Whirlpool | BSNF 8421 K | Use and care guide | Whirlpool BSNF 8421 K Lietotāja rokasgrāmata

Whirlpool BSNF 8421 K Lietotāja rokasgrāmata
Veselības un drošības, lietošanas un
apkopes un montāžas instrukcija
www.whirlpool.eu/register
LATVISKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
LV
LATVISKI
VESELĪBAS UN DROŠĪBAS, LIETOŠANAS
UN APKOPES un MONTĀŽAS INSTRUKCIJAS
PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU.
Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci
vietnē www.whirlpool.eu/register
Rādītājs
Veselības un drošības instrukcija
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
VIDES AIZSARDZĪBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Lietošanas un apkopes instrukcija
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
IERĪCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
VADĪBAS PANELIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
DURVIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
LEDUSSKAPJA APGAISMOJUMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PLAUKTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VENTILATORS + ANTIBAKTERIĀLAIS FILTRS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
LEDUSSKAPJA NODALĪJUMS AR „NO FROST” TEHNOLOĢIJU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
SALDĒTAVAS NODALĪJUMS AR „NO FROST” TEHNOLOĢIJU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PIEDERUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
KĀ LIETOT IERĪCI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
MONTĀŽA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
FUNKCIJAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
IETEIKUMI PRODUKTU UZGLABĀŠANAI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
IETEIKUMI IERĪCES NEIZMANTOŠANAS GADĪJUMĀ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
TĪRĪŠANA UN APKOPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
PROBLĒMU RISINĀŠANAS INSTRUKCIJA UN PĒCPĀRDOŠANAS SERVISS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
FUNKCIONĀLAS SKAŅAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PROBLĒMU RISINĀŠANAS INSTRUKCIJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
PĒCPĀRDOŠANAS SERVISS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Montāžas instrukcija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
NOTEIKTI JĀIZLASA
UN JĀIEVĒRO
Pirms ierīces lietošanas izlasiet
drošības norādījumus.
Saglabājiet šos norādījumus
turpmākām uzziņām.
Šī rokasgrāmata un pati ierīce
sniedz svarīgus drošības
brīdinājumus, kas ir jāizlasa un
vienmēr jāievēro.
Ražotājs neuzņemas atbildību
bojājumiem, kas radušies
nepiemērotas lietošanas vai
nepareizu vadības elementu
iestatīšanas dēļ.
DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI
Ļoti maziem (0-3 gadi) un
maziem bērniem (3-8 gadi)
jāatrodas drošā attālumā no
ierīces, ja vien tie netiek
nepārtraukti uzraudzīti.
Bērni no 8 gadu vecuma un
personas ar fiziskiem, jušanas vai
garīgiem traucējumiem vai bez
pieredzes un zināšanām var
lietot šo ierīci, ja tās tiek
uzraudzītas vai instruētas par
ierīces drošu lietošanu un izprot
ar to saistītos riskus.
Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
Ierīces tīrīšanu un apkopi
nedrīkst veikt bērni bez
pieaugušo uzraudzības.
ATĻAUTĀ LIETOŠANA
UZMANĪBU: Ierīci nav paredzēts
darbināt ar ārēju taimeri vai
atsevišķu tālvadības sistēmu.
Šī ierīce ir paredzēta lietošanai
tikai mājas apstākļos, nevis
profesionāliem nolūkiem.
Neizmantojiet ierīci
ārpus telpām.
Neuzglabājiet ierīcē sprāgstošas
vielas, piemēram, aerosola
baloniņus, un nenovietojiet
benzīnu vai citus uzliesmojošus
materiālus tuvu tai – var izcelties
ugunsgrēks, ja ierīce tikusi
nejauši ieslēgta.
Šo ierīci ir paredzēts izmantot
sadzīvē un tamlīdzīgi, piemēram:
4
– personāla virtuves zonās
veikalos, birojos un citās
darba vidēs;
– zemnieku saimniecībās un
klientu istabās viesnīcās,
moteļos un citās dzīvojamā
tipa vidēs;
- „gulta un brokastis” tipa vidē;
- sabiedriskās ēdināšanas un
tamlīdzīgiem mērķiem
(ne mazumtirdzniecībā).
Ierīcē uzstādītā spuldzīte ir īpaši
paredzēta sadzīves tehnikai un
nav piemērota izmantošanai kā
gaismeklis telpu izgaismošanai
(EK Regula 244/2009).
Ierīce ir piemērota izmantošanai
vietās, kur temperatūra ir
turpmāk norādītajā amplitūdā
atbilstoši klimata klasei, kas
norādīta uz datu plāksnītes.
Ierīce var darboties nepareizi,
ja tā ir ilgstoši atstāta vidē,
kuras temperatūra ir ārpus
norādītās amplitūdas.
Klimata klases vides temp. (°C)
SN No 10 līdz 32
N No 16 līdz 32
ST No 16 līdz 38
T No 16 līdz 43
Šī ierīce nesatur CFC. Dzesētāja
kontūrā ir R600a (ogļūdeņradis).
Ierīces ar izobutānu (R600a):
izobutāns ir dabīga gāze,
kas neietekmē apkārtējo vidi, bet
ir uzliesmojoša.
Tāpēc pārliecinieties,
vai dzesētāja kontūra caurules
nav bojātas. Iztukšojot dzesētāja
kontūru, īpaši uzmanīgi rīkojieties
bojātu cauruļu gadījumā.
BRĪDINĀJUMS: Nesabojājiet
ierīces dzesēšanas kontūra
caurules.
BRĪDINĀJUMS: Pārliecinieties,
lai ventilācijas lūkas ierīces
korpusā vai iebūvētajā struktūrā
nebūtu nosprostotas.
BRĪDINĀJUMS: Lai paātrinātu
atkausēšanu, neizmantojiet
mehāniskus, elektriskus vai
ķīmiskus līdzekļus, izņemot
ražotāja ieteiktos.
BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet un
nenovietojiet elektroierīces šīs
ierīces nodalījumos, ja tās nav
tieši atļāvis ražotājs.
BRĪDINĀJUMS: Ledus gatavotāji
un/vai ūdens dozatori, kas nav
tieši savienoti ar ūdensapgādi,
ir jāuzpilda tikai ar dzeramo
ūdeni.
BRĪDINĀJUMS:
Automātiskajiem ledus
gatavotājiem un/vai ūdens
dozatoriem jābūt savienotiem
ar ūdens padevi, kas piegādā
tikai dzeramo ūdeni ar
spiedienu no 0,17 līdz 0,81 MPa
(1,7 un 8,1 bāri).
Nenorijiet ledus paku saturu
(nav toksisks; dažos modeļos).
Neēdiet ledus kubiņus vai ledu
uz kociņiem tūlīt pēc
izņemšanas no saldētavas,
jo tādējādi var gūt
apsaldējumus.
Izstrādājumiem, kuriem ir
paredzēts izmantot gaisa filtru
pieejama ventilatora pārsega
iekšpusē, filtram vienmēr
jāatrodas vietā, kad darbojas
ledusskapis.
Saldētavas nodalījumā
neglabājiet šķidrumus,
kas ievietoti stikla konteineros
— tie var saplīst.
Nenosprostojiet ventilatoru
(ja pieejams) ar pārtikas precēm.
Pēc pārtikas novietošanas
pārbaudiet, vai nodalījumu,
it īpaši saldētavas, durtiņas
aizveras pareizi.
Bojāts grozs pēc iespējas
drīzāk jānomaina.
Ledusskapja nodalījumu
izmantojiet tikai svaigu
produktu uzglabāšanai, bet
saldētavas nodalījumu — tikai
saldētu produktu uzglabāšanai,
svaigu produktu saldēšanai un
ledus kubiņu gatavošanai.
Izvairieties no neietītas pārtikas
uzglabāšanas tiešā saskarē ar
ledusskapja vai saldētavas
nodalījumu iekšējām virsmām.
Ierīcēm var būt speciālie
nodalījumi (svaigo produktu
nodalījums, nulles grādu
kārba...). Ja konkrētā
izstrādājuma bukletā nav
norādīts citādi, tos var izņemt,
saglabājot līdzvērtīgu sniegumu.
C-pentānu izmanto kā putojošo
aģentu izolācijas putās, un tā ir
uzliesmojoša gāze.
MONTĀŽA
Ierīces pārvietošana un
uzstādīšana jāveic vismaz diviem
cilvēkiem. Izmantojiet
aizsargcimdus visos izsaiņošanas
un uzstādīšanas darbos.
Montāžu un apkopi drīkst veikt
tikai kvalificēts tehniķis atbilstoši
ražotāja norādījumiem un
vietējiem drošības noteikumiem.
Nelabojiet un nemainiet ierīces
detaļas, ja vien tas nav tieši
norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
Neļaujiet bērniem veikt ierīces
montāžu. Neļaujiet bērniem būt
klāt ierīces montāžas laikā.
Iespējami bīstamus iesaiņojuma
materiālus (plastmasas maisiņus,
polistirolu u.c.) ierīces uzstādīšanas
laikā un pēc tās glabājiet bērniem
nepieejamā vietā.
Uzmanieties, lai ierīces
pārvietošanas laikā nesabojātu
grīdu (piemēram, parketu).
Uzstādiet un nolīmeņojiet ierīci
uz grīdas, kas spēj izturēt ierīces
svaru, vietā, kas ir piemērota
iekārtas izmēram un
lietošanas veidam.
Pēc ierīces izsaiņošanas
pārliecinieties, vai pārvadāšanas
laikā tā nav bojāta.
Problēmu gadījumā sazinieties
ar izplatītāju vai tuvāko
pēcpārdošanas apkopes centru.
Pirms ierīces uzstādīšanas tai
jābūt atvienotai no elektrotīkla.
Uzstādīšanas laikā sekojiet,
lai ierīce nesabojātu
barošanas kabeli.
Lai nodrošinātu nepieciešamo
ventilāciju, atstājiet brīvu vietu
abās pusēs ierīcei un virs tās.
Lai izvairītos no saskarsmes ar
karstām virsmām, attālumam no
ierīces aizmugures līdz sienai aiz
tās jābūt vismaz 50 mm.
Šī attāluma samazināšana
palielinās izstrādājuma
elektrības patēriņu.
Ieslēdziet ierīci tikai tad,
kad montāža ir pabeigta.
Pirms ierīces ieslēgšanas
pagaidiet vismaz divas stundas,
lai pārliecinātos, vai dzesēšanas
kontūrs darbojas efektīvi.
Pārliecinieties, vai ierīce
nav novietota blakus
siltuma avotam.
ELEKTRISKIE BRĪDINĀJUMI
Lai ierīces uzstādīšana atbilstu
spēkā esošiem drošības
normatīviem, nepieciešams
izmantot daudzpolu slēdzi,
kur minimālā atstarpe starp
kontaktiem ir 3 mm, un ierīcei
jābūt sazemētai.
Ja elektrības vads ir bojāts,
nomainiet to ar tāda paša veida
vadu. Elektrības vadu drīkst
nomainīt tikai kvalificēts
speciālists saskaņā ar ražotāja
norādījumiem un spēkā
esošajiem drošības
noteikumiem. Sazinieties ar
autorizētu servisa centru.
Ja ierīces kontaktdakša neder
rozetē, sazinieties ar
kvalificētu speciālistu.
Elektrības kabelim jābūt
pietiekami garam, lai jau
iebūvētu ierīci varētu ērti
pievienot elektrotīklam.
Nevelciet aiz ierīces
elektroapgādes kabeļa.
Neizmantojiet pagarinātājus vai
vairākspraudņu kontaktligzdas
vai adapterus.
Nelietojiet ierīci, ja tai bojāts
strāvas kabelis vai kontaktdakša,
ja tā nedarbojas pareizi vai tā ir
bojāta vai nomesta.
Nenovietojiet strāvas kabeli uz
karstas virsmas.
Pēc ierīces uzstādīšanas tās
elektriskās sistēmas daļas
nedrīkst būt pieejamas.
Nepieskarieties ierīcei ar mitrām
ķermeņa daļām un nelietojiet to,
ja jums ir basas kājas.
LV
TĪRĪŠANA UN APKOPE
Nekad nelietojiet tvaika
tīrīšanas iekārtu.
Tīrīšanas un apkopes laikā
nēsājiet aizsargcimdus.
Pirms ierīces tīrīšanas un
apkopes tai jābūt atvienotai
no elektrotīkla.
Neizmantojiet abrazīvus vai
raupjus tīrīšanas līdzekļus,
piemēram, stikla tīrīšanas
līdzekļus, uzsliesmojošus
šķidrumus, tīrāmos vaskus,
koncentrētus mazgāšanas
līdzekļus, balinātājus vai tīrāmos
līdzekļus, kuru sastāvā ir naftas
produkti, plastmas daļu, ierīces
iekšpuses un starpliku tīrīšanai.
Neizmantojiet papīra dvieļus,
tīrāmos sūkļus vai citus raupjus
tīrīšanas līdzekļus.
5
VIDES AIZSARDZĪBA
IEPAKOJUMA MATERIĀLU
UTILIZĀCIJA
Iepakojuma materiāls ir 100 %
pārstrādājams un tiek apzīmēts ar
otrreizējās pārstrādes simbolu .
Tādēļ dažādas iepakojuma daļas
jāutilizē atbildīgi un saskaņā ar
vietējiem atkritumu apsaimniekošanas
noteikumiem.
MĀJSAIMNIECĪBAS
IERĪČU UTILIZĀCIJA
Utilizējot šo ierīci, padariet to
nelietojamu, nogriežot strāvas kabeli
un izņemot durvis un plauktus (ja tādi
ir) tā, lai bērni nevar vienkārši iekļūt
ierīcē un tikt iesprostoti.
Šī ierīce ir izgatavota no
pārstrādājamiem vai atkārtoti
izmantojamiem materiāliem.
Utilizējiet to saskaņā ar vietējiem
atkritumu apsaimniekošanas
noteikumiem.
Plašāku informāciju par lietotu
mājsaimniecības ierīču apstrādi,
atjaunošanu un pārstrādi var iegūt
vietējās kompetentajās iestādēs,
pie atkritumu savākšanas
pakalpojumu sniedzējiem vai veikalā,
kurā ierīci iegādājāties.
Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas
Direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumiem
(EEIA).
Nodrošinot pareizu izstrādājuma
izmešanu, palīdzēsiet novērst
iespējamu negatīvo ietekmi uz dabu
un cilvēku veselību, ko var izraisīt
nepareiza šīs ierīces utilizācija.
simbols uz izstrādājuma vai
komplektācijā iekļautajiem
dokumentiem norāda, ka šo ierīci
nevar izmest sadzīves atkritumos,
bet tā ir jānodod pārstrādei elektrisko
un elektronisko ierīču savākšanas
centrā.
IETEIKUMI ENERĢIJAS
TAUPĪŠANAI
Uzstādiet ierīci sausā un labi vēdināmā
vietā, pietiekami tālu no jebkura
siltuma avota (piemēram, radiatora vai
plīts) un vietā, kur tā nav pakļauta
saules staru tiešai iedarbībai.
Ja nepieciešams, izmantojiet
izolējošu plāksni.
Lai nodrošinātu atbilstošu vēdināšanu,
izpildiet uzstādīšanas norādījumus.
Nepietiekama ventilācija izstrādājuma
aizmugurē palielina enerģijas patēriņu
un samazina dzesēšanas efektivitāti.
Bieža durvju atvēršana var palielināt
enerģijas patēriņu.
PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU
Šī ierīce ir izstrādāta, izveidota un tiek
pārdota atbilstoši drošības prasībām,
kas noteiktas EK direktīvās:
LVD 2014/35/ES, EMS 2014/30/ES un
RoHS 2011/65/ES.
6
Šī ierīce ir izstrādāta, izveidota un tiek
pārdota atbilstoši EK direktīvu Eko
dizaina un energomarķējuma
noteiktajām prasībām: 2009/125/EK un
2010/30/ES.
Ierīces iekšējo temperatūru un
enerģijas patēriņu var ietekmēt vides
temperatūra, durvju atvēršanas
biežums un ierīces atrašanās vieta.
Iestatot temperatūru, jāņem vērā
šie faktori.
Samaziniet līdz minimālam durvju
atvērumam.
Atkausējot sasaldētu pārtiku,
ievietojiet to ledusskapī.
Sasaldēto produktu zemā
temperatūra atdzesē
pārtiku ledusskapī.
Siltiem ēdieniem un dzērieniem pirms
ievietošanas ierīcē ļaujiet atdzist.
Plauktu novietojums ledusskapī
neietekmē energoefektivitāti.
Produkti jānovieto plauktos tā,
lai nodrošinātu pareizu gaisa
cirkulāciju (pārtika nedrīkst savstarpēji
saskarties, turklāt jāsaglabā atstatums
starp pārtiku un aizmugurējo sienu).
Saldētas pārtikas uzglabāšanas vietu
var palielināt izņemot grozus un
sarmas apturēšanas plauktu
(ja tāds ir), saglabājot līdzvērtīgu
enerģijas patēriņu.
Augstas enerģijas klases
izstrādājumiem ir ļoti efektīvi motori,
kuri darbojas ilgāk un kuriem ir zems
enerģijas patēriņš. Neraizējieties,
ja dzinējs turpina darboties ilgāk.
LV
Lietošanas un apkopes instrukcija
IZSTRĀDĀJUMA
APRAKSTS
IERĪCE
2
3
4
5
8
9
1. Vadības panelis
14. Durvju plaukti
Ledusskapja nodalījums 15. Olu trauks *
16. Sānu plaukts nelieliem
2. LED apgaismojums
priekšmetiem *
3. Ventilators
17.
Pudeļu atdalītājs *
4. Ventilatora pārsegs
18.
Pudeļu plaukts
un antibakteriālā
filtra zona
19. Durvju blīvējums
5. Plaukti
Saldētavas nodalījums
6. Pudeļu statīvs *
19. Durvju blīvējums
7. Siera trauks + vāks
20. Augšējā atvilktne:
8. Daudzplūsmu
vēsākā zona, kas
dzesēšanas zona
vislabākā piemērota
svaigas pārtikas
9. Sensora pārsegs
sasaldēšanai
10. Datu plāksnīte
21. Nodalījums ledus
ar rūpniecisko
gabaliņu gatavošanai /
nosaukumu
etētika
11. Augļu un dārzeņu
22.
Plaukti
atvilktne
23.
Saldētavas atvilktņu
12. Ledusskapja atvilktņu
atdalītājs *
atdalītājs *
24. Saldētavas nodalījumi
13. Komplekts durvju
atvēršanas virziena
maiņai
* Skaits un novietojums atšķiras, tikai atsevišķiem
modeļiem.
14
15
6
7
16
17
10
11
12
13
18
19
20
21
1
22
23
24
VADĪBAS PANELIS
5
1
2
3
6
7
8
4
9
1. TOP TRAUKSMES poga /
TRAUKSMES indikators
2. 6th SENSE SVAIGUMA KONTROLES
3. ĀTRĀS ATDZESĒŠANAS poga
4. LEDUSSKAPJA NODALĪJUMA
TEMPERATŪRAS LED INDIKATORS
5. BALLĪTES REŽĪMA poga /TAUSTIŅU
BLOĶĒŠANAS poga
6. ELEKTROPADEVES PĀRRĀVUMA
TRAUKSMES indikators
7. IESLĒGŠANAS/GAIDSTĀVES REŽĪMA poga
8. TAUSTIŅU BLOĶĒŠANAS indikators
9. LEDUSSKAPJA NODALĪJUMA
TEMPERATŪRAS REGULĒŠANAS poga
7
DURVIS
DURVJU ATVĒRŠANAS VIRZIENA MAIŅA
Piezīme. Durvju atvēršanas virzienu var mainīt.
Ja šo darbību veic pēcpārdošanas apkalpošanas centrs, uz to
neattiecas garantija.
Durvju atvēršanas virzienu ieteicams mainīt divām personām.
Sekojiet norādījumiem Montāžas instrukcijā.
LEDUSSKAPJA APGAISMOJUMS
Gaismas sistēma ledusskapja nodalījumā izmanto LED
spuldzītes, kas nodrošina labāku apgaismojumu, kā arī
ļoti zemu enerģjas patēriņu.
Ja LED gaismas sistēma nedarbojas, lūdzu, sazinieties
ar apkopes centru, lai to nomainītu.
Svarīgi! Ledusskapja apgaismojums ieslēdzas,
kad ledusskapja durvis tiek atvērtas. Ja durvis ir atvērtas
ilgāk par 10 minūtēm, gaisma automātiski izslēgsies.
PLAUKTI
Visi plaukti, nolaižamās malas un izvelkamie grozi
ir izņemami.
VENTILATORS + ANTIBAKTERIĀLAIS FILTRS
Ventilators uzlabo temperatūras izplatīšanu
ledusskapja iekšpusē, tādējādi nodrošinot produktu
ilgāku uzglabāšanu.
Piezīme. Nenosprostojiet gaisa ieplūdes zonu ar pārtikas
produktiem.
Ja ierīcei ir ventilators, to var aprīkot arī ar
antibakteriālo filtru.
Izņemiet to no kastītes,
kas ievietota augļu un
dārzeņu nodalījumā, un
ievietojiet ventilatora korpusā,
kā parādīts attēlā.
Kārtība, kādā jāveic nomaiņa,
parādīta filtra kastītē.
LEDUSSKAPJA NODALĪJUMS
AR „NO FROST” TEHNOLOĢIJU
Ledusskapja nodalījuma atkausēšana notiek
automātiski.
8
Atkausēšanas ūdens tiek automātiski aizvadīts uz
drenāžas atveri un savākts konteinerā, kur tas iztvaiko.
LV
SALDĒTAVAS NODALĪJUMS
AR „NO FROST” TEHNOLOĢIJU
Saldētavas ar „No frost” tehnoloģiju nodrošina vēsa
gaisa cirkulāciju apkārt uzglabāšanas zonām un
novērš ledus veidošanos, tādējādi pilnībā izslēdzot
nepieciešamību atkausēt.
Saldētie produkti nepielīp pie sienām, marķējums
paliek salasāms, un uzglabāšanas telpa saglabājas
glīta un tīra.
PIEDERUMI
OLU TRAUKS *
SIERA TRAUKS *
PUDEĻU STATĪVS *
PUDEĻU ATDALĪTĀJS *
SALDĒTAVAS ATVILKTŅU
ATDALĪTĀJS *
LEDUSSKAPJA ATVILKTŅU
ATDALĪTĀJS *
NODALĪJUMS ĀTRAI
LEDUS GATAVOŠANAI
EITEKTIKA/ĀTRĀS LEDUS
GATAVOŠANAS TRAUKS
9
KĀ LIETOT
IERĪCI
PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE
KĀ IEDARBINĀT IERĪCI
Kad ierīce pievienota elektrības padevei, tā automātiski
ieslēdzas.
4–6 stundas pēc ierīces ieslēgšanas neievietojiet ierīcē
nekādus pārtikas produktus.
Kad ierīce tiek pievienota elektrības padevei, displejs
tiek izgaismots un aptuveni uz vienu sekundi uz tā
parādās visas ikonas. Uz ledusskapja nodalījuma tiek
attēloti noklusējuma (rūpnīcas) uzstādījumi.
TEMPERATŪRAS IESTATĪJUMI
Ierīce rūpnīcā parasti tiek iestatīta uz ieteicamo vidējo
temperatūru.
Lai uzzinātu informāciju par temperatūras iestatīšanu,
skatiet Ikdienas lietošanas instrukciju.
MONTĀŽA
IERĪCES MONTĀŽA
Lai nodrošinātu nepieciešamo ventilāciju, atstājiet
brīvu vietu abās pusēs ierīcei un virs tās.
Attālumam no ierīces aizmugures līdz sienai aiz tās
jābūt vismaz 50 mm.
Šī attāluma samazināšana palielinās izstrādājuma
elektrības patēriņu.
50mm
50mm
10
Piezīme. Šie uzstādījumi norāda uz vidējo temperatūru
visā ledusskapī.
LV
LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
KĀ PALIELINĀT SALDĒTAVAS
UZGLABĀŠANAS APJOMU
•
•
•
ja izņemsit grozus, varēsiet uzglabāt lielus produktus.
novietojiet produktus tieši uz saldētavas plauktiem.
atbrīvojieties no citiem izņemamiem piederumiem.
•
•
Ierīces iekšējo temperatūru var ietekmēt vides
temperatūra, durvju atvēršanas biežums un ierīces
atrašanās vieta. Iestatot temperatūru, jāņem vērā
šie faktori.
Ierīces piederumi nav mazgājami trauku mazgājamā
mašīnā, ja vien nav norādīts citādi.
•
Nenosprostojiet gaisa izplūdes zonu
(izstrādājuma iekšpusē, aizmugurējās
sienas apakšā) ar pārtikas produktiem.
Visi plaukti un izvelkamie grozi ir izņemami.
•
SALDĒTAVAS NODALĪJUMA
ATVILKTNES IZŅEMŠANA
•
•
•
Atveriet saldētavas durvis
Paceliet atvilktni uz augšu, turot to aiz labā un kreisā
stūra (1)
Izņemiet atvilktni (2)
1
•
2
Ievietojiet augšējo atvilktni pretējā virzienā
FUNKCIJAS
IESLĒGTS/GAIDSTĀVES
REŽĪMS
Šī funkcija ieslēdz/iestata ledusskapi
gaidlaika režīmā. Lai izstrādājumu
iestatītu gaidlaika režīmā, nospiediet
ieslēgšanas/gaidlaika pogu un turiet
to 3 sekundes.
Izslēdzas visi indikatori, izņemot
ieslēgšanas/gaidlaika ikonu, lai parādītu,
ka ierīces ir gaidlaika režīmā. Kad ierīce
ir gaidlaika režīma, gaisma ledusskapja
nodalījuma iekšpusē nedarbojas.
Atcerieties, ka šī darbība neatvieno
ierīci no elektrības padeves.
Lai atkal ieslēgtu ierīci, nospiediet
ieslēgšanas/gaidlaika režīma pogu un
turiet to 3 sekundes.
GUDRAIS DISPLEJS
Šo funkciju var izmantot enerģijas
taupības nolūkā. Lūdzu, sekojiet
norādījumiem Ikdienas lietošanas
instrukcijā, lai ieslēgtu/izslēgtu funkciju.
Pēc tam, kad gudrais displejs ir ieslēgts,
displejs izslēdzas, izņemot „Pro Fresh”
funkcijas indikatoru. Lai regulētu
temperatūru vai izmantotu citas
funkcijas, kad gudrais displejs ir ieslēgts,
nepieciešams aktivizēt displeju,
nospiežot jebkuru pogu.
Ja 15 sekundes netiek veikta neviena
darbība, displejs atkal izslēdzas
un redzams paliek tikai „Pro fresh”
funkcijas indikators.
Atkal ir redzams parastais displejs.
Pēc elektropadeves pārrāvuma gudrais
displejs tiek automātiski izslēgts.
Atcerieties, ka šī funkcija neatvieno
ierīci no elektropadeves, bet tikai
samazina ārējā ekrāna patērētās
enerģijas daudzumu.
Piezīme. Norādītais ierīces enerģijas
patēriņš atbilst ledusskapja izmantošanai,
kad gudrā displeja funkcija ir ieslēgta.
11
6TH SENSE SVAIGUMA
KONTROLES
Šī funkcija darbojas automātiski,
lai nodrošinātu optimālus apstākļus
ilgākai produktu uzglabāšanai. Ja
radušās izmaiņas temperatūrā, 6th
Sense Svaiguma Kontroles nekavējoties
atjauno ideālos apstākļus.
Rezultāts ir izcils:
svaigums visā ledusskapī saglabājas pat
4 reizes ilgāk.
ĀTRĀ DZESĒŠANA
Šīs funkcijas izmantošana ir ieteicama,
kad ledusskapja un saldētavas
nodalījumos ievietots ļoti liels
daudzums pārtikas produktu.
Ar Ātrās saldēšanas funkciju iespējams
palielināt ledusskapja un saldētavas
nodalījumu saldēšanas jaudu.
Piezīme. Lai pēc iespējas efektīvāk
izmantotu saldēšanas jaudu, šī funkcija
jāieslēdz arī pirms svaigu produktu
ievietošanas saldētavas nodalījumā.
BALLĪTES REŽĪMA
Izmantojiet šo funkciju, lai saldētavas
nodalījumā atdzesētu dzērienus.
30 minūtes pēc tam, kad veiksiet izvēli
(šāds laiks nepieciešams, lai atdzesētu
0,75 l pudeli, to nesaplēšot), simbols
mirgos un atskanēs skaņas signāls;
izņemiet pudeli no saldētavas
nodalījuma un nospiediet trauksmes
apturēšanas pogu, lai izslēgtu
trauksmes signālu.
Svarīgi! neatstājiet dzērienus saldētavas
nodalījumā ilgāk par funkcijas darbības
laiku, kas nepieciešams atdzesēšanai.
TAUSTIŅU BLOĶĒŠANA
Šī funkcija pasargā no nejaušas
iestatījumu izmainīšanas vai
ierīces izslēgšanas.
Lai bloķētu taustiņus, nospiediet Ballītes
režīma pogu un turiet to 3 sekundes,
līdz uz displeja parādās taustiņu
bloķēšanas indikators un ar skaņas
signālu tiek apstiprināta funkcijas izvēle.
Pēc 3 sekundēm taustiņu bloķēšanas
indikators izdziest.
Kad tas ir ieslēgts, nospiežot citas
pogas (izņemot Ballītes režīma
pogu), tiek ieslēgts skaņas signāls
un uz displeja sāk mirgot taustiņu
bloķēšanas indikators.
Jebkuru trauksmes signālu iespējams
izslēgt arī tad, kad ieslēgta Taustiņu
bloķēšanas funkcija.
Lai atbloķētu taustiņus, atkārtojiet šo
darbību vēlreiz, līdz displejā parādās
taustiņu bloķēšanas indikators,
un skaņas signāls apstiprina,
ka funkcija ir izslēgta. Pēc 1 sekundes
indikators izdziest.
ELEKTROPADEVES
PĀRRĀVUMA TRAUKSME
Ierīce ir iestatīta tā, lai elektropadeves
pārrāvuma gadījumā automātiski
parādītu saldētavas nodalījuma
temperatūru, tiklīdz atsākta
elektropadeve. Ja saldētavas
nodalījuma temperatūra pakāpusies
virs saldēšanas līmeņa, iedegas
elektropadeves pārrāvuma ikona,
mirgo trauksmes indikators, un tiek
atskaņots skaņas signāls, kad elektrības
padeve ir atjaunota. Lai atiestatītu
trauksmi, vienu reizi nospiediet
trauksmes atiestatīšanas pogu.
Ja tiek atskaņots energopadeves
pārrāvuma trauksmes signāls, ieteicams
rīkoties šādi:
• Ja saldētavā esošie pārtikas produkti
nav sasaluši, bet vēl arvien ir vēsi,
visi produkti no saldētavas jāpārvieto
uz ledusskapja nodalījumu un jāapēd
24 stundu laikā.
•
12
Ja saldētavā esošie produkti ir
sasaluši, tas norāda, ka tie ir bijuši
atkusuši un pēc elektropadeves
atjaunošanas ir atkal sasaluši — to
garša, kvalitāte un uzturvērtība
ir samazināta un to ēšana var
būt bīstama. Šādu pārtiku labāk
neēst, ieteicams visu saldētavas
saturu izmest.
Elektropadeves pārrāvuma trauksme
radīta, lai sniegtu informāciju par
saldētavā esošo pārtikas produktu
kvalitāti elektropadeves pārrāvuma
gadījumā.
Šī sistēma negarantē ēdiena kvalitāti
vai drošību, un patērētājiem ieteicams
pašiem izvērtēt saldētavas un
ledusskapja nodalījumos esošo pārtikas
produktu kvalitāti.
LV
BRĪDINĀJUMS PAR
PAAUGSTINĀTU
TEMPERATŪRU
Signāls atskan brīžos, kad
• Pēc ilgāka pārtraukuma ierīce atkal
tiek pievienota elektropadevei
• Saldētavas nodalījuma temperatūra ir
pārāk augsta.
• Saldētavā ievietoto produktu
daudzums pārsniedz atļauto
daudzumu, kas norādīts datu
plāksnītē.
• Saldētavas durvis bijušas atvērtas
pārāk ilgu laiku.
ATVĒRTU DURVJU
TRAUKSME
Atvērtu durvju brīdinājums tiek
aktivizēts, ja durvis bijušas atvērtas
ilgāk par 2 minūtēm.
Aizveriet durvis vai nospiediet
brīdinājuma signāla apturēšanas pogu,
lai izslēgtu skaņas signālu.
NODALĪJUMS ĀTRAI
LEDUS GATAVOŠANAI
KĀ PAGATAVOT LEDUS KUBICIŅUS
24 stundas pirms Ātrās ledus
gatavošanas funkcijas izmantošanas
ievietojiet ledus traukus saldētavā,
lai tie atdziest. Lai sasniegtu labāko
rezultātu, ledus traukus ieteicams
pastāvīgi turēt saldētavā, kur
temperatūra ir vismaz -18 °C.
Izņemiet ātrās ledus gatavošanas
traukus, velkot tos savā virzienā.
Uzlieciet atpakaļ vāku un ievietojiet
trauku atpakaļ noteiktajās vietās
saldētavas augšējā atvilktnē. Izvairieties
no ūdens izliešanas.
Noņemiet vāku un piepildiet trauku
ar dzeramo ūdeni (ne vairāk kā 2/3 no
trauka kopējā tilpuma).
KĀ IZŅEMT LEDUS KUBICIŅUS
Kad ledus ir gatavs, noņemiet vāku un
izņemiet kubiciņus.
•
•
Lai izslēgtu trauksmes signālu, vienu
reizi nospiediet trauksmes signāla
pārtraukšanas pogu.
Trauksmes indikators automātiski
izslēdzas, tiklīdz saldētavas
nodalījuma temperatūra atkal ir zem
-10 °C.
Pagaidiet vismaz 30 minūtes, līdz
ledus kubiciņi ir gatavi (šis laiks var būt
nedaudz ilgāks, ja trauki tiek atkārtoti
lietoti uzreiz pēc ledus trauka pirmās
lietošanas reizes).
elektropadeve. Lai izmantotu tos
pilnvērtīgi, novietojiet tos virs
produktiem, kas ievietoti saldētavas
nodalījuma augšējā atvilktnē. Arī šajā
pozīcijā tos var izmantot ledus kubiciņu
gatavošanai, taču laiks, lai to izdarītu,
var būt ilgāks.
ĀTRĀS LEDUS GATAVOŠANAS
TRAUKA KĀ EITEKTIKAS
IZMANTOŠANA
Ātrās ledus gatavošanas traukus var
izmantot arī kā eitektiku, lai uzglabātu
saldētus produktus, kad pārtraukta
13
IETEIKUMI PRODUKTU UZGLABĀŠANAI
LEDUSSKAPJA NODALĪJUMS
Ledusskapis ir labākā vieta, kur uzglabāt gatavos
gaļas izstrādājumus, svaigu un konservētu pārtiku,
piena produktus, augļus, dārzeņus un dzērienus.
GAISA VENTILĀCIJA
Dabīgā gaisa cirkulācija ledusskapja nodalījumā
rada zonas ar atšķirīgām temperatūrām.
Zemākā temperatūra ir tieši virs augļu un
dārzeņu atvilktnes un pie aizmugurējās
sienas. Augstākā temperatūra ir nodalījuma
augšā, priekšpusē.
Nepareiza ventilācija var palielināt enerģijas patēriņu
un pasliktināt ledusskapja darbību.
Neaizsedziet gaisa atveres ar pārtikas produktiem vai
citiem priekšmetiem, lai tādējādi netraucētu gaisa
cirkulācijai un pārtikas produktu uzglabāšanai.
KĀ UZGLABĀT SVAIGUS PĀRTIKAS PRODUKTUS
UN DZĒRIENUS
› Lietojiet otrreizēji izmantojamus plastmasas, metāla,
alumīnija un stikla traukus un ietinamo plēvi, lai
iesaiņotu pārtikas produktus.
› Šķidrumus un ēdienus, kas var radīt aromātu vai
ietekmēties no citiem aromātiem vai garšām, vienmēr
ievietojiet aizveramos traukos vai apklājiet tos.
› Ēdienus, kas izdala etilēna gāzi vai ir jutīgi pret to,
piemēram, augļus, dārzeņus un salātus ieteicams
atdalīt vai ietīt plēvē, lai tādējādi pagarinātu to
uzglabāšanas laiku, piemēram, neuzglabājiet tomātus
kopā ar kivi vai kāpostiem.
› Neuzglabājiet produktus pārāk cieši kopā, tādējādi
traucējot gaisa cirkulācijai.
› Lai izvairītos no pudeļu apgāšanās, varat izmantot
pudeļu turētāju.
› Lai uzglabātu produktus, kas ir nelielā daudzumā,
iesakām novietot tos uz plauktiņa virs augļu un
dārzeņu atvilktnes, jo tā ir vēsākā vieta ledusskapī.
› Pārliecinieties, lai gaisa atveres netiktu aizsegtas ar
pārtikas produktiem.
KUR UZGLABĀT SVAIGUS PĀRTIKAS PRODUKTUS
UN DZĒRIENUS
› Uz ledusskapja plauktiem: gatavie ēdieni, tropiskie
augļi, sieri, delikateses.
› Vēsākajā zonā (tieši virs augļu un dārzeņu atvilktnes):
gaļa, zivis, gatavie gaļas produkti, kūkas
14
› Augļu un dārzeņu atvilktnē: augļi, salāti, dārzeņi.
› Durvīs: sviests, ievārījumi, mērces, marinēti gurķīši,
konservi, pudeles, dzērieni pakās, olas.
LV
Apzīmējums
MĒRENĀ ZONA
Paredzēta tropisko augļu, konservu, dzērienu,
olu, mērču, marinētu gurķīšu, sviesta,
ievārījuma uzglabāšanai
VĒSĀ ZONA
Paredzēta siera, piena, piena produktu,
delikatešu, jogurta, gatavo gaļas produktu,
desertu uzglabāšanai
AUGĻU UN DĀRZEŅU ATVILKTNE
SALDĒŠANAS ZONAS ATVILKTNE
(MAKS SALDĒŠANAS ZONA) Paredzēta, lai
saldētu svaigu/pagatavotu pārtiku.
SALDĒTAVAS ATVILKTNES
Piezīme. Apzīmējumā izmantotais pelēkais tonis
nesakrīt ar atvilktņu krāsu
15
SALDĒTAVAS NODALĪJUMS
Saldētava ir īstā vieta, lai uzglabātu saldētus
produktus, gatavotu ledus kubiņus un sasaldētu
svaigus produktus saldētavas nodalījumā.
Maksimālais svaigu produktu kilogramu skaits,
ko iespējams sasaldēt 24 stundu laikā, norādīts uz
datu plāksnītes (…kg/24 h).
Lai saldētavā uzglabātu produktus, kas ir nelielā
daudzumā, iesakām izmantot saldētavas nodalījuma
aukstākās zonas, respektīvi, augšējo zonu.
IETEIKUMI SVAIGU PRODUKTU SALDĒŠANAI
UN UZGLABĀŠANAI
› Svaigus dārzeņus un augļus ieteicams saldēt uzreiz
pēc novākšanas, lai pilnībā saglabātu to sākotnējo
uzturvērtību, konsistenci, krāsu un garšu. Dažus gaļas
izstrādājumus, īpaši medījumus, pirms saldēšanas
ieteicams pakārt.
› Iesakām uz saldētajiem produktiem pielīmēt uzlīmes
ar aprakstu un datumu. Šāda uzlīme ļaus jums
atpazīt produktus un noteikt to derīguma termiņu.
Nav ieteicams atkārtoti sasaldēt atkausētus produktus.
› Pirms saldēšanas svaigo pārtiku ietiniet un cieši
noslēdziet: alumīnija folijā, pārtikas plēvē, gaisa un
ūdens necaurlaidīgos plastmasas maisiņos, polietilēna
trauciņos ar vāciņiem, ja tie ir piemēroti svaigu
produktu saldēšanai.
› Lai iegūtu augstas kvalitātes sasaldētu pārtiku,
produktiem jābūt svaigiem, nobriedušiem un izcilā
kvalitātē.
› Vienmēr ļaujiet karstai pārtikai atdzist pirms tās
ievietošanas saldētavā.
› Pilnībā vai daļēji atkusušu pārtiku lietojiet nekavējoties.
Pārtiku nesasaldējiet atkārtoti, ja vien tā pēc
atkausēšanas nav pagatavota. Atkausētu pārtiku pēc
pagatavošanas var sasaldēt atkārtoti.
› Nesasaldējiet pudeles ar tajās esošu šķidrumu.
› Lūdzu, izmantojiet Ātrās dzesēšanas funkciju,
lai paātrinātu saldēšanas procesu (skatiet Ikdienas
lietošanas pamācību).
SASALDĒTI PĀRTIKAS PRODUKTI:
IEPIRKŠANĀS PADOMI
Iegādājoties saldētus pārtikas produktus:
› Mājās saldēto pārtiku nekavējoties ielieciet saldētavā.
› Pārliecinieties, vai nav bojāts iesaiņojums
(saldēta pārtika bojātā iesaiņojumā var būt bojāta).
Ja iesaiņojums ir uzpūties vai uz tā ir mitri traipi, tas,
iespējams, nav uzglabāts optimālos apstākļos un ir
sācis atkust.
› Ja produkts ir daļēji atkusis, nesasaldējiet to
atkārtoti. Izlietojiet 24 stundu laikā.
› Saldētos produktus iegādājieties iepirkšanās beigās
un pārvietojiet tos termiski noslēgtā somā.
16
Izvairieties no temperatūras maiņas vai to pēc
iespējas samaziniet. Ievērojiet uz iepakojuma norādīto
derīguma termiņa datumu.
› Vienmēr ņemiet vērā uz iesaiņojuma norādīto
informāciju par uzglabāšanu.
LV
SALDĒTU PRODUKTU
UZGLABĀŠANAS LAIKS
GAĻA
SAUTĒTA GAĻA
Liellopu gaļa
mēneši
8–12
Gaļa, putnu gaļa
Cūkgaļa, teļa gaļa
6–9
PIENA PRODUKTI
Jēra gaļa
6–8
Sviests
Trusis
4–6
Maltā gaļa /
blakusprodukti
Desiņas
AUGĻI
Āboli
mēneši
12
Aprikozes
8
6
Mellenes
8–12
Siers
3
Upenes / jāņogas
8–12
2–3
Saldais krējums
1–2
Ķirši
10
1–2
Saldējums
2–3
Persiki
10
Olas
8
Bumbieri
8–12
Plūmes
10
PUTNU GAĻA
mēneši
2–3
Cālis
5–7
ZUPAS UN MĒRCES
Tītars
6
Zupa
2–3
Avenes
8–12
Iekšas
2–3
Gaļas mērce
2–3
Zemenes
10
Galvas
1
Rabarberi
10
8
Augļu sulas (apelsīnu,
citronu, greipfrūtu)
4–6
VĒŽVEIDĪGIE
Gliemenes, omāri
1–2
Dārzeņu sautējums
Krabji, omāri
1–2
KONDITOREJAS
IZSTRĀDĀJUMI UN
MAIZE
GLIEMENES
Austeres, mīdijas
1–2
ZIVIS
DĀRZEŅI
Maize
Biskvīti
1–2
4
Sparģeļi
Baziliks
8–10
6–8
Tortes (kūkas)
2–3
Pupiņas
12
„taukainās”
(lasis, forele, makrele)
2–3
Pankūkas
1–2
Artišoki
8–10
„liesās”
(menca, paltuss)
3–4
Termiski neapstrādāta
mīkla
2–3
Brokoļi
8–10
Pīrāgi
1–2
Briseles kāposti
8–10
Pica
1–2
Puķkāposti
8–10
Burkāni
10–12
Selerija
6–8
Sēnes
8
Pētersīļi
6–8
Pipari
10–12
Zirņi
12
Sviesta pupiņas
12
Spināti
12
Tomāti
8–10
Cukīni
8–10
17
IETEIKUMI IERĪCES
NEIZMANTOŠANAS GADĪJUMĀ
PROMBŪTNE / ATVAĻINĀJUMS
Ja plānojat ilgāku prombūtni, ieteicams izlietot
pārtikas produktus un atvienot ierīci no elektrības
padeves, lai ietaupītu elektrību.
1. Izņemiet visas iekšējās detaļas.
3. Ieskrūvējiet pielāgojamās kājas, lai tās nepieskartos
atbalsta virsmai.
2. Ietiniet tās, aptiniet tās ar līmlenti, lai tās nedauzītos
viena pret otru un nepazustu.
4. Aizveriet durvis un nostipriniet tās ar līmlenti,
un pielīmējiet elektrības padeves vadu, atkal
izmantojot līmlenti.
STRĀVAS ZUDUMS
Strāvas zuduma gadījumā sazinieties ar vietējo
elektrības piegādātāju un noskaidrojiet, pēc cik ilga
laika tiks atsākta elektrības padeve.
Strāvas zudumi līdz 24 stundām.
Turiet ierīces durvis aizvērtas. Tādējādi pārtika
uzglabāsies vēsa iespējami ilgi.
Ja uz pārtikas joprojām redzami nelieli ledus kristāli,
to iespējams sasaldēt atkārtoti, taču garša un smarža
varētu būt mainījusies.
Strāvas zudumi, kas ilgāki par 24 stundām.
Iztukšojiet ledusskapi un ievietojiet pārtiku
pārnēsājamā ledusskapī. Ja šāds ledusskapis nav
pieejams un nav pieejami arī iepakojumi ar svaigu
ledu, mēģiniet izlietot tos pārtikas produktus,
kas ātrāk bojājas.
Ja pārtika nav labā stāvoklī, to ieteicams izmest.
Iztukšojiet ledus trauku.
Piezīme. Atcerieties, ka pilna ierīce aukstumu saglabās
ilgāk nekā daļēji piepildīta.
18
LV
TĪRĪŠANA UN
APKOPE
Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes atslēdziet to no
elektrotīkla vai atvienojiet elektrības padevi.
Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
Ledusskapja tīrīšanā neizmantojiet
uzliesmojošus šķidrumus.
› Laiku pa laikam iztīriet ierīci ar drānu un remdena
ūdens un neitrāla tīrīšanas līdzekļa, kas paredzēts tieši
ledusskapju iekšpuses tīrīšanai, maisījumu.
› Ierīces ārpusi un durvju blīvējumu notīriet ar mitru
drānu un pēc tam noslaukiet ar sausu drānu.
› Ledusskapja aizmugurē esošo kondensatoru
ieteicams regulāri iztīrīt ar putekļu sūcēju.
Neizmantojiet tvaika tīrītājus.
Pogas un vadības paneļa displeju nedrīkst tīrīt
ar spirtu vai vielu uz spirta bāzes, bet gan ar
mitru drānu.
Svarīgi:
› Pogas un vadības paneļa displeju nedrīkst tīrīt ar
spirtu vai vielu uz spirta bāzes, bet gan ar mitru drānu.
› Ledusskapja cauruļu sistēma novietota tuvu
atkausēšanas plāksnei un var kļūt karsta. Laiku pa
laikam iztīriet to putekļu sūcēju.
19
PROBLĒMU RISINĀŠANAS
INSTRUKCIJA UN
PĒCPĀRDOŠANAS SERVISS
PIRMS SAZINĀŠANĀS AR
PĒCPĀRDOŠANAS SERVISU...
Dažādi sīkumi var izraisīt darbības problēmas, ko varat
atrast un novērst bez jebkādiem instrumentiem.
FUNKCIONĀLAS SKAŅAS
Skaņas, kas rodas ierīcē, ir normālas, jo tajā ir vairāki
ventilatori un dzinēji, kas regulē veiktspēju un
automātiski ieslēdzas un izslēdzas.
DAŽAS NO FUNKCIONĀLAJĀM SKAŅĀM
IESPĒJAMS SAMAZINĀT:
› Nolīmeņojot ierīci un novietojot to uz gludas virsmas.
› Pārliecinoties, vai iekšējās detaļas ir ievietotas pareizi.
› Novietojot ierīci tā, lai tā nepieskartos mēbelēm.
› Pārliecinoties, vai pudeles un trauki nesaskaras viens
ar otru.
DAŽAS NO IESPĒJAMĀM
FUNKCIONĀLAJĀM SKAŅĀM
Šņācoša skaņa, kad ieslēdzat ierīci
pirmo reizi vai pēc ilgāka
pārtraukuma.
Burbuļojoša skaņa, kad dzesējošais
šķidrums ieplūst caurulēs.
Rūcošā skaņa rodas no
kompresora darbības.
Dūcoša skaņa, kad ieslēdzas ūdens
vārsts vai ventilators.
Krakšķēšana, kad ieslēdzas
kompresors.
KLIKŠĶIS rodas no termostata,
kas regulē to, cik bieži jāieslēdzas
kompresoram.
20
LV
PROBLĒMU RISINĀŠANAS
INSTRUKCIJA
Problēma
Iespējamais cēlonis
Risinājums
IERĪCE NEDARBOJAS
Iespējama ierīces energopadeves
problēma.
› Pārliecinieties, vai elektrības
padeves vads ir ievietots tīklam
pieslēgtā kontaktrozetē ar atbilstošo
spriegumu.
› Pārbaudiet elektrosistēmas drošības
iekārtas un drošinātājus jūsu mājās.
ATKAUSĒŠANAS TEKNĒ IR ŪDENS
Tas ir normāli siltos, mitros
laikapstākļos. Tekne var būt līdz
pusei pilna.
› Pārliecinieties, vai ierīce ir
nolīmeņota, lai ūdens nepārplūstu.
IERĪCES KORPUSA STŪRI,
KAS SASKARAS AR DURVJU
BLĪVĒJUMU, IR SILTI
Tas nav defekts.
Tas ir normāli siltos laikapstākļos un
kompresora darbības laikā.
GAISMA NEDARBOJAS
Iespējams jānomaina spuldzīte.
Ierīce var būt ieslēgtā/gaidlaika
režīmā
› Pārliecinieties, vai elektrosistēmas
drošības iekārtas un drošinātāji jūsu
mājās darbojas pareizi.
› Pārliecinieties, vai elektrības
padeves vads ir ievietots tīklam
pievienotā kontaktrozetē ar atbilstošo
spriegumu.
› Ja saplīsušas LED spuldzītes,
lietotājam jāzvana uz servisu,
lai nomainītu tās pret tāda paša
veida spuldzītēm, kas pieejamas tikai
mūsu pēcpārdošanas servisā un pie
izstrādājuma pārdevēja.
MOTORS DARBOJAS PĀRĀK ILGI
Motora darbības laiks ir atkarīgs no
dažādām lietām: durvju atvēršanas
reižu skaits, uzglabātās pārtikas
daudzums, istabas temperatūra,
temperatūras iestatījumi.
› Pārliecinieties, ka ierīces iestatījumi ir
uzstādīti pareizi.
› Pārliecinieties, vai ierīcē nav ievietots
liels daudzums svaigas pārtikas.
› Pārliecinieties, vai durvis netiek
atvērtas pārāk bieži.
› Pārliecinieties, vai durvis tiek
rūpīgi aizvērtas.
IERĪCES TEMPERATŪRA IR
PĀRĀK AUGSTA
Tam var būt dažādi iemesli
(skatiet „Risinājumi”)
› Pārliecinieties, vai kondensatorā
(ierīces aizmugurē) nav putekļi
un pūkas.
› Pārliecinieties, vai ierīces durvis ir
rūpīgi aizvērtas.
› Pārliecinieties, vai ir uzstādīts pareizs
durvju blīvējums.
› Karstās dienās un augstā istabas
temperatūrā motors darbojas ilgāk.
› Ja ierīces durvis ilgu laiku bijušas
atvērtas vai tajā ievietots liels
daudzums pārtikas, motors darbosies
ilgāk, lai atvēsinātu ierīces iekšpusi.
DURVIS NEATVERAS UN
NEAIZVERAS PAREIZI
Tam var būt dažādi iemesli
(skatiet „Risinājumi”)
› Pārliecinieties, vai pārtikas
iepakojumi netraucē durvīm.
› Pārliecinieties, vai iekšējās detaļas un
automātiskais ledus veidotājs atrodas
īstajā vietā.
› Pārliecinieties, vai durvis nav netīras
vai lipīgas.
› Ierīce ir nolīmeņota.
21
PĒCPĀRDOŠANAS
SERVISS
PĒCPĀRDOŠANAS SERVISS
1. Mēģiniet atrisināt problēmu saviem spēkiem,
izmantojot šeit atrodamo PROBLĒMU
NOVĒRŠANAS INSTRUKCIJU.
2. Izslēdziet ierīci un ieslēdziet to vēlreiz, lai redzētu,
vai problēma ir novērsta
JA PĒC IEPRIEKŠMINĒTAJĀM PĀRBAUDĒM
PROBLĒMA NAV NOVĒRSTA, SAZINIETIES AR
TUVĀKO PĒCPĀRDOŠANAS SERVISU
Lai saņemtu palīdzību, zvaniet uz garantijas grāmatiņā
norādīto numuru vai sekojiet norādījumiem tīmekļa
vietn www.whirlpool.eu
Vienmēr norādiet:
• īsu kļūmes aprakstu;
• precīzu ierīces veidu un modeli;
• servisa numuru (numurs, kas norādīts uz datu
plāksnītes pēc vārda Service). Servisa numurs
atrodams arī garantijas grāmatiņā;
• savu pilno adresi;
• savu tālruņa numuru.
Ja nepieciešams remonts, lūdzu, sazinieties ar
pilnvarotu pēcpārdošanas servisu (lai nodrošinātu,
ka tiek izmantotas tikai oriģinālās rezerves daļas un
remonts tiek veikts pareizi).
22
LV
2
50mm
abc
4x
1x
1x
1x
A
B
C
D
1
c
2
3
4
5
b
a
c
c
6
c
c
a
23
8
7
9
c
a
10
11
12
c
b
13
B
14
b
a
D
B
15
A
24
b
LV
21
1
1
2
2
3
1
2
3
4
5
6
1
1
45
o
2
2
1
1
45
o
3
2
25
4 0 0 0 0 111 0 8 7 0 9
Iespiests Itālijā
26
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising