Whirlpool | BSNF 8152 OX | Use and care guide | Whirlpool BSNF 8152 OX Uživatelská příručka

Whirlpool BSNF 8152 OX Uživatelská příručka
Průvodce Zdraví a bezpečnost, Použití a péče
a Průvodce Instalací
www.whirlpool.eu/register
česky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
str. 3
ČESKY
CS
PRŮVODCE ZDRAVÍ A BEZPEČNOST,
POUŽITÍ A PÉČE a INSTALACE
Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek značky Whirlpool.
Abyste získali komplexnější podporu,
zaregistrujte svůj přístroj na adrese www.whirlpool.eu/register
Obsah
Průvodce Zdraví a bezpečnost
BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Průvodce Použití a péče
POPIS PRODUKTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
SPOTŘEBIČ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
OVLÁDACÍ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
TECHNICKÉ ÚDAJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DVEŘE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
OSVĚTLENÍ CHLADNIČKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
POLIČKY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
VENTILÁTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
CHLADICÍ PROSTOR NO-FROST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PŘÍSLUŠENSTVÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
JAK POUŽÍVAT SPOTŘEBIČ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PRVNÍ POUŽITÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ / FUNKCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
TIPY PRO SKLADOVÁNÍ POTRAVIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
DOPORUČENÍ V PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
JAK ODSTRANIT PORUCHU A SERVISNÍ STŘEDISKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ZVUKY ZPŮSOBENÉ PROVOZEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
JAK ODSTRANIT PORUCHU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
SERVISNÍ STŘEDISKO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Průvodce instalací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3
Průvodce Zdraví a bezpečnost
BEZPEČNOSTNÍ
DOPORUČENÍ
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JE VELMI
DŮLEŽITÁ.
V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou uvedena
důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst
a dodržovat je.
mace o možném nebezpečí
a obsahují pokyny, jak snížit
riziko poranění, poškození
a úrazu elektrickým proudem
způsobené nesprávným použitím spotřebiče. Pozorně dodržujte následující pokyny.
Nedodržení těchto pokynů
může být nebezpečné.
Výrobce nenese odpovědnost
za jakékoli škody způsobené
nedodržením pokynů v tomto
průvodci.
Výrobce odmítá jakoukoli
odpovědnost v případě zranění osob a zvířat či poškození
majetku při nedodržení výše
uvedených doporučení a bezpečnostních opatření.
Toto je symbol bezpečnostního upozornění.
Tento symbol vás upozorňuje
na možná rizika, která vám
či ostatním mohou přivodit
zranění či smrt.
Všechny pokyny vztahující se
k bezpečnosti obsahují výstraž- Návod mějte po ruce pro další
ný symbol a slova NEBEZPEČÍ použití.
nebo POZOR. Tato upozornění
mají následující význam:
Neumisťujte do zařízení nebo
v jeho blízkosti výbušné látky,
jako např. plechovky s aerosoly,
a neskladujte ani nemanipulujte zde s benzínem či jinými
Označuje nebezpečnou situaci, hořlavými materiály.
které je třeba předejít, jinak
povede k vážnému poranění.
Jestliže už spotřebič nechcete
dále používat, znehodnoťte ho
odříznutím napájecího kabelu
a odstraňte případné police
Označuje nebezpečnou situaci,
a dveře (je-li jimi vybaven), aby
které je třeba předejít, jinak by
se děti nemohly zavřít uvnitř.
mohla způsobit vážné poranění.
Tento spotřebič neobsahuje
Všechna bezpečnostní upozor- CFC. Chladicí okruh obsahuje
nění uvádějí konkrétní inforlátku R600a (HC).
4
Spotřebiče obsahující isobutan
(R600a): isobutan je přírodní
plyn bez škodlivých účinků na
životní prostředí, který je
nicméně hořlavý. Je tedy nutné
se přesvědčit, že nedošlo
k poškození trubek chladicího
okruhu. Při poškození trubek
věnujte pozornost vyprazdňování obsahu chladicího okruhu.
Cyklopentan se používá jako
nadouvadlo v izolační pěně
a je hořlavý.
Nepoškozujte potrubí chladicího okruhu.
Neurychlujte odmrazování jinými mechanickými, elektrickými
a chemickými postupy, než
jaké doporučuje výrobce.
Do oddílů spotřebiče neumisťujte, ani v nich nepoužívejte
elektrické přístroje, které nejsou
výslovně schváleny výrobcem.
Výrobníky ledu a dávkovače
vody, které nejsou přímo připojeny k přívodu vody, musí být
plněny pouze pitnou vodou.
CS
Větrací otvory v plášti spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci nesmí být zakryty.
Automatické výrobníky ledu a/
nebo dávkovače vody musí být
připojeny výhradně k přívodu
pitné vody s tlakem v rozmezí
0,17 až 0,81 MPa (1,7 až 8,1 bar).
Aby bylo zajištěno dostatečné
větrání, ponechte prostor po
obou stranách a nad spotřebičem.
Vzdálenost mezi zadní stěnou
spotřebiče a zdí
za spotřebičem by neměla být
menší než 50 mm.
Menší mezera zvyšuje spotřebu energie spotřebičem.
PŘEDPOKLÁDANÉ
POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
Tento spotřebič je určen výhradně k domácímu použití. Profesionální využití je zakázáno.
Výrobce odmítá jakoukoli
odpovědnost za nevhodné
použití nebo nesprávné nastavení ovládacích prvků.
Provoz spotřebiče nelze řídit
pomocí externího časovače
nebo samostatného systému
dálkového ovládání.
Spotřebič nepoužívejte na
otevřeném prostranství.
Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a k obdobným
účelům jako například:
– v kuchyňských koutech na
pracovištích, v obchodech
anebo v kancelářích;
– na farmách a pro použití
zákazníky v hotelech, motelech
a podobných
rezidenčních prostředích;
– v zařízeních nabízejících
nocleh se snídaní;
– ve stravovacích a podobných
nemaloobchodních zařízeních.
Žárovka použitá uvnitř spotřebiče je speciálně navržena pro
domácí spotřebiče a není
vhodná pro všeobecné osvětlení místnosti v domácnosti
(Nařízení ES 244/2009).
INSTALACE
Zařízení nespouštějte, dokud
nebyla dokončena instalace.
Instalaci a opravy musí provádět kvalifikovaný technik podle
pokynů výrobce a v souladu
s platnými místními bezpečnostními předpisy. Neopravujte ani nevyměňujte žádnou
část spotřebiče, pokud to není
výslovně uvedeno v návodu
k použití.
Při rozbalování a instalaci
používejte ochranné rukavice.
Před zahájením instalace je
nutné spotřebič odpojit od
elektrické sítě.
Po vybalení spotřebiče se
přesvědčte, že během přepravy nedošlo k jeho poškození.
V případě problémů se obraťte
na prodejce nebo na nejbližší
servisní středisko.
Během instalace se ujistěte, že
zařízení nepoškozuje napájecí
kabel.
Ke stěhování a instalaci spotřebiče jsou nutné minimálně dvě
osoby.
Přesvědčte se, zda všechny
čtyři nožičky stojí pevně na
zemi, podle potřeby je nastavte a pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale
vodorovný.
Doporučujeme vám, abyste se
zapojením spotřebiče počkali
nejméně dvě hodiny, aby
chladicí okruh mohl dokonale
fungovat.
Přesvědčte se, zda spotřebič
nestojí v blízkosti tepelného
zdroje.
VÝSTRAHY TÝKAJÍCÍ SE
ELEKTRICKÉHO PROUDU
Zkontrolujte, zda napětí na
typovém štítku odpovídá
napětí ve vaší domácnosti.
Na typovém štítku je uvedeno
povolené rozpětí napájecího
napětí.
Uzemnění spotřebiče je ze
zákona povinné.
Instalace musí probíhat v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, a proto je nutno
použít všepólový spínač s minimální vzdáleností mezi kontakty 3 mm.
V případě nutnosti vyměňte
napájecí kabel za nový stejného typu. Výměnu napájecího
kabelu může provést jedině
kvalifikovaný elektrikář v souladu s pokyny výrobce a obecně
platnými bezpečnostními předpisy. Obraťte se na autorizované servisní středisko.
Po provedení montáže nesmí
být elektrické prvky spotřebiče
pro uživatele přístupné.
Napájecí kabel musí být natolik
dlouhý, aby umožnil připojení
5
spotřebiče zabudovaného do
skříňky do elektrické sítě.
Nepoužívejte prodlužovací
kabely.
Netahejte za napájecí kabel
spotřebiče.
Je-li spotřebič osazen zástrčkou, nepoužívejte zásuvkové
rozdvojky.
Jestliže dodaná zástrčka není
vhodná pro zásuvku ve vašem
bytě, obraťte se prosím na
kvalifikovaného technika.
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ
SÍTI POUZE PRO VELKOU
BRITÁNII A IRSKO
Výměna pojistky.
Jestliže je kabel tohoto spotřebiče vybaven zástrčkou BS
1363A s 13A pojistkou, použijte
k výměně pojistky v tomto
typu zástrčky pojistku ASTA
schválenou k typu BS 1362
a postupujte následujícím
způsobem:
Spotřebiče se nedotýkejte
vlhkými částmi těla a nepoužívejte jej bosí.
Nezapínejte tento elektrospotřebič, pokud je poškozena
přívodní síťová šňůra nebo
zástrčka, pokud spotřebič
nefunguje správně nebo došloli k poškození či pádu spotřebiče. Napájecí síťový kabel ani
zástrčku neponořujte do vody.
Napájecí kabel se nesmí dotýkat žádné horké plochy.
1. Vyjměte kryt pojistky (A)
a pojistku (B).
2. Do krytu pojistky vložte
náhradní 13A pojistku.
3. Kryt s pojistkou vložte zpět
do zástrčky.
Upozornění:
Pokud používáte proudový chrá- Po výměně pojistky musí být
kryt pojistky opět nasazen;
nič, používejte pouze model
.
dojde-li k jeho ztrátě, nesmí
označený symbolem
se zástrčka bez krytu použíSpotřebič je určen k provozu
vat.
v prostředích, ve kterých je
Správné umístění poznáte podteplota v následujícím rozmezí le barevné vložky nebo názvu
podle klimatické třídy uvedené barvy vyraženého dole na
na výrobním štítku.
zástrčce.
Při dlouhodobém ponechání
Náhradní kryty pojistek je
spotřebiče v nižší či vyšší
možné zakoupit v obchodě
teplotě nemusí spotřebič
elektro.
správně fungovat.
Klimatická třída, teplota prostře- Pouze pro Irskou republiku
dí. (°C)
Platí pokyny uvedené pro
SN od 10 do 32
Velkou Británii, ale používá se
N od 16 do 32
i třetí typ zástrčky a zásuvky,
ST od 16 do 38
a to 2kolíkové s bočním uzemT od 16 do 43
něním.
6
Zásuvka / zástrčka (platné
pro obě země)
Jestliže dodaná zástrčka není
vhodná pro zásuvku ve vašem
bytě, obraťte se prosím na
servisní středisko. Nepokoušejte se vyměňovat zástrčku sami.
Tento postup smí provádět
pouze kvalifikovaný technik
v souladu s pokyny výrobce
a běžnými platnými bezpečnostními předpisy.
SPRÁVNÉ POUŽITÍ
Chladicí oddíl používejte pouze
k uchovávání čerstvých potravin
a mrazicí oddíl pouze k uchovávání zmrazených potravin,
zmrazování čerstvých potravin
a k výrobě ledových kostek.
Vyvarujte se skladování nezabalených potravin v přímém
kontaktu s vnitřními povrchy
chladničky nebo mrazničky.
Spotřebiče mohou být vybaveny zvláštními oddíly pro uložení potravin.
Není-li v příručce ke konkrétnímu výrobku uvedeno jinak,
tyto přihrádky je možné vyjmout, aniž by tento úkon
ovlivnil výkon spotřebiče.
Je-li váš model vybaven mrazicími akumulátory, nepolykejte
kapalinu (netoxickou), která je
v nich obsažena.
Nejezte ledové kostky nebo
nanuky ihned po vyjmutí
z mrazničky, mohly by vám
způsobit omrzliny v ústech.
Je-li výrobek určen k použití se
vzduchovým filtrem v přístupném krytu ventilátoru, musí
být filtr vložen vždy, když je
chladnička zapnutá.
CS
Do mrazničky nedávejte skleněné nádoby s tekutinami,
protože by mohly prasknout.
(0–3 roky) nebo malé (3–8 let)
děti, musí být neustále pod
dohledem.
Nezakrývejte ventilátor (je-li jím
spotřebič vybaven) potravinami.
Po vložení potravin zkontrolujte, zda jste správně zavřeli
dveře, zejména pak dveře
mrazničky.
Děti starší 8 let a osoby s fyzickým, smyslovým či duševním
postižením nebo bez patřičných zkušeností a znalostí
mohou tento spotřebič používat pouze pod dohledem
nebo tehdy, pokud obdržely
informace o bezpečném použití spotřebiče a rozumějí
rizikům, která s používáním
spotřebiče souvisejí. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Nedovolte dětem,
aby bez dohledu prováděly
Poškozené těsnění je nutné co
nejdříve vyměnit.
BEZPEČNOST DĚTÍ
Pokud se v blízkosti spotřebiče
budou pohybovat velmi malé
čištění a běžnou údržbu spotřebiče.
Obalový materiál (plastové
sáčky, polystyrén apod.) odstraňte z dosahu dětí.
ČIŠTĚNÍ
A ÚDRŽBA
Před každým čištěním či údržbou je nutné spotřebič odpojit
od elektrické sítě.
Nikdy nepoužívejte parní
čističe
POKYNY K OCHRANĚ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Likvidace obalového
materiálu
Likvidace domácích
elektrospotřebičů
Obal je ze 100%
recyklovatelného materiálu a je
označen recyklačním
symbolem:
Tento spotřebič byl vyroben
z recyklovatelných nebo
opakovaně použitelných
materiálů. Zlikvidujte jej podle
místních předpisů pro likvidaci
odpadu.
Jednotlivé části obalového
materiálu proto zlikvidujte
odpovědně, podle platných
místních předpisů upravujících
nakládání s odpady.
Další informace o likvidaci,
renovaci a recyklaci
elektrických spotřebičů získáte
na příslušném místním úřadě,
v podniku pro sběr domácího
odpadu nebo v obchodě, kde
jste spotřebič zakoupili.
Tento spotřebič je označen
v souladu s evropskou směrnicí
2012/19/EU o odpadních
elektrických a elektronických
zařízeních (OEEZ).
Zajištěním správné likvidace
tohoto výrobku pomůžete
zabránit případným
negativním důsledkům na
životní prostředí a lidské zdraví,
které by mohly být způsobeny
nevhodnou likvidací výrobku.
Tento symbol na výrobku
nebo příslušných
dokladech udává, že
výrobek nesmí být likvidován
7
spolu s domácím odpadem, ale
je nutné ho odevzdat do
příslušného sběrného střediska
k recyklaci elektrických
a elektronických zařízení.
Rady k úspoře energie
Spotřebič umístěte do suché
a dobře větrané místnosti
v dostatečné vzdálenosti od
zdrojů tepla (např. radiátoru,
sporáku atd.) a tak, aby nebyl
vystaven přímému slunci.
V případě potřeby použijte
izolační desku.
Pro zajištění adekvátní
ventilace dodržujte pokyny
k instalaci spotřebiče.
Nedostatečné větrání zadní
strany spotřebiče zvyšuje
spotřebu energie a snižuje
účinnost chlazení.
Vnitřní teploty spotřebiče
mohou být ovlivněny teplotou
v místnosti, četností otevírání
dveří i umístěním spotřebiče.
Při nastavení teploty musíte
brát tyto faktory v úvahu.
Omezte otevírání dveří na
minimum.
Rozmrazujte potraviny tak, že
je umístíte do chladničky. Nízká
teplota zmrazených výrobků
pomáhá chladit potraviny
v chladničce.
Před vložením do spotřebiče
nechte teplá jídla a nápoje
vychladnout.
Umístění polic v chladničce
nemá žádný vliv na efektivitu
využití energie. Potraviny by
měly být na policích uloženy
takovým způsobem, aby byla
zajištěna patřičná cirkulace
vzduchu (potraviny by se
neměly navzájem dotýkat
a mezi potravinami a zadní
stěnou by měl být dostatečný
volný prostor).
Kapacitu k ukládání mražených
potravin můžete zvýšit
odstraněním košů a poličky
Stop Frost (je-li jí výrobek
vybaven), a to při zachování
stejné spotřeby energie.
Výrobky vysoké energetické
třídy jsou vybaveny motorem
s vysokou účinností, který
zůstává v provozu déle, má
však nízkou spotřebu energie.
Nedělejte si proto starosti,
pokud motor běží delší dobu.
PROHLÁŠENÍ
O SHODĚ
Tento spotřebič je určen
Tento spotřebič byl navržen,
k uchovávání potravin a byl
vyroben a uveden na trh
vyroben v souladu s předpisem v souladu s:
(ES) č. 1935/2004.
› požadavky směrnice pro
„nízké napětí“ 2006/95/ES
(která nahrazuje směrnici
73/23/EHS
a následné novelizace),
8
› požadavky na ochranu podle
směrnice EMC 2004/108/ES.
Elektrická bezpečnost
spotřebiče je zaručena pouze
v případě jeho správného
připojení k zemnicímu zařízení
odpovídajícímu předpisům.
CS
Průvodce Použití a péče
POPIS
VÝROBKU
SPOTŘEBIČ
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
20
21
22
23
24
5
6
14
15
16
17
18
19
Chladicí oddíl
1. Ventilátor
2. Kryt ventilátoru a prostor
antibakteriálního filtru
3. Elektronický ovládací panel /
osvětlení
4. Poličky
5. Police na láhve
6. Schránka na sýry + víko
7. Oblast chladného vzduchu
Multi-flow
8. Kryt snímače
9. Chladnější oddíl (ideální pro
maso a ryby)
10. Výrobní štítek s obchodním
názvem
11. Zásuvka na čerstvé ovoce
a zeleninu
12. Přepážka zásuvky chladničky
13. Sada ke změně otevírání dveří
14. Zásobník na vejce
15. Dveřní přihrádky
16. Poloviční přihrádka na drobné
předměty
17. Oddělovač lahví
18. Přihrádka pro lahve
19. Těsnění dveří
Mrazicí oddíl
19. Těsnění dveří
20. Horní zásuvka: nejchladnější
prostor
nejvhodnější pro zmrazení
čerstvých potravin
21. Rychlá tvorba ledu / eutetikum
22. Poličky
23. Přepážka zásuvky mrazničky
24. Zásuvky mrazničky
9
OVLÁDACÍ PANEL
1
1. Světelné kontrolky
(zobrazují aktuální nastavení
teploty nebo funkci Rychlého
chlazení)
2
2. Tlačítko Zapnuto /
pohotovostní režim
Tlačítko Teplota
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Rozměry spotřebiče
Výška
1 885
mm
Šířka
595
mm
Hloubka
655
mm
Čistý objem chladničky (l)
222
L
Čistý objem mrazničky (l)
94
L
Systém odmrazování
Chladnička
automatické
Mraznička
automatické
Skladovací čas při poruše (h)
24
h
Mrazicí kapacita (kg/24 h)
4,0
Kg/24h
Spotřeba energie (kwh/24 h)
0,66
Kwh/24 h
Hladina hluku (dba)
42
dba
Energetická třída
A++
10
CS
DVEŘE
ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ
Poznámka: Směr otevírání dveří lze změnit. Pokud je
tato změna prováděna pracovníky servisního
střediska, nevztahuje se na ni záruka.
Změnu otevírání dveří se doporučuje provádět za
účasti dvou osob.
Dodržujte pokyny v Průvodci instalací.
OSVĚTLENÍ
CHLADNIČKY
Uvnitř chladicího oddílu jsou použity žárovky LED,
které umožňují lepší osvětlení
při velmi nízké spotřebě energie.
Pokud osvětlovací systém LED nefunguje, obraťte se
na servisní středisko a požádejte o výměnu.
Upozornění: Při otevření dvířek chladicího oddílu se
rozsvítí vnitřní osvětlení. Pokud dvířka zůstanou
otevřena po dobu delší než 4 minuty, světlo se
automaticky vypne.
POLIČKY
Všechny poličky, držáky a výsuvné koše jsou
vyjímatelné.
VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLNÍ FILTR
Ventilátor umožňuje dosáhnout rovnoměrnější
teploty uvnitř spotřebiče, a tím zajišťuje lepší
podmínky uchování potravin.
Poznámka: Přívod vzduchu nezakrývejte
potravinami.
Jestliže je spotřebič vybavený ventilátorem, může
do něj být vložen antibakteriální filtr.
Filtr vyjměte z krabice
umístěné v zásuvce na ovoce
a zeleninu a zasuňte ho do
krytu ventilátoru - viz
obrázek.
Postup výměny je přiložen
v krabici s filtrem.
CHLADICÍ PROSTOR NO-FROST
Odmrazování chladicího oddílu je zcela
automatické.
Voda vzniklá odmrazováním automaticky stéká do
odtokového kanálku skrytého za oblastí Multi-flow
a shromažďuje se v zásobníku, odkud se vypařuje.
11
MRAZICÍ ODDÍL NO-FROST
Mrazničky s funkcí automatického odmrazování No
Frost využívají proudění ledového vzduchu kolem
skladovacích prostor, čímž brání tvorbě ledu a zcela
eliminují potřebu odmrazování.
Zmražené potraviny se nelepí ke stěnám, štítky
zůstávají čitelné a úložný prostor čistý a přehledný.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
ZÁSOBNÍK NA VEJCE
SCHRÁNKA NA SÝRY
POLICE NA LÁHVE
ODDĚLOVAČ LAHVÍ
PŘEPÁŽKA ZÁSUVKY
MRAZÁKU
PŘEPÁŽKA ZÁSUVKY
CHLADNIČKY
ODDÍL PRO RYCHLOU
TVORBU LEDU
EUTETIKUM / TÁCY PRO
RYCHLOU TVORBU LEDU
12
CS
POUŽITÍ
SPOTŘEBIČE
PRVNÍ POUŽITÍ
ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE
Po zapojení do sítě se spotřebič automaticky spustí.
Po spuštění spotřebiče počkejte alespoň 4–6 hodin
a teprve pak do něj vložte potraviny.
NASTAVENÍ TEPLOTY
Spotřebič je z výroby běžně nastaven k provozu při
doporučené střední teplotě.
Podrobné informace o nastavení teploty naleznete
v přiloženém příručním návodu k použití.
Po připojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí
displej a na 1 vteřinu se zobrazí všechny ikony.
Rozsvítí se hodnoty výchozího nastavení (z výroby)
chladicího oddílu.
Poznámka: Zobrazená nastavení teploty odpovídají
průměrné teplotě v celé chladničce
INSTALACE
INSTALACE JEDINÉHO SPOTŘEBIČE
Aby bylo možné zajistit přiměřené větrání, ponechte
po obou stranách spotřebiče i nad ním volné místo.
Odstup zařízení
ode zdi stojící za ním
by neměl být menší než 50 mm.
Zmenšení tohoto odstupu povede ke zvýšené
spotřebě elektrické energie.
INSTALACE ODDĚLOVAČŮ
Umístěte oddělovače na horní a dolní část
kondenzátoru (podle obrázku) na zadní straně
spotřebiče.
50mm
50mm
13
BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ
ZVÝŠENÍ KAPACITY ÚLOŽNÉHO PROSTORU
MRAZNIČKY
• odstraněním košů dojde k vytvoření prostoru pro
velké produkty.
• položením potravin přímo na police mrazáku.
• odstraněním dodatečných vyjímatelných kusů
příslušenství.
• Nezakrývejte oblast výstupu vzduchu (dole
na zadní stěně uvnitř spotřebiče).
• Všechny poličky, držáky a výsuvné koše jsou
vyjímatelné.
• Vnitřní teploty spotřebiče mohou být ovlivněny
teplotou v místnosti, četností otevírání dveří
i umístěním spotřebiče. Při nastavení teploty
musíte brát tyto faktory v úvahu.
• Příslušenství spotřebiče není vhodné pro mytí
v myčce, není-li uvedeno jinak.
FUNKCE
ZAPNOUT /
POHOTOVOSTNÍ
REŽIM
Funkce Zapnuto / pohotovostní režim
(On/Stand-by) slouží k zapnutí
chladničky a jejímu uvedení
do pohotovostního režimu. Chcete-li
uvést spotřebič do pohotovostního
režimu, podržte tlačítko On/Standby stisknuté po dobu 3 sekund.
Všechny kontrolky teploty zhasnou.
Je-li spotřebič v pohotovostním
režimu, světlo uvnitř chladicího oddílu
nefunguje.
Uvědomte si prosím, že tímto
postupem se spotřebič neodpojí od
elektrické sítě.
Spotřebič znovu zapnete jednoduše
stisknutím tlačítka On/Stand-By.
FUNKCE 6TH SENSE
FRESH CONTROL
Umožňuje spotřebiči rychle
dosáhnout optimálních skladovacích
podmínek (teploty a vlhkosti) uvnitř
spotřebiče.
Funkce 6th Sense Fresh Control
funguje automaticky.
RYCHLÉ CHLAZENÍ
Tuto funkci doporučujeme použít při
vložení velkého množství potravin do
chladicího a mrazicího oddílu.
Pomocí funkce Rychlého chlazení
můžete zvýšit kapacitu chlazení
v prostoru chladničky a mrazáku.
Poznámka: Funkci rychlého chlazení
byste měli rovněž ZAPNOUT také před
vložením čerstvých potravin ke
zmrazení do mrazicího oddílu, aby se
tak zvýšila mrazicí kapacita.
14
CS
ZVUKOVÝ SIGNÁL PŘI
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍCH
RYCHLÁ TVORBA
LEDU
Začne blikat ikona alarmu a zazní
zvukový signál. Alarm se spustí, jsou-li
dvířka otevřená po dobu delší než
2 minuty.
VÝROBA LEDOVÝCH KOSTEK
Tácy na ledové kostky vložte do
mrazničky 24 hodin před použitím
funkce Rychlá tvorba ledu a nechte je
ochladit. Chcete-li s tácy pro rychlou
tvorbu ledu dosáhnout nejlepších
výsledků, doporučujeme skladovat je
trvale v mrazničce a zároveň nastavit
teplotu na -18 °C či méně.
Tahem k sobě vyjměte tác pro rychlou
tvorbu ledu.
Sejměte kryt a naplňte tác pitnou
vodou (maximální
úroveň = 2/3 celkového objemu tácu).
Alarm dvířek vypnete jejich zavřením
nebo jedním stisknutím tlačítka
zastavení alarmu, čímž vypnete
zvukový signál.
Přiklopte tác krytem a vložte jej do
příslušných držáků v horní zásuvce
mrazničky.
Dávejte pozor, abyste vodu nerozlili.
Vyčkejte nejméně 30 minut, než se
vytvoří ledové kostky (může to trvat
i déle, pokud se tácy používají
okamžitě po prvním použití).
VYJMUTÍ LEDOVÝCH KOSTEK
Když je led hotov, otevřete kryt
a vyjměte kostky.
15
POUŽITÍ TÁCŮ PRO
RYCHLOU TVORBU
LEDU JAKO EUTETIKA
16
Táců pro rychlou tvorbu ledu lze
využít i jako eutetika, které udržuje
v mrazničce chlad v případě výpadku
napájení. V zájmu jejich nejlepšího
využití je umístěte nad potraviny
uložené v horní části oddílu mrazáku.
V této poloze je lze i nadále používat
k výrobě ledových kostek, může to
však trvat déle.
TIPY PRO SKLADOVÁNÍ POTRAVIN
CS
CHLADICÍ ODDÍL
Chladnička je ideálním místem pro uložení
hotových jídel, čerstvých a konzervovaných
potravin, mléčných výrobků, ovoce a zeleniny
a nápojů.
POHYB VZDUCHU
Přirozená cirkulace vzduchu v chladničce vede ke
vzniku oblastí s různými teplotami. Nejnižší teplota
je přímo nad zásuvkou na ovoce a zeleninu
a u zadní stěny. Nejvyšší teplota je v horní přední
části prostoru.
Nedostatečný pohyb vzduchu má za následek
zvýšení spotřeby energie a snížení chladicího
výkonu.
Nezakrývejte výdechy vzduchu potravinami či
jinými předměty – jsou nutné ke správné cirkulaci
vzduchu a uchovávání potravin.
JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY
A NÁPOJE
› K zabalení potravin používejte recyklovatelné
plastové, kovové, hliníkové a skleněné nádoby
a přilnavé fólie.
› Tekutiny nebo potraviny, které šíří nebo pohlcují
pach či vůni, vždy uchovávejte v uzavřených
nádobách nebo přikryté.
› Potraviny produkující velké množství etylénu
a ty, které jsou na tento plyn citlivé, jako např. ovoce,
zelenina a saláty, by pro zachování trvanlivosti měly
být vždy zabalené či oddělené – neskladujte
například rajčata společně s kiwi nebo zelím.
› Neukládejte potraviny příliš blízko u sebe, aby byla
zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.
› Chcete-li zabránit padání lahví, používejte držák
lahví.
› Pokud v chladničce skladujete malé množství
potravin, doporučujeme použít police nad zásuvkou
na ovoce a zeleninu, protože se jedná
o nejchladnější oblast.
› Nezakrývejte výdechy vzduchu uloženými
potravinami.
KDE UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY
A NÁPOJE
› Na policích chladničky: hotová jídla, tropické
ovoce, sýry, lahůdky.
› V zásuvce na čerstvé ovoce a zeleninu: ovoce,
saláty, zelenina.
› V nejchladnější oblasti (nad zásuvkou na ovoce
a zeleninu): maso, ryby, uzeniny, zákusky
› Ve dveřích: máslo, džemy, omáčky, nakládaná
zelenina, plechovky, láhve, nápoje v krabicích, vejce.
17
Vysvětlivky
MÍRNÁ ZÓNA Vhodná pro
skladování tropického ovoce,
plechovek, nápojů, vajec,
omáček, nakládané zeleniny,
másla a marmelády.
CHLADNÁ ZÓNA Určena pro
skladování sýrů, mléka, běžných
potravin, lahůdek a jogurtů.
NEJCHLADNĚJŠÍ ZÓNA
Doporučena ke skladování uzenin
a moučníků.
ZÁSUVKA NA OVOCE
A ZELENINU
ZÁSUVKA V MRAZICÍ ZÓNĚ
(MAXIMÁLNĚ CHLADNÁ ZÓNA)
Určena pro zmrazení čerstvých/
vařených pokrmů.
ZÁSUVKY MRAZNIČKY
Upozornění
Šedá barva legendy neodpovídá
barvě zásuvek
18
CS
MRAZICÍ ODDÍL
Mraznička je ideálním místem pro uchovávání
mražených potravin, vyrábění kostek ledu
a zamrazení čerstvých potravin v mrazicím oddílu.
Na typovém štítku je uveden maximální počet
TIPY PRO MRAŽENÍ A UCHOVÁVÁNÍ
ČERSTVÝCH POTRAVIN
› Veškeré zamrazované potraviny doporučujeme
opatřit popiskem a datem. Popisky pomáhají při
rozlišení potravin a určení toho, dokdy by měly být
spotřebovány, aby nedošlo ke zhoršení jejich
kvality. Jednou rozmrazené potraviny již znovu
nemrazte.
› Před zamrazením čerstvé potraviny zabalte
a důkladně uzavřete do: alobalu, potravinové fólie,
vzduchotěsných a vodotěsných plastových sáčků,
polyetylenových nádob s víčky nebo mrazírenských
nádob vhodných k zamrazení čerstvých potravin.
› V zájmu dosažení vysoké kvality musí být
zamrazované potraviny čerstvé, zralé a prvotřídní
kvality.
kilogramů čerstvých potravin, které lze zmrazit
během 24 hodin (...kg / 24 h).
Skladujete-li v mrazáku jen malé množství potravin,
doporučujeme používat nejchladnější část, která se
nachází uprostřed mrazáku.
› Čerstvá zelenina a ovoce by měly být zamrazeny
bezprostředně po sběru, aby byla zachována jejich
plná nutriční hodnota, konzistence, barva a chuť.
Některé druhy masa, zejména zvěřina, by se měly
před zamrazením nechat odležet.
› Horké pokrmy nechte vždy před vložením
do mrazničky vychladnout.
› Plně nebo částečně rozmrazené potraviny
okamžitě zkonzumujte.
Po rozmrazení potraviny znovu nemrazte, pokud je
předtím nepřevaříte. Po převaření je možné
rozmrazené potraviny opět zamrazit.
› Nezamrazujte láhve s tekutinami.
› Funkci rychlého chlazení používejte ke zrychlení
chladicího procesu (viz Příruční návod k použití).
mražené potraviny: nákupní tipy
Při nákupu mražených potravin:
› Zkontrolujte, zda není obal poškozen (mražené
potraviny v poškozeném obalu mohou ztratit
kvalitu). Je-li obal nafouklý nebo jsou-li na něm
mokré skvrny, výrobek nebyl skladován
v optimálních podmínkách a může již být částečně
rozmrzlý.
› Mražené potraviny vybírejte během nákupu jako
poslední položku a přepravujte je ve speciální
tepelně izolované tašce.
› Po návratu domů mražené potraviny okamžitě
vložte do mrazničky.
› Pokud došlo k jejich částečnému rozmrazení,
znovu je nezamrazujte. Spotřebujte je do 24 hodin.
› Vyvarujte se kolísání teplot nebo jej alespoň
omezte na minimum. Řiďte se dobou trvanlivosti
uvedenou na obalu.
› Vždy dodržujte pokyny k uchovávání potravin
uvedené na obalu.
19
DOBA SKLADOVÁNÍ
ZMRAZENÝCH POTRAVIN
Maso
Dušené maso
Hovězí
měsíce
8 - 12
Maso, drůbež
Vepřové, telecí
6-9
Mléčné výrobky
Jehněčí
6-8
Máslo
Králičí
4-6
Mleté / droby
Klobásy / párky
Ovoce
Jablka
měsíce
12
Meruňky
8
6
Ostružiny
8 - 12
Sýry
3
2-3
Šlehačka
1-2
Černý rybíz / červený 8 - 12
rybíz
Třešně
10
1-2
Zmrzlina
2-3
Broskve
10
Vejce
8
Hrušky
8 - 12
Švestky
10
Drůbež
měsíce
2-3
Kuře
5-7
Polévky a omáčky
Krůta
6
Polévky
2-3
Maliny
8 - 12
Drůbeží drůbky
2-3
Masové omáčky
2-3
Jahody
10
Paštiky
1
Rebarbora
10
8
Ovocné šťávy
4-6
(pomeranč, citron, grep)
Korýši
Měkkýši (krab, humr)
1-2
Lečo
Krabi, humři
1-2
Pečivo a chléb
1-2
Chléb
Zákusky (běžné)
1-2
4
Chřest
Bazalka
8 - 10
6-8
Zdobené dorty
2-3
Fazole
12
2-3
Palačinky
1-2
Artyčoky
8 - 10
3-4
Tepelně neupravené
pečivo
Slané koláče
2-3
Brokolice
8 - 10
1-2
Růžičková kapusta
8 - 10
Pizza
1-2
Květák
8 - 10
Mrkev
10 - 12
Celer
6-8
Houby
8
Petržel
6-8
Papriky
10 - 12
Hrášek
12
Fazolové lusky
12
Špenát
12
Rajčata
8 - 10
Cuketa
8 - 10
Korýši
Ústřice, vyloupané
Ryby
„tučné“ (losos, sleď,
makrela)
„libové“ (treska,
platýs)
20
Zelenina
CS
DOPORUČENÍ V PŘÍPADĚ
NEPOUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE
NEPŘÍTOMNOST / PRÁZDNINY
V případě delší nepřítomnosti se doporučuje
potraviny spotřebovat a spotřebič odpojit z důvodu
úspory energie.
STĚHOVÁNÍ
1. Vyjměte všechny vnitřní díly.
2. Dobře je zabalte a přelepte je lepicí páskou tak,
aby do sebe nenarážely a nedošlo k jejich ztrátě.
3. Nastavitelné nožky zašroubujte, aby se
nedotýkaly povrchu podložky.
4. Dvířka uzavřete a zajistěte lepicí páskou, s jejíž
pomocí také připevněte napájecí kabel
ke spotřebiči.
VÝPADEK PROUDU
V případě výpadku elektrického proudu se obraťte
na místní pobočku dodavatele elektrické energie
a informujte se, jak dlouho bude výpadek trvat.
Poznámka: Mějte na paměti, že se v zaplněném
spotřebiči udrží studený vzduch déle než jen
v částečně naplněném.
Pokud se na potravinách objeví ledové krystalky, je
možné je znovu zmrazit, ale může u nich dojít
ke změně chuti a vůně.
Přijde-li vám, že jsou potraviny ve špatném stavu, je
lepší je vyhodit.
U výpadků proudu do 24 hodin.
Neotevírejte dvířka spotřebiče. Tím zajistíte, že
uložené potraviny zůstanou v chladu co nejdelší
dobu.
U výpadků proudu přesahujících 24 hodin.
Vyprázdněte mrazicí oddíl a potraviny přemístěte
do přenosné mrazničky. Pokud tento typ mrazničky
nemáte k dispozici ani nemáte umělé mrazicí
akumulátory, spotřebujte jídlo, které snadněji
podléhá zkáze.
Vyprázdněte nádobku na led.
21
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Před každou údržbou nebo čištěním vytáhněte
přívodní kabel z hlavní zásuvky nebo spotřebič
odpojte od elektrické sítě.
Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky. Nikdy části
chladničky nečistěte hořlavými kapalinami.
› Spotřebič pravidelně omývejte hadříkem
namočeným do roztoku vlažné vody a neutrálního
čisticího prostředku určeného speciálně pro vnitřní
části chladničky.
› Vnější části spotřebiče a těsnění dvířek vyčistěte
vlhkým hadříkem a osušte měkkým hadříkem.
› Kondenzátor umístěný v zadní části spotřebiče je
potřeba pravidelně čistit vysavačem.
22
Nepoužívejte parní čističe.
Tlačítka a displej ovládacího panelu nesmí být
čištěny alkoholem ani prostředky na bázi alkoholu,
ale pouze suchým hadříkem.
Upozornění:
› Tlačítka a displej ovládacího panelu nesmí být
čištěny alkoholem ani prostředky na bázi alkoholu,
ale pouze suchým hadříkem.
› Trubky chladicího systému se nacházejí v blízkosti
odmrazovací misky a mohou být horké. Čistěte je
pravidelně vysavačem.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
PRŮVODCE A
SERVISNÍ STŘEDISKA
NEŽ SE OBRÁTÍTE NA SERVISNÍ STŘEDISKO...
CS
Problémy s výkonem jsou často způsobeny
drobnými závadami, které můžete sami odhalit
a opravit i bez použití speciálního nářadí.
ZVUKY ZPŮSOBENÉ PROVOZEM
Zvuky vycházející ze spotřebiče jsou zcela normální
vzhledem k tomu, že spotřebič obsahuje celou řadu
větráků a motorů regulujících výkon, které se
automaticky zapínají a vypínají.
Některé zvuky způsobené provozem
zařízení však můžete omezit:
› vyrovnáním spotřebiče a jeho umístěním na rovném
povrchu
› ponecháním prostoru mezi spotřebičem a okolním
nábytkem
› kontrolou správného umístění vnitřních prvků
› kontrolou, zda se láhve a nádoby vzájemně
nedotýkají.
Některé ze zvuků způsobených provozem
zařízení, které mohou být slyšet:
Syčivý zvuk při prvním zapnutí
spotřebiče nebo opětovném
zapnutí po delší přestávce.
Bublavý zvuk při vlévání chladicí
kapaliny do trubek.
Vrčivý zvuk vydává běžící
kompresor.
Bzučení při zahájení činnosti
vodního ventilu nebo ventilátoru.
Praskání při spuštění kompresoru.
Cvaknutí termostatu, který řídí
zapínání kompresoru.
23
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ
Problém
Možné příčiny
Řešení
Spotřebič nefunguje
Mohl se vyskytnout problém
s napájením spotřebiče.
› Zkontrolujte, zda je napájecí
kabel zapojen do zásuvky
se správným napětím.
› Zkontrolujte ochranná zařízení
a elektrické pojistky
v domácnosti.
v odmrazovací misce je
voda
Jedná se o jev běžný v horkém
a vlhkém počasí. Miska může být
dokonce zaplněna až do poloviny.
› Zkontrolujte, zda je spotřebič
umístěn vodorovně, aby voda
nepřetékala.
hrany skříně spotřebiče,
které se dotýkají těsnění
dveří, jsou na dotek teplé
Nejedná se o závadu.
Jedná se o jev běžný v horkém
počasí a při spuštění kompresoru.
osvětlení nefunguje
Může být nutné vyměnit žárovku.
Spotřebič může být v režimu
Zapnuto / Pohotovostní režim
zdá se, že motor běží
příliš dlouho
24
Doba činnosti motoru závisí na
různých faktorech: četnosti
otevírání dveří, množství
uložených potravin, teplotě
v místnosti, nastavení regulace
teploty.
› Zkontrolujte správnou funkci
ochranných zařízení
a elektrických pojistek v domácnosti.
› Zkontrolujte, zda je napájecí kabel
zapojen do zásuvky se správným
napětím.
› Jsou-li LED žárovky rozbité, musí
uživatel zavolat do servisního
střediska a požádat o výměnu za
svítidla stejného typu, která jsou
k dispozici pouze v našich servisních
střediscích nebo u autorizovaných
prodejců.
› Zkontrolujte, zda jsou ovladače
spotřebiče správně nastaveny.
› Zkontrolujte, zda jste
do spotřebiče nevložili větší
množství potravin.
› Neotevírejte dveře spotřebiče
příliš často.
› Zkontrolujte, zda jsou dveře
správně dovřené.
CS
teplota spotřebiče je
příliš vysoká
Příčiny mohou být různé (viz
„Řešení“)
› Zkontrolujte, zda není
kondenzátor (na zadní straně
spotřebiče) zaprášený a zanesený.
› Zkontrolujte, zda jsou dveře
řádně zavřené.
› Zkontrolujte, zda jsou těsnění
řádně osazena.
› V horkých dnech nebo v případě
vyšší teploty v místnosti je
samozřejmé, že motor běží déle.
› Pokud byly dveře spotřebiče
otevřené po delší dobu nebo
pokud bylo vloženo větší
množství potravin, poběží motor
delší dobu, aby ochladil vnitřek
spotřebiče.
dveře se dobře neotvírají
a nezavírají
Příčiny mohou být různé (viz
„Řešení“)
› Zkontrolujte, zda dveřím v pohybu
nebrání potraviny v chladničce.
› Zkontrolujte, zda není posunutý
některý z vnitřních dílů nebo
automatický výrobník ledu.
› Zkontrolujte, zda není těsnění
ve dveřích špinavé nebo lepkavé.
› Ujistěte se, že je spotřebič
ve vodorovné poloze.
25
SERVISNÍ
STŘEDISKA
NEŽ ZAVOLÁTE DO
SERVISNÍHO STŘEDISKA
1.
Ověřte, zda nemůžete vyřešit problém sami
pomocí bodů popsaných v oddílu POKYNY PRO
ODSTRANĚNÍ PORUCHY.
2.
Vypněte spotřebič a opět ho zapněte, abyste
zjistili, zda porucha přetrvává.
JESTLIŽE PORUCHA PŘETRVÁVÁ I PO PROVEDENÍ
VÝŠE UVEDENÝCH KROKŮ, ZAVOLEJTE DO
NEJBLIŽŠÍHO SERVISNÍHO STŘEDISKA
Pomoc získáte na čísle uvedeném v záručním
listě nebo postupujte podle návodu na webu
www.whirlpool.eu
Uveďte:
• stručný popis poruchy
• přesný typ a model spotřebiče
• servisní číslo (číslo za slovem Service na typovém
štítku) servisní číslo je uvedeno i na záručním listě
• svou úplnou adresu
• své telefonní číslo.
Jestliže je nutná oprava, obraťte se na servisní
středisko (abyste měli jistotu, že budou použity
originální náhradní díly a že bude oprava provedena
správně).
26
CS
7
SERVICE
27
1.
4x
C
B
A
1x
1x
D
1x
min.
50 mm
2.
28
3.
4.
CS
5.
6.
A
29
7.
9.
30
8.
10.
CS
11.
31
12.
13.
14.
15.
A
32
16.
17.
CS
B
18.
19.
A
A
B
33
Registrovaná ochranná známka Whirpool® /TM obchodní známka skupiny společností –
© Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Všechna práva vyhrazena – http://www.whirlpool.eu
n
400010773008
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising