Whirlpool | BSNF 8152 OX | Use and care guide | Whirlpool BSNF 8152 OX Užívateľská príručka

Whirlpool BSNF 8152 OX Užívateľská príručka
Príručka o ochrane zdravia a bezpečnosti,
Návod na používanie a údržbu a Návod na inštaláciu
www.whirlpool.eu/register
SLOVENSKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
SLOVENSKY
SK
PRÍRUČKA NA OCHRANU ZDRAVIA
A BEZPEČNOSTI A NÁVOD NA
POUŽÍVANIE, ÚDRŽBU A INŠTALÁCIU
Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok Whirlpool.
Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc,
zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na www.whirlpool.eu/register
Register
Príručka o ochrane zdravia a bezpečnosti
BEZPEČNOSTNÉ ODPORÚČANIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
VYHLÁSENIE O ZHODE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Návod na používanie a údržbu
OPIS VÝROBKU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
SPOTREBIČ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
OVLÁDACÍ PANEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
TECHNICKÉ PARAMETRE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DVIERKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
SVETLO CHLADNIČKY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
POLICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLNY FILTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PRIEČINOK CHLADNIČKY NO-FROST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PRIEČINOK MRAZNIČKY NO-FROST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PRÍSLUŠENSTVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
AKO POUŽÍVAŤ SPOTREBIČ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PRVÉ POUŽITIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
INŠTALÁCIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
TIPY NA SKLADOVANIE POTRAVÍN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ODPORÚČANIE V PRÍPADE NEPOUŽÍVANIA SPOTREBIČA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ČISTENIE A ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
SPRIEVODCA ODSTRAŇOVANÍM PORÚCH A POPREDAJNÝ SERVIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
PREVÁDZKOVÉ ZVUKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
PRÍRUČKA NA RIEŠENIE PROBLÉMOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
POPREDAJNÝ SERVIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Inštalačná príručka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3
Príručka o ochrane zdravia a bezpečnosti
BEZPEČNOSTNÉ
ODPORÚČANIA
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
BEZPEČNOSŤ VÁS AJ INÝCH
OSÔB JE VEĽMI DÔLEŽITÁ.
V tomto návode a na samotnom
spotrebiči sú uvedené dôležité
správy týkajúce sa bezpečnosti,
ktoré si musíte prečítať a vždy
presne dodržiavať.
Toto je symbol nebezpečenstva.
Tento symbol vás upozorňuje na
potenciálne riziká, ktoré môžu
vám alebo iným osobám spôsobiť smrť alebo zranenie.
Všetky bezpečnostné upozornenia sprevádza symbol nebezpečenstva a slová NEBEZPEČENSTVO alebo UPOZORNENIE.
Tieto slová znamenajú:
Nebezpečenstvo
Označujú nebezpečnú situáciu,
ktorá v prípade, že sa je nepredíde, spôsobí vážne poranenia.
Varovanie:
Označuje nebezpečnú situáciu,
ktorá môže spôsobiť vážne
poranenia, ak sa jej nepredíde.
Všetky bezpečnostné upozornenia špecifikujú potenciálne
4
nebezpečenstvo, ktorého sa
týkajú, a uvádzajú, ako znížiť
riziko poranení, škôd a úrazov
elektrickým prúdom, ktoré sú
dôsledkom nesprávneho používania spotrebiča. Dôsledne
dodržiavajte nasledujúce pokyny.
Nedodržanie týchto pokynov
môže viesť k rizikám.
Výrobcu nemožno brať na
zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním tohto návodu.
Výrobca odmieta akúkoľvek
zodpovednosť za zranenie osôb
alebo zvierat alebo škody na
majetku v prípade nedodržiavania vyššie uvedených rád a opatrení.
Tieto pokyny majte uložené
poruke pre prípad, že ich budete
v budúcnosti potrebovať.
V blízkosti spotrebiča neskladujte
výbušné látky, ako sú aerosolové
nádoby, a neukladajte ani nepoužívajte benzín či iné horľavé
látky.
Pri šrotovaní spotrebiča je potrebné ho znefunkčniť odrezaním napájacieho kábla a prípadne odmontovaním dvier a políc,
aby doň nemohli vliezť deti
a zostať uväznené vo vnútri.
R600a (HC).
Spotrebiče s izobutánom
(R600a): izobután je prírodný
plyn bez negatívnych účinkov na
životné prostredie; je však horľavý. Preto dávajte pozor, aby sa
potrubia chladiaceho okruhu
nepoškodili. Zvlášť dávajte pozor,
ak sa cez poškodené potrubia
vyprázdni chladiaci okruh.
C-pentán sa používa ako nadúvadlo v izolačnej pene a ide
o horľavý plyn.
Nepoškodzujte rúrky chladiaceho okruhu spotrebiča.
Varovanie:
Na zrýchlenie procesu odmrazovania nepoužívajte mechanické,
elektrické ani chemické prostriedky nad rámec tých, ktoré
odporúča výrobca.
Varovanie:
Nepoužívajte ani neumiestňujte
elektrické zariadenia do vnútra
priečinkov spotrebiča, pokiaľ
nejde o typ, ktorý výslovne
povolil výrobca.
Varovanie:
Výrobníky ľadu a dávkovače
vody, ktoré nie sú priamo pripoTento spotrebič neobsahuje látky jené k vodovodu, sa musia plniť
výlučne pitnou vodou.
CFC. Chladiaci okruh obsahuje
SK
Varovanie:
Vetracie otvory na telese spotrebiča alebo na vstavanej
konštrukcii nesmú byť upchaté.
Varovanie:
Automatické výrobníky ľadu a/
alebo dávkovače vody musíte
pripojiť výhradne k vodovodu
s pitnou vodou, s tlakom v potrubí medzi 0,17 a 0,81 MPa (1,7
a 8,1 bar).
Aby ste zabezpečili dostatočné
vetranie, na oboch stranách
spotrebiča a nad ním ponechajte voľné miesto.
Vzdialenosť medzi zadnou
stenou spotrebiča a stenou za
ním by mala byť aspoň 50 mm.
Pri menšej vzdialenosti sa zvýši
spotreba energie.
ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE VÝROBKU
Tento spotrebič je určený iba
na použitie v domácnosti.
Používať spotrebič na profesionálne účely je zakázané.
Výrobca nepreberá žiadnu
zodpovednosť za škody spôsobené neprimeraným používaním alebo nesprávnym nastavením ovládacích prvkov.
Spotrebič sa nesmie zapínať
prostredníctvom externého
časovača ani samostatným
diaľkovým ovládačom.
Spotrebič nepoužívajte vonku.
Tento spotrebič je určený na
používanie v domácnosti a na
podobné účely, ako sú:
– v oblastiach kuchyniek pre
personál v dielňach, kanceláriách a iných pracovných pros-
trediach;
– farmárske domy a klienti
v hoteloch, moteloch a iných
prostrediach obytného typu;
– priestory poskytujúce ubytovacie a stravovacie služby;
– kateringové a podobné
nekomerčné aplikácie.
Žiarovka používaná vo vnútri
spotrebiča je špeciálne určená
pre domáce spotrebiče a nie je
vhodná na bežné osvetľovanie
miestností v domácnosti (Nariadenie ES 244/2009).
INŠTALÁCIA
Spotrebič zapnite až po úplnom dokončení inštalácie.
Inštaláciu alebo údržbu smie
vykonávať iba špecializovaný
technik, v súlade s pokynmi
výrobcu a podľa platných
vnútroštátnych bezpečnostných predpisov. Neopravujte
ani nevymieňajte žiadnu časť
spotrebiča, ak to výslovne nie
je uvedené v návode na používanie.
lovať a inštalovať ho minimálne
dve osoby.
Pri inštalovaní spotrebiča
skontrolujte, či sú všetky štyri
nožičky stabilné a pevne dosadajú na podlahu, v prípade
potreby ich nastavte a pomocou vodováhy skontrolujte, či
je spotrebič v dokonale vodorovnej polohe.
Kým zapnete spotrebič, počkajte aspoň dve hodiny, čím sa
zaistí plná efektivita rozvodov
chladiva.
Uistite sa, že spotrebič sa
nenachádza v blízkosti zdrojov
tepla.
UPOZORNENIA TÝKAJÚCE
SA ELEKTRICKEJ BEZPEČNOSTI
Uistite sa, že napätie špecifikované na výkonnostnom štítku
zodpovedá napätiu vo vašej
domácnosti.
Rozsah napájacieho napätia je
uvedený na výkonnostnom
štítku.
Pri rozbaľovaní a inštalačných
Uzemnenie spotrebiča je podľa
prácach používajte ochranné
zákona povinné.
rukavice.
Pri inštalácii v súlade s bezpečnostnými predpismi namontujPred vykonávaním inštalačte na dostupné miesto viacpóných prác musíte spotrebič
odpojiť od elektrického napája- lový spínač so vzdialenosťou
medzi kontaktmi aspoň 3 mm.
nia.
Po vybalení spotrebiča sa
Ak je prívodný elektrický kábel
uistite, že sa počas prepravy
poškodený, nahraďte ho rovnanepoškodil. V prípade problékým. Prívodný kábel smie
mov sa obráťte na predajcu
vymieňať iba kvalifikovaný
alebo popredajný servis.
technik v súlade s pokynmi
Počas inštalácie dávajte pozor, výrobcu a aktuálnymi bezpečaby ste spotrebičom nepoško- nostnými predpismi. Obráťte
sa na autorizované servisné
dili napájací kábel.
stredisko.
So spotrebičom musia manipu5
Po inštalácii spotrebiča nesmú
byť jeho elektrické časti prístupné používateľom.
Prívodný elektrický kábel musí
byť dostatočne dlhý, aby sa
spotrebič, zabudovaný do
kuchynskej linky, dal zapojiť do
elektrickej siete.
Nepoužívajte predlžovacie
káble.
Za prívodný elektrický kábel
neťahajte.
Nepoužívajte rozdvojky, ak je
spotrebič vybavený zástrčkou.
Pri spotrebičoch s namontovanou zástrčkou, ktorá nie je
vhodná do vašej elektrickej
zásuvky, sa obráťte na kvalifikovaného technika.
ného rozsahu.
Klimatická trieda Okolitá teplota
(°C)
SN od 10 po 32
N od 16 po 32
ST od 16 po 38
T 16 po 43
ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE
VÝLUČNE PRE VEĽKÚ BRITÁNIU A ÍRSKO
Výmena poistky.
Ak je prívodný kábel spotrebiča vybavený zástrčkou s poistkou BS 1363A 13 A, pri výmene
poistky tohto typu použite
poistku vyhovujúcu požiadavkám A.S.T.A. typu BS 1362
a postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
Vyhýbajte sa dotyku spotrebiča vlhkými časťami tela a nepoužívajte ho, ak ste naboso.
Spotrebič neuvádzajte do
činnosti, ak je poškodený
napájací kábel alebo zástrčka,
ak nepracuje správne alebo ak
je poškodený alebo ak spadol.
Prívodný elektrický kábel ani
elektrickú zástrčku neponárajte
do vody. Nedovoľte, aby sa
prívodný elektrický kábel
dostal do blízkosti horúcich
povrchov.
Ak používate prerušovač
zvyškového prúdu (RCCB),
použite iba model s označením
.
Spotrebič je určený na používanie na miestach, kde teplota
dosahuje nasledujúce rozsahy,
v súlade s klimatickou triedou
uvedenou na údajovom štítku.
Spotrebič nemusí fungovať
správne, ak sa pridlho ponechá
pri teplote mimo špecifikova6
tovarom.
Iba pre Írsku republiku
Často platia informácie uvedené v súvislosti s Veľkou Britániou, avšak používa sa aj tretí
typ vidlice a zásuvky, dvojkolíkový s uzemnením na boku.
Zásuvka elektrickej siete /
zástrčka (platí pre obe krajiny)
Ak namontovaná zástrčka nie
je vhodná pre zásuvku elektrickej siete v domácnosti, požiadajte o informácie v servise.
Nepokúšajte sa o svojpomocnú výmenu zástrčky. Tento
postup musí vykonávať kvalifikovaný technik v súlade s pokynmi výrobcu a s platnými
bezpečnostnými predpismi.
SPRÁVNE POUŽÍVANIE
1. Odstráňte kryt poistky (A)
a poistku (B).
2. Do krytu poistky vložte
náhradnú poistku 13 A.
3. Oba komponenty namontujte do zástrčky.
Dôležité:
Pri výmene poistky sa musí
znova namontovať kryt poistky. Ak stratíte kryt poistky,
zástrčka sa nesmie používať až
dovtedy, kým sa nenamontuje
vhodná náhrada.
Správnosť vymieňanej poistky
skontrolujte podľa farebnej
vložky alebo farby nápisu na
základni zástrčky.
Náhradné kryty poistiek dostanete v predajni s elektrickým
Priečinok chladničky využívajte
výlučne na uchovávanie čerstvých potravín a priestor
mrazničky výlučne na uchovávanie mrazených potravín,
mrazenie čerstvých potravín
a výrobu kociek ľadu.
Vyhýbajte sa uchovávaniu
nezabalených potravín v priamom kontakte s vnútornými
povrchmi priečinka chladničky
alebo mrazničky.
Spotrebiče môžu mať špeciálne priehradky na uskladnenie
jedla.
Ak sa v špecifickej brožúre
k produktu neuvádza opak,
tieto položky sa môžu vybrať
bez ohrozenia náležitej funkčnosti spotrebiča.
Neprehltávajte obsah (netoxický) balíčkov s ľadom (v niektorých modeloch).
SK
Nekonzumujte kocky ľadu ani
ľadové lízanky bezprostredne
po vytiahnutí z mrazničky,
pretože vám môžu spôsobiť
omrzliny.
V prípade produktov využívajúcich vzduchový filter vo
vnútri prístupného krytu
ventilátora bude počas prevádzky chladničky filter vždy
nainštalovaný.
V priestore mrazničky neuchovávajte sklenené nádoby,
pretože môžu prasknúť.
Ventilátor (ak je súčasťou
výbavy) neblokujte potravinami.
Po vložení potravín skontrolujte, či sa dvierka priestorov
správne zatvárajú. Platí to
najmä o dvierkach mrazničky.
Poškodené tesnenie je potrebné vymeniť čo najskôr.
BEZPEČNOSŤ DETÍ
Veľmi malé (0 – 3 roky) a malé
deti (3 – 8 rokov) by sa nemali
zdržiavať v okolí spotrebiča, ak
nebudú pod neustálym dohľadom.
Deti od 8 rokov a osoby so
zníženými fyzickými, senzorickými a mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom
skúseností a znalostí môžu
používať tento spotrebič len
v prípade, ak sú pod dozorom
alebo dostali pokyny týkajúce
sa používania spotrebiča
bezpečným spôsobom a chápu hroziace nebezpečenstvá.
Deti sa so spotrebičom nesmú
hrať. Čistenie a používateľskú
údržbu nesmú vykonávať deti
bez dozoru.
Obaly, ktoré by mohli byť
nebezpečné (plastové vaky,
polystyrén a pod.) uchovávajte
mimo dosahu detí.
ČISTENIE
A ÚDRŽBA
Pred akýmkoľvek čistením
alebo údržbou musíte spotrebič odpojiť od elektrického
napájania.
Nikdy nepoužívajte čistiace
zariadenie využívajúce paru
OCHRANA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
Likvidácia obalového
materiálu
Likvidácia domácich
spotrebičov
Všetky obalové materiály sa
môžu recyklovať na 100 %, ako
to potvrdzuje symbol
recyklácie:
Tento spotrebič je vyrobený
z recyklovateľných a znovu
použiteľných materiálov.
Zlikvidujte ho v súlade
s miestnymi predpismi
o likvidácii odpadov.
Rôzne časti obalu likvidujte
zodpovedne, v plnom súlade
s platnými miestnymi
predpismi o likvidácii odpadov.
Podrobnejšie informácie
o zaobchádzaní, regenerácii
a recyklácii domácich
elektrických spotrebičov si
vyžiadajte na miestnom úrade,
v zbernom stredisku pre odpad
z domácností alebo v obchode,
kde ste spotrebič kúpili.
Tento spotrebič je označený
v súlade s Európskou
smernicou 2012/19/ES
o likvidácii elektrických
a elektronických zariadení
(OEEZ).
Zaistením správnej likvidácie
spotrebiča pomôžete
predchádzať potenciálnym
negatívnym dopadom na
životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by ináč hrozili pri
nesprávnej likvidácii
spotrebiča.
Symbol na spotrebiči
alebo na sprievodných
dokumentoch znamená,
že s týmto výrobkom sa
7
nesmie zaobchádzať ako
s domácim odpadom, ale je
potrebné odovzdať ho
v zbernom dvore pre elektrické
a elektronické zariadenia.
Rady na úsporu energie
Spotrebič namontujte do
suchej a dobre vetranej
miestnosti v dostatočnej
vzdialenosti od tepelných
zdrojov (napr. radiátor, sporák
a pod.) a na miesto, ktoré nie je
vystavené priamemu
slnečnému svetlu. V prípade
potreby použite izolačnú
dosku.
Dodržiavajte inštalačné
pokyny, aby ste zaistili náležité
vetranie. Nedostatočné
vetranie za výrobkom zvyšuje
spotrebu energie a znižuje
účinnosť chladenia.
Vnútorné teploty spotrebiča
môže ovplyvňovať teplota
prostredia, frekvencia
otvárania dverí, ako aj
umiestnenie spotrebiča.
Teplotu treba nastaviť
vzhľadom na tieto faktory.
Otváranie dverí obmedzte na
minimum.
Pri rozmrazovaní vložte
potraviny do chladničky. Nízka
teplota zmrazených potravín
ochladí jedlo v chladničke.
Pred vložením potravín do
spotrebiča ich nechajte
vychladnúť.
Poloha políc v chladničke
nemá vplyv na úsporu energie.
Potraviny klaďte na police tak,
aby sa zabezpečila adekvátna
cirkulácia vzduchu (potraviny
by sa nemali navzájom dotýkať
a mal by byť priestor medzi
nimi a zadnou stenou).
Úložnú kapacitu na mrazené
potraviny je možné rozšíriť
vybratím košov a police Stop
Frost pri zachovaní rovnakej
spotreby energie.
Produkty s vysokou
energetickou triedou sú
vybavené motormi s vysokou
mierou účinnosti, ktoré
zostávajú prevádzkyschopné
dlhšie, no napriek tomu majú
nižšiu spotrebu energie.
Nemajte obavy, ak motor
pracuje dlhšie časové intervaly.
VYHLÁSENIE
O ZHODE
Tento spotrebič bol navrhnutý
na uchovávanie potravín
a vyrába sa v súlade
s Nariadením (CE) č. 1935/2004.
8
Tento spotrebič bol navrhnutý,
vyrobený a predáva sa v súlade s:
› bezpečnostnými
ustanoveniami Smernice
o nízkonapäťových
zariadeniach 2006/95/ES (ktorá
nahrádza Smernicu 73/23/EHS
v znení nasledujúcich úprav);
› ochrannými požiadavkami
Smernice o elektromagnetickej
kompatibilite 2004/108/ES.
Elektrická bezpečnosť
spotrebiča je zaručená iba
v prípade jeho zapojenia k sieti
s účinným uzemnením.
SK
Návod na používanie a údržbu
OPIS VÝROBKU
SPOTREBIČ
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
20
21
22
23
24
5
6
14
15
16
17
18
19
Chladiaci priestor
1. Ventilátor
2. Kryt ventilátora a priestor
antibakteriálneho filtra
3. Elektronický ovládací panel/
svetelná jednotka
4. Police
5. Polica na fľaše
6. Nádoba na syry s vekom
7. Priestor studeného vzduchu
Multi-flow
8. Kryt senzora
9. Priestor na chladenie potravín
(vhodný na mäso a ryby)
10. Výkonnostný štítok
s obchodným názvom
11. Zásuvka na ovocie a zeleninu
12. Rozdeľovač zásuvky
chladničky
13. Súprava na zmenu smeru
otvárania dverí
14. Stojan na vajíčka
15. Priehradky na dverách
16. Priehradka na malé položky
17. Oddeľovač fliaš
18. Polička na fľaše
19. Tesnenie dverí
Mraziaci priestor
19. Tesnenie dverí
20. Horná zásuvka: najchladnejšia
zóna vhodná na mrazenie
čerstvých potravín
21. Miska na ľad/chladiaca vložka
22. Police
23. Rozdeľovač zásuvky
mrazničky
24. Zásuvky mrazničky
9
OVLÁDACÍ PANEL
1
2
1. LED kontrolky
(zobrazujú práve nastavenú
teplotu alebo funkciu
Fast Cooling – Rýchle chladenie)
2. Tlačidlo Zap/ Stand -By/
Teplotné tlačidlo
TECHNICKÉ
PARAMETRE
Rozmery výrobku
Výška
1 885
mm
Šírka
595
mm
Hĺbka
655
mm
Čistý objem, chladnička (l)
222
L
Čistý objem, mraznička (l)
94
L
Odmrazovací systém
Chladnička
Automatický
Mraznička
Automatický
Doba ochladenia (h)
22
h
Kapacita zmrazovania (kg/24 h)
4,0
kg/24h
Spotreba energie (kwh/24 h)
0,66
kWh/24h
Úroveň hluku (dba)
42
dba
Trieda energetickej účinnosti
A++
10
SK
DVIERKA
Možnosť zmeniť smer otvárania
dvierok
Poznámka: Smer otvárania dverí sa dá zmeniť. Ak
túto operáciu vykoná popredajný servis, nie je krytá
zárukou.
Odporúča sa, aby zmenu smeru otvárania dverí
vykonávali dve osoby.
Podľa pokynov v Návode na inštaláciu.
SVETLO
CHLADNIČKY
Systém osvetlenia v priestore chladničky používa
LED svetlo, ktoré umožňuje lepšie osvetlenie aj
veľmi nízku spotrebu energie.
Ak systém LED osvetlenia nefunguje, obráťte sa na
servis, aby ho vymenili.
Dôležité: Vnútorné osvetlenie chladiaceho priestoru
sa zapne po otvorení dvierok chladničky. Ak sa
dvierka nechajú otvorené na dlhšie ako 4 minúty,
osvetlenie sa automaticky vypne.
POLICE
Všetky poličky, klapky a vyťahovacie koše sa dajú
vybrať.
VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLNY FILTER
Ventilátor zlepšuje rozloženie teploty vnútri
spotrebiča, čím pomáha uchovať kvalitu
skladovaných potravín.
Poznámka: Nezakrývajte prívodné otvory vzduchu
potravinami.
Ak je na spotrebiči k dispozícii ventilátor, môže byť
vybavený antibakteriálnym filtrom.
Vyberte ho zo škatuľky
umiestnenej v nádobe na
ovocie a zeleninu a vložte do
krytu ventilátora, ako je
uvedené na obrázku.
Pokyny na výmenu filtra sa
nachádzajú v škatuli s filtrom.
PRIEČINOK CHLADNIČKY
NO-FROST
Odmrazovanie chladiaceho priestoru je úplne
automatické.
Rozmrazená voda automaticky odteká do
odtokového otvoru skrytého za Multi-flow
a hromadí sa v nádržke, odkiaľ sa odparuje.
11
PRIEČINOK MRAZNIČKY
NO-FROST
Mrazničky s funkciou No Frost (bez tvorby námrazy)
zabezpečujú cirkuláciu chladného vzduchu
v uskladňovacích priestoroch a bránia v tvorbe ľadu,
čím sa úplne eliminuje potreba odmrazovania.
Mrazené potraviny sa neprilepujú k stenám, štítky
zostávajú čitateľné a uskladňovací priestor zostáva
na poriadku.
PRÍSLUŠENSTVO
STOJAN NA VAJÍČKA
NÁDOBA NA SYRY
POLICA NA FĽAŠE
ODDEĽOVAČ FLIAŠ
ROZDEĽOVAČ ZÁSUVKY
MRAZNIČKY
ROZDEĽOVAČ ZÁSUVKY
CHLADNIČKY
PRIEHRADKA NA MISKU NA
ĽAD
EUTETICKÉ NÁDOBY NA
VÝROBU ĽADU
12
SK
AKO POUŽÍVAŤ
SPOTREBIČ
PRVÉ POUŽITIE
ZAPNUTIE SPOTREBIČA
Spotrebič sa zapne automaticky po zapojení do
zásuvky elektrickej siete.
Po zapnutí spotrebiča sa odporúča počkať 4 – 6
hodín a až potom vložiť potraviny.
NASTAVENIE TEPLOTY
Spotrebič je za normálnych okolností z výroby
nastavený na odporúčanú strednú teplotu.
Bližšie informácie o nastavení teploty nájdete
v Návode na každodenné používanie.
Po zapojení spotrebiča do elektrickej siete sa displej
rozsvieti a na približne 1 sekundu sa zobrazia všetky
ikony. Rozsvietia sa predvolené hodnoty (z výroby)
chladiaceho priestoru.
Poznámka: Zobrazené nastavenie zodpovedá
priemernej teplote v celej
registr. chladničky
INŠTALÁCIA
INŠTALÁCIA JEDNÉHO SPOTREBIČA
Aby ste zabezpečili dostatočné vetranie,
na oboch stranách spotrebiča a nad ním ponechajte
voľné miesto.
Vzdialenosť medzi zadnou časťou spotrebiča
a stenou za spotrebičom by mala byť aspoň 50 mm.
Pri menšej vzdialenosti sa zvýši
spotreba energie.
INŠTALOVANIE ROZPIER
Nasaďte rozpery na vrchnú a spodnú časť
kondenzátora (podľa nákresu) na zadnej strane
spotrebiča.
50mm
50mm
13
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
AKO ZVÝŠIŤ SKLADOVACIU KAPACITU
MRAZNIČKY
• vytiahnutím košíkov, aby ste mohli uskladniť
rozmernejšie produkty.
• položením potravín priamo na police chladničky.
• vytiahnutím ďalších vyberateľných doplnkov.
• Neblokujte potravinami oblasť výstupu vzduchu
(na zadnej stene a spodnej časti vo vnútri
produktu).
• Všetky poličky a vyťahovacie koše sa dajú vybrať.
• Vnútorné teploty spotrebiča môže ovplyvňovať
teplota prostredia, frekvencia otvárania dverí,
ako aj umiestnenie spotrebiča. Teplotu treba
nastaviť vzhľadom na tieto faktory.
• Pokiaľ nie je uvedené inak, príslušenstvo
spotrebiča sa nesmie umývať v umývačke riadu.
FUNKCIE
Zap./Pohot. rež.
Táto funkcia slúži na zapnutie/
pohotovostný režim chladničky. Ak
chcete produkt uviesť do
pohotovostného režimu, stlačte
a podržte tlačidlo Zap./
Pohotovostný režim na 3 sekundy.
Všetky indikátory teploty sa vypnú.
Keď je spotrebič v pohotovostnom
režime, svetlo v chladiacom priestore
nie je v prevádzke.
Je dôležité pamätať si, že týmto
spôsobom sa spotrebič neodpojí od
napájania z elektrickej siete.
Spotrebič znovu jednoducho zapnete
stlačením tlačidla Zap./Pohotovostný
režim.
6TH SENSE FRESH
CONTROL
Táto funkcia umožňuje rýchle
dosiahnutie optimálnych podmienok
na skladovanie (teplotu a vlhkosť)
vnútri spotrebiča.
Funkcia 6th Sense Fresh Control
pracuje automaticky.
FAST COOLING
(Rýchle chladenie)
Použitie tejto funkcie sa odporúča pri
vložení veľmi veľkého množstva
potravín do chladiaceho a mraziaceho
priestoru.
Pomocou funkcie Fast Cool (Rýchle
chladenie) je možné zvýšiť kapacitu
chladenia v chladiacom a mraziacom
priestore.
Poznámka: Funkciu Fast Cooling
(Rýchle chladenie) treba zapnúť aj pred
vložením čerstvých potravín, ktoré sa
majú zmraziť v mraziacom priestore,
pre zvýšenie mraziacej kapacity.
14
SK
ALARM OTVORENÝCH
DVERÍ
QUICK ICE (Rýchly
ľad)
Začne blikať ikona alarmu a zaznie
zvukový signál. Alarm sa zapne, keď
dvere ostanú otvorené dlhšie ako 2
minúty.
AKO SA VYRÁBAJÚ KOCKY ĽADU
Vložte prázdne misky na ľad do
mrazničky 24 hodín pred použitím
funkcie „Quick Ice“, aby sa vychladili.
Aby ste dosiahli čo najlepší výkon
misiek „Quick Ice“, odporúčame
ponechať ich nastálo v mrazničke
a teplotu udržiavať na -18 °C alebo
menej.
Vyberte misky na ľad potiahnutím
k sebe.
Odstráňte vrchnák a misku naplňte
pitnou vodou (maximálna hladina =
2/3 celkovej kapacity misky).
Ak chcete alarm dverí vypnúť, zatvorte
dvere alebo jedenkrát stlačte tlačidlo
Zastaviť alarm, čím vypnete zvukový
alarm.
Nasaďte vrchnák späť na misku
a vložte ju na určené miesto v hornej
zásuvke mrazničky.
Dávajte pozor, aby ste nerozliali vodu.
Počkajte aspoň 30 minút, kým sa
nevytvoria kocky ľadu (tento čas sa
môže o niečo predĺžiť, ak použijete
misky ihneď po prvom použití).
AKO SA VYBERAJÚ KOCKY ĽADU
Keď je ľad hotový, otvorte vrchnák
a vyberte kocky ľadu.
15
POUŽITIE NÁDOB
QUICK ICE AKO
EUTETIKUM
16
Nádoby Quick Ice možno použiť aj
v prípade výpadku elektriny, aby sa
potraviny udržali zmrazené. Najlepšie
ich využijete, ak ich uložíte nad
potraviny uložené vo vrchnej zásuvke
mraziacej skrinky. V tejto polohe
nádoby stále možno použiť na výrobu
kociek ľadu, ale môže to trvať dlhšie.
SK
TIPY NA SKLADOVANIE POTRAVÍN
CHLADIACI PRIESTOR
Chladnička je ideálne miesto pre hotové, čerstvé
a zavárané jedlá, mliečne produkty, ovocie, zeleninu
a nápoje.
VENTILÁCIA VZDUCHU
Prirodzená cirkulácia vzduchu v chladničke má za
následok zóny s rôznymi teplotami. Najchladnejšie
je hneď nad zásuvkou na ovocie a zeleninu a pri
zadnej stene. Najteplejšie je v prednej hornej časti
chladničky.
Pri nedostatočnej ventilácii dochádza k zvýšeniu
spotreby energie a zníženiu chladiaceho výkonu.
Nezakrývajte vzduchové otvory potravinami či
inými vecami –
sú optimalizované na patričnú cirkuláciu vzduchu
a uchovanie potravín.
AKO SKLADOVAŤ ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE
› Používajte nádoby z recyklovateľného plastu, kovu,
hliníka a skla a priľnavú fóliu na zabalenie potravín.
› Potraviny neskladujte príliš blízko pri sebe, aby sa
zabezpečila dostatočná cirkulácia vzduchu.
› Tekutiny a potraviny vydávajúce silný pach alebo
náchylné na absorpciu pachov vždy skladujte
v uzatvorených nádobách alebo ich prikryte.
› Aby ste sa vyhli prevrhnutiu fliaš, môžete použiť
držiak na fľaše.
› Potraviny, ktoré vypúšťajú veľké množstvo etylénu
a tie, ktoré sú citlivé na tento plyn, ako je ovocie,
zelenina a šalát, by mali byť vždy oddelené alebo
zabalené, aby neskracovali trvanlivosť uskladnených
potravín; napríklad neskladujte paradajky spolu
s kiwi alebo kapustou.
› Ak v chladničke skladujete malé množstvo
potravín, odporúčame použiť poličky nad zásuvkou
na ovocie a zeleninu, pretože je to najchladnejšie
miesto v chladničke.
› Dbajte, aby ste nezakrývali vzduchové otvory
potravinami.
KDE SKLADOVAŤ ČERSTVÉ POTRAVINY A
NÁPOJE
› Na policiach chladničky: hotové jedlá, tropické
ovocie, syry, lahôdky.
› V zásuvke na ovocie a zeleninu: ovocie, šaláty,
zelenina.
› V najchladnejšej časti (nad zásuvkou na ovocie
a zeleninu): mäso, ryby, studené nárezy, múčniky
› Vo dverách: maslo, džemy, omáčky, nálevy,
konzervy, fľaše, škatule s nápojmi, vajcia.
17
Legenda
MIERNA ZÓNA Odporúča sa na
skladovanie tropického ovocia,
plechoviek, nápojov, vajec,
omáčok, nakladanej zeleniny,
masla, džemov.
CHLADNÁ ZÓNA Odporúča sa
na skladovanie syra, mlieka,
vareného jedla, lahôdkárskych
výrobkov, jogurtov.
NAJCHLADNEJŠIA ZÓNA
Odporúča sa na skladovanie
nárezov, dezertov.
ZÁSUVKA NA OVOCIE A
ZELENINU
MRAZIACA ZÁSUVKA
(MAXIMÁLNE CHLADNÁ ZÓNA)
Odporúča sa na mrazenie
čerstvých/varených potravín.
ZÁSUVKY MRAZNIČKY
Poznámka
Sivé sfarbenie v legende sa
nezhoduje s farbou zásuviek
18
SK
MRAZIACI PRIESTOR
Mraznička je ideálne miesto na uchovávanie
mrazených potravín, výrobu kociek ľadu a mrazenie
čerstvých potravín v priestore mrazničky.
Maximálne množstvo kilogramov čerstvých
TIPY NA MRAZENIE A USKLADNENIE
ČERSTVÝCH POTRAVÍN
› Odporúčame každú zmrazenú potravinu označiť
názvom a dátumom. Ceduľky vám pomôžu pri
rozpoznávaní potravín a zistení, dokedy ich treba
skonzumovať, kým sa nepokazia. Rozmrazené jedlo
znovu nezmrazujte.
› Pred mrazením čerstvé potraviny zabaľte
a uzatvorte do: alobalu, priľnavej fólie, vodotesných
a vzduchotesných plastových vreciek,
polyetylénových nádobiek s vekami alebo nádobiek
určených do mrazničky, ktoré sú vhodné na
mrazenie čerstvých potravín.
› Potraviny musia byť čerstvé, zrelé a náležitej
kvality, aby bolo možné zaručiť vysokú kvalitu
mrazeného jedla.
potravín, ktoré možno zmraziť počas 24 hodín, je
uvedený na výrobnom štítku (…kg/24 h).
Ak chcete v mrazničke uložiť malé množstvo
potravín, odporúčame použiť najchladnejšiu
strednú časť priestoru mrazničky.
› Najlepšie je čerstvú zeleninu a ovocie mraziť
bezprostredne po zbere, aby sa zachovala pôvodná
nutričná hodnota, konzistencia, farba a chuť.
Niektoré druhy mäsa, najmä divina, by sa mali pred
zmrazením zavesiť.
› Pred umiestnením do mrazničky vždy nechajte
horúce potraviny vychladnúť.
› Úplne alebo čiastočne rozmrazené potraviny
okamžite skonzumujte.
Potraviny po rozmrazení nezmrazujte, pokiaľ sa
potravina po rozmrazení nevarila. Po uvarení je
možné rozmrazenú potravinu opakovane zmraziť.
› Nezmrazujte fľaše s tekutinami.
› Funkciu fast cooling používajte na urýchlenie
procesu chladenia alebo mrazenia (pozri Návod na
každodenné použitie).
mrazené jedlá: tipy na nakupovanie
Pri kúpe zmrazených potravín:
› Skontrolujte, či obal nie je poškodený (mrazené
potraviny v poškodenom obale môžu byť
pokazené). Ak je balenie vyduté alebo sú jeho časti
vlhké, potravina nemusela byť uskladnená
v optimálnych podmienkach a mohol už začať
proces jej rozmrazovania.
› Zmrazené potraviny nakupujte až ako posledné
a prenášajte ich v tepelne izolovaných taškách.
› Po príchode domov mrazené potraviny dajte ihneď
do mrazničky.
› Ak sa potravina medzičasom čo i len čiastočne
rozmrazila, znova ju nezmrazujte. Spotrebujte do 24
hodín.
› Predchádzajte teplotným výkyvom alebo ich
obmedzte na minimum. Dodržiavajte dátum
spotreby na obale.
› Vždy dodržiavajte informácie o správnom
uskladnení na obale.
19
DOBA USKLADNENIA
MRAZENÝCH POTRAVÍN
Mäso
mesiacov
Dusené mäso
mesiacov
Ovocie
mesiacov
Hovädzie
8 – 12
Mäso, hydina
2–3
Jablká
12
Bravčové, teľacie
6–9
Mliečne výrobky
Marhule
8
Jahňacie
6–8
Maslo
6
Černice
8 – 12
Králik
4–6
Syr
3
8 – 12
Mleté mäso/
vnútornosti
Klobásy
2–3
Šľahačka
1–2
Čierne/červené
ríbezle
Čerešne
1–2
Zmrzlina
2–3
Broskyne
10
Vajcia
8
Hrušky
8 – 12
Slivky
10
Hydina
10
Kura
5–7
Polievky
a omáčky
Morka
6
Polievka
2–3
Maliny
8 – 12
Drobky
2–3
Mäsová omáčka
2–3
Jahody
10
Paštéta
1
Rebarbora
10
8
Ovocné šťavy
(pomarančová,
citrónová, grepová)
4–6
Kôrovce
Kraby, homáre
1–2
Lečo
Krab, homár
1–2
Pečivo a chlieb
Mäkkýše
zelenina
Chlieb
1–2
Špargľa
8 – 10
Koláče (obyčajné)
4
Bazalka
6–8
Ryby
Torty (pečené)
2–3
Fazuľka
12
„mastné ryby“ (losos, 2 – 3
sleď, makrela)
„chudé ryby“ (treska, 3 – 4
morský jazyk)
Palacinky
1–2
Artičoky
8 – 10
Nepečené zákusky
2–3
Brokolica
8 – 10
Slaný koláč
1–2
Ružičkový kel
8 – 10
Pizza
1–2
Karfiol
8 – 10
Mrkva
10 – 12
Zeler
6–8
Huby
8
Petržlen
6–8
Paprika
10 – 12
Hrášok
12
Fazuľové struky
12
Špenát
12
Paradajky
8 – 10
Cuketa
8 – 10
Ustrice, vylúpnuté
20
1–2
SK
ODPORÚČANIE V PRÍPADE NEPOUŽÍVANIA
SPOTREBIČA
NEPRÍTOMNOSŤ/DOVOLENKA
V prípade dlhodobejšej neprítomnosti sa odporúča
spotrebovať potraviny a spotrebič odpojiť od
napájania v záujme úspory energie.
SŤAHOVANIE
1. Vyberte všetky vnútorné časti.
2. Dobre ich zabaľte a spojte dohromady lepiacou
páskou, aby do seba nenarážali a nestratili sa.
3. Naskrutkujte nastaviteľné nožičky, aby sa
nedotýkali podkladového povrchu.
4. Zavrite a zalepte dvere lepiacou páskou a opäť
lepiacou páskou prilepte napájací kábel
k spotrebiču.
VÝPADOK NAPÁJANIA
V prípade výpadku napájania volajte na linku
miestnych elektrární a spýtajte sa, ako dlho bude
výpadok trvať.
Pre výpadky napájania trvajúce menej ako 24 hodín.
Dvere spotrebiča ponechajte zavreté. Vďaka tomu
potraviny uchováte čo najdlhšie v chladnom stave.
Poznámka: Pamätajte na to, že úplne plný spotrebič
zostane chladný dlhšie ako pri čiastočnom naplnení.
Pre výpadky napájania trvajúce viac ako 24 hodín.
Vyprázdnite priestor mrazničky a potraviny
umiestnite do prenosnej mrazničky. Ak tento typ
mrazničky nemáte k dispozícii a nie sú k dispozícii
balíky s umelým ľadom, skúste ako prvé
spotrebovať potraviny, ktoré sa najrýchlejšie kazia.
Ak sú na potravinách stále viditeľné ľadové kryštály,
je možné ich opakovane zamraziť, hoci tým môže
utrpieť ich chuť a vôňa.
Ak zistíte, že potraviny sú v zlom stave, radšej ich
vyhoďte.
Vyprázdnite zásobník na ľad.
21
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Varovanie:
Pred akýmkoľvek úkonom údržby alebo čistenia
vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete
alebo odpojte prívod elektrickej energie.
Nikdy nepoužívajte abrazívne prostriedky. Časti
chladničky nikdy nečistite horľavými kvapalinami.
› Pravidelne čistite spotrebič handrou a vlažnou vodou
s neutrálnym čistiacim prostriedkom špeciálne
určeným na umývanie vnútorných častí chladničiek.
› Vonkajšie časti spotrebiča a tesnenie na dverách
vyčistite vlhkou handrou a vysušte suchou handrou.
› Kondenzátor umiestnený v zadnej časti spotrebiča
je potrebné pravidelne čistiť vysávačom.
22
Varovanie:
Nepoužívajte čistiace zariadenia využívajúce paru.
Tlačidlá a displej ovládacieho panela sa nesmú čistiť
alkoholom ani látkami s obsahom alkoholu, ale len
suchou handričkou.
Dôležité:
› Tlačidlá a displej ovládacieho panela sa nesmú
čistiť alkoholom ani látkami s obsahom alkoholu, ale
suchou handričkou.
› Rozvody chladiaceho systému sa nachádzajú
v blízkosti odmrazovacej nádoby a môžu byť
horúce. Pravidelne ich čistite vysávačom.
SK
SPRIEVODCA
ODSTRAŇOVANÍM PORÚCH
A POPREDAJNÝ SERVIS
SKÔR AKO SA OBRÁTITE NA POPREDAJNÝ
SERVIS...
Problémy s výkonom sú často dôsledkom drobností,
ktoré dokážete odhaliť a napraviť svojpomocne bez
akéhokoľvek náradia.
PREVÁDZKOVÉ ZVUKY
Zvuky vychádzajúce zo spotrebičov sú normálne,
pretože sa v nich nachádza viacero ventilátorov
a motorov na reguláciu výkonu, ktoré sa zapínajú
a vypínajú automaticky.
Niektoré prevádzkové zvuky je možné
zredukovať:
› Vyrovnaním spotrebiča a jeho inštaláciou na
vodorovný podklad.
› Skontrolovaním, či sú vnútorné komponenty
správne umiestnené.
› Oddelením a predchádzaním kontaktu medzi
spotrebičom a kusmi nábytku.
› Skontrolovaním, či sa fľaše a nádoby navzájom
nedotýkajú.
Niektoré z funkčných zvukov, ktoré
môžete počuť.
Zvuk syčania pri prvom zapnutí
spotrebiča alebo po dlhom
vyradení z prevádzky.
Zvuk bublania, keď chladivo
vstupuje do rozvodov.
Zvuk BRRR vydáva bežiaci
kompresor.
Bzukot, keď sa do prevádzky
uvedie vodný ventil alebo
ventilátor.
Praskavý zvuk pri spúšťaní
kompresora.
Klikanie sa ozýva z termostatu,
ktorý nastavuje, ako často sa má
spustiť kompresor.
23
PRÍRUČKA
NA RIEŠENIE PROBLÉMOV
Problém
Možná príčina
Riešenie
Spotrebič nefunguje
Mohol nastať problém
s napájaním spotrebiča.
› Skontrolujte, či je napájací
kábel zapojený do zásuvky
pod prúdom so správnou
hodnotou napätia.
› Skontrolujte ochranné
zariadenia a poistky vo vašej
domácnosti
v odmrazovacej nádobe
je voda
Pri horúcom a vlhkom počasí
je to normálne. Nádoba môže
byť dokonca plná do polovice.
› Uistite sa, že spotrebič je vo
vodorovnej polohe a že voda
nepreteká.
okraje skrine
spotrebiča, ktoré sa
dotýkajú tesnenia dverí,
sú na dotyk teplé
Nejde o poruchu.
Pri horúcom počasí a počas
prevádzky kompresora je to
normálne.
svetlo nefunguje
Možno treba svetlo vymeniť.
Spotrebič môže byť zapnutý/v
pohotovostnom režime
zdá, že motor beží
pridlho
24
Čas prevádzky motora závisí
od nasledujúcich faktorov:
frekvencia otvárania dverí,
množstvo uskladneného jedla,
teplota v miestnosti,
nastavenia ovládacích prvkov
teploty.
› Skontrolujte, či ochranné
zariadenia a poistky vo vašej
domácnosti fungujú správne.
› Skontrolujte, či je napájací
kábel zapojený do zásuvky
pod prúdom so správnou
hodnotou napätia
› V prípade, ak sú diódy LED
pokazené, používateľ musí
kontaktovať servis a požiadať
ich o výmenu za rovnaký typ,
ktorý majú k dispozícii len
strediská popredajného
servisu alebo autorizovaní
predajcovia.
› Presvedčte sa, či sú ovládacie
prvky spotrebiča nastavené
správne.
› Skontrolujte, si či do
spotrebiča nebolo vložené
veľké množstvo potravín.
› Skontrolujte, či sa dvere
neotvárajú príliš často.
› Skontrolujte, či sa dvere dajú
riadne zatvoriť.
SK
teplota spotrebiča je
príliš vysoká
Príčiny môžu byť rôzne (pozri
časť „Riešenia”)
› Presvedčte sa, či sa na
kondenzátore (zadná časť
spotrebiča) nenachádza prach
a nečistoty.
› Presvedčte sa, či sa dvere
dajú riadne zatvoriť.
› Presvedčte sa, či tesnenie
dverí patrične tesní.
› Počas horúcich dní a vo
vykúrených miestnostiach
motor prirodzene pracuje
dlhšie.
› Ak boli dvere spotrebiča istý
čas otvorené alebo po vložení
veľkého množstva potravín
bude motor pracovať dlhšie,
aby dokázal vychladiť interiér
spotrebiča.
dvere sa neotvárajú
alebo nezatvárajú
správne
Príčiny môžu byť rôzne (pozri
časť „Riešenia”)
› Skontrolujte, či potraviny
neblokujú pohyb dverí.
› Skontrolujte, či vnútorné časti
alebo zariadenie na
automatickú výrobu ľadu nie
sú vložené v nesprávnej
polohe.
› Skontrolujte, či tesnenia na
dverách nie sú znečistené
alebo lepkavé.
› Zabezpečte, aby bol
spotrebič vo vodorovnej
polohe.
25
POPREDAJNÝ SERVIS
PREDTÝM, NEŽ ZAVOLÁTE
POPREDAJNÝ SERVIS
1.
Zistite, či nedokážete problém vyriešiť sami
s pomocou návrhov riešení uvedených v časti
ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV.
2.
Spotrebič vypnite a opäť zapnite, aby ste
skontrolovali, či chyba pretrváva
AK PO KONTROLÁCH UVEDENÝCH VYŠŠIE
PORUCHA NAĎALEJ PRETRVÁVA, SPOJTE SA
S NAJBLIŽŠÍM AUTORIZOVANÝM SERVISNÝM
STREDISKOM
Ak potrebujete pomoc, zavolajte na číslo uvedené
v záručnej knižke alebo postupujte podľa pokynov
na webovej stránke www.whirlpool.eu
Vždy nahláste tieto údaje:
• krátky opis poruchy;
• typ a presný model spotrebiča;
• servisné číslo (číslo uvedené po slove Service na
výkonnostnom štítku). Servisné číslo je uvedené aj
na záručnom liste;
• vašu celú adresu;
• vaše telefónne číslo.
Ak by bolo nevyhnutné spotrebič opraviť, obráťte sa
na autorizované servisné stredisko (zaručí sa tým
použitie originálnych náhradných dielov a správny
postup pri oprave).
Výrobca:
Whirlpool Europe S.r.l. - Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy
26
SK
7
SERVICE
27
1.
4x
C
B
A
1x
1x
D
1x
min.
50 mm
2.
28
3.
4.
SK
5.
6.
A
29
7.
9.
30
8.
10.
SK
11.
31
12.
13.
14.
15.
A
32
16.
17.
SK
B
18.
19.
A
A
B
33
SK
400010811417
Whirlpool® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Whirlpool, USA.
001
n
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising