Whirlpool | PWTL1916 | Setup and user guide | Whirlpool PWTL1916 Användarguide

Whirlpool PWTL1916 Användarguide
SV
Snabbguide
TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN
WHIRLPOOL.
För tillgång till mer omfattande support,
var god och registrera din produkt på
www.whirlpool.eu/register
Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.
Innan maskinen används måste transportbultarna tas bort.
För detaljerade anvisningar om hur de ska tas bort, se Installationsanvisningar.
KONTROLLPANEL
1
2
3
4
5
6
Programväljare
Knapp “Start/Paus”
Knapp “Centrifug"
Knapp “Fördröjd start"
Knapp “Återställ“
Tvättfas
INDIKATORER
Öppen lucka
Fel: Tel. service
Fel: Igensatt vattenfilter
Fel: Vatten saknas
Vid fel, se avsnittet “FELSÖKNING“
6
4
5
1
2
4
PROGRAMÖVERSIKT
Resterande
fukt % *
Energiförbrukning (kWh)
Totalt vatten l
Max. tvättmängd 6.0 kg
RekommendeTvättmedel och tillsatser
Strömförbrukning i avstängt läge 0,11 W/i påslaget läge 0,11 W
rat tvättmedel
Max. centriHuvud- SköljmeMax
Temperaturer
Varak- Förtvätt tvätt
del
fughastigFlytvättProgram
tighet
Pulver
tande
Stan- Intervall het (varv/ mängd (minuter)
(kg)
dard
minut)
Bomull
40°C
40 - 95°C
1000
6.0
135





64
0.75
48
Jeans
40°C
40°C
1000
4.0
104



–

–
–
–
Syntet
40°C
30 - 60°C
1000
3.0
110





47
0.50
40
Fintvätt
30°C
30 - 40°C
1000
1.5
41



–

–
–
–
Daglig tvätt
40°C
40°C
1000
3.0
60
–




–
–
–
Snabb 15’
30°C
30°C
1000
3.0
15
–


–

–
–
–
Ylle/Handtvätt
40°C
- 40°C
1000
1.0
35
–


–

–
–
–
60°C
1000
6.0
240
–




62
0.90
48
3.0
130
–




62
0.78
31
40°C
1000
3.0
120
–




62
0.60
31
–
–
1000
6.0
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
1000
6.0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
eBomull
60°C
Sköljning +
Centrifug.
Centrifugering
Tömning
 Dosering krävs  Dosering valfri
Bomull
- Testtvättcykler i enlighet med förordningarna 1061/2010.
Detta är referensprogrammen för energietiketten. Ställ in dessa tvättcykler med en
temperatur på 40 °C eller 60 °C. Det är de mest effektiva programmen vad gäller
energi- och vattenförbrukning för att tvätta normalsmutsad bomullstvätt. Den faktiska
vattentemperaturen kan avvika från den som anges.
För alla Testinstitut
Långt tvättprogram för bomull: Ställ in programmet Bomull med en temperatur på 40 °C.
Långt syntetprogram: Ställ in programmet Syntet med en temperatur på 40 °C.
Denna uppgift kan avvika i ditt hem på grund av vattnets inloppstemperatur, vattentrycket
osv. Den ungefärliga programtiden gäller vid standardinställning av programmen, utan
tillval.
*
Efter programslutet och centrifugering med maximal valbar centrifughastighet, med
standardinställningar.
6th Sense - Denna sensorteknik anpassar vattenintaget, energiförbrukningen och
programtiden till din tvättmängd.
BESKRIVNING AV PRODUKTEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Luckhandtag
Lucka
Kontrollpanel
Tvättmedelsfack
Trumma
Vattenfilter- bakom locket
Förflyttningsspak (beroende på modell)
Justerbara fötter (x2)
1.
3.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE
Huvudtvättsfack
Huvudtvättmedel, fläckborttagningsmedel eller
sköljmedel.
Förtvättsfack
Tvättmedel för förtvätt.
Sköljmedelsfack
Sköljmedel. Flytande stärkelse. Blekmedel.
Häll i sköljmedel, stärkelse- eller
blekmedelslösning endast till "max"märkningen.
Frigöringsknapp 
Tryck för att ta bort behållaren för rengöring.

PROGRAM
PROGRAMSLUT
För att välja lämpligt program för din tvätt, följ alltid
anvisningarna på tvättrådsetiketten. Värdet som står i
baljsymbolen är maxtemperaturen som kläderna får tvättas
med.
Bomull
Normalt till svårt smutsad och slitstark bomullstvätt.
Jeans
Vrid plaggen in och ut före tvätt och använd flytande tvättmedel.
Syntet
För att tvätta smutsiga plagg av syntetfibrer (såsom polyester, akryl,
viskos osv.) eller blandat bomull/syntet.
Fintvätt
För att tvätta särskilt ömtåliga plagg. Vänd helst plaggen ut och in före
tvätt.
Daglig tvätt
För att tvätta lätt till normalt smutsade slitstarka plagg i bomull, linne,
syntetfibrer och blandade fibrer.
Snabb 15'
Fräschhet. Kläder av bomull, syntetfibrer och bomullsblandat material
som bara använts lite. Använd lägsta rekommenderade mängd
tvättmedel.
Ylle/Handtvätt
Alla ylleplagg kan tvättas med programmet "Ylle", även de med etiketten
"handtvätt". För optimalt resultat, använd specialtvättmedel och
överskrid inte angiven max kg tvättmängd.
eBomull
För att tvätta normalt smutsade bomullsplagg. Detta är
standardprogrammet för bomull i 40 °C och 60 °C och det mest effektiva i
fråga om vatten- och energiförbrukning.
Sköljning + Centrifug.
Separat sköljning och förlängd centrifugering. För slittålig tvätt.
Centrifugering
Centrifugerar tvätten och tömmer sedan ut vattnet. För slittålig tvätt.
Tömning
Töm bara - ingen centrifug.
"Öppen lucka"- indikatorn tänds. Vrid programväljaren till läget
“O“och stäng vattenkranen. Öppna luckan och trumman och ta ut
tvätten från maskinen. Lämna luckan öppen en stund så att maskinen
torkar på insidan. Efter ungefär en kvart stängs maskinen av helt för att
spara energi.
För att avsluta ett pågående program innan det är klart, tryck på
knappen “Återställ" i minst 3 sekunder. Vattnet töms ut. Det kan ta en
stund innan du kan öppna luckan.
FÖRSTA ANVÄNDNINGEN
För att få bort rester från tillverkningen, välj programmet “Syntet“
och
en temperatur på högst 60°C. Fyll på en liten mängd pulvertvättmedel
i tvättmedelsbehållarens huvudtvättsfack (högst 1/3 av
tvättmedelstillverkarens rekommendation för lätt smutsad tvätt) . Starta
programmet utan att lägga in tvätt.
DAGLIG ANVÄNDNING
Förbered din tvätt enligt rekommendationerna i avsnittet ”RÅD OCH
TIPS”. Lägg in tvätten, stäng tvättmaskinsluckan och kontrollera att den
är ordentligt stängd. Häll i tvättmedlet och eventulla tillsatsämnen.
Följ doseringsråden på tvättmedelsförpackningen. Stäng luckan. Vrid
programväljaren till önskat program och välj eventuella tillval om
nödvändigt. Lampan för knappen “Start/Paus” blinkar och lampan för
inställd centrifughastighet tänds. Hastigheten kan ändras genom att
trycka på knappen "Centrifug" . Öppna kranen och tryck på knappen
"Start/Paus“
för att starta tvättcykeln. Lampan “Start/Paus” tänds och
luckan låses. På grund av ändringar i tvättmängd och temperaturen på
inloppsvattnet kommer återstående tid att beräknas igen under vissa
programfaser.
PAUSA ELLER ÄNDRA ETT PÅGÅENDE PROGRAM
För att pausa tvättcykeln, tryck på knappen “Start/Paus” . Indikatorn
blinkar. Välj vilket nytt program som helst, temperatur, alternativ eller
centrifughastighet om du önskar ändra de inställningarna. Tryck på
knappen “Start/Paus“
igen för att starta tvättcykeln från det ställe där
den avbröts. Sätt inte till tvättmedel för detta program.
INDIKATOR FÖR ÖPPEN LUCKA
Före ett program startas och att det avslutats tänds indikatorn
"Luckan öppen“ för att visa att luckan kan öppnas. Så länge som
tvättprogrammet körs hålls luckan låst på intet vis öppnas med våld.
Ifall du brådskande måste öppna den medan ett program körs, för t.ex.
lägga i mera tvätt eller för att ta bort tvätt som lades i av misstag, tryck
på knappen “Start/Paus“
. Om temperaturen inte är för hög tänds
indikatorn "Öppen lucka“ . Det kan ta en stund innan du kan öppna
luckan. Tryck på ”Start/Paus”
för att sätta igång programmet igen.
ALTERNATIV
! När kombinationen av program och extra tillval inte är möjlig släcks
lysdioderna automatiskt.
! Olämpliga tillvalskombinationer avaktiveras automatiskt.
Fördröjd start
För att det valda programmet ska starta vid ett senare tillfälle, tryck på
knappen ”Senarelagd start” tills önskad fördröjningstid tänds. Lampan
på tillvalsknappen ”Fördröjd start” tänds och släcks sedan igen när
programmet startar. Nedräkningen av fördröjningstiden sätter igång så
fort du trycker på knappen ”Start/Paus” . Tryck på knappen ”Fördröjd
start” igen för att minska antalet förvalda timmar. Använd inte
flytande tvättmedel med denna funktion. För att avbryta ”Fördröjd
start” vrider du programväljaren till ett annat läge.
Förtvätt
Bara för hårt smutsig tvätt (till exempel sand, granulär smuts). Ökar
programtiden med cirka 15 minuter. Använd inte flytande tvättmedel till
huvudtvätten när tillvalet Förtvätt aktiveras.
Snabbtvätt
Tillåter snabbare tvättning genom att förkorta programtiden.
Rekommenderas för små tvättmängder eller endast lätt smutsig tvätt.
Extra sköljning
Hjälper till att undvika tvättmedelsrester i tvätten genom att förlänga
sköljningsfasen. Särskilt lämplig för att tvätta babykläder, till personer
som lider av allergier och för områden med mjukt vatten.
Hydrostopp
Tvätten lämnar i det sista sköljvattnet utan fortsätta till den sista
centrifugeringscykeln för att undvika skrynkling och förhindra färger
från att ändra. Detta val rekommenderas speciellt för “Syntet”-, "Daglig
tvätt"- och “Fintvätts"-programmen. Det är användbart om du vill skjuta
upp centrifugeringen till senare eller om du bara vill tömma ur. Om
du väljer “Hydrostopp” , låt inte plaggen ligga i blöt för länge. Då
apparaten stannar på hydrostopp tänds "Hydrostopp”lampan på
sekvensindikatorn och lampan bredvid “Start/Paus”- knappen blinkar.
Avsluta "Hydrostopp"funktionen:
Tryck på knappen “Start/Paus” ; programmet kommer avslutas
automatiskt med den sista centrifugeringscykeln för det aktuella
tvättprogrammet. Om du inte vill centrifugera klädesplaggen, vrid
programväljarvredet till "Tömnings"-programmet och tryck på "Start/
Paus”knappen.
Centrifugering
Varje program har en fördefinierad centrifughastighet. Om du vill ändra
centrifughastigheten, tryck på knappen “Centrifug” . Om du väljer
centrifughastigheten “0“ kommer den sista centrifugen att tas bort, men
de mellanliggande centrifugtopparna under sköljningen är kvar. Vattnet
töms bara ut.
BLEKA
Tvätta din tvätt med önskat program, Bomull eller Syntet , och lägg
till en lämplig mängd klorblekmedel i sköljmedelsfacket
(stäng luckan
noga). Vrid "Programväljaren" direkt efter programmets slut för att starta
det önskade programmet igen och avlägsna eventuell återstående lukt
av blekmedel. Om du vill kan du tillsätta sköljmedel. Tillsätt aldrig både
blekmedel och sköljmedel i sköljmedelsfacket på samma gång.
SV
Snabbguide
RÅD OCH TIPS
Sortera tvätten efter
Typ av material/skötselråd på etiketten (bomull, blandmaterial,
konstfibrer, ylle, handtvätt). Färger (separera kulörta och vita plagg, tvätta
nya kulörta plagg separat). Ömtåliga plagg (tvätta små plagg - såsom
nylonstrumpor - och plagg med hakar - såsom bh:ar - i en tvättpåse eller i
ett örngott med blixtlås).
Töm alla fickor
Föremål som mynt eller tändare kan skada både din tvätt och
tvättmaskinscylindern.
Apparatens insida
Om du sällan eller aldrig tvättar tvätten i 95 °C, rekommenderar vi att då
och då köra ett program på 95 °C utan tvätt men med en liten mängd
tvättmedel för att hålla apparatens insida ren.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Stäng av och koppla bort tvättmaskinen innan du utför rengöring
och underhåll. Använd inte brandfarliga vätskor för att rengöra
tvättmaskinen.
Rengöring av tvättmaskinens utsida
Använd en mjuk trasa för att rengöra utsidan av tvättmaskinen. Använd
inte glasrengöringsmedel eller allmänna rengöringsmedel, slippulver
eller liknande produkter för att rengöra kontrollpanelen – dessa ämnen
kan skada texterna.
Tvättmedelsbehållare
Rengör den regelbundet, åtminstone tre eller fyra gånger per år, för att
förhindra ansamling av tvättmedel.
Tryck på frigöringsknappen  för att lossa tvättmedelsbehållaren
och ta bort den. Det kan finnas lite vatten kvar i behållaren, så håll den
upprätt. Tvätta behållaren under rinnande vatten. Du kan även ta bort
sifonpluggen på baksidan av behållaren för rengöring. Sätt tillbaka
sifonpluggen i behållaren (om du tagit bort den). Sätt tillbaka behållaren
genom att föra in behållarens nedre flikar i de avsedda öppningarna i
locket och tryck behållaren mot locket tills den låses fast på plats. Se till
att tvättmedelsbehållaren är korrekt insatt.
Kontrollera vattnets tilloppsslang
Kontrollera regelbundet att inloppsslangen inte är skör och har
sprickor. Om den är skadad ska du byta ut den mot en ny slang från vår
kundservice eller din specialiserade återförsäljare. Beroende på typ av
slang: Om inloppsslangen har genomskinlig mantel ska du regelbundet
kontrollera om den har lokala färgförstärkta punkter. Om så är fallet kan
slangen ha en läcka och måste då bytas ut. För slangar med vattenstopp
(om tillgänglig): kontrollera det lilla inspektionsfönstret för
säkerhetsventilen (se pilen). Om den är röd har vattnets stoppfunktion
aktiverats och slangen måste bytas ut mot en ny. För att skruva loss
denna slang, tryck på frigöringsknappen (om tillgänglig) medan du
skruvar loss slangen.
Rengöring av nätfilter i vattnets tilloppsslang
Kontrollera och rengör regelbundet (åtminstone två eller tre gånger per
år).
Stäng kranen och lossa tilloppsslangen på kranen. Rengör det inre
nätfiltret och skruva tillbaka vattentilloppets slang på kranen. Skruva
sedan loss tilloppsslangen på tvättmaskinens baksida. Ta av nätfiltret
från tvättmaskinens anslutning med en vanlig tång och rengör det. Sätt
tillbaka nätfiltret och skruva tillbaka tilloppsslangen. Vrid på kranen och
försäkra dig om att anslutningarna är helt vattentäta.
Rengöring av vattenfiltret / tömning av kvarvarande vatten
Tvättmaskinen är utrustad med en självrengöringspump. Filtret tar
upp objekt som knappar, mynt, säkerhetsnålar, etc. som har blivit
kvarlämnade i tvätten. Om du använder ett varmvattenprogram, vänta
tills vattnet har svalnat innan du tömmer ut vattnet. Rengör vattenfiltret
regelbundet för att undvika att vattnet inte töms ut efter tvättningen på
grund av ett igensatt filter. Om det inte går att tömma bort vattnet anger
displayen att vattenfiltret kanske är igensatt.
Öppna filterlocket med ett mynt. Placera en bred, platt behållare under
vattenfiltret för att samla upp tömningsvattnet. Vrid filtret långsamt
moturs tills vattnet flödar ut. Låt vattnet flöda ut utan att ta bort filtret.
När behållaren är full, stäng vattenfiltret genom att vrida det medurs.
Töm behållaren. Upprepa denna procedur tills allt vattnet har tömts
ut. Din tvättmaskin är utrustad med flera automatiska säkerhets- och
feedbackfunktioner. Ta sedan bort vattenfiltret genom att vrida det
utåt i moturs riktning. Rengör vattenfiltret (ta bort residuum i filtret
och rengör det under rinnance vatten) och filterkammaren. Säkerställ
att pumpimpellern (i kåpan bakom filtret) inte är igentäppt. Sätt in
vattenfiltret och stäng filterlocket: Sätt in vattenfiltret igen genom att
vrida det medurs. Se till att vrida det så långt som det går. För att testa
vattentätheten hos vattenfiltret kan du hälla cirka 1 liter vatten i trumman
och kontrollera att det inte läcker vatten från filtret. Stäng sedan
filterlocket.
Locktätning
Kontrollera skicket på lucktätningen regelbundet och rengör den då och
då med en fuktig trasa.
Ta upp ett föremål som hamnat mellan trumman och karet
Om ett föremål oavsiktligt faller ned mellan trumman och karet kan du
plocka upp det med hjälp av ett av de borttagbara trumbladen.
Koppla ur tvättmaskinen. Ta ut tvätten ur trumman. Stäng trumflänsarna
och vrid trumman ett halvt varv (bild a). Genom att använda en
skruvmejsel på plaständan medan du skjuter flänsen från vänster till
höger (bild b, c) för hand får du den att falla in i trumman. Öppna
trumman. Ta upp föremålet via ett hål i trumman. Sätt tillbaka bladet från
trummans insida: Placera plastspetsen ovanför hålet på höger sida av
trumman (bild d). Skjut sedan plastbladet från höger till vänster tills det
snäpps fast. Stäng trumflänsarna igen, vrid trumman ett halvt varv och
kontrollera bladets placering på alla dess förankringspunkter. Sätt in
maskinens stickpropp igen.
a
b
c
d
TRANSPORT OCH HANTERING
Dra ut huvudkontakten och stäng vattenkranen. Koppla bort
inloppsslangen från vattenkranen och ta bort tömningsslangen från
tömningsporten. Töm allt restvatten ur slangarna och tvättmaskinen
och sätt fast slangarna så att de inte kan bli skadade under transport.
För att underlätta flytt av maskinen, dra ut förflyttningsspaken som
finns på undersidan av maskinen (om tillgänglig på din modell) lite
för hand. Dra ut tvättmaskinen ur stoppet med foten. Tryck sedan
förflyttningsspaken tillbaka till den ursprungliga stabila positionen.
Sätt tillbaka transportbultarna. Följ anvisningarna för hur man tar bort
transportbultarna i INSTALLATIONSANVISNINGARna, men i omvänd
ordning.
FELSÖKNING
Det kan hända att tvättmaskinen inte fungerar korrekt av olika skäl. Innan du ringer kundservice rekommenderar vi att kontrollera om problemet kan
lösas med hjälp av följande lista. Se också BRUKSANVISNINGEN för mer information.
Fel:
Möjlig orsak/lösning:
Tvättmaskinen slås inte på och/eller
programmet startar inte
•
•
•
Stickproppen sitter inte i eluttaget, eller sitter för löst för att få kontakt.
Det är strömavbrott.
Locket är inte ordentligt stängt.
Tvättcykeln startar inte.
•
•
•
Knappen “Start/Paus”
har inte tryckts in.
Vattenkranen är inte öppen.
En “Senarelagd start”
har ställts in.
•
•
•
Tillvalet “Hydrostopp“ är aktiverat (om tillgängligt).
Programmet har ändrats - välj önskat program igen och tryck på “Start/Paus“ .
Maskinens säkerhetssystem har aktiverats (se BRUKSANVISNING/ Beskrivning av
felindikeringarna).
•
•
Tvättmaskinen är inte i nivå.
Transportbygeln har inte tagits bort. Innan maskinen används måste transportbygeln tas bort.
•
Obalans i tvätten under centrifugen har förhindrat centrifugfasen för att undvika skada på
tvättmaskinen. Det är därför som tvätten fortfarande är väldigt blöt. Skälet till denna obalans
kan vara: liten tvättmängd (bestående av enbart några få ganska stora eller skrymmande
artiklar, t.ex. handdukar) eller stora/tunga artiklar.
Undvik om möjligt små tvättar.
Knappen "Centrifug"
har ställts in på låg centrifughastighet.
Maskinen stoppar under programmets
gång och lampan ”Start/Paus” blinkar
Maskinen vibrerar
Den sista centrifugen ger dåligt
resultat. Tvätten är fortfarande väldigt
blöt. Lampan “Centrifug“ blinkar eller
så blinkar centrifughastighetens
lampa i slutet av programmet beroende på modell
•
•
•
•
Stäng av maskinen, ta ut stickproppen från eluttaget och vänta i 1 minut innan maskinen slås
på igen.
Om problemet kvarstår, kontakta kundservice.
Lampan “Igensatt vattenfilter”
tänds
•
•
•
Avloppsvattnet pumpas inte ut.
Rengör vattenfiltret.
För mer info, se BRUKSANVISNINGEN.
Lampan “Vatten saknas“
•
•
Maskinen har ingen eller för lite vattentillförsel.
För mer info, se BRUKSANVISNINGEN.
•
•
Trumflänsar öppna.
Maskinen stoppar under programmets gång. Trumflänsarna har inte stängts ordentligt. Tryck
på knappen “Återställ"- i minst 3 sekunder och vänta tills lampan “Öppen lucka“ tänds.
Öppna luckan och stäng trumflänsarna. Välj sedan önskat program igen och starta det. Om
felet kvarstår, kontakta vår kundservice.
Lampan “Tel.service”
tänds
Alla tvättfaslampor tänds
tänds
Du kan ladda ner Säkerhetsinstruktioner, Bruksanvisning, Produktblad och Energidata genom att:
• Besöka vår webbsida - docs.whirlpool.eu
• Använda QR-koden
• Eller, genom att kontakta vår kundservice (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår
kundservice, var god och ange koderna som står på produktens typskylt.
XXXXX
400011386847
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising