Indesit | IWD 61052 C ECO PL | Instruction for Use | Indesit IWD 61052 C ECO PL instrukcja

Indesit IWD 61052 C ECO PL instrukcja
Instrukcja obsługi
PRALKA
Spis treści
GB
PL
Polski,1
English,13
PL
Instalacja, 2-3
Rozpakowanie i wypoziomowanie
Podłączenia hydrauliczne i elektryczne
Pierwszy cykl prania
Dane techniczne
Utrzymanie i konserwacja, 4
Odłączenie wody i prądu elektrycznego
Czyszczenie pralki
Czyszczenie szufladki na środki piorące
Konserwacja okrągłych drzwiczek i bębna
Czyszczenie pompy
Kontrola przewodu doprowadzającego wodę
Zalecenia i środki ostrożności, 5
IWD 61052
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Utylizacja
Opis pralki i uruchamianie programu, 6-7
Panel sterowania
Kontrolki
Uruchamianie programu
Programy, 8
Tabela programów
Personalizacja, 9
Ustawianie temperatury
Ustawianie wirowania
Funkcje
Środki piorące i bielizna, 10
Szufladka na środki piorące
Przygotowanie bielizny
Tkaniny wymagające szczególnego traktowania
System równoważenia ładunku
Nieprawidłowości w działaniu i sposoby ich
usuwania, 11
Serwis Techniczny, 12
1
Instalacja
PL
! Należy zachować niniejszą książeczkę, aby
móc z niej skorzystać w każdej chwili. W przypadku sprzedaży, odstąpienia lub przeniesienia pralki w inne miejsce należy zadbać o przekazanie instrukcji wraz z maszyną, aby nowy
właściciel mógł zapoznać się z działaniem
urządzenia i z dotyczącymi go ostrzeżeniami.
! Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi:
zawiera ona ważne informacje dotyczące
instalacji oraz właściwego i bezpiecznego
użytkowania pralki.
Rozpakowanie i wypoziomowanie
Rozpakowanie
1. Rozpakować pralkę.
2. Sprawdzić, czy nie doznała ona uszkodzeń
w czasie transportu. W przypadku stwierdzenia
uszkodzeń nie podłączać jej i skontaktować się
ze sprzedawcą.
3. Odkręcić 4 śruby
zabezpieczające
maszynę na czas
transportu oraz zdjąć
gumowy element z
podkładką, znajdujący
się w tylnej części
pralki (patrz rysunek).
4. Zatkać otwory przy pomocy plastikowych
zaślepek, znajdujących się w wyposażeniu
maszyny.
5. Zachować wszystkie części: w razie
konieczności przewiezienia pralki w inne
miejsce, powinny one zostać ponownie zamontowane.
! Części opakowania nie są zabawkami dla
dzieci.
Poziomowanie
1. Ustawić pralkę na płaskiej i twardej podłodze,
nie opierając jej o ściany, meble itp.
2. Jeśli podłoga nie
jest idealnie pozioma,
należy skompensować
nierówności,
odkręcając lub
dokręcając przednie
nóżki (patrz rysunek);
kąt nachylenia, zmierzony na górnym blacie
pralki nie powinien przekraczać 2°.
Staranne wypoziomowanie pralki zapewnia
jej stabilność i zapobiega wibracjom, hałasowi
oraz przesuwaniu się maszyny w czasie pracy.
W razie ustawienia na dywanie lub wykładzinie
dywanowej należy tak wyregulować nóżki,
aby pod pralką pozostawała wolna przestrzeń
niezbędna dla wentylacji.
Podłączenia hydrauliczne i elektryczne
Podłączenie przewodu doprowadzającego
wodę
zezroczysta.
1. Podłączyć przewód
zasilający poprzez przykręcenie do
zaworu wody zimnej z
końcówką gwintowaną
¾ gas (patrz rysunek).
Przed podłączeniem
spuszczać wodę do
momentu, aż stanie
się ona całkowicie pr2. Podłączyć do
maszyny przewód
doprowadzający
wodę, przykręcając
go do odpowiedniego
otworu dopływowego,
znajdującego się w
tylnej części pralki, z
prawej strony u góry
(patrz rysunek).
3. Zwrócić uwagę, aby na przewodzie nie było
zagięć ani zwężeń.
! Ciśnienie wody w kurku powinno mieścić się
w przedziale podanym w tabeli Danych technicznych (patrz strona obok).
! Jeśli długość przewodu doprowadzającego
wodę jest niewystarczająca, należy zwrócić się
do specjalistycznego sklepu lub do autoryzowanego technika.
! Nigdy nie instalować już używanych przewodów.
! Stosować przewody znajdujące się w
wyposażeniu maszyny.
2
Podłączenie przewodu odpływowego
65 - 100 cm
Podłączyć przewód
o d p ł y w o w y, n i e
zginając go, do rury
ściekowej lub do otworu odpływowego w
ścianie, które powinny znajdować się na
wysokości od 65 do
100 cm od podłogi;
ewentualnie oprzeć go
na brzegu zlewu lub
wanny, przymocowując
do kranu prowadnik, znajdujący się w
wyposażeniu (patrz rysunek). Wolny koniec przewodu odpływowego
nie powinien być zanurzony w wodzie.
! Odradza się stosowanie przewodów
przedłużających; jeśli to konieczne, przewód
przedłużający powinien mieć taką samą
średnicę jak oryginalny, a jego długość nie
może przekraczać 150 cm.
Podłączenie elektryczne
Przed włożeniem wtyczki do gniazdka elektrycznego należy się upewnić, czy:
• gniazdko posiada uziemienie i jest zgodne z
obowiązującymi przepisami;
• gniazdko jest w stanie wytrzymać maksymalne obciążenie mocy maszyny, wskazane w
tabeli Danych technicznych (patrz obok);
• napięcie zasilania mieści się w wartościach
wskazanych w tabeli Danych technicznych
(patrz obok);
• gniazdko pasuje do wtyczki pralki. W przeciwnym
razie należy wymienić gniazdko lub wtyczkę.
! Nie należy instalować pralki na otwartym
powietrzu, nawet w osłoniętym miejscu, gdyż
wystawienie urządzenia na działanie deszczu
i burz jest bardzo niebezpieczne.
! Po zainstalowaniu pralki gniazdko elektryczne
powinno być łatwo dostępne.
! Nie używać przedłużaczy ani rozgałęźników.
! Przewód nie powinien być pozginany ani
przygnieciony.
! Przewód zasilania elektrycznego może być wymieniany wyłącznie przez autoryzowanych techników.
Uwaga! Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad.
Pierwszy cykl prania
Po zainstalowaniu pralki, przed przystąpieniem
do jej użytkowania, należy wykonać jeden cykl
prania ze środkiem piorącym, ale bez wsadu,
nastawiając program 5.
Dane techniczne
Model
IWD 61052
Wymiary
szerokość cm 59,5
wysokość cm 85
głębokość cm 53,5
Pojemność
od 1 do 6 kg
dane techniczne umieszczone są na tabliczce na
maszynie
Maksymalne ciśnienie
1 MPa (10 barów)
Dane sieci
minimalne
wodociągowej ciśnienie
0,05 MPa (0,5 barów)
pojemność bębna 52 litrów
Szybkość
do 1000 obrotów na minutę
wirowania
Programy te5:
stowe zgodnie Program
Bawełna
Eco 60°C.
z Regulamin
Program
5:
1061/2010 i
Bawełna Eco 40°C.
1015/2010
Urządzenie to zostało wyprodukowane zgodnie z
następującymi przepisami CE:
- 2004/108/CE (o
Kompatybilności Elektromagnetycznej)
- 2012/19/EU (WEEE)
- 2006/95/CE (o Niskim
Napięciu)
Dane prądu
elektrycznego
3
PL
Utrzymanie i konserwacja
PL
Odłączenie wody i prądu elektrycznego
• Zamknąć kurek dopływu wody po każdym
praniu. W ten sposób zmniejsza się zużycie
instalacji hydraulicznej pralki oraz eliminuje
się niebezpieczeństwo wycieków.
• Przed przystąpieniem do czyszczenia pralki
oraz do czynności konserwacyjnych wyjąć
wtyczkę z gniazdka.
Czyszczenie pralki
Obudowę zewnętrzną i gumowe części pralki
można myć ściereczką zmoczoną w letniej wodzie z mydłem. Nie stosować rozpuszczalników
ani ściernych środków czyszczących.
Czyszczenie szufladki na środki
piorące
Wysunąć szufladkę,
unosząc ją lekko ku
górze i wyciągając
na zewnątrz (patrz
rysunek).
Wypłukać szufladkę
pod bieżącą wodą.
Czynność tę należy
wykonywać stosunkowo często.
Konserwacja okrągłych drzwiczek i
bębna
• Drzwiczki pralki należy zawsze pozostawiać
uchylone, aby zapobiec tworzeniu się nieprzyjemnych zapachów.
Czyszczenie pompy
Pralka wyposażona jest w pompę
samoczyszczącą, która nie wymaga zabiegów
konserwacyjnych. Może się jednak zdarzyć, że
drobne przedmioty (monety, guziki) wpadną
do komory wstępnej zabezpieczającej pompę,
która znajduje się w jej dolnej części.
! Należy się upewnić, że cykl prania został
zakończony i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Aby dostać się do komory wstępnej:
4
1. zdjąć panel pokrywy z przedniej strony pralki przy pomocy
śrubokrętu (patrz rysunek);
2. odkręcić pokrywę,
obracając ją w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara (patrz rysunek):
wypłynięcie niewielkiej ilości wody jest
normalnym zjawiskiem;
3. dokładnie wyczyścić wnętrze;
4. ponownie przykręcić pokrywę;
5. ponownie założyć panel upewniwszy się,
przed dociśnięciem go do maszyny, czy zatrzaski zostały umieszczone w odpowiednich
otworach.
Kontrola przewodu doprowadzającego
wodę
Przynajmniej raz w roku należy sprawdzić przewód doprowadzający wodę. Jeśli widoczne
są na nim pęknięcia i rysy, należy go wymienić:
w trakcie prania duże ciśnienie może bowiem
spowodować jego nagłe rozerwanie.
! Nigdy nie instalować już używanych przewodów.
Zalecenia i środki
ostrożności
! Pralka została zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie
z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa. Niniejsze ostrzeżenia zostały tu zamieszczone ze względów
bezpieczeństwa i należy je uważnie przeczytać.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Urządzenie to zostało zaprojektowane wyłącznie do
użytkowania w warunkach domowych.
wpływa na ludzkie zdrowie. Przekreślony symbol „kosza”
umieszczony na produkcie przypomina klientowi o obowiązku
specjalnego sortowania.
Konsumenci powinni kontaktować się z władzami lokalnymi
lub sprzedawcą w celu uzyskania informacji dotyczących
postępowania z ich zużytymi urządzeniami gospodarstwa
domowego.
• Z niniejszego urządzenia mogą korzystać
dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o
ograniczonych zdolnościach fizycznych,
zmysłowych bądź umysłowych, jak również
osoby nieposiadające doświadczenia lub
znajomości urządzenia, jeśli znajdują się one
pod nadzorem innych osób lub jeśli zostały
pouczone na temat bezpiecznego sposobu
użycia urządzenia oraz zdają sobie sprawę
ze związanych z nim zagrożeń. Dzieci nie
powinny bawić się urządzeniem. Prace
związane z czyszczeniem i konserwacją nie
mogą być wykonywane przez dzieci, jeśli nie
są one nadzorowane.
• Nie dotykać pralki, stojąc przy niej boso lub mając mokre
lub wilgotne ręce albo stopy.
• Nie wyjmować wtyczki z gniazdka, ciągnąc za kabel, lecz
trzymając za wtyczkę.
• W trakcie pracy maszyny nie otwierać szufladki na środki
piorące.
• Nie dotykać odprowadzanej wody, gdyż może ona
osiągać wysokie temperatury.
• W żadnym wypadku nie otwierać okrągłych drzwiczek
pralki na siłę: grozi to uszkodzeniem mechanizmu
zabezpieczającego drzwiczki przed przypadkowym
otwarciem.
• W razie wystąpienia usterki nie należy w żadnym wypadku próbować dostać się do wewnętrznych części pralki z
zamiarem samodzielnego dokonania naprawy.
• Zawsze uważać, aby dzieci nie zbliżały się do pracującej
pralki.
• W czasie prania okrągłe drzwiczki pralki nagrzewają się.
• Jeśli trzeba przenieść pralkę w inne miejsce, należy to robić
bardzo ostrożnie, w dwie lub trzy osoby. Nigdy nie przenosić
pralki samodzielnie, gdyż jest ona bardzo ciężka.
• Przed włożeniem bielizny sprawdzić, czy bęben jest pusty.
Utylizacja
• Utylizacja opakowania: stosować się do lokalnych przepisów, dzięki temu opakowanie będzie mogło zostać ponownie wykorzystane.
• Europejska Dyrektywa 2012/19/EU WEEE dotycząca
Zużytych Elektrycznych i Elektronicznych Urządzeń zakłada
zakaz pozbywania się starych urządzeń domowego użytku
jako nieposortowanych śmieci komunalnych. Zużyte
urządzenia muszą być osobno zbierane i sortowane w
celu zoptymalizowania odzyskania oraz ponownego przetworzenia pewnych komponentów i materiałów. Pozwala
to ograniczyć zanieczyszczenie środowiska i pozytywnie
5
PL
Opis pralki i uruchamianie
programu
PL
Panel sterowania
URUCHOMIENIE
OPÓZNIONE
Przycisk ON/OFF
Szufladka na środki piorące
Przyciski z
kontrolkami
FUNKCJI
Pokrętło
TEMPERATURY
Pokrętło
PROGRAMÓW
Szufladka na środki piorące: do dozowania środków
piorących i dodatków (patrz „Środki piorące i bielizna”).
Przycisk ON/OFF: do włączania i wyłączania pralki.
Pokrętło PROGRAMÓW: do ustawiania programów. W
czasie trwania programu pokrętło pozostaje nieruchome.
Przyciski z kontrolkami FUNKCJI: do wyboru dostępnych
funkcji. Kontrolka wybranej funkcji pozostaje zaświecona.
Pokrętło WIROWANIA: do nastawienia lub wyłączenia
wirowania (patrz “Personalizacja”).
Pokrętło TEMPERATURY: do regulacji temperatury
prania lub do nastawienia prania w zimnej wodzie (patrz
„Personalizacja”).
WYŚWIETLACZ: aby wyświetlić czas trwania poszczególnych dostępnych programów i po starcie, czas, jaki
pozostał do zakończenia programu; w przypadku, gdy
została ustawiona funkcja URUCHOMIENIE OPÓZNIONE, wyświetlony zostanie pozostały czas od momentu
startu wybranego programu.
Przycisk URUCHOMIENIE OPÓZNIONE : nacisnac w
celu ustawienia opóznionego uruchomienia wybranego
programu. Opóznienie wyswietlone zostanie na ekranie.
Kontrolki STANU ZAAWANSOWANIA CYKLU:
umożliwiają kontrolę stanu zaawansowania programu
prania.
Zapalona kontrolka wskazuje bieżącą fazę.
6
WYŚWIETLACZ
Kontrolki STANU
ZAAWANSOWANIA CYKLU
Pokrętło
WIROWANIA
Przycisk z
kontrolką
START/PAUZA
Kontrolka
BLOKADY OKRĄGŁYCH
DRZWICZEK
Kontrolka BLOKADY OKRĄGŁYCH DRZWICZEK:
pozwala sprawdzić czy możliwe jest otwarcie okrągłych
drzwiczek (patrz strona obok).
Przycisk z kontrolką START/PAUZA: do uruchamiania
programów lub ich chwilowego przerywania.
N.B.: aby przerwać wykonywane pranie, należy nacisnąć
ten przycisk, jego kontrolka zacznie pulsować na
pomarańczowo, natomiast kontrolka bieżącej fazy będzie
świecić ciągłym światłem. Jeśli kontrolka BLOKADY
OKRĄGŁYCH DRZWICZEK jest wyłączona, można
otworzyć drzwiczki pralki (odczekać około 3 minuty).
W celu ponownego uruchomienia prania od momentu, w którym zostało ono przerwane, należy ponownie
nacisnąć ten przycisk.
Funkcja stand by
Pralka ta, w myśl nowych norm europejskich związanych
z oszczędnością elektryczną, posiada system auto
wyłączenia (stand by), który włącza się po 30 minutach
nie użytkowania. Ponownie lekko wcisnąć przycisk
ON-OFF i poczekać, aż pralka ponownie włączy się.
Kontrolki
Kontrolka blokady okrągłych drzwiczek
Kontrolki dostarczają ważnych informacji.
Oto co sygnalizują:
Kontrolki bieżącej fazy prania:
Po wybraniu i uruchomieniu żądanego cyklu prania kontrolki będą się kolejno zapalać, wskazując stan zaawansowania programu:
PL
Włączona kontrolka wskazuje, że drzwiczki zostały
zablokowane w celu uniemożliwienia ich otwarcia; aby
można było otworzyć drzwiczki, kontrolka musi być
wyłączona; (odczekać około 3 minuty). Aby otworzyć
drzwiczki w trakcie wykonywania cyklu należy nacisnąć
przycisk START/PAUZA; jeśli kontrolka BLOKADY
OKRĄGŁYCH DRZWICZEK jest wyłączona, można
otworzyć drzwiczki.
Pranie
Płukanie
Wirowanie
Odprowadzanie wody
Koniec prania
KONIEC
Przyciski funkcyjne i ich kontrolki
Po dokonaniu wyboru funkcji jej kontrolka zaświeci się.
W przypadku wyboru funkcji niezgodnej z ustawionym
programem jej kontrolka zacznie pulsować i funkcja nie
włączy się.
Jeśli wybrana funkcja nie jest zgodna z inną, ustawioną
uprzednio, kontrolka odpowiadająca pierwszej funkcji
będzie pulsowała i uruchomiona zostanie jedynie druga
funkcja a kontrolka uruchomionej funkcji zaświeci się.
Uruchamianie programu
1. Włączyć pralkę, naciskając przycisk ON/OFF. Wszystkie kontrolki zapalą się na kilka sekund, następnie wyłączą się i
zacznie pulsować kontrolka START/PAUZA.
2. Załadować bieliznę i zamknąć drzwiczki pralki.
3. Ustawić żądany program przy pomocy pokrętła PROGRAMÓW.
4. Ustawić temperaturę prania (patrz „Personalizacja”).
5. Ustawić szybkość wirowania (patrz „Personalizacja”).
6. Wsypać środek piorący i dodatki (patrz „Środki piorące i bielizna”).
7. Wybrać żądane funkcje.
8. Uruchomić program naciskając przycisk START/PAUZA, kontrolka programu będzie świecić ciągłym światłem w kolorze zielonym. Aby anulować ustawiony cykl, należy chwilowo zatrzymać urządzenie, naciskając przycisk START/PAUZA, i
wybrać nowy cykl.
9. Po zakończeniu programu zapali się kontrolka KONIEC. Po zgaśnięciu kontrolki BLOKADY OKRĄGŁYCH DRZWICZEK
można otworzyć drzwiczki (odczekać około 3 minuty). Wyjąć bieliznę i pozostawić drzwiczki pralki uchylone, aby bęben
mógł wyschnąć. Wyłączyć pralkę, naciskając przycisk ON/OFF.
7
Programy

-












20°
20°
20°
1000
1000
800
-






Czas trwania
cyklu
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Woda łącznie lt
Wybielacz
Pranie
Wstępne
Pranie
90°
40°
60°
40°
60°
40°
Zużycie energii
kWh
Codzienne
Bawełna z praniem Wstępnym: bielizna biała silnie zabrudzona.
Kolorowa bawełna: tkaniny białe lekko zabrudzone i delikatne kolorowe.
Białe syntetyki: tkaniny kolorowe, wytrzymałe, mocno zabrudzone.
Delikatne syntetyki (3): tkaniny kolorowe, wytrzymałe, lekko zabrudzone.
Bawełna Eco 60°C (1): tkaniny białe i kolorowe, wytrzymałe, mocno zabrudzone.
Bawełna Eco 40°C (2): tkaniny białe i kolorowe, delikatne, lekko zabrudzone.
Wilgotność
resztkowa %
1
2
3
4
5
5
Opis programu
Prędkość Środki piorące
Temp. max
max
(°C)
(obrotów
na minutę)
Ładunek
max (kg)
Tabela programów
Programy
PL
6
-
-
-
**
6
-
-
-
**
3,5
44
0,93
-
53 115’
3,5
-
6
62
1,04 50,0 185’
-
**
6
62
0,84
6
-
-
-
**
6
-
-
-
**
1,5
-
-
-
**
85 145’
20° Zone
6 Bawełna: tkaniny białe i kolorowe, delikatne, lekko zabrudzone.
7 Mix Light
8 20’ odświeżanie
Specjalne
9 Jedwab/Firanki: do jedwabiu, wiskozy, bielizny.
10 Wełna: do wełny, kaszmiru, itp.
11 Jeans
Sportowe 30°
12 Sport Intensive
13 Sport Light
30°
40°
40°
0
800
800
-






30°
30°
600
600
-




14 Obuwie Sportowe
30°
600
-


Częściowe
Płukanie
-
1000
-
-
Wirowanie + Odprowadzenie wody
-
1000
-
Tylko Odprowadzenie wody *
-
-
1
-
-
-
**
1,5
-
-
-
**
3,5
-
-
-
**
3,5
-
-
-
**
3,5
Maks.
2 pary.
-
-
-
**
-
-
-
**

6
-
-
-
**
-
-
6
-
-
-
**
-
-
6
-
-
-
**
* Po wybraniu programu
i wyłączeniu wirowania maszyna wykona jedynie opróżnianie z wody.
** Możliwa jest kontrola czasu trwania programów na wyświetlaczu.
Czas trwania cyklu wskazany na wyświetlaczu lub w instrukcji jest czasem oszacowanym dla standardowych warunków. Rzeczywisty czas trwania cyklu może się zmieniać w zależności od wielu
czynników, takich jak temperatura i ciśnienie wody na wlocie, temperatura otoczenia, ilość detergentu, ilość i rodzaj pranej odzieży, wyważenie ładunku, wybrane opcje dodatkowe.
1) Program kontrolny zgodny z Regulamin 1061/2010: ustawić program 5, wybierając temperaturę 60°C.
Ten cykl jest odpowiedni do prania średnio zabrudzonej odzieży bawełnianej i jest najbardziej wydajnym cyklem pod względem łącznego zużycia energii elektrycznej
i wody; należy go używać do odzieży przeznaczonej do prania w 60°C. Rzeczywista temperatura prania może się różnić od podanej.
2) Program kontrolny zgodny z Regulamin 1061/2010: ustawić program 5, wybierając temperaturę 40°C.
Ten cykl jest odpowiedni do prania średnio zabrudzonej odzieży bawełnianej i jest najbardziej wydajnym cyklem pod względem łącznego zużycia energii elektrycznej
i wody; należy go używać do odzieży przeznaczonej do prania w 40°C. Rzeczywista temperatura prania może się różnić od podanej.
Dla wszystkich Instytucji homologacyjnych:
2) Program bawełna, długi: ustawić program 5, wybierając temperaturę 40°C.
3) Program SYNTETYCZNE, długi: ustawić program 4, wybierając temperaturę 40°C.
Programy 20° (20° Zone) dają dobre rezultaty prania w niskich temperaturach, pozwalając na zmniejszenie zużycia energii
elektrycznej, z korzyścią dla finansów domowych oraz środowiska. Programy 20° spełniają wszystkie wymagania:
Bawełna 20°C (program 6) idealny do zabrudzonej bielizny bawełnianej. Dobre wyniki prania w zimnej wodzie, porównywalne
z praniem w 40°, są gwarantowane dzięki działaniu mechanicznemu, wykonywanemu ze zmienną prędkością, której
maksymalne wartości powtarzają się w krótkich odstępach czasu.
Mix Light (program 7) idealny do normalnie zabrudzonej bielizny mieszanej (tkaniny bawełniane i syntetyczne). Dobre
wyniki prania, również w zimnej wodzie, są gwarantowane dzięki działaniu mechanicznemu, wykonywanemu ze zmienną
prędkością w dłuższych i określonych odstępach czasu.
20’ odświeżanie (program 8) cykl idealny do odświeżania i prania lekko zabrudzonej odzieży w kilka minut. Trwa tylko 20
minut, dzięki czemu oszczędza się energię elektryczną i czas. Pozwala prać razem tkaniny różnego rodzaju (z wyjątkiem
wełny i jedwabiu), przy maksymalnym ładunku 1,5 kg.
Sport Intensive (program 12): został opracowany do prania tkanin używanych do produkcji odzieży sportowej (dresów,
krótkich spodenek itp.) o dużym stopniu zabrudzenia; dla uzyskania najlepszych rezultatów prania zaleca się nie przekraczać
maksymalnego wsadu określonego w „Tabela programów”.
Sport Light (program 13): został opracowany do prania tkanin używanych do produkcji odzieży sportowej (dresów, krótkich
spodenek itp.) o niewielkim stopniu zabrudzenia; dla uzyskania najlepszych rezultatów prania zaleca się nie przekraczać
maksymalnego wsadu określonego w „Tabela programów”. Zaleca się stosowanie płynnych środków do prania, w ilości jak
dla połowy wsadu.
Obuwie Sportowe (program 14): został opracowany do prania obuwia sportowego; dla uzyskania najlepszych rezultatów
nie należy prać jednocześnie więcej niż 2 par obuwia.
8
Personalizacja
Ustawianie temperatury
Obracając pokrętłem TEMPERATURA ustawia się temperaturę prania (patrz Tabela programów).
Temperaturę można zmniejszać, aż do prania w zimnej wodzie .
Pralka automatycznie uniemożliwi ustawienie temperatury wyższej od maksymalnej temperatury przewidzianej dla danego programu.
Ustawianie wirowania
Obracając pokrętłem WIROWANIE ustawia się prędkość wirowania dla wybranego programu.
Maksymalne prędkości przewidziane dla poszczególnych programów są następujące:
Programy
Prędkość maksymalna
Bawełna
1000 obrotów na minutę
Tkaniny syntetyczne
1000 obrotów na minutę
Wełna
800 obrotów na minutę
Jedwab tylko odprowadzenie wody
Prędkość wirowania może zostać zmniejszona, można też całkowicie wyłączyć wirowanie, wybierając symbol
.
Pralka automatycznie uniemożliwi wykonanie wirowania z prędkością większą niż maksymalna prędkość wirowania
przewidziana dla danego programu.
Funkcje
Różne funkcje, w jakie wyposażona jest pralka, pozwalają na uzyskanie oczekiwanej czystości i bieli prania.
Aby włączyć poszczególne funkcje, należy:
1. nacisnąć przycisk odpowiadający żądanej funkcji;
2. zapalenie się jego kontrolki sygnalizuje, że funkcja jest włączona.
Uwaga:
- W przypadku wyboru funkcji niezgodnej z ustawionym programem jej kontrolka zacznie pulsować i funkcja nie włączy się.
- Jeśli wybrana funkcja nie jest zgodna z inną, ustawioną uprzednio, kontrolka odpowiadająca pierwszej funkcji będzie
pulsowała i uruchomiona zostanie jedynie druga funkcja a kontrolka uruchomionej funkcji zaświeci się.
Uruchomienie opóźnione
W celu ustawienia opóźnionego rozpoczęcia wybranego programu należy naciskać odpowiedni przycisk aż do
osiągnięcia żądanego czasu opóźnienia. Kiedy opcja ta jest aktywna, na wyświetlaczu pojawia się symbol . W celu
usunięcia opóźnionego uruchomienia należy naciskać przycisk aż do pojawienia się napisu “OFF”.
W przypadku wyboru tej opcji ruchy bębna, temperatura i woda są dostosowywane do niedużego wsadu tkanin bawełnianych
i syntetycznych, o niewielkim stopniu zabrudzenia (patrz „Tabela programów”). “
” możesz prać szybciej, oszczędzając
wodę i energię. Zaleca się stosować płynny środek do prania, dostosowując jego ilość do ilości wsadu.
Funkcja
umożliwia oszczędności pod względem zużywanej energii, nie podgrzewając wody używanej do prania,
co niesie za sobą korzyści zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla rachunku za prąd. Wzmocniona siła działania i
zoptymalizowane zużycie wody gwarantują doskonałe rezultaty przy długości cyklu takiej samej, jak w przypadku cyklu
standard. Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, zalecamy korzystać z płynu do prania.
9
PL
Środki piorące i bielizna
PL
Szufladka na środki piorące
Dobry rezultat prania zależy również od prawidłowego
dozowania środka piorącego: użycie jego nadmiernej
ilości nie poprawia skuteczności prania, lecz przyczynia
się do powstawania nalotów na wewnętrznych częściach
pralki i do zanieczyszczania środowiska.
! Nie stosować środków do prania ręcznego, ponieważ
tworzą one za dużo piany.
! Środki piorące w proszku należy stosować do tkanin z
białej bawełny i do prania wstępnego oraz do prania w
temperaturze przekraczającej 60°C.
! Należy stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu środka piorącego.
1
2
3
Wysunąć szufladkę i
umieścić w niej środek
piorący lub dodatkowy w
następujący sposób.
przegródka 1: Środek piorący do prania wstępnego
(w proszku)
przegródka 2: Środek piorący do prania właściwego
(w proszku lub w płynie)
Płynny środek do prania należy wlać dopiero przed
samym uruchomieniem programu.
przegródka 3: Środki dodatkowe
(zmiękczające, itp.)
Środek zmiękczający nie powinien wypływać poza kratkę.
Przygotowanie bielizny
•
•
•
Podzielić bieliznę do prania według:
rodzaju tkaniny / symbolu na etykietce.
kolorów: oddzielić tkaniny kolorowe od białych.
Opróżnić kieszenie i sprawdzić guziki.
Nie przekraczać wartości wskazanych w „Tabela programów” odnoszących się do ciężaru bielizny suchej.
Ile waży bielizna?
1 prześcieradło 400-500 gr.
1 poszewka 150-200 gr.
1 obrus 400-500 gr.
1 szlafrok 900-1.200 gr.
1 ręcznik 150-250 gr.
10
Tkaniny wymagające szczególnego
traktowania
Jedwab: stosować odpowiedni program 9 do prania
wszelkiego rodzaju wyrobów z jedwabiu. Zaleca się
stosowanie specjalnego środka piorącego do tkanin
delikatnych.
Firanki: włożyć je złożone do poszewki lub do siatkowatego worka. Stosować program 9.
Wełna: za pomocą programu 10 można prać w pralce
także odzież wełnianą, również tę opatrzoną etykietą
„tylko pranie ręczne”
. Aby uzyskać jak najlepsze
rezultaty, należy stosować specjalny środek do prania i
nie przekraczać wsadu 1,5 kg.
Jeans: przed praniem odwrócić odzież na lewą stronę,
stosować plynny środek do prania. Używać programu 11.
System równoważenia ładunku
Przed każdym wirowaniem, aby uniknąć nadmiernych
drgań oraz jednorodnie rozłożyć wsad, bęben wykonuje obroty z prędkością nieco większą niż podczas
prania. Jeśli pomimo kolejnych prób wsad nie zostanie
równomiernie rozłożony, maszyna wykona wirowanie
z prędkością mniejszą od przewidzianej. W przypadku nadmiernego niezrównoważenia pralka wykona
rozłożenie wsadu zamiast wirowania. Aby zapewnić lepsze rozłożenie wsadu oraz jego właściwe zrównoważenie,
zaleca się wymieszanie dużych i małych sztuk bielizny.
Nieprawidłowości w działaniu
i sposoby ich usuwania
Może się zdarzyć, że pralka nie działa. Przed wezwaniem Serwisu Technicznego (patrz „Serwis Techniczny”) należy
sprawdzić, czy problemu nie da się łatwo rozwiązać przy pomocy poniższego wykazu.
PL
Nieprawidłowości w działaniu:
Możliwe przyczyny / Rozwiązania:
Pralka nie włącza się.
• Wtyczka nie jest włączona do gniazdka lub jest wsunięta za słabo, tak że nie
ma styku.
• W domu nastąpiła przerwa w dostawie prądu.
Cykl prania nie rozpoczyna się.
•
•
•
•
•
Drzwiczki pralki nie są dobrze zamknięte.
Nie został wciśnięty przycisk ON/OFF.
Nie został wciśnięty przycisk START/PAUZA.
Kurek dopływu wody jest zamknięty.
Zostało nastawione opóźnienie startu (patrz „Personalizacja”).
Pralka nie pobiera wody (Na
wyświetlaczu pojawi się pulsujący
napis „H2O”).
•
•
•
•
•
•
Przewód doprowadzający wodę nie jest podłączony do kurka.
Przewód jest zgięty.
Kurek dopływu wody jest zamknięty.
W domu nastąpiła przerwa w dostawie wody.
Ciśnienie wody nie jest wystarczające.
Nie został wciśnięty przycisk START/PAUZA.
Pralka cały czas pobiera i odprowadza wodę.
• Przewód odpływowy nie został zainstalowany na wysokości między 65 a
100 cm od podłogi (patrz „Instalacja”).
• Końcówka przewodu odpływowego jest zanurzona w wodzie (patrz „Instalacja”).
• Otwór odpływowy w ścianie nie posiada odpowietrznika.
Jeśli po sprawdzeniu tych możliwości problem nie zostanie rozwiązany, należy
zamknąć kurek dopływu wody, wyłączyć pralkę i wezwać Serwis Techniczny. Jeśli mieszkanie znajduje się na najwyższych piętrach budynku, może
wystąpić efekt syfonu, w wyniku którego pralka cały czas pobiera i odprowadza wodę. W celu wyeliminowania tej niedogodności należy zakupić specjalny
zawór, zapobiegający powstawaniu efektu syfonu.
Pralka nie odprowadza wody i nie
odwirowuje prania.
• Program nie przewiduje odprowadzania wody: w przypadku niektórych programów należy uruchomić je ręcznie.
• Przewód odpływowy jest zgięty (patrz „Instalacja”).
• Instalacja odpływowa jest zatkana.
Pralka mocno wibruje w fazie wirowania.
• Podczas instalacji pralki bęben nie został prawidłowo odblokowany (patrz
„Instalacja”).
• Pralka nie jest właściwie wypoziomowana (patrz „Instalacja”).
• Pralka, zainstalowana pomiędzy meblami a ścianą, ma za mało miejsca
(patrz „Instalacja”).
Z pralki wycieka woda.
• Przewód doprowadzający wodę nie jest dobrze przykręcony (patrz „Instalacja”).
• Szufladka na środki piorące jest zatkana (w celu jej oczyszczenia patrz „Utrzymanie i konserwacja”).
• Przewód odpływowy nie jest dobrze zamocowany(patrz „Instalacja”).
Kontrolki “Funkcje” i kontrolka
• Wyłączyć maszynę i wyjąć wtyczkę z gniazdka, odczekać około 1 minuty,
“START/PAUZA” migaja i jedna z
następnie włączyć ją ponownie.
Jeśli problem nie ustępuje, należy wezwać Serwis Techniczny.
kontrolek “faza w toku” jak i “BLOKADY OKRĄGŁYCH DRZWICZEK” beda
swiecily sie w sposób ciagly.
Tworzy się zbyt duża ilość piany.
• Środek piorący nie jest odpowiedni do pralek automatycznych (na opakowaniu musi być umieszczony napis: „do pralek”, „do prania ręcznego i w
pralce” lub podobny).
• Użyto za dużo środka piorącego.
11
Serwis Techniczny
PL
Przed skontaktowaniem się z Serwisem Technicznym:
• Sprawdzić, czy problemu nie można rozwiązać samodzielnie (patrz „Nieprawidłowości w działaniu i sposoby ich usuwania”);
• Ponownie uruchomić program i sprawdzić, czy problem nie zniknął;
• Jeśli nie, zwrócić się do autoryzowanego Serwisu Technicznego, dzwoniąc pod numer podany w karcie gwarancyjnej.
! Nigdy nie wzywać nieautoryzowanych techników.
Należy podać:
• rodzaj nieprawidłowości;
• model maszyny (Mod.);
• numer seryjny (S/N).
Informacje te znajdują się na tabliczce umieszczonej w tylnej części pralki oraz widocznej z przodu po otwarciu drzwiczek.
12
Instructions for use
WASHING MACHINE
Contents
GB
English
GB
Installation, 14-15
Unpacking and levelling
Connecting the electricity and water supplies
The first wash cycle
Technical data
Care and maintenance, 16
Cutting off the water or electricity supply
Cleaning the washing machine
Cleaning the detergent dispenser drawer
Caring for the door and drum of your appliance
Cleaning the pump
Checking the water inlet hose
Precautions and tips, 17
General safety
Disposal
IWD 61052
Description of the washing machine
and starting a wash cycle, 18-19
Control panel
Indicator lights
Starting a wash cycle
Wash cycles, 20
Table of wash cycles
Personalisation, 21
Setting the temperature
Setting the spin speed
Functions
Detergents and laundry, 22
Detergent dispenser drawer
Preparing the laundry
Garments requiring special care
Load balancing system
Troubleshooting, 23
Service, 24
13
Installation
GB
! This instruction manual should be kept in a safe
place for future reference. If the washing machine is sold, transferred or moved, make sure that
the instruction manual remains with the machine
so that the new owner is able to familiarise himself/herself with its operation and features.
! Read these instructions carefully: they contain vital information relating to the safe installation and operation of the appliance.
Unpacking and levelling
Unpacking
1. Remove the washing machine from its
packaging.
2. Make sure that the washing machine has
not been damaged during the transportation
process. If it has been damaged, contact the
retailer and do not proceed any further with
the installation process.
3. Remove the 4 protective screws (used
during transportation)
and the rubber washer with the corresponding spacer,
located on the rear
part of the appliance
(see figure).
4. Close off the holes using the plastic plugs
provided.
5. Keep all the parts in a safe place: you will
need them again if the washing machine needs to be moved to another location.
! Packaging materials should not be used as
toys for children.
Levelling
1. Install the washing machine on a flat sturdy
floor, without resting it up against walls, furniture cabinets or anything else.
2. If the floor is not
perfectly level, compensate for any unevenness by tightening
or loosening the
adjustable front feet
(see figure); the angle
of inclination, measured in relation to the
worktop, must not
exceed 2°.
14
Levelling the machine correctly will provide
it with stability, help to avoid vibrations and
excessive noise and prevent it from shifting
while it is operating. If it is placed on carpet or
a rug, adjust the feet in such a way as to allow
a sufficient ventilation space underneath the
washing machine.
Connecting the electricity and
water supplies
Connecting the water inlet hose
1. Connect the supply pipe by screwing
it to a cold water tab
using a ¾ gas threaded connection (see
figure).
Before performing the
connection, allow the
water to run freely until it is perfectly clear.
2. Connect the inlet
hose to the washing
machine by screwing
it onto the corresponding water inlet of the
appliance, which is
situated on the top
right-hand side of the
rear part of the appliance (see figure).
3. Make sure that the hose is not folded over
or bent.
! The water pressure at the tap must fall within
the values indicated in the Technical details
table (see next page).
! If the inlet hose is not long enough, contact a
specialised shop or an authorised technician.
! Never use second-hand hoses.
! Use the ones supplied with the machine.
Connecting the drain hose
65 - 100 cm
Connect the drain
hose, without bending
it, to a drainage duct
or a wall drain located
at a height between
65 and 100 cm from
the floor;
alternatively, rest it on
the side of a washbasin or bathtub, fastening the duct supplied to the tap (see
figure). The free end
of the hose should
not be underwater.
! We advise against the use of hose extensions; if it is absolutely necessary, the extension must have the same diameter as the
original hose and must not exceed 150 cm in
length.
Electrical connections
Before plugging the appliance into the electricity socket, make sure that:
• the socket is earthed and complies with all
applicable laws;
• the socket is able to withstand the maximum
power load of the appliance as indicated in
the Technical data table (see opposite);
• the power supply voltage falls within the
values indicated in the Technical data table
(see opposite);
• the socket is compatible with the plug of
the washing machine. If this is not the case,
replace the socket or the plug.
! The washing machine must not be installed
outdoors, even in covered areas. It is extremely dangerous to leave the appliance exposed
to rain, storms and other weather conditions.
! When the washing machine has been installed, the electricity socket must be within easy
reach.
! Do not use extension cords or multiple sockets.
! The cable should not be bent or compressed.
! The power supply cable must only be replaced by authorised technicians.
Warning! The company shall not be held
responsible in the event that these regulations
are not respected.
The first wash cycle
Once the appliance has been installed, and
before you use it for the first time, run a wash
cycle with detergent and no laundry, using the
wash cycle 5.
Technical data
Model
IWD 61052
Dimensions
width 59,5 cm
height 85 cm
depth 53,5 cm
Capacity
from 1 to 6 kg
please refer to the technical data plate fixed to the
machine
maximum pressure
Water connec- 1 MPa (10 bar)
minimum pressure
tion
0.05 MPa (0.5 bar)
drum capacity 52 litres
up to 1000 rotations per
Spin speed
minute
Test wash
cycles in
Programme 5:
accordanCotton Eco 60°C.
ce with reProgramme 5:
gulations
1061/2010 and Cotton Eco 40°C.
1015/2010
Electrical
connections
This appliance conforms to
the following EC Directives:
- 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility)
- 2012/19/EU (WEEE)
- 2006/95/EC Low Voltage)
15
GB
Care and maintenance
GB
Cutting off the water and electricity supplies
• Turn off the water tap after every wash cycle.
This will limit wear on the hydraulic system
inside the washing machine and help to prevent leaks.
• Unplug the washing machine when cleaning
it and during all maintenance work.
2. unscrew the lid
by rotating it anticlockwise (see figure): a little water may
trickle out. This is
perfectly normal;
Cleaning the washing machine
The outer parts and rubber components of the
appliance can be cleaned using a soft cloth
soaked in lukewarm soapy water. Do not use
solvents or abrasives.
Cleaning the detergent dispenser
drawer
Remove the dispenser
by raising it and pulling it out (see figure).
Wash it under running
water; this operation
should be repeated
frequently.
3. clean the inside thoroughly;
4. screw the lid back on;
5. reposition the panel, making sure the hooks
are securely in place before you push it onto
the appliance.
Checking the water inlet hose
Check the inlet hose at least once a year. If
there are any cracks, it should be replaced
immediately: during the wash cycles, water
pressure is very strong and a cracked hose
could easily split open.
! Never use second-hand hoses.
Caring for the door and drum of
your appliance
• Always leave the porthole door ajar in order
to prevent unpleasant odours from forming.
Cleaning the pump
The washing machine is fitted with a self-cleaning pump which does not require any maintenance. Sometimes, small items (such as
coins or buttons) may fall into the pre-chamber
which protects the pump, situated in its bottom part.
! Make sure the wash cycle has finished and
unplug the appliance.
To access the prechamber:
1. using a screwdriver, remove the cover
panel on the lower
front part of the washing machine (see
figure);
16
Precautions and tips
! This washing machine was designed and constructed in
accordance with international safety regulations. The following information is provided for safety reasons and must
therefore be read carefully.
Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.
GB
General safety
• This appliance was designed for domestic use only.
• This appliance can be used by children aged
from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities
or lack of experience and knowledge if they
have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made
by children without supervision.
• Do not touch the machine when barefoot or with wet or
damp hands or feet.
• Do not pull on the power supply cable when unplugging
the appliance from the electricity socket. Hold the plug
and pull.
• Do not open the detergent dispenser drawer while the
machine is in operation.
• Do not touch the drained water as it may reach extremely high temperatures.
• Never force the porthole door. This could damage the
safety lock mechanism designed to prevent accidental
opening.
• If the appliance breaks down, do not under any circumstances access the internal mechanisms in an attempt
to repair it yourself.
• Always keep children well away from the appliance while
it is operating.
• The door can become quite hot during the wash cycle.
• If the appliance has to be moved, work in a group of two
or three people and handle it with the utmost care. Never
try to do this alone, because the appliance is very heavy.
• Before loading laundry into the washing machine, make
sure the drum is empty.
Disposal
• Disposing of the packaging materials: observe local
regulations so that the packaging may be re-used.
• The European Directive 2012/19/EU WEEE on Waste
Electrical and Electronic Equipment, requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste
stream. Old appliances must be collected separately
in order to optimise the recovery and recycling of the
materials they contain and reduce the impact on human
health and the environment. The crossed out “wheeled
bin” symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance it must be
separately collected.
17
Description of the washing
machine and starting a wash cycle
GB
Control panel
WASH CYCLE
PROGRESS
DELAY TIMER
button
DISPLAY
ON/OFF button
FUNCTION
buttons with
indicator lights
TEMPERATURE
Detergent dispenser drawer
knob
Detergent dispenser drawer: used to dispense detergents and washing additives (see “Detergents and laundry”).
ON/OFF button: switches the washing machine on and
off.
WASH CYCLE knob: programmes the wash cycles. During the wash cycle, the knob does not move.
FUNCTION buttons with indicator light: used to select the
available functions. The indicator light corresponding to the
selected function will remain lit.
TEMPERATURE knob: sets the temperature or the cold
wash cycle (see “Personalisation”).
SPIN SPEED knob: sets the spin speed or exclude the
spin cycle completely (see “Personalisation”).
DISPLAY: used to view the duration of the various cycles
available and the remaining time of a cycle in progress;
if the DELAY TIMER option has been selected, the
countdown to the start of the selected cycle will appear.
DELAY TMER button : press to set a delayed start
time for the selected wash cycle. The delay time will be
shown on the display.
WASH CYCLE PROGRESS indicator lights: used to
monitor the progress of the wash cycle. The illuminated
indicator light shows which phase is in progress.
18
button with
indicator light
DOOR LOCKED
knob
WASH CYCLE
START/
PAUSE
SPIN SPEED
indicator light
knob
DOOR LOCKED indicator light: indicates whether the
door may be opened or not (see next page).
START/PAUSE button with indicator light: starts or temporarily interrupts the wash cycles.
N.B. To pause the wash cycle in progress, press this
button; the corresponding indicator light will flash orange,
while the indicator light for the current wash cycle phase
will remain lit in a fixed manner. If the DOOR LOCKED
indicator light is switched off, the door may be opened
(wait approximately 3 minutes).
To start the wash cycle from the point at which it was interrupted, press this button again.
Standby mode
This washing machine, in compliance with new energy saving regulations, is fitted with an automatic standby system
which is enabled after about 30 minutes if no activity is
detected. Press the ON-OFF button briefly and wait for the
machine to start up again.
Indicator lights
The indicator lights provide important information.
This is what they can tell you:
Wash cycle phase indicator lights
Once the desired wash cycle has been selected and has
begun, the indicator lights switch on one by one to indicate
which phase of the cycle is currently in progress.
Door locked indicator light
When the indicator light is on, the porthole door is locked
to prevent it from being opened; make sure the indicator
light is off before opening the door (wait approximately 3
minutes). To open the door during a running wash cycle,
press the START/PAUSE button; the door may be opened
once the DOOR LOCKED indicator light turns off.
Wash
Rinse
Spin
Drain
End of wash cycle
KONIEC
Function buttons and corresponding indicator lights
When a function is selected, the corresponding indicator
light will illuminate.
If the selected function is not compatible with the programmed wash cycle, the corresponding indicator light will flash
and the function will not be activated.
If the selected function is not compatible with another
function which has been selected previously, the indicator
light corresponding to the first function selected will
flash and only the second function will be activated; the
indicator light corresponding to the enabled option will
remain lit.
Starting a wash cycle
1. Switch the washing machine on by pressing the ON/OFF button. All indicator lights will switch on for a few seconds, then
they will switch off and the START/PAUSE indicator light will pulse.
2. Load the laundry and close the door.
3. Set the WASH CYCLE knob to the desired programme.
4. Set the washing temperature (see “Personalisation”).
5. Set the spin speed (see “Personalisation”).
6. Measure out the detergent and washing additives (see “Detergents and laundry”).
7. Select the desired functions.
8. Start the wash cycle by pressing the START/PAUSE button and the corresponding indicator light will remain lit in a fixed
manner, in green.
To cancel the set wash cycle, pause the machine by pressing the START/PAUSE button and select a new cycle.
9. At the end of the wash cycle the KONIEC indicator light will switch on. The door can be opened once the DOOR LOCK
indicator light turns off (wait approximately 3 minutes). Take out your laundry and leave the appliance door ajar to make sure
the drum dries completely. Switch the washing machine off by pressing the ON/OFF button.
19
GB
Wash cycles
Wash
Fabric
softener
Cycle
duration
Prewash
Total water lt
Detergents
Energy
consumption kWh
Max.
Max. temp. speed
(°C)
(rpm)
Residual
dampness %
Description of the wash cycle
Max.
load (kg)
Table of wash cycles
Wash cycles
GB
6
-
-
-
**
6
-
-
-
**
3,5
44
0,93
53
115’
-
**
Daily
90°
40°
60°
40°
60°
40°
1000
1000
1000
1000
1000
1000

-












20°
20°
20°
1000
1000
800
-






30°
40°
40°
0
800
800
-






12 Sport Intensive
13 Sport Light
30°
30°
600
600
-




14 Sport Shoes
30°
600
-

Rinse
-
1000
-
Spin + Drain
-
1000
Drain only *
-
1
2
3
4
5
5
Cotton with prewash: extremely soiled whites.
Mix Colored: lightly soiled whites and delicate colours.
Synthetics: heavily soiled resistant colours.
Synthetics (3): lightly soiled resistant colours.
Cotton Eco 60° (1): heavily soiled whites and resistant colours.
Cotton Eco 40° (2): lightly soiled whites and delicate colours.
3,5
-
-
6
62
1,04
6
62
0,84
85
145’
6
-
-
-
**
6
-
-
-
**
1,5
-
-
-
**
50,0 185’
20° Zone
6 Cotton 20°: lightly soiled whites and delicate colours.
7 Mix Light
8 20’ Refresh
Special
9 Silk/Curtains: for garments in silk and viscose, lingerie.
10 Wool: for wool, cashmere, etc.
11 Jeans
1
-
-
-
**
1,5
-
-
-
**
3,5
-
-
-
**
3,5
-
-
-
**
3,5
-
-
-
**

Max. 2
Pairs
-
-
-
**
-

6
-
-
-
**
-
-
-
6
-
-
-
**
-
-
-
6
-
-
-
**
Sport
Partial wash cycles
* If you select programme
and exclude the spin cycle, the machine will drain only.
** The duration of the wash cycles can be checked on the display.
The length of cycle shown on the display or in this booklet is an estimation only and is calculated assuming standard working conditions. The actual duration can vary according to factors such as
water temperature and pressure, the amount of detergent used, the amount and type of load inserted, load balancing and any wash options selected.
1) Test wash cycle in compliance with regulation 1061/2010: set wash cycle 5 with a temperature of 60°C.
This cycle is designed for cotton loads with a normal soil level and is the most efficient in terms of both electricity and water consumption; it should be used for garments
which can be washed at 60°C. The actual washing temperature may differ from the indicated value.
2) Test wash cycle in compliance with regulation 1061/2010: set wash cycle 5 with a temperature of 40°C.
This cycle is designed for cotton loads with a normal soil level and is the most efficient in terms of both electricity and water consumption; it should be used for garments
which can be washed at 40°C. The actual washing temperature may differ from the indicated value.
For all Test Institutes:
2) Long wash cycle for cottons: set wash cycle 5 with a temperature of 40°C.
3) Synthetic program along: set wash cycle 4 with a temperature of 40°C.
The 20° wash cycles (20° Zone) offer effective washing performance at low temperatures, reducing electricity usage and
expenditure while benefitting the environment.The 20° wash cycles meet all requirements:
Cotton 20° (programme 6) ideal for lightly soiled cotton loads. The effective performance levels achieved at cold temperatures, which are
comparable to washing at 40°, are guaranteed by a mechanical action which operates at varying speed, with repeated and frequent peaks.
Mix Light (programme 7) ideal for mixed loads (cotton and synthetics) with a normal soil level. The effective performance levels
achieved at cold temperatures are guaranteed by a mechanical action which operates at varying speed, across set average intervals.
20’ Refresh (programme 8) ideal for refreshing and washing lightly soiled garments in a few minutes. It lasts just 20 minutes
and therefore saves both time and energy. It can be used to wash different types of fabrics together (except for wool and silk),
with a maximum load of 1.5 kg.
Sport Intensive (wash cycle 12) is for washing heavily soiled sports clothing fabrics (tracksuits, shorts, etc.); for best results,
we recommend not exceeding the maximum load indicated in the “Table of wash cycles”.
Sport Light (wash cycle 13) is for washing lightly soiled sports clothing fabrics (tracksuits, shorts, etc.); for best results, we
recommend not exceeding the maximum load indicated in the “Table of wash cycles”. We recommend using a liquid detergent
and dosage suitable for a half-load.
Sport Shoes (wash cycle 14) is for washing sports shoes; for best results, do not wash more than 2 pairs simultaneously.
20
Personalisation
Setting the temperature
GB
Turn the TEMPERATURE knob to set the wash temperature (see Table of wash cycles).
The temperature may be lowered, or even set to a cold wash .
The washing machine will automatically prevent you from selecting a temperature which is higher than the maximum value
set for each wash cycle.
Setting the spin speed
Turn the SPIN SPEED knob to set the spin speed for the selected wash cycle.
The maximum spin speeds available for each wash cycle are as follows:
Wash cycles
Maximum spin speed
Cottons
1000 rpm
Synthetics
1000 rpm
Wool
800 rpm
Silk
drain only
The spin speed may be lowered, or the spin cycle can be excluded altogether by selecting the symbol
.
The washing machine will automatically prevent you from selecting a spin speed which is higher than the maximum speed
set for each wash cycle.
Functions
The various wash functions available with this washing machine will help to achieve the desired results, every time.
To activate the functions:
1. Press the button corresponding to the desired function;
2. the function is enabled when the corresponding indicator light is illuminated.
Note:
- If the selected function is not compatible with the programmed wash cycle, the corresponding indicator light will flash and
the function will not be activated.
- If the selected function is not compatible with another function which has been selected previously, the indicator light
corresponding to the first function selected will flash and only the second function will be activated; the indicator light
corresponding to the enabled option will remain lit.
Delay timer
To set a delayed start for the selected programme, press the corresponding button repeatedly until the required delay period
has been reached. When this option is enabled, the
symbol lights up on the display. To remove the delayed start option
press the button until the text “OFF” appears on the display.
Selecting this option enables you to suitably adjust drum rotation, temperature and water to a reduced load of lightly soiled
cotton and synthetic fabrics (refer to the ““Table of wash cycles”). “
” enables you to wash in less time thereby saving
water and electricity. We suggest using a liquid detergent suitably measured out to the load quantity.
The
function saves energy by not heating the water used to wash your laundry - an advantage both to the
environment and to your energy bill. Instead, intensified wash action and water optimisation ensure great wash results in the
same average time of a standard cycle.
For the best washing results we recommend the usage of a liquid detergent.
21
Detergents and laundry
GB
Detergent dispenser drawer
Garments requiring special care
Good washing results also depend on the correct dose of
detergent: adding too much detergent will not necessarily result in a more efficient wash, and may in fact cause
build up on the inside of your appliance and contribute to
environmental pollution.
Silk: use special wash cycle 9 to wash all silk garments.
We recommend the use of special detergent which has
been designed to wash delicate clothes.
Curtains: fold curtains and place them in a pillow case or
mesh bag. Use wash cycle 9.
Wool: all wool garments can be washed using programme 10,
even those carrying the “hand-wash only”
label. For
best results, use special detergents and do not exceed
1,5 kg of laundry.
Jeans: Turn garments inside-out before washing and use
a liquid detergent. Use programme 11.
! Do not use hand washing detergents because these
create too much foam.
! Use powder detergent for white cotton garments, for prewashing, and for washing at temperatures over 60°C.
! Follow the instructions given on the detergent packaging.
1
2
3
Open the detergent dispenser drawer and pour
in the detergent or washing
additive, as follows.
compartment 1: Compartment 1: Pre-wash detergent (powder)
compartment 2: Detergent for the wash cycle
(powder or liquid)
Liquid detergent should only be poured in immediately
prior to the start of the wash cycle.
compartment 3: Additives (fabric softeners, etc.)
The fabric softener should not overflow the grid.
Preparing the laundry
• Divide the laundry according to:
- the type of fabric/the symbol on the label
- the colours: separate coloured garments from whites.
• Empty all garment pockets and check the buttons.
• Do not exceed the values listed in the “Table of wash
cycles”, which refer to the weight of the laundry when dry.
How much does your laundry weigh?
1 sheet 400-500 g
1 pillow case 150-200 g
1 tablecloth 400-500 g
1 bathrobe 900-1200 g
1 towel 150-250 g
22
Load balancing system
Before every spin cycle, to avoid excessive vibrations and
to distribute the load in a uniform manner, the drum rotates
continuously at a speed which is slightly greater than the
washing rotation speed. If, after several attempts, the load
is not balanced correctly, the machine spins at a reduced
spin speed. If the load is excessively unbalanced, the
washing machine performs the distribution process instead
of spinning. To encourage improved load distribution and
balance, we recommend small and large garments are
mixed in the load.
Troubleshooting
Your washing machine could fail to work. Before contacting the Technical Assistance Centre (see “Assistance”), make sure
that the problem cannot be solved easily using the following list.
GB
Problem:
Possible causes / Solutions:
The washing machine does not
switch on.
• The appliance is not plugged into the socket fully, or is not making contact.
• There is no power in the house.
The wash cycle does not start.
•
•
•
•
•
The washing machine door is not closed properly.
The ON/OFF button has not been pressed.
The START/PAUSE button has not been pressed.
The water tap has not been opened.
A delayed start has been set (see “Personalisation”).
The washing machine does not
take in water (“H2O” will flash on
the display).
•
•
•
•
•
•
The water inlet hose is not connected to the tap.
The hose is bent.
The water tap has not been opened.
There is no water supply in the house.
The pressure is too low.
The START/PAUSE button has not been pressed.
The washing machine continuously
takes in and drains water.
• The drain hose is not fitted at a height between 65 and 100 cm from the floor
(see “Installation”).
• The free end of the hose is under water (see “Installation”).
• The wall drainage system is not fitted with a breather pipe.
If the problem persists even after these checks, turn off the water tap, switch
the appliance off and contact the Assistance Service. If the dwelling is on one of
the upper floors of a building, there may be problems relating to water drainage,
causing the washing machine to fill with water and drain continuously. Special
anti-draining valves are available in shops and help to avoid this inconvenience.
The washing machine does not
drain or spin.
• The wash cycle does not include draining: some wash cycles require the drain
phase to be started manually.
• The drain hose is bent (see “Installation”).
• The drainage duct is clogged.
The washing machine vibrates a lot
during the spin cycle.
• The drum was not unlocked correctly during installation (see “Installation”).
• The washing machine is not level (see “Installation”).
• The washing machine is trapped between cabinets and walls (see “Installation”).
The washing machine leaks.
• The water inlet hose is not screwed on properly (see “Installation”).
• The detergent dispenser drawer is blocked (for cleaning instructions, see “Care
and maintenance”).
• The drain hose is not fixed properly (see “Installation”).
The “function” indicator lights and
the “start/pause” indicator light flash,
while one of the “phase in progress”
indicator lights and the “door locked”
indicator light will remain lit in a fixed
manner.
• Switch off the machine and unplug it, wait for approximately 1 minute and then
switch it back on again.
If the problem persists, contact the Technical Assistance Service.
There is too much foam.
• The detergent is not suitable for machine washing (it should display the text
“for washing machines” or “hand and machine wash”, or the like).
• Too much detergent was used.
23
Service
195133126.00
02/2015 - Xerox Fabriano
GB
Before calling for Assistance:
• Check whether you can solve the problem alone (see “Troubleshooting”);
• Restart the programme to check whether the problem has been solved;
• If this is not the case, contact an authorised Technical Assistance Centre using the telephone number provided on the
guarantee certificate.
! Always request the assistance of authorised technicians.
Have the following information to hand:
• the type of problem;
• the appliance model (Mod.);
• the serial number (S/N).
This information can be found on the data plate applied to the rear of the washing machine, and can also be found on the
front of the appliance by opening the door.
Indesit Company Spa
Viale Aristide Merloni, 47
60044 Fabriano (AN)
Italy
www.indesit.com
24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising