Whirlpool | HD U00 S | Instruction for Use | Whirlpool HD U00 S ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Whirlpool HD U00 S ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ.
Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή συνοδεύονται από σημαντικά μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια που πρέπει να διαβαστούν και να
τηρούνται πάντα.
Αυτό το είναι σύμβολο συναγερμού, σχετικό με την ασφάλεια, που προειδοποιεί για ενδεχόμενους κινδύνους για το χρήστη και για τους
άλλους.
Σε όλα τα μηνύματα τα σχετικά με την ασφάλεια θα προηγείται το σύμβολο συναγερμού καθώς και οι ακόλουθοι όροι:
ΚΙΝΔΥΝΟΣ:
δείχνει μια επικίνδυνη κατάσταση, που εάν δεν την αποφύγουμε, προκαλεί σοβαρούς
τραυματισμούς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
δείχνει μια επικίνδυνη κατάσταση, που εάν δεν την αποφύγουμε μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς
τραυματισμούς.
Όλα τα μηνύματα τα σχετικά με την ασφάλεια εξειδικεύουν τον ενδεχόμενο κίνδυνο/προειδοποίηση για τον οποίο αναφέρονται και
υποδεικνύουν πώς θα μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμών, ζημιών, ηλεκτροπληξίας ως επακόλουθο μιας μη σωστής χρήσης της συσκευής.
Ακολουθείστε προσεχτικά τις ακόλουθες οδηγίες:
• Η εγκατάσταση ή η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό, σε συμφωνία με τις οδηγίες του κατασκευαστή
και σε σεβασμό με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς όσο αναφορά το αντικείμενο της ασφάλειας. Μην επιδιορθώνετε ή αντικαθιστάτε
οποιοδήποτε μέρος της συσκευής εάν αυτό δε καθορίζετε ρητώς στο εγχειρίδιο χρήσης.
• Η συσκευή πρέπει να είναι αποσυνδεμένη από το ηλεκτρικό δίχτυο πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ενέργεια εγκατάστασης.
• Η γείωση για τη συσκευή είναι υποχρεωτική. (Δεν είναι δυνατό για τους απορροφητήρες της ΙΙ τάξης).
• Το καλώδιο ρεύματος πρέπει να είναι αρκετά μακρύ έτσι ώστε να επιτρέπει τη σύνδεση της συσκευής με την ηλεκτρική πρίζα.
• Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος της συσκευής για να το βγάλετε από την ηλεκτρική πρίζα.
• Από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, τα ηλεκτρικά μέρη δε θα πρέπει να είναι πια προσβάσιμα από το χρήστη.
• Μην αγγίζετε τη συσκευή με υγρά μέρη του σώματος και μην το χρησιμοποιείτε με γυμνά πόδια.
• Η χρήση της συσκευής δεν επιτρέπεται στα άτομα (συμπεριλαμβανόμενων και των παιδιών) με φυσικές ικανότητες, αίσθησης και
διανοητικές μειωμένες, η εξαιτίας έλλειψης εμπειρίας ή γνώσης, εκτός και εάν δεν έχουν λάβει εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση της
συσκευής εκ μέρους υπεύθυνων ατόμων για την ασφάλειας τους.
• Υπηρεσίας υποστήριξης στην πελατεία που χρησιμοποιεί τη συσκευή: μην επιδιορθώνετε ή αντικαταστήσετε οποιοδήποτε μέρος της
συσκευής εάν αυτό δε συμβουλεύετε ρητώς από το εγχειρίδιο. Όλες οι άλλες υπηρεσίες συντήρησης πρέπει να γίνονται από
εξειδικευμένο προσωπικό.
• Όταν τρυπάτε τον τοίχο, προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στις ηλεκτρικές συνδέσεις και/ή σωληνώσεις.
• Τα κανάλια για τον αερισμό πρέπει πάντα να έχουν έξοδο σε ανοιχτό χώρο.
• Ο κατασκευαστής δεν έχει καμία ευθύνη για μη σωστή χρήση ή για λανθασμένους καθορισμούς των εντολών.
• Μια συντήρηση και καθαριότητα τακτική εξασφαλίζουν την καλή λειτουργία και την καλή απόδοση τη συσκευής. Καθαρίζετε συχνά όλες τις
επικαθίσεις από τις βρώμικες επιφάνειες για να αποφύγετε τη συσσώρευση λιπών. Βγάζετε και καθαρίζετε ή αλλάζετε το φίλτρο ταχτικά.
• Μη μαγειρεύετε φαγητό σε φλόγα (flambe) κάτω από τη συσκευή. Η χρήση ελεύθερης φλόγας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
• Ο αέρας που αποβάλλεται δεν πρέπει να κατευθύνετε σε αγωγό που χρησιμοποιείται για την εκκένωση καπνών που παράγονται από
συσκευές καύσης αερίου ή άλλου είδους καύση, αλλά πρέπει να έχει ανεξάρτητη έξοδο. Πρέπει να ακολουθούνται όλοι οι εθνικοί
κανονισμοί σχετικοί με την εκκένωση του αέρα που προβλέπονται από το άρθρο 7.12.1 της CEI EN 60335-2-31.
• Εάν ο απορροφητήρας χρησιμοποιείται μαζί με άλλες συσκευές που για τη λειτουργία τους είναι απαραίτητο το αέριο ή άλλα καύσιμα, η
αρνητική πίεση του χώρου δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 4 Pa (4x 10-5 bar). Γι'αυτό το λόγο, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος αερίζετε καλά.
• Μην αφήνετε το τηγάνι χωρίς την παρουσία κάποιου ατόμου όταν τηγανίζετε φαγητά, γιατί το λάδι τηγανίσματος μπορεί να αναφλεχθεί.
• Πριν αν ακουμπήσετε τις λάμπες βεβαιωθείτε ότι είναι κρύες.
• Μην χρησιμοποιείτε ή μην αφήνετε τον απορροφητήρα χωρίς λάμπες σωστά τοποθετημένες, εξαιτίας ενδεχόμενου κινδύνου
ηλεκτροπληξίας.
• Ο απορροφητήρας δεν είναι ένα επίπεδο στήριξης, γι'αυτό μη βάζετε αντικείμενα ούτε να υπερφορτώνετε τον απορροφητήρα.
• Για όλες τις εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης χρησιμοποιείτε γάντια εργασίας.
• Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Απόσυρση ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
• Αυτό το προϊόν κατασκευάστηκε από ανακυκλώσιμο και επαναχρησιμοποιούμενο υλικό. Για την απόσυρση του ακολουθήστε τους τοπικούς
κανόνες για την απόσυρση των απορριμμάτων. Πριν να απαλλαγείτε από αυτό πρέπει να το κάνετε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί
κόβοντας το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας.
• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο, περισυλλογής, ανακύκλωσης των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, επικοινωνήστε με
το αρμόδιο τοπικό γραφείο, την υπηρεσία αποκομιδής των οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
GR39
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ο απορροφητήρας έχει σχεδιαστεί για να μπορέσει να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί στην "Έκδοση Αναρρόφησης" ή στην "Έκδοση
Φιλτραρίσματος".
Έκδοση Αναρρόφησης (βλέπε σύμβολο
στο εγχειρίδιο εγκατάστασης)
Οι ατμοί αναρροφούνται και στέλνονται στον έξω χώρο διά μέσου του σωλήνα εκκένωσης (δε συμπεριλαμβάνεται) ο οποίος σταθεροποιείται
στη σύνδεση εξόδου του αέρα του απορροφητήρα.
Με βάση το σωλήνα εκκένωση που αγοράσατε, προβλέψτε για το κατάλληλο σύστημα σταθεροποίησης στη σύνδεση της εξόδου αέρα.
Σημαντικό: Εάν είναι ήδη εγκατεστημένος/οι βγάλτε το/τα φίλτρο/α άνθρακα.
Έκδοση Φιλτραρίσματος (βλέπε σύμβολο
στο εγχειρίδιο εγκατάστασης)
Ο αέρας φιλτράρεται περνώντας διά μέσου ένα/των φίλτρου/ων άνθρακα και ανακυκλώνεται στο περιβάλλοντα χώρο.
Σημαντικό: Βεβαιωθείτε ότι η επανακυκλοφορία του αέρα γίνεται με άνετο τρόπο.
Σημαντικό: Εάν ο απορροφητήρας δε διαθέτει φίλτρο/α άνθρακα, αυτό/α πρέπει να παραγγελθεί/ούν και να συναρμολογηθεί/ούν πριν από τη
χρήση.
Η εγκατάσταση του απορροφητήρα πρέπει να γίνεται μακριά από ζώνες που είναι πολύ βρώμικες, παράθυρα, πόρτες και πηγές θερμότητας.
Ο απορροφητήρας διαθέτει όλα τα απαραίτητα υλικά για εγκατάσταση στους περισσότερους τοίχους/ταβάνια. Είναι ωστόσο αναγκαίο να
ζητήσετε τη βοήθεια ενός ειδικού τεχνικού για να βεβαιωθείτε για την καταλληλότητα των υλικών σε σχέση με τον τύπο του τοίχου/ταβανιού.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Αφού πρώτα βγάλετε τη συσκευή από τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιές από τη μεταφορά. Στην περίπτωση που υπάρξουν
προβλήματα, ελάτε σε επαφή με τον αντιπρόσωπο ή με την Υπηρεσία Υποστήριξης Πελατών. Για ενδεχόμενες ζημιές, σας συμβουλεύουμε να
βγάλετε τη συσκευή από τη βάση του πολυεστέρα μόνο πριν από την εγκατάσταση.
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
προϊόν με μεγάλο βάρος. Οι κινήσεις και η εγκατάσταση του απορροφητήρα πρέπει να γίνουν από
δύο ή περισσότερα άτομα.
Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της επιφάνειας στην οποία στηρίζονται τα οικοσκεύη μαγειρέματος στη συσκευή μαγειρέματος, και το πιο χαμηλό
μέρος του απορροφητήρα κουζίνας δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 60 εκ. Στην περίπτωση ηλεκτρικής κουζίνας και σε 65 εκ. Στην περίπτωση
κουζίνα με αέριο ή και τα δύο.
Πριν από την εγκατάσταση, επίσης, βεβαιωθείτε για τις αποστάσεις για το επίπεδο μαγειρέματος που υπάρχουν στο εγχειρίδιο.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΧΤΥΟ
Ελέγξτε ότι η τάση που υποδεικνύεται στην πινακίδα μητρώου του προϊόντος είναι η ίδια με αυτή του ηλεκτρικού διχτύου. Αυτή βρίσκεται στο
εσωτερικό του απορροφητήρα, ορατή βγάζοντας το φίλτρο λίπους.
Ενδεχόμενες αντικαταστάσεις του καλωδίου τροφοδοσίας (τύπος H05 RR- F3 x 1,5 mm) πρέπει να γίνουν μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
Απευθυνθείτε στα εξουσιοδοτημένα κέντρα υποστήριξης. Εάν δεν διαθέτετε βύσμα, συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα σύμφωνη με τους
κείμενους κανόνες σε προσβάσιμη περιοχή. Εάν δε διαθέτει βύσμα (σύνδεση απευθείας στο δίχτυο) ή το βύσμα δεν βρίσκεται σε μια
προσβάσιμη περιοχή εφαρμόστε ένα διπολικό διακόπτη σύμφωνο με τους κανόνες, που εξασφαλίζει την πλήρη αποσύνδεση από το δίχτυο υπό
συνθήκες κατηγορίας υπέρτασης ΙΙΙ, σύμφωνα με τους κανόνες εγκατάστασης.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
Πριν απο τη χρηση
Βγάλτε τις χάρτινες προστασίες, διαφανείς μεμβράνες και αυτοκόλλητες ετικέτες από τα εξαρτήματα.
Διαπιστώστε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
Κατα τη διαρκεια της χρησης
Μην βάζετε βάρη πάνω στη συσκευή γιατί αυτά μπορούν να προκαλέσουν ζημιά.
Μην εκτίθεται τη συσκευή στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες.
GR40
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Απόσυρση της συσκευασίας
Το υλικό συσκευασίας είναι100% ανακυκλώσιμο κι είναι σημασμένο με το σύμβολο ανακύκλωσης
. Τα διάφορα μέρη της συσκευασίας δεν
πρέπει να εγκαταλείπονται στο περιβάλλον, αλλά πρέπει να αποσύρονται σύμφωνα με τους κανονισμούς των τοπικών αρχών.
Απόσυρση της συσκευής
- Αυτή η συσκευή είναι σημασμένη σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE Άχρηστος Ηλεκτρικός κι Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός).
- Βεβαιούμενοι ότι αυτή η συσκευή αποκομίζεται με σωστό τρόπο, συνεισφέρετε στην πρόληψη των δυνητικών αρνητικών επιπτώσεων για το
περιβάλλον και την υγεία.
-
Το σύμβολο
πάνω στη συσκευή, ή στα έγγραφα που τη συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν πρέπει να μεταχειριστεί ως
οικιακό απόρριμμα αλλά πρέπει να παραδοθεί στο ενδεδειγμένο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών κι ηλεκτρονικών
συσκευών.
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ
Η συσκευή δε λειτουργεί:
• Διαπιστώστε ότι υπάρχει τάση στο δίχτυο και ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το ηλεκτρικό ρεύμα.
• Σβήστε και ξανανάψτε τη συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι η επιλύθηκε η μη σωστή λειτουργία.
Ο απορροφητήρας δεν τραβάει ικανοποιητικά τον αέρα:
• Βεβαιωθείτε ότι η ταχύτητα αναρρόφησης είναι η επιθυμητή.
• Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα είναι καθαρά.
• Βεβαιωθείτε ότι οι έξοδοι αέρα δεν είναι μπλοκαρισμένοι
Η λάμπα δε λειτουργεί:
• Βεβαιωθείτε εάν είναι απαραίτητο να αντικαταστήσετε τη λάμπα.
• Βεβαιωθείτε εάν η λάμπα έχει τοποθετηθεί σωστά.
ΣΕΡΒΙΣ
Πριν επικοινωνήσετε με το Σέρβις:
1. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι δυνατόν να επιλύσετε μόνοι σας το πρόβλημα στη βάση των σημείων όπως αυτά περιγράφονται στο "Οδηγός
ανεύρεσης βλαβών".
2. Σβήστε και ξανανάψτε τη συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι η επιλύθηκε η μη σωστή λειτουργία.
Εάν μετά από τους παραπάνω ελέγχους η μη σωστή λειτουργία συνεχίζεται, επικοινωνήστε με την πιο κοντινή Υπηρεσία
Υποστήριξης. Αναφέροντας πάντα:
• Μια μικρή περιγραφή της βλάβης
• Τον τύπο και το μοντέλο της συσκευής
• Τον αριθμό Υποστήριξης (είναι ο αριθμός που βρίσκεται μετά τη λέξη ΥΠΗΡΕΣΙΑ στην πινακίδα μητρώου), που βρίσκεται στο εσωτερικό της
συσκευής. Ο αριθμός της υπηρεσίας Υποστήριξης αναφέρεται και στο βιβλιαράκι εγγύησης.
• Την πλήρη διεύθυνση σας
• Τον αριθμό του τηλεφώνου σας.
από που είναι αναγκαία μια επιδιόρθωση, απευθυνθείτε σε ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης (έχοντας έτσι την εγγύηση για
τη χρησιμοποίηση αυθεντικών ανταλλακτικών καθώς και μίας σωστής επιδιόρθωσης).
GR41
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
- Μη χρησιμοποιείτε μηχανήματα καθαρισμού που ρίχνουν ατμό.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που μπορούν να διαβρώσουν ή να λειάνουν. Εάν, για κάποιο λόγο, ένα από αυτά τα προϊόντα έρθει
σε επαφή με τη συσκευή, καθαρίστε το αμέσως με ένα υγρό πανί.
•
Καθαρίστε με ένα υγρό πανί τις επιφάνειες. Εάν είναι πολύ βρώμικο, προσθέστε στο νερό κάποια σταγόνα από απορρυπαντικό για πιάτα.
Στεγνώστε με ένα στεγνό πανί.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: μη χρησιμοποιείτε σφουγγάρια λείανσης, μεταλλικά σφουγγαράκια ή σπάτουλες. Η χρησιμοποίηση τους, με το χρόνο, μπορεί να
προκαλέσει ζημιές στις εμαγιέ επιφάνειες.
•
Χρησιμοποιείτε ειδικά καθαριστικά για την καθαριότητα της συσκευής και ακολουθείστε τις οδηγίες του Κατασκευαστή.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: καθαρίστε τα φίλτρα τουλάχιστον μια φορά το μήνα για να βγάλετε τα υπολείμματα από λάδι και λίπη.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ
1. Πίνακας εντολών - αποτελούμενος από δύο πλήκτρα
Κουμπί φωτός
Κουμπί φωτός σε 2 θέσεις (φώτα σβηστά - φώτα αναμμένα).
Για να ανάψετε τα φώτα: μετατοπίστε το κουμπί προς τα δεξιά.
Κουμπί επιλογής ισχύος αναρρόφησης
Αυτό το κουμπί έχει περισσότερες θέσεις για τον έλεγχο της ισχύος αναρρόφησης σε σχέση με την ποσότητα του καπνού υδρατμών που ο
απορροφητήρας πρέπει να αναρροφήσει.
Για την αύξηση της ισχύος αναρρόφησης: μετατοπίστε το κουμπί προς τα δεξιά.
2. Φίλτρα λίπους
3. Πλαφονιέρα
1
1 2
2
3
GR42
3
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
- χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια.
- αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό.
ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΠΟΣ
Μεταλλικό φίλτρο για το λίπος έχει μια απεριόριστη διάρκεια και πρέπει να πλένεται μια φορά
το μήνα στο χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων σε χαμηλές θερμοκρασίες και σε σύντομο κύκλο. Με
το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων το φίλτρο λίπους μπορεί να θαμπώσει, αλλά η ικανότητα τού
φιλτραρίσματος του δεν αλλοιώνεται με κανέναν τρόπο.
• Βγάλτε τη χειρολαβή για να βγάλετε το φίλτρο.
Αφού το πλύνετε και το αφήσετε να στεγνώσει προχωρήστε στο αντίθετο μέρος για την
επανατοποθέτηση.
ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΜΠΏΝ
1. Αποσυνδέστε τον απορροφητήρα από το ηλεκτρικό οικιακό ρεύμα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
- Βάλτε ένα ζευγάρι γάντια.
2. Βγάλτε την πλαφονιέρα.
3. Βγάλτε τη λάμπα που θέλετε να αντικαταστήσετε.
Χρησιμοποιείτε μόνο λάμπες PL 11W.
4. Βάλτε ξανά την πλαφονιέρα.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΊΛΤΡΟΥ ΆΝΘΡΑΚΑ
(μόνο για τα μοντέλα με εγκατάσταση φίλτρου).
Το φίλτρο άνθρακα πρέπει να αντικαταστήστε κάθε 4 μήνες. Δεν μπορεί ούτε να πλυθεί
ούτε να αναγεννηθεί.
1. Αποσυνδέστε τον απορροφητήρα από το ρεύμα
2. Βγάλτε τα φίλτρα λίπους
3. Εφαρμόστε το φίλτρο σε κάλυψη της σχάρας προστασίας του κινητήρα
αναρρόφησης έτσι ώστε τα ανοίγματα S στο φίλτρο αντιστοιχούν με τα έμβολα
σύνδεσης R που βρίσκονται στα πλάγια της σχάρας προστασίας του κινητήρα
αναρρόφησης.
4. Γυρίστε το φίλτρο άνθρακα σε φορά αντίθετη με εκείνη των δεικτών του ρολογιού
για να το ξεμπλοκάρετε (σταθεροποίηση λογχοειδή).
5. Βγάλτε τη σχάρα αναρρόφησης ή το φίλτρο λίπους.
Για την αποσυναρμολόγηση του φίλτρου άνθρακα προχωρήστε με αντίθετο τρόπο.
GR43
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising