Whirlpool | WSE5530 A+W | Instruction for Use | Whirlpool WSE5530 A+W Užívateľská príručka

Whirlpool WSE5530 A+W Užívateľská príručka
STRUČNÁ PRÍRUČKA
Spotrebič zapojte ku vodovodnej prípojke a do elektrickej
siete (pozrite si pokyny na inštaláciu).
Predtým, ako začnete spotrebič používať, prečítajte si
pozorne aj dodaný návod na používanie.
‫ڹ‬
훽

훾
6th Sense
(funkcia šiesteho zmyslu)
Aktivuje sa automaticky, čím signalizuje, že spotrebič sa snaží
dosiahnuť optimálne skladovacie podmienky.
SK
Child Lock
(detská poistka)
Aby ste zablokovali/odblokovali tlačidlá na ovládacom paneli a na
dávkovači vody/ľadu, stlačte tlačidlo "Child Lock". Zobrazí sa
symbol.
훿
Eko režim
Umožňuje úsporu energie. Aby ste túto funkciu zapli/vypli, stlačte na 5
sekúnd súčasne tlačidlá "Reset filter/alarm" a "Child Lock", až kým
nezaznie zvukové znamenie.
Ak je funkcia aktívna, displej sa rozsvieti iba pri obsluhe spotrebiča
alebo pri stláčaní tlačidiel na ovládacom paneli, ináč sa bude
zobrazovať iba symbol
.
Je dôležité pamätať si, že týmto spôsobom sa spotrebič neodpojí od
napájania z elektrickej siete.
















Filter na vodu (ak je k dispozícii)
Farba symbolu označuje stav filtra.
Zelená: nový filter
Modrý: dobrý stav filtra
Červená (nepretržité svetlo): životnosť filtra končí.
Červená (blikajúca): filter treba vymeniť.
Po výmene filtra stlačte a podržte stlačené tlačidlo
"Reset filter/alarm", až kým sa farba symbolu
nezmení na zelenú.
Reset Filter Alarm
(tlačidlo na vypnutie
alarmov)
Stlačením tlačidla "Reset
Filter/Alarm" sa zrušia
zvukové alarmové znamenia.
Alarm pri poruche
Pozrite odsek "Čo robiť, ak...".
Iba v Európe
00800-40088400 - www.whirlpool.eu/myfridge
Alarm pri výpadku
elektrického napájania
Pozrite odsek "Čo robiť, ak...".
Antibakteriálny a protipachový filter
(ak je k dispozícii)
Filter treba vymeniť, keď začne blikať symbol.
Po výmene filtra stlačte tlačidlo "Reset filter/alarm" a
podržte ho stlačené, kým symbol neprestane blikať.
Iba v Európe
00800-40088400 - www.whirlpool.eu/myfridge

Mraziaci priestor
P. Automatický výrobník ľadu
Q. Zásuvka na ľad
R. Vnútorné osvetlenie
S. Sklenené police / rošty (v závislosti od modelu)
T. Horná zásuvka / kôš (v závislosti od modelu)
U. Spodná zásuvka / kôš (v závislosti od modelu)
V. Priehradky na dverách
Teplota mraziaceho priestoru
Nastavenú teplotu môžete zmeniť stláčaním tlačidla
"Freezer temp".
Teplota chladiaceho priestoru
Nastavenú teplotu môžete zmeniť stláčaním tlačidla
"Fridge temp".
Otvorené dvere mraziaceho priestoru
Otvorené dvere chladiaceho priestoru
Chladiaci priestor
A. Vnútorné osvetlenie (v závislosti od modelu)
B. Stredné osvetlenie (v závislosti od modelu)
C. Police
D. Polica - kryt zásuvky
E. Zásuvka "snack" (v závislosti od modelu)
F. Zásuvka na ovocie a zeleninu
G. Ovládač vlhkosti v zásuvke na ovocie a zeleninu (ak je k
dispozícii)
H. Zásuvka na mäso / ovocie a zeleninu
I. Ovládač teploty v zásuvke na mäso / ovocie a zeleninu
(ak je k dispozícii)
J. Výrobný štítok
K. Oddelenie na mliečne výrobky
L. Priehradky na dverách
M. Priehradka s objemom 2 l so stojanom na fľaše (ak je vo
výbave)
N. Priehradka s objemom 0,75 l
O. Filter na vodu (v závislosti od modelu)
Fast freezing
(rýchle zmrazovanie)
Treba zapnúť niekoľko hodín predtým, ako do
mraziaceho priestoru vložíte čerstvé potraviny na
zmrazenie (24 hodín pred zmrazovaním veľkého
množstva potravín).
Funkciu rýchleho zmrazovania zapnete stlačením
tlačidla "Fast freezing", na displeji sa zobrazí
symbol
.
Funkcia sa vypne automaticky po 24 hodinách
alebo ju môžete vypnúť manuálne opätovným
stlačením tlačidla.
Vacation Mode
(dovolenkový režim)
Túto funkciu môžete použiť v prípade dlhodobej
neprítomnosti. Stlačením tlačidla "Vacation mode"
sa funkcia zapne/vypne. Rozsvietený symbol
oznamuje, že chladenie v chladiacom priestore bude
oveľa slabšie. Po aktivovaní funkcie vyberte z
chladiaceho priestoru potraviny, ktoré by sa mohli
pokaziť a dvere nechajte zatvorené: v chladiacom
priestore sa udrží dostatočne nízka teplota, aby sa
zabránilo tvorbe nepríjemného pachu.
Mraziaci priestor však ostane zapnutý: môžete ho
naďalej používať ako zvyčajne.
Voda
a ľad
Výdaj vody a ľadu ostanú vždy k dispozícii a
príslušné symboly ostanú svietiť.
Charakteristiky, technické údaje a obrázky sa môžu
meniť v závislosti od modelu.
D
GB
F
NL
E
P
I
GR
S
N
DK
FIN
PL
CZ
SK
H
RUS BG
RO
STRUČNÁ PRÍRUČKA
Čo robiť, ak ...
Riešenia
Možné príčiny
Spotrebič je hlučný
Niektoré zvuky spotrebiča sú normálne (vzhľadom na to, že
spotrebič je vybavený kompresorom a ventilátormi, ktoré sa
zapínajú a vypínajú automaticky), napríklad:
• syčanie pri prvom zapnutí spotrebiča alebo pri jeho zapnutí po
dlhej dobe.
• žblnkotanie pri pretekaní chladiva rúrkami.
• bzučanie pri uvedení do prevádzky vodného ventilu alebo
ventilátora.
• praskanie pri zapnutí kompresora alebo pri padaní ľadu do
zásobníka.
• náhle kliknutie pri zapnutí a vypnutí kompresora.
Niektoré prevádzkové zvuky sa dajú obmedziť:
• vyrovnaním spotrebiča do vodorovnej polohy a nainštalovaním
na rovný povrch,
• posunutím spotrebiča tak, aby sa nedotýkal iných sptorebičov a
nábytku,
• skontrolovaním správnej montáže vnútorných komponentov,
• skontrolovaním, či sa fľaše nedotýkajú iných nádob.
Mohol sa vyskytnúť problém s elektrickým napájaním spotrebiča
Skontrolujte, či:
• nedošlo k prerušeniu dodávky elektriny.
• zástrčka je správne zasunutá v zásuvke elektrickej siete a či nie
je vyradený bipolárny sieťový spínač (umožňuje napájanie
spotrebiča).
• poistky v domácnosti fungujú správne.
• nie je poškodený prívodný elektrický kábel.
• napätie siete je správne.
Ovládací panel je vypnutý
a/alebo spotrebič nefunguje
Mohla sa aktivovať funkcia "Stand-by" (v závislosti od modelu)
alebo "Eco mode".
Zdá sa, že motor je zapnutý
príliš dlho
Príliš vysoká vlhkosť vnútri
priestorov.
Teplota vnútri priestorov nie je
dostatočne nízka
Oblasť kontaktu s tesnením je
teplá.
Dvere sa nezatvárajú alebo
neotvárajú správne.
Okrem toho sa vyhýbajte umiestneniu spotrebiča na miestach,
kde bude vystavený priamemu slnečnému svetlu alebo v blízkosti
iných zdrojov tepla.
V kondenzátore by mohol byť prach alebo nečistoty.
Vyberte predný sokel (pozrite pokyny na inštaláciu) a vyčistite
vysávačom.
Mohli by byť zle zatvorené dvere alebo tesnenie nedolieha
dokonale.
Overte si, či sú dvere dobre zatvorené a či popri tesnení
nepreniká do spotrebiča vzduch.
Ak je miestnosť, kde je spotrebič nainštalovaný, veľmi vlhká, je
normálne, že sa vnútri spotrebiča nahromadí vlhkosť.
Spotrebič umiestnite v suchom a dobre vetranom prostredí.
Otvory na rozvod vzduchu by mohli byť zakryté.
Skontrolujte, či sú otvory na rozvod vzduchu vnútri oboch priestorov
bez prekážok, v opačnom prípade nebude možné prúdenie vzduchu.
Príčiny by mohli byť rôzne
Skontrolujte, či:
• dvere sa správne zatvárajú.
• spotrebič nie je nainštalovaný blízko tepelného zdroja.
• otvory na distribúciu vzduchu vnútri priestorov sú bez prekážok,
v opačnom prípade nebude možné prúdenie vzduchu.
• nie je zapnutá funkcia "Vacation mode" (pozrite Stručnú
príručku) Podľa potreby znížte nastavenú teplotu.
Nemusíte robiť žiadne opatrenia.
Tesnenia by mohli byť špinavé alebo lepkavé.
Vyčistite tesnenia.
Spotrebič nemusí byť vo vodorovnej polohe.
Podľa potreby vyrovnajte spotrebič do vodorovnej polohy (pozrite
pokyny na inštaláciu).
Mohla by byť aktívna funkcia "Stand-by" (v závislosti od modelu).
Zrušte funkciu (pozrite Stručnú príručku).
Mohla by byť vypálená žiarovka.
Vymeňte žiarovku (pozrite návod na používanie, odsek "Údržba a
čistenie
Alarm pri otvorených dverách.
Alarm sa aktivuje, ak dvere ostanú otvorené dlhšie ako 2 minúty.
Na displeji sa zobrazia písmena a Alarm pri poruche
počuť zvukové znamenie (ak je k Alarm indikuje poruchu technického komponentu.
dispozícii a predtým ste ho
nezrušili).
Mohla by byť aktívna funkcia "Eko režim".
Zatvorte dvere alebo stlačte tlačidlo na zrušenie alarmu, čím sa
zruší zvukové znamenie.
Zavolajte autorizované servisné stredisko. Aby ste zrušili zvukové
znamenie, stlačte tlačidlo na zrušenie alarmov.
Zmenila sa farby symbolu
"Filter na vodu".
Bude nevyhnutné vymeniť filter (pozrite Stručnú príručku). Pri
výmene filtra dodržiavajte pokyny uvedené v Návode na
používanie.
Životnosť filtra na vodu sa končí/ukončila (ak je k dispozícii).
Ak je spotrebič vybavený dávkovačom vody a ľadu:
Nový spotrebič potrebuje na dosiahnutie ideálnej teploty na
produkciu ľadu približne jednu celú noc.
F
NL
E
P
I
GR
S
Počkajte, kým mraziaci priestor nedosiahne vhodnú teplotu.
Automatický výrobník ľadu môže byť vypnutý (dá sa vypnúť iba na Postup na zapnutie automatického výrobníka ľadu nájdete v
niektorých modeloch).
Stručnej príručke (iba na niektorých modeloch).
Možno sa neprivádza voda do automatického výrobníka ľadu.
Skontrolujte, či je spotrebič zapojený ku vodovodnej sieti a či je
otvorený vodovodný ventil.
Filter na vodu môže byť zanesený alebo nesprávne
nainštalovaný.
Skontrolujte pokyny na inštaláciu filtra na vodu, aby ste sa uistili,
že filter je správne vložený a že nie je zanesený. Ak problém
nezávisí od inštalácie alebo zanesenia, poraďte sa s odborníkom.
Je normálne, že výdaj ľadu nefunguje, keď sú otvorené dvere
Zatvorte dvere mraziaceho priestoru a/alebo skontrolujte, či je
mrazničky alebo keď nádoba na ľad nie je nainštalovaná správne. nádoba na ľad nainštalovaná správne.
Pri stlačení páčky dávkovač
nevydáva ľad.
Pri stlačení páčky dávkovač
nevydáva vodu
Zrušte funkciu (pozrite Stručnú príručku).
Prepnite druh ľadu z "kocky" na "drvený" alebo naopak (iba na
niektorých modeloch), čím sa prípadné veľké kusy ľadu odstránia.
Ak dávkovač napriek tomu nevydáva ľad, počkajte dve minúty a
Mohli sa vytvoriť veľké kusy ľadu: ak ste dávkovač ľadu dlhodobo postup zopakujte.
nepoužívali, ľadové kocky sa mohli spojiť.
Zásobníkom ľadu trochu potraste, aby sa kocky ľadu oddelili a
aby sa zvýšila jeho kapacita. Odporúča sa starý ľad vyhodiť a
vyrobiť nový.
Páčka dávkovača mohla ostať stlačená príliš dlho.
Počkajte približne 3 minúty, aby sa umožnilo obnovenie činnosti
motora výrobníka ľadu.
Pri prvom výdaji je nevyhnutné počkať 15-20 sekúnd, aby sa
naplnil okruh.
Počkajte, kým sa okruh nenaplní.
Mohla by byť aktívna funkcia "Detská poistka" alebo
"Zablokovanie dávkovania ľadu/vody".
Zrušte funkciu (pozrite Stručnú príručku).
Skontrolujte pokyny na inštaláciu filtra na vodu, aby ste sa uistili,
Filter na vodu môže byť zanesený alebo nesprávne nainštalovaný že filter je správne vložený a že nie je zanesený. Ak problém
nezávisí od inštalácie alebo zanesenia, poraďte sa s odborníkom.
V oblasti dávkovača ľadu/vody
je skondenzovaná voda
Funkciu zapnite stlačením vypínača zariadenia proti kondenzácii
Možno je vypnuté zariadenie proti kondenzácii vody na dávkovači
vody oblasti dávkovača ľadu/vody (zvýraznené šípkou na obrázku
(v závislosti od modelu)
vedľa), v závislosti od modelu.
Na dverách je skondenzovaná
voda.
Možno je vypnutá funkcia proti kondenzácii vody na dverách (v
závislosti od modelu)
Automatický výrobník ľadu je
hlučný.
Vzhľadom na to, že spotrebič je vybavený automatickým
výrobníkom ľadu, možno bude počuť bzučanie (z vodného
ventilu), kvapkanie vody a zvuk ľadu padajúceho do zásobníka.
Zrušte funkciu (pozrite Stručnú príručku).
GB
Aby ste zvukové znamenie zrušili, stlačte tlačidlo na zrušenie alarmov.
Predtým ako sa dosiahne teplota vhodná na uskladnenie bežnej
náplne spotrebiča, treba počkať 2-3 hodiny.
Bude nevyhnutné vymeniť filter (pozrite Stručnú príručku).
Zrušte funkciu (pozrite Stručnú príručku).
D
Tento alarm sa môže aktivovať pri prvom použití spotrebiča.
Mohla by byť aktívna funkcia "Detská poistka" alebo
"Zablokovanie dávkovania ľadu/vody".
Je to normálny jav v teplom prostredí a keď je v činnosti
kompresor.
Ak nie je možné použiť ovládací Mohla by byť aktívna funkcia "Detská poistka", "Zablokovanie
panel: každému stlačeniu tlačidla
tlačidiel" alebo "Zablokovanie dávkovača ľadu/voda".
zodpovedá zvukový signál.
Aby ste zvukové znamenie zrušili, stlačte tlačidlo na zrušenie
alarmov. Pred konzumovaním potravín skontrolujte ich stav.
Farba symbolu "Antibakteriálny Životnosť antibakteriálneho filtra sa ukončila (ak je k
filter" je červená a/alebo bliká. dispozícii).
Automatický výrobník ľadu
nefunguje.
V teplom prostredí alebo pri vysokej teplote v miestnosti je
normálne, že motor ostane zapnutý dlhšie. Okrem toho, ak ostali
dvere dlho otvorené alebo ak ste do spotrebiča vložili veľké
množstvo potravín, motor bude v činnosti dlhšiu dobu, aby sa
vychladilo jeho vnútro.
Vnútorné svetlo nesvieti.
Symbol "Otvorené dvere
priestoru" bliká a počuť zvukové
znamenie (ak je k dispozícii)
• Zrušte funkciu (pozrite Stručnú príručku).
Bliká červená kontrolka
prerušenia elektrického
napájania a teplotný displej
mrazničky, aktivuje sa zvukové
znamenie (ak je k dispozícii).
Riešenia
Alarm pri prerušení elektrického napájania. Aktivuje sa pri
dlhšom prerušení elektrického napájania, ktoré spôsobilo
zvýšenie teploty v mraziacom priestore. Hodnota, ktorá bliká na
displeji mrazničky, je najvyššia dosiahnutá teplota počas
prerušenia elektrického napájania.
N
DK
FIN
PL
CZ
SK
H
RUS BG
RO
Funkciu zapnite stlačením vypínača zariadenia
proti kondenzácii vody v oblasti dávkovača
ľadu/vody (zvýraznené šípkou na obrázku
vedľa), v závislosti od modelu.
Podľa potreby vypnite automatický výrobník ľadu (pozrite Stručnú
príručku), v závislosti od modelu.
02/10 - Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool, USA - © Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2010. All rights reserved.
Možné príčiny
Predtým, ako zavoláte servisné stredisko, pokúste sa vyriešiť problém sami použitím nasledujúcich odporúčaní.
S výhradou zmien - Printed in Italy
Čo robiť, ak ...
SK
5019 315 01044
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising