Whirlpool | WF S0160 NE | Instruction for Use | Whirlpool WF S0160 NE Användarguide

Whirlpool WF S0160 NE Användarguide
SÄKERHETSANVISNINGAR
SV
VIKTIGT ATT LÄSA OCH FÖLJA
Ladda ner den kompletta instruktionsmanualen på personalrum i butiker, kontor och andra arbetsplatser
f http://d
‌‌ ocs‌.w
‌ hirlpool‌.e
‌ u eller ring telefonnumret På lantgårdsboende Av kunder på hotell, motell och
som finns i garantihäftet.
andra inkvarteringsanläggningar.
Ingen annan användning är tillåten (t.ex. för att
Innan du använder apparaten ska du läsa dessa värma rummet).
säkerhetsanvisningar. Förvara dem till hands för
Denna apparat är inte avsedd för professionellt
framtida bruk.
bruk. Använd inte apparaten utomhus.
I dessa instruktioner och på själva apparaten ges INSTALLATION
viktiga säkerhetsföreskrifter som måste iakttas hela
För att hantera och installera apparaten krävs minst
tiden. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för två personer - risk för skada. Använd skyddshandskar
underlåtenhet att följa dessa säkerhetsinstruktioner, vid uppackning och installation - risk för skärskada.
för olämplig användning av apparaten eller vid
Installation,
inklusive
vattentillförsel
(i
felaktig inställning av kontrollerna.
förekommande fall), elektriska anslutningar och
VARNING: Denna produkt och dess åtkomliga reparationer ska utföras av behörig tekniker. Reparera
delar blir heta under användning. Var noga med att och byt inte ut delar på produkten om detta inte
inte vidröra värmeelementen. Barn under 8 års ålder direkt anges i bruksanvisningen. Håll barn på avstånd
ska hållas på avstånd förutom om de hålls under från installationsplatsen. När apparaten har packats
ständig tillsyn.
upp, kontrollera att den inte har skadats under
VARNING: Om spishällens yta är sprucken ska transporten. Kontakta din återförsäljare eller närmaste
apparaten inte användas - risk för elchock.
kundservice om du upptäcker något problem. Efter
VARNING: Risk för brand: Förvara inte föremål på installationen ska förpackningsmaterialet (delar av
värmezonerna.
plast, frigolit osv.) förvaras utom räckhåll för barn FÖRSIKTIGHET: Tillagningen ska övervakas. risk för kvävning. Apparaten ska kopplas bort från
Kortvarig tillagning ska övervakas hela tiden.
strömförsörjningen innan någon installationsåtgärd
VARNING: Tillagning på spishällen med fett och utförs - risk för elchock. Under installation, se till att
olja utan uppsyn kan vara farlig - risk för brand. apparaten inte skadar nätkabeln - risk för brand eller
Försök ALDRIG att släcka brand med vatten: Stäng elchock. Aktivera apparaten endast när installationen
istället av apparaten och täck över lågorna med t.ex. har slutförts.
ett lock eller en brandfilt.
Utför alla skåputskärningar innan apparaten
Använd inte spishällen som arbetsyta eller som monteras och ta bort alla träflis och sågspån.
underlägg. Håll kläder eller andra brännbara material
Om apparaten inte monteras över en ugn är det
borta från apparaten tills alla komponenter har nödvändigt att placera en skiljepanel (medföljer
svalnat helt - risk för brand.
inte) i utrymmet under apparaten.
Metallföremål såsom knivar, gafflar, skedar och ELEKTRISKA VARNINGAR
lock får inte läggas på hällens yta eftersom de kan
Det måste alltid kunna gå att koppla bort
bli heta.
apparaten från elnätet, antingen genom att ta ut
Mycket små barn (0-3 år) ska hållas på avstånd stickproppen från eluttaget, om åtkomligt, eller med
från apparaten. Små barn (3-8 år) ska hållas på hjälp av en flerpolig strömbrytare som installeras
avstånd från apparaten förutom om de hålls under föreeluttagetenligtkabeldragningsbestämmelserna.
ständig tillsyn. Barn från 8 års ålder och personer Dessutom ska apparaten jordas i enlighet med
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, nationella elstandarder.
eller bristande erfarenhet och kunskap får lov att
Använd inte förlängningskablar, grenuttag eller
använda produkten om de hålls under uppsikt eller adaptrar. När installationen är klar ska inte användaren
om de har fått instruktioner om hur produkten ska kunna få åtkomst till de elektriska komponenterna.
användas på ett säkert sätt och förutsatt att de Använd inte apparaten om du är våt eller barfota.
förstår vilka faror det innebär. Barn får inte leka med Använd inte denna apparat om nätkabeln eller
apparaten. Rengöring och användarunderhåll får stickkontakten är skadad, om den inte fungerar som
inte utföras av barn utan tillsyn.
den ska eller om den har skadats eller fallit ned på
Efter användning, stäng av spishällen med hjälp golvet.
av knappen och lita inte blint på kastrulldetektorn.
Om nätkabeln är skadad ska den bytas ut mot en
TILLÅTEN ANVÄNDNING
identisk av tillverkaren, tillverkarens servicesagent
FÖRSIKTIGHET: Apparaten är inte avsedd att eller liknande kvalificerad tekniker för att undvika
drivas med hjälp av en extern omkopplingsanordning, fara - risk för elchock.
såsom en timer, eller ett separat fjärrstyrt system.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Den här apparaten är avsedd för hushållsbruk
VARNING: Försäkra dig om att apparaten är
och liknande typ av användning, som t.ex: I avstängd och bortkopplad från strömförsörjningen
innan någon form av underhållsåtgärd påbörjas.
Använd aldrig ångtvätt - risk för elchock.
Använd inte slipande eller frätande produkter,
klorbaserade rengöringsmedel eller stålull.
BORTSKAFFANDE AV FÖRPACKNINGSMATERIAL
Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100%, vilket framgår av
återvinningssymbolen .
Förpackningsmaterialets olika delar ska därför bortskaffas på ett ansvarsfullt
sätt och i enlighet med den lokala lagstiftningen om avfallshantering.
KASSERING AV GAMLA HUSHÅLLSAPPARATER
Denna apparat är tillverkad av material som kan återanvändas eller
återvinnas. Kassera den enligt lokala bestämmelser för avfallshantering.
För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av
elektriska hushållsapparater, var god kontakta de lokala myndigheterna,
ortens sophanteringstjänst eller butiken där apparaten inhandlades.
Denna apparat är märkt i enlighet med direktiv 2012/19/EU om avfall
som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (Waste
Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
Genom att säkerställa att denna produkt bortskaffas på ett korrekt
sätt hjälper du till att förhindra negativa konsekvenser på miljön och
människors hälsa.
Symbolen
på produkten eller i medföljande dokument anger att
denna produkt inte får kasseras som hushållsavfall, utan ska lämnas in
till en miljöstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
MILJÖRÅD
Utnyttja värmeplattans restvärme genom att stänga av den några
minuter innan tillagningen är klar.
Kastrullens eller stekpannans botten ska täcka plattan helt.Ett kärl som är
mindre än värmeplattan kommer att slösa energi.
Täck över dina kastruller och stekpannor med lock under tillagningen
och använd så lite vatten som möjligt. Vid tillagning utan lock ökar
energiförbrukningen.
Använd endast flatbottnade kastruller och stekpannor.
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Denna apparat uppfyller kraven i den europeiska ekodesignförordningen
nr 66/2014 i enlighet med europastandard EN 60350-2.
OBS
Personer med pacemaker eller liknande medicinsk utrustning bör
vara försiktiga när de står nära denna induktionshäll medan den är på.
Det elektromagnetiska fältet kan påverka pacemaker eller liknande
apparater. Rådfråga din läkare eller tillverkaren av pacemakern eller
liknande medicinsk utrustning för ytterligare information om dess
effekter med induktionshällens elektromagnetiska fält.
SV
INSTALLATION
590 mm
4 mm
R = Max. 10 mm
A
510 mm
50 mm
476 mm
6mm
553 mm
R = 11.5 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
0
593 + 2 mm
0
560 + 2 mm
A
0
513 + 2 mm
R = 11.5 mm
kit 4801 211 00112
Min. 35 mm
0
560 + 2 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
R = Max. 10 mm
i
L
Min. 400 mm
Min.100 mm
12 mm No Max.
Min. 35 mm
28 mm No Max.
90 mm
120 mm
45 mm
min. 45 mm
min. 10 mm
min. 45 mm
min. 550 mm
60 mm
min. 550 mm
min. 20 mm
min. 20 mm
x4
1
2
x4
2mm
3
90°C
2
1
x4
ELEKTRISK ANSLUTNING
Alla elektriska anslutningar måste göras innan spishällen ansluts till elnätet.
Installationen ska utföras av en behörig fackman som har kännedom om gällande säkerhets- och installationsbestämmelser. Det är särskilt viktigt
att installationen utförs i enlighet med ditt lokala elbolags bestämmelser.
Kontrollera att spänningen som anges på typskylten på undersidan av apparaten är samma som nätspänningen.
Enligt lag är det obligatoriskt att jorda apparaten: använd endast ledare (inkluderat jordledare) med passande dimensioner.
380-415 V 2 N ~
220-240 V ~
AU-UK-IRL
220-240 V 3 ~
BE
230V 2 Phase 2N ~
NL
380-415 V 3 N ~
R
S
220-240 V ~
black-nero-negro-preto-μαύροσ-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru-черно-црнčrna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort-siyah-dubh
brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin-maro-кaфявбраон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna-brunt-ruskea-brunt-brunkahverengi-donn
T
blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)-mėlyna (pilkas)niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)-синьо (сиво)-плава (сива)modro (sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)-көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý (sivá)kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)-blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)
=E
yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/roheline-dzeltens/zaļšgeltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde-жълто/зелено-жуто/зеленаrumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelenásárga/zöld-gul/grønn-keltainen/vihreä-gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas
N
blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо-плава-modroplava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm
SV
BESKRIVNING AV PRODUKTEN
1. Spishäll
2. Kontrollpanel
1
2
KONTROLLPANEL
1
5
4
2 3
7
8
11
12
7
3 sec
OK
15
10
OFF
18 P
OFF
18 P
9
6 7
1.
2.
3.
4.
5.
Symboler/aktivering av specialfunktioner
Vald koknivå
Knapp för att stänga av kokzonen
Rullningspekfältet
Knapp för snabb uppvärmning
6. Knapp FLEXISIDE
7. Kontrollampa – aktiv funktion
8. On/Off-knappen
9. Timer
10. Knapp 6th Sense
OFF
18 P
OFF
18 P
14
13
11. Indikering för tillagningstid
12. OK/Knapplås – 3 sekunder
13. Indikator timer aktiv
14. Zonvalindikator
15. Symbol för timerindikator
TILLBEHÖR
STEKPANNOR OCH KASTRULLER
Använd bara stekpannor och kastruller gjorda av
OK
NO
ferromagnetiskt material som passar för användning
på induktionshäll:
• kastruller och stekpannor i emaljerat stål
• kastruller och stekpannor i gjutjärn
• speciella kastruller och stekpannor gjorda av
ferromagnetiskt material som är lämpligt för
induktionskokning
För att fastställa om kastrullen kan användas, se om symbolen
finns
(står vanligtvis på dess botten). Använd annars en magnet för att se om
kastrullen är magnetisk.
Plattans kvalitet och struktur påverkar tillagningen. Plattans diameter
motsvarar inte helt den ferromagnetiska ytans diameter.
På vissa kastruller och stekpannor är endast en del av bottnen av
ferromagnetiskt material och övriga delar av annat material som inte är
lämpligt för induktionskokning. Dessa områden kan värmas upp på olika
nivåer eller med lägre temperaturer. I vissa fall där bottnen är tillverkad av
icke-ferromagnetiska material, kanske kokplattan inte känner igen kärlet
och därför inte kopplar på kokzonen.
Tomma kastruller och kastruller med tunn botten
Ställ inte tomma kastruller eller stekpannor på hällen när den är på. Hällen
är försedd med ett inre säkerhetssystem som övervakar temperaturen
hela tiden och aktiverar funktionen “automatisk avstängning“ när hög
temperatur detekteras. Om kastrullen är tom eller har tunn botten
kan temperaturen höjas väldigt snabbt och funktionen “automatisk
avstängning“ kanske inte utlöser omgående, vilket kan skada kastrullen
eller spishällen. Om detta inträffar ska du inte röra någonting, utan bara
vänta tills delarna svalnar.
Om felmeddelanden visas, ring servicecentret.
Minsta diameter på kastrullens/stekpannans botten för olika kokzoner
För att garantera hällens korrekta funktion ska kastrullen alltid täcka en
eller flera av de referenspunkter som är markerade på hällens yta och
ska alltid ha lämplig diameter.
Använd alltid den kokzon som bäst motsvarar diametern på kokkärlets
botten.
100 mm
För att säkerställa optimal effektivet ska man alltid använda kastruller och
stekpannor med platt botten som fördelar värmen jämnt. Om bottnen är
ojämn inverkar det på effekten och värmeledningen.
150 mm
150 mm
200 mm
ADAPTER FÖR KASTRULLER/STEKPANNOR SOM ÄR OLÄMPLIGA
FÖR INDUKTION
Genom att använda detta tillbehör kan man använda kastruller och
stekpannor som inte är lämpliga för induktionshällar. Det är viktigt att
komma ihåg att användning av adapter påverkar effektiviteten och
därmed den tid som behövs för att värma maten. Dess användning
bör begränsas eftersom temperaturerna som uppnås på dess yta beror
avsevärt på den kastrull /stekpanna som används, dess flathet och
typen av mat som tillagas. Att använda en kastrull eller stekpanna med
en mindre diameter än adapterskivan kan orsaka att det bildas värme
som inte överförs till kastrullen eller stekpannan och det ka svärta både
kokplattan och skivan. Anpassa diametern på dina kastruller/stekpannor
och kokplattan till diametern på adaptern.
FÖRSTA ANVÄNDNING AV PRODUKTEN
POWER MANAGEMENT (STÄLLA IN EFFEKTNIVÅ)
När spishällen köps är den inställd på högsta möjliga effekt. Justera
inställningen i förhållande till gränserna för elsystemet i ditt hem enligt
beskrivningen i följande stycke.
För att ställa in spishällens effektnivå:
Efter att ha anslutit produkten till elnätet kan du ställa in effektnivån
inom 60 sekunder.
Tryck ned timer “+“ knappen längst till höger i minst 5 sekunder. Symbolen
visas på skärmen.
Tryck in
knappen tills den valda effektnivån visas.
Använd knapparna “+“ och “−“ för att välja önskad effektnivå. Tillgängliga
effektnivåer är: 2,5 kW – 4,0 kW – 6,0 kW – 7,2 kW.
Bekräfta med knappen
.
3 sec
OK
3 sec
OK
Den valda effektnivån stannar kvar i minnet även om strömmen bryts.
För att ändra effektnivån ska man koppla bort apparaten från elnätet i
minst 60 sekunder och sedan ansluta den igen och upprepa stegen ovan.
Om ett fel uppstår under inställningssekvensen visas symbolen
en ljudsignal avges. Om detta händer, upprepa förfarandet.
Kontakta kundtjänst om problemet kvarstår.
och
AKTIVERA/AVAKTIVERA LJUDSIGNALEN
För att aktivera/avaktivera ljudsignalen:
• Anslut kokplattan till elnätet.
• Tryck ned knappen “P“ på det första rullningspekfältet längst upp till
vänster i 5 sekunder.
Eventuella inställda larm förblir aktiva.
DEMOLÄGE
För att koppla på och från demoläget:
• Anslut kokplattan till elnätet.
• Tryck inom den första minuten på snabbuppvärmningsknappen “P“
på knappsatsen längst ned i 5 sekunder (såsom visas nedan).
OFF
18 P
OFF
18 P
3 sec
OK
OFF
18 P
OFF
18 P
SV
DAGLIG ANVÄNDNING
SLÅ PÅ/STÄNGA AV SPISHÄLLEN
För att slå på spishällen, tryck in effektknappen i cirka 1 sekund. För
att stänga av spishällen, tryck på samma knapp igen. Alla kokzoner
avaktiveras.
PLACERING
Täck inte kontrollpanelens symboler med kastrullen.
Observera:I kokzonerna nära manöverpanelen bör du hålla kokkärlen
innanför markeringarna (ta hänsyn både till kokkärlets botten och den övre
kantens diameter, eftersom den brukar vara större).
Detta förebygger överhettning av reglagen. När du grillar eller steker bör du
om möjligt använda de bakre kokzonerna.
AKTIVERA/AVAKTIVERA KOKZONERNA OCH JUSTERA EFFEKTNIVÅER
18
OFF
P
För att aktivera kokzonerna:
Flytta fingret horisontellt över pekfältet (SKJUTREGLAGE) för önskad
kokzon för att aktivera den och reglera effekten. Nivån visas i linje
med området tillsammans med indikatorlampan som identifierar
den aktiva kokzonen. Knappen “P“ kan användas för att välja
snabbuppvärmningsfunktionen.
För att avaktivera kokzonerna:
Välj knappen “OFF“ i början av pekfältet.
OK
LÅSA KONTROLLPANELEN
För att låsa inställningarna och förhindra att spishällen oavsiktligen slås
på, ska man trycka på knappen OK/Knapplås och hålla den intryckt i
3 sekunder. En ljudsignal och ett varningsljus ovanför symbolen anger
att funktionen har aktiverats. Kontrollpanelen är låst, med undantag för
aktiverings funktionen (
). För att låsa upp knapparna, gör på samma
sätt som för att aktivera knapplåset.
3 sec
TIMER
Det finns två timer - en som styr kokzonerna på vänster sida och en som
styr kokzonerna på höger sida.
För att aktivera timern:
Tryck på knappen “+“ eller “−“ för att ställa in önskad tid på kokzonen
som används. En indikatorlampa aktiveras i linje med den specifika
symbolen . När den inställda tiden har löpt ut avges en ljudsignal och
kokzonen stängs av automatiskt.
Tiden kan ändras när som helt och flera timers kan aktiveras samtidigt.
Om 2 timer på samma sida av hällen aktiveras samtidigt blinkar
”Zonvalindikatorn” och den valda tillagningstiden visas på den centrala
displayen.
För att avaktivera timern:
Tryck på knapparna “+“ och “−“ tillsammans tills timern avaktiveras.
TIMERINDIKATOR
Denna lysdiod (när den är PÅ) anger att timern har ställts in för kokzonen.
FUNKTIONER
OFF
18 P
OFF
18 P
3 sec
FLEXISIDE
Genom att välja knappen “FLEXISIDE“ kan du kombinera två kokzoner
och använda dem med samma effekt genom att täcka hela ytan med
en stor kastrull eller delvis med en rund/oval kastrull. Funktionen blir
alltid PÅ och när endast en kastrull används, kan den förflyttas över
hela området. I detta fall kan båda bläddringsknappsatserna till vänster
användas. Perfekt vid tillagning med ovala eller rektangulära kastruller
eller med kastrullstöd.
6TH SENSE
Knappen “6th Sense“ aktiverar specialfunktionerna.
Ställ kastrullen på plats och välj kokzonen.
Tryck på knappen “6th Sense“. “A“ visas på displayen.
Lampan för den första specialfunktionen som är tillgänglig för kokzonen
tänds.
Välj önskad specialfunktion genom att trycka på knappen “6th Sense“ en
eller flera gånger.
Funktionen aktiveras efter att man har tryckt på knappen
för att
bekräfta.
För att ändra specialfunktionen tryck på "OFF" knappen och sedan på
“6th Sense“-knappen för att välja önskad funktion.
För att avaktivera specialfunktionerna, tryck på knappen “OFF“ och håll
den nedtryckt.
3 sec
OK
OFF
18 P
OFF
18 P
SMÄLTA
Med denna funktion kan du värma livsmedel till perfekt smälttemperatur
och bibehålla livsmedlets tillstånd utan risk för att brännas vid. Denna
metod är perfekt eftersom ömtåliga livsmedel, såsom choklad, inte
förstörs och inte fastnar i kastrullen.
VARMHÅLLNING
Med denna funktion kan man bevara maten i en viss temperatur,
vanligtvis när den är färdiglagad, eller för att ånga bort vätska mycket
långsamt. Perfekt för att servera maten i en viss temperatur.
SJUDA
Med denna funktion kan man bibehålla sjudningstemperatur för att
koka maten långsamt utan risk för att bränna den. Perfekt för långkok
(ris, såser, stekar) med flytande sås.
KOKA
Med denna funktion kan du koka upp vatten och låta det koka, med låg
energiförbrukning.
Häll cirka 2 liter vatten (helst rumsvarmt) i kokkärlet och låt vara utan
lock. Det är hur som helst tillrådligt att övervaka det kokande vattnet och
kontrollera regelbundet hur mycket vatten som finns kvar.
CHEF CONTROL
Den flexibla zonen är uppdelad i tre
matlagningszoner (se figuren) som aktiveras på en
hög
förinställd effekt (hög, medium eller låg) beroende
på grytans/pannans position: förflytta grytan/
medium pannan över ytan för att fortsätta matlagningen
vid olika temperaturer utan att behöva använda
låg
kontrollerna.
INDIKATORER
KASTRULLEN HAR PLACERATS FEL ELLER SAKNAS
Denna symbol visas om kastrullen inte passar för induktionshällar, har
placerats felaktigt eller inte har rätt storlek för den valda kokzonen. Om
ingen kastrull detekteras inom 30 sekunder efter att valet har gjorts
stängs spishällen av.
RESTVÄRME
Om displayen visar “H“ är kokzonen fortfarande varm. När kokzonen har
svalnat släcks displayen.
TILLAGNINGSTABELL
EFFEKTNIVÅ
Maximal effekt
P
TYP AV TILLAGNING
ANVÄND NIVÅ
(indikationen skall förstås integreras med din erfarenhet och dina
tillagningsvanor)
Värma upp snabbt
Perfekt för att snabbt öka matens temperatur för att koka upp snabbt (för
vatten) eller för att snabbt värma vätska.
Steka – koka
14 − 18
10 − 14
5−9
Nolleffekt
Bryna – fräsa – koka, grilla
Bryna – koka – stuva – fräsa
– grilla
Koka – stuva – sautera – grilla
– koka tills den blir krämig
Koka – sjuda – tjockna – göra
krämig
Perfekt för att bryna, börja koka, steka djupfryst mat, koka upp vätska snabbt.
Perfekt för att sautera, låta koka livligt, tillaga och grilla.
Perfekt för att sautera, låta småkoka, tillaga och grilla och för att värma
tillbehören.
Perfekt för att stuva, låta småkoka, tillaga och grilla (under lång tid).
Perfekt för recept med långkok (ris, såser, stekar, fisk) med vätska (t.ex. vatten,
vin, buljong, mjölk) och för att göra pasta krämig.
Perfekt för recept med långkok (mindre än 1 liter: ris, såser, stekar, fisk) med
vätska (t.ex. vatten, vin, buljong, mjölk).
Smälta – tina
Perfekt för att mjukgöra smör, smälta choklad försiktigt, tina mindre livsmedel.
1−4
Hålla maten varm – göra
risotto krämig
Perfekt för att varmhålla små portioner nytillagade maträtter eller för att
varmhålla varmrätter och värma risotto.
OFF
–
Spishällen är i stand-by eller avstängd (det kan finnas värme kvar i plattorna,
detta markeras med H).
SV
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
!
VARNING
• Använd inte ångrengöringsutrustning.
• Kontrollera att kokzonerna är avstängda och att restvärmeindikatorn (“H“) är släckt innan du rengör den.
Viktigt:
• Undvik att använda repande skursvampar eller stålull eftersom de
kan förstöra glaset.
• Rengör hällen efter varje användning (när den har svalnat) för att ta
bort matrester och fläckar.
• En yta som inte hålls tillräckligt ren kan minska känsligheten för
kontrollpanelens knappar.
• Använd en skrapa endast om rester har fastnat på kokplattan. Följ
anvisningarna från skrapans tillverkare för att undvika att repor i glaset.
• Socker och mat med högt sockerinnehåll kan skada spishällen och
ska torkas bort omedelbart.
• Salt, socker och sand kan repa glasytan.
• Använd en mjuk trasa, hushållspapper eller särskilda rengöringsprodukter
för denna typ av spishäll (följ tillverkarens anvisningar).
• Om vätska spills ut på kokzonen kan kastrullerna börja röra sig eller
vibrera.
• Torka av spishällen noga efter rengöring.
Om glaset har logotypen iXelium™ har spishällen behandlats med
iXelium™, en exklusiv ytbehandling från Whirlpool som garanterar perfekt
rengöringsresultat och att spishällen behåller dess blanka yta längre tid.
Gör på följande sätt för att rengöra spishällar med iXelium™:
• Använd en mjuk trasa (mikrofiber är bäst) som fuktats med vatten
eller med glasrengöringsmedel.
• För bästa resultat, lämna en våt trasa på hällens yta i några minuter.
FELSÖKNING
•
•
•
Kontrollera att strömförsörjningen fungerar korrekt.
Om du inte kan stänga av spishällen efter användning, koppla
genast bort den från elnätet.
Om alfanumeriska koder visas på displayen när spishällen slås på ska
du kontrollera koderna och anvisningarna i följande tabell.
DISPLAYKOD
F0E1
F0E7
BESKRIVNING
Observera: Det kan hända att kontrollpanelens knapplås oavsiktligt
aktiveras eller avaktiveras om vatten, utspilld vätska från kastrullerna
eller andra föremål hamnar på hällens knappar.
MÖJLIGA ORSAKER
LÖSNING
Köksredskap detekteras men det är inte Köksredskapet är inte väl placerat på Tryck två gånger på On/Off-knappen
kompatibelt med önskad operation.
kokzonen, eller det är inte kompatibelt knappen för att ta bort F0E1-koden och
med en eller flera kokzoner.
återställa kokzonens funktionalitet. Försök
sedan använda köksredskapet med en annan
kokzon eller använd ett annat köksredskap.
Felaktig anslutning av nätsladden.
Nätanslutningen är inte exakt så Justera nätanslutningen enligt avsnittet
som anges i avsnittet "ELEKTRISK "ELEKTRISK ANSLUTNING".
ANSLUTNING".
F0EA
Kontrollpanelen stängs av på grund av Den invändiga temperaturen är för hög Vänta tills spishällen har svalnat innan du
för hög temperatur.
vid de elektroniska delarna.
använder den igen.
F0E2, F0E4, F0E6,
F0E8, F0EC, F1E1,
F6E1, F7E5, F7E6
Koppla bort hällen från elnätet.
Vänta några sekunder och anslut sedan hällen igen.
Om problemet kvarstår, ring servicecentret och uppge felkoden som visas på displayen.
dE
[när hällen är
avsängd]
Kokplattan värms inte upp.
Funktionen kopplas inte på.
DEMOLÄGE på.
Följ instruktionerna i "DEMOLÄGE" -avsnittet.
LJUD SOM AVGES UNDER ANVÄNDNING
Induktionshällar kan avge väsande och knastrande ljud under normal
användning. Dessa ljud kommer egentligen från kokkärlen och beror på
egenskaperna på kokkärlets botten (till exempel, om dess botten består
av flera lager material eller är ojämn).
Dessa ljud kan variera beroende på typen av kokkärl som används och
hur mycket mat de innehåller och det betyder inte att något är fel.
KUNDTJÄNST
För en bättre kundservice, registrera din apparat på www‌.‌whirlpool.
eu/register.
•
Servicenumret (numret efter ordet Service på typskylten).
Servicenumret anges även i garantihäftet;
•
•
din fullständiga adress
ditt telefonnummer.
INNAN DU RINGER KUNDTJÄNST:
1. Försök att lösa problemet på egen hand med hjälp av anvisningarna
i FELSÖKNING.
2. Stäng av apparaten och slå på den igen för att se om felet kvarstår.
OM PROBLEMET KVARSTÅR EFTER OVAN NÄMNDA KONTROLLER,
KONTAKTA NÄRMASTE KUNDTJÄNST.
För teknisk service, ring numret som står i garantihäftet eller följ
anvisningarna på webbplatsen www‌.‌whirlpool.eu.
Vänd dig alltid till en auktoriserad serviceverkstad om det blir nödvändigt
med reparation (som garanti för att originalreservdelar används och att
reparationen utförs på korrekt sätt).
När du kontaktar kundservice ska du alltid uppge:
• En kort beskrivning av felet.
• Typ av apparat och exakt modell;
Ring kundservice för att beställa skruvsats 4801 211 00112 om apparaten
ska monteras i jämnhöjd med bänkskivan.
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011387000
01
XXXX XXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX XXXX XXXXX
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising