Whirlpool | BSNF 8152 OX | Use and care guide | Whirlpool BSNF 8152 OX пайдаланушы нұсқаулығы

Whirlpool BSNF 8152 OX пайдаланушы нұсқаулығы
Денсаулық және қауіпсіздік, Пайдалану және
күтіп ұстау және Орнату нұсқаулығы
www.whirlpool.eu/register
ҚАЗАҚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
KZ
ҚАЗАҚ
ДЕНСАУЛЫҚ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК,
ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ КҮТІМ КӨРСЕТУ
және ОРНАТУ НҰСҚАУЛЫҚТАРЫ
WHIRLPOOL ӨНІМІН САТЫП АЛҒАНЫҢЫЗҒА РАХМЕТ.
Толығырақ көмек алу үшін құрылғыңызды
www.whirlpool.eu/register веб-сайтында тіркеңіз
Индекс
Денсаулық және қауіпсіздік нұсқаулығы
ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
СӘЙКЕСТІЛІК ДЕКЛАРАЦИЯСЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Пайдалану және күтім көрсету нұсқаулығы
ӨНІМ СИПАТТАМАСЫ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ҚҰРЫЛҒЫ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
БАСҚАРУ ПАНЕЛІ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ЕСІК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ТОҢАЗЫТҚЫШ ШАМЫ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
СӨРЕЛЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ЖЕЛДЕТКІШ + БАКТЕРИЯҒА ҚАРСЫ СҮЗГІ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
NO-FROST ТОҢАЗЫТҚЫШ БӨЛІМІ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
NO-FROST ҚАТЫРҒЫШ БӨЛІГІ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
КЕРЕК-ЖАРАҚТАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛЫ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
АЛҒАШҚЫ РЕТ ПАЙДАЛАНУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ОРНАТУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ТАҒАМДЫ САҚТАУ КЕҢЕСТЕРІ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНБАУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ҰСЫНЫС. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ НҰСҚАУЛЫҒЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ ОРТАЛЫҒЫ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ДЫБЫСТАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ НҰСҚАУЛЫҒЫ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
КЕПІЛДІК БОЙЫНША ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Орнату нұсқаулығы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3
ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
ОҚЫП ШЫҚҚАН ЖӘНЕ
ҰСТАНҒАН ЖӨН
Құрылғыны пайдаланбас бұрын
осы нұсқауларды мұқият оқып
шығыңыз.
Оларды болашақта қарау үшін
сақтап қойыңыз.
Бұл нұсқаулар мен құрал барлық
уақытта ұстану қажет маңызды
қауіпсіздік ескертулерін
қамтамасыз етеді.
Өндіршуі осы қауіпсіздік
нұсқауларын ұстанбау, құралды
дұрыс пайдаланбау немесе
басқару параметрлерін дұрыс
орнатпау нәтижесінде туындаға
ақаулық үшін жауапты
болмайды.
заттарды қоймаңыз немесе
пайдаланбаңыз: құрылғы
кездейсоқ қосылып кетсе, өрт
шығуы мүмкін.
Бұл құрылғы тұрмыстық және
сәйкес қолданыстарда
пайдаланылуға арналған,
мысалы:
- дүкендердегі, кеңселер мен
жұмыс орталарындағы
қызметкерлерге арналған асхана
аумақтары;
- фермалар және қонақүйдегі,
мотельдер мен басқа тұрғын үй
орталарындағы клиенттерге
арналған;
– төсек және таңғы ас беретін
орталарда;
– қоғамдық тамақтану орны және
сол сияқты коммерциялық емес
ҚАУІПСІЗДІК ЕСКЕРТУЛЕРІ
қолданыстар.
Енді жүретін сәбилер (0-3 жас)
Құрылғы ішінде пайдаланылған
мен жас балаларды (3-8 жас)
шам тұрмыстық техника үшін
үздіксіз бақылауда болмаса
арнайы жасақталған және үй
құралға жақындатпаңыз.
ішіндегі жалпы бөлме
8 жас және одан үлкен жастағы
жарықтандыру үшін жарамсыз
балалар мен қозғалу, сезу
болып табылады (ЕҚ реттеуі
немесе рухани мүмкіндіктері
244/2009).
жеткіліксіз немесе тәжірибесі
Құрылғы, техникалық төлқұжатта
мен білімі жеткіліксіз тұлғалар
берілген климат класына сәйкес,
осы құралды тек бақылауда
температура келесі ауқымдарда
болғанда, арнайы қауіпсіз
болатын жерлерде жұмыс істеу
пайдалану нұсқаулары
үшін әзірленген. Құрылғы
берілгеннен және олар оны
көрсетілген ауқымнан тыс
түсінгеннен кейін пайдалана
температурада ұзақ уақытқа
алады. Балалар құрылғымен
қалдырылған кезде, дұрыс
ойнамау керек. Балаларға
жұмыс істемеуі мүмкін.
тазалау және техникалық қызмет Климаттық класы: Amb. T. (°C)
көрсету жұмыстарын
SN 10 және 32 аралығы
бақылаусыз орындауға рұқсат
N 16 және 32 аралығы
бермеңіз.
ST 16 және 38 аралығы
T 16 және 43 аралығы
РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН ПАЙДАЛАНУ Бұл құрылғы құрамында фреон
АБАЙЛАҢЫЗ: Бұл құрылғы
жоқ. Салқындатқыш құрамында
сыртқы таймермен немесе бөлек R600a (HC) бар.
қашықтан басқару жүйесімен
Құрамында изобутан (R600a)
пайдаланылуға арналмаған.
бар құрылғылар: изобутан Бұл құрылғы кәсіби емес, тек
қоршаған орта үшін қауіпсіз
тұрмыста пайдалануға арналған. болып табылатын, бірақ жанғыш
Бұл құрылғыны сыртта
табиғи газ. Сондықтан хладагент
пайдаланбаңыз.
тізбегінің құбырларын
Құрылғының ішінде не қасында
зақымдалудан қорғаңыз.
аэрозоль қауашақтары сияқты
Құбырлар зақымдалған
жарылғыш немесе жанғыш
жағдайда, хладагент тізбегін
заттарды сақтамаңыз бензинді
босату әрекетіне ерекше назар
немесе басқа тұтанғыш
аударыңыз.
4
ЕСКЕРТУ: Құрылғыдағы
хладагент тізбегінің құбырларын
зақымдап алмаңыз.
ЕСКЕРТУ: Құрылғы
корпусындағы немесе
кірістірілген құрылымдағы
желдеткіш саңылауларын
кедергісіз етіп сақтаңыз.
ЕСКЕРТУ: Еріту процесін
жылдамдату үшін өндіруші
ұсынғаннан басқа механикалық,
электрлік не химиялық
құралдарды пайдаланбаңыз.
ЕСКЕРТУ: Электрлік құрылғылар
өндіруші арнайы рұқсат
бермеген түрге жатса, оларды
пайдаланбаңыз немесе
құрылғының бөлімшелерінің
ішіне орналастырмаңыз.
ЕСКЕРТУ: су көздеріне тікелей
қосылмаған мұздатқыштар және/
немесе су диспенсерлері тек
ауыз сумен толтырылуы керек.
ЕСКЕРТУ: Автоматты мұз
жасағыштарды және/немесе су
диспенсерлерін тек ауызсу
беретін су көзіне жалғау керек,
ағын су қысымы 0,17 және 0,81
мПа (1,7 және 8,1 бар
аралығында болуы керек).
Мұз пакеттерінің (кейбір
үлгілерде) ішіндегісін (уытты
емес) жұтпаңыз.
Мұз текшелері немесе жеміс
мұзы суық күйіктерін тудыра
алатындықтан, оларды
мұздатқыштан алған соң бірден
аузыңызға салмаңыз.
Қолжетімді желдеткіш
қақпағының ішінде ауа сүзгісін
пайдалану үшін жасақталған
өнімдер үшін, тоңазытқыш
жұмыс істеген кезде сүзгі
әрқашан орнында болуы керек.
Мұздату бөліміндегі сұйықтықтар
жарылып кете алатындықтан,
әйнек контейнерлерді бос
мұздату бөлімімен сақтаңыз.
Тамақты желдеткішке (бар
болса) кедергі келтіретіндей етіп
қоймаңыз.
Тағамды орналастырғаннан
кейін, бөлімдердің есігі, әсірсе
мұздату бөлімінің есігі дұрыс
жабылғанына көз жеткізіңіз.
Зақымдалған аралық
тығыздағыш мүмкіндігінше дереу
ауыстырылуы керек.
Тоңазытқыш бөлімін тек жаңа
піскен тағамды сақтау, ал
мұздату бөлімін тек
тоңазытылған тағамды сақтау,
жаңа піскен тағамды тоңазыту
және мұз текшелерін жасау үшін
пайдаланыңыз.
Қапталмаған тағамды
тоңазытқыш не мұздату
бөлімдерінің ішкі беттеріне
тікелей тигізіп сақтамаңыз.
Құрылғыларда арнайы бөліктері
болуы мүмкін (балғын тағам
бөлігі, нөл деңгейдегі қорап,...).
Өнімнің арнайы жинағында
басқаша көрсетілмеген болса,
оларды тең өнімділікті жасау
арқылы алып тастауға болады.
C-пентан оқшаулағыш көбікте
көбіктендіретін агент ретінде
пайдаланылады және жанғыш
газ болып табылады.
ОРНАТУ
Құрылғыны екі не одан көп адам
тасуы және орнатуы керек.
Құрылғының орамасын ашу
және орнату үшін қорғаныс
қолғаптарын пайдаланыңыз.
Орнату және жөндеу жұмыстары
өндірушінің нұсқаулары мен
жергілікті қауіпсіздік ережелеріне
сәйкес білікті техник маман
тарапынан жүзеге асырылуы
тиіс. Пайдаланушы
нұсқаулығында ерекше
белгіленген болмаса,
құрылғының ешбір бөлшегін
жөндемеңіз не ауыстырмаңыз.
Орнату жұмыстарын балалар
орындамау керек. Орнату
жұмыстары кезінде балаларды
жақындатпаңыз. Орнатудан
бұрын және кейін, орама
материалдарын (полиэтилен
қапшықтар, пенополистирол
бөлшектері және т.б.)
балалардың қолы жетпейтін
жерге қойыңыз.
Құрылғыны жылжытқан кезде,
есіктерін (мысалы, паркет)
зақымдап алудан сақ болыңыз.
Құрылғыны салмағын ұстау үшін
еденге немесе жеткілікті қолдау
көрсететін орынға және өлшемі
мен қолданысы үшін жарамды
жерге орнатыңыз және
деңгейлетіңіз.
Құрылғыны орамынан шығарған
соң, оны тасымалдау барысында
оның зақымданбағанын
тексеріңіз. Проблемалар
туындаған жағдайда сатушымен
немесе ең жақын Сатылымнан
кейінгі қызмет орталығымен
хабарласыңыз.
Кез келген орнату жұмысының
алдында құрал қуат көзінен
ажыратылуы қажет.
Орнату барысында, құрылғы
қуат кабеліне зақым
келтірмейтіндігіне көз жеткізіңіз.
Құрылғының жеткілікті
желдетілуін қамтамасыз ету
үшін, оның екі жағынан және
үстінен орын қалдырыңыз.
Ыстық беткейлерге қол жеткізбеу
үшін құрылғының артқы жағы
мен құрылғы артындағы
қабырғаның арасындағы
қашықтық 50 мм болуы тиіс. Осы
бос орынды азайту өнімнің қуат
тұтынуын күшейтеді.
Құрылғыны тек орнату аяқталған
соң іске қосыңыз.
Хладагент тізбегі толығымен
жұмыс істеуге қабілетті
екендігіне көз жеткізу үшін
құрылғыны қоспас бұрын кемінде
екі сағат күтіңіз.
Құрылғының қызу көзінің
жанында тұрмағандығына көз
жеткізіңіз.
ЭЛЕКТРГЕ ҚАТЫСТЫ
ЕСКЕРТУЛЕР
Ағымдағы қауіпсіздік
реттеулеріне сәйкес орнату үшін
минималды байланыс аралығы
3 мм болатын барлық полюсті
ажырату қосқышы
пайдаланылуы қажет және
құрылғыны жерге тұйықтау
қажет.
Қуат кабелі зақымдалған болса,
оны ұқсас түрімен ауыстырыңыз.
Қуат сымын тек білікті
техникалық маман өнім
жасаушысының нұсқаулығына
және ток қауіпсіздігі ережелеріне
сай ауыстыруы керек. Өкілетті
қызмет көрсету орталығына
KZ
хабарласыңыз.
Салынған ашасы штепсельді
розеткаға сәйкес келмесе, білікті
маманға хабарласыңыз.
Қуат көзінің сымы құралды негізгі
қуат көзіне байланыстыру үшін
жеткілікті түрде ұзын болуы
қажет. Қуат көзі кабелін
тартпаңыз.
Ұзартқыштарды, бірнеше
розетканы немесе адаптерлерді
пайдаланбаңыз.
Құрылғының қуат сымы немесе
ашасы бүлінген болса, дұрыс
жұмыс істемесе немесе
бұзылған немесе құлаған болса,
оны пайдаланбаңыз. Сымды
ыстық беттерден аулақ ұстаңыз.
Электр құрамдастары орнатудан
кейін пайдаланушы қатынаса
алатындай болуы қажет.
Құралды дененің су бөлігімен
түртпеңіз және аяқ киімсіз
басқармаңыз.
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ
КӨРСЕТУ
Бумен тазалау жабдығын
ешқашан пайдаланбаңыз.
Тазалау және қызмет көрсету
үшін қорғаныс қолғаптарын
киіңіз.
Кез келген қызмет көрсету
жұмысының алдында құрал қуат
көзінен ажыратылуы қажет.
Әйнек спрейлері, таратқыш
құрамдар, жанатын сұйықтықтар,
тазалағыш балауыздар,
қоюлатылған тазартықштар,
ағартқыштар немесе мұнай
өнімдерін қамтитын
тазартқыштар сияқты қырғыш
немесе қатты тазартқыштарды
пластикалық бөліктеріне, ішкі
бөлігіне және есік төсемелеріне
немесе тығыздауыштарына
қолданбаңыз. Қағаз сүлгілерді,
тазалағыш губкаларды немесе
басқа қырғыш тазалау
құралдарын қолданбаңыз.
5
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
ОРАМ МАТЕРИАЛДАРЫН
ТАСТАУ
Орам материалы 100% қайта
өңделеді және ол қайта өңдеу
таңбасымен белгіленген .
Орамның әр түрлі бөліктері
қоқысты тастауға рұқсат беретін
жергілікті орган ережелеріне
толығымен сәйкес және
жауапкершілікпен өткізілуі қажет.
ТҰРМЫСТЫҚ
ҚҰРАЛДАРДЫ ТАСТАУ
Құрылғыны қайта өңдеу пунктіне
өткізген кезде, қуат кабелін кесу
және балалар ішіне кіріп,
қамалып қалуын болдырмау үшін
есіктер мен текшелерді алып
тастау арқылы құрылғыны
қолданыстан шығарыңыз.
Бұл құрылғы қайта өңделмелі
немесе қайта қолданбалы
материалдармен жасалған. Оны
жергілікті қалдықты тастау
ережелеріне сәйкес тастаңыз.
Бұл құрылғыны өңдеу, қалпына
келтіру және қоқысқа тастау
бойынша қосымша ақпарат алу
үшін, құзыретті жергілікті басқару
органына, тұрмыстық қоқысты
жинау қызметіне немесе құрылғы
сатып алынған дүкенге
хабарласыңыз.
Бұл құрылғы электрлік және
электрондық жабдықты қоқысқа
тастау (WEEE) бойынша 2012/19/
EC Еуропалық директивасына
сай белгіленген.
Бұл өнімнің тиісінше қоқысқа
тасталуын қамтамасыз ету
арқылы, сіз қоршаған орта мен
адам денсаулығына ықтимал
теріс әсерлерге жол бере
аласыз, бұл әсерлер осы өнімнің
дұрыс емес қоқысқа
тасталғанынан пайда болуы
мүмкін.
Құрылғыдағы немесе онымен
бірге берілген құжаттамадағы
бұл құрылғы
белгісі
тұрмыстық қоқыс болып
есептелмеуі керек және
электрлік және электрондық
жабдықты қайта өңдеуге
арналған арнайы жинау
орталығына өткізілуі тиіс
екендігін көрсетеді.
ҚУАТ ҮНЕМДЕУ ТУРАЛЫ
КЕҢЕСТЕР
Құрылғыны құрғақ, жақсы
желдетілген бөлмеге, кез келген
жылу көзінен алшақ (мысалы,
радиатор, пеш және т.б.) және
күн сәулесі тікелей түспейтін
жерге орнатыңыз. Қажет болса,
оқшаулағыш тақтаны
пайдаланыңыз.
Жеткілікті желдетуді қамтамасыз
ету үшін, орнату нұсқауларын
орындаңыз. Өнімнің артындағы
жеткіліксіз желдету қуат
тұтынылуын арттырады және
салқындату тиімділігін азайтады.
Есіктің жиі ашылуы қуат тұтыну
көлемінің артуына себеп болуы
мүмкін.
Құрылғының ішкі
температураларына және қуат
тұтыну көлеміне қоршаған орта
температурасы, есіктің ашылу
СӘЙКЕСТІЛІК ДЕКЛАРАЦИЯСЫ
Бұл құрылғы Еуропалық Одақ
директивасының талаптарына
сәйкес жасақталған,
құрастырылған және таратылған:
LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU
and RoHS 2011/65/EU.
6
Бұл құрылғы Экодизайн және EО
директиваларының қуат
таңбаламасына қойылатын
талаптарға сәйкес жобаланған,
жасалған және таратылған:
2009/125/EC және 2010/30/ EU.
жиілігі және құрылғының
орналасқан жері әсер етуі
мүмкін. Температураны орнату
кезінде осы факторларды ескеру
қажет.
Минималды есік орнын
азайтыңыз.
Еріп жатқан мұздатылған
тағамды тоңазытқыш ішіне
салыңыз. Мұздатылған
өнімдердің төмен температурасы
тоңазытқыш ішіндегі тағамды
салқындатады.
Жылы тағам мен сусындарды
құрылғы ішіне салмас бұрын,
оларға салқындауға мүмкіндік
беріңіз.
Тоңазытқыштағы сөрелердің
орналасуы қуаттың тиімді
қолданылуына әсер етпейді.
Тағам тиісті ауа айналымын
қамтамасыз ету үшін сөрелерге
қойылуы керек (тағамдар бір
біріне тимеуі керек және тағам
мен артқы қабырға арасындағы
қашықтық сақталуы керек).
Мұздатылған тағамның сақтау
сыйымдылығын, себеттерді
және, бар болса, Қырауды
тоқтату сөресін алып тастап,
баламалы қуат тұтынылуын
сақтау арқылы, арттыруға
болады.
Қуат класы жоғары өнімдер ұзақ
уақыт қызмет ететін, бірақ қуат
тұтынылуы төмен болатын
пайдалы әсер коэффициенті
жоғары моторлармен
жабдықталған. Мотор ұзақ уақыт
жұмыс істеуді жалғастырса,
алаңдамаңыз.
KZ
Пайдалану және күтім көрсету нұсқаулығы
ӨНІМ
СИПАТТАМАСЫ
ҚҰРЫЛҒЫ
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
20
21
22
23
24
5
6
14
15
16
17
18
19
Тоңазытқыш бөлімі
1. Желдеткіш
2. Желдеткіш қақпағы және
бактерияға қарсы сүзгі
аймағы
3. Электронды басқару панелі
/ шам құралы
4. Текшелер
5. Шөлмек сөресі (егер болса)
6. Ірімшік қорабы + қақпақ
(егер болса)
7. Көп ағынды суық ауа
аймағы
8. Сенсор қақпағы
9. Балғын тағам 0° бөлімшесі
(ет пен балықты сақтауға
жақсы)
10. Сауда атауы бар
техникалық төлқұжаты
11. Жемістер мен көкөністерді
сақтау ыдысы
12. Мұздатқыш тартпасының
бөлгіші (егер болса)
13. Есіктің ашылу бағытын
ауыстыру жинағы
14. Жұмыртқа науасы
15. Есік науалары
16. Шағын заттарға арналған
жарты сөре (егер болса)
17. Шөлмек бөлгіш (егер болса)
18. Шөлмек сөресі (егер болса)
19. Есік тығыздағышы
Қатырғыш бөлімі
19. Есік тығыздауыштары
20. Жоғарғы тартпа: жас
тамақты қатыруға арналған
ең салқын аймақ
21. Жылдам мұз жасау /
Эвтетикалар
22. Текшелер
23. Мұздатқыш тартпасының
бөлгіші (егер болса)
24. Мұздатқыш тартпалары
7
БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
1
2
8
1. Индикатордың жарық
диодтары (ағымдағы
температураның
орнатылған мәндерін
немесе Жылдам
салқындату функциясын
көрсетуге арналған)
2. Қосу/Күту режимі/
температура түймесі
KZ
ЕСІК
ЕСІКТІҢ АШЫЛУ БАҒЫТЫН ӨЗГЕРТУ
МҮМКІНДІГІ
Ескертпе:: Есіктің ашылу бағытын өзгертуге
болады. Осы операция кепілдік бойынша
қызмет көрсету бөлімінің тарапынан
орындалса, ол кепілдікте қамтылмайды.
Есіктің ашылу бағытын ауыстыруды екі адам
орындағаны жөн.
Орнату нұсқаулығы ішіндегі нұсқауларды
орындаңыз.
ТОҢАЗЫТҚЫШ ШАМЫ
Тоңазытқыш бөліміндегі жарықтандыру жүйесі
жарық диодты шам жүйесін пайдаланып, жақсы
жарықтандыру мен қуаттың төмен деңгейде
тұтынылуына мүмкіндік береді.
Жарық диод шамының жүйесі жұмыс
істемесе, оны ауыстыру үшін, қызмет көрсету
орталығымен хабарласыңыз.
Маңызды: Тоңазытқыштың есігі ашылған кезде
тоңазытқыш бөлімінің шамы қосылады. Егер
есік 4 минуттан артық ашық күйде қалса, шам
автоматты түрде өшіріледі.
СӨРЕЛЕР
Барлық сөрелер, жапқыштар және тартып
алынатын себеттерді алуға болады.
ЖЕЛДЕТКІШ + БАКТЕРИЯҒА ҚАРСЫ СҮЗГІ
Желдеткіш өнім ішіндегі температура
таратылуын жақсартып, тоңазытқыштағы
тағамның жақсырақ сақталуына мүмкіндік
береді.
Ескертпе: Ауаның кіру аймағын тағамдармен
бөгемеңіз.
Құрылғының желдеткіші болған жағдайында
ол бактерияға қарсы сүзгімен жабдықталуы
мүмкін.
Оны сақтауыдысының
тартпасында орналасқан
жәшіктен шығарып,
желдеткіш қақпағына
енгізіңіз (суретте
көрсетілгендей).
Ауыстыру процедурасы
сүзгі жәшігінде қамтылған.
NO-FROST ТОҢАЗЫТҚЫШ БӨЛІМІ
Тоңазытқыш бөлімін еріту толық автоматты
түрде орындалады.
Еріген су көп ағынды бөлік артына жасырылған
төгу саңылауына автоматты түрде төгіліп,
кейін контейнерде жиналып, буланады.
9
NO-FROST ҚАТЫРҒЫШ БӨЛІГІ
No Frost мұздатқыштары сақтау аймақтары
айналасында салқындатылған ауа айналымын
қамтамасыз етеді және мұздың қалыптасуын
болдырмайды, сондықтан, еріту мүлдем қажет
болмайды.
Мұздатылған заттар қабырғаларға
жабыспайды, белгілер анық, ал сақтау аймағы
таза болады.
КЕРЕК-ЖАРАҚТАР
ЖҰМЫРТҚА НАУАСЫ
СЫР ҚОРАБЫ
БӨТЕЛКЕ САЛҒЫШ
МҰЗДАТҚЫШ ТАРТПАСЫНЫҢ ТОҢАЗЫТҚЫШ ТАРТПА
БӨЛГІШІ
БӨЛГІШІ
ЖЫЛДАМ МҰЗ ЖАСАУ БӨЛІГІ
ЭВТЕТИКАЛАР/ЖЫЛДАМ
МҰЗ ЖАСАУ НАУАЛАРЫ
10
БӨТЕЛКЕ СӨРЕСІ
KZ
ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ
ЖОЛЫ
АЛҒАШҚЫ РЕТ
ПАЙДАЛАНУ
ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОСУ ЖОЛЫ
Құрылғыны желіге қосқаннан кейін ол
автоматты түрде жұмыс істей бастайды.
Құрылғыны іске қосқаннан кейін, оған тағамды
салудан бұрын кем дегенде 4-6 сағат күте
тұрыңыз.
Құрылғы қуат көзіне қосылғанда дисплей
жанады және барлық белгішелер дисплейде
шамамен 1 секунд бойы көрсетіледі.
Тоңазытқыш бөлімі параметрлерінің әдепкі
(зауыттық) мәндері жанады.
ТЕМПЕРАТУРА ПАРАМЕТРІ
Құрылғы әдетте ұсынылған орташа
температурада жұмыс істеу үшін зауытта
орнатылады.
Температураны орнату туралы толық
мәліметтерді Күнделікті анықтамалық
нұсқаулықтан қараңыз.
Ескертпе: Көрсетілген орнату нүктелері бүкіл
тоңазытқыштың орташа температурасына сәйкес
келеді
ОРНАТУ
БІР ҚҰРЫЛҒЫНЫ ОРНАТУ
Құрылғының жеткілікті желдетілуін қамтамасыз
ету үшін, оның екі жағынан және үстінен орын
қалдырыңыз.
Құрылғының артқы жағы мен құрылғы
артындағы қабырғаның арасындағы қашықтық
50 мм болуы тиіс.
Осы бос орынды азайту өнімнің қуат тұтынуын
күшейтеді.
50mm
50mm
11
КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ
МҰЗДАТҚЫШТЫҢ САҚТАУ СЫЙЫМДЫЛЫҒЫН
АРТТЫРУ ЖОЛЫ
•
•
•
•
•
•
Ауа шығару аймағын (өнімнің ішіндегі артқы
қабырғада) тағам өнімдерімен бұғаттамаңыз.
Барлық сөрелер, жапқыштар және тартып
алынатын себеттерді алуға болады.
Құрылғының ішкі температураларына
қоршаған орта температурасы, есік ашудың
жиілігі және құрылғының орналасқан орны
•
үлкен өнімдерді сақтау үшін себеттерді /
жапқыштарды алу.
тағам өнімдерін тікелей мұздатқыш
сөрелеріне қою.
қосымша алынбалы керек-жарақтарды алып
тастау..
әсер етуі мүмкін. Температураны орнату
кезінде осы факторларды ескеру қажет.
Басқасы көрсетілмесе, құрылғы керекжарақтарын ыдыс жуу машинасында жууға
болмайды.
ҚАТЫРҒЫШ ТАРТПАСЫНЫҢ КОНТЕЙНЕРІН АЛУ
• Қатырғыш есігін ашыңыз
• Жоғарғы контейнерді жоғары қарай оң және
сол бұрыштар арқылы тартыңыз (1)
• Тартпаны алыңыз (2)
1
•
2
Жоғарғы контейнерді кері ретпен орнатыңыз
ФУНКЦИЯЛАР
ҚОСУ/КҮТУ РЕЖИІ
Бұл функция мұздатқыш
бөлімдерінің On/Stand-by режимін
іске қосады. Құрылғыны күту
режиміне ауыстыру үшін Қосу/
Күту түймесін 3 секунд бойы
басып ұстап тұрыңыз.
Барлық температура
индикаторлары өшіріледі.
Құрылғы күту режимінде болғанда,
тоңазытқыш бөліміндегі шам
жұмыс істемейді.
Бұл операция құрылғыны қуат
көзінен ажыратпайтынын есте
сақтаңыз.
Құрылғыны қайта іске қосу үшін,
Қосу/Күту түймешігін басыңыз.
6TH SENSE ТАЗА
БАСҚАРУ ЭЛЕМЕНТІ
Бұл функция құрылғының ішінде
оңтайлы сақтау жағдайларының
(температура және ылғалдылыққа
байланысты) жылдам орнатылуын
қамтамасыз етеді.
6TH SENSE таза басқару элементі
автоматты түрде жұмыс істейді.
ЖЫЛДАМ
САЛҚЫНДАТУ
Бұл функцияны пайдалану
тағамдардың үлкен көлемін
тоңазытқыш және қатырғыш
бөліміне салу кезінде ұсынылады.
Жылдам салқындату функциясын
пайдаланып тоңазытқыш және
қатырғыш бөлімінің салқындату
мүмкіндігін арттыруға болады.
Ескертпе: Жылдам салқындату
функциясы мұздату мүмкіндігін
арттыру үшін, мұздатқыш бөліміне
мұздатылатын тағамдарды салудың
алдында ҚОСУЛЫ күйге орнатылуы
тиіс.
12
KZ
АШЫҚ ЕСІК ДАБЫЛЫ
Дабыл белгішесі жанып
жыпылықтайды және акустикалық
дабыл естіледі. Есік 2 минуттан
артық уақыт бойы ашық қалса,
дабыл іске қосылады.
Есік дабылын өшіру үшін,
есікті жабыңыз немесе дыбыс
дабылының дауысын басу үшін
Дабылды тоқтату түймешігін
басыңыз.
ЖЫЛДАМ МҰЗ
ЖАСАУ
МҰЗ КЕСЕКТЕРІН ЖАСАУ ӘДІСІ
Бос мұз кесектерін жасау науасын
салқындату үшін Quick Ice
(Жылдам мұз жасау) түймесін
баспас бұрын қатырғышқа
24 сағатқа салып қойыңыз.
Жылдам мұз жасау науаларының
тиімділігінң барынша пайдалану
үшін оларды барлық уақытта
қатырғышта сақтаған жөн және
температураны -18°C не одан
салқын аралықта сақтаған жөн.
Жылдам мұз жасау науасын суыру
арқылы алыңыз.
Қақпақпен науаны қайта жауып,
оны қатырғыштың жоғарғы
тартпасындағы орнына енгізіңіз.
Суды төгіп алмаңыз.
Қақпақты ашыңыз және ыдысқа
ауызсу толтырыңыз (ең көп
деңгей = науаның барлық
сыйымдылығының 2/3 бөлігі).
Мұз кесектері жасалғанша кемінде
30 минут күтіңіз (егер науалар
бірінші пайдаланылудан соң дереу
қолданылса, бұл уақыт аздап
ұзағырақ болуы мүмкін).
МҰЗ КЕСЕКТЕРІН ЖАСАУ ӘДІСІ
Мұз дайын болған кезде, қақпақты
ашыңыз және мұз кесектерін
алыңыз.
13
МҰЗ ЖАСАУ
НАУАЛАРЫН
ЭВТЕТИКА РЕТІНДЕ
ПАЙДАЛАНУ
Жылдам мұз жасау науаларын
эвтетика ретінде пайдалануға
болады, ол қатқан тамақты электр
қуаты болмай қалған кезде де
сақтауға көмектеседі. Оларды
дұрыс қолдану үшін, оларды
мұздатқыш бөлімінің жоғарғы
жағында сақталған тағамның
үстіне қойыңыз.
Осы күйде науаларды әлі де
мұз кесектерін жасау үшін
пайдалануға болады, бірақ оны
істеу үшін қажет уақыт ұзақ болуы
мүмкін.
БАЛҒЫН ТАҒАМ 0°
FRESH ZONE 0° бөлімі
тағамдарды (мысалы, ет, балық,
жеміс және қыстық көкөністер)
ұзақ уақыт таза сақтау мақсатында
төмен температураны және
үйлесімді ылғалдылық деңгейін
қамтамасыз етуге арналған.
Тартпаның ішіндегі температура
-2C және +3C аралығында болады.
Егер осы арнайы функциялардың
біреуі таңдалған болса, FRESH
ZONE 0° бөлішесіндегі жас
тағамды алып шығу керек.
FRESH ZONE 0° бөлімшесіне
құрамында суы көп тағамды
немесе басқа азық-түлікті салғаан
кезде, сөрелерде шық түзілуі
мүмкін.
Келесі факторлар бөліктің тиісінше
жұмыс істеуі үшін маңызды:
-- тоңазытқыш бөлімшенің
температурасын +5°C
(орташа) және +2°C (ең үлкен)
аралығында ауыстыру қажет.
-- бөлімшені іске қосу үшін оны
салу керек
-- ешқандай арнайы функцияны
(мысалы, Күту, Демалыс режимі
– қолданылатын жағдайда)
таңдау қажет емес.
Бұл механикалық, тұрақты сипат,
сондықтан оны тұтынушы бақылай
алмайды.
14
FRESH ZONE 0° бөлімшесінің
тартпасын алып тастауға
болады. Бірақ олай етсеңіз, осы
маң басқаларына қарағанда
әлдеқайда суық болады да, ол
crisper бөлімшесін суытып жіберуі
мүмкін.
KZ
ТАҒАМДЫ САҚТАУ КЕҢЕСТЕРІ
ТОҢАЗЫТҚЫШ БӨЛІМІ
Тоңазытқыш - дайын тамақ, балғын және
консервіленген тағамды, сүт өнімдері, жеміс
және көкөністер мен сусындарды сақтау үшін
ыңғайлы орын.
АУА ЦИРКУЛЯЦИЯСЫ
Ауаның тоңазытқыш бөлімінің ішіндегі
табиғи циркуляциясы түрлі температуралы
аймақтардың түзілуін тудырады. Жеміс және
көкөніс сақтау бөлімінің үстінде және артқы
қабырға аймағы аса суық. Бөлімнің жоғарғы
алдыңғы жағы аса жылы.
ЖАС ТАҒАМДЫ ЖӘНЕ СУСЫНДАРДЫ САҚТАУ
ЖОЛЫ
› Қайта өңделе алатын пластик, металл,
алюминий және әйнек контейнерлерді,
сондай-ақ, тағамды орау үшін ас пленкасын
пайдаланыңыз.
› Сұйықтықтар және иісті шығаруы не сіңіруі
мүмкін тағамдар үшін әрқашан жабық
контейнерлерді пайдаланыңыз немесе бетін
жабыңыз.
Этилен газының үлкен мөлшерін беретін және
осы газға сезімтал жеміс, көкөністер және салад
сияқты тағамдар сақтау мерзімін қысқартпау
мақсатында бөлек оралып сақталуы керек;
мысалы, қызанақтарды киви жемісімен және
орамжапырақпен бірге сақтамаңыз.
Желдетудің жеткіліксіздігі қуат тұтынылуының
артуына және тоңазытқыш өнімділігінің
азаюына әкеледі.
Ауа саңылауларын тамақпен немесе басқа
нәрселермен жаппаңыз - олар дұрыс
ауа айналымын және тағамды сақтауға
болатындай етіп оңтайландырылған.
› Жеткілікті ауа айналымын қамтамасыз ету
үшін тағамды бір-біріне жақын сақтамаңыз.
› Бөтелкелердің құлауына жол бермес үшін,
бөтелке ұстатқышты пайдалана аласыз.
› Егер тоңазытқышта сақталатын тамақтың
мөлшері аз болса, жеміс және көкөністерді
сақтау бөлімінің үстіндегі сөренің пайдалануын
ұсынамыз, себебі бұл - бөлімдегі ең суық
аймақ.
› Ауа саңылауларын тамақпен жауып
тастамаңыз.
ЖАС ТАҒАМДЫ ЖӘНЕ СУСЫНДАРДЫ САҚТАУ
ОРНЫ
› Тоңазытқыш текшелерінде: дайын тамақ,
тропикалық жемістер, ірімшіктер, деликатес.
› Жемістер мен көкөністер сақталатын ыдыста:
жеміс, салат, көкөніс.
› Ең салқын аймағында (жемістер мен
көкөністер ыдысының үстіндегі): ет, балық, ет
тілімдері, торт
› Есікте: нан, тосап, қатық, тұздық, консервілер,
бөтелкелер, сусындар, жұмыртқа.
15
Шартты белгілер
ТЕМПЕРАТУРА АЙМАҒЫ
Тропик жеміс-жидегі,
қалбырдағы тағам, сусын,
жұмыртқа, тұздық, тұздықталған
тағам, сары май, джемді
сақтауға арналған.
САЛҚЫНДАТУ АЙМАҒЫ
Ірімшікті, сүтті, күнделікті
тағамдарды, таңсық
тағамдарды, йогуртты сақтауға
арналған.
САЛҚЫНДАТУ АЙМАҒЫ
Балықты, етті, туралған етті
сақтауға арналған.
ЖЕМІС ЖӘНЕ КӨКӨНІС
ТАРТПАСЫ
ҚАТЫРУ АЙМАҒЫНЫҢ
ТАРТПАСЫ
(МАКСИМАЛДЫ СУЫТУ
АУДАНЫ) Таза/пісірілген
тағамды мұздатуға ұсынылады.
ҚАТЫРҒЫШ ТАРТПАЛАРЫ
Ескертпе
Шартты белгінің сұр реңкі
тартпалардың түсіне сай емес
16
KZ
ҚАТЫРҒЫШ БӨЛІМІ
Қатырғыш қатырылған тағам, мұз кесектерін
жасау және балғын тағамды мұздатқыш
бөлімінде сақтауға арналған тамаша орын.
24 сағаттық кезеңде сақауға болатын балғын
БАЛҒЫН ТАҒАМДЫ МҰЗДАТУ ЖӘНЕ САҚТАУ
БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР
› Барлық мұздатылған тағамдарға белгі қойып,
күнін белгілеген жөн. Белгі қосу азық-түлікті
анықтап, сапасы нашарлағанша жарамдылық
мерзіміне дейін пайдалану уақытын анықтауға
көмектеседі. Ерітілген азық-түлікті қайта
мұздатпаңыз.
› Мұздату алдында балғын тағамды келесі
бұйымдарға ораңыз және мықтап жабыңыз:
алюминий жұқалтыр, азық-түлік пленкасы, ауа
және су өткізбейтін пластикалық пакеттер,
балғын тағамды мұздатуға жарамды
қақпақтары бар полиэтилен контейнерлер
немесе мұздатқыш контейнерлер.
› Жоғары сапалы мұздатылған тағам алу үшін,
мұздатылатын тағам балғын, піскен және
жоғары сапалы болуы қажет.
ҚАТЫРЫЛҒАН ТАҒАМ: САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ
КЕҢЕСТЕР
Мұздатылған өнімдерді сатыпу алу кезінде:
› Қаптаманың зақымдалмағанына көз жеткізіңіз
(зақымдалған қаптамадағы мұздатылған тағам
нашарлап кетуі мүмкін). Егер орам ісіп кетсе
немесе аққан сұйықтық іздері байқалса, ол
қолайлы жағдайларда сақталмауы және еруі
әлдеқашан басталған болуы мүмкін.
› Сатып алу кезінде, мұздатылған тағамдарды
сапарыңыздың соңында алыңыз және
оларды жылу өткізбейтін сөмке-термоста
тасымалдаңыз.
тағамның килограммдық мөлшері техникалық
деректер тақтасында көрсетілген (…кг/24 сағ).
Егер қатырғышта сақталатын тағам мөлшері
аз ғана болса, қатырғыш бөлігінің ең салқын
бөлігін (әдетте ортаңғы бөлік) пайдалануды
ұсынамыз.
› Балғын көкөністер мен жемістер
таңдалғаннан кейін толықтай нағыз тағамдық
құндылығын, тығыздылығын, түсін және жұпар
иісін сақтап қалу үшін мұздатылғаны жөн.
Кейбір етті әсіресе жабайы құс етін мұздату
алдында іліп кептіру қажет.
› Мұздатқышқа салу алдында ыстық тағамды
салқындатып қойыңыз.
› Мұзы ерітілген тағамдарды дереу толығымен
немесе ішінара жеп қойыңыз.
Мұзы ерітілгеннен кейін тағам пісірілмесе, оны
қайта мұздатпаңыз. Пісірілгеннен кейін, мұзы
ерітілген тағамды қайта мұздатуға болады.
› Бөтелкелерді сұйықтығымен бірге
қатырмаңыз.
› Қатыру процесін жылдамдату үшін
тез салқындату функциясын пайдаланыңыз
(Күнделікті анықтамалық нұсқаулықты көріңіз).
› Үйге келгеннен кейін, мұздатылған
тағамдарды дереу мұздатқышқа салыңыз.
› Егер ішінара болса да тағам мұзы ерісе,
оны қайта мұздатпаңыз. 24 сағат ішінде
пайдаланып тастаңыз.
› Температураның өзгеруіне жол бермеңіз
немесе минималды деңгейге дейін азайтыңыз.
Орамдағы жарамдылық мерзіміне дейін
пайдаланыңыз.
› Орамдағы тағамды сақтау жөніндегі
ақпаратты әрқашан қадағалаңыз.
17
ҚАТЫРЫЛҒАН АЗЫҚ-ТҮЛІКТІ
САҚТАУ УАҚЫТЫ
ЕТ
Сиыр еті
Шошқа еті, бұзау
еті
Қозы еті
Қоян
ай
8 - 12
6-9
БУҒА ПІСІРІЛГЕН ЕТ ай
Ет, құс еті
2-3
СҮТ ӨНІМДЕРІ
ЖЕМІСТЕР
Алма
Өрік
ай
12
8
6-8
4-6
Май
Ірімшік
6
3
8 - 12
8 - 12
Тартылған ет /
ішек-қарын
Шұжықтар
ҮЙ ҚҰСЫ
Балапан
2-3
Шайқалған кілегей
1-2
Қара бүлдірген
Қара қарақат /
қызыл қарақат
Шие
1-2
2-3
8
Шабдалы
Алмұрт
Алхоры
10
8 - 12
10
Күркетауық
Құстардың ішекқарны
ШАЯНТӘРІЗДІЛЕР
Моллюсктер, омар
6
2-3
Балмұздақ
Жұмыртқа
СОРПА ЖӘНЕ
ТҰЗДЫҚТАР
Сорпа
Ет тағамдарына
арналған тұздық
Паштет
Рататуй
2-3
2-3
Таңқурай
Құлпынай
8 - 12
10
1
8
10
4-6
Краб, лобстер
1-2
1-2
ПІСІРІЛГЕН НАН
ӨНІМДЕРІ ЖӘНЕ
НАН
Нан
Торт (қарапайым)
Рауғаш
Жеміс шырындары
(апельсин, лимон,
грейпфрут)
КӨКӨНІСТЕР
1-2
4
Қояншөп
Райхан
8 - 10
6-8
2-3
Печенье (кекстер)
Құймақ
2-3
1-2
Бұршақтар
Бөрікгүл
12
8 - 10
3-4
Пісірілмеген қамыр
2-3
Брокколи
8 - 10
Пісірілген кремі бар
бәліш
Пицца
1-2
Брюссель
орамжапырағы
Гүлді орамжапырақ
Сәбіз
Балдыркөк
Саңырауқұлақтар
Ақжелкен
Бұрыш
Асбұршақ
Түйе бұршақ
Саумалдық
Қызанақ
Цуккини
8 - 10
МОЛЛЮСК
Қабыршағы
алынған устрица
БАЛЫҚ
"майлы" (ақсерке,
майшабақ,
скумбрия)
“арық” (код, теңіз
тілшесі)
18
5-7
1-2
1-2
10
8 - 10
10 - 12
6-8
8
6-8
10 - 12
12
12
12
8 - 10
8 - 10
KZ
ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНБАУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ
ҰСЫНЫС
УАҚЫТША ЖОҚ БОЛУ / ТОҚТАТА ТҰРУ
Ұзақ уақыт жоқ болған жағдайда азық-түлікті
тұтынып, қуатты үнемдеу үшін құрылғыны
ажыратқан жөн.
ОРНЫН АУЫСТЫРУ
1.
Барлық ішкі бөлшектерін шығарыңыз.
3.
2. Оларды орап, бір-біріне соғылмайтындай
немесе жоғалмайтындай етіп, жабысқақ
таспамен бекітіңіз.
4.
Реттелетін аяқтарды тіреу бетіне
тимейтіндей етіп бұраңыз.
Есікті жауып, жабысқақ таспамен бекітіңіз
және жабысқақ таспаның көмегімен қуат
кабелін құрылғыға бекітіңіз.
ҚУАТ ІРКІЛІСІ
Қуат іркілісі орын алса, электр қуатымен
жабдықтайтын компанияның жергілікті
кеңсесімен хабарласып, іркілістің ұзақтығы
туралы сұраңыз.
Ескертпе: Толық құрылғы ішінара толтырылған
құрылғыға қарағанда ұзақ уақыт бойы салқын
болып тұратынын есте сақтаңыз.
Азық-түлікте мұз кристалдары әлі де болса
көрінсе, оны қайтадан мұздатуға болады, бірақ
дәмі мен иісіне әсер етуі мүмкін.
Тағамның күйі нашар болса, оны лақтырып
тастаған жөн.
24 сағатқа дейін созылатын қуат іркілістері
үшін.
Құрылғының есігін жабық күйде ұстаңыз. Бұл
сақталған тағамдардың мүмкіндігінше салқын
болуына мүмкіндік береді.
24 сағаттан аса созылатын қуат іркілістері
үшін.
Мұздатқыш бөлімін босатыңыз және тағамды
тасымалы мұздатқышқа орналастырыңыз.
Мұздатқыштың осы түрі қолжетімді болмаса,
және жасанды мұз қабы да қолжетімсіз
болса, тез бұзылатын өнімдерді пайдалануға
тырысыңыз.
Мұз науасын босатыңыз.
19
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ
КӨРСЕТУ
ЕМКЕРТУ
Кез келген тазалау немесе қызмет көрсету
жұмысының алдында құрылғыны электр
желісінен немесе электр қуатының көзінен
ажыратыңыз.
Ысқыш заттарды ешқашан пайдаланбаңыз.
Тоңазытқыш бөлшектерін ешқашан жанғыш
сұйықтықтармен тазаламаңыз.
Құрылғыны жүйелі түрде мата және
тоңазытқышқа арналған бейтарап тазалау
заты қосылған жылы су ерітіндісімен
тазалаңыз.
Құрылғының сыртқы жағын және есік
тығыздағышын дымқыл шүберекпен тазалап,
жұмсақ матамен кептіріңіз.
› Құрылғының артқы жағында орналасқан
конденсатор вакуум тазалағышты пайдаланып
жүйелі түрде тазалануы тиіс.
20
ЕМКЕРТУ
Бу тазалағыштарды пайдаланбаңыз.
Түймешіктер және басқару панеліндегі
дисплей спиртпен немесе құрамында спирт
бар заттармен тазартылмауы тиіс, тек құрғақ
матаны пайдаланыңыз.
Маңыздыnt:
› Түймешіктері және басқару панеліндегі
дисплей алкоголь немесе құрамында алкоголь
бар заттармен тазартылмауы тиіс, тек құрғақ
матаны пайдаланыңыз.
› Тоңазытқыш жүйесінің түтіктері еріту
поддонының қасында орналасқан және ыстық
болуы мүмкін. Оларды жүйелі түрде вакуум
тазалағышының көмегімен тазартыңыз.
KZ
АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ
НҰСҚАУЛЫҒЫ
ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ ОРТАЛЫҒЫ
САТУДАН КЕЙІНГІ КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТ
ҮШІН ХАБАРЛАСПАС БҰРЫН...
Өз бетіңізбен анықтап, ешбір құралсыз
түзете алатын шағын мәселелер өнімділік
ақаулықтарын жиі тудыруы мүмкін.
ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ДЫБЫСТАР
Құрылғылардан шығатын дыбыстар қалыпты
болып саналады, себебі құрылғы автоматты
түрде қосу және өшіру жұмыстарын реттейтін
желдеткіштер және моторлармен қамтылған.
КЕЙБІР ФУНКЦИЯЛЫҚ ДЫБЫСТАРДЫ
КЕЛЕСІДЕЙ АЗАЙТУҒА БОЛАДЫ:
› Құрылғыны тегістеу және тегіс бетке
орналастыру.
› Ішкі құрамдастардың дұрыс орнатылғанын
тексеру.
› Құрылғы мен жиһаз арасын бөлу және бірбірінің тиюіне жол бермеу.
› Бөтелкелер мен контейнерлердің бір-біріне
тимеуін тексеру.
КЕЛЕСІДЕЙ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ
ДЫБЫСТАРДЫ ЕСТУІҢІЗ МҮМКІН
Құрылғыны бірінші рет немесе
ұзақ іркілістен кейін қосу
кезіндегі ысылдаған дыбыс.
Хладагент сұйықтығы
түтіктерге кірген кездегі
бүлкілдеген дыбыс.
Жұмыс істеп тұрған
компрессордан шығатын
"бррр" дыбысы.
Су краны немесе желдеткіш
жұмысты бастаған кездегі
быжылдаған дыбыс.
Компрессор іске қосылған
кездегі сатырлаған дыбыс.
Сыртылдаған дыбыс
компрессордың қаншалықты
жиі жұмыс істейтінін реттейтін
термостаттан шығады.
21
АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ
НҰСҚАУЛЫҒЫ
Проблема
Ықтимал себебі
Шешімі
ҚҰРЫЛҒЫ ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙ
ТҰР
Құрылғыны қуатпен
қамтамасыз етуде ақаулық
болуы мүмкін
› Қуат кабелінің кернеуі сәйкес
жұмыс істейтін розеткаға
қосылғанын тексеріңіз.
› Үйіңіздегі электр жүйесінің
қорғаушы құрылғылары
мен сақтандырғыштарын
тексеріңіз
ЕРІТУ ПОДДОНЫНДА СУ БАР
Бұл ыстық, дымқыл ауа
райы кезінде қалыпты болып
табылады. Поддон, тіпті,
жартылай толы болуы мүмкін.
› Құрылғының су
төгілмейтіндей, бір деңгейде
еңкеюсіз тұрғанына көз
жеткізіңіз.
ЕГЕР ЕСІК
ТЫҒЫЗДАҒЫШЫМЕН
ЖАНАСАТЫН ҚҰРЫЛҒЫ
КОРПУСЫНЫҢ ШЕТТЕРІ
ЖЫЛЫ БОЛСА
Бұл ақаулық емес.
Бұл жағдай ыстық ауа
райында және компрессор
жұмыс істеп тұрғанда
қалыпты болып табылады.
ШАМ ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙДІ
Шамды ауыстыру қажет болуы › Үйіңіздегі электр жүйесінің
мүмкін.
қорғаушы құрылғылары
мен сақтандырғыштарын
Құрылғы On/stand by
тексеріңіз.
режимінде болуы мүмкін
› Қуат кабелінің кернеуі сәйкес
жұмыс істейтін розеткаға
қосылғанын тексеріңіз
› Жарық диодтар зақымдалған
жағдайда оны тек сатудан
кейінгі көрсетілетін қызметті
көрсету бөлімінде немесе
өкілетті дилерде ғана
сатылатын бөлшекпен
ауыстыру үшін пайдаланушы
Қызмет көрсету орталығына
хабарласуы тиіс.
МОТОР ТЫМ КӨП ЖҰМЫС
ІСТЕЙТӘН СИЯҚТЫ
Мотордың жұмыс істеу
уақыты түрлі жағдайларға
байланысты: есіктің ашылу
жиілігі, сақталған тағамның
мөлшері, бөлмедегі
температура, температураны
басқару құралдарының
параметрі.
22
› Құрылғының басқару
элементтері дұрыс
орнатылғанын тексеріңіз.
› Құрылғыға тағамның
көп мөлшері салынғанын
тексеріңіз.
› Есіктің жиі ашылмайтынын
тексеріңіз.
› Есіктің тиісті түрде
жабылғанын тексеріңіз.
KZ
Проблема
Ықтимал себебі
Шешімі
ҚҰРЫЛҒЫ ТЕМПЕРАТУРАСЫ
ТЫМ ЖОҒАРЫ
Мұның себептері әртүрлі
болуы мүмкін ("Шешімдер"
бөлімін қараңыз)
› Конденсаторда (құрылғының
артқы жағы) шаң немесе
мамық жиналмағанын
тексеріңіз.
› Есіктің дұрыс жабылатынына
көз жеткізіңіз.
› Есіктің тығыздағыштары
дұрыс бекітілгеніне көз
жеткізіңіз.
› Ыстық күндері немесе
бөлме жылы болғанда мотор
әдеттегідей ұзағырақ жұмыс
істейді.
› Құрылғы есігі біраз уақытқа
ашық қалдырылса немесе
тағамның үлкен көлемі
сақталса, құрылғының ішкі
бөлігін салқындату үшін,
мотор ұзағырақ уақыт бойы
жұмыс істейді.
ЕСІК ДҰРЫС АШЫЛМАЙДЫ
ЖӘНЕ ЖАБЫЛМАЙДЫ
Мұның себептері әртүрлі
болуы мүмкін ("Шешімдер"
бөлімін қараңыз)
› Тағам орамдарының есікті
тіремейтінін тексеріңіз.
› Ішкі бөлшектер немесе
автоматты мұз генераторы
орындарында екенін
тексеріңіз.
› Есік тығыздатқыштары кір
немесе жабысқақ еместігін
тексеріңіз.
› Құрылғының тегіс тұрғанына
көз жеткізіңіз.
23
КЕПІЛДІК БОЙЫНША ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
САТУДАН КЕЙІН ҚЫЗМЕТ
КӨРСЕТУ ОРНЫНА
ХАБАРЛАСПАС БҰРЫН
1.
Мәселені АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ
НҰСҚАУЛЫҒЫ ішінде берілген ұсыныстар
арқылы шеше алу мүмкіндігін тексеріңіз.
2.
Құралды өшіріп, ақаулықтың бар-жоғын
қайта қосу арқылы тексеріңіз
ЕГЕР ЖОҒАРЫДАҒЫ ТЕКСЕРІСТЕР
АҚАУЛЫҒЫ ОРЫН АЛСА, ЕҢ ЖАҚЫН
САТЫЛЫМНАН КЕЙІНГІ ҚЫЗМЕТКЕ
ХАБАРЛАСЫҢЫЗ
Көмек алу үшін, кепілдік кітапшасында
берілген нөмірге қоңырау шалыңыз немесе
www.whirlpool.eu сайтындағы нұсқауларды
орындаңыз
Әрқашан көрсетіңіз:
• ақаулықтың қысқаша сипаттамасы;
• құрылғының түрі мен нақты үлгісі;
• қызмет көрсету нөмірі (техникалық
тақтайшадағы Service (Қызмет көрсету)
сөзінен кейінгі нөмір). Қызмет нөмірі кепілдік
буклетінде де көрсетілген;
• толық мекенжайыңыз;
• телефон нөміріңіз.
Егер жөндеу жұмыстары талап етілсе,
өкілетті Сатудан кейінгі қызметке
хабарласыңыз (түпнұсқалы қосалқы
бөліктердің пайдаланылғанын және дұрыс
жөндеу жұмыстары орындалғанын тексеру).
Өнім жасаушысы:
Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy
24
KZ
2
50mm
abc
4x
1x
1x
1x
A
B
C
D
1
c
2
3
4
5
b
a
c
c
6
c
c
a
25
8
7
9
c
a
10
11
12
c
b
13
B
14
b
a
D
B
15
A
26
b
KZ
21
1
1
2
2
3
1
2
3
4
5
6
1
1
45
o
2
2
1
1
45
o
3
2
27
KZ
400010886081
Whirlpool® - АҚШ-тың Whirlpool компаниясының тіркелген сауда белгісі
001
28
n
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising