Whirlpool | ART 863/A/NF | Instruction for Use | Whirlpool ART 863/A/NF Käyttöohjeet

Whirlpool ART 863/A/NF Käyttöohjeet
PIKAOPAS
Toiminto 6th Sense Fresh Control
Toiminto mahdollistaa optimaalisten säilytysolosuhteiden saavuttamisen nopeasti. Se säätää
lämpötilaa ja kosteutta laitteen sisällä. Toiminnon 6th Sense Fresh Control voi poistaa käytöstä
painamalla 6th Sense -painiketta. Merkkivalon sammuminen osoittaa, että 6th Sense Fresh
Control on pois käytöstä. Toista toimenpide toiminnon käynnistämiseksi uudelleen.
Energian kulutuksen vähentämiseksi on suositeltavaa poistaa käytöstä 6th Sense Fresh Control.
FIN
Näppäinlukko
Näppäinlukko voidaan ottaa käyttöön/poistaa käytöstä pitämällä näppäinlukituksen
kuvakkeen
vierellä olevia painikkeita + ja - samanaikaisesti painettuina 3
sekunnin ajan, kunnes kuuluu äänimerkki.
Minkä tahansa painikkeen painaminen näppäinlukon ollessa käytössä aiheuttaa
äänimerkin kuulumisen ja pakastinosaston näyttöön tulee "CL" tai "LO".
Antibakteria- ja hajusuodatin on
käytetty loppuun (mallista riippuen).
Hälytysäänten poistaminen
käytöstä.
Virrankytkentä / valmiustila
Laite kytketään toimintaan ja otetaan pois toiminnasta painamalla
painiketta kolmen sekunnin ajan.
Valmiustilan aikana näytössä näkyy muutama viiva.
Huom. Laite ei ole kytketty irti verkkovirrasta valmiustilan aikana.
Virtakatkoksen aiheuttama hälytys
Katso alla olevaa taulukkoa.
Lämpötilahälytyksen ja toimintahäiriön merkki
Katso alla olevaa taulukkoa.
Vähemmän kylmä tila
Kohtalaisen kylmä tila
Kylmempi tila
Hedelmä- ja vihannestila
Pakastinosasto
I. Ylälaatikko (pakastusalue)
L. Keski- ja alalaatikot (pakastettujen ja syväjäädytettyjen
elintarvikkeiden säilytysalue)
M. Jääkuutioastia (mallikohtainen varuste)
Vianetsintä
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Ohjauspaneeli on sammuksissa ja laite ei toimi.
Kyseessä saattaa olla ongelma virransyötössä.
Tarkista, että:
- kyseessä ei ole virtakatkos
- pistoke on työnnetty asianmukaisesti pistorasiaan ja että mahdollinen verkkokytkin on oikeassa asennossa (sallien
virransyötön laitteeseen)
- asunnon sähköjärjestelmän varokkeet ovat ehjiä
- virtajohto ei ole viallinen.
Vain kahdella näytöllä varustettu versio: Ohjauspaneelissa on aina
valo (myös oven ollessa kiinni), sisävalo ei toimi (tai vilkkuu) ja
kuuluu äänimerkki (ellei sitä ole aiemmin otettu pois toiminnasta).
Avoimen oven hälytys on aktiivinen.
Toiminto aktivoituu, kun jääkaappiosaston ovi jää auki pitkäksi ajaksi.
Hälytysäänimerkki otetaan pois toiminnasta painamalla hälytysäänten sammutuspainiketta ja vaimennetaan sulkemalla
jääkaapin ovi. Tarkasta valon toiminta avatessasi oven uudelleen.
Sisävalo ei toimi.
Jos ohjauspaneelissa on 2 näyttöä, varmista ettei kyseessä ole avoimen oven hälytys (katso edellistä riviä).
Kaikissa muissa tapauksissa valo ehkä täytyy vaihtaa.
Lampulla varustetut mallit: Kytke laite irti verkkovirrasta, tarkasta lamppu ja vaihda se tarvittaessa uuteen (katso lukua
Huolto ja puhdistus).
Valodiodeilla varustetut mallit: Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
Osastojen sisälämpötila ei ole tarpeeksi alhainen.
Syitä saattaa olla useita (katso saraketta Korjaustoimenpide).
Tarkista, että:
- ovet sulkeutuvat oikein
- laitetta ei ole asennettu lämmönlähteen läheisyyteen
- säädetty lämpötila on sopiva
- ilmankierto puhaltimen ritilöiden läpi laitteen alaosassa ei ole estynyt (katso lukua Huolto ja puhdistus).
Jääkaappiosaston pohjalla on vettä.
Sulatusveden tyhjennysaukko on tukossa.
Puhdista sulatusveden poistoaukko (katso lukua Huolto ja puhdistus).
Laitteen etuosa on lämmin tiivisteen kohdalta.
Kyseessä ei ole vika. Kyseessä on tahallinen vaikutus, jolla estetään lauhdeveden syntymistä.
Mikään korjaustoimenpide ei ole tarpeen.
Ohjauspaneelia ei voi käyttää, koska kaikkien painikkeiden
painallus tuottaa näyttöön merkinnän "CL" tai "LO".
Näppäinlukko on aktivoituna.
Ota
näppäinlukko pois käytöstä pikaoppaan ohjeiden mukaan.
Huom. Kaikki hyllyt, ovihyllyt ja tasot ovat irrotettavia.
Ihanteelliset elintarvikkeiden säilytyslämpötilat on säädetty
valmiiksi tehtaalla
Näytössä palaa punainen merkkivalo
ja järjestelmästä
kuuluu hälytysääni (ellei hälytysääniä ole otettu aiemmin pois
toiminnasta).
Pakastinosaston lämpötilahälytys.
Lämpötilahälytys osoittaa, että osaston sisäinen lämpötila ei ole paras mahdollinen. Näin voi käydä seuraavissa tilanteissa:
ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä, sulatuksen ja/tai puhdistuksen jälkeen, suuren elintarvikemäärän pakastamisen
yhteydessä tai jos pakastimen ovi ei sulkeudu kunnolla.
Punainen merkkivalo
vilkkuu, näytössä näkyy kirjaimia ja Toimintahäiriön tuottama hälytys
järjestelmästä kuuluu hälytysääni (ellei hälytysääniä ole aiemmin Hälytys ilmoittaa jonkin osan toimintahäiriöstä.
otettu pois toiminnasta).
Lue huolellisesti myös laitteen mukana toimitetut
ohjeet ennen laitteen käyttöä.
Ominaisuudet, tekniset arvot ja kuvat voivat
vaihdella mallin mukaisesti.
Järjestelmästä kuuluu hälytysääni ja näytössä vilkkuvat
pakastimen lämpötilamerkintä ja punainen merkkivalo
varusteena).
GB
F
NL
E
P
I
Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Äänimerkki hiljennetään painamalla hälytysäänten sammutuspainiketta.
Sähkökatkon hälytys (mallikohtainen)
Hälytysääni vaimennetaan painamalla hälytysäänten sammutuspainiketta. Tarkasta elintarvikkeiden kunto ennen niiden
(jos Toiminto aktivoituu, kun laite ei saa virtaa pitkään aikaan ja kun pakastinosaston lämpötila on noussut. Pakastimen näytössä
käyttöä.
vilkkuva merkintä on virtakatkoksen aikana ollut korkein lämpötila.
Järjestelmästä kuuluu hälytysääni. Punainen merkkivalo
vilkkuu tai näyttöön ilmestyy merkintä "AF" (mallista riippuen).
D
Äänimerkki hiljennetään painamalla hälytysäänten sammutuspainiketta. Punainen merkkivalo sammuu automaattisesti,
kun lämpötila saavuttaa parhaan mahdollisen arvon. Mikäli lämpötilahälytys ei katoa, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
GR
Antibakteerinen suodatin on käytetty loppuun (mikäli käytettävissä).
Antibakteerinen suodatin on vaihdettava.
S
N
DK FIN
Paina suodattimen vaihtamisen jälkeen hälytysäänten sammutuspainiketta vähintään kolmen sekunnin ajan. Punainen
merkkivalo
sammuu.
03/10 - Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool, USA - © Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2010. All rights reserved - http://www.whirlpool.eu
Pikaopas
A. Puhallin sekä antibakteria- ja hajusuodatin
(mallikohtainen varuste)
B. Sisävalo (mallikohtainen varuste)
C. Hyllyt
D. Valodiodi (mallikohtainen varuste)
E. Hedelmä- ja vihanneslokeroiden kansitaso
F. Hedelmä- ja vihanneslokerot
G. Arvokilpi (hedelmä- ja vihanneslokeron kyljessä)
H. Käyttöpaneeli
N. Maitotuotteiden lokero
O. Ovihyllyt
P. Pullonpidin (mallikohtainen varuste)
Q. Pulloille tarkoitettu ovihylly
Pikapakastus (Extratäyttö tai Fast Freezing)
Käynnistetään 24 tuntia ennen suurten elintarvikemäärien
sijoittamista pakastimeen. Toiminto poistuu käytöstä
automaattisesti 48 tunnin kuluttua tai se voidaan sammuttaa
manuaalisesti painamalla painiketta uudelleen.
Printed in Italy
Jääkaappiosaston lämpötila
Jääkaapin lämpötila näkyy näytössä.
Lämpötilaa voidaan säätää näytön vierellä olevilla painikkeilla + ja -.
Pakastinosaston lämpötila
Pakastimen lämpötila näkyy näytössä.
Lämpötilaa voidaan säätää näytön vierellä olevilla painikkeilla + ja -.
5019 308 01029
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising