Indesit | FT M11 72 EU | Setup and user guide | Indesit FT M11 72 EU Användarguide

Indesit FT M11 72 EU Användarguide
8
Snabbguide
3’’
TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN
WHIRLPOOL.
För en bättre kundservice, registrera din apparat på
www.whirlpool.eu/register
2
Läs säkerhetsinstruktionerna noga
innan du använder apparaten. 3
h
4
KONTROLLPANEL
5
6
På/av-knapp (nollställning om knappen hålls
nedtryckt)
2 Programväljare
3 Start/Paus
7
1
Knappar Alternativ*
4 Torkning
5 Startfördröjning
6 Tidsinställd torkning
7 Programslut
8 Snabbtvätt (Knappspärr om knappen hålls
SV
9
1
3’’
8
3’’
3
h
2
4
nedtryckt)
9 Fresh care+ (Ljudlös om knappen hålls nedtryckt)
5
6
7
*Anmärkning: vissa modeller kan ha text i stället för ikoner
INDIKATORER
Torkning:
Stryktorrt Hängtorrt - Skåptorrt Extra torrt
Cykelfas:
Torkning - Avkylning - Programslut
Töm vattentanken Rengör Luckfiltret Rengör det undre filtret
Konsultera avsnittet om Problem och åtgärder:
Trasig: Kontakta service. DEMO Demo.
FÖRSTA ANVÄNDNINGEN
Se till att vattentanken är korrekt insatt. Se till att
tömningsslangen på baksidan av torktumlaren är korrekt
fastsatt, antingen till torkarens vattentank eller till ditt
avloppssystem hemma.
Torktumlaren bör installeras i en omgivande rumstemperatur av
mellan 20 till 23°C för optimal prestanda. Den kommer dock att
fungera i fall rumstemperaturen är mellan 14 och 30°C. Innan du
använder torktumlaren, kontrollera att den stått i vertikalt läge i
minst 6 timmar.
DAGLIG ANVÄNDNING
PROGRAM
Eko bomull
Max last*
Standardprogram för bomull, lämpligt för torkning av normalvåt
bomullstvätt. Det är det mest energisnåla programmet för att torka
bomullstvätt. Värdena i energitabellen baseras på detta program.
Blandat
kg 4 Detta program är idealiskt för att torka både bomull och
syntetiska material tillsammans.
Sängkläder
Max last*
För att torka bomullslakan.
Skjortor
kg 3 Detta program är avsett för skjortor i bomull eller bomull/
syntetblandning.
Sport
kg 4 För att torka sportplagg av syntetmaterial eller bomull.
Dun För att torka skrymmande plagg som t.ex. en enstaka dunjacka.
Jeans
kg 3 För att torka normalsmutsiga jeans och plagg av starkt material
som byxor och jackor.
Lättstruket
Denna cykel tänjer ut plaggens fibrer och underlättar strykning
och vikning; ska ej användas på våta plagg. Lämpar sig för små
mängder plagg i bomull eller bomullsblandning.
Uppfräschning
Kort program som lämpar sig för att fräscha upp fibrer och plagg
genom emission av frisk luft. Ska inte användas på våta plagg.
Kan användas med alla tvättmängder, men det är mest effektivt med
små mängder.
De mått som anges här gör att apparaten kan bibehållas
i OPTIMALT skick. Kom ihåg att tömma vattentank efter
varje torkningscykel. Kom i håg att rengöra filtren efter
varje torkningscykel. (Konsultera sektionen Skötsel och
Underhåll)
1. Öppna luckan och lägg i tvätten; respektera anvisningarna på
plaggens etiketter och de högsta belastningar som anges i
programmsektionen. Fickorna ska tömmas. Kontrollera att tvätten
inte fastnar mellan luckan och/eller luckfiltret.
2. Stäng luckan.
3. Tryck på knappen På/Av.
4. Välj programm beroende på typ av tvätt.
5. Välj alternativ om så behövs.
6. För att starta cykeln tryck på knappen Start/Paus.
7. Torkningscykelns slut anges av en ljudsignal. En indikator på
kontrollpanelen anger cykelns slut. Ta omedelbart ut tvätten för
att förhindra att den skrynklas.
8. Slå av maskinen genom att trycka på knappen På/Av, öppna
luckan och ta ut tvätten. Om maskinen inte stängs av manuellt,
släcks apparaten automatiskt cirka en kvart efter cykelns slut för
att spara energi.
Om man inte utför detta moment meddetsamma, så är vissa
*MAX LAST 7 Kg (Torr tvätt)
maskiner och/eller vissa program/alternativ utrustade med ett
skrynkelfritt system. Efter avslutad torkning roterar korgen under
kanmellanrum
ladda ner Säkerhetsinstruktioner,
Bruksanvisning,
Produktblad och Energidata genom att:
några timmar med Du
jämna
för att förhindra att tvätten
xxxx
TVÄTTETIKETTER
•
Besöka vår webbsida docs.whirlpool.eu
skrynklas.
Kontrollera plaggens etiketter, i synnerhet när de läggs in första
• brytas
Använda
QR-koden
Om strömmen skulle
måste
du trycka på knappen Start/Paus
i torktumlaren.
Nedan anges
de vanligaste symbolerna:
•
Eller kontakta vår kundservice (Se telefonnumretgången
i garantihäftet).
När du kontaktar
vår kundservice,
för att starta om cykeln.
ange koderna som står på produktens typskylt.
Kan torkas i torktumlare.
xxxxxxxxxxxx
ÖPPNING AV LUCKAN UNDER CYKELN
Det går att öppna luckan när apparaten är i funktion. Efter att
du stängt luckan, måste du trycka på knappen Start/Paus för att
starta om torktumlaren.
Kan inte torkas i torktumlare.
Kan torkas med hög temperatur.
Ska torkas med låg temperatur.
Programmens längd beror på tvättmängd, tygsort,
tvättmaskinens centrifugeringshastighet och andra valda
alternativ. På modeller med display visas cyklens längd
på kontrollpanelen. Återstående tid övervakas ständigt och
modifieras under torkningscykeln för att ge den bästa möjliga
förutsägelsen.
Snabbtvätt 30'
kg 0,5
För att torka bomullsplagg, som centrifugerats på hög
hastighet i tvättmaskin.
Kulörtvätt
Max last*
Skonskamt torkningsprogram som lämpar sig för kulörtvätt.
Silke
kg 0,5 Mild torkning av sidenplagg.
Ylle kg 1 För torkning av ylleplagg. Det rekommenderas att vända
plagget ut och in före torkning. Låt de tjocka kanterna torka på
naturligt sätt, om de fortfarande skulle vara fuktiga.
Ömtåliga plagg
kg 2 För att torka ömtålig tvätt som kräver en mild behandling.
Syntet
kg 4 För att torka tvätt som består av syntetfibrer.
ALTERNATIV
Efter att du valt program, kan du ställa in olika alternativ vid
behov.
Torkning
Tryck upprepade gånger på den tillhörande knappen för att
uppnå en annan fuktighetsnivå på tvätten. En indikator anger den
nivå du håller på att välja.
Stryktorrt: mycket skonsam torkning. Användbar för att
underlätta strykning av plaggen omedelbart efter cykelns slut.
Hängtorrt: en nivå som studerats för ömtåliga plagg; klara att
hängas upp.
Skåptorrt: tvätten är klar att vikas ihop och läggas in i skåpet.
Extra torrt: används för plagg som ska tas på direkt efter
cykeln.
Tidsinställd torkning
Detta alternativ gör att du kan ställa in torkningstiden. Tryck
upprepade gånger på den tillhörande knappen för att ställa in
den önskade torkningstiden. En indikator på kontrollpanelen
anger den tid du håller på att välja.
Startfördröjning
h
Detta alternativ gör att du kan ställa in en fördröjning i
förhållande till cykelns start.
Tryck upprepade gånger på den tillhörande knappen tills du når
den önskade fördröjningen. Efter att den högsta valbara tiden
uppnåtts, återställs alternativet om du trycker en gång till på
knappen. En indikator på kontrollpanelen anger den tid du håller
på att välja. Efter att knappen start/paus tryckts in: Maskinen
anger den tid, som återstår tills cykeln startar.
Om luckan öppnas igen efter stängning måste du trycka på nytt
på knappen start/paus.
Snabbtvätt
Möjliggör en snabbare torkning.
ALTERNATIVKNAPPAR
Dessa knappar används för att personalisera det valda
programmet efter dina egna behov.
Alla optioner är inte tillgängliga för alla program. Vissa
optioner är oförenliga med de program som tidigare ställts
in. Oförenlighet anges med en ljudsignal och/eller blinkande
indikatorer. Om alternativet är tillgängligt förblir indikatorn
för det valda alternativet tänd. Vissa alternativ kan finnas kvar i
programmets minne om de valts under föregående torkning.
Fresh care+
Om tvätten lämnas inne i korgen efter cykelns slut utsätts
den för spridning av bakterier. Detta alternativ gör att denna
spridning minskas genom temperaturkontroll och korgrotation.
Denna behandling varar i högst 6 timmar efter att det inställda
programmet avslutats. Om detta alternativ valts vid föregående
torkning sparas det i minnet.
Om detta alternativ används tillsammans med fördröjd start
läggs anti-skrynkelbehandlingen (genom rotation av korgen med
jämna mellanrum) till även vid den fördröjda startfasen.
Knappspärr
Detta alternativ gör att maskinens kommandon inte kan
användas, med undantag för knappen på/av.
Med tänd maskin:
• för att aktivera alternativet ska knappen hållas intryckt tills den
tillhörande indikatorn tänds.
• för att avaktivera alternativet ska knappen hållas intryckt tills den
tillhörande indikatorn släcks.
Om detta alternativ valts vid föregående torkning sparas det i
minnet.
Ljudlös
Detta alternativ gör att du kan avaktivera kontrollpanelens
ljudsignaler. Fellarmen förblir dock aktiva.
• för att aktivera alternativet ska knappen hållas intryckt tills den
tillhörande indikatorn tänds.
• för att avaktivera alternativet ska knappen hållas intryckt tills den
tillhörande indikatorn släcks.
Programslut
Detta alternativ aktiverar en långvarig ljudsignal vid avslutad
cykel. Aktivera det om du inte är säker på att du hör det normala
ljudet vid avslutad cykel. Om detta alternativ valts vid föregående
torkning sparas det i minnet.
Programmet för torktumling av ull I
denna maskin har blivit godkänd av The
Woolnark Company gällande torkning
av ullplagg märkta “handtvätt” förutsatt
att plaggen torkas enligt instruktioner
från tillvekare av denna maskin .Följ
plaggens instruktioner för skötselråd.
M1762
.
. Symbolen Woolmark är ett
certifierat varumärke i många länder.
Snabbguide
TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN INDESIT.
SKÖTSEL
För enOCH
bättreUNDERHÅLL
kundservice, registrera din apparat på
TRANSPORT OCH HANTERING
SV
Läs säkerhetsinstruktionerna
nogaatt
innan
dutag
använder
apparaten.
Lyft aldrig torktumlaren genom
greppa
i toppskivan.
Kopplawww.indesit.eu/register
bort torktumlaren från elnätet under rengöring och
underhåll.
1. Ta ut stickkontakten.
Vattenuppsamlingstanken ska tömmas efter varje cykel 2. Kontrollera att luckan och vattentanken är ordentligt stängda.
3. Om tömningsslangen är ansluten till ditt avloppssystem,
(se fig. A).
Dra ut behållaren från torktumlaren och töm den i handfatet eller i fäst tömningsslangen på torktumlarens baksida igen (se
något annat lämpligt avlopp och sätt sen tillbaka den på rätt sätt. Installationsanvisningar).
Använd inte torktumlaren utan att först ha satt tillbaka behållaren
på sin plats.
Energiförbrukning
Rengöring av luckfiltret efter varje cykel (se fig. B).
Avstängt läge (Po) - Watts
0.50
Dra ut filtret och rengör det. Avlägsna eventuella luddrester från
Kvarlämnat läge (PI) - Watts
1.00
filtrets yta under rinnande vatten eller med dammsugare. För
bästa resultat bör alla filter torkas innan de sätts tillbaka på sin
Program
Kg
kWh
Minuter
plats. Använd inte torktumlaren utan att först ha satt tillbaka filtret
på sin plats.
7
1.61
180
Eko Bomull*
Gör så här för att ta bort luckfiltret:
3.5
1.03
126
Eko Bomull
1. Öppna luckan och dra filtret uppåt.
Syntet
4
0.73
95
2. Öppna filtret och rengör alla delar från ludd. Sätt tillbaka det på
rätt sätt; kontrollera att filtret förts in helt i höjd med torktumlarens
* Viiteohjelma energiatehomerkille, joka sopii tavallisten märkien
packning.
puuvillatekstiilien kuivaukseen. Se on energiankulutuksen kannalta
tehokkain ohjelma märän puuvillapyykin kuivaukseen. (Ursprunglig
Rengöring av det undre filter när den tillhörande
standardkonfigurering).
indikatorn tänds (se fig. C).
Dra ut det undre filter och rengör det. Avlägsna eventuella
Värmepumpsystem
luddrester från filtrets yta under rinnande vatten eller med
Värmepumpen innehåller gas med växthuseffekt, som befinner
dammsugare. Det rekommenderas dock att man rengör
sig i en hermetiskt sluten enhet. Denna slutna enhet innehåller
detta filter efter varje cykel för att optimera torkningens
0.18 kg gas R134a F. GWP = 1430 (1 t C02).
prestanda. Använd inte torktumlaren utan att först ha satt
tillbaka filtret på plats.
Gör så här för att ta bort det undre filtret:
1. Öppna den undre luckan.
2. Ta tag i handtaget och dra ut det undre filtret.
3. Öppna filtrets bakre vägg och avlägsna eventuellt ludd från
nätets interna yta.
4. Rengör det undre filtrets insida, men undvik att röra vid
lamellerna.
5. Stäng det undre filtrets bakre vägg och för in det. Kontrollera
att det sitter perfekt på sin plats.
6. Sänk filtrets handtag och stäng den undre luckan.
7. Kontrollera att luftintagets galler är fritt.
Filtren är grundläggande komponenter vad torkningen
beträffar. Deras funktion är att samla upp det ludd, som
formas under torkningen. Om filtren skulle täppas till,
äventyras luftflödet inne i torktumlaren; torkningstiden
förlängs, energiförbrukningen ökar och det kan uppstå
skador på torktumlaren. Om dessa ingrepp inte utförs
korrekt kan det hända att torktumlaren inte startar.
PRODUKTBESKRIVNING
1.
2.
3.
4.
Vattenuppsamlingstank
Luftintagets galler
Undre filter
Luckfilter
A
1
B
C
Du kan ladda ner Säkerhetsinstruktioner, Bruksanvisning, Produktblad och Energidata genom att:
•
Besöka vår webbsida docs.indesit.eu
•
Använda QR-koden
•
Eller kontakta vår kundservice (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice,
ange koderna som står på produktens typskylt.
4
2
3
xxxx
xxxxxxxxxxxx
SV
Snabbguide
TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN
WHIRLPOOL.
PROBLEM
OCH ÅTGÄRDER
LäsFelen
säkerhetsinstruktionerna
noga
innan
du använder
apparaten.
För en bättrenedanstående
kundservice, registrera
din apparat
på
Vid fel kontrollera
lista innan
du kontaktar
service.
är ofta obetydliga och kan
lösas
på några
få minuter.
www.whirlpool.eu/register
Fel
Möjlig orsak
Kontakten sitter inte i uttaget
Torktumlaren
tänds inte
Uttaget är trasigt
Strömmen har brutits
Vänta tills strömmen återställts
Luckan är öppen
Stäng luckan
I maskiner med denna funktion: vänta tills den inställda fördröjningen
avslutats eller stäng av maskinen för att göra om inställningen.
Konsultera sektionen Alternativ.
En fördröjning av cykelns start har ställts in
Torktumlaren
startar inte
Torkningstiderna är mycket
långa
Lösning
Sätt i kontakten i uttaget
Prova att ansluta en annan hushållsapparat till samma uttag.
Använd inga elektriska anslutningsenheter typ adaptrar eller
förlängningssladdar
Knappen Start/Paus har inte tryckts in för att
starta programmet
Tryck på knappen Start/Paus
På maskiner, som är utrustade med knapplås,
har detta alternativ införts.
Tillräckligt underhåll har inte urförts.
Konsultera sektionen Alternativ och, om knapplåset är aktivt, ta bort
alternativet Det räcker inte att slå av maskinen för att ta bort detta
alternativ
Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL och utför de
beskrivna ingreppen.
Det inställda programmet, tiden och/eller
torkningsnivån lämpar sig inte för den typ eller
den mängd tvätt som lagts i torktumlaren.
Konsultera sektionen program och alternativ för att hitta de program
och alternativ, som lämpar sig för denna typ av tvätt
Plaggen är för våta
Utför en tvättcykel med högre centrifugeringsvarv för att eliminera så
mycket vatten som möjligt.
Torktumlaren kan vara överbelastad
Konsultera sektionen program för att verifiera max belastning för
varje program
Programmet har Strömmen kan ha brutits.
inte avslutats
Tända eller blinkande indikatorer
Om strömmen brutits måste knappen Start/Paus tryckas in för att
starta cykeln på nytt.
Vattentank
Vattenuppsamlingstank är full
Töm vattentanken. Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL.
Luckfilter och/
eller det undre
filter *
Fel på det luftflöde som krävs för att maskinen
ska kunna fungera
Rengör luckfilter, det undre filter och kontrollera att luftintagets galler
är fritt. Om dessa ingrepp inte utförs korrekt kan torktumlaren skadas.
Undre filter*
Det undre filter behöver rengöras
DEMO
Cykeln varar
i några få
minuter.
Torktumlaren befinner sig i läge DEMO.
Indikatorn DEMO är tänd.
Förekomst av
skiftnyckelsymbolen anger ett
fel.
Maskinens sensorer har läst av ett fel.
Utför rengöring av det undre filter. Konsultera sektionen SKÖTSEL
OCH UNDERHÅLL.
Ta bort läget Demo. Följande ingrepp ska utföras i följd och utan
pauser. Slå på maskinen och slå sen av den. Tryck på knappen Start/
Paus tills en ljudsignal hörs.
Slå på maskinen igen. Indikatorn “DEMO” blinkar och slås sen av.
Släck torktumlaren och koppla bort den från elnätet. Öppna luckan
omedelbart och ta ut tvätten, så att värmen kan skingras. Vänta i cirka
15 sekunder. Anslut torktumlaren till elnätet, lägg i tvätten och starta
torkningscykeln.
Om problemet kvarstår, kontakta service och meddela de
bokstäver och nummer som visas på displayen.
Till exempel F3 och E2
Anmärkning: vissa modeller är självrengörande: dessa är inte utrustade med undre filter, konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
Du kan ladda ner Säkerhetsinstruktioner, Bruksanvisning, Produktblad och Energidata genom att:
•
Besöka vår webbsida docs.whirlpool.eu
•
Använda QR-koden
•
Eller kontakta vår kundservice (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice,
ange koderna som står på produktens typskylt.
W11391525
08/2019
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising