Whirlpool | AKP 288/NA | Instruction for Use | Whirlpool AKP 288/NA Brukerhåndboken

Whirlpool AKP 288/NA Brukerhåndboken
VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON
Disse instruksene vil også være tilgjengelige på nettstedet: www.whirlpool.eu
DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG
Denne bruksanvisningen og selve husholdningsapparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges.
Dette er faresymbolet, som gjelder sikkerhet, og advarer om mulig risiko for brukeren og andre.
Alle sikkerhetsvarslene er merket med faresymbolet og følgende ord:
FARE
Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås.
ADVARSEL
Viser en farlige situasjon, som dersom den ikke unngås, vil kunne forårsake alvorlige skader.
Alle sikkerhetsvarslene gir spesifikke detaljer om foreliggende, mulig risiko og angir hvordan du kan redusere risikoen for
personskade, materiell skade eller elektrisk støt som følge av feil bruk av apparatet. Ta nøye hensyn til følgende anvisninger:
- Ta vare på bruksanvisningen tilgjengelige for fremtidig bruk.
- Bruk beskyttende hansker for å foreta all utpakking og installasjon.
- Flytting og montering av produktet må utføres av to eller flere personer.
- Apparatet må alltid frakobles strømnettet før installasjon.
- Forsikre deg om at installasjonen og den elektriske tilkoblingen utføres av en kvalifisert elektriker som følger
produsentens anvisninger og i samsvar med gjeldende lokale sikkerhetsforskrifter. Forsøk aldri å reparere eller skifte ut
noen av delene til apparatet dersom det ikke uttrykkelig oppfordres til dette i bruksanvisningen.
- Utskifting av strømkabelen skal kun foretas av en kvalifisert elektriker. Kontakt et autorisert servicesenter.
- Det er påbudt å jorde apparatet.
- Strømledningen må være lang nok til at det innebygde apparatet kan tilkobles strømnettet.
- For at installasjonen skal oppfylle kravene i gjeldende sikkerhetsforskrifter, må en allpolet bryter med en minste
kontaktavstand på 3 mm benyttes.
- Bruk ikke skjøteledninger eller mellomsokkel.
- Apparatet må ikke kobles til en kontakt som kan styres ved en fjernkontroll eller timer.
- Ikke dra i strømledningen.
- De elektriske komponentene må ikke være tilgjengelige etter installasjonen.
- Hvis overflaten på induksjonsplaten er sprukket, må du ikke bruke den, og slå av apparatet for å unngå muligheten for
elektrisk sjokk (kun for modeller med induksjonsfunksjon).
- Ikke berør apparatet med våte kroppsdeler og ikke betjen apparatet barføttet.
- Apparatet er kun beregnet på mattilberedning i privat husholdning. All annen bruk er ulovlig (f.eks. oppvarming av
lokaler). Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer, dyr eller eiendom hvis disse rådene og
forholdsreglene ikke overholdes.
- Apparatet og dets tilgjengelige deler kan bli varme ved bruk. Vær forsiktig så ingen kommer borti varmeelementene.
Svært små (0–3 år) og små barn (3–8) skal holdes på avstand så sant de ikke er under konstant oppsyn.
- Barn fra 8 år og oppover og personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller manglende
erfaring og kunnskap kan kun bruke dette apparatet under tilsyn eller hvis de har fått opplæring i trygg bruk av
apparatet og forstår farene det innebærer. Barn må ikke leke med maskinen. Barn må ikke foreta rengjørings- eller
vedlikeholdsoppgaver uten å være under tilsyn.
- Berør aldri varmeelementene på apparatet eller de innvendige overflatene under eller rett etter bruk, da det kan føre til
alvorlig forbrenning. Pass på at ikke varme deler på apparatet kan komme i kontakt med tekstiler eller annet brennbart
materiale før alle komponentene er helt avkjølt.
- Når tilberedningen er ferdig, må du være forsiktig når du åpner døren til apparatet og vente til all den varme luften eller
dampen har fått slippe ut. Når apparatets dør er lukket, kommer den varme luften ut av en sprekk over
betjeningspanelet. Ventilasjonsåpningene må aldri tildekkes.
- Bruk ovnsvotter når du skal fjerne gryter og annet utstyr, og pass på at du ikke kommer i kontakt med varmeelementene.
NO1
- Plasser aldri brennbart material i eller i nærheten av apparatet: Hvis apparatet så blir slått på ved en feiltakelse, kan det
føre til brann.
- Du må ikke varme eller tilberede forseglede glass eller beholdere i apparatet. Trykket som skapes innvendig kan føre til at
glasset eksploderer og skader apparatet.
- Bruk aldri kokeredskaper av syntetisk materiale.
- Overopphetet fett og olje tar lett fyr. Vær alltid tilstede og pass på ved tilberedning av fett- eller oljeholdig mat.
- La aldri apparatet være uten oppsyn under tørking av mat.
- Hvis du bruker alkoholholdige drikker i tilberedningen (f.eks. rom, konjakk, vin), må du huske at alkohol fordamper ved
høye temperaturer. Man kan derfor risikere at alkoholdunsten antennes når den kommer i kontakt med varmeelementet.
- Overopphetet fett og olje tar lett fyr. Vær alltid ekstra påpasselig når du koker mat i fett, olje eller alkohol (f.eks. rom,
cognac, vin).
- Bruk aldri damprengjøringsutstyr.
- Berør ikke ovnen under pyrolysesyklusen. Hold barn på avstand under pyrolysesyklusen. Søl må fjernes fra ovnsrommet
før rengjøringssyklusen (kun for ovner med pyrolysefunksjon).
- I løpet av og etter pyrolysesyklusen, må dyrene holdes borte fra påføringsstedet (gjelder kun ovner med
pyrolysefunksjon).
- Bruk bare temperaturføleren som er anbefalt for denne ovnen.
- Bruk ikke skuremidler eller skarpe skraperedskaper av metall for å rengjøre glasset i ovnsdøren. Dette kan ripe overflaten
av glasset, noe som kan føre til at glasset slår sprekker.
- Pass på at apparatet er slått av før du skifter pære i ovnslampen, for å unngå å få støt.
- Ikke bruk aluminiumsfolie til å dekke over maten i kokekaret (kun for ovner med medfølgende kokekar).
NO2
Avhending av brukte husholdningsapparater
-
Husholdningsapparatet er fremstilt av materialer som kan resirkuleres eller brukes om igjen. Apparatet må avfallsbehandles i samsvar med lokale bestemmelser
angående avfallsbehandling. Før apparatet kasseres, kutt strømledningen.
For videre informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av elektriske husholdningsapparater, kan du kontakte kommunen, det lokale renholdsverket
eller butikken der du kjøpte husholdningsapparatet.
MONTERING
Når du har pakket ut ovnen, kontroller at den ikke har lidd noen skade under transporten og at døren lukker seg korrekt. Dersom du oppdager noen problemer, må du
kontakte forhandleren eller serviceavdelingen. For å unngå eventuelle skader, bør ikke ovnen tas ut av polystyrolbunnen før rett før den skal installeres.
Barn må ikke utføre installasjonen. Hold barn på sikker avstand ved installasjon av apparatet. Hold emballasjematerial (plastposer, deler i polystyren osv.) utenfor
barnas rekkevidde, under og etter installasjonen av apparatet.
KLARGJØRING AV KJØKKENSEKSJONEN
•
•
•
•
Tilstøtende kjøkkenseksjoner må være varmebestandige (min. 90 °C).
Gjør helt ferdig åpningen på seksjonen før ovnen settes på plass og fjern alt spon og sagflis.
Undersiden av apparatet må ikke være tilgjengelig etter installasjon.
For at apparatet skal fungere korrekt, er det viktig å sørge for fritt rom mellom kjøkkenbenken og den øvre overflaten på ovnen.
ELEKTRISK TILKOBLING
Forsikre deg om at spenningen som er oppgitt på typeplaten svarer til spenningen på strømnettet. Typeplaten sitter på forkanten av ovnen (synlig når døren åpnes).
• Utskifting av strømledningen (type H05 RR-F 3 x 1.5 mm2) må utføres av en autorisert elektriker. Kontakt et autorisert servicesenter.
GENERELLE RÅD
Før bruk:
-
Fjern alle kartongbiter, all plastfilm og alle klebemerker på tilbehøret.
Fjern alt tilbehøret fra ovnen og varm den opp ved 200 °C i omlag en time for å fjerne lukt og damp fra beskyttelsesfettet og isolasjonsmaterialene.
Under bruk:
-
Utsett ikke døren for belastning, da det kan føre til skade på den.
Støtt deg aldri på døren og heng aldri gjenstander i håndtaket.
Dekk ikke bunnen av ovnen med aluminiumsfolie.
Hell aldri vann inn i en varm ovn. Det kan føre til skader på emaljen.
Unngå å trekke gryter eller stekeformer over bunnen i ovnen, ellers kan det oppstå riper.
Forsikre deg om at de elektriske ledningene til andre apparater i nærheten av ovnen ikke kommer i kontakt med varme deler eller i klem i ovnsdøren.
Ikke utsett ovnen for vær og vind.
MILJØINFORMASJON
Avhending av emballasje
Emballasjematerialet er 100 % gjenvinnbart og merket med gjenvinningssymbolet (
miljøforskrifter.
). Det er svært viktig at emballasjematerialet avhendes ifølge gjeldende
Avfallsbehandling av apparatet
-
Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2012/19/EU om kassering av elektriske og elektroniske produkter (WEEE).
Hvis du sørger for at dette apparatet avfallsbehandles på riktig måte, er du med på å forhindre mulige negative følger eller farer for mennesker og miljø.
-
Symbolet
på produktet eller på de vedlagte dokumentene, indikerer at det ikke må behandles som vanlig husholdningsavfall, men transporteres til en
innsamlingsstasjon for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.
Tips for energisparing
-
Forvarm ovnen kun dersom dette er oppgitt i tilberedningstabellen eller i oppskriften.
Bruk mørke lakkerte eller emaljerte former, da de absorberer varmen mye bedre.
Slå av ovnen 10/15 minutter før den sammenlagte tilberedningstiden er over. Hvis matvarene har lang tilberedningstid, vil de likevel fortsette å steke.
SAMSVARSERKLÆRING
-
-
Dette apparatet, som er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler, er i overensstemmelse med den Europeiske Forordningen ( ) nr. 1935/2004 og er
blitt utviklet, produsert og solgt i samsvar med de sikkerhetsmessige kravene i "Lavspenningsdirektivet" 2006/95/EF (som erstatter 73/23/EØF og senere
endringer) og kravene til beskyttelse i "EMC"-direktivet 2004/108/EF.
Dette apparatet oppfyller kravene i de Europeiske forordningene Nr. 65/2014, og Nr. 66/2014 om krav til miljøvennlig utforming. I overensstemmelse med den
Europeiske standarden En 60350-1.
NO3
FEILSØKINGSLISTE
Ovnen virker ikke:
•
•
Kontroller at det ikke er strømbrudd og pass på at ovnen er tilkoblet strømnettet.
Slå av og på ovnen og se om problemet har løst seg.
Hvis døren ikke kan åpnes:
•
•
Slå av og på ovnen og se om problemet har løst seg.
VIKTIG: Under selvrensingen kan oven ikke åpnes. Vent til den frigjøres automatisk (se avsnittet «Rengjøringssyklus med pyrolysefunksjon»).
Den elektroniske programmeringsenheten virker ikke:
•
Dersom displayet viser bokstaven « » etterfulgt av et tall, må du kontakte serviceavdelingen. Oppgi i så fall hvilket tall som følger bokstaven « ».
KUNDESERVICE
Før du kontakter serviceavdelingen:
1 . Kontroller om du kan løse problemet selv, på bakgrunn av punktene under «Feilsøkingsliste».
2 . Slå av og på igjen apparatet for å se om problemet har løst seg.
Dersom problemet vedvarer etter disse kontrollene, kontakter du nærmeste serviceavdeling.
Oppgi alltid:
• en kort beskrivelse av feilen;
• nøyaktig ovnstype og -modell;
• servicenummeret (nummeret som står etter ordet Service på typeskiltet), som er plassert på den høyre innvendige kanten i ovnsrommet (synlig når døren er
åpen). Servicenummeret er også oppgitt på garantiseddelen;
• din fulle adresse;
• ditt telefonnummer.
Dersom du har behov for en reparasjon, må du henvende deg til en autorisert kundeservice (for å garantere at originale reservedeler blir brukt og reparasjonen blir
utført på riktig måte).
RENGJØRING
ADVARSEL
-
Ikke bruk damprengjøringsutstyr.
Ovnen må kun rengjøres når den er avkjølt.
Koble husholdningsapparatet fra strømnettet.
Ovnen utvendig
VIKTIG: bruk ikke etsende eller slipende midler. Dersom et slikt produkt ved en feiltakelse skulle komme i kontakt med ovnen, må man umiddelbart
tørke det av med en fuktig mikrofiberklut.
• Rengjør overflatene med en fuktig mikrofiberklut. Hvis ovnen er svært tilsmusset, tilsettes noen dråper oppvaskmiddel. Tørk med en tørr klut.
Ovnen innvendig
VIKTIG: Unngå bruk av gryteskrubb, stålull eller metallskraper. Slike produkter kan over tid føre til skader på overflater med emalje og glasset i
døren.
• Det anbefales å rengjøre ovnen hver gang den har vært i bruk og har fått avkjølt seg, men fortsatt er lunken, slik at ikke matrestene brenner seg fast og blir
vanskelige å fjerne (f. eks. matvarer med høyt sukkerinnhold).
• Bruk spesialprodukter til rengjøring av ovnen og følg produsentens anvisninger nøye.
• Rengjør dørglasset med et egnet flytende vaskemiddel. Ovnsdøren kan fjernes for å forenkle rengjøringen (se VEDLIKEHOLD).
• Det øvre grillelementet (se VEDLIKEHOLD) kan senkes (kun noen modeller) for lettere å kunne rengjøre apparatet innvendig.
MERK: under lang tilberedningstid av matvarer med høyt vanninnhold (f.eks. pizza, grønnsaker osv.) kan det danne seg kondens på innsiden av
døren og rundt pakningslisten. Når ovnen er avkjølt, tørk innsiden av døren med en klut eller svamp.
Tilbehør:
•
•
Sett tilbehøret til bløt i vann tilsatt et oppvaskmiddel hver gang det har vært i bruk. Bruk ovnsvotter hvis det fortsatt er varmt.
Matrester kan fjernes med en egnet børste eller med en svamp.
NO4
Rengjøring av de katalytiske bak- og sidepanelene (noen versjoner):
VIKTIG: bruk ikke etsende eller slipende produkter, stive børster, gryteskrubb eller ovnsspray, da slikt kan skade de katalytiske overflatene og frata
dem den selvrengjørende evnen.
• Slå på ovnen uten mat på 200 °C og la den stå på i ca. 1 time med viftefunksjon
• La deretter husholdningsapparatet få avkjøle seg før du bruker en svamp til å fjerne eventuelle matrester.
VEDLIKEHOLD
-
ADVARSEL
Bruk beskyttelseshansker.
Forsikre deg om at ovnen er kald før du utfører følgende handlinger.
Koble husholdningsapparatet fra strømnettet.
FJERNING AV DØREN
Slik fjernes døren:
1 . Åpne døren helt.
2 . Løft opp de to stopperne og trykk dem forover så langt de går (Fig.1).
3 . Lukk døren til den blokkeres (A), løft den opp (B) og sving den rundt (C) til den frigjøres (D) (Fig.2).
Slik settes døren på plass igjen:
1.
2.
3.
4.
Fig.1
Sett hengslene på plass igjen.
Åpne døren helt.
Senk de to stopperne.
Lukk døren.
Fig.2
FLYTTING AV DET ØVRE GRILLELEMENTET (KUN NOEN MODELLER)
1 . Fjern ristene som holder tilbehøret på sidene (Fig.3).
2 . Trekk varmeelementet litt ut (Fig.4) og senk det (Fig.5).
3 . Grillelementet setter du på plass ved å løfte det opp, trekke det litt mot deg og forsikre deg om at det blir sittende riktig i sporene på sidene.
Fig.3
Fig.4
Fig.5
NO5
UTSKIFTING AV PÆREN
For å skifte ut pæren bak(hvis denne finnes):
1 . Koble ovnen fra strømnettet.
2 . Skru løs lampedekslet (Fig.6), skift ut pæren (se type i anmerkning) og skru deretter lampedekslet på igjen. (Fig.7).
3 . Koble ovnen til strømnettet igjen.
Fig.6
Fig.7
MERK:
- Bruk kun glødelamper på 25-40W/230V av typen E-14, T300 °C, eller halogenlamper på 20-40W/230 V av typen G9, T300 °C (avhengig av modell).
- Pæren som er brukt i husholdningsapparatet er spesielt fremstilt for bruk i elektriske apparat og skal ikke brukes til vanlig innendørs belysning (Kommisjonens
forordning (EF) nr. 244/2009).
- Pærer kan fås fra kundeservice.
VIKTIG:
- Dersom du benytter halogenlamper, må du ikke berøre dem med bare fingre, ellers kan de skades av fingeravtrykkene.
- Bruk ikke ovnen før lampedekslet er satt på plass.
BRUKSANVISNING FOR OVNEN
FOR ELEKTRISK TILKOBLING SE AVSNITTET ANGÅENDE INSTALLASJON
1
3
2
6
5
11
4
7
10
9
8
1 . Kontrollpanel
2 . Øvre varmeelement/grill
3 . Kjølesystem (noen versjoner)
4 . Typeskilt (må ikke fjernes)
5 . Lett
6 . Stekeventilasjonssystem (noen versjoner)
7 . Grillspidd (noen versjoner)
8 . Varmeelement i bunnen (ikke synlig)
9 . Dør
10 . Plassering på riller
11 . Bakpanel
MERK:
- Når tilberedningen er over og ovnen er slått av kan det hende kjøleviften fortsetter å gå en liten stund.
- Produktet kan skille seg ut noe i forhold til tegningen.
NO6
KOMPATIBELT TILBEHØR
(for tilbehør som følger med ovnen, referer til teknisk blad)
Fig.1
Fig.2
Fig.3
Fig.4
Fig.7
Fig.8
6a
6b
Fig.5
Fig.6
Fig.9
Langpanne (Fig.1)
For oppsamling av fett og matbiter når den plasseres under risten. Kan også brukes som stekefat ved tilberedning av kjøtt, kylling og fisk, med eller uten grønnsaker.
For å unngå fettsprut og matos, er det lurt å helle litt vann i langpannen.
Stekebrett (Fig.2)
Benyttes ved steking av kjeks, kaker og pizza.
Rist (Fig.3)
For grilling av matretter eller som støtte for gryter, kakeformer og andre stekeredskaper. Den kan plasseres på en rille etter behov. Risten kan settes inn med den buede
siden vendt opp eller ned.
Katalytiske sidepaneler (Fig.4)
De selvrensende panelene har et mikroporøst belegg som absorberer fettsprut. Det anbefales å foreta en automatisk rengjøringssyklus etter tilbereding av spesielt fete
matretter (se RENGJØRING).
Grillspidd (Fig.5)
Bruk grillspiddet som angitt på Fig.9. Les også avsnittet «Råd og forslag ved bruk» for flere tips.
Grillpannesett (Fig.6)
Settet består av en rist (6a) og en emaljert beholder (6b). Settet skal plasseres på risten (3) og benyttes med Grill-funksjonen.
Fettfilter (Fig.7)
Bruk kun for spesielt fet mat. Hekt det over bakveggen i ovnsrommet, overfor viften. Det kan vaskes i oppvaskmaskin og brukes med viftestøttet funksjon.
Skyvbare hyller (Fig.8)
De gjør at du kan trekke risten og langpannen halvveis ut under tilberedningen. Egner seg for alle tilbehørsdeler. Kan vaskes i oppvaskmaskin.
Mengden tilbehør kan variere i henhold til hvilken modell som kjøpes.
TILBEHØR SOM IKKE LEVERES
Annet tilbehør kan kjøpes separat fra serviceavdelingen.
NO7
BESKRIVELSE AV BETJENINGSPANELET
2
3
Produktet kan skille seg ut noe i forhold til tegningen.
1 . Bryter for valg av funksjoner
2 . Analog klokke
3 . Termostatbryter
BRUK AV OVNEN
SLÅ PÅ OVNEN
Drei funksjonsbryteren til ønsket tilberedningsfunksjon. Lyset i ovnen vil tennes.
Skru termostatbryteren med urviseren til ønsket temperatur. Den røde termostatlampen vil tennes. når den nødvendige
tilberedningstemperaturen er nådd, slår den seg av. Etter tilberedning dreies bryterne til “0”.
ANALOG KLOKKE
Med denne elektromekaniske programmeringsenheten kan du:
1 . Se riktig tid. Innstilling av klokken skjer ved å trykke på tasten (B) og vri den mot urviseren
2 . Programmere starttiden for tilberedning maks. 12 timer i forveien (f.eks. hvis du ønsker at tilberedningsprosessen skal starte kl. 07.00,
må du IKKE stille den inn kl. 20.00 fordi ovnen da slår seg på kl. 08.00).
3 . Programmere tilberedningens varighet til minst 5 minutter og maks. 180 minutter.
MANUELL TILBEREDNING
1 . Vri tasten (B) mot urviserne (uten å trykke), helt til symbolet vises i vinduet .
2 . Trykk på knappen (A) og vri den mot urviseren til trekanten (D) blir stående på tidspunktet som uret viser (timeviseren). Knappen klikker når den vris til
riktig posisjon.
3 . Drei funksjonsvelgeren til ønsket symbol. Lyset i ovnen vil tennes.
4 . Skru termostatbryteren med urviseren til ønsket temperatur. Det røde termostatlyset vil tennes.
5 . Ved tilberedingens slutt, skrur du bryterne til OFF (0- •) fordi ovnen IKKE slår seg av automatisk i manuell modus.
MANUELL TILBEREDNING MED STARTTID FOR TILBEREDNING
1.
2.
3.
4.
5.
Vri tasten (B) mot urviseren (uten å trykke), slik at vinduet viser .
Trykk på tasten (A) og vri den mot urviseren til trekanten (D) blir stående på tidspunktet hvor man ønsker å starte tilberedningen (f. eks. i figur: 11.30).
Drei funksjonsvelgeren til ønsket symbol.
Skru termostatbryteren med urviseren til ønsket temperatur.
Ved tilberedningens slutt skrur du bryterne til AV (0- •) fordi ovnen IKKE slår seg av automatisk i manuell modus.
PROGRAMMERT TILBEREDNING MED STARTTIDSPUNKT FOR TILBEREDNING OG TILBEREDNINGENS VARIGHET
1.
2.
3.
4.
5.
Vri knappen (B) mot urviseren (uten å trykke), til ønsket tilberedningsvarighet vises i vinduet (C) (5 - 180 min.).
Trykk på knappen (A) og vri den mot urviseren til trekanten (D) blir stående på tidspunktet hvor man ønsker å starte tilberedningen (f. eks. i figur: 11.30).
Drei funksjonsvelgeren til ønsket symbol.
Skru termostatbryteren med urviseren til ønsket temperatur.
Når tilberedningen er ferdig vil det høres et lydsignal og ovnen vil slå seg av automatisk. Lydsignalet kobles ut ved å vri knappen (B) mot urviseren (uten å
trykke) helt til symbolet
vises i vinduet.
6 . Ved slutten av innstilt tilberedningstid, kan tilberedningen forlenges ved å følge instruksjonene ovenfor, eller ved å bruke den manuelle
tilberedningsprosedyren.
PROGRAMMERT TILBEREDNING MED TILBEREDNINGENS VARIGHET
1 . Vri på knappen (B) mot urviseren (uten å trykke), til ønsket tilberedningsvarighet vises i vinduet ((C) (5 - 180 min.).
2 . Trykk på knappen (A) og vri den mot urviseren til trekanten (D) blir stående på tidspunktet som uret viser (timeviseren). Knappen klikker når den vris til
riktig posisjon.
3 . Drei funksjonsvelgeren til ønsket symbol. Lyset i ovnen vil tennes.
4 . Skru termostatbryteren med urviseren til ønsket temperatur. Det røde termostatlyset vil tennes.
5 . Ved slutten av den innstilte tilberedningstiden vil det høres et lydsignal og ovnen slår seg av automatisk Lydsignalet kobles ut ved å vri knappen (B) mot
urviseren (uten å trykke) til symbolet
vises i vinduet.
6 . Ved slutten av innstilt tilberedningstid, kan tilberedningen forlenges ved å følge instruksjonene ovenfor, eller ved å bruke den manuelle
tilberedningsprosedyren.
NO8
TABELL MED BESKRIVELSE AV FUNKSJONENE
FUNKSJON
AV
PÆRE
BESKRIVELSE
For å avbryte stekingen og slå av ovnen.
For å slå på lyset i ovnen.
Funksjon som egner seg til tilberedning av alle typer retter på én rille. Forvarm ovnen til ønsket temperatur og plasser maten i
OVER/UNDERVARME den når den innstilte temperaturen er nådd. Vi anbefaler at du bruker andre eller tredje rille til tilberedningen. Denne
funksjonen egner seg også til tilberedning av frosne, ferdigtilberedte matvarer: følg anvisningene på emballasjen.
For å bake kaker med flytende fyll på én rille. Denne funksjonen kan også brukes for tilberedning på to nivåer. Bytt om
OVER/UNDERVARME posisjonen til rettene for å oppnå jevnere tilberedning. Bruk den 2. rillen ved tilberedning på kun ett nivå, og den 2. og 4. ved
tilberedning på to nivåer. Forvarm ovnen før stekingen.
For grilling av koteletter, grillspyd, pølser, gratinering av grønnsaker og risting av brød. Forvarm ovnen i 3 - 5 minutter. Under
GRILL
tilberedningen skal ovnsdøren være lukket. Ved tilberedning av kjøtt bør det helles litt vann i en langpanne som plasseres på
første rille, slik at du unngår matos og fettsprut. Snu maten under grillingen.
For grilling av store kjøttstykker (roastbiff, stek). Under tilberedningen skal ovnsdøren være lukket. Ved tilberedning av kjøtt bør
TURBOGRILL
det helles litt vann i langpannen som er plassert på første nivå. slik at du unngår matos og fettsprut. Snu kjøttet under
tilberedningen.
Funksjonen kan brukes for å tine matvarer ved omgivelsestemperatur hurtigere. La matvarene ligge i emballasjen, slik at de ikke
TINING
tørker ut.
For mat med en sprø bunn og myk topp. Ideell for å steke kaker med flytende fyll og ingen forstekt bunn (f.eks. terter,
plommekaker, ricotta-kaker samt pizzaer med rikelig med fyll) på én enkelt rille. Det anbefales å sette maten på 2. rille. Forvarm
TURBOVIFTE
ovnen før stekingen. Denne funksjonen er også ideell for frossen ferdigmat (f.eks. pizzaer, pommes frites, strudel, lasagne). Følg
instruksjonene på produktemballasjen.
Også for tilberedning av matvarer med samme tilberedningstemperatur (eks.: fisk, grønnsaker, kaker) på inntil to nivåer
VARMLUFT
samtidig. Med denne funksjonen kan man tilberede uten at matvarene tar smak av hverandre. Det anbefales å bruke 2. rille ved
tilberedning på ett enkelt nivå. Ved tilberedning på to nivåer, anbefales det å bruke 1. og 3. rille. Ovnen må forvarmes.
Funksjonen kan benyttes for å avslutte stekingen av fylte kaker eller for å gjøre supper fyldigere. Funksjonen brukes i de siste 10NEDERSTE
15 minuttene av tilberedningen.
NO9
TILBEREDNINGSTABELL
Oppskrift
Forvarming
Rille
(nedenfra)
Temp.
(°C)
Tid
(min.)
Tilbehør
Kaker av gjærdeig
Ja
2
160-180
35-55
Rist + kakeform
Kjeks/småkaker
Ja
3
170-180
15-40
Bakebrett
Vannbakkels
Ja
3
180
30-40
Bakebrett
Butterdeigsskall/småkaker av butterdeig
Ja
3
180-200
20-30
Bakebrett
Marengs
Ja
3
90
120-130
Bakebrett
Lam/kalv/okse/svin
Ja
2
190-200
90-110
Langpanne eller rist + stekeform
Kylling/kanin/and
Ja
2
190-200
65-85
Langpanne eller rist + stekeform
Kalkun/gås
Ja
2
190-200
140-180
Langpanne eller rist + stekeform
Ovnsstekt/foliebakt fisk (filet, hel)
Ja
2
180-200
50-60
Langpanne eller rist + stekeform
Lasagne/ovnsbakt pasta/cannelloni/flan
Ja
2
190-200
45-55
Rist + stekeform
Brød / Focaccia
Ja
2
190-230
15-50
Langpanne eller bakebrett
PIZZA
Ja
2
230-250
7-20
Langpanne eller bakebrett
Ristet brød
Ja
4
200
2-5
Rist
Gratinerte grønnsaker
Ja
3
200
15-20
Rist + stekeform
Grillede fiskefileter/-skiver
Ja
3
200
30-40
Rist + stekeform
Pølser / grillspyd / spareribs / hamburgere
Ja
4
200
30-50
Grill + langpanne med vann på 1.
rille, snu etter halve
tilberedningen
Fylte paier (ostekake, strudel, eplepai)
Ja
1
180-200
50-60
Langpanne eller rist + stekeform
Ja
1
180-200
35-55
Rist + kakeform
Ja
2
180-200
40-60
Rist + stekeform
Ja
1&3
180-190
45-55
Pizza / Focaccia
Ja
1&3
230-250
12-30
Stekt kylling
-
2
200
55-65
Stekte poteter
-
3
200
45-55
Langpanne
Roastbiff blodig
-
3
200
30-40
Grill + langpanne med vann på 1.
nivå
Lammelår/skanker
-
3
200
55-70
rist + langpanne
Kjeks/småkaker
-
1&3
160-170
20-40
Nivå 3: bakebrett
Nivå 1: langpanne
Kjøtt- og potetpaier (grønnsakspai, quiche
lorraine)
Fylte grønnsaker (tomater, paprika, squash,
auberginer)
Kjøtt- og potetpaier (grønnsakspai, quiche
lorraine)
Funksjon
NO10
Grill +stekeform, skift rille etter
halve tilberedningstiden
Stekebrett + langpanne, skift riller
etter halv tilberedningstid
Grill + langpanne med vann på 1.
nivå
Oppskrift
Funksjon
Forvarming
Rille
(nedenfra)
Temp.
(°C)
Tid
(min.)
Vannbakkels
-
1&3
180
35-45
Butterdeigsskall/småkaker av butterdeig
-
1&3
180-200
20-40
Lasagne og kjøtt
-
1&3
200
50-100
Kjøtt og poteter
-
1&3
200
45-100
Fisk og grønnsaker
-
1&3
180
30-50
Marengs
-
1&3
90
120-150
Tilbehør
Nivå 3: bakebrett
Nivå 1: langpanne
Nivå 3: bakebrett
Nivå 1: langpanne
Nivå 3: rist + stekeform
Nivå 1: langpanne
Nivå 3: rist + stekeform
Nivå 1: langpanne
Nivå 3: rist + stekeform
Nivå 1: langpanne
Nivå 3: rist + stekeform
Nivå 1: langpanne
MERK: tider og temperaturer er for matmengder som tilsvarer omtrent fire porsjoner.
RÅD OG FORSLAG VED BRUK
Slik leser du tilberedningstabellen
Tabellen viser den beste funksjonen å benytte for en bestemt mattype, ved steking på ett eller flere nivåer samtidig. Steketidene gjelder fra maten settes i ovnen, unntatt forvarming
(dersom det kreves). Temperaturene og steketidene er veiledende og avhenger av matmengden og typen tilbehør. Bruk til å begynne med de laveste verdiene som anbefales, og
hvis resultatet ikke er slik du ønsker, velger du høyere verdier. Det anbefales å benytte medfølgende tilbehør, og kakeformer eller bakebrett fortrinnsvis av mørkt metall. Det er også
mulig å benytte gryter og tilbehør i pyrex eller stentøy, men da vil steketiden forlenges noe. For å oppnå bedre resultater, bør man følge de rådene som gis i steketabellen når det
gjelder valg av medfølgende tilbehør som plasseres på de forskjellige rillene. Når du tilbereder mat som inneholder mye vann, må ovnen forvarmes.
Samtidig tilberedning av forskjellige matvarer
Ved å bruke «OVER/UNDERVARME» -funksjonen (hvis den finnes) kan du tilberede forskjellige matretter som krever samme tilberedningstemperatur samtidig (for
eksempel: fisk og grønnsaker) på forskjellige nivåer. Ta ut matvarene som trenger kortere steketid og la de som skal ha lengre fortsette å steke.
Kaker
-
Delikate kaker stekes med over- og undervarme på en enkel rille. Bruk kakeformer av mørkt metall og plasser dem alltid på medfølgende rist. Ved steking på flere
riller, velges varmluftfunksjonen og kakeformene fordeles utover rillene, slik at den varme luften kan sirkulere.
For å undersøke om en kake med heving er stekt, stikker man i den med en tannpirker av tre i den øverste delen. Hvis tannpirkeren fortsetter å være tørr, er kaken
ferdig.
Hvis man bruker klebefrie kakeformer, skal man ikke smøre kantene. Det kan nemlig føre til at kaken hever ujevnt på sidene.
Dersom kaken faller sammen under stekingen, må man neste gang velge en lavere temperatur og eventuelt redusere væskemengden og blande deigen litt
forsiktigere.
Kaker med saftig fyll (ost- eller fruktkaker) trenger «OVER/UNDERVARME»-funksjonen (hvis den finnes). Dersom bunnen av kaken er for fuktig, bør du velge en
lavere rille og strø bunnen med brød- eller kjekssmuler før du har i fyllet.
kjøtt
-
Du kan bruke hvilken som helst ovnsfast panne eller pyrex-form som passer til størrelsen på kjøttstykkene som skal tilberedes. Hvis det dreier seg om en stek, bør
man tilsette litt kraft i bunnen av gryten og dynke kjøttet under tilberedningen for å gi det mer smak. Når steken er ferdig bør du la den stå og hvile i ovnen i 10–
15 minutter, eller pakke den inn i aluminiumsfolie.
- For å oppnå et jevnt resultat når du griller kjøttstykker, bør du velge stykker med jevn tykkelse. Tykke kjøttstykker har behov for lengre steketid. For å unngå at
stykkene svis på overflaten, må du øke avstanden til grillelementet ved å plassere risten på en lavere rille. Snu kjøttet når 2/3 av tiden er gått.
Det anbefales å plassere en langpanne med en halv liter vann direkte under risten med kjøttet som skal grilles, slik at sjyen fra kjøttet samles opp. Fyll opp ved behov.
Grillspidd (finnes kun på noen modeller)
Dette tilbehøret brukes til jevn grilling av store stykker av kjøtt og fjærkre. Stikk kjøttet på spiddet og bind det med hyssing dersom det dreier seg om kylling. Forsikre deg om at kjøttet
er godt festet før du setter grillspiddet på plass i sporet på forveggen i ovnen og plasserer det på tilhørende støtte. For å unngå at det dannes os og for å samle opp sprut fra kjøttet,
anbefales det å sette en langpanne med en halv liter vann på første rille. Stangen på grillspiddet er utstyrt med et plasthåndtak som skal fjernes før stekingen starter, og som skal benyttes
når stekingen er avsluttet for å ta maten ut av ovnen uten at du brenner deg.
Pizza
Smør brettene med litt olje slik at pizzaen blir sprø på undersiden. Fordel mozzarellaen på pizzaen når 2/3 av steketiden er gått.
Hevefunksjon (finnes kun på noen spesielle modeller)
Det anbefales å dekke deigen med et fuktig kjøkkenhåndkle før den settes i ovnen. Hevetiden med denne funksjonen reduseres med ca. 1/3 i forhold til heving ved
romtemperatur (20–25 °C). Hevetiden for en pizzadeig på 1 kg er på ca. 1 time.
NO11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising