Whirlpool | US 20RU | Instruction for Use | Whirlpool US 20RU Упътване за употреба

Whirlpool US 20RU Упътване за употреба
315_02017_BG
20-04-2007
14:50
Pagina 292
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
ПPЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УPЕДА
СЪВЕТИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА
СPЕДА
ОБЩИ ПPЕДПАЗНИ МЕPКИ И
ПPЕПОPЪКИ
ПРИ НЕУПОТРЕБА НА УРЕДА
ОБСЛУЖВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ
КАК СЕ СЪХРАНЯВАТ, ЗАМРАЗЯВАТ И
РАЗМРАЗЯВАТ ПРОДУКТИТЕ
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪТРЕШНИТЕ
КОМПОНЕНТИ
КАК СЕ ПОЛЗВА УРЕДЪТ
УПОТРЕБА НА ДИСТРИБУТОРА ЗА ЛЕД И
ВОДА
ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО ЗА
ЛЕД
СМЯНА НА ПАТРОНА НА ФИЛТЪРА НА
ВОДАТА
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
СЕРВИЗ ЗА ПОДДPЪЖКА
292
315_02017_BG
20-04-2007
14:51
Pagina 293
ПPЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УPЕДА
Изделието, с което сте се сдобили, е
електроуред и е предназначено
изключително за домашна употреба.
След като сте разопаковали уреда,
уверете се, че той не е повреден и вратите
се затварят плътно. За евентуални
повреди съобщавайте на доставчика в
срок от 24 часа.
Препоръчва се да се изчака поне два часа
преди включването на уреда в мрежата, за
да стане охладителната верига напълно
ефективна.
Инсталирането и свързването към
електрическата мрежа трябва непременно
да се извършат от квалифициран техник,
съгласно инструкциите на производителя и
действащите местни норми за безопасност.
Почистете вътрешността на уреда преди
употреба.
СЪВЕТИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА
СPЕДА
1. Опаковка
Опаковъчният материал може да се
рециклира 100% и е маркиран със знака за
рециклиране. Когато го изхвърляте, спазвайте
местните норми. Опаковъчният материал
(полиетиленови пликове, части от полистирол
и др.) трябва да се съхранява далеч от
достъп на деца, тъй като представлява
потенциален източник на опасност.
2. Изхвърляне за отпадъци
Уредът е произведен от материали, годни за
рециклиране. Този уред е маркиран в
съответствие с Европейска директива
2002/96/ЕО “Електрическо и електронно
оборудване за отпадъци” (WEEE). Като се
грижи този уред да бъде изхвърлен по
правилен начин, потребителят допринася за
предотвратяването на възможни негативни
последствия за околната среда и здравето.
Символът
върху изделието или върху
документите, приложени към изделието,
показва, че това изделие не бива да се
третира като битови отпадъци. Вместо това,
то трябва да се предава в специализиран
пункт за рециклиране на електрическо и
електронно оборудване.
При изхвърлянето му направете уреда
негоден за употреба, като отрежете
захранващия кабел, свалите вратите и
рафтовете, така че да не може деца лесно да
влязат вътре в хладилника. Изхвърлете го,
като спазвате местната нормативна уредба за
изхвърляне на отпадъци и го предайте в
съответните центрове за отпадъци, като не го
оставяте без надзор дори за няколко дни, за
да не възникне опасност за дете. За
поподробна информация за третирането,
възстановяването и рециклирането на това
изделие се обърнете към вашата местна
градска управа, към вашата служба за
изхвърляне на битови отпадъци или към
магазина, откъдето сте закупили изделието.
Информация:
Този уред не съдържа CFC. Хладилната
система съдържа R134a (HFC) или R600a (HC)
(вж. табелката с данни, поставена вътре в
уреда).
За уредите с изобутан (R600a): Изобутанът е
природен газ без въздействие върху околната
среда, който обаче е възпламеним. Затова е
необходимо да се уверите, че тръбите на
хладилната система не са повредени.
Декларация за съответствие
• Този уред е предназначен за съхраняване
на хранителни продукти и е произведен в
съответствие с нормативната наредба (CE)
N°. 1935/2004.
• Този уред е замислен, произведен и
предлаган на пазара в съответствие с:
- цели за безопасност на Директива "Ниско
напрежение" 2006/95/ЕО (които заместват
73/23/ЕИО и последващите изменения и
допълнения);
- изискванията за защита на Директива
“EMC” 89/336/ЕИО,
допълнена и изменена с Директива
93/68/ЕИО.
Електротехническата
безопасност на изделието
е гарантирана само ако той
е правилно свързан към
ефективно заземително
устройство в съответствие
със закона.
293
315_02017_BG
20-04-2007
14:51
Pagina 294
ОБЩИ ПPЕДПАЗНИ МЕPКИ И
ПPЕПОPЪКИ
ИНСТАЛИРАНЕ
• Преместването а разполагането на уреда
трябва да се извършва от двама души
или повече.
• При преместване внимавайте да не
повредите подовата настилка (напр.
паркет).
• По време на инсталирането внимавайте
уредът да не повреди захранващия
кабел.
• Внимавайте уредът да не е разположен
близо до източник на топлина.
• За да се осигури правилна вентилация,
оставете място от двете страни и над
хладилника.
• Поддържайте свободни от пречки
вентилационните отвори на корпуса на
уреда.
• Внимавайте да не повредите тръбите на
хладилната система на хладилника.
• Инсталирайте и нивелирайте уреда
върху подова настилка, която е в
състояние да издържи теглото му, и в
помещение, подходящо за размерите и
употребата му.
• Разположете уреда на сухо и добре
проветрено място. Уредът е
предназначен за работа в условия, при
които температурата се движи в
следните интервали, като
функционирането му съответства на
класа, посочен на табелката с данни:
уредът може да не функционира
правилно, ако се остави да действа
дълго време при температура, която е
над или под предвидения температурен
интервал.
Климатичен
клас
SN
N
ST
T
Темп. ок.ср. Темп. ок.ср.
(°C)
(°F)
От 10 до 32 От 50 до 90
От 16 до 32 От 61 до 90
От 16 до 38 От 61 до 100
От 16 до 43 От 61 до 110
• Проверете дали напрежението на
табелката с данни отговаря на
напрежението в жилището ви.
• Не използвайте адаптери, удължители
или разклонители.
• За свързване към водопроводната
мрежа използвайте приложената тръба
към новия уред, а не използвайте
тръбата, останала от предишния уред.
• Захранващият кабел може да се поправя
или сменя само от упълномощено лице.
• Изключването на уреда от
електрическата мрежа става или чрез
изваждане на щепсела от контакта, или
чрез двуполюсен прекъсвач, разположен
над контакта.
294
БЕЗОПАСНОСТ
• Не съхранявайте и не използвайте
бензин или други запалителни течности
и газове в близост до уреда и други
електродомакински уреди. Парите, които
се отделят, може да предизвикат пожар
или избухване.
• Не използвайте механични,
електрически или химически средства за
ускоряване на процеса на
обезскрежаване, с изключение на
препоръчваните от производителя.
• Не използвайте и не поставяйте
електроуреди във вътрешността на
отделенията на уреда, ако те не са от
тип, изрично препоръчван от
производителя.
• Уредът не е предназначен за употреба
от малки деца или немощни лица без
надзор.
• За да се избегне риск от затваряне и
задушаване на деца във вътрешността
на уреда, не им позволявайте да играят
или да се крият в уреда.
• Не поглъщайте течността (атоксична),
съдържаща се в охлаждащите
пакетчета, ако има такива (при някои
модели).
• Не яжте кубчета лед или близалки
веднага след изваждането им от
фризера, защото може да предизвикат
“студени изгаряния”.
УПОТРЕБА
• Преди да извършите каквато и да било
операция по обслужване и почистване,
извадете щепсела от контакта или
изключете общото захранване.
• Всички уреди, снабдени с устройства за
получаване на лед и дозатори на вода,
трябва да се свържат с водопроводна
мрежа, по която тече изключително
питейна вода (при налягане на
водопроводната мрежа между 0,17 и 0,81
MPa (1,7 и 8,1 бара). Устройствата за
получаване на лед и/или вода, които не
са директно свързани с водопровода,
трябва да бъдат напълвани единствено с
питейна вода.
• Използвайте отделението на хладилника
само за съхраняване на пресни
продукти, а отделението на фризера
само за съхраняване на замразени
продукти, замразяване на пресни
продукти и получаване на кубчета лед.
• Не поставяйте в отделението на
фризера стъклени съдове с течност,
защото може да се пръснат.
Производителят не носи никаква
отговорност, ако не бъдат спазвани
предпазните мерки, указани погоре.
315_02017_BG
20-04-2007
14:51
Pagina 295
ПРИ НЕУПОТРЕБА НА УРЕДА
При прекъсване максимално до 24 часа
Дръжте вратите на уреда затворени. По този начин храните ще останат студени колкото
се може по-дълго.
За повече информация вижте главата “Как се ползва уредът”, точката “Аларма blackout”.
При неупотреба на уреда
- Изключете уреда от електрическото захранване.
- Изпразнете уреда, ако отсъствието превишава три седмици.
- Ако уредът е снабден с устройството за автоматично образуване на лед:
1. Затворете водното снабдяване за устройството за автоматично образуване на лед
поне един ден преди това.
2. Изпразнете съда за парчетата лед.
- Дръжте леко притворени вратите на уреда, дотолкова че въздухът да циркулира вътре
в отделенията. По такъв начин се предотвратява образуването на мухъл и лоши
миризми.
ОБСЛУЖВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ
• Преди да извършите каквато и да било операция по
обслужване и почистване, извадете щепсела от контакта
или изключете уреда от електрическата мрежа.
• Почиствайте периодично уреда с кърпа и разтвор от
топла вода и неутрални детергенти, специфични за
почистването вътрешността на хладилника.
• Не използвайте миялни или абразивни препарати. Не
почиствайте частите на хладилника с възпламеними
течности. Парите, които се отделят, може да предизвикат
пожар или избухване.
• Почиствайте външната страна на уреда и уплътнението
на вратите с мека кърпа, навлажнена с вода, и изсушете
с мека кърпа.
• Не използвайте пароструйни уреди за почистване.
• Препоръчваме почистването на кондензатора с
прахосмукачка, след като извадите челния цокъл (вижте
ръководството за употреба).
• Бутоните и дисплеят на командното табло (при някои
модели, на вратата на фризера) не трябва да се
почистват с препарати, съдържащи спирт и негови
производни, а със суха кърпа.
• Тръбите на хладилната система се намират в близост до
тавичката за обезскрежаване и може доста да се
нагорещят. Периодично почиствайте с прахосмукачка.
Смяна на ел. крушки
Внимание:
• Изключвайте редовно уреда от електрическото
захранване преди да смените ел. крушки
• Преди смяната извадете предпазния щит за
осветлението, ако е налице.След като завършите със
смяната, монтирайте отново предпазния щит.
• Ел. крушки вътре в уреда са от вида байонетни и трябва
да се вадят/поставят без да се отвъртват.
• Ел. Крушка на дистрибутора за лед и вода е от обикновен
вид с винт и може да се извади/вмъкне завъртвайки я.
Сменяйте ел. крушка с друга със същите качества, на
разположение в Сервиза за Техническо Обслужване и при
оторизираните продавачи.
295
315_02017_BG
20-04-2007
14:51
Pagina 296
КАК СЕ СЪХРАНЯВАТ, ЗАМРАЗЯВАТ И
РАЗМРАЗЯВАТ ПРОДУКТИТЕ
ВЪВЕДЕНИЕ
Важно е храните да се опаковат по такъв начин, че да се избегне навлизането на вода, влага и
кондензация; по такъв начин се избягва предаването на миризми или аромати от едно на друго
място на отделението на хладилника, като се улеснява подоброто съхраняване на замразени
храни. Препоръчва се да се използват пластмасови съдове с херметично затворени капачки,
алуминиево фолио, полиетиленов филм и опаковки от непромокаема пластмаса.
ЗАБЕЛЕЖКА:не поставяйте топли храни във фризера. Оставете топлите храни да се изстудят на
стайна температура за 30 минути, след това ги увийте в опаковката и ги замразете. Оставяйки
топлите храни да се изстудят преди замразяването им, спестява електрическия разход и удължава
живота на уреда.
ЗАПЕЧАТВАНЕ
Преди да запечатате храните в пакети, изведете от тях въздуха (течностите изискват място за
разширяване).
Завържете горната част на торбичката с конец. Поставете етикетче от вътрешната страна на
прозрачните пакетчета; за непрозрачните пакетчета използвайте самозалепващи етикетчета, които
поставяйте върху външната страна.
РАЗМРАЗЯВАНЕ
Ето няколко полезни съвета.
- СУРОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ: не размразявайте, а поставете направо във вряща вода и гответе, както
обикновено.
- МЕСО (големи парчета): размразете в отделението на хладилника, без да сваляте опаковката.
Преди готвене оставете на стайна температура за около два часа.
- МЕСО (малки парчета): размразете на стайна температура или гответе директно.
- РИБА: размразете в отделението на хладилника, без да сваляте опаковката, или гответе
директно преди пълното размразяване. При прекъсване на електричеството, фризерът поддържа
подходящата температурата за съхранение за около 12 часа; през време на този период
препоръчваме вратата на отделението да остане затворена. Не замразявайте повторно
продукти, които са размразени частично.
- ГОТВЕНИ ПРОДУКТИ: затоплете ги във фурната, без да ги вадите от алуминиевите съдове.
- ПЛОДОВЕ: размразете в отделението на хладилника.
ТАБЛИЦА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Времената на съхраняване варират в зависимост от качеството на продукта, типа на опаковката
(устойчивост на влажност и пари) и от температурата на съхраняване (дали трябва да е -18°C).
Категория храна
Месеца
ПЛОДОВЕ
Концентрирани плодови сокове
12
Плодове (общо)
8-12
Цитрусови плодове и пресни сокове
4-6
Категория храна
Месеца
МЕСО
Колбаси
4 седмици или помалко
Хамбургер
1
Говеждо, телешко, агнешко
2-3
ЗЕЛЕНЧУЦИ
Замразени от търговската мрежа
Домашно замразени
ПЕЧЕНИ
Говеждо
Агнешко и телешко
Свинско
Пресни колбаси
6-12
6-12
4-6
1-2
БИФТЕЦИ И ПЪРЖОЛИ
Говеждо
Агнешко, телешко, свинско
8-12
2-4
ЗАДУШЕНИ
Месо, птици и риба
РИБА
Мерлуза, камбала
Сьомга
Скумрия, костур
Подправена вече риба
Миди, стриди
Варена риба, раци
Сурови рачета
296
8
8-12
2-3
6
2-3
2-3
3
3-4
3-4
12
ПТИЦИ
Пиле или пуйка (цяла или парчета)
Патица и гъска
Птици, готвени в сос
Филе (без сос)
12
6
6
1
315_02017_BG
20-04-2007
14:51
Pagina 297
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
ОТДЕЛЕНИЕ НА ХЛАДИЛНИКА
A. Вътрешно осветление
B. Вътрешно осветление
C. Регулируем рафт
D. Полица – капак на чекмеджето
E. Чекмедже за зеленчуци
F. Регулиране на чекмеджето за
зеленчуци
G. Чекмедже месо/зеленчуци
H. Регулиране чекмедже месо/зеленчуци
I. Отделение за млечни продукти
J. Странични рафтове
K. Кутия 2 литра. с поставка за бутилки
L. Кутия 0,75 литра
M. Филтър за водата
ОТДЕЛЕНИЕ НА ФРИЗЕРА
N. Устройство за автоматично
получаване на лед
O. Стъклени полици / решетки (при някои
модели)
P. Чекмедже / долна кошница (при някои
модели)
Q. Чекмедже / горна кошница (при някои
модели)
R. Съд за кубчета лед
S. Странични рафтове фризер
T. Вътрешно осветление
297
315_02017_BG
20-04-2007
14:51
Pagina 298
РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪТРЕШНИТЕ
КОМПОНЕНТИ
Изваждане и обратно поставяне на рафтовете на отделението на хладилника и
фризера
Рафтовете може да се поставят според собствените ви изисквания. Стъклените рафтове
са достатъчно стабилни, за да издържат теглото на бутилки, кутии с мляко и тежки
хранителни продукти; при това внимавайте да не ги поставяте със сила. За изваждане на
рафтовете: дръпнете рафта до упор, повдигнете го и го извадете.
Изваждане на чекмеджето за плодове и зеленчуци или чекмеджето за месо:
1. издърпайте чекмеджето до упор;
2. като придържате с ръка отдолу, повдигнете чекмеджето и го извадете;
3. чекмеджето излиза от водачите и може да се извади докрай;
4. за да може да се извади докрай, чекмеджето трябва да се завърти: предният край
нагоре, задният край надолу.
Изваждане e поставяне на стъкления капак на чекмеджето
Повдигнете предната част на рамката на 10 см, като с другата ръка повдигнете задната
част на рамката и я извадете.
Извършете операцията в обратен ред за да поставите отново капака.
Забележка: И чекмеджетата, и капаците на отделението фризер могат да се вадят,
следвайки инструкциите за отделението хладилник.
Устройство за регулиране на температурата в
чекмеджето месо/зеленчуци
• Студеният въздух се насочва към вътрешността на
чекмеджето за месо посредством отвор, разположен
между отделението на хладилника и отделението на
фризера. По този начин температурата в чекмеджето
за месо се поддържа пониска по отношение на
останалата част на хладилника. Възможно е да се
регулира потокът на въздуха посредством поставения
плъзгач за регулиране.
• Ако желаете да съхраните зеленчуците в чекмеджето
за месо, преместете устройството за регулиране
навън, до настройката за зеленчуците. По този начин
ще се избегнат евентуалните увреждания поради
замразяването на зеленчуците.
Регулатор на влажността в чекмеджето за плодове и
зеленчуци
• Влагата вътре в чекмеджето за плодове и зеленчуци
може да се регулира чрез специалния плъзгач.
• Премествайки лостчето изцяло в дясно, влажният
въздух в чекмеджето ще се премахне напълно, за подоброто съхранение на плодовете и зеленчуците с
кора.
• Премествайки лостчето изцяло в ляво, влажният
въздух ще се поддържа в чекмеджето, за по-доброто
съхранение на зеленчуците с листа.
298
315_02017_BG
20-04-2007
14:51
Pagina 299
КАК СЕ ПОЛЗВА УРЕДЪТ
ПЪРВА УПОТРЕБА
Включете уреда към водопроводната и електрическата мрежа(вж. ръководството за
инсталиране).
При електрическото свързване дисплеят светва и се появяват всички икони за няколко
секунди. Непосредствено след това върху дисплея на фризера се визуализират две
мигащи чертички, докато дисплеят на хладилника указва температура 5°C
(предварително настроена в завода).
Аларменият индикатор за температурата
мига и звуковият сигнал продължава до
постигането на оптималните температури. За да прекъснете звуковия сигнал, натиснете
бутона Alarm Reset.
Аларменият индикатор за температурата
се изключва автоматически, когато
отделението фризер постигне правилната температура. За това се изисква различно
време, което зависи от различни фактори (колко често отваряте вратата, количеството
на съхраняваните храни, стайната температура); обикновено са необходими от 2 до 3
часа.
Забележка: Не е възможно да се променят или допълнят функциите на визуализация на
температурата до постигането на правилната температура.
299
315_02017_BG
20-04-2007
14:51
Pagina 300
КАК СЕ ПОЛЗВА УРЕДЪТ
УКАЗАНИЯ ЗА ИЗБОРА НА ФУНКЦИИ
Готовност
Тази функция служи за изключване на отделенията на хладилника и фризера. За да я
активирате, натиснете бутона stand-by за три секунди: и двата дисплея ще изгаснат и ще
светне чертичка върху левия дисплей. За да възстановите нормалното функциониране,
извършете същата процедура докато върху дисплея не се появят предварително
избраните температури.
Забележка: Важно е да се има предвид, че тази операция не изключва уреда от
електрозахранването.
Температура на отделението фризер
Идеалната температура, нагласена в завода е -18°C. Още щом отделението фризер
постигне правилната температура, тя се указва автоматически върху дисплея.
За да промените температурата, натиснете бутоните
до постигането на желаната
стойност, която ще се укаже върху дисплея.
Температура на отделението хладилник
Идеалната температура, нагласена в завода е 5°C
За да промените температурата, натиснете бутоните
стойност, която ще се укаже върху дисплея.
до постигането на желаната
Вкл./Изкл. (On/off ) лед
За да задействате образуването на лед, натиснете бутона Вкл./Изкл. (on-off) до
включването на една от двете икони:
. За да изключите функцията, повторете
процедурата докато и двете икони се изключат.
Ice mode
Тази функция дава възможност да се избере желания вид лед: натрошен
или на
кубчета
. За повече информация вижте главата “Употреба на дистрибутора за лед и
вода”.
Осветление на дистрибутора за лед и вода
Осветлението на дистрибутора може да се включи или изключи, натискайки бутона
разположен върху таблото или като натиснете един от двата лоста на дистрибутора; в
последния случай осветлението ще се изключи автоматически при прекратяването на
снабдяването с вода или с лед.
300
315_02017_BG
20-04-2007
14:51
Pagina 301
КАК СЕ ПОЛЗВА УРЕДЪТ
АЛАРМИ
Тези индикации се съобщават посредством звуков сигнал и визуални сигнализации.
Важно: За да изключите звуковия сигнал, натиснете бутона Alarm Reset.
Аларми за температурата на фризера
Задейства се звуков сигнал и символът
започва да мига, докато указанията за
температурата върху дисплея на фризера се сменят с две мигащи чертички. Включва се,
когато:
• уредът се свързва за първи път в електрическата мрежа или след като не е работил
известен период.
• Температурата на отделението на фризера не е подходяща.
• зареденото за замразяване количество храна е такова, че може да причини временно
нарастване на температурите.
• Вратата на фризера остане отворена за дълго време.
Забележка: Ако звуковият сигнал не се изключи, натискайки копчето Alarm Reset, той ще
се изключи автоматически след 10 минути.
Аларма black out
Тя се задейства когато се получи продължително прекъсване на тока, което е причинило
повишение на температурите в отделението фризер. Върху дисплея на фризера мига
максималната температура, постигната по време на спиране на тока. Едновременно се
задейства звуковият сигнал и започват да мигат алармените лампи
и
.
Важно: Препоръчва се да проверявате състоянието на съхранение на храните, преди да
пристъпите към консумацията им.
Аларма Отворена врата
Символът врата хладилник/фризер (или и двата) светва когато една или и двете врати на
уреда се отворят. Когато вратите останат отворени за повече от 2 минути, символът мига
и звуковият сигнал се задейства.
Аларма функциониране
Задействането на звуковия сигнал и визуализацията на букви върху дисплея указва
неизправност в уреда. Обърнете се към Службата по Обслужване и им кажете кода,
указан върху диплея на мястото на температурата.
301
315_02017_BG
20-04-2007
14:51
Pagina 302
КАК СЕ ПОЛЗВА УРЕДЪТ
ИКОНИ ФУНКЦИОНИРАНЕ
Функция 6то Чувство
Когато иконата светне, това означава че уредът функционира за да постигне
оптималните условия за съхранение.
Функцията се задейства автоматически когато:
• е било поставено значително количество храна за охлаждане и/или за замразяване.
• вратата на хладилника и/или на фризера е останала дълго време отворена.
• имало е дълго прекъсване на електрическия ток.
Символът остава да свети за времето, необходимо за автоматичното възстановяване на
оптималните условия за съхранение.
Индикатор термометър Listeria (при някои модели)
Този символ дава възможност да се проверява дали температурата на отделението
хладилник е подходяща за правилното съхранение на храните.
Ако индикаторът е включен и уредът функционира поне от 24 часа, това означава че
температурата вътре в отделението хладилник е правилна. В противен случай трябва да
се понижи нагласената иемпература и да се изчака 12 часа преди да проверите отново
визуално индикатора.
Антибактериален филтър
Този символ указва степента на изхабяване на антибактериалния филтър.
При закупуването на уреда и след смяната, съответстващата на филтъра икона* не свети
или свети в синьо. Когато иконата стане жълта, това означава че скоро трябва да
смените филтъра.
Когато иконата свети в червено, трябва да извършите смяната.
Важно: Смяната на антибактериалния филтър трябва да се извърши само след като
върху дисплея иконата
светне в червено. Сменете патрона и след това натиснете
бутона Alarm Reset докато иконата не престане да свети или не светне в синьо.
Филтър за вода
Този символ указва степента на изхабяване на водния филтър.
При закупуването на уреда и след смяната, съответстващата на филтъра икона светва в
синьо (или в зелено, при някои модели). Когато иконата стане жълта, това означава че
скоро трябва да смените филтъра.
Когато иконата свети в червено, трябва да извършите смяната.
Важно: Смяната на филтъра за вода трябва да се извърши само след като върху
дисплея иконата
светне в червено. Сменете патрона и след това натиснете бутона
Filter Reset докато иконата не не светне в синьо (или в зелено). Бутонът Filter Reset не
функционира, когато контролната лампа на филтъра свети вече в синьо (или в зелено).
Филтърът за вода е поставен под вратата на отделението фризер.
302
315_02017_BG
20-04-2007
14:51
Pagina 303
КАК СЕ ПОЛЗВА УРЕДЪТ
ФУНКЦИИ ПО ИЗБОР
Блокиране на бутоните
Тази функция позволява да се избегнат неволни промени в настройката или изключване
на уреда. Тя се наглася като натиснете едновременно бутоните
замразяване в ляво върху таблото и бутона
3 секунди, до включването на символа
за ускорено
vacation в дясно върху таблото за около
и задействането на звуков сигнал.
За да изключите функцията, повторете процедурата до изключването на символа.
Блокиране на клавиатурата устройство за автоматично образуване на лед
Тази функция дава възможност да се изключи снабдяването с лед и вода за по-голямо
удобство при почистването или за да се избегне случайната употреба. Наглася се, като
натиснете бутона Child Lock за 3 секунди до светването на символа
и
задействането на звуков сигнал.
За да изключите функцията, повторете процедурата до изключването на символа.
Забележка: Функцията за блокиране на клавиатурата не изключва уреда, устройството
за образуване на лед или осветлението от електрическия ток, а изключва просто
лостовете на дистрибутора.
Ускорено замразяване
Тази функция трябва да се включва преди пристъпването към замразяване на пресни
храни. Функцията се включва с натискане на бутона
: cъответната икона
светва.Функцията се изключва автоматически след 48 часа или неавтоматично,
натискайки отново бутона.
Отсъствие
Тази функция изключва охлаждането в отделението на хладилника в случай на
продължително отсъствие на потребителя. Функцията се задейства/изключва натискайки
бутона
: съответната икона светва и температурата на отделението хладилник
изчезва от дисплея, като се сменя с чертичка. За да възстановите нормалното
функциониранена отделението хладилник, повторете операцията.
След като сте включили функцията, е необходимо да извадите от отделението на
хладилника храните, които може да се развалят, и да държите вратата затворена, за да
може хладилникът да поддържа съответна температура и да избегнете образуването на
миризми.
303
315_02017_BG
20-04-2007
14:51
Pagina 304
УПОТРЕБА НА ДИСТРИБУТОРА ЗА ЛЕД И
ВОДА
Първа употреба
При първоначалната употреба на дистрибутора на лед и вода, първоначално получените
лед и вода могат да бъдат с неприятен вкус; трябва да ги изхвърлите.
Ice mode
Функцията е активирана, когато устройството за образуване на лед е включено; в такъв
случай съответстващата за леда икона свети.
Натиск върху бутона ice mode дава възможност да се избере символа, съответстващ на
желания вид лед (кубчета или натрошен), който съответно ще светне.
За изваждане на леда:
1. Натиснете бутона ice mode и изберете желания вид лед.
2. Натиснете с твърда чаша върху лостчето на дозатора за лед. Дръжте чашата близо до
отвора, от който излиза ледът, за да не излиза той извън чашата.
3. За да активирате дозатора на лед, е достатъчно да упражните лек натиск с чаша върху
лостчето. При натискане със сила не се получава побързо или пообилно излизане на
леда.
4. Препоръчва се чашата да се изважда бавно при спиране на получаването на лед, за да
се избегне излизане на леда навън.
5. Препоръчва се да не се използват много тънки чаши за събиране на леда.
Наливане на вода
Наливане на вода се извършва при среден натиск с чаша върху лоста на дозатора на
вода и се прекъсва при отпускане на лоста; в същото време се включва вътрешното
осветление на дозатора, като се изключва при отпускането на лостчето. Не е нужно да
натискате прекалено силно лостовете за задействането на дистрибутора. Силният натиск
не дава възможност на дистрибутора да функционира по-бързо или да произвежда поголеми количества.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО ЗА
ЛЕД
След като задействате хладилника, нужна е една нощ за да се образува първия лед. При
избора на натрошен лед, ледът се троши в момента. Тъй че е възможно ледът да излиза с
малко закъснение. Шумът, произведен от трошилката за лед е нормален и парчетата лед
могат да бъдат с различни размери. Когато се преминава от натрошен лед към лед на
кубчета, заедно с първите кубчета може да излезне и малко количество натрошен лед.
Нормалното образуване на лед е съставено от около 7-8 серии парчета лед в
продължение на 24 часа. Количеството и размерите на леда зависят от водното налягане
в мрежата; може да се увеличи образуването на лед, като се понижи нагласената
температура в отделението фризер.
Забележка: Ако са необходими големи количества лед, съветваме Ви да ги извадите
направо от съда на устройството за образуване на лед, а не от дистрибутора.
ВНИМАНИЕ: Може да се извади чекмеджето за леда от отделението фризер, за да се
увеличи употребяемото място. В такъв случай обаче, трябва да изключите
устройството за образуване на лед, в противен случай то ще продължи да образува
лед без прекъсване.
304
315_02017_BG
20-04-2007
14:51
Pagina 305
СМЯНА НА ПАТРОНА НА ФИЛТЪРА НА
ВОДАТА
1. Открийте главата на патрона на водния филтър,
поставен под вратата на отделението фризер.
Завъртете главата обратно на часовниковата стрелка,
докато се окаже във вертикално положение, и
извадете главата и патрона към долната решетка.
Забележка: Тъй като в патрона се съдържа вода,
възможно е тя да се излее.
1
2. Отстранете главата, като я извадите от стария
патрон. Главата се изважда надясно или наляво. НЕ
ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ГЛАВАТА.
3. Извадете новия патрон от опаковката и извадете
предпазителя от уплътнителния о – пръстен.
2
4. Поставете главата върху новия патрон, както е
показано.
5. Като държите главата във вертикално положение,
натиснете новия патрон към долната решетка до упор.
Завъртете главата на патрона по часовниковата
стрелка, докато застане в хоризонтално положение.
3
6. ИЗТОЧЕТЕ ВОДА ЧРЕЗ ДОЗАТОРА, ДОКАТО
ПОТОКЪТ СТАНЕ ПРОЗРАЧЕН (около 914 литра или за
67 минути). По този начин се почиства инсталацията и
се отстранява въздухът от тръбите.
Забележка: при отстраняването на въздуха от
инсталацията може да установите изтичане на вода от
дозатора.
4
Поръчване на резервни филтри
За да поръчате други патрони за водния филтър,
обърнете се към Службата за Техническо Обслужване.
5
305
315_02017_BG
20-04-2007
14:51
Pagina 306
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Преди да се обадите в Сервиза....
Проблемите във функционирането често са предизвикани от обикновени причини, които
може да се установят и отстранят без каквито и да било уреди.
Шумовете на уреда са нормални и понеже вентилаторите и компресорите, с които е
снабден за регулиране на функционирането, се включват и изключват автоматично.
Някои шумове от функционирането могат да бъдат намалени:
• нивелирайки уреда и инсталирайки го върху равна повърхност
• разделяйки и избягвайки контакта между уреда и мебелите
• контролирайки дали вътрешните съставни части са поставени правилно
• контролирайки бутилките и съдовете да не опират едни до други.
Някои възможни шумове от функционирането:
• Съскане при включването на уреда за първи път или след дълъг престой.
• Клокочене при навлизането на охлаждащата течност в тръбите.
• Бръмчене когато водният клапан или вентилаторът започнат да функционират.
• Пукот когато компресорът се задейства или при капенето на леда в съда.
• Внезапно щракване когато компресорът се включва и изключва.
Когато се чуват такива шумове
..продуктът ти е жив!!!
306
315_02017_BG
20-04-2007
14:51
Pagina 307
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Уредът не работи
• Дали щепселът на захранващия електрически кабел е включен в контакт с правилното
напрежение?
• Проверихте ли предпазителите на електроинсталацията в жилището си?
Електромоторът видимо остава да работи твърде дълго:
• По кондензаторът няма ли прах и мъх?
• Добре ли са затворени вратите?
• Уплътненията на вратите прилепват ли плътно?
• Когато времето е топло или жилището е затоплено, е нормално електромоторът да
функционира подълго.
• Ако вратата остане отворена дълго време или са поставени големи количества храни,
електромоторът остава да работи подълго за охлаждане на вътрешността на уреда.
Натрупване на влага
• Уверете се, че отворите за въздух вътре в отделението не са закрити, което да пречи
на циркулацията на въздух.
• Уверете се, че храните са добре опаковани. Мокрите съдове трябва да се изсушат
преди поставяне в хладилника.
• Погрижете се вратите да не се отварят твърде често. При отваряне на вратата влагата,
съдържаща се във външния въздух, влиза в хладилника. Колкото почесто се отваря
вратата, толкова побързо се натрупва влага, особено ако в съответното помещение е
много влажно.
• Ако помещението, в което е инсталиран уредът, е много влажно, нормално е във
вътрешността на хладилника да се натрупа влага.
Ако във ваничката за обезскрежаване има вода:
• Това е нормално при топъл и влажен климат. Ваничката може да се напълни до
половината. Проверете дали уредът е нивелиран по такъв начин, че да се избегне
изливането на водата от ваничката.
Ако температурата на уреда е прекалено висока:
• Регулирани ли са правилно командите на уреда?
• Дали в уреда не са поставени големи количества храна?
• Проверете дали вратите не се отварят прекалено често и дали се затварят плътно.
• Уверете се, че отворите за въздух вътре в отделението не са закрити, което да пречи
на циркулацията на студен въздух.
Ако зоната, опираща до уплътнението е топла при допир:
• Това е нормално при топъл климат и при задействането на компресора.
Вратите не се затварят или не се отварят добре
• Проверете дали няма пакети храна, които да пречат на вратата.
• Проверете дали всички вътрешни компоненти или устройството за автоматично
образуване на лед не са поставени погрешно.
• Проверете дали уплътненията на вратите не са замърсени и дали не лепнат.
• Уверете се, че уредът е нивелиран.
Осветлението не работи:
• Проверихте ли предпазителите и бушоните на електрическата инсталация във Вашия
дом?
• Дали щепселът на захранващия електрически кабел е включен в контакт с правилното
напрежение?
• Крушката не е ли изгоряла?
307
315_02017_BG
20-04-2007
14:51
Pagina 308
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Устройството за лед не действа:
• Имал ли е фризерът достатъчно време за охлаждане? При нов уред може да е
необходима една нощ.
• Включено ли е устройството за автоматично образуване на лед?
• Водата стига ли до устройството за автоматично образуване на лед? Отворен ли е
кранът на водата? Филтърът може да е запушен или инсталиран неправилно.
Проверете като начало в инструкциите за инсталиране на филтъра, за да се уверите,
че филтърът е поставен правилно и не е задръстен. Ако проблемът не зависи от
инсталиране или задръстване, се обърнете към квалифициран персонал или техник.
Ако дистрибуторът не функционира:
• Затворена ли е вратата на отделението фризер?
• Правилно ли е инсталиран съдът за леда ?
Ако дистрибуторът за лед престане да функционира:
• Дистрибуторът за лед не е бил използван дълго време, тъй че парчетата лед са
залепнали? Разклатете съда за леда, за да разделите парчетата лед и за да увеличите
капацитета за съдържанието му. Съветваме Ви да изхвърлите стария лед и да
образувате нов.
• Не е ли бил натиснат прекалено дълго лостът на дистрибутора? Изчакайте около 3
минути, за да дадете възможност на мотора на дистрибутора да се включи отново от
началното положение.
Ако ледът е с лош мирис или с лош вкус:
• Дали ледът не е попил лоши миризми? Добро ли е качеството на водата? За водата,
съдържаща минерали, може да се наложи употребата на филтър.
• Дали храната е покрита по подходящ начин?
• Чисти ли са съдът за лед и отделението фризер? Следвайте указанията за правилното
снабдяване с вода за дистрибутора на лед.
• Правилно ли са свързани тръбите на дистрибутора на лед? Първите парчета лед,
излизащи от дистрибутора, могат да са с неприятен вкус; съветваме Ви да ги
изхвърлите и да образувате нови.
Ако дистрибуторът не подава лед когато се натисне лоста:
• Сменете избора на вида лед от кубчета лед в натрошен лед или обратно, за да
изтласкате евентуалните натрупани парчета лед. Ако дистрибуторът продължи да не
подава лед, изчакайте две минути и повторете операцията.
Ако има кондензация в зоната дистрибутор лед/вода:
• Натиснете съответния превключвател (отбелязан с А на
фигурата), за да задействате устройството против
кондензацията.
Шумове в устройството за лед
Тъй като хладилникът е снабден с устройство за лед, е
възможно да се чуе бръмчене (предизвикано от вентила на
водата), капене на вода и шум от падането на леда в съда.
При изгоряла крушка:
1. Винаги изваждайте щепсела на уреда от контакта.
2. Вж. главата “Обслужване и почистване”.
308
315_02017_BG
20-04-2007
14:51
Pagina 309
СЕРВИЗ ЗА ПОДДPЪЖКА
Преди да се обърнете към Сервиза за
поддръжка:
Включете отново уреда, за да проверите
дали неизправността не е преодоляна.
Ако резултатът е отрицателен,
изключете уреда отново и след един час
повторете операцията.
Ако, след като извършите проверките,
изброени в ръководоството с
инструкциите за откриване на
неизправностите и след като
задействате отново уреда, Вашият уред
продължава да не функционира
правилно, обърнете се към Сервиза за
Поддръжка, описвайки ясно
неизправността и съобщавайки:
• типа и серийния номер на уреда
(указани върху табелката с данните на
уреда),
• типа на неизправност,
• модела,
• Сервизния номер (номера след думата
SERVICE на табелката с данни вътре в
уреда),
• пълния си адрес,
• телефонния си номер и код за
междуградско избиране.
Забележка:
Обръщането на вратите на уреда,
когато е извършено от Сервиза за
поддръжка, не се счита за
гаранционна услуга.
309
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising