Whirlpool | GOA 6423/WH | Instruction for Use | Whirlpool GOA 6423/WH User guide

Whirlpool GOA 6423/WH User guide
КООПСУЗДУК
НУСКАМАЛАРЫ
Толук нускама көрсөтмөлөрүн http://docs.
whirlpool.eu сайтында же кепилдик
буклетинде көрсөтүлгөн телефон номер
аркылуу чалыңыз
KY
ОКУП, КАРАП ЧЫГУУГА МААНИЛҮҮ
үзгүлтүксүз көзөмөлдө болуш керек.
ЭСКЕРТҮҮ: Көзөлмөлдөөсүз тамак-ашты
даярдоо учурунда конфорканын үстүндө
май жана малдын майы болсо коркунучтуу
- өрт чыгуу коркунучу бар. Өрттү ЭЧ КАЧАН
Шайманды колдонордон мурда бул
суу менен өчүрбөгүлө, бирок шайманды
коопсуздук нускамаларын окуңуз. Аларды
өчүргүлө жана өрттүн үстүн жапкыла,
келээрки керек болгонго чейин сактап
мисалы капкак же болбосо өрткө туруштук
коюңуз.
берген жууркан менен.
Бардык убакытта сактоо үчүн бул
Конфорканы иштөө түздүгү же бир
нускамалар менен шаймандын ѳзү
нерсени коюу үчүн колдонбоңуз. Бардык
маанилүү коопсуздук эскертүүлѳрдү камсыз компоненттер толугу менен муздагыча,
кылат. Шайман туура эмес колдонгон же
кийимдерди же башка тез ѳрт алуучу
туура эмес жѳнгѳ салынган болсо,
материалдарды шаймандан алыс кармаңыз
ѳндүрүүчү бул коопсуздук нускамаларын
- өрт чыгуу коркунучу бар.
колдонуу жѳндѳмсүздүгү боюнча
Эгерде бул колдонмодогу маалымат так
жоопкерчиликти четке кагат.
аткарылбаса, өрт же жарылуу болушу
Эгерде шайманда өлкөнүн белгиси бар
мүмкүн жана ал мүлккө зыян келтириши же
болсо бул нускамалар жарактуу болуп
жаракат алып келиши мүмкүн.
эсептелинет. Эгерде шайманда белги жок
Өтө жаш балдар (0-3 жаштагы)
болсо, шайманды өлкөнүн ичине колдонууга шаймандан алыс болушу зарыл. Жаш
модификациялоого техникалык
балдар (3-8 жаштагы) кѳзѳмѳл астында
нускамаларды алыш керек, алар керектүү
болбогон учурда, шаймандан алыс болушу
нускамаларды берет.
керек. 8 жаштагы жана бул жаштан ѳйдѳ
ЭСКЕРТҮҮ: Газ менен бышыруу
балдар жана физикалык, сезгич же акыл
шайманды колдонгондо ал ысыкты,
жѳндѳмдүүлүгү чектелген же тажрыйбасы
нымдуулукту жана күйүу өнүмдөрүн
жана билими жетишпеген адамдар бул
орнотулган бөлмөңүн ичинде жаратат.
шайманды кѳзѳмѳл астында же коопсуздук
Шайман менен колдонуп жатканда ашкана
нускамалар берилгенде гана колдоно
бөлмөсүндө вентиляция жакшы болгонун
алышат жана коркунуч келерин түшүнүшү
камсыз кылгыла: ашканада вентиляция
керек. Балдар шайман менен ойнобошу
тешиктери ачык бойдон болуш керек же
зарыл. Кѳзѳмѳл жок балдар тарабынан
механикалык вентиляция түзмөгү
тазалоо же колдонуу боюнча тейлѳѳ
орнотулуш керек (механикалык аба
жүргүзүлбѳшү керек.
чыгаруу). Шайман көпкө созулган убакытка
ЭСКЕРТҮҮ : Ысык табак коюучу айнек
колдонулса анда кошумча вентиляция керек сынса:-бардык конфоркаларды жана ысык
болушу мүмкүн, мисалы терезени ачуу, же
элементтердин баарын өчүрүп, шайманды
эффективдүүрөөк вентиляция, бар болсо
кубат камсыздоосунан өчүрүңүз; механикалык вентиляциянын деңгээлин
шаймандын үстүнө тийбеңиз; - шайманды
көбөйтү.
колдонбоңуз.
ЭСКЕРТҮҮ: Шайман жана анын
Эгер ал ысытылса, капкак сынып калышы
жеткиликтүү бөлүктөрү колдонуу учурунда
мүмкүн. Капкакты жапканга чейин бардык
ысыйт. Ысыган элементтерге тийбөө үчүн
конфоркаларды жана электрикалык
сактык сакталышы керек. Үзгүлтүктүзсүз
тегерекчелерди өчүрүңүз. Конфорка күйүп
кароо болбосо, 8 жаштан ылдый балдарды
турганда капкакты жаппаңыз.
андан алыс кармаш керек.
УРУКСАТ БЕРИЛГЕН КОЛДОНУУ
ЭСКЕРТҮҮ: Эгерде конфорканын бетинде
ЭСКЕРТҮҮ: Шайман тышкы өчүрүү
жарака кеткен болсо, шайманды
тутумдар, таймер же ѳзүнчѳ пульт
колдонбоңуз - токко урунуу коркунучу бар.
системасы сыяктуулар менен башкарууга
ЭСКЕРТҮҮ: Өрт чыгуу коркунуч:
жасалган эмес.
Нерселерди бышыруу аянттын үстүндө
Шайман үйдүн ичинде жана ушул сыяктуу
сактабаңыз.
тѳмѳнкүлѳргѳ колдонууга жасалган:
ЭСКЕРТҮҮ: Тамак-ашты даярдоо
дүкөндөрдүн, кеңселердин жана башка
учурунда көзөлдөө болуш керек. Кыска
жумуш чөйрөлөрдүн ичинде кызматкерлерге
мөөнөөтүү тамаш-ашты даярдоо учуру
арналган ашкана аймактарында; чарба
үйлөрүндө; кардарлар аркылуу
мейманкаларда, мотельдерде жана башка
турак жай чөйрөлөрүндө.
Мындан башкача колдонууга уруксат
берилбейт (мисалы: бѳлмѳлѳрдү
жылытууга).
Бул шайман, профессионалдык
колдонууга эмес. Шайманды сыртта
колдонбоңуз.
Идиштердин жана мискейлердин түбү
жана тамак жасоо аймагы бирдей же кичине
чоңураак болуш керек (өзгөчө таблицаны
караңыз). Бышыруу туздүгүнүн кырына
идиштердин учу чыкпашгы керек.
Эгер торду туура жэмес колдонсоңуз, ал
бышыруу туздүгүнүн бузулушуна алып
келиши мүмкүн: торчолорду өйдө жагынан
ылдый каратып же аларды бышыруу
түздүгүнүн арасында сүрбөңүз.
Конфоркадагы жалынды идиштин кырларына чыгарып
күйгүзбөңүз.
Төмөндөгүлөрдү колдонбоңуз : Чугун, чопо жана терракота
казан-мискейлерин. Темир таяктар сыяктуу ысыкты өткөргөн
нерселерди. Бир узун идиш үчүн эки идишти (мис. Балык
идишин).
Эгер камсыз кылынган газду жергиликтүү шарттардын кээ
бирлери конфорканын дүрт этүүсүндө көйгөй чыгарса, аны
иштетүү үчун отту акырын чыгарып көрүңүз.
Бышыруу аймагынын үстүнө соруп алуучу капкакты
орнотуп жатканда, кеңири маалымат алууга анын колдонуу
колдонмосун караңыз.
Торчолордун астындагы коргоочу резина жаш балдардын
ток урунуу коргунучун көрсөтөт. торчолорду алып салганда,
бардык астына жайгаштырылган резиналардын туура
келгенин текшериңиз.
ОРНОТУУ
Шайман эки же кѳп адамдар тарабынан
кѳтѳрүлүшү жана орнотулушу зарыл жаракат коркунучу бар. Таңгактан чыгарууга
жана орнотуу үчүн, коргоочу кол каптарын
колдонуңуз - кесип кетүү коркунучу бар.
Орнотуу, суу менен камсыздоону кошуу
менен (эгер болсо) жана электрикалык
туташууларды, жана оңдоолор,
тажрыйбалуу техник тараьынан өткөрүлүшү
керек. Колдонуучунун нускамасында
көрсөтүлгөн болбосо, шаймандын бир да
бөлүгүн оңдобоңуз жана алмаштырбаңыз.
Балдарды, орнотулган жерден алыс
кармаңыз. Шайманды таңгактан
чыгаргандан кийин, ал жеткирүү убагында
сынып калбаганын текшериңиз. Эгер
көйгөйлөр болсо, дилер менен же эң жакын
жэериңизде жайгашкан Сатып алуудан
кийинки кызматка байланышыңыз.
Орнотулгандан кийин, таңгактоону жок
кылуу (пластик, стирол пенопластынын
бөлүктөрү, ж.б.) балдардан алыс
кармалышы керек - муунуу коркунучу бар.
Орнотуу иштерин жүргүзгѳнгѳ чейин
шайман электр тогунан ажыратылышы
зарыл - токкто урунуу коркунучу бар.
Орнотуу иштеринин жүрүшүндѳ шайман
электр кабелине зыян келтирилбегендигин
ырастаңыз - токко урунуу коркунучу бар.
Шайманды, орнотуу аяктаганда гана
иштетиңиз.
Электрикалык жана газ туташтыруулар
жергиликтүү эрежелерге ылайыктуу болуш
керек.
ЭСКЕРТҮҮ : Шайманды модификациялоо
жана анын орнотуу ыкмалары шайманды
бардык кошумча өлкөлөрдө коопсуз жана
туура колдонууга маанилүү.
Нускамаларда көрсөтүлгөн газ басымына
жарактуу басымды жөнгө салуучуну
колдонгула.
Бөлүмдө аба чыгаруучуу системасы
орнотулушу керек, жана ал ар кандай күйүү
түтүндөрдү чыгарышы керек. Ал аба
чыгаруу системасын же электрикалы
Бөлүмдө ошондой эле ылайык аба
айлануу болуш керек, анткени аба туура
күйүүгө керектүү. Жок дегенде абанын
айлануусу 2 м3/саатына ар бир орнотулган
кВт кубаттулугуна болушу керек.
Абаны айлантуу системасы абаны
эшиктен түтүктүн жардамы менен алып
кириши мүмкүн. Түтүктүн ички кайчылаш
бөлүмү жок дегенде 100 см2 болушу керек;
ачылуусу эч кандай тоскоолдордон көз
каранды болбошу керек.
Система ошондой эле күйүгө керек абаны
түз эмес камсыздоо кылышы мүмкүн,
мисалы үстүндө жазылгандай жакынкы
бөлүмдөр аба айлантуу түтүктөр менен
жабдылышы мүмкүн. Бирок ,бул бөлүмдөр
жашоого арналган же уктоочу бөлмөлөр же
өрт чыгуу мүмкүнчүлүгү бар бөлмөлөр
болбошу керек.
Суюк мунай газ ылдый түшөт анткени ал
абадан оорураак. Ошондуктан, суюк мунай
газ баллондор бар бөлмөлөр
вентиляциялык тешиктер менен жабдылыш
керек. Ал газ чыгып кеткен учурда аны
чыгарып салат. Ошондуктан суюк мунай газ
баллондор, жарым жартылай же толук
болгондо, биринчи каттын астында
орнотулбашы же сакталбашы керек
(погребтер, жана башка). Бөлмөдө колдоно
турган гана баллонду кармоого сунушталат,
аны сырткы ысыкты чыгарган нерселерден
алыс кармаш керек (духовкалар, очоктор,
мештер жана башкалар) алар баллондун
температурасын 50°C өйдө көтөрүп салышы
мүмкүн.
Шайманды эмерекке орноштуруудан
мурда бардык отсектин кесүү иштерин
аткарыңыз жана бардык жыгач
кырындыларын жана жыгач таарындысын
алып салыңыз.
жана басылбашы керек. Азыркы
жергиликтүү эрежелерге ылайык гана
түтүктөрдү жана тыгыздоолорду
колдонгула.
Эгерде конфоркалардын баскычтарын буроого кыйынчылык
МААНИЛҮҮ: Эгерде дат баспаган
чыкса, Саткандан кийинки кызматына кайрылып конфорканын
болоттон
жасалган шлангты колдонулса, ал
жапкычы сынык болсо аны алмаштыргыла.
жана ысыкты таратууга арналган тешиктерди эч качан жаппаш эмеректин жылып турган бөлүктөрүн
керек.
тийбеш керек (мисалы, суурма). Ал эч
ГАЗ ТУТАШТЫРУУ
кандай тоскоолдук жок жеринен өтүш керек
ЭСКЕРТҮҮ : Орнотуунун астында,
жана аны толугу менен текшерүүгө
жергиликтүү таратуу шарттарына (газдын
мүмкүнчүлүк болуш керек.
касиети жана газдын басымы) жана
Азыркы жергиликтүү эрежелерге ылайык
шаймандын жөндөөлөрү туура келерин
шайман негизги газ камсыздоого же газ
текшергиле.
баллонго туташтырылышы керек.
Камсыздалган газдын басымы 1
Туташтырууну аткаруудан мурда, шайман
Таблицада (Конфорканын жана саптоонун
сиз колдоно турган газ камсыздоо менен
техникалык дайындары) берилген сандары
шайкеш болорун текшергиле. Эгерде андай
менен туура келерин текшергиле.
болбосо, "Ар кандай газ түрүнө
ЭСКЕРТҮҮ : Бул шайманга жөндөө
адаптациялоо" параграфында берилген
шарттары этикеткада (же маалымдама
нускамаларды аткаргыла.
тактачасында) көрсөтүлгөн.
Газ камсыздоого туташкандан кийин,
ЭСКЕРТҮҮ : Бул шайман күйүү өнүмдөрүн самындуу суу менен чыгып кетүүнү
чыгаруу түзмөккө туташтырылбаган. Ал
текшергиле. Конфоркаларды күйгүзгүлө
жергиликтүү орнотуу эрежелерине
жана өрттүн туруктуулугун текшерүүгө
орнотулушу жана туташтырылышы керек.
баскычтарды максималдуу 1* позициядан
Тиешелүү вентиляцияга караштуу
минималдуу 2* позицияга бурагыла.
талаптарга өзгөчө көңүл буруш керек.
АР КАНДАЙ ГАЗ ТҮРҮНӨ АДАПТАЦИЯЛОО
Эгерде шаймандар суюк газда
Ар кандай газ түрүнө адаптациялоо
туташтырылса, регуляциялоо буроосун
мешти башка газ түрүнө адаптациялоого
мүмкүн болушунча тыгыз бураш керек.
(этикеткада көрсөтүлгөн), орноткондон
МААНИЛҮҮ: Газ баллон кабыл алынганда, кийин төмөнкү жөнөкөй кадамдарды
газ баллонду же газ контейнерди туура
аткарыңыз:.
коюш керек (тик тургузуш керек).
ЭЛЕКТИКАЛЫК ЭСКЕРТҮҮЛӨР
ЭСКЕРТҮҮ : операцияны
МААНИЛҮҮ: Чыңылууга жана
квалификациясы бар техник өткөрүш керек
кубаттулукка караштуу маалымат дайындар
Газ туташтырууга жалаң гана ийилме же
тактасында көрсөтүлгөн.
ийилбеген темир шлангты колдонгула.
Электр кабели шайманды электр тогуна
Катуу түтүк (жез же болот) мен
кошуу үчүн жетиштүү узун болушу, жана ал,
туташтыруу. Газ системасына кошулуу
корпустан негизги кубат камсыздоочусуна
шаймандын кандайдыр бир жерине зыян
бир жолу орнотулушу керек. Шаймандын
келтирбестен аткарылышы керек. Шайман
электр кабелин тартпаңыз.
латын L- тамгага окшогон жөндөлө турган
Эгер шаймандын штепсель вилкасы
түтүгү менен жабдылган жана түтүк
жеткиликтүү болсо электр тогунан сууруп
тыгыздоо менен жабдылган. Тыгыздоолор
алуу, же улуттук коопсуздук стандарттарына
чыгып кетүүнү алдын алат. Түтүктү
ылайык айры тешиктин үстүндө орнотулган
айланткандан кийин тыгыздоону ар дайым
жеткиликтүү көп полярдык которгучту
алмаштырыш керек (тыгыздоо шайман
колдонуу менен ажыратуу зарыл жана
менен бирге келет). Газ камсыздоо түтүгү
шайман жердетилиши керек.
бул айланма 1/2 газ цилиндрикалык эркек
Узарткыч кабелин, тармак чыгаруу
түрүндөгү тиркеме.
вилкаларын же адаптерлерди колдонбоңуз.
Ийкемдүү бириктирүүсүз болот түтүгүн
Электрдик түзүүчүлѳр орнотулгандан кийин
резьбалуу бириктиргичке туташтыруусу. Газ колдонуучуларга жеткиликтүү болбошу
камсыздоо түтүгү бул айланма 1/2 газ
зарыл. Шайманды, сиз суу болсоңуз же
цилиндрикалык эркек түрүндөгү тиркеме.
жылаң аяк болсоңуз колдонбоңуз. Эгерде
Орнотулган түтүктөр толугу менен
кубаттуулук шнуруна же вилкасына зыян
тартылганда 2000 мм ден ашпашы керек.
келтирилсе, тийиштүү иштебесе, же
Орнотуу бүткөндө, ийилме темир түтүгү
жабдууга зыян келтирилсе же түшүп кетсе,
жылып турган бөлүмдөрдү тийбеш керек
шайманды иштетпеңиз.
Эгерде шайман бышыруу түздүгүнүн
үстүндө орнотулган эмес болсо, бөлгүч
панельди (камсыздалбаган) шаймандын
астындагы бөлүгүндө орнотуш керек.
УЙДӨ КОЛДОНУЛГАН ШАЙМАНДАРДЫ ЖОК
КЫЛУУ
Эгерде электр кабель бузулган болсо,
зыян келтирүүнү алдын алууга аны
өндүрүүчү, анын тейлөө агент же
квалификациясы бар адамдар тарабынан
алмаштырылышы керек - токко уруну
коркунучу бар.
Бул шайман кайра иштетүүчү же кайра колдонуучу
материалдардан жасалды. Аны жергиликтүү таштанды
чыгаруу эрежелерине ылайык чыгаруу керек. Электрдик
турмуш-тиричилик техникаларын колдонуу, калыбына
келтирүү жана кайра иштетүү боюнча кеӊири маалымат алуу
үчүн тийиштүү жергиликтүү бийликке, турмуш-тиричилик
техникаларын ѳндүрүү жана таштандылары чыгаруу
кызматына же шайман сатып алган дүкѳнгѳ кайрылыӊыз.
Бул шайман 2012/19/EU Еврокомиссиянын иштен чыккан
электрдик жана электрондук шаймандарды иштетүү (ИЭЭЖИ)
кѳрсѳтмѳсүнѳ ылайык белгиленди.
Өңумдү туура жок кылуу менен колдонуучу айлана-чөйрөгө
терс таасирин жана адамдардын ден соолугун сактоого салым
кошот.
ТАЗАЛОО ЖАНА КАРМОО
ЭСКЕРТҮҮ: Тейлөө иш-аракеттерин
аткаруудан мурун, шаймандын өчүрүлгөнүн
жана электр туташуусунан ажыратылганын
тактаңыз; Буу менен тазалоочу
шаймандарын эч качан колдонбоңуз - токко
урунуу коркунучу бар.
же коррозия берген өнүмдөрдү,
курамында хлорин бар тазалагычтарды же
кыргычтарды колдонбоңуз.
Өнүмдөгү символ же кошо жиберилүүчү документтер бул үй
таштандыларды катары каралбастан, иштен чыккан электрдик
жана электрондук шаймандарды кайра иштетүү боюнча
тийиштүү чогултуу борбору катары каралгандыгын кѳрсѳтүп
турат.
КУБАТТЫ ҮНѲМДѲѲ БОЮНЧА КЕҢЕШТЕР
ТАӉГАКТАЛГАН МАТЕРИАЛДАРДЫ
ЖАЙГАШТЫРУУ
Идиштердин жана мискейлердин түбү жана тамак жасоо
зонасы бирдей болуш керек.
Жалаң жалпак түптү идиштерди жана мискейлерди
колдонуңуз.
Мүмкүн болушунча тамаш-аш жасоо учурунда идиштин
капкагын жабык кармаш керек.
Андан дагы көбүрөк энергия жана убакыт унөмдөө үчүн тез
бышыруучу мискейди колдонгула.
Идишти тамак-аш даярдоо зонасынын ортосуна
жайгаштыргыла.
Таӊгакталган материалдар 100%га кайра иштетүүлүүчү болуп
саналат жана кайра иштетүү символу менен белгиленет
.
Ошондуктан таңгактын ар бир бѳлүгү жоопкерчилик менен
жана таштанды чыгарууну жѳнгѳ салуучу жергиликтүү
коопсуздук эрежелерине толук ылайык чыгарылышы керек.
ШАЙКЕШТИКТИ ЖАРЫЯЛОО
Бул шайман N. 66/2014 Европалык эрежелердин эко дизайн
талаптарына жооп берет, EN 30-2 -1 Европалык стандарттарга
ылайык.
ИНЖЕКТОР ЖАДЫБАЛЫ
Урунулган
газдын тиби
Күйгүч
тиби
Тутандыргыч
белгис
Бааланган
ысык
киргизүүсү
Бааланган
сарптоо
кВт
КАТЕГОРИЯ II2H3+
Абасы
чыгарылган
термалдык
кубат
кВт
Газ басымы
мБар
мин.
ном.
макс.
ТАБИГЫЙ ГАЗ
(Метан)
G20
Жарым-жартылай бат
Кошумча
2 Шакек
97 A
78 A
136 B
1,75
1,00
3,50
167 л/c
95 л/c
333 л/c
0,35
0,30
2,20
17
20
25
СУЮЛТУЛГАН
МУНАЙ ГАЗЫ
(Бутан)
G30
Жарым-жартылай бат
Кошумча
2 Шакек
66
50
93
1,75
1,00
3,50
127 г/c
73 г/c
254 г/c
0,35
0,30
1,90
20
28-30
35
СУЮЛТУЛГАН
МУНАЙ ГАЗЫ
(Пропан) G31
Жарым-жартылай бат
Кошумча
2 Шакек
66
50
93
1,75
1,00
3,50
125 г/c
71 г/c
250 г/c
0,35
0,30
1,90
25
37
45
Урунулган
газдын тиби
Моделдин конфигурациясы
4 жаздыргыч
Бааланган ысык
киргизүүсү (кВт)
Жалпы бааланган
сарптоо
1 м³ газ күйгүзүүгү талап
кылынган аба (м³)
G20 20 мБар
2 SR - 1 AUX - 1DC
8,00
762 л/c
9,52
G30 28-30 мБар
2 SR - 1 AUX - 1DC
8,00
582 г/c
30,94
G31 37 мБар
2 SR - 1 AUX - 1DC
8,00
571 г/c
23,80
КУБАТ ЖЕТКИРYY: 220–240 В ~ 50-60 Гц - 0,6 Вт
KY
ОРНОТУУ
ОРНОТУУ БОЮНЧА ТЕХНИКАЛЫК МААЛЫМАТТАР
• Өнүм менен иштөө, аны даярдоо жана орнотуу үчүн коргоочу мээлей кийиңиз.
• Бул продукт 60 мм 20 коюу барагын ачканда каптап болот.
• Очоктун алдында жаап бышырма жок болсо, иш бетинин бош жерине жок дегенде бирдей бети бар ажыраткыч панелин
киргизиңиз. Бул панель иш бетинин үстү жагынан эң көбү 150 мм аралыкта, бирок очоктун түбүнөн 20 ммден кем эмес болуп
жайгашышы керек. Очоктун алдына жаап бышырма коломто орнотоюн десеңиз, ал суутуу системи менен жабдылган болушу
керек. Очоктун алдына башка брэнддеги жаап бышырма орнотулса, өндүрүүчү жоопкерчиликтин баарын четке кагат.
ЭСКЕ АЛЫНЫШЫ КЕРЕК БОЛГОН ЧЕНДЕР ЖАНА АРАЛЫКТАР
590 mm
510 mm
min. 38 mm
max. 42 mm
A
560 + 20 mm
750mm
Min. 70 mm
50mm
min. 480 mm
max. 492 mm
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
B
100mm
ЭСКЕРТҮҮ: там текчелеринин ортосундагы “A” аралыгы 600 мм жана 730 мм ортосунда болсо, “B” бийиктиги кеминде
530 мм болушу керек. Там текчелеринин ортосундагы “A” аралыгы очоктун энинен чоң болсо,“B” бийиктиги кеминде
400 мм болушу керек. Очоктун үстүнө чорго орноткондо чоргонун туурa аралык боюнча нускамаларын караңыз.
ЧОГУЛТУУ
Айланасындагы бетти тазалап бүткөн соң, очокко берилген төшөмөну сүрөттөгүдөй
кылып кыстарыңыз
Иш бетинде жасалган ачык жерге Нускамада көрсөтүлгөн чен-өлчөмдү эске алуу менен очокту
жайгаштырыңыз.
ЭСКЕ АЛЫҢЫЗ: кубат жеткирүү кабели аны өйдө карай чыгарганга жеткичелик узун
болушу керек.
Очокту бекиткенге берилген кыпчуурларды (A) урунуңуз. Кыпчуурларды жебе менен көрсөтүлгөн тиешелүү бургуланган жерлерге
тууралап, иш бетинин калыңдыгына жараша бурамаларынын жардамы менен бекитиңиз (кийинки сүрөттөрдү караңыз).
20 mm
40 mm
20
30 mm
40
60 mm
30
60
ГАЗ ТУТАШУУСУ
• EN 549 ылайык берилген (A)* же (B)* чыканагын очоктун ичине кирүүчү негизги түтүккө туташтырып,
берилген (C) жуугучун ортосуна коюңуз.
* Франция үчүн (A) чыканагын, башка бардык жерлерде (B) чыканагын колдонуңуз.
• Газ жеткирүүгө туташтыргандан кийин самындуу суу менен эч нерсе чыкпай элеби деп текшериңиз.
Бул баскычта күйгүчтөрдү жандырып, бурагычтарды максималдуу абалдан
айландырып, жалындын туруктуулугун текшериңиз.
A
C
минималдуу абалга
C
МААНИЛҮҮ: Туташардан мурда тамак жасагычтын газ түтүгүнүн туташтыруучу көзөнөгүнөн ташуу үчүн
айрыны алып салыңыз.
B
C
ӨНҮМДҮН СҮРӨТТӨЛҮШҮ
1
1
4
3
1. Алып салына турган торлор
Символдор
2. Кошумча күйгүч
Көлөкөлөнгөн шакек
3. Жарым-жартылай бат күйгүч
Бийик жалын
4. Жарым-жартылай бат күйгүч
Төмөн жалын
5. 2 Шакек күйгүч
2
5
6. Кошумча күйгүч бурагычы
Жабык чорго
Максималдуу ачылуу/жеткирүү
жана электр тутандыруусу
Минималдуу ачылуу же
азайтылган жеткирүү
7. Жарым тез күйгүч көзөмөл бурагычы
8. Жарым тез күйгүч көзөмөл бурагычы
9
8
7
6
9. 2 Шакек күйгүч көзөмөл бурагычы
КҮНДѲЛҮК КОЛДОНУУ
ОЧОКТУ КАНТИП УРУНУШ КЕРЕК
Күйгүч жалынын көмөчтүн жээгинен ашып кеткендей күйгүзбөңүз.
МААНИЛҮҮ: очок колдонулуп жатканда, очоктун бүткүл
аймагы ысып кетиши мүмкүн.
• Күйгүчтөрдүн бирин тутандырыш үчүн тиешелүү бурагычты
саат жебесине каршы максималдуу жалын баптоосуна
чейин бураңыз.
• Күйгүч тутанышы үчүн бурагычты көзөмөл панелине каршы
басыңыз.
• Күйгүч тутанган соң, түзмөк ойдогудай иштей баштагыча
бурагычты 5–10 секунд басып туруңуз.
• Капыстан (күтүлбөгөн шамал, газ берилишинин үзгүлтүккө
учурашы, суюктуктун ташып кетишинен ж.б.) жалын тышка
чыгып кетсе, бул күйгүчтүн коопсуздук түзмөгү күйгүчкө газ
берилишин токтотот.
• Бурагычты 15 секунддан ашык басып турбаш керек. Ал
убактан ашкандан кийин күйгүч күйгөн боюнча калбаса,
аны кайра жандырганга аракет кылардан мурун жок
дегенде бир мүнөт күтүш керек.
ЭСКЕРТҮҮ: жеткирилген газдын кайсы бир жергиликтүү
шарттары күйгүчтүн татаал тутанышына себеп болуп
жатса, аны жалындын кичине баптоосуна коюп туруп
кайталап көрүү сунушталат.
Бурагыч бошотулганда күйгүч чыгып кетиши мүмкүн.
Бул коопсуздук түзмөгү жетиштүү жылыган эмес дегенди
билдирет. Мындай болсо, үстүңкү сүрөттөлгөн операцияларды
кайталаңыз.
КҮЙГҮЧТӨРДҮ КОЛДОНУУ ҮЧҮН ПРАКТИКАЛЫК КЕҢЕШ
Бул очоктун түрдүү диаметрдеги күйгүчтөрү бар. Күйгүч
жакшыраак иштеши үчүн кийинки эрежелерди карманыш
керек:
• Тамандарынын эни күйгүчтөрдүн эниндей же бир аз чоңураак
казан-көмөчтөрдү урунуңуз (оңдогу жадыбалды караңыз).
• жалпак түптүү кастрюлдарды жана көмөштандарды
(сковородкаларды) гана колдонуу керек.
• Тамак бышырганга туура өлчөмдөгү суу пайдаланып,
казанды жабык кармаңыз.
• торлордун үстүндөгү казандар очоктун четинен ашпагандай
жайгаштырылсын.
• Түбү томолок казандар болсо, колдоочу торду урунуңуз
(таңгакта жок), аны көп шакектүү күйгүчкө гана жайгаштырыш
керек.
• казандарга, торлор же башка тамак бышырууга ылайыктуу
идиштер менен кокусунан кагылышуудан алыс
• дагы беш мүнөт үчүн мешке бош таба калтырбагыла.
МААНИЛҮҮ: торлорду орунсуз колдонуудан очокко доо
кетиши мүмкүн: торлорду өйдө.каратып коюп же очоктун
үстү менен сүйрөбөңүз.
КүЙГүЧ
Ø ИДИШ-АЯКТЫН ДИАМЕТРИ
2 Шакек
24-26 cm
Жарым-жартылай бат
16-22 cm
Кошумча
8-14 cm
Булар урунууга жарабайт:
• Чоюн гриддер, оллар таштар, терракотта казандар жана
көмөчтөр.
• металл чыбыр же башка кандай болбосун ысык тараткычтар.
• бир идиш (мисалы, балык бышыргыч) үчүн бир эле убакта
эки күйгүч.
Очоктун ысык жерлерине суу төгүлсө, айнекке зыян келтириши
мүмкүн.
ГАЗДЫН ТҮРКҮН ТҮРЛӨРҮНӨ ТУУРАЛОО
Бул операцияны ишбилги техник аткарышы керек.
Шайман баалоо табагында жана очоктун үстүндөгү маалымат
энинде айтылган газ тибинен башка түрдөгү газ менен
иштетиле турган болсо, инжекторлорду алмаштырыңыз.
Маалымат энин алып салып, аны нускамалар китепчеси менен
кошо кармаңыз.
Нускамада көрсөтүлгөн газ басымына ылайыктуу басым
жөндөгүчтөрүн урунуңуз.
• газ нозлдору (бөрктөрү) Сатуудан кийинки кызмат же
ишбилги техник тарабынан алмаштырылышы керек.
• шайман менен чогуу берилбеген нозл (бөрктөрдү) Сатуудан
кийинки кызматтан алыш керек.
• чорголордун минималдуу баптоосун тууралаңыз.
ЭСКЕРТҮҮ: суюк мунай газы (G30/G31) колдонулганда
минималдуу газ баптоо бурамасын мүмкүн болушунча
ары бураш керек.
МААНИЛҮҮ: күйгүчтөрдүн бурагычын айландыруу кыйын
болуп жатса, күйгүч чоргосунда мандем болсо, аны
алмаштырганга Сатуудан кийинки кызматка кайрылыңыз.
МААНИЛҮҮ: Газ баллону алынганда, аны бекемдеп
жайгаштырыш керек (тигинен каратып).
ИНЖЕКТОРЛОРДУ АЛМАШТЫРУУ (Инжектор
жадыбалынын нускамасын караңыз)
• Торлорду чыгарыңыз (A).
• Күйгүчтөрдү (B) чыгарыңыз.
• Туура өлчөмдөгү гайка ачкычы менен алмаштырыш керек
болгон инжекторду (C) бурап чыгарыңыз.
• Ордуна газдын жаңы тибине ылайыктуу инжекторду коюңуз.
• Инжекторду (D) ичине кайра тагыңыз.
баскычта
күйгүчтөрдү
жандырып,
KY
• Бир нече жолку таажы күйгүчүңүз болсо, инжекторду бул
каптал гайка ачкычы менен алмаштырыңыз (E).
• бул
бурагычтарды
Очокту орнотуп жатканда, инжекторлор менен берилген газды
калибрдөө табагын газ калибрдөөгө байланышкан мурунку
маалыматты жапкандай кылып орнотуңуз.
WOK ADAPTER
(Камтылган эмес, бул буюмдар кийин сатуу кызматынын
өзүнчө сатып алса болот).
максималдуу абалдан минималдуу абалга айландырып,
жалындын туруктуулугун текшериңиз.
Тууралап бүткөн соң, жабыштыруу момун же так ошондой
материал менен кайра жабыштырыңыз.
ЧОРГОЛОРДУН МИНИМАЛДУУ ГАЗ БАПТООСУН ТУУРАЛОО
Минималдуу баптоо туура ылайыкталышы үчүн бурагычты
чыгарып, мындайча улантыңыз:
• жалындын бийиктигин азайтканга бураманы ичкери бураңыз
(-);
• жалындын бийиктигин чоңойтконго бураманы тышкары
бураңыз (+)
Чоргону минималдуу газ баптоо абалына коюп туруп тууралаш
керек) :
• күйгүчтөрдүн негизги абасын тууралоонун кереги жок.
ТАЗАЛОО ЖАНА КАРМОО
Шайманды кубаттуулук агынынан ажыратыңыз.
ОЧОКТУН БЕТИН ТАЗАЛОО
• Эмалданган жана айнек бөлүктөрүнүн баарын жылуу суу
жана нейтралдуу аралашма менен тазалаш керек.
• Дат баспаган болот беттерине акиташтуу суу же күчтүү
детергенттерди көпкө калтырып койсо, так калып калышы
мүмкүн. Кандай болбосун тамак төгүлүп кетсе, кургаганча
сүрүп салыш керек.
• Жылуу суу жана нейтралдуу детергент менен тазалап туруп,
жумшак чүпүрөк же тери менен кургатыңыз. Катып калган
кирди дат баспаган болот беттер үчүн атайын тазалагычтар
менен кетириңиз.
ЭСКЕРТҮҮ: Дат баспаган болотту жумшак чүпүрөк же
спонж менен гана тазалаңыз.
• Чийип сала турган же дат бастырган өнүмдөрдү, хлордун
негизиндеги тазалагычтарды же кыл жуугучтарды
колдонбоңуз.
• Буу менен тазалагычтарды колдонууга болбойт.
• Бат тутанма өнүмдөрдү урунбаңыз.
• Кычкылдуу же шакарлуу заттарды, мисалы, уксус, кычы
өнүмдөрүн, туз, шекер же лимон кычкылын мештин үстүнө
калтырбаңыз.
МЕШТИН БӨЛҮКТӨРҮН ТАЗАЛОО
• Айнек жана эмалданган бөлүктөрүн жумшак чүпөрөк же
спонж менен гана тазалаңыз.
• Торлор, күйгүч капкактары жана күйгүчтөрдү чыгарып алып
тазаласа болот.
• Аларды кол менен жылуу суу жана тытпаган детергент
колдонуп тазалап, кандай болбосун тамак калдыктарын
кетирип, күйгүчтүн тешиктеринин бири да бүтөлүп
калбаганын текшериңиз.
• Чайкап, кургатыңыз.
• Күйгүчтөрдү жана күйгүч капкактарын тиешелүү ордуларына
туура киргизиңиз.
• Торлорду алмаштырганда, көмөч койчу аймак күйгүчкө
тегизделиши керек.
• Электр тутандыруу бөгөттөрү жана коопсуздук түзмөгү
менен жабдылган моделдер туура иштеш үчүн бөгөттү
жакшылап тазалап турууну талап кылат. Бул нерселерди
бат-баттан текшерип, зарыл болсо, ным чүпүрөк менен
тазалаңыз. Катып калган тамактын баарын тиш чукугуч же
ийне менен чыгарыш керек.
ЭСКЕРТҮҮ: электр тутандыруу түзмөгүнө доо кетирип
албаш үчүн күйгүчтөр өз ордуларында болбогондо муну
кылбаңыз.
БУЗУКТУКТАРДЫ ТАБУУ
Очок туура иштебей жатса, Сатуудан кийинки кызматка
чалардан мурда көйгөйдү аныкташ үчүн Кемтиктерди таап
оңдоо жетегин караңыз.
1. Күйгүч тутанбай жатса же жалын бир ыктай болбосо.
Текшериңиз:
• газ же электр жеткирүү өчүрүп салынбаптырбы жа өзгөчө
газ жеткирүү чоргосу ачык бекен.
• Газ баллону (суюк газ) бош эмес бекен.
• күйгүч ачылууларына бир нерсе тыгылып калбаптырбы.
• Сайгычтын учу кир эмес бекен.
• Күйгүч тетиктеринин баары туура жайгаштырылыптырбы.
• Очоктун жанында шамал жүрбөй элеби.
2. Жалын күйүп турбай элеби.
Текшериңиз:
• Күйгүчтү жандырып жатканда бурагыч коргоо түзмөгү
жанданганга жетиштүү убакыт басылып турдубу.
• Күйгүч ачылууларына терможуптун жанында бир нерсе
тыгылып калбаптырбы.
• сайгычтын учу кир эмес бекен.
• Минималдуу газ баптоосу туура бекен (тиешелүү абзацты
караңыз).
3. Контейнерлер туруктуу эмес бекен
Текшериңиз:
• Контейнердин түбү кынтыксыз жалпак бекен
• Контейнер күйгүчтүн үстүндө так ортосуна коюлганбы.
• торлор алмашып кетпептирби же туура эмес коюлуп
калбаптырбы.
Үстүңкүлөрдү текшергенден кийин деле ката кала берсе,
жакынкы Сатуудан кийинки кызмат менен байланышыңыз.
САТКАНДАН КИЙИНКИ КЫЗМАТЫ
Толугураак жардам жана көмөк алыш үчүн шаймаңызды
www‌.‌whirlpool‌.‌eu/‌register вебсайтында каттодон өткөрүңүз.
САТУУДАН КИЙИНКИ ТЕЙЛӨӨГӨ ЧАЛУУДАН МУРДА:
1. БУЗУКТУКТУ ЖОЮУ ҮЧҮН НУСКАМАДА берилген
сунуштардын жардамы менен көйгөйдү өз алдынча чече
алаарыңызды көрүңүз.
2. Бузуктук жоюлганын көрүү үчүн шайманды өчүрүп кайра
иштетиңиз.
ЭГЕРДЕ ЖОГОРУДА АТАЛЫП ЧЫККАН ТЕКШЕРҮҮЛӨРДӨН
КИЙИН БУЗУКТУК ЖОЮЛБАСА, ЖАКЫНКЫ САТУУДАН
КИЙИНКИ ТЕЙЛӨӨГӨ КАЙРЫЛЫҢЫЗ.
Жардам алуу үчүн, кепилдик буклетинде көрсөтүлгөн
номерге чалыңыз же вебсайттагы нускамаларды аткарыңыз
www‌.‌whirlpool‌.‌eu.
• кызмат номери (техникалык маалыматтар тактасындагы
Кызмат деген сөздөн кийинки номер). Тейлөө номери
ошондой эле кепилдик буклетинде көрсөтүлгөн;
• сиздин толук дарегиңиз;
• сиздин телефон номериңиз.
Эгер оңдоо талап кылынса, ыйгарым укуктуу Сатуудан
кийинки тейлөө менен байланышыңыз (түпнуска камылган
бөлүктөр колдонулаарына жана оңдоо туура аткарыларына
кепилденүү үчүн).
Биздин Сатып алгандан кийин тейлөө кызматына кайрылганданда
ар дайым төмөнкүлөрдү тактаңыз:
• бузуктуктун кыскача сүрөттөмөсүн;
• шаймандын түрүн жана анык моделин;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011349634
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising