Whirlpool | WIO 3T223 PFG E | Setup and user guide | Whirlpool WIO 3T223 PFG E Lietotāja rokasgrāmata

Whirlpool WIO 3T223 PFG E Lietotāja rokasgrāmata
LV
LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
INSTRUKCIJA
PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL
IZSTRĀDĀJUMU. Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību,
lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē:
www.whirlpool.eu/register
Lejuplādējiet Drošības instrukciju un Lietošanas un
apkopes pamācību, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni
docs.whirlpool.eu un sekojot norādēm šīs
rokasgrāmatas aizmugurē.
Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet Veselības un drošības instrukciju.
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
IERĪCE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
2
1
3
4
7
10
5
6
9
12
11
8
Service:
Augšējais statīvs
Piederumu statīvs
Pielāgojamie atloki
Augšējā statīva augstuma regulators
Augšējā smidzināšanas svira
Apakšējais statīvs
Papildu atbalsts
Apakšējā smidzināšanas svira
Filtru komplekts
Sāls tvertne
Mazgāšanas un skalošanas līdzekļa dozators
Datu plāksnīte
Vadības panelis
0000 000 00000
13
VADĪBAS PANELIS
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3 4
5
6 7 8
9
Ieslēgšanas-izslēgšanas/atiestatīšanas poga ar indikatora
gaismiņu
Programmas izvēles poga
Sāls uzpildes indikatora gaismiņa
Skalošanas līdzekļa uzpildes indikatora gaismiņa
Programmas numura un aizkaves laika indikators
Aizkaves indikatora gaismiņa
10
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
11
12
13
Displejs ar vadības orgāniem
Multizone funkcijas indikatora gaismiņa
Aizkaves poga
Multizone poga
Turbo poga ar indikatora gaismiņu
Power Clean® poga ar indikatora gaismiņu
Tabletes (Tab) poga ar indikatora gaismiņu
1
PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE
SĀLS, SKALOŠANAS LĪDZEKLIS UN MAZGĀŠANAS LĪDZEKLIS
IETEIKUMI PIRMAJAI LIETOŠANAS REIZEI
Pēc montāžas izņemiet statīvu bloķētājus un augšējā statīva elastīgos
elementus.
SĀLS TVERTNES UZPILDE
Sāls lietošana novērš KAĻĶAKMENS veidošanos uz traukiem un ierīces
funkcionālajām daļām.
• Ir svarīgi, lai sāls tvertne nekad nebūtu tukša.
• Ir svarīgi iestatīt ūdens cietību.
Sāls tvertne atrodas trauku mazgājamās mašīnas apakšējā daļā (skatiet
PROGRAMMU APRAKSTU) un tā jāuzpilda, ja vadības panelī iededzies
SĀLS UZPILDES indikators .
1. Izņemiet zemāko statīvu un atskrūvējiet
tvertnes vāciņu (pretēji pulksteņa rādītāja
virzienam).
2. Tikai pirmajā reizē rīkojieties šādi: sāls tvertni
uzpildiet ar ūdeni.
3. Novietojiet piltuvi (skatiet attēlu) un piepildiet
sāls tvertni līdz augšai (aptuveni 1 kg); no tā
nevajadzētu iztecēt ūdenim.
4. Izņemiet piltuvi un noslaukiet uz atveres
palikušo sāli.
Pārliecinieties, ka vāciņš ir stingri pieskrūvēts, lai mazgāšanas programmas laikā tvertnē neiekļūtu mazgāšanas līdzeklis (tas var sabojāt ūdens
mīkstinātāju).
Ja nepieciešams pievienot sāli, obligātu jāveic nepieciešamās
darbības pirms mazgāšanas cikla ieslēgšanas.
ŪDENS CIETĪBAS IESTATĪŠANA
Lai ļautu ūdens mīkstinātājam darboties kā paredzēts, ir svarīgi norādīt
tādu ūdens cietību, kāda ir ūdenim jūsu mājās. Šādu informāciju varat
uzzināt pie vietējā ūdens piegādātāja.
Rūpnīcas iestatījumos norādīts vidējs (3) ūdens cietības līmenis.
• Ieslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
• Izslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
• Nospiediet P pogu un turiet to 5 sekundes, līdz dzirdat skaņas signālu.
• Ieslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
• Mirgo šobrīd atlasītā līmeņa numurs un sāls indikatora gaismiņa.
• Lai atlasītu vēlamo cietības līmeni, nospiediet pogu P (skatiet ŪDENS
CIETĪBAS TABULU).
°dH
°fH
Vācu grādi
Franču grādi
0-6
0 - 10
1
Mīksts
2
Vidējs
7 - 11
11 - 20
3
Vidējs
12 - 17
21 - 30
4
Ciets
18 - 34
31 - 60
5
Ļoti ciets
35 - 50
61 - 90
• Izslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
Iestatīšana ir pabeigta!
Tiklīdz šī darbība ir pabeigta, palaidiet programmu, neievietojot mašīnā
traukus.
Izmantojiet tikai tādu sāli, kas paredzēta lietošanai trauku mazgājamās mašīnās.
Pēc tam, kad mašīnā iebērta sāls, SĀLS UZPILDES indikatora gaismiņa
izslēdzas.
Nepievienojot sāli, var tikt bojāts ūdens mīkstinātājs un sildelements.
2
Skalošanas līdzeklis ļauj vieglāk NOŽĀVĒT traukus. Kad vadības panelī ir
iedegta SKALOŠANAS LĪDZEKĻA UZPILDES indikatora gaismiņa ,
jāuzpilda skalošanas līdzekļa dozators A.
35
25
MA X
B
A
1. Atveriet dozatoru B, nospiežot un paceļot vāka cilni.
2. Rūpīgi ielejiet skalošanas līdzekli līdz maksimālajai uzpildes vietas
atzīmei (110 ml), neizšļakstiet neizlejiet to. Ja tā noticis, nekavējoties
saslaukiet to ar sausu drānu.
3. Uzspiediet uz vāciņa, līdz dzirdat aizvēršanās klikšķi.
NEKAD nelejiet skalošanas līdzekli tieši cilindrā.
SKALOŠANAS LĪDZEKĻA DEVAS PIELĀGOŠANA
Ja jūs neapmierina žāvēšanas rezultāti, varat pielāgot izmantojamā
skalošanas līdzekļa daudzumu.
• Ieslēdziet trauku mazgājamo mašīnu, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
• Izslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
• Trīs reizes nospiediet pogu P — būs dzirdams pīkstiens.
• Ieslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
• Mirgo pašreizējais atlasītā līmeņa numurs un sāls indikatora gaismiņa.
• Lai atlasītu vēlamo skalošanas līdzekļa daudzumu, nospiediet pogu P.
• Izslēdziet to, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
Lestatīšana ir pabeigta!
Ja skalošanas līdzekļa līmenis ir iestatīts uz ZERO (EKO), nav nepieciešams skalošanas līdzeklis. Ja skalošanas līdzeklis būs beidzies, zema
skalošanas līdzekļa līmeņa indikators neiedegsies.
Atkarībā no trauku mazgājamās mašīnas modeļa, iespējams iestatīt ne
vairāk kā 5 līmeņus. Trauku mazgājamās mašīnas rūpnīcas iestatījums
atšķiras atkarībā no modeļa; izpildiet iepriekš minētos norādījumus, lai
pārbaudītu šo iestatījumu ierīcē.
• Ja uz traukiem redzamas zilganas svītras, iestatiet mazāku vērtību (1-2).
• Ja uz traukiem redzami ūdens pilieni vai kaļķakmens nogulsnes,
iestatiet augstāku vērtību (3-4).
MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORA UZPILDELai
Ūdens cietības tabula
Līmenis
UZPILDIET SKALOŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORU
atvērtu mazgāšanas līdzekļa dozatoru, izmantojiet atvēršanas instrumentu A. Ielejiet mazgāšanas līdzekli tikai sausajā dozatorā B.
Priekšmazgāšanai nepieciešamo mazgāšanas līdzekļa daudzumu
ievietojiet tieši cilindrā.
1. Nosakot mazgāšanas līdzekļa daudzumu, skatiet iepriekš minēto informāciju, lai pievienotu pareizu
daudzumu līdzekļa. Dozatorā B ir
B
norādes, lai pareizi dozētu mazgāšanas līdzekli.
A
2. Pirms vāka aizvēršanas (līdz dzirdams klikšķis) notīriet mazgāšanas
līdzekļa atlikumus no dozatora.
3. Aizveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru, ceļot to uz augšu, līdz slēdzene
ir vietā.
Mazgāšanas līdzekļa dozators atveras automātiski, kad pienācis attiecīgais brīdis programmā.
Izmantojot vairākfunkciju mazgāšanas līdzekļus, ieteicams lietot pogu
TABLETES, jo tā pielāgo programmu tā, lai vienmēr tiktu sasniegti
labākie mazgāšanas un žāvēšanas rezultāti.
LV
PROGRAMMU TABULA
Enerģijas
patēriņš
(kWh/cikli)
50°
3:10
9,5
0,93
2. 6th Sense ®
50-60°
1:25 - 3:00
7,0 - 14,0
0,90 - 1,40
-
2:50
16,0
1,60
-
1:35
13,0
1,15
-
-
3:30
15,0
1,15
-
-
0:30
9,0
0,55
-
-
1:40
11,5
1,20
-
-
0:12
4,5
0,01
-
-
1:40
10,0
1,30
-
-
0:50
8,0
0,85
3. Intensīvs
65°
4. Ikdienas
50°
5. Kluss
50°
6. Ātrais 30’
50°
7. Kristāli
45°
8. Priekšmazgāšana
-
9. Dezinficēšana
65°
10. Paštīrīšanās
65°
NaturalDry
Ūdens
patēriņš
(litri/cikli)
Žāvēšanas
posms
Mazgāšanas
programmas
darbības
laiks
(h:min)**)
Programma
1. Eko
Mazgāšanas
līdzekļa
nodalījums
Pieejamās izvēlnes *)
Cilindrs
-
-
-
-
B
-
EKO programmas dati noteikti laboratoriskos apstākļos saskaņā ar Eiropas standartu EN 50242.
Piezīme testa laboratorijām: informāciju par salīdzinošiem EN testēšanas apstākļiem, lūdzu, sūtiet e-pastu uz šo adresi: dw_test_support@whirlpool.com
Trauku priekšmazgāšana nav nepieciešama nevienā programmā.
*) Ne visas iespējas var izmantot vienlaicīgi.
**) Displejā vai bukletā norādītās programmas darbības laiks aprēķināts normālos apstākļos. Reālais laiks var mainīties, ņemot vērā tādus faktorus kā
pievadītā ūdens temperatūra un spiediens, istabas temperatūra, mazgāšanas līdzekļa daudzums, trauku daudzums un veids, trauku izkārtojums, papildu
izvēlnes un sensoru kalibrēšana. Sensoru kalibrēšana var palielināt programmu darbības laiku par 20minūtēm.
Patēriņš gaidstāves režīmā: Patēriņš ieslēgtā režīmā: 6W - patēriņš izslēgtā režīmā: 0,5W
PROGRAMMU APRAKSTS
Norādījumi mazgāšanas cikla izvēlei.
EKO
Vidēji netīri trauki. Standarta programma, visefektīvākā gan strāvas,
gan ūdens patēriņa ziņā.
6th SENSE®
Izmantojiet vidēji netīriem traukiem ar piekaltušām ēdiena paliekām.
Nosaka trauku netīrības līmeni un atbilstoši pielāgo programmu. Kad
sensors nosaka netīrības līmeni, displejā tiek parādīta animācija un
atjaunināts cikla ilgums.
INTENSĪVS
Programma ieteicama ļoti netīriem traukiem; īpaši piemērota pannām
un katliem (nav ieteicama trausliem priekšmetiem).
ĀTRAIS 30’
Programma paredzēta nedaudz netīriem traukiem bez piekaltušām
ēdienu paliekām.
KRISTĀLI
Programma trauslu, pret augstu temperatūru jutīgāku trauku, piemēram, glāžu un krūžu, mazgāšanai.
PRIEKŠMAZGĀŠANA
Virtuves trauku vēlākai mazgāšanai. Šajā programmā nav paredzēts
izmantot mazgāšanas līdzekli.
DEZINFICĒŠANA
Vidēji vai ļoti netīriem traukiem ar papildu antibakteriālo mazgāšanu.
PAŠTĪRĪŠANĀS
IKDIENAS
Cikls, ko izmanto, lai veiktu trauku mazgājamās mašīnas apkopi. Tā laikā ar karstu ūdeni tiek iztīrīta ierīces iekšpuse.
KLUSS
Piezīmes.
Ņemiet vērā, ka nedaudz netīriem traukiem visefektīvākie ir ātras darbības
cikli. Lai vēl vairāk samazinātu patēriņu, darbiniet trauku mazgājamo mašīnu tikai tad, kad tā ir pilna.
Vidēji netīriem traukiem. Ikdienas cikls, kas nodrošina optimālu mazgāšanu un žāvēšanu īsākā laikā.
Paredzēts ierīces darbināšanai naktī. Nodrošina optimālu mazgāšanu
un žāvēšanu ar mazāko iespējamo trokšņa līmeni.
3
IZVĒLNES UN FUNKCIJAS
Dažas izvēlnes iespējams atlasīt, tieši nospiežot attiecīgo pogu (skatiet VADĪBAS PANELI).
Ja izvēlni nav iespējams savietot ar atlasīto programmu skatiet PROGRAMMU TABULU, attiecīgā LED lampiņa mirgos
trīs sekundes un tiks atskaņots skaņas signāls. Izvēlne nebūs iespējota.
AIZKAVE
Programmas palaišanu iespējams atlikt uz laiku no 1 līdz 12
stundām.
1. Nospiediet AIZKAVES pogu: displejā parādās attiecīgais
simbols; katru reizi nospiežot pogu, tiks palielināts laiks
(1 stunda, 2 stundas utt. līdz 12 stundām) līdz atlasītā
mazgāšanas cikla palaišanai.
2. Atlasiet mazgāšanas programmu un aizveriet durvis:
taimeris sāks laika atskaiti;
3. Tiklīdz laiks būs beidzies, indikators izdzisīs un mazgāšanas
cikls sāks darboties.
Lai pielāgotu aizkaves laiku un atlasītu mazāku laika periodu,
nospiediet AIZKAVES pogu. Lai to atceltu, atkārtoti nospiediet
pogu līdz atlasītais aizkavētās palaišanas indikators izdziest.
Programma automātiski atsāks darbu, tiklīdz būs aizvērtas durvis.
Aizkavētās palaišanas funkciju nav iespējams aktivizēt, ja
programma jau ir palaista.
MULTIZONE
Ja mazgājamo trauku daudzums nav pietiekams, ūdens,
elektrības un mazgājamo līdzekļu taupības nolūkos iespējams
izmantot pusielādes funkciju.
Atlasiet programmu un tad nospiediet MULTIZONE pogu:
displejā parādīsies izvēlētā statīva simbols. Pēc noklusējuma
ierīce mazgā traukus visos statīvos.
Lai mazgātu tikai konkrētu statīvu, nospiediet šo pogu
atkārtoti:
parādīts displejā (tikai apakšējais statīvs)
TABLETE
Izmantojot šo iestatījumu, var optimizēt cikla veiktspēju
atbilstoši izmantotā mazgāšanas līdzekļa veidam. Nospiediet
pogu TABLETE (līdz iedegas attiecīgais simbols), ja izmantojat
kombinētos mazgāšanas līdzekļus tabletēs (skalošanas līdzekli,
sāli un mazgāšanas līdzekli 1 devā).
Ja lietojat pulverveida vai šķidro mazgāšanas līdzekli, šai
izvēlnei jābūt izslēgtai.
DARBĪBAS INDIKATORS
Uz grīdu vērsta, iedegta LED gaismiņa norāda uz to, ka trauku
mazgājamā mašīna darbojas. Iespējams atlasīt vienu no šiem
darbības režīmiem:
a) funkcija ir atspējota.
b) sākoties ciklam, uz pāris sekundēm iedegas apgaismojums,
programmas darbības laikā tas izdziest un sāk mirgot cikla
beigās.
c) apgaismojums ir iedegts cikla darbības laikā un mirgo cikla
darbības beigās (noklusējuma režīmā).
Ja iestatīta aizkavētā palaišana, gaisma iedegas laika atskaites
sākumā vai ir iedegta visā tās laikā, ņemot vērā to, kāds režīms
ir izvēlēts (b vai c).
Katru reizi, kad tiek atvērtas durvis, apgaismojums izdziest.
Lai atlasītu vēlamo režīmu, ieslēdziet ierīci, nospiediet pogu P,
līdz displejā parādās viens no trim vārdiem, nospiediet pogu
P, līdz nonākat pie nepieciešamā burta (vai režīma), un turiet
nospiestu pogu P, lai apstiprinātu savu izvēli.
Piezīme. Ja ir ieslēgts NaturalDry un tiek atvērtas durvis,
cikla beigās nemirgos darbības indikators.
parādīts displejā (tikai augšējais statīvs)
parādīts displejā (tikai galda piederumu statīvs)
redzams displejā (izvēlne ir IZSLĒGTA un ierīce veiks mazgāšanu
visos statīvos).
Atcerieties ievietot traukus tikai augšējā vai tikai apakšējā
statīvā un attiecīgi samaziniet mazgāšanas līdzekļa
daudzumu.
TURBO
Šo izvēlni ieteicams atlasīt, lai samazinātu galveno programmu darbības laiku, vienlaicīgi nesamazinot mazgāšanas un
žāvēšanas veiktspēju.
Lai labāk nožāvētu traukus, pēc programmas atlasīšanas nospiediet pogu TURBO; indikatora lampiņa iedegsies. Lai atceltu
atlasīto izvēlni, vēlreiz nospiediet to pašu pogu.
POWER CLEAN
Pateicoties spēcīgām papildu strūklām, šī izvēlne nodrošina
intensīvāku un spēcīgāku mazgāšanu apakšējā statīvā (konkrētā
zonā). Šī izvēlne ieteicama katlu un kastroļu mazgāšanai. Nospiediet
šo pogu, lai aktivizētu POWER CLEAN® (iedegas indikators).
4
NaturalDry
NaturalDry ir konvekcijas žāvēšanas sistēma, kas automātiski atver
ierīces durvis žāvēšanas laikā un pēc tās, nodrošinot labāko žāvēšanu
ik dienu. Ierīces durvis atveras, kad darbības temperatūra neietekmē
virtuves mēbeles. Durvis netiks atvērtas, kad ir ieslēgta iespēja POWER
CLEAN® un TURBO.
Trauku mazgājamā mašīnā ir arī papildu aizsardzība pret tvaiku — īpaši
izstrādāta aizsardzības folija. Lai noskaidrotu, kā uzstādīt aizsardzības
foliju, lūdzu, skatiet UZSTĀDĪŠANAS PAMĀCĪBU.
NaturalDry funkciju var izslēgt šādi:
1. Atveriet trauku mazgājamās mašīnas programmatūras izvēlni, turot
nospiestu pogu P (6 s).
2. Esat atvēruši apgaismojuma vadības izvēlni (Light Control) (skatiet
aprakstu sadaļā DARBĪBAS INDIKATORS); ja nevēlaties mainīt
iestatījumus, turiet nospiestu pogu P (līdz displejā parādās viens no
diviem burtiem).
3. Pārejiet uz izvēlni NaturalDry Control (NaturalDry vadība); šeit varat
mainīt NaturalDry funkcijas statusu, nospiežot pogu P:
E – iespējots
d – atspējots
Lai apstiprinātu izmaiņas un aizvērtu vadības izvēlni, turiet nospiestu
pogu P (3 s).
LV
IKDIENAS LIETOŠANA
1.
PĀRBAUDIET ŪDENS SAVIENOJUMU
Pārbaudiet, vai trauku mazgājamā mašīna ir pieslēgta ūdens padevei un vai krāns ir atvērts.
2.
IESLĒDZIET TRAUKU MAZGĀJAMO MAŠĪNU
Atveriet durvis un nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
3.
PIEPILDIET STATĪVUS
(skatiet STATĪVU PIEPILDĪŠANA)
4.
MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORA UZPILDE
(skatiet PROGRAMMU TABULU)
5.
ATLASIET PROGRAMMU UN PIELĀGOJIET CIKLU
Atlasiet piemērotāko programmu, ņemot vērā trauku veidu un netīrību, (skatiet PROGRAMMU APRAKSTU) nospiežot pogu P. Atlasiet
nepieciešamās izvēlnes (skatiet IZVĒLNES UN FUNKCIJAS).
6.
PALAIŠANA
Palaidiet mazgāšanas ciklu, Durvju aizvēršana. Programmai
uzsākot darbu tiks atskaņots skaņas signāls.
7.
MAZGĀŠANAS CIKLA BEIGAS
Mazgāšanas cikla beigās tiek atskaņots skaņas signāls un displejā
sāk mirgot mazgāšanas cikla numurs. Atveriet durvis un izslēdziet
ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
Lai izvairītos no apdedzinājumiem, pagaidiet pāris minūtes un tikai
tad izņemiet traukus. Izņemiet traukus no statīviem, sākot ar apakšējo.
AKTĪVAS PROGRAMMAS MODIFICĒŠANA
Ja atlasīta nepareizā programma un tā nesen sākusi darboties, to ir
iespējams nomainīt: atveriet durvis, nospiediet un pieturiet IESLĒGŠANAS/
IZSLĒGŠANAS pogu, līdz ierīce izslēdzas.
Ieslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu, atlasiet
jauno mazgāšanas ciklu un vēlamās izvēlnes; palaidiet mazgāšanas ciklu.
PAPILDU TRAUKU IEVIETOŠANA
Atveriet durvis (uzmanieties no KARSTĀ tvaika!), neizslēdzot ierīci un
ievietojiet traukus trauku mazgājamā mašīnā. Aizveriet durvis un , lai
atsāktu programmas darbību no vietas, kur tā tika apturēta.
NEJAUŠA IEJAUKŠANĀS
Ja mazgāšanas cikla laikā tiek atvērtas durvis vai notiek elektropadeves
pārrāvums, cikls pārtrauc darboties. Tiklīdz durvis tiek aizvērtas vai tiek
atjaunota elektropadeve, cikls atsāk darboties no tās vietas, kur tas tika
pārtraukts.
Lai uzzinātu vairāk par funkcijām, pieejama detalizētāka rokasgrāmata,
ko varat pieprasīt vai lejuplādēt tīmekļa vietnē, sekojot norādījumiem pēdējā lappusē.
Lai vēl vairāk samazinātu enerģijas patēriņu, ilgstoši neizmantojot ierīci tā automātiski izslēgsies.
Ja trauki ir tikai nedaudz netīri vai pirms ievietošanas trauku mazgājamā mašīnā tie ir noskaloti, samaziniet mazgāšanas līdzekļa
daudzumu.
PADOMI UN IETEIKUMI
PADOMI
Pirms grozu piepildīšanas notīriet no traukiem ēdienu atlikumus un
izlejiet šķidrumus no glāzēm. Nav nepieciešams vispirms izskalot
zem tekoša ūdens.
Novietojiet traukus tā, lai tie stingri turētos vietā un nepārklātos; pārtikas
konteinerus novietojiet ar atverēm uz leju un ieliekumiem/ izliekumiem
vērstiem uz sānu, lai tādējādi ļautu ūdenim piekļūt ikvienai vietai un
brīvi plūst.
Brīdinājums: vāki, rokturi, tvertnes un pannas netraucē smidzināšanas
svirai griezties.
Mazākos priekšmetus ievietojiet galda piederumu grozā.
Ļoti netīri trauki un pannas jāievieto apakšējā grozā, jo tā ir vieta, kur
ūdens strūklas ir spēcīgākas un tādējādi nodrošina vēl labāku mazgāšanu.
Pēc ierīces piepildīšanas pārliecinieties, ka ierīces smidzināšanas sviras
var brīvi griezties.
HIGIĒNA
Lai ierīces iekšpusē neuzkrātos nepatīkamas smakas un nogulsnes,
vismaz reizi mēnesī ieteicams izpildīt programmu ar augstu temperatūru.
Lai iztīrītu ierīci, izmantojiet vienu tējkaroti mazgāšanas līdzekļa un
darbiniet ierīci bez tajā ievietotiem traukiem.
NEPIEMĒROTI TRAUKI
• Koka trauki un piederumi.
• Trauslas un dekorētas glāzes, mākslinieciski amatnieku darinājumi
un antīki trauki. Rotājumi nav izturīgi.
• Sintētisko materiālu daļas, kas nevar izturēt augstu temperatūru.
• Vara un alvas trauki.
• Trauki, kas nosmērēti ar pelniem, vasku, eļļu vai tinti.
Mazgāšanas laikā glāžu rotājumu un alumīnija/sudraba priekšmetu
krāsa var mainīties. Dažādi stikla priekšmeti (piemēram, kristāla trauki)
pēc vairākām mazgāšanas reizēm var kļūt nespodri.
GLĀŽU UN TRAUKU BOJĀJUMI
• Lietojiet tikai tādas glāzes un porcelāna traukus, kurus saskaņā ar
ražotāja norādēm atļauts mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.
• Lietojiet traukiem piemērotu delikātu mazgāšanas līdzekli
• Tiklīdz mazgāšanas cikls ir beidzies, izņemiet glāzes uz galda piederumus no trauku mazgājamās mašīnas.
5
STATĪVU PIEPILDĪŠANA
PIEDERUMU STATĪVS
ATLOKĀMIE PLAUKTI AR PIELĀGOJAMU NOVIETOJUMU
Trešais statīvs paredzēts galda
piederumu izvietošanai.
Izvietojiet gala piederumus kā
parādīts attēlā.
Izkārtojot galda piederumus
atsevišķi, pēc mazgāšanas tos
būs vieglāk savākt, kā arī tie tiks
labāk nomazgāti.
Nažus un citus priekšmetus ar asām malām jānovieto tā, lai asmeņi
būtu vērsti uz leju.
Statīva ģeometrija ļauj novietot tādus nelielus priekšmetus
kā kafijas tasītes vidējā zonā.
Atlokāmos plauktus var novietot trīs dažādos
augstumos, lai optimizētu statīvā ievietoto
trauku novietojumu.
Vīna glāzes var droši ievietot atlokāmajos
plauktos, glāžu kājiņas ievietojot attiecīgajās
atverēs.
Lai uzlabotu mazgāšanas rezultātus, salieciet
lokāmos plauktus vēl vairāk. Lai mainītu slīpumu, paceliet atlokāmo plauktu un viegli pastumiet vēlamajā pozīcijā.
APAKŠĒJAIS STATĪVS
Katliem, vākiem, šķīvjiem, salātu bļodām, galda piederumiem utt. Lieli
šķīvji un vāki jānovieto sānos, lai tie netraucētu smidzināšanas svirai.
Apakšējais statīvs aprīkots ar īpašiem balstiem, ko iespējams izmantot
vertikālā pozīcijā, ja šķīvji tiek ievietoti horizontāli (apakšā), tādējādi
ļaujot vienkārši ievietot arī pannas un salātu bļodas.
AUGŠĒJAIS STATĪVS
Ievietojiet trauslus un vieglus
traukus: glāzes, krūzes,
apakštases, seklas salātu
bļodas.
(piemērs apakšējā statīva piepildīšanai)
POWER CLEAN® FUNKCIJA APAKŠĒJĀ STATĪVĀ
(piemērs augšējā statīva piepildīšanai)
AUGŠĒJĀ STATĪVA AUGSTUMA PIELĀGOŠANA
Augšējā statīva augstumu iespējams pielāgot: augstākā pozīcijā, lai apakšējā grozā ievietotu lielākus traukus, un zemākā pozīcijā,
lai optimāli izmantotu īpašos atbalstu, nodrošinātu vairāk vietas augšējā daļā un neļautu augšējā statīvā ievietotajiem traukiem sadurties ar apakšējā statīvā ievietotajiem.
Augšējais statīvs aprīkots ar augšējā statīva augstuma regulatoru (skatiet attēlu); paceliet to,
nespiežot uz svirām, bet vienkārši turot statīva
malas, līdz statīvs ir stabili novietots augšējā pozīcijā.
Lai atgrieztu statīvu zemākajā pozīcijā, nospiediet statīva malās esošās
sviras A un bīdiet grozu uz leju.
Ir stingri ieteicams nepielāgot statīvu augstumu, kad tajos ir ievietoti
trauki.
NEKAD nepaceliet vai nenolaidiet grozu tikai vienā pusē.
6
Power Clean® funkcija izmanto īpašas
ūdens strūklas iedobuma aizmugurē,
lai intensīvāk mazgātu ļoti netīrus
priekšmetus. Ievietojot katlus un
kastroļus un vēršot tos Power Clean®
virzienā, vadības panelī aktivizējiet
funkciju POWER CLEAN.
Apakšējais statīvs ir aprīkots ar īpašu paplašinājumu — tas ir uz āru izvelkams balsts statīva aizmugurē, ko iespējams izmantot, lai atbalstītu pannas
vai cepešpannas, kad tās novietotas stāvus, tādējādi aizņemot mazāk vietas.
Kā izmantot Power Clean® funkciju:
1. Pielāgojiet Power Clean® funkcijas
zonu (G), noliecot uz leju aizmugures
plāksnes turētājus, lai ievietotu katlus.
2. Vertikāli sasvērtus katlus un
kastroļus ievietojiet Power Clean®
funkcijas zonā. Katli ir jāsasver
spēcīgo ūdens strūklu virzienā.
STIKLA KOPŠANA
Speciāls piederums, ar kura palīdzību apakšējā
režģī var droši uzglabāt dažāda veida glāzes ar
kājiņu.
Pateicoties glāžu optimālam un stabilam novietojumam, ir nodrošināts, ka tās tiek izmazgātas un
izžāvētas.
LV
TĪRĪŠANA UN APKOPE
FILTRU KOMPLEKTA TĪRĪŠANA
Regulāri iztīriet filtrus, lai tie neaizsērētu un notekūdens aizplūstu
pareizi.
Filtru komplekts sastāv no trim filtriem, kas savāc mazgāšanas ūdenī
esošās ēdienu paliekas un veic ūdens cirkulāciju: lai nodrošinātu labākos mazgāšanas rezultātus, tiem vienmēr jābūt tīriem.
Trauku mazgājamo mašīnu nevar izmantot bez filtriem, kā arī tad,
ja filtri ir vaļīgi.
Pēc vairākiem mazgāšanas cikliem iztīriet filtru komplektu ar birstīti
(ne metāla), ja nepieciešams, izskalojiet to zem tekoša ūdens un sekojiet zemāk minētajiem norādījumiem:
SMIDZINĀŠANAS SVIRU TĪRĪŠANA
Dažkārt ēdienu paliekas var piekalst smidzināšanas svirām un bloķēt
atveres, pa kurām tiek smidzināts ūdens. Tādēļ ir ieteicams laiku pa laikam notīriet sviras ar nelielu birstīti (ne metāla).
1. Pagrieziet cilindrisko filtru A pretēji pulksteņa rādītāja virzienam un
izvelciet to (1. attēls).
2. Noņemiet kausveida filtru B, uzspiežot uz tā sānu atlokiem (2. attēls).
3. Izņemiet plakano nerūsējošā tērauda filtru C (3. attēls).
4. Pārbaudiet sietu un iztīriet ēdienu atliekas. NEKAD NENOŅEMIET
mazgāšanas cikla sūkņa drošības elementu (melnā detaļa) (4. attēls).
1
Lai noņemtu augšējo smidzināšanas sviru, pagrieziet plastmasas
bloķēšanas gredzenu pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Augšējā
smidzināšanas svira jānovieto tā, lai puse, kurā ir lielākais skaits caurumu, būtu vērsta augšup.
2
B
A
A
Apakšējo smidzināšanas sviru iespējams noņemt, paceļot to uz augšu.
ŪDENS IEPLŪDES CAURULES TĪRĪŠANA
C
3
4
Ja ūdens caurules ir jaunas vai tās nav ilgāku laiku izmantotas, pirms
mazgāšanas programmu palaišanas pārliecinieties, vai ūdens ir tīrs un
tajā nav piemaisījumu. Neievērojot šo noteikumu, ūdens ieplūdes caurule var nosprostoties un tādējādi sabojāt trauku mazgājamo mašīnu.
Pēc filtru iztīrīšanas novietojiet tos atpakaļ vietā un rūpīgi nostipriniet;
tas ir svarīgi, lai saglabātu trauku mazgājamās mašīnas darbības efektivitāti.
7
PROBLĒMU RISINĀŠANA
Jūsu trauku mazgājamā mašīna nedarbojas pareizi. Pirms sazināšanās ar apkalpošanas centru pārbaudiet, vai problēmu var novērst, ievērojot šajā sarakstā minētās norādes.
PROBLĒMAS IESPĒJAMIE CĒLOŅI
Trauku mazgājamā mašīna nedarbojas vai nereaģē
uz komandām.
Ievietojiet kontaktdakšu rozetē.
Elektropadeves pārrāvums.
Atjaunojoties elektropadevei, trauku mazgājamā mašīna sāk darboties automātiski.
Trauku mazgājamās mašīnas durvis
nav aizvērtas.
Enerģiski spiediet durvis, līdz ir dzirdams „klikšķis”.
Mazgāšanas cikls vēl nav beidzies.
Izslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu , vēlreiz ieslēdziet
to pēc aptuveni vienas minūtes un atiestatiet programmu.
Pagaidiet, līdz mazgāšanas cikls beidzas.
Novadcaurule ir satinusies.
Pārliecinieties, ka novadcaurule nav satinusies (skatiet MONTĀŽAS NORĀDĪJUMUS).
Tā nereaģē uz komandām.
No trauku mazgājamās mašīnas
neizplūst ūdens.
RISINĀJUMI
Ierīce nav pareizi pieslēgta elektropadevei.
Izlietnes novadcaurule ir nosprostoIztīriet izlietnes novadcauruli.
jusies.
Filtru ir aizsprostojušas ēdienu atliekas Iztīriet filtru (skatiet FILTRU KOMPLEKTA TĪRĪŠANA).
Trauku mazgājamā mašīna rada
skaļu troksni.
Trauki dauzās viens pret otru.
Trauki nav tīri.
Trauki nav bijuši pareizi novietoti.
Novietojiet traukus pareizi (skatiet STATĪVU PIEPILDĪŠANA).
Mazgāšanas līdzekļa daudzums nav pareizi aprēķināts vai tas nav piemērots
izmantošanai trauku mazgājamās mašīnās (skatiet MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA
DOZATORA UZPILDE). Atiestatiet trauku mazgājamo mašīnu, nospiežot ŪDENS
NOVADĪŠANAS pogu (skatiet IZVĒLNES UN FUNKCIJAS)un palaidiet jaunu programmu, nepievienojot mazgāšanas līdzekli.
Novietojiet traukus pareizi (skatiet STATĪVU PIEPILDĪŠANA).
Izsmidzināšanas sviras nevar brīvi
griezties, jo tām traucē trauki.
Novietojiet traukus pareizi (skatiet STATĪVU PIEPILDĪŠANA).
Mazgāšanas cikls ir pārāk maigs.
Izvēlieties atbilstošu mazgāšanas ciklu (skatiet PROGRAMMU TABULU).
Ir radies pārāk liels putu daudzums.
Mazgāšanas līdzekļa daudzums nav pareizi aprēķināts vai tas nav piemērots izmantošanai trauku mazgājamās mašīnās (skatiet MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORA
UZPILDE).
Skalošanas līdzekļa nodalījuma vāciņš
nav pareizi aizvērts.
Pārliecinieties, ka skalošanas līdzekļa dozatora vāciņš ir aizvērts.
Filtrs ir netīrs vai aizsērējis.
Iztīriet filtru komplektu (skatiet TĪRĪŠANA UN APKOPE).
Nav sāls.
Uzpildiet sāls tvertni (skatiet SĀLS TVERTNES UZPILDE).
Ir radies pārāk liels putu daudzums.
APKOPES UN PROBLĒMU RISINĀŠANAS
INSTRUKCIJA
Lai uzzinātu vairāk par apkopi un problēmu risināšanu, skatiet
Lietošanas un apkopes pamācību.
Lietošanas un apkopes instrukciju varat iegūt:
• Pēcpārdošanas servisā; tālruņa numuru skatiet garantijas grāmatiņā;
• lejuplādējot to tīmekļa vietnē: docs.whirlpool.eu
• izmantojot QR kodu:
SAZINIETIES AR PĒCPĀRDOŠANAS APKOPES
CENTRU
Sazinoties ar pēcpārdošanas servisu, nosauciet kodus, kas atrodami datu plāksnītē
ierīces iekšpusē, labajā vai kreisajā pusē.
Numurs ir norādīts garantijas grāmatiņā un
tīmekļa vietnē: www.whirlpool.eu
IEC 436
:
TEHNISKO DATU LAPA
Tehnisko informāciju ar enerģijas patēriņa datiem varat lejuplādēt tīmekļa vietnē: docs.whirlpool.eu
400011360519
03/2019 as - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising