Whirlpool | PCTAI 6040C IN | Instruction for Use | Whirlpool PCTAI 6040C IN Gebruikershandleiding

Whirlpool PCTAI 6040C IN Gebruikershandleiding
Gebruiksaanwijzing
Instructions for use
Notice d'utilisation
Bedienungsanleitung
Istruzioni per l'uso
Instrucciones de uso
Instructions for use
180 mm
180 mm
240 mm
300/180 mm
145 mm
145 mm
210mm
145 mm
180 mm
180 mm
210 mm
145 mm
145 mm
210mm
145 mm
145 mm
180 mm
145 mm
210 mm
180 mm
145 mm
210 mm
210mm
180 mm
180 mm
3
260 mm
145 mm
180 mm
180 mm
280/180 mm
210mm
280/180 mm
180 mm
280/180 mm
NEDERLANDS
FRANÇAIS
Installatie
Pagina 5
Gebruiksaanwijzing
Pagina
7
Installation
Page 5
Directives d'utilisation
Page
15
DEUTSCH
Installation
Seite 5
Bedienungsanleitung
Seite
23
ITALIANO
Installazione
Pagina 5
Istruzioni per l'uso
Pagina
31
ESPAÑOL
Instalación
Página 5
Instrucciones de uso
Página
39
ENGLISH
Installation
Page 5
Instructions for use
Page
47
4
A
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
0
560 +2 mm
0
490 +2
510 mm
mm
mm
54 mm
Min. 50 mm
580 mm
0
30
553 mm
R = 11,5 mm
583 +2 mm
+1
0
483 mm
0
0
560+2
0
513 +2 mm
490+2 mm
mm
R = 11,5 mm
6 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
B
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
0
750 +2 mm
Min. 50 mm
510 mm
+1
0
30 mm
54 mm
770 mm
0
490 +2
483 mm
742 mm
mm
0
R = 11,5 mm
773 +2 mm
Min. 50 mm
0
490+2 mm
0
0
513 +2
mm
750+2 mm
R = 11,5 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
Min. 3 cm
Max. 6 cm
Min. 5 mm
5
6 mm
1
2
3
Min. 40 cm
Min. 10 cm
Min. 5 cm
4
5
6
X4
6
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Deze instructies vindt u tevens op de volgende website: docs.whirlpool.eu
UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ERG BELANGRIJK
Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzingen, die moeten worden
gelezen en te allen tijde opgevolgd.
Dit is het gevarensymbool wat betreft veiligheid, dat waarschuwt tegen mogelijke risico's voor de gebruiker
en voor anderen.
Alle veiligheidsaanwijzingen komen na het gevarensymbool en de volgende tekst:
GEVAAR
Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel zal leiden.
WAARSCHUWING
Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt
vermeden, tot ernstig letsel kan leiden.
Alle veiligheidswaarschuwingen geven specifieke details van het mogelijke risico dat aanwezig is en geven aan hoe het risico op
letsel, schade en elektrische schokken voortvloeiend uit het onjuiste gebruik van het apparaat beperkt kan worden. Zorg dat u de
volgende aanwijzingen naleeft:
- Gebruik beschermende handschoenen voor het uitpakken en installeren.
- Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert.
- Installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerd monteur, volgens de instructies van de
fabrikant en in overeenstemming met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Repareer of vervang geen enkel onderdeel van
het apparaat, behalve als dit expliciet aangegeven wordt in de gebruikershandleiding.
- Dit apparaat moet geaard worden.
- Het netsnoer van het apparaat moet lang genoeg zijn om het apparaat vanuit de inbouwpositie in het meubel te kunnen
aansluiten op het stopcontact van de netvoeding.
- Om ervoor te zorgen dat de installatie voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften, is er een multipolaire schakelaar met
een afstand van minstens 3 mm vereist.
- Gebruik voor de aansluiting geen meervoudige contactdozen of verlengsnoeren.
- Trek niet aan het netsnoer.
- Na de installatie mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker.
- Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en alleen voor het bereiden van voedsel. Elk ander gebruik is
verboden (bijv. als kamerverwarming). De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van
oneigenlijk gebruik of een foute programmering van de bedieningstoetsen.
- Het apparaat en de toegankelijke onderdelen worden heet tijdens het gebruik. Voorkom aanraking van
verwarmingselementen. Heel jonge (0-3 jaar) en jonge kinderen (3-8 jaar) dienen op afstand gehouden te worden, tenzij ze
onder voortdurend toezicht staan.
- Kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en
kennis, mogen dit apparaat gebruiken indien ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over het gebruik van
het apparaat en de mogelijke gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en
gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Raak de verwarmingselementen van het apparaat tijdens en na het gebruik niet aan. Vermijd contact met doeken of andere
brandbaar materiaal tot alle onderdelen van het apparaat helemaal zijn afgekoeld.
- Plaats geen brandbaar materiaal in het apparaat of in de buurt ervan.
- Oververhit vet of oververhitte olie vat gemakkelijk vlam. Houd de bereiding van gerechten met veel vet of olie in de gaten.
- Een scheidingspaneel (niet meegeleverd) dient geplaatst te worden in het compartiment onder het apparaat.
- Wanneer het oppervlak is gebarsten, schakel dan het apparaat uit om het risico op een elektrische schok te voorkomen
(uitsluitend voor toestellen met een glazen oppervlak).
- Het apparaat mag niet gebruikt worden met een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
- Onbewaakt koken op een kookvuur met vet of olie kan gevaarlijk zijn en kan brand veroorzaken. Probeer brand NOOIT te
blussen met water, maar schakel het apparaat uit en bedek de vlam bijvoorbeeld met een deksel of een branddeken. 
Brandgevaar: leg geen voorwerpen op de kookoppervlakken.
- Gebruik geen stoomreinigers.
- Metalen voorwerpen zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op het oppervlak van de kookplaat geplaatst worden
omdat ze warm kunnen zijn.
- Na gebruik dient u het kookplaatelement uit te schakelen met het bedieningspaneel. Vertrouw niet op de pandetector
(uitsluitend voor inductietoestellen).
NL7
MILIEUTIPS
Verwerking van de verpakking
Het verpakkingsmateriaal kan volledig gerecycled worden en is voorzien van het recyclingssymbool ( ). De verschillende onderdelen van de verpakking mogen niet
in het milieu terecht komen, maar dienen weggegooid te worden conform de regelgevingen opgelegd door de plaatselijke autoriteiten.
Afdanken
Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU, Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit apparaat op de juiste manier wordt afgedankt, helpt u mogelijk schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.
op het apparaat of op de begeleidende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar dat het
Het symbool
ingeleverd moet worden bij een speciaal inzamelingscentrum voor de recycling, AEEA.
Tips om energie te besparen
Voor optimale resultaten is het raadzaam om:
• Gebruik potten en pannen waarvan de diameter van de bodem gelijk is aan de kookzone.
• Gebruik alleen kookpotten en pannen met een vlakke bodem.
• Laat indien mogelijk de deksels op de potten zitten tijdens het koken.
• Gebruik een snelkookpan om nog meer energie en tijd te besparen.
• Plaats de pan in het midden van de kookzone die op de kookplaat gemarkeerd is.
ECO DESIGN VERKLARING
-
Dit apparaat voldoet aan de ecologische ontwerpvereisten van de Europese Richtlijn nr. 66/2014 in overeenstemming met de Europese norm EN 60350-2.
VOOR HET GEBRUIK
BELANGRIJK: De kookzones worden niet ingeschakeld als de pannen niet de juiste afmeting hebben. Gebruik alleen pannen met het symbool
“INDUCTION SYSTEM” (afbeelding hiernaast). Plaats de pan op de gewenste kookzone voordat de kookplaat wordt ingeschakeld.
Bij het gebruik van geschikte pannen kunnen de kookzones niet gebruikt worden bij temperaturen lager dan 10 °C.
GESCHIKTE POTTEN EN PANNEN
OK
NEE
Gebruik een magneet om te controleren of de bodem van de pan geschikt is voor de inductiekookplaat: als de pan niet door de magneet wordt aangetrokken, is hij niet
geschikt.
- Zorg ervoor dat de pannen een gladde bodem hebben om krassen op de kookplaat te voorkomen. Controleer borden.
- Plaats nooit hete potten of pannen op het oppervlak van het bedieningspaneel. Dit kan schade veroorzaken.
AANBEVOLEN BREEDTES VAN PANBODEMS
Ø
Ø
XL
28 cm
L
21 cm
17 cm min.
28 cm max.
Ø
Ø
15 cm min.
21 cm max.
M
S
12 cm min.
Om de beste resultaten te verkrijgen wanneer u twee kookpotten tegelijk gebruikt, schik ze zoals weergegeven hieronder:
18 cm max.
Ø
Ø
14,5 cm
AANBEVOLEN PANPOSITIE
NL8
Ø
Ø
18 cm
10 cm min.
14,5 cm max
VERMOGENSNIVEAUTABEL
Vermogensniveau
Boost
Bereidingstype
Snel verwarmen
Ideaal voor het snel verhogen van de voedseltemperatuur tot het snel aan de kook brengen in het geval
van water of het snel verwarmen van kookvloeistoffen
Bakken - koken
Ideaal voor braden, aan de kook brengen, bakken van diepvriesproducten, snel koken
Max. vermogen
9-7
Gebruik van het niveau
(de indicatie hangt af van de ervaring en de bereidingsgewoonten)
Braden - langzaam bakken koken - grillen
Ideaal voor langzaam bakken, actief aan de kook houden, koken en grillen (korte duur, 5-10 minuten)
Hoog vermogen
Braden - koken - stomen langzaam bakken - grillen
Ideaal voor langzaam bakken, licht aan de kook houden, koken en grillen (middellange duur, 1020 minuten), voorverwarmen
Koken - stomen - langzaam
bakken - grillen
Ideaal voor stomen, rustig aan de kook houden, koken en grillen (lange duur)
7-5
Middelhoog
vermogen
4-3
Ideaal voor langdurig koken (rijst, sauzen, braadstukken, vis) met vloeistoffen (bijv. water, wijn,
Koken - sudderen - verdikken - bouillon, melk), roomsaus voor pasta
roomsaus voor pasta maken Ideaal voor langdurig koken (minder dan een 1 liter: rijst, saus, braadstukken, vis) met vloeistoffen
(bijv. water, wijn, bouillon, melk)
Laag vermogen
2-1
Ideaal voor het zacht maken van boter, langzaam smelten van chocolade, ontdooien van kleine
Smelten - ontdooien producten en het warmhouden van zojuist bereide gerechten (bijv. saus, soep, minestrone)
warmhouden - roomsaus voor
Ideaal voor het warmhouden van zojuist bereide gerechten, het maken van roomsaus voor risotto en
risotto maken
het warmhouden van serveerschotels (met inductiegeschikte accessoire)
Uitschakelen
Geen vermogen
Ondersteuningsvlak
Kookplaat in stand-by of uitgeschakelde modus (mogelijke restwarmte na afloop van de bereiding,
aangeduid met een “H”)
OPMERKING:
Als u voedsel met een korte bereidingstijd waarvoor een perfecte warmteverdeling vereist is (bijv. pannenkoeken) wilt klaarmaken op de dubbele kookzone van 28 cm,
gebruik dan geen pannen met een diameter groter dan 24 cm. Gebruik voor een delicate bereiding (bijvoorbeeld het smelten van chocolade of boter) de enkele zones
met een kleine diameter.
INSTALLATIE
Controleer na het uitpakken van het product of er geen schade is opgetreden tijdens het transport. Neem in geval van problemen contact op met uw leverancier of de
klantenservice.
Zie de afbeeldingen op pagina 2 voor inbouwafmetingen en installatie-instructies.
HET APPARAAT VOORBEREIDEN VOOR INBOUW
-
-
•
•
•
•
•
•
Installeer een scheidingspaneel onder
de kookplaat.
Het onderste gedeelte van het product
mag niet meer toegankelijk zijn na de
installatie.
Breng geen scheidingspaneel aan als
een oven onder het werkblad wordt
ingebouwd.
57
75
min. 5 mm
WAARSCHUWING
80
min. 20 mm
6-7 cm
De afstand tussen de onderzijde van het apparaat en het scheidingspaneel moet aan de afmetingen in de afbeelding voldoen.
Voor een correcte werking van het product mag de minimale opening tussen de kookplaat en de bovenzijde van het apparaat niet geblokkeerd worden 
(min. 5 mm).
Indien een oven onder het werkblad wordt ingebouwd, zorg dan dat de oven is uitgerust met een koelsysteem.
Installeer de kookplaat niet boven een afwasmachine of wasmachine om schade aan de elektronische circuits door het in contact komen met stoom of vocht te voorkomen.
Bel bij een verzonken inbouwinstrument de Klantenservice en vraag om een set montageschroeven 4801 211 00112.
Gebruik voor het verwijderen van de kookplaat een schroevendraaier (niet meegeleverd) om de omtrekklemmen aan de onderzijde van het apparaat los 
te wrikken.
NL9
ELEKTRISCHE AANSLUITING
Trek de stekker uit het stopcontact.
De installatie moet worden uitgevoerd door een erkend elektricien die op de hoogte is van de
actuele veiligheids- en installatievoorschriften.
De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan voorwerpen of voor letsel aan personen of dieren die/dat
veroorzaakt is door het niet in acht nemen van de voorschriften in dit hoofdstuk.
De voedingskabel van het apparaat moet lang genoeg zijn om het apparaat uit het werkblad te kunnen verwijderen.
Zorg dat de spanning die op het typeplaatje aan de onderzijde van het apparaat wordt aangeduid, overeenkomt met de spanning in uw woning.
WAARSCHUWING
-
-
blauw/grijs
zwart/bruin
geel/groen
1. Verwijder het deksel van het klemmenblok (A) door de schroef los te draaien en plaats het in het scharnier (B) van het klemmenblok.
2. Steek het netsnoer in de kabelklem en sluit de draden op het klemmenblok aan volgens het bedradingsschema naast het klemmenblok.
3. Maak de voedingskabel vast met de kabelklem.
4. Sluit het deksel (C) en schroef het vast op het klemmenblok met de verwijderde schroef.
Bij elke aansluiting op het netwerk voert de kookplaat automatisch enkele seconden een controle uit.
Aansluiting op netvoeding
AU en VK
zwart
zwart
bruin
blauw
blauw (grijs)
geel/groen
ALLEEN VOOR BELGIË
zwart
bruin
}
}
bruin
geel/groen
blauw
blauw (grijs)
blauw
blauw (grijs)
geel/groen
}
NL10
}
230 V 2-fase 2N
ALLEEN VOOR NEDERLAND
zwart
bruin
geel/groen
blauw
blauw (grijs)
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Beschrijving bedieningspaneel
Bedieningspaneel
On/Off
Quick access
Control panel lock
Slider
Power Management/
Timer/Lock
function button
Cooking zone controls and corresponding display
On/Off
Timer
Control panel lock
Power Management/
Booster/Automatic/Lock
function button
Cooking zone controls and corresponding display
De kookplaat in-/uitschakelen (Aan/Uit)
Om de kookplaat in te schakelen houdt u de knop circa 2 seconden ingedrukt, tot de displays van de kookzones oplichten. Om het kookfornuis uit te zetten, drukt
u op dezelfde knop totdat de displays worden uitgeschakeld. Alle kookzones worden uitgeschakeld. Als het kookfornuis is gebruikt, blijft de indicator "H" voor
restwarmte branden totdat de kookzones zijn afgekoeld.
Als er binnen 10 seconden na het inschakelen geen functie wordt geselecteerd, wordt de kookplaat automatisch uitgeschakeld.
Kookzones aanzetten en aanpassen
Schuifbediening
Display vermogensindicatie
Vermogensniveau verhogen
Indicatie geselecteerde kookzone
Plaatsing kookzone
Vermogensniveau verlagen
Plaats de pan op de kookzone, schakel de kookplaat in, activeer de gewenste kookzone door op de betreffende ronde knop “0” te drukken die op het display
weergegeven. Met de schuif (indien beschikbaar) is het mogelijk om het gewenste vermogensniveau van min. 0 tot max. 9, of de booster “P” indien beschikbaar, te
selecteren. Om het vermogensniveau te verhogen meerdere malen met de vinger op de schuifregelaar van links naar rechts glijden; om het te verlagen in de
tegenovergestelde richting glijden. U kunt ook de sneltoetsen “+” en “-” gebruiken.
Kookzones deactiveren
Om de kookzone uit te schakelen, drukt u langer dan 3 seconden op de bijbehorende knop.
De kookzone wordt uitgeschakeld en indien de zone nog heet is wordt de letter H op het zonedisplay weergegeven.
Toetsenblokkering
Deze functie blokkeert de toetsen om het per abuis activeren van de kookplaat te voorkomen. Om de toetsenblokkering te activeren schakelt u de kookplaat in en houdt u de toets
drie seconden ingedrukt; een geluidssignaal en een lichtinstallatie in de signaalactivering van het symbool voor het hangslot. Het bedieningspaneel wordt helemaal geblokkeerd,
behalve de uitschakelfunctie. Om de blokkering van de bedieningen te deactiveren, herhaalt u de activeringsprocedure. De verlichte stip gaat uit en het kookfornuis is weer actief.
De aanwezigheid van water, vloeistof die overgekookt is uit de pannen of voorwerpen die op de toets onder het symbool worden gezet, kunnen ertoe leiden dat de
toetsenblokkering onbedoeld geactiveerd of gedeactiveerd wordt.
NL11
Kookwekker
De kookwekker kan gebruikt worden om een bereidingstijd in te stellen van maximaal 99 minuten (1 uur en 39 minuten) voor alle kookzones.
Selecteer de kookzone die in combinatie met de timer gebruikt moet worden, druk op de timer (zie afbeelding) en een piepsignaal duidt de functie aan.
Op het display verschijnt "00" en de Led-indicatie gaat branden. De waarde van de kookwekker kan verhoogd of verlaagd worden door de toetsen “+” of
“-” ingedrukt te houden. Wanneer de ingestelde tijd is verstreken, is een geluidssignaal hoorbaar en wordt de kookzone automatisch uitgeschakeld. Om de kookwekker
uit te schakelen de toets ten minste 3 seconden ingedrukt houden.
Herhaal de bovenstaande stappen om de kookwekker voor een andere zone in te stellen. Het display van de timer toont altijd de timer voor de geselecteerde zone of de kortste timer.
Om de timer te wijzigen of te deactiveren de toets voor het selecteren van de kookzone indrukken voor de timer in kwestie.
Waarschuwingen van het bedieningspaneel
Speciale functies (indien aanwezig)
Sommige modellen hebben speciale functies:
Automatische functie
Via deze functie wordt het apparaat automatisch ingesteld op een niveau voor het behouden van zachtjes koken. Activeer deze functie nadat u het gerecht aan de kook
heeft gebracht door eerst op de bijbehorende zoneknop en vervolgens op de knop
te drukken.
Restwarmte-indicatie.
De kookplaat heeft voor iedere kookzone een restwarmte-indicator. Deze indicatie waarschuwt de gebruiker wanneer er nog kookzones heet zijn.
Als het display weergeeft, is de kookzone nog heet. Als een restwarmte-indicatie van een bepaalde kookzone nog brandt, dan kan deze zone gebruikt
worden om bijvoorbeeld een gerecht warm te houden of boter te smelten.
Wanneer de kookzone is afgekoeld, wordt het display uitgeschakeld.
Indicator 'verkeerde pan of geen pan'.
Als u een pan gebruikt die niet geschikt is, niet correct gepositioneerd is of niet over de juiste afmeting beschikt voor uw inductiekookplaat dan wordt de
indicatie “no pot” op het display weergegeven (zie de afbeelding aan de zijkant). In deze situaties wordt aanbevolen de pan te verplaatsen op de
kookplaat tot u de juiste positie vindt. Als er binnen 60 seconden geen kookpot wordt gedetecteerd, wordt het kookfornuis uitgeschakeld.
Snelkookfunctie (Booster indien beschikbaar)
Deze functie is slechts op enkele kookzones aanwezig en maakt het mogelijk het vermogen van de plaat optimaal te benutten (bijvoorbeeld om snel water aan de kook te brengen). 
Om de functie in te schakelen drukt u op de “+” toets tot “P” op het display verschijnt. Na 5 minuten gebruik van de Booster-functie past het apparaat de zone automatisch aan naar niveau 9.
ZONE BRUG/VERBINDING
Deze functie wordt gebruikt bij grote pannen, waaraan de enkele zone niet kan voldoen, bv. bij vis, grote vleespan.
Voor het inschakelen van de ZONE BRUG/VERBINDING moet u tegelijkertijd de + en - knoppen indrukken, zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.
“Vermogensbeheer” (indien aanwezig)
Met behulp van de functie Vermogensbeheer kan de gebruiker het maximale vermogen van de kookplaat indien nodig instellen.
Deze instelling is altijd mogelijk en wordt behouden tot de volgende wijziging.
Door het instellen van het vereiste maximumvermogen past de kookplaat automatisch de verdeling in de verschillende kookzones aan, en zorgt ervoor dat deze limiet
nooit wordt overschreden; met het voordeel dat het ook in staat is om alle zones tegelijk te beheren, maar zonder overbelasting.
Er zijn vier maximale vermogensniveaus aanwezig die worden weergegeven op het display: 2,5 – 4,0 – 6,0 – 7,2 kW (7,2 kW wordt beschouwd als het maximale
vermogen van de kookplaat)
Op het moment van aankoop is de kookplaat ingesteld op maximaal vermogen.
Na het aansluiten van het apparaat op het stopcontact is het de eerste 60 seconden mogelijk het gewenste vermogensniveau in te stellen door de volgende punten uit
te voeren:
Stap
1
/
2
Druk op de vermogensregelingstoets om
de vorige stap te bevestigen
3
/
/
4
Bedieningspaneel
Houd de toets ongeveer
3 seconden ingedrukt
Indrukken om het gekozen vermogen
onder de beschikbare opties in te stellen
Druk op de vermogensregelingstoets om
de vorige stap te bevestigen
Display
Het display toont
Zowel het lampje als de in-bedrijf-lampjes voor de afzonderlijke kookzones gaan branden
De display geeft het ingestelde niveau dat ongeveer 2 seconden knippert; waarna de kookplaat
een geluidssignaal afgeeft en dan zichzelf uitschakelt; het is nu klaar voor gebruik
NL12
in het midden en klinkt gedurende 5 seconden een geluidssignaal. Herhaal
In het geval van een fout tijdens instellen van het vermogen verschijnt het symbool
in een dergelijk geval de configuratieprocedure vanaf het begin. Als de fout aanwezig blijft, neem dan contact op met de Servicedienst.
Tijdens normaal gebruik knippert het gebruikte zoneniveau tweemaal en klinkt een geluidssignaal wanneer de gebruiker probeert het maximaal beschikbare
vermogensniveau (indien bereikt) te verhogen.
Voor een hoger vermogen in de betreffende zone moet het vermogensniveau van één of meerdere reeds actieve kookzones handmatig worden verlaagd.
Activering/deactivering van het geluidssignaal (niet beschikbaar op schuifversie)
Houd na het inschakelen van de kookplaat de “+” knop en de buitenste knop aan de rechterzijde minstens drie seconden tegelijkertijd ingedrukt (“toetsenblokkering”).
REINIGEN
WAARSCHUWING
-
Gebruik geen stoomreinigers.
Controleer voor het reinigen of de kookzones uitgeschakeld zijn en dat de restwarmte-indicatie (“H”)
niet wordt weergegeven.
BELANGRIJK: Gebruik geen schuursponsjes of schuurmatjes. Door het gebruik hiervan kan het glas uiteindelijk beschadigd raken.
• Reinig de kookplaat na elk gebruik (wanneer deze is afgekoeld) om aanslag en vlekken door voedselresten te verwijderen.
• Suiker of voedsel met een hoog suikergehalte kan tot beschadiging van de kookplaat leiden en moet direct verwijderd worden.
• Door zout, suiker en zand kan het glasoppervlak bekrast raken.
• Gebruik een zachte doek, absorberend keukenpapier of een specifieke kookplaatreiniger (volg de instructies van de fabrikant).
• Door het morsen van vloeistoffen op de kookzones is het mogelijk dat de pannen trillen of zich verplaatsen.
OPSPOREN VAN STORINGEN
•
•
•
•
•
Lees en volg de instructies onder “Instructies voor gebruik”.
Controleer of er geen stroomuitval is.
Droog de kookplaat grondig nadat deze gereinigd is.
Als bij de inschakeling van de kookplaat op het display alfanumerieke codes worden weergegeven, dient u volgens onderstaande tabel te handelen.
Als de kookplaat na gebruik niet uitgeschakeld kan worden, de stekker uit het stopcontact trekken.
FOUTCODE
C81, C82
C83
C85
F02, F04 of C84
F01, F05, F06, F07, F10, F12, F25, F33, F34,
F36, F37, F46, F47, F48, F49, F58, F61, F62,
F63, F72, F74, F77
BESCHRIJVING
MOGELIJKE OORZAKEN
Het bedieningspaneel wordt
uitgeschakeld door te hoge
temperaturen
Het bedieningspaneel duidt de
foutcode kookplaat uit aan vanwege
een fout in het elektronisch circuit
Kookplaat geeft geen vermogen af
aan de pan
De interne temperatuur van de
elektronische delen is te hoog
Kookplaat werd voorzien van
overspanning
PROBLEEM VERHELPEN
Wacht tot de kookplaat is
afgekoeld voordat u hem weer
gebruikt
Kookplaat kan nog gebruikt
worden, maar neem contact op
met de Klantenservice
Pan is niet geschikt voor
Gebruik een andere pan
inductiekookplaten
De sensor detecteert een verschil tussen Koppel de kookplaat los van het
Het aansluitvoltage is incorrect of
elektriciteitsnet en controleer
het voltage van het apparaat en het
fout in netvoeding
voltage van de netvoeding
de aansluiting
Koppel de kookplaat los van de netvoeding.
Wacht enkele seconden en sluit de kookplaat weer aan.
Bel de Klantenservice en geef de foutcode door als de fout niet verholpen is
GELUIDEN VAN DE KOOKPLAAT
De inductiekookplaten kunnen bij normale werking een aantal geluiden en trillingen genereren, zoals hieronder beschreven, afhankelijk van het type materiaal en de
bereiding van het voedsel:
• Contactgeluid: dit type trilling wordt veroorzaakt door het gebruik van pannen met meerdere lagen van verschillende materialen.
• Klikgeluid bij gemiddeld-laag vermogen: dit geluid wordt geproduceerd om het gewenste laag-gemiddeld vermogen te verkrijgen.
• Ritmisch klikgeluid: dit geluid wordt geproduceerd bij het bedienen van diverse kookzones en/of bij hoog vermogen.
NL13
Zwak sisgeluid: dit geluid wordt veroorzaakt door het gebruikte type houder en de hoeveelheid voedsel hierin.
Achtergrondgeluid: de inductiekookplaat is uitgerust met een ventilator voor het koelen van de elektronische componenten. U kunt het geluid van de
ventilator daarom tijdens bedrijf en nog enkele minuten na het uitschakelen van de kookplaat horen. Bij het verhogen/verlagen van het vermogen van de
geactiveerde kookzones kan het achtergrondgeluid van de ventilator toenemen/afnemen.
Deze omstandigheden zijn normaal en essentieel voor de correcte werking van het inductiesysteem. Dit is geen indicatie voor eventuele storingen of beschadigingen.
•
•
KLANTENSERVICE
Voordat u contact opneemt met de klantenservice:
1 . Controleer of u het probleem zelf kunt oplossen aan de hand van de punten die beschreven zijn in “Opsporen van storingen”.
2 . Het apparaat aan- en uitzetten om te controleren of het probleem is opgelost.
Indien het probleem aanhoudt na de bovenstaande controles, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice.
Vermeld altijd:
• een korte beschrijving van de storing;
• het producttype en het exacte model;
• het servicenummer (dit is het nummer na het woord Service op het typeplaatje), aan de onderzijde van het apparaat (op het metalen plaatje);
• uw volledige adres;
• uw telefoonnummer.
Wend u tot een erkend Servicecentrum indien reparatie noodzakelijk is (alleen dan heeft u zekerheid dat originele vervangingsonderdelen worden gebruikt en de
reparatie correct wordt uitgevoerd). Vervangingsonderdelen zijn 10 jaar lang beschikbaar.
NL14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising