Whirlpool | ADG 8296 NB | Instruction for Use | Whirlpool ADG 8296 NB Užívateľská príručka

Whirlpool ADG 8296 NB Užívateľská príručka
Tabuľka
Stručný návod
PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO
NÁVOD NA POUŽITIE A POKYNY NA INŠTALÁCIU!
OVLÁDACÍ PANEL TEJTO UMÝVAČKY RIADU SA AKTIVUJE
ĽUBOVOĽNÝM TLAČIDLOM OKREM TLAČIDLA ZRUŠIŤ/VYPNUŤ. KVÔLI
ÚSPORE ENERGIE SA OVLÁDACÍ PANEL VYPNE AUTOMATICKY PO 30
SEKUNDÁCH, AK SA NESPUSTÍ ŽIADEN CYKLUS.
Popis voliteľných funkcií a displeja
(popis voliteľných funkcií nájdete vpravo)
TLAČIDLO
PROGRAMÁTORA
Stláčajte tlačidlo
“Programy” (opakovane),
kým sa nerozsvieti
kontrolka želaného
programu (pozrite “Tabuľka
programov” dolu).
TLAČIDLO ŠTART/RESUME
Stlačením tohto tlačidla sa spustí zvolený
program: rozsvieti sa kontrolka, ktorá zhasne
po ukončení programu.
Pri otvorení dvierok počas cyklu umývania sa
cyklus dočasne preruší: bliká kontrolka Štartu.
Aby ste cyklus znovu spustili, zatvorte dvierka
a opät’ stlačte tlačidlo Štart.
TLAČIDLO ZRUŠIŤ/VYPNUŤ
Stlačením tohto tlačidla sa vypne ovládací panel.
Ak tlačidlo stlačíte v priebehu programu,
prebiehajúci program sa zruší a počas 1
minúty sa bude vypúšt’at’ voda (na displeji sa
zobrazí 0:01).
Ak tlačidlo tlačíte, keď je umývačka riadu
vypnutá, z umývačky sa odčerpajú všetky
zvyšky kvapalín (proces trvá 1 minútu).
Tabuľka programov
P
Doplnkové
voliteľné
funkcie
Programy
Posunutý štart
Multizone
Antibakteriálne
opláchnutie
Pokyny pri vkladaní
riadu
Bežne alebo mierne špinavý riad, vrátane
panvíc a hrncov. Vďaka činnosti pary nie je
nutné namočenie riadu ani manuálne
predumytie. Okrem toho, vysoká teplota pary
zaručuje vyššiu hygienu.
Umývací
prostriedok
Litre
kWh
Minúty 1)
0,99-1,80
70-185
DISPLEJ DOBY UMÝVANIA
Indikuje dobu cyklu a zostávajúcu dobu (h:min). Ak je zvolený “Časový posun”, indikuje
zostávajúcu dobu do spustenia programu (h.00) - ak menej ako 1h (0:min).
Ak sa na displeji zobrazí správa “Fx Ey”, pozrite si stranu 6 - kapitolu “Čo robit’, ak...”.
MULTIZONE
Umožňuje zvolit’ zóny umývania.
Stláčaním tlačidla (opakovaným)
zvoľte zóny umývania:
oba koše
Aqua Steam
2
studená
Predumývanie
voda
Posunutý štart
Riad, ktorý sa bude umývat’ neskôr.
Multizone
—
4,0
0,03
14
3
Šetrný
40°C
Posunutý štart Mierne zašpinenie, napríklad poháre
Multizone
alebo šálky.
X
10,0
0,85
100
4
Rýchle
45°C
Posunutý štart Mierne zašpinený riad, bez zaschnutých
Multizone
zvyškov jedál.
X
11,0
0,80
30
5
Eco 2)
50°C
Posunutý štart
Multizone
Bežné zašpinený riad.
Antibakteriálne Program na úsporu energie.
opláchnutie
X
11,5
1,05
165
6
Denný
60°C
Posunutý štart
Multizone
Bežne až veľmi zašpinený riad.
Antibakteriálne
opláchnutie
X
13,0
1,25
120
X
7-14
iba spodný kôš
iba vrchný kôš
- kontrolka svieti
1)
2)
3)
INDIKÁTOR LEŠTIDLA
Keď svieti (na konci cyklu),
treba naplnit’ dávkovač leštidla.
Spotreba
1
40-70°C
INDIKÁTOR SOLI
Keď svieti (na konci cyklu),
treba naplnit’ zásobník soli.
Údaje o programe boli získané v súlade s európskou normou EN 50242, pri prevádzke za normálnych podmienok (bez voliteľných
doplnkových funkcií) a môžu sa menit’ v závislosti od podmienok. U programov so senzorom môžu rozdiely dosiahnut’ až 20 minút, v
závislosti od automatickej kalibrácie systému.
Program zodpovedajúci údajom na štítku s energetickými údajmi zodpovedá norme EN 50242. - Poznámka pre testovacie laboratóriá: podrobné
informácie o porovnávacích skúškach a iných testoch nájdete na nasledujúcej internetovej adrese: “nk_customer@whirlpool.com”.
Antibakteriálny účinok bol testovaný v Inštitúte L. Pasteura v Lille (Francúzsko) podľa požiadaviek normy NF EN 13697 z novembra 2001.
ANTIBAKTERIÁLNE
OPLÁCHNUTIE 3)
Táto funkcia aktivuje antibakteriálne
opláchnutie po ukončení cyklu
umývania, čo zaručuje ďalšie zníženie
množstva baktérií. Táto funkcia sa
aktivuje alebo zruší stlačením tohto
tlačidla. Túto funkciu môžete použit’ s
príslušnými označenými programami
uvedenými v tabuľke. Dvierka
umývačka riadu musia ostat’
zatvorené počas celej doby
programu, iba tak sa zaručí zníženie
množstva baktérií. Pri otvorení dvierok
začne blikat’ svetelná kontrolka.
ADG 8296
NASTAVENIE TABLETY
Nastavenie umožňuje
optimalizovat’ výkonnost’
cyklu v súlade s druhom
používaného
umývacieho prostriedku.
Ak chcete použit’
kombinované umývacie
prostriedky v tabletách
(leštidlo, soľ a umývací
prostriedok v 1 dávke),
stlačte tlačidlo Tablety na
3 sekundy (kým sa
nerozsvieti kontrolka). Ak
používate práškový
alebo kvapalný umývací
prostriedok, kontrolka
Tablety na ovládacom
paneli musí byt’
zhasnutá.
TLAČIDLO
POSUNUTÉHO
ZAPNUTIA
Stláčaním tlačidla
(opakovane) zvoľte
časový posun štartu. Dá
sa nastavit’ doba 1 až 24
hodín. Pri každom
stlačení tlačidla sa doba
v hodinách na indikátore
zvyšuje s krokom jednej
hodiny až po 24,
číslovanie potom znovu
začne od 0. Potom
stlačte tlačidlo ŠTART.
Umývací proces sa
začne po uplynutí
nastavenej doby.
5019 396 03510
SK -1-
Prvé použitie
Ako nastavit’ tvrdost’ vody, aby boli vždy zaručené čo najlepšie výsledky pri umývaní
Tvrdost’ vody treba nastavit’ iba
pred prvým umývaním alebo po
zmene tvrdosti vody.
-
Stlačte a aspoň 3 sekundy podržte spoločne stlačené tlačidlá Programy a ZRUŠIŤ/Vypnut’.
-
Na displeji sa zobrazí nastavenie tvrdosti vody.
-
Stláčaním tlačidla Programy nastavenie zvýšite. Rozsah sa pohybuje od 1 po 7 (po dosiahnutí úrovne 7 sa pri
ďalšom stlačení tlačidla nastaví opät’ úroveň 1).
-
Počkajte 30 sekúnd (ovládací panel sa vypne) alebo stlačte Štart/Resume, aby sa nastavenie uložilo do pamäti.
1. U dodávateľa vody ste zistili, že tvrdost’ vody je...
Úroveň tvrdosti vody je z
výroby nastavená na stredne
tvrdú vodu (úroveň 4).
Nemecké
stupne °dH
Aj keď používate tablety
obsahujúce soľ, vždy bude
nevyhnutné pridat’
regeneračnú soľ, pretože
uvedené umývacie
prostriedky nemajú
dostatočný účinok na
zmäkčenie tvrdej vody.
Francúzske
stupne °fH
Anglické
stupne °eH
2. ...zadajte túto hodnotu
na umývačke riadu
Úroveň tvrdosti
vody
Zadaná hodnota sa
zobrazí na displeji
0-5
0-9
0 - 6,3
Mäkká
1
6 - 10
10 - 18
7 - 12,6
Stredná
2
11 - 15
19 - 27
13,3 - 18,9
Priemerná
3
16 - 21
28 - 37
19,6 - 25,9
Mierne tvrdá
4
22 - 28
38 - 50
26,6 - 35
Tvrdá
5
29 - 35
51 - 63
35,7 - 44,1
Veľmi tvrdá
6
36 - 50
64 - 90
44,8 - 62,4
Mimoriadne tvrdá
7
Odporúčania pre používanie
umývacieho prostriedku
Gél alebo prášok
(leštidlo a soľ)
choďte na krok 1
(pozrite
“Každodenná
kontrola”)
Tablety
ak je voda
MIMORIADNE
TVRDÁ, treba
pridat’ soľ
(choďte na krok 1,
“Každodenná
kontrola”)
Pri prvom použití bude treba zásobník soli doplnit’ nezávisle od úrovne tvrdosti vody (pozrite popis dolu v kroku 1 “Každodenná kontrola”).
Naplnenie zásobníka soli - Rozpúšt’a vodný kameň (nie je to nevyhnutné, ak je tvrdost’ vody nastavená ako “mäkká”!)
1
1- zásobník soli
2- dávkovač leštidla
3- dávkovač umývacieho prostriedku
4- systém košov
5,6,7,8- dostupné funkcie na paneli
9- filtre
10- umývacie ramená
Každodenná kontrola
Vizuálny
indikátor (v
závislosti
od modelu).
Odskrutkujte
uzáver.
Zaskrutkujte
viečko. Zvyšky soli
okolo viečka bude
treba odstránit’.
Na niektorých
zásobníkoch soli
je indikátor hladiny
integrovaný vo
viečku (postup
kontroly je
popísaný nižšie).
Zásobník soli naplňte vodou iba
pred prvým umývaním riadu.
Pridajte soľ (nikdy nepridávajte umývací
prostriedok!) min. 0,8 kg/max. 1 kg
(v závislosti od modelu spotrebiča)
Kontrolka úrovne soli na ovládacom paneli Kontrolka soli na ovládacom paneli
môže ostat’ svietit’ aj počas niekoľkých
Kontrolka sa rozsvieti, keď TREBA
umývaniach. Ak je tvrdost’ vody v kategórii
PRIDAŤ SOĽ.
(mäkká) nepoužívajte soľ.
Indikátor soli na viečku zásobníka soli
zelený:
OK.
svetlý: TREBA
DOPLNIŤ
SK -2-
Každodenná kontrola
Pridanie leštidla (nie je potrebné pri používaní tabletového umývacieho prostriedku). Ako nastavit’ dávku leštiaceho prostriedku
2
Vizuálny
indikátor
Podľa potreby
otvorte kryt B
(stlačte
určené
tlačidlo).
Skontrolujte indikátor leštidla, aby ste zistili
jeho množstvo v dávkovači.
Množstvo leštiaceho
prostriedku možno prispôsobit’
používanému umývaciemu
prípravku. Čím je nastavenie
nižšie, tým menej sa bude
dávkovat’ leštiaceho prostriedku
(nastavenie z výroby: poloha 4).
Stlačením tlačidla otvorte kryt
B. Mincou alebo podobným
predmetom otočte šípku do
želanej polohy. Po upravení
polohy dávkovania kryt opät’
zatvorte.
Pridajte
leštidlo po
čiaru max.
~150 ml
(v závislosti od modelu spotrebiča)
Kontrolka leštidla na ovládacom paneli
Indikátor leštidla na dávkovači
Kontrolka sa rozsvieti, keď TREBA PRIDAŤ LEŠTIDLO.
tmavý: OK.
svetlý: TREBA DOPLNIŤ
Používajte iba leštiace prostriedky určené pre umývačky riadu. Ak sa leštiaci prostriedok nepozornost’ou vyleje, ihneď ho utrite. Predchádza sa tým tvorbe nadmerného množstva peny, ktorá
by mohla spôsobit’ poruchy spotrebiča.
Ak sú na riade pruhy: nastavte dávkovanie leštiaceho prostriedku na nižšiu polohu (1-3). Ak riad nie je úplne osušený: nastavte dávkovanie na vyšší stupeň (5-6).
Plastový riad sa osušuje t’ažko, ani nastavenie vyššieho stupňa dávkovania nezlepšuje situáciu.
Umývacie prostriedky s leštidlom môžu účinkovat’ iba pri dlhších programoch. Pri krátkych programoch sa môžu vyskytnút’ zvyšky umývacieho prostriedku (prípadne používajte práškové
umývacie prostriedky). Umývacie prostriedky zvyčajne vytvárajú veľa peny.
Pridanie umývacieho prostriedku - Používajte iba umývací prostriedok špeciálne určený pre umývačky riadu v súlade s odporúčaniami dodávateľa
Otvorte kryt A
(stlačte určené tlačidlo).
3
Každodenné používanie
Pridajte umývací prostriedok: Tablety / prášok / kvapalný
prostriedok do veľkej priehradky
Dávkovač čistiaceho
prostriedku naplňte
iba pred zapnutím
programu umývania.
Stlačením príslušného
rebrovania zatvorte kryt.
Používajte iba jednu tabletu pre
jeden cyklus, vložte ju do
dávkovača umývacieho prostriedku.
Môžete použit’ všetky druhy tabliet,
ale odporúča sa druh 2 v 1 s
pridaním soli.
SK -3-
Ako naplnit’ koše
Ako naplnit’ HORNÝ KÔŠ
4
(v závislosti od modelu spotrebiča)
A - Nastaviteľné držiaky: vo vodorovnej polohe
pre šálky/dlhé kuchynské pomôcky, vo zdvihnutej
polohe pre taniere.
B - Košík na príbor polovica: môže sa umiestnit’
v hornom koši pri voľbe možnost’i “Polovičná náplň/
Multizone”. Mriežku (G) treba vybrat’.
Ako nastavit’ výšku horného koša
(ak je k dispozícii).
Niekedy je užitočné nadvihnút’ horný kôš, čím
sa získa priestor v spodnom koši alebo
niekedy je vhodné spustit’ ho, aby sa dali
uložit’ poháre na dlhých stopkách.
- Uchopte a potiahnite smerom von bočné
rukoväte (C) (musia byt’ na rovnakej úrovni) a
nadvihnite alebo spust’te spodný kôš.
Ako vybrat’ horný kôš (ak je k dispozícii)
Niekedy je užitočné nadvihnút’ horný kôš, čím sa získa priestor pre veľký riad
v spodnom koši.
- Otvorte dve úchytky (D), aby sa dal horný kôš vybrat’ (keď je kôš na mieste,
úchytky musia byt’ zatvorené).
D - ZATVORENÉ
D - OTVORENÉ
Ako naplnit’ SPODNÝ KÔŠ
(v závislosti od modelu spotrebiča)
E - Sklápateľné stojany na taniere: dajú sa sklopit’, aby sa dali vložit’ hrnce
alebo Pevné stojany na taniere
F - Košík na príbor: polovice vzájomne posuňte, aby sa košík rozdelil.
G - Mriežka: napomáha vzájomne oddelit’ príbor, čím sa dosiahnu lepšie
výsledky umývania.
5
Riad ukladajte tak, aby v nádobách neostávala zvyšková voda a aby sa umývacie ramená mohli voľne otáčat’. Používajte výhradne riad, určený na umývanie v umývačke riadu.
V umývačke riadu neumývajte drevené, hliníkové, cínové predmety, strieborný príbor ani riad s dekoráciami (bez smaltu). V košoch musí byt’ riad (napr. taniere, misky, hrnce) uložený
tak, aby voda mohla voľne odtekat’!
Zapnutie spotrebiča. Stlačením ľubovoľného tlačidla (okrem tlačidla ZRUŠIŤ/Vypnut’) sa zapne ovládací panel a spustí programovanie.
SK -4-
Voľba programu
6
Prehľad programov
Maximálny počet programov je popísaný v kapitole “Schéma”. Príslušné programy pre spotrebič môžete nájst’ na paneli (strana 1).
Zvoľte program podľa priloženej tabuľky programov (strana 1).
Doba programu je ovplyvnená externými podmienkami v domácnosti, teplotou, tlakom vody a pod.
Cyklus umývania
7
Dvierka spotrebiča musia ostat’ vždy zatvorené, prívodný ventil vody musí byt’ otvorený.
Prerušenie programu (napr. ak chcete vložit’ nejaký kus riadu):
Zrušenie prebiehajúceho programu:
- Otvorte opatrne dvierka (program sa preruší) a vložte kus riadu
(dávajte pozor na HORÚCU paru!).
- Zatvorte dvierka a ešte raz stlačte tlačidlo ŠTART, aby sa
cyklus opät’ spustil (program sa spustí opät’ od bodu, v
ktorom bol prerušený).
- Stlačte tlačidlo ZRUŠIŤ/Vypnút’.
- (Počas 1 minúty sa bude
odčerpávat’ voda, potom sa
spotrebič vypne).
Aby ste zmenili prebiehajúci program:
- Stlačte tlačidlo ZRUŠIŤ/Vypnút’, čím sa zruší prebiehajúci program.
- (Počas 1 minúty sa bude odčerpávat’ voda, potom sa spotrebič vypne).
- Stlačte ktorékoľvek tlačidlo okrem ZRUŠIŤ/Vypnút’, čím sa
spotrebič zapne.
- Zvoľte nový program.
- Stlačte tlačidlo ŠTART.
Vypnutie spotrebiča. Všetko je v poriadku...
8
Po ukončení programu sa spotrebič automaticky prepne do pohotovostného režimu (Standby). Všetky kontroly zhasnú.
Pri otváraní dvierok dávajte pozor: pozor na únik horúcej pary!
Spotrebič vyprázdnite, začnite spodným košom, aby prípadná neosušená voda nekvapkala na riad dolu.
Údržba a čistenie
Údržba a čistenie
9
Filtre
Skontrolujte
a podľa
potreby
vyčistite
Zaskrutkujte mikrofilter,
DÁVAJTE POZOR NA ZNAČKU!
Odskrutkujte
mikrofilter (1),
vyberte ho (2) a
vyberte aj jemné
sitko (3)...
Vložte
Opláchnite pod
tečúcou vodou...
Opravte menšie chyby sami...
10
Umývacie
ramená
Odstráňte
nečistoty/
usadeniny.
Vložte a pevne zaskrutkujte spodné a
horné umývacie ramená.
Odskrutkujte a
vyberte horné
rameno...
Odskrutkujte a
vyberte spodné
rameno...
Očistite
umývacie dýzy
pod tečúcou
vodou (podľa
potreby použite
špáradlá...)
SK -5-
Čo robit’ v prípade, že...
Pri každej poruche, skôr ako zavoláte servis, prekontrolujte nasledujúce body predtým, ako zavoláte servisné stredisko.
Nasledujúce pokyny umožnia odstránit’ väčšinu odchýliek a rýchlo obnovit’ správnu činnost’ spotrebiča.
Zobrazenie chýb na displeji:
Číslo funkcie “F”x - bliká
Spotrebič...
...nefunguje/nezapne sa
-
Spotrebič musí byt’ zapnutý.
-
Skontrolujte poistky v domácnosti a či nebola prerušená dodávka elektriny.
-
Dvierka umývačky riadu nie sú zatvorené.
-
Skontrolujte, či sú zatvorené dvierka umývačky riadu.
-
Skontrolujte, či bola zvolená možnost’ “Posunutý štart” (ak je k dispozícii). V takom prípade sa spotrebič zapne až
po uplynutí nastavenej doby. Prípadne nastavte posun spustenia programu na “0” (vykonajte RESET).
Ventil prívodu vody musí byt’ otvorený.
...zobrazuje sa “F6
...zobrazuje sa “F6
Možné príčiny...
E2”
E7” alebo “F6
Riešenia...
Je aktívna možnost’ “Posunutý štart”.
-
Zatvorený vodovodný ventil.
-
-
Zalomená prívodná hadica alebo zanesený prívodný filter.
-
Prívodná hadica nesmie byt’ zalomená a príslušný filter na prívode vody nesmie byt’ zanesený.
Príliš nízky tlak vody.
-
Počas napúšt’ania vody musí byt’ ventil prívodu vody úplne otvorený (minimálny prietok: 0,5 litra za minútu).
-
Zalomená prívodná hadica alebo zanesený prívodný filter.
-
Prívodná hadica nesmie byt’ zalomená a príslušný filter na prípojke vodovodného ventilu nesmie byt’ zanesený.
-
Špinavé alebo zanesené filtre.
-
Filtre nesmú byt’ špinavé alebo zanesené.
-
Príliš málo vody vo vodnom systéme umývačky riadu.
-
E1”
0,5 sek. pauza
-
E1” -
...zobrazuje sa “F6 E3”/program
umývania sa skončil veľmi skoro (riad je
špinavý a mokrý)
...zobrazuje sa “F8
Číslo chyby “E”y - bliká
Nie je správne nainštalovaná odtoková hadica.
-
Nádoby (napr. misky, šálky) treba uložit’ tak, aby boli v koši hore dnom.
-
Vypúšt’acia hadica musí byt’ správne namontovaná (u spotrebičov zabudovaných vo vyvýšenej polohe nechajte
min. 200-400 mm od spodného okraja spotrebiča) - pozrite pokyny v časti o inštalácii.
-
Veľké množstvo peny vnútri.
-
Zopakujte bez umývacieho prostriedku alebo počkajte, kým pena nezmizne.
-
Špinavé filtre.
-
Vyčistite filtre.
-
Zalomená odvodová hadica.
-
Vypúšt’acia hadica nesmie byt’ zalomená.
-
Zatvorená prípojka odtokovej hadice.
-
Uzatvárací kotúčik na sifónovej spojke musí byt’ odstránený.
Po vykonaní uvedeného by mala správa o chybe zmiznút’. Vo väčšine prípadov sa chyba takto odstráni.
RESET:
Riad a príbor...
... nie je dokonale čistý/sú na ňom zvyšky jedla
Stlačte tlačidlo ZRUŠIŤ/Vypnut’.
Zatvorte dvierka.
Automaticky sa bude vypúšt’at’ voda až 1 minútu.
Spotrebič je pripravený pre nový program.
Možné príčiny...
Riešenia...
Málo voľného priestoru medzi jednotlivými kusmi riadu
(nesprávne uložené misky a pod, v koši).
-
Uložte riad tak, aby sa kusy vzájomne nedotýkali. Nádoby (napr. misky, šálky) treba uložit’ tak, aby boli v koši
hore dnom.
-
Nedostatočné množstvo umývacieho prostriedku; umývací
prostriedok je starý alebo nesprávne skladovaný.
-
Prípadne použite viac umývacieho prostriedku, dodržiavajte pokyny výrobcu. Umývacie prostriedky skladujte na
suchom mieste, neprekračujte dobu skladovania.
-
Teplota nie je dostatočne vysoká na umytie veľmi špinavého riadu. -
Ak je riad veľmi špinavý, mali by ste zvolit’ program s vyššou teplotou (pozrite tabuľku programov - 1. strana)
-
Vloženie riadu do horného aj spodného koša s možnost’iou “Polovičná náplň/Multizóny”.
Ak zvolíte možnost’i “Polovičná náplň/Multizone” (ak je k dispozíci), nezabudnite, že sa smie naplnit’ iba horný
kôš alebo iba spodný kôš, čím sa zvýši účinnost’ umývania a dosiahnu sa tým optimálne výsledky umývania.
-
Časté používanie programu Eco 50°C.
-
-
V prípade častého používania programu Eco 50°C (ak je k dispozícii), by ste mali z času na čas nastavit’
intenzívny program pri 70°C (ak je k dispozícii).
Zanesené umývacie ramená, špinavé filtre alebo
nesprávne upevnené.
-
Umývacie ramená nesmú byt’ upchaté, filtre nesmú byt’ špinavé a musia byt’ namontované správne (pozrite pokyny na
strane 5, “Údržba a inštalácia”).
Umývacie ramená zablokované riadom alebo príborom.
-
Umývacie ramená sa musia voľne otáčat’, nesmú byt’ blokované riadom.
SK -6-
Čo robit’ v prípade, že...
Riad a príbor...
Možné príčiny...
Riešenia...
...svieti kontrolka soli
-
Použite tablety na zmäkčenie vody.
-
Nastavte voliteľnú možnost’ “Tablety”; ak táto možnost’ nie je k dispozícii, je normálne, že
kontrolka soli svieti.
...sú na nich usadeniny: zvyšky
regeneračnej soli
-
Príliš tvrdá voda.
-
V oblastiach s veľmi tvrdou vodou bude treba pridat’ viac regeneračnej soli (pozrite stranu 2 “Ako
nastavit’ tvrdost’ vody”).
-
Otvorené viečko zásobníka soli.
-
Zatvorte správne viečko zásobníka soli.
-
Nedostatočné množstvo leštidla.
-
Ak používate kombinované umývacie prostriedky, skúste pridat’ viac leštidla.
-
Plastový riad sa zle suší.
-
Syntetický materiál sa neosuší dobre; ak je na konci cyklu vlhký, poutierajte ho.
-
Čistý riad ste nechali po ukončení cyklu v umývačke
príliš dlho (napr. pri použití možnost’i “Posunutý štart”).
V takej situácii je prítomnost’ kvapiek vody na riade a na bokoch umývačky riadu normálna.
Pred vybratím riadu skúste nachat’ pootvorené dvierka na 5 minút.
-
Nesprávne uložené nádoby v koši.
-
Riad vkladajte tak, aby bol naklonený, aby voda neostávala vnútri nádob.
-
Nesprávne nastavené dávkovanie leštidla.
-
Zvýšte dávku leštidla (pozrite stranu 3, “Pridanie leštidla”).
-
Zvolený rýchly program umývania.
-
Rýchly program 40°C / 45°C je určený na rýchle umytie málo zašpineného riadu. Ak ho použijete
na umývanie stredne/veľmi špinavého riadu, riad sa neosuší úplne. Na dosiahnutie uspokojivých
výsledkov zvoľte program so štandardnou dĺžkou. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov
nechajte po ukončení programu pootvorené dvierka a pred vyložením riadu počkajte 15 minút.
...plastové časti zmenili farbu
-
Paradajková alebo mrkvová št’ava.
-
Paradajkový pretlak, a pod. môže spôsobit’ zafarbenie plastových častí. Odporúča sa použitie
trochu vyššej dávky práškového umývacieho prostriedku, ktorý má vyššie bieliace účinky. Mali by
ste používat’ programy pri vyšších teplotách.
...matné poháre a pod.
-
Riad nie je vhodný na umývanie v umývačke riadu (porcelán),
Používajte výhradne riad, určený na umývanie v umývačke riadu.
...na pohároch sú škvrny, ktoré sa dajú
odstránit’
-
Na umývanie pohárov bol použitý nesprávny program. -
Riad treba uložit’ tak, aby sa vzájomne nedotýkal. Nevkladajte poháre spolu do košov.
Použite program vhodný na umývanie pohárov.
...poháre sa nelesknú
-
Poháre nie sú vhodné na umývanie v umývačke
riadu (porcelán).
...neodstrániteľné škvrny na pohároch
-
Dúhový lesk.
...tmavé škvrny od čaju na šálkach a špina
po umývaní v umývačke riadu nezmiznú
-
Neznáme.
...hrdzavé škvrny
-
...iné škvrny
...nie sú osušené
-
Niektoré druhy skla sa nesmú umývat’ v umývačke riadu.
-
Tento jav je nevratný. V budúcnosti vám odporúčame:
Zmenit’ nastavenie dávkovania leštidla.
Dávajte pozor a dodržiavajte odporúčané dávky umývacieho prostriedku.
U kombinovaných umývacích prostriedkov dodržiavajte pokyny výrobcu umývacieho prostriedku.
-
Jav sa nedá odstránit’. Zmeny farby od teínu sú neodstrániteľné.
Nebol použitý program preumytia.
-
Zvyšky jedla obsahujúce soľ alebo kyseliny môžu spôsobit’ hrdzu aj na antikorovom príbore.
Preto, ak chcete riad umývat’ neskôr, používajte vždy program s predumytím.
-
Príliš nízka dávka leštidla.
-
V prípade výskytu škvŕn zvýšte dávku leštiaceho prostriedku (pozrite stranu 3, “Pridanie leštidla”).
Ak používate kombinované umývacie prostriedky, mali by ste pridat’ viac leštidla.
...pruhy/škrabance
-
Príliš vysoká dávka leštidla.
-
Ak sú na riade pruhy a škrabance, znížte dávku leštiaceho prostriedku (strana 3, “Pridanie leštidla”).
Ak používate kombinované umývacie prostriedky obsahujúce soľ, nepridávajte žiadne ďalšie leštidlo.
...pena
-
Nevhodné dávkovanie umývacieho prostriedku/leštidla. -
Používajte iba nevyhnutné množstvo umývacieho prostriedku a leštidla, pretože ináč sa vytvára veľa peny.
SK -7-
Čo robit’ v prípade, že...
Odpojte od elektrického napájania
Ak po skontrolovaní hore uvedených bodov porucha pretrváva, odpojte spotrebič od elektrického napájania a zatvorte ventil prívodu vody. Zavolajte servis (pozri záručný list).
Predtým ako zavoláte servis skontrolujte, či máte k dispozícii nasledujúce údaje:
- popis poruchy,
- typ a model umývačky riadu,
- Servisný kód, t.j. číslo uvedené na nalepenom servisnom štítku umiestnenom na vnútornej strane dverí vpravo:
Bezpečnost’ pri práci a všeobecné rady
1. Obal
Obal môže byt’ 100% recyklovaný, ako to potvrdzuje symbol recyklácie
.
2. Vybalenie spotrebiča a kontroly
Po odstránení obalu sa presvedčte, či sa umývačka riadu počas prepravy nepoškodila a či sa dvere
dobre zatvárajú. Ak máte pochybnosti, požiadajte o pomoc odborníkov alebo predajcu.
3. Pred prvým použitím umývačky riadu
- Spotrebič je vhodný pre teplotný interval 5°C až 45°C.
- Správna činnost’ umývačky riadu sa testuje u výrobcu. Po tomto teste by mohli zostat’ mierne
kvapky/škvrny od vody, ktoré zmiznú po prvom umývaní.
4. Úspora energie a vody
- Neoplachujte riad pod tečúcou vodou.
- Vždy používajte úplne naplnenú umývačku riadu. Ak sa naplnil iba jeden kôš, zvoľte možnost’
“Polovičná náplň/Multizone” (ak je k dispozícii).
- Ak máte k dispozícii ekologické zdroje energie, ako napr. solárne panely, tepelné čerpadlá alebo
ústredné kúrenie, napojte umývačku riadu na vodovodné potrubie teplej vody, ktorej teplota nesmie
presahovat’ 60° C. Presvedčte sa, či je prívodná hadica správna (nápis “70°C Max” alebo “90°C Max”).
5. Bezpečnost’ detí
- Obalový materiál (plastové vrecia a pod.) musí byt’ uložený mimo dosahu detí, pretože môže byt’
pre ne nebezpečný.
- Nedovoľte det’om hrat’ sa s umývačkou riadu.
- Umývací prostriedok, leštiaci prostriedok a soľ uložte na suchom mieste, mimo dosahu detí.
6. Bezpečnostné upozornenia
- Tento spotrebič nie je určený, aby ho používali deti alebo telesne a mentálne postihnuté osoby,
okrem prípadov, že sú pod dozorom osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnost’.
- Spotrebič nepoužívajte vonku.
- V blízkosti umývačky riadu neskladujte horľavé tekutiny.
- Voda v umývačke riadu nie je pitná voda.
- V umývacom priestore nepoužívajte organické rozpúšt’adlá: hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Pozor pri otvorených dvierkach: nebezpečenstvo potknutia sa!
- Otvorené dvierka umývačky riadu môžu udržat’ iba hmotnost’ vybratého koša spolu s riadom.
Nepoužívajte otvorené dvere ako podstavec, ani si na ne nesadajte, ani nestúpajte.
- Predmety, ktorými by ste sa mohli poranit’ (napr. nože), musia byt’ uložené v košíku špičkou
otočenou smerom dolu. Dlhé kuchynské pomôcky musíte vložit’ vodorovne do horného koša,
otočené špičkou smerom k spotrebiču.
-
Pred akýmkoľvek úkonom, čistením alebo údržbou, odpojte spotrebič od elektrickej siete a
zatvorte ventil prívodu vody; ako aj v prípade akejkoľvek poruchy.
- Opravy a technické zmeny môže vykonat’ výhradne kvalifikovaný technik.
7. Odolnost’ voči mrazu
Ak je spotrebič umiestnený v miestnosti, kde by mohol byt’ vystavený mrazu, musíte ho úplne
vyprázdnit’. Zatvorte prívodný ventil vody a odpojte ohybnú prívodnú a odtokovú hadicu, potom
nechajte vytiect’ vodu. Skontrolujte, či je v zásobníku aspoň 1 kg rozpustenej regeneračnej soli,
ktorá ochráni spotrebič až do teploty -20°C. Po obnovení programu sa môže pri zapnutí zobrazit’
správa o chybe (pozrite stranu 6).
“F6 E2” - spotrebič musí ostat’ pri teplote prostredia min. 5°C aspoň 24 hodín.
Po odstránení uvedených chýb bude nevyhnutné vykonat’ RESET (pozrite kapitolu “Čo robit’ v prípade, že...”).
8. Odovzdanie do zberu
- Tento spotrebič sa vyrába zo znovu využiteľných materiálov. Pri jeho likvidácii postupujte podľa
miestnych predpisov o likvidácii odpadu. Zneškodnite ho odrezaním prívodného elektrického
kábla. Aby ste predišli nebezpečným situáciám (napr. nebezpečenstvo udusenia) pre deti,
znehodnot’te zámok dvierok, aby sa viac nedal zamknút’.
- Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2002/96/ES o likvidácii elektrických
a elektronických zariadení. Zabezpečte správny postup pri jeho likvidácii, aby sa predišlo
prípadných negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí. Nesprávna likvidácia
spotrebiča by mohla mat’ negatívny dopad. Symbol
na spotrebiči alebo na sprievodnej
dokumentácii znamená, že sa s ním nesmie zaobchádzat’ ako s komunálnym odpadom, ale že to
treba odovzdat’ v zbernom stredisku pre elektrické a elektronické zariadenia. Pri jeho likvidácii
postupujte podľa predpisov o likvidácii odpadu. Podrobnejšie informácie o manipulácii, likvidácii a
recyklácii spotrebiča Vám poskytnú na miestnom úrade, v zberných surovinách alebo v predajni,
kde ste ho kúpili.
Prehlásenie o zhode
Tento spotrebič bol navrhnutý, vyrobený a predaný v súlade s nasledujúcimi Vyhláškami:
2006/95/ES, 89/336/ES, 93/68/ES a 2002/95/ES (Smernica RoHS).
Kapacita náplne: 12 súprav.
V prípade nesprávneho používania spotrebiča podmienky záruky neplatia.
Technické úpravy vyhradené.
SK -8-
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising