţi numai oale şi cratiţe cu baza plată.
• Folosiţi cantitatea corectă de apă când gătiţi alimentele şi ţineţi oala
acoperită.
• Aveţi grijă ca vasele de gătit aşezate pe grătare să nu iasă în afara
marginilor plitei.
• În cazul vaselor cu bază convexă (WOK), folosiţi grătarul-suport care
nu este furnizat împreună cu plita, care trebuie plasat numai pe
arzătorul cu inele de ardere multiple.
• Evitaţi ciocnirile accidentale cu cratiţe, grile sau alte echipamente de
bucătărie.
• Nu lăsaţi grătare goale pe focul aprins pentru mai mult de 5 minute.
IMPORTANT: utilizarea necorespunzătoare a grătarelor poate duce
la deteriorarea plitei: nu aşezaţi grătarele cu susul în jos şi nu le
târâţi pe suprafaţa plitei.
ARZĂTOR
Ø DIAMETRU RECIPIENTE
Rapid
De la 24 la 26 cm
Semirapid
De la 16 la 24 cm
Auxiliar
De la 8 la 14 cm
Nu utilizaţi:
• Tigăi din fontă, plăci de piatră pentru gătit, oale sau cratiţe din
teracotă.
• Difuzoare de căldură, de tipul plaselor metalice sau de alte tipuri.
• Două arzătoare în acelaşi timp pentru un singur vas (de ex. o oală de
fiert peşte).
REGLAREA PENTRU DIFERITE TIPURI DE GAZ
Această operaţie trebuie să fie efectuată de un tehnician calificat.
Dacă aparatul trebuie să funcţioneze cu un tip de gaz diferit de cel
indicat pe plăcuţa cu date tehnice şi pe eticheta informativă de pe partea
superioară a plitei, schimbaţi injectoarele. Înlăturaţi eticheta informativă
şi păstraţi-o împreună cu manualul de instrucţiuni.
Folosiţi regulatoare de presiune potrivite pentru presiunea gazului
indicată în Instrucţiuni.
• Injectorul de gaz trebuie schimbat de Serviciul de asistenţă tehnică
sau de un tehnician calificat.
• Injectorul care nu este furnizat împreună cu aparatul trebuie
comandat de la Serviciul de asistenţă tehnică.
• Reglaţi poziţia de minim a robinetelor.
NOTĂ: când se foloseşte gaz petrolier lichefiat (G30/G31), şurubul
pentru reglarea debitului minim de gaz trebuie strâns cât de mult
posibil.
IMPORTANT: dacă aveţi dificultăţi când rotiţi butoanele
arzătoarelor, vă rugăm să contactaţi Serviciul de asistenţă tehnică
pentru înlocuirea robinetului arzătorului, dacă se constată că este
defect.
IMPORTANT: când se foloseşte alimentarea cu gaz de la butelie,
butelia sau recipientul de gaz trebuie să fie aşezate în mod adecvat
(orientare verticală).
ÎNLOCUIREA INJECTOARELOR (consultaţi tabelul de injectoare din
Instrucţiuni)
• Scoateţi grătarele (A).
• Extrageţi arzătoarele (B).
• Folosind o cheie tubulară de dimensiuni corespunzătoare, deşurubaţi
injectorul (C) deşurubaţi injectorul care trebuie înlocuit .
• Înlocuiţi-l cu injectorul potrivit pentru noul tip de gaz.
• Montaţi la loc injectorul în (D).
• Dacă aveţi un arzător cu coroană multiplă, folosiţi o cheie pentru a
înlocui injectorul (E).
RO
REGLAREA POZIŢIEI DE MINIM A ROBINETELOR
Pentru a vă asigura că poziţia de minim este corect reglată, scoateţi
butonul şi procedaţi după cum urmează:
• strângeţi şurubul pentru a reduce înălţimea flăcării (-);
• slăbiţi şurubul pentru a mări înălţimea flăcării (+).
Reglajul trebuie efectuat cu robinetul în poziţia de minim de gaz (flacără
mică) :
• Aerul primar al arzătoarelor nu trebuie să fie reglat;
• După aceasta, aprindeţi arzătoarele şi rotiţi butoanele de la poziţia de
Înainte de a instala plita, nu uitaţi să montaţi plăcuţa cu datele privind
calibrarea gazului, livrată împreună cu injectoarele, astfel încât să
acopere informaţiile existente referitoare la calibrarea gazului.
maxim la poziţia de minim pentru a verifica stabilitatea flăcării.
După terminarea operaţiei de reglare, resigilaţi folosind ceară sau un
material echivalent.
ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢAREA
Deconectaţi aparatul de la reţeaua electrică.
CURĂŢAREA SUPRAFEŢEI PLITEI
• Toate piesele emailate şi de sticlă trebuie curăţate cu o soluţie de apă
caldă şi detergent neutru.
• Suprafeţele din oţel inoxidabil se pot păta din cauza apei calcaroase
sau a detergenţilor agresivi, dacă rămân în contact cu acestea prea
mult timp. Resturile de mâncare căzute pe suprafaţă (apă, sos, cafea
etc.) trebuie şterse înainte de a se usca.
• Curăţaţi cu apă caldă şi detergent neutru, apoi uscaţi cu o cârpă moale
sau cu piele de căprioară. Îndepărtaţi resturile arse de mâncare cu
ajutorul unor produse de curăţare speciale pentru suprafeţe din oţel
inoxidabil.
NOTĂ: curăţaţi oţelul inoxidabil numai cu o cârpă sau un burete
moale.
• Nu utilizaţi produse abrazive sau corozive, produse pe bază de clor
sau bureţi de sârmă pentru vase.
• Nu utilizaţi aparate de curăţat cu aburi.
• Nu folosiţi produse inflamabile.
• Nu lăsaţi pe plită substanţe acide sau alcaline, cum ar fi oţet, muştar,
sare, zahăr sau suc de lămâie.
CURĂŢAREA COMPONENTELOR PLITEI
• Curăţaţi sticla şi piesele emailate numai cu o cârpă sau un burete
moale.
• Grătarele, capacele arzătoarelor şi arzătoarele pot fi scoase pentru a
fi curăţate.
• Curăţaţi-le manual, cu apă caldă şi detergent neabraziv, înlăturând
cu grijă toate resturile de mâncare şi verificând ca niciun orificiu al
arzătorului să nu fie înfundat.
• Clătiţi şi uscaţi.
• Puneţi la loc arzătoarele şi capacele arzătoarelor, în mod corect, în
locaşurile respective.
• Când puneţi la loc grătarele, asiguraţi-vă că zona pe care se aşează
oalele este aliniată cu arzătorul.
• Modelele echipate cu fişe pentru aprindere electrică şi cu dispozitiv
de siguranţă necesită o curăţare atentă a capătului fişei pentru a
asigura funcţionarea corectă. Verificaţi frecvent aceste piese şi, dacă
este necesar, curăţaţi-le cu o cârpă umedă. Resturile arse de mâncare
trebuie îndepărtate cu o scobitoare sau cu un ac.
NOTĂ: pentru a evita deteriorarea dispozitivului de aprindere
electrică, nu-l folosiţi atunci când arzătoarele nu sunt în
locaşurile lor.
REMEDIEREA DEFECŢIUNILOR
Dacă plita nu funcţionează corect, înainte de a apela la Serviciul de
asistenţă tehnică, consultaţi Ghidul de remediere a defecţiunilor pentru
a stabili care este problema
1. Arzătorul nu se aprinde sau flacăra nu este uniformă
Verificaţi următoarele:
• Alimentarea electrică sau cu gaz să nu fie oprită şi, mai ales, robinetul
de alimentare cu gaz să fie deschis.
• Butelia de gaz (gaz lichid) să nu fie goală.
• Orificiile arzătorului să nu fie înfundate.
• Capătul fişei să nu fie murdar.
• Toate piesele arzătorului să fie poziţionate corect.
• Să nu existe curenţi de aer în apropierea plitei.
2. Arzătorul nu rămâne aprins
Verificaţi următoarele:
• La aprinderea arzătorului, butonul să fie ţinut apăsat destul timp,
astfel încât să se activeze dispozitivul de protecţie.
• Orificiile arzătorului să nu fie înfundate lângă termocuplu.
• Capătul dispozitivului de siguranţă să nu fie murdar.
• Reglarea debitului minim de gaz să fie corectă (consultaţi paragraful
respectiv).
3. Recipientele nu sunt stabile
Verificaţi următoarele:
• Fundul recipientului să fie perfect plat.
• Recipientul să fie centrat pe arzător.
• Grătarele să nu fie schimbate între ele sau poziţionate incorect.
Dacă problema persistă şi după verificările de mai sus, luaţi legătura cu
cel mai apropiat Serviciu de asistenţă tehnică.
SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE
Pentru a beneficia de servicii complete de asistenţă, vă rugăm să vă
înregistraţi produsul pe www‌.‌whirlpool‌.‌eu/‌register.
ÎNAINTE DE A CONTACTA SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ POSTVÂNZARE:
1. Încercaţi să rezolvaţi singuri problema, cu ajutorul recomandărilor din
GHIDUL DE REMEDIERE A DEFECŢIUNILOR.
2. Opriţi şi puneţi din nou în funcţiune aparatul pentru a verifica dacă
defecţiunea persistă.
DACĂ PROBLEMA PERSISTĂ CHIAR ŞI DUPĂ CONTROALELE
MENŢIONATE, CONTACTAŢI CEL MAI APROPIAT SERVICIU DE
ASISTENŢĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE.
Pentru asistenţă, sunaţi la numărul de telefon specificat pe certificatul de
garanţie sau urmaţi instrucţiunile de pe site-ul web www‌.‌whirlpool‌.‌eu.
• numărul de service (numărul care se găseşte după cuvântul „Service”
de pe plăcuţa cu date tehnice). Numărul de service este indicat, de
asemenea, în certificatul de garanţie;
• adresa dumneavoastră completă;
• numărul dumneavoastră de telefon.
Dacă sunt necesare orice fel de reparaţii, vă rugăm să contactaţi un
serviciu de asistenţă tehnică post-vânzare autorizat (pentru a avea
garanţia că se folosesc piese de schimb originale şi că reparaţiile vor fi
executate corect).
Atunci când contactaţi serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare,
specificaţi întotdeauna:
• o scurtă descriere a defecţiunii;
• tipul şi modelul exact al aparatului;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011319638
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising