Whirlpool | BSNF 8152 OX | Use and care guide | Whirlpool BSNF 8152 OX Användarguide

Whirlpool BSNF 8152 OX Användarguide
Hälsa & säkerhet, Användning och skötsel
och Installationsanvisningar
www.whirlpool.eu/register
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
SV
SVENSKA
HÄLSA OCH SÄKERHET, ANVÄNDNING
OCH SKÖTSEL och INSTALLATIONSGUIDER
Tack för att du har köpt en produkt från Whirlpool.
För en bättre kundservice,
registrera din produkt på www.whirlpool.eu/register
Innehåll
Handbok för hälsa och säkerhet
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
MILJÖSKYDD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Användning och skötsel
BESKRIVNING AV APPARATEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
APPARAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
KONTROLLPANEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
TEKNISKA DATA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
LUCKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
KYLSKÅPSLAMPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
HYLLOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
FLÄKT + ANTIBAKTERIEFILTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
KYLDEL MED AUTOMATISK AVFROSTNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
FRYSDEL MED AUTOMATISK AVFROSTNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
TILLBEHÖR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
HUR MAN ANVÄNDER APPARATEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
FÖRSTA ANVÄNDNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
INSTALLATION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
DAGLIG ANVÄNDNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
TIPS FÖR LIVSMEDELSFÖRVARING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
OM APPARATEN INTE ANVÄNDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
FELSÖKNING & KUNDSERVICE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
FUNKTIONSLJUD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
FELSÖKNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
KUNDSERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Installationsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3
Hälsa och säkerhet
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
DIN OCH ANDRAS SÄKERHET
ÄR MYCKET VIKTIG.
skada samt elektriska stötar på
grund av felaktig användning
av apparaten. Följ följande
I bruksanvisningen och på
instruktioner noggrant.
apparaten finns viktiga säkerFörsummelse att iaktta dessa
hetsvarningar som du alltid ska instruktioner kan leda till risker.
följa.
Tillverkaren kan inte anses
ansvarig för skador som orsakats av försummelse att följa
denna bruksanvisning.
Tillverkaren frånsäger sig allt
Detta är varningssymbolen.
ansvar för skador på person,
Denna symbol varnar dig om
djur eller egendom om ovanpotentiella faror som kan utsät- stående anvisningar och säkerta dig eller andra för skada eller hetsföreskrifter inte följs.
dödsolycka.
Alla säkerhetsmeddelanden
Förvara dessa instruktioner
åtföljs av varningssymbolen
nära till hands för framtida
och/eller orden FARA eller
referens.
VARNING. Dessa ord betyder:
Förvara inte och använd inte
explosiva ämnen så som sprayfara
flaskor, gas eller annat brandfarligt material i eller i närheten
Visar på en farlig situation som, av apparaten.
om den inte undviks, kommer
att förorsaka svåra skador.
Gör apparaten obrukbar innan
den kasseras genom att klippa
av nätkabeln. Avlägsna även
varning
dörrar och hyllor (i förekommande fall) så att barn inte kan
Visar på en farlig situation som, klättra in och bli instängda i
om den inte undviks, kan föror- apparaten.
saka svåra skador.
Den här apparaten innehåller
Alla säkerhetsvarningar ger
inte CFC. Kylkretsen innehåller
specifika detaljer om den
R600a (HC).
potentiella risk som föreligger
För apparater med isobutan
och talar om hur du ska undvi- (R600a): isobutan är en miljöka personskada och annan
vänlig naturgas, men den är
4
brandfarlig. Se därför noga till
att kylkretsens rörledningar
inte skadas. Var extra uppmärksam på skadade rörledningar som tömmer kylkretsen.
C-pentan används som blåsmedel i isoleringsskummet och
är en lättantändlig gas.
Se till att rörledningarna i
apparatens kylkrets inte skadas.
varning
Använd inga mekaniska, elektriska och kemiska metoder
utöver de som rekommenderas
av tillverkaren för att påskynda
avfrostningen.
varning
Använd inte och placera inte
elektriska enheter inuti apparaten, såvida de inte är av en typ
som uttryckligen är godkänd
av tillverkaren.
varning
Ismaskiner och/eller vattenautomater som inte är direkt
kopplade till en vattenledning
får endast fyllas med dricksvatten.
SV
varning
Ventilationsöppningar i apparatens hölje eller inbyggnadsstruktur ska hållas fria från
blockeringar.
varning
Automatiska ismaskiner och/
eller vattenautomater ska
anslutas till en vattenledning
som levererar dricksvatten
enbart och vars vattentryck är
mellan 0,17 och 0,81 MPa (1,7
och 8,1 bar).
liknande
användningar så som:
– i personalrum i affärer, på
kontor och på andra arbetsplatser
– på lantgårdsboende och av
kunder på hotell, motell och
andra inkvarteringsanläggningar
- gästhem med rum inklusive
frukost
- catering och liknande
icke-kommersiella syften.
apparaten under installationen.
För att hantera och installera
apparaten krävs minst två
personer.
När apparaten installeras ska
du säkerställa att de fyra fötterna är stabila och står på golvet.
Justera dem om nödvändigt
och kontrollera att apparaten
är helt plan med hjälp av ett
vattenpass.
Lampan inuti apparaten är
avsedd att användas i hushållsapparater och lämpar sig inte
För att säkerställa bra ventilaför vanlig rumsbelysning i
tion måste det finnas tillräckligt hemmet (EG-direktiv
med utrymme omkring appa244/2009).
raten, både ovanför och på
INSTALLATION
sidorna.
Avståndet mellan baksidan av
apparaten och väggen ska vara Sätt inte på apparaten förrän
installationen har slutförts.
minst 50 mm.
Om avståndet är mindre komInstallation och underhåll ska
mer apparaten att förbruka
utföras av behörig fackman i
mer energi.
enlighet med tillverkarens
AVSEDD ANVÄNDNING AV
anvisningar och lokala säkerAPPARATEN
hetsbestämmelser. Reparera
eller byt inte ut delar på appaDenna apparat är endast
raten om detta inte direkt
avsedd för hushållsbruk. Appa- rekommenderas i bruksanvisraten får inte ha professionellt
ningen.
bruk.
Tillverkaren ansvarar inte för
Använd skyddshandskar vid
olämplig användning eller för
uppackning och installation.
felaktig inställning av inställningsknapparna.
Apparaten ska alltid kopplas
bort från elnätet innan installaApparaten är inte avsedd att
tionsarbete utförs.
användas med en extern timer Packa upp apparaten och
eller ett separat fjärrkontrollkontrollera att den inte har
system.
skadats under transporten.
Kontakta din återförsäljare eller
Använd inte apparaten utomnärmaste kundservice om du
hus.
upptäcker ett problem.
Vänta minst två timmar innan
du sätter på apparaten. Denna
tid krävs för att kylsystemet ska
fungera på bästa sätt.
Denna apparat är avsedd att
användas i hushållet och för
När installationen är klar ska
det inte gå att komma åt de
Se till att nätkabeln inte kommer i kläm och skadas av
Kontrollera att apparaten inte
placeras nära en värmekälla.
VARNINGAR GÄLLANDE EL
Kontrollera att nätspänningen i
ditt hem överensstämmer med
apparatens märkspänning som
anges på märkskylten.
Strömförsörjningen anges på
märkskylten.
Enligt lag är det obligatoriskt
att ansluta denna apparat till
jord.
För att installationen ska uppfylla gällande säkerhetskrav
krävs att en allpolig brytare
med minst 3 mm kontaktavstånd används.
Om nätkabeln är skadad ska
den bytas ut mot en likadan.
Nätkabeln får bara bytas ut av
behörig elektriker och i enlighet med tillverkarens anvisningar och gällande säkerhetsföreskrifter. Vänd dig till en
auktoriserad serviceverkstad.
5
elektriska komponenterna.
Nätkabeln måste vara tillräckligt lång för att apparaten ska
kunna anslutas till ett eluttag
när den står på plats.
Använd inte förlängningssladdar.
Dra inte i nätkabeln.
Använd inte grenuttag om
apparaten är försedd med
stickkontakt.
ELEKTRISK ANSLUTNING
FÖR STORBRITANNIEN OCH
IRLAND
Byte av säkring.
Om apparatens nätkabel är
kopplad till en BS 1363A 13 A
säkrad stickkontakt och en
säkring behöver bytas, använd
en ASTA-godkänd säkring av
typen BS 1362 och gör följande:
KORREKT ANVÄNDNING
För apparater med stickkontakt
ska du kontakta en behörig
elektriker om den inte passar
till eluttaget.
Använd kyldelen till att förvara
färska livsmedel och frysdelen
till att förvara frysta livsmedel,
frysa in färska livsmedel och för
att tillverka isbitar.
Vidrör aldrig apparaten med
våta kroppsdelar och var inte
barfota när du använder den.
Använd inte denna apparat om
nätkabeln eller kontakten är
skadad, om den inte fungerar
korrekt eller om den har skadats eller tappats. Doppa
aldrig nätkabeln eller stickkontakten i vatten. Håll nätkabeln
på avstånd från heta ytor.
Om en jordfelsbrytare (RCCB)
används ska denna vara märkt
.
med
Apparaten är avsedd att användas på platser där temperaturen ligger inom följande
temperaturområden i enlighet
med klimatklassen som anges
på märkskylten.
Apparaten kanske inte fungerar korrekt om den står länge
vid en temperatur utanför det
specificerade området.
Klimatklass Rumst. (°C)
SN Från 10 till 32
N Från 16 till 32
ST Från 16 till 38
T Från 16 till 43
6
Eluttag/stickkontakt (gäller
för båda länderna)
Om den monterade stickkontakten inte passar i eluttaget,
kontakta kundservice för mer
information. Försök inte att
byta ut stickkontakten på egen
hand. Proceduren ska utföras
av en kvalificerad servicetekniker i enlighet med tillverkarens
anvisningar och gällande
säkerhetsföreskrifter.
1. Ta bort säkringslocket (A)
och säkringen (B).
2. Sätt in den nya 13 A-säkringen i locket.
3. Sätt tillbaka dem i kontakten.
VIKTIGT:
Säkringslocket måste sättas
tillbaka när säkringen har bytts
ut. Stickkontakten får inte
användas om säkringslocket
saknas.
Om ett nytt lock behöver
anskaffas, kontrollera att den
färgade insatsen eller färgens
namn nedtill på kontakten
överensstämmer med originallocket.
Nya säkringslock finns att köpa
i din lokala elaffär.
Undvik att förvara ej inslagna
livsmedel i direktkontakt med
de invändiga ytorna i kyl- eller
frysdelen.
Apparaterna kan ha speciella
fack för förvaring av livsmedel.
Om inget annat anges i produktbladet kan de tas bort
utan att apparatens prestanda
påverkas.
Svälj inte innehållet (ej giftigt) i
frysblocken (finns på vissa
modeller).
Ät inte isbitar eller isglassar
direkt efter att de har tagits ut
ur frysen eftersom den låga
temperaturen kan orsaka
köldskador.
På produkter som är avsedda
Endast Irland
att användas med luftfilter
I regel gäller informationen för inuti ett åtkomligt fläktlock ska
Storbritannien, men även en
filtret alltid vara installerat när
tredje typ av stickkontakt och
kylskåpet är igång.
eluttag används: 2-stifts stickFörvara inte glasbehållare som
kontakt med jordning på sidan. innehåller vätska i frysdelen
eftersom de kan spricka.
SV
Blockera inte fläkten (finns på
vissa modeller) med matvaror.
Kontrollera att dörrarna, särskilt frysens dörr, stängs ordentligt efter att du har lagt in
matvarorna.
Skadade tätningar ska bytas ut
så snabbt som möjligt.
FÖR BARNENS SÄKERHET
Barn (0–8 år) ska hållas under
uppsikt när de vistas i närheten
av apparaten.
Barn från 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga,
eller bristande erfarenhet och
kunskap, kan använda apparaten om de hålls under uppsikt
eller har fått instruktioner om
hur apparaten ska användas på
ett säkert sätt och förutsatt att
de förstår vilka faror det innebär. Låt inte barn leka med
apparaten. Låt inte barn rengöra eller utföra underhåll på
apparaten utan uppsikt.
Förvara förpackningsmaterial
(plastpåsar, polystyren och
liknande) utom räckhåll för
barn.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Apparaten ska alltid kopplas
bort från elnätet innan rengöring eller underhåll utförs.
Använd inte ångtvätt.
MILJÖSKYDD
Kassering av
förpackningsmaterial
Kassering av
hushållsapparater
Förpackningsmaterialet kan
återvinnas till 100%, vilket
framgår av
återvinningssymbolen:
Denna apparat är tillverkad av
material som kan återanvändas
eller återvinnas. Kassera den
enligt lokala bestämmelser för
avfallshantering.
Därför ska de olika delarna av
förpackningen kasseras på ett
ansvarsfullt sätt och i enlighet
med gällande lokala
bestämmelser för
avfallshantering.
För mer information om
hantering, återvinning och
återanvändning av elektriska
hushållsapparater, var god
kontakta de lokala
myndigheterna, ortens
sophanteringstjänst eller
butiken där apparaten
inhandlades.
Denna apparat är märkt i
enlighet med direktiv 2012/19/
EU om avfall som utgörs av
eller innehåller elektrisk och
elektronisk utrustning (Waste
Electrical and Electronic
Equipment, WEEE).
Genom att säkerställa en
korrekt kassering av denna
apparat bidrar du till att
förhindra potentiella negativa
konsekvenser för vår miljö och
vår hälsa, som annars kan bli
följden om apparaten inte
hanteras på rätt sätt.
Symbolen på apparaten
och på de dokument
som medföljer apparaten
7
visar att denna apparat inte får
skrotas som hushållsavfall,
utan ska lämnas in på
miljöstation för återvinning av
elektrisk och elektronisk
utrustning.
energispartips
Installera apparaten på en torr,
välventilerad plats där den inte
utsätts för direkt solljus eller
andra värmekällor (t.ex.
värmeelement, spisar osv.).
Använd en isolerande platta
vid behov.
Se till att följa
installationsanvisningarna för
att säkerställa en fullgod
ventilation. Otillräcklig
ventilation på baksidan av
apparaten bidrar till ökad
energiförbrukning och
minskad kyleffekt.
Produktens invändiga
temperatur kan variera
beroende på
rumstemperaturen, hur ofta
dörren öppnas och på
produktens placering.
Temperaturinställningen bör
beakta dessa faktorer.
Öppna dörren så sällan som
möjligt.
Matvarorna ska placeras på
hyllorna på ett sådant sätt att
luften kan cirkulera fritt
(matvaror ska inte läggas tätt
intill varandra eller den bakre
panelen).
Du kan öka
förvaringsutrymmet för fryst
mat genom att ta ut korgar
och antifrosthyllan, i
Placera fryst mat i kylskåpet vid förekommande fall, utan att
upptining. Frysta matvarors
det påverkar
låga temperatur hjälper till att
energiförbrukningen.
hålla livsmedlen kalla i
kylskåpet.
Apparater med hög energiklass
är utrustade med högeffektiva
Låt varm mat och varma
motorer som har längre
drycker svalna innan du lägger funktionstid, men lägre
in dem i apparaten.
energiförbrukning. Därför gör
det inget om motorn är igång
Hyllornas placering i kylskåpet under en längre tid.
har ingen inverkan på
energiförbrukningen.
FÖRSÄKRAN
OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Denna apparat är utformad för
förvaring av livsmedel och är
tillverkad i enlighet med
förordning nr 1935/2004 (EG).
8
Apparaten är utformad,
tillverkad och marknadsförs
enligt:
› säkerhetskraven i
lågspänningsdirektivet
2006/95/EG (som ersätter
direktiv 73/23/EEG och senare
ändringar)
› skyddskraven i direktiv “EMC”
2004/108/EG.
Apparatens elektriska säkerhet
kan endast garanteras när den
är korrekt ansluten till ett
godkänt jordningssystem.
SV
Användning och skötsel
BESKRIVNING
AV APPARATEN
APPARAT
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
20
21
22
23
24
5
6
14
15
16
17
18
19
Kyldel
1. Fläkt
2. Område för fläktlock och
antibakteriefilter
3. Elektronisk kontrollpanel /
belysning
4. Hyllor
5. Flaskställ
6. Ostlåda + lock
7. Kalluftssystem Multi-flow
8. Sensorskydd
9. Extra kallt fack (bäst för
kött och fisk)
10. Märkskylt med företagsnamn
11. Frukt- och grönsakslåda
12. Kyllådsavdelare
13. Sats för att ändra sida för
dörrupphängning
14. Äggfack
15. Dörrfack
16. Halvbalkong för små artiklar
17. Mellanlägg för flaskor
18. Flaskbalkong
19. Dörrtätning
Frysdel
19. Dörrtätningar
20. Övre låda: kallaste facket
bäst för att frysa färska matvaror
21. Iskuber / Kylklampar
22. Hyllor
23. Fryslådsavdelare
24. Fryslådor
9
KONTROLLPANEL
1
2
1. Lysdioder
(som visar den aktuella
temperaturinställningen eller
snabbkylningsfunktionen)
2. Knapp för On/Standby /
Temperaturknapp
TEKNISKA
DATA
Produktens mått
Höjd
1885
mm
Bredd
595
mm
Djup
655
mm
Nettovolym kyl (liter)
222
L
Nettovolym frys (liter)
94
L
Avfrostningssystem
Kyl
Automatiskt
Frys
Automatiskt
Temperaturstegringstid (tim)
22
h
Infrysningskapacitet (kg/24 tim)
4,0
kg/24h
Energiförbrukning (kWh/24 tim)
0,66
kWh/24h
Bullernivå (dB(A))
42
dba
Energiklass
A++
10
SV
LUCKA
ÄNDRA SIDA FÖR DÖRRUPPHÄNGNING
Anmärkning: Dörren kan hängas om till öppning på
andra sidan. Omhängning av dörrar som utförs av
vår serviceorganisation täcks inte av garantin.
Vi rekommenderar att två personer deltar vid
omhängning av dörren.
Följ instruktionerna i Installationsanvisningar.
KYLSKÅPSLAMPA
Till kylskåpets invändiga belysning används
lysdioder som ger en effektiv belysning och mycket
låg energiförbrukning.
Om belysningssystemet inte fungerar ska du
kontakta service för att byta ut det.
Viktigt: Den invändiga belysningen tänds när
kylskåpsdörren öppnas. Om dörren lämnas öppen i
mer än 4 minuter släcks belysningen automatiskt.
HYLLOR
Samtliga hyllor, luckor och korgar är avtagbara.
FLÄKT + ANTIBAKTERIEFILTER
Fläkten gör att temperaturen fördelas jämnt inuti
kylen och att matvarorna följaktligen förvaras
bättre.
Anmärkning: Blockera inte luftintagen med
matvaror.
Om apparaten har en fläkt kan den vara utrustad
med ett antibakteriefilter.
Ta ut filtret från asken som
ligger i frukt- och
grönsakslådan och sätt in det
i fläktlocket som på bilden.
Anvisningar om hur filtret ska
bytas ut medföljer filtret.
KYLDEL MED AUTOMATISK
AVFROSTNING
Avfrostningen av kyldelen sker automatiskt.
Avfrostningsvattnet leds till ett dräneringshål och
samlas sedan upp i en behållare där det förångas.
11
FRYSDEL MED AUTOMATISK
AVFROSTNING
I frysar med No Frost-funktion cirkulerar kalluft i
förvaringsutrymmena för att förhindra isbildning
och behöver således inte avfrostas.
Infrysta matvaror fastnar inte vid väggarna, etiketter
förblir läsbara och förvaringsutrymmen hålls rena.
TILLBEHÖR
ÄGGFACK
OSTLÅDA
FLASKSTÄLL
MELLANLÄGG FÖR FLASKOR
FRYSLÅDSAVDELARE
KYLLÅDSAVDELARE
ISKUBSUTRYMME
KYLKLAMPAR/
ISKUBSLÅDOR
12
SV
HUR MAN ANVÄNDER
APPARATEN
FÖRSTA ANVÄNDNING
SÄTTA PÅ APPARATEN
När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts
kylskåpet automatiskt i funktion.
Vänta minst 4–6 timmar innan du lägger in
matvaror efter att kylskåpet slagits på.
TEMPERATURINSTÄLLNING
Apparaten är vanligtvis fabriksinställd för funktion
med rekommenderad medeltemperatur.
Mer information om temperaturinställning finns i
Daglig Informationsbok.
När apparaten ansluts till eluttaget tänds displayen
och alla ikoner visas i cirka 1 sekund. Kyldelens
fabriksinställningar tänds.
Anmärkning: Temperaturinställningarna som visas
motsvarar den
genomsnittliga temperaturen i hela
kylskåpet.
INSTALLATION
INSTALLERA APPARATEN
För att säkerställa bra ventilation måste man lämna
tillräckligt med utrymme omkring produkten, både
ovanför och på sidorna.
Avståndet mellan produktens baksida och väggen
bakom produkten ska vara minst 50 mm.
Om avståndet är mindre kommer produkten
att förbruka mer energi.
INSTALLERA AVSTÅNDSDONEN
Montera avståndsdonen på kondensorns ovansida
och undersida (som på ritningen) på baksidan av
produkten.
50mm
50mm
13
DAGLIG ANVÄNDNING
ÖKA FÖRVARINGSUTRYMMET I FRYSEN
• Ta ut korgarna för att få plats med stora
matvaror.
• Placera matvarorna direkt på frysens hyllor.
• Ta bort extra valfria tillbehör.
• Blockera inte luftutloppet (finns på apparatens
bakre vägg och på botten)med matvaror.
• Alla hyllor och korgar är avtagbara.
• Apparatens invändiga temperatur kan variera
beroende på rumstemperaturen, hur ofta dörren
öppnas och på apparatens placering.
Temperaturinställningen bör beakta dessa
faktorer.
• Apparatens tillbehör får inte diskas i diskmaskin
om inte annat anges.
FUNKTIONER
On/Standby
Använd den här funktionen för att slå
på kylskåpet eller sätta det i standby.
Aktivera standby-läget genom att
hålla knappen On/Standby intryckt
i 3 sekunder.
Alla temperaturindikatorer släcks.
När apparaten är i standby är lampan
inuti kyldelen släckt.
Tänk på att detta inte medför att
apparaten är bortkopplad från elnätet.
För att sätta på apparaten igen, tryck
på knappen On/Standby.
6TH SENSE FRESH
CONTROL
Med den här funktionen kan man
snabbt uppnå optimal
förvaringstemperatur och
luftfuktighet inuti kylskåpet.
6Th Sense Kylkontroll har automatisk
funktion.
SNABBKYLNING
Denna funktion rekommenderas när
stora mängder matvaror läggs i
kylskåpet och i frysen.
Snabbkylningsfunktionen används för
att öka kylskåpets och frysens
kylkapacitet.
Anmärkning: Snabbkylningsfunktionen
bör också sättas på innan färska
matvaror läggs in för infrysning i
frysdelen för att förbättra
infrysningskapaciteten.
14
SV
DÖRRLARM
ISKUBER
Larmikonen tänds med blinkning och
ljudsignalen avges. Larmet aktiveras
när dörren har stått öppen längre än 2
minuter.
TILLVERKNING AV ISKUBER
Lägg in den tomma iskubslådan i
frysen 24 timmar före användning så
att de kyls ned. För bästa användning
av iskubslådorna rekommenderar vi
att alltid förvara dem i frysen och att
hålla temperaturinställningen på -18°C
eller lägre.
Ta bort iskubslådorna genom att dra
dem mot dig.
Ta av locket och fyll iskubslådan med
dricksvatten (maxnivå = 2/3 av
iskubslådans totala volym).
Stäng dörren för att avaktivera
dörrlarmet eller tryck en gång på
larmstoppsknappen för att stänga av
ljudsignalen.
Sätt tillbaka locket på iskubslådan och
sätt in den igen i de avsedda skårorna
på den översta fryslådan.
Se till att inte spilla vatten.
Vänta minst 30 minuter tills iskuberna
är färdiga (denna tid kan vara lite
längre om iskubslådorna används
direkt efter första användning).
TA UT ISKUBERNA
När isen är klar, öppna locket och ta
ut iskuberna.
15
ANVÄNDNING AV
ISKUBSLÅDOR SOM
KYLKLAMPAR
16
Iskubslådorna kan även användas som
kylklampar för att bevara maten fryst
vid strömavbrott. Placera dem ovanpå
maten som förvaras i frysens översta
låda för bästa effekt. I så fall kan
iskubslådorna fortfarande användas
för att göra iskuber, fast det kommer
att ta längre tid innan de är klara.
SV
TIPS FÖR LIVSMEDELSFÖRVARING
KYLDEL
Kylskåpet passar utmärkt för förvaring av färska och
konserverade livsmedel, färdigmat, mejeriprodukter,
frukt, grönsaker och drycker.
VENTILATION
När luften cirkulerar i kyldelen bildas zoner med
olika temperaturer. Temperaturen är kallast ovanför
frukt- och grönsakslådan och vid den bakre
panelen. Den är varmast i den övre främre delen av
kylskåpet.
Otillräcklig ventilation resulterar i ökad
energiförbrukning och minskad kyleffekt.
Täck inte för luftöppningar med mat eller andra
saker de behövs för bästa luftcirkulation och
förvaring av matvarorna.
FÖRVARING AV FÄRSKA MATVAROR OCH DRYCKER
› Använd behållare av återvinningsbar plast, metall,
aluminium eller glas och plastfolie för att slå in
maten.
› Förvara vätskor och mat som kan avge eller dra åt
sig lukt eller smak i stängda behållare eller täck över
dem.
› Livsmedel som avger en stor mängd etylengas
och de som är känsliga för denna gas, såsom frukt,
grönsaker och sallad, ska alltid separeras eller slås in
för att inte minska förvaringstiden. Till exempel ska
inte tomater förvaras tillsammans med kiwi eller kål.
› Förvara inte matvaror tätt intill varandra för att
tillåta att luften cirkulerar fritt.
› Använd flaskhållaren för att undvika att flaskorna
välter.
› Om du bara har en liten mängd matvaror att
förvara i kylskåpet rekommenderar vi att använda
hyllorna ovanför frukt- och grönsakslådan eftersom
det är den svalaste delen av kylskåpet.
› Se noga till så matvarorna inte täcker över
luftöppningarna.
Var färska livsmedel och drycker ska
förvaras
› På kylskåpshyllorna: färdigmat, exotisk frukt, ost,
delikatesser.
› I frukt- och grönsakslådan: frukt, sallad,
grönsaker
› I det svalaste området (ovanför frukt- och
grönsakslådan): kött, fisk, kallskuret, tårtor
› I dörren: smör, sylt, såser, inlagda grönsaker,
burkar, flaskor, dryck i kartong, ägg.
17
Förklaring
TEMPERERAD ZON
Rekommenderas för förvaring av
exotiska frukter, burkar, drycker,
ägg, såser, inlagda grönsaker,
smör, sylt.
KALL ZON Rekommenderas för
förvaring av ost, mjölk,
dagsfärska matvaror, delikatesser,
yoghurt.
EXTRA KALL ZON
Rekommenderas för förvaring av
kallskuret, efterrätter.
FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA
FRYSDELSLÅDA
(EXTRA KALL ZON)
Rekommenderas för att frysa
färsk/lagad mat.
FRYSLÅDOR
ANMÄRKNING
Den grå färgen i bildförklaringen
överensstämmer inte med färgen
på lådorna
18
SV
FRYSDEL
Frysen passar utmärkt för förvaring av fryst mat,
göra iskuber och för att frysa in färska matvaror.
Mängden färsk mat som kan frysas in under en
Tips för infrysning och förvaring av
färska livsmedel
› Vi rekommenderar att märka och datera all fryst
mat. Märkningen hjälper dig att ta reda på
förpackningens innehåll och matens sista
förbrukningsdag. Frys inte in upptinad mat igen.
› Före infrysning, slå in och förslut färska livsmedel i
aluminiumfolie, plastfolie, plastförpackningar,
plastburkar med lock eller frysbehållare, förutsatt
att dessa är lämpliga för infrysning av livsmedel.
› För bästa infrysningsresultat ska matvarorna vara
färska, mogna och av hög kvalitet.
› Färska grönsaker och färsk frukt bör frysas in direkt
24-timmarsperiod anges på typskylten (…kg/24h).
Om du bara har en liten mängd mat att förvara i
frysen rekommenderar vi att använda det kallaste
området i din frys, vilket är mittområdet.
efter att de har plockats för att behålla samma
näringsvärde, konsistens, färg och smak. Vissa typer
av kött, särskilt vilt, bör hängas före infrysning.
› Låt alltid varm mat svalna innan du lägger in den i
frysen.
› Konsumera livsmedel som tinat helt eller delvis
omedelbart.
Frys inte in upptinade livsmedel på nytt såvida de
inte först har tillagats. När upptinade livsmedel har
tillagats kan de frysas in på nytt.
› Frys inte flaskor som innehåller vätskor.
› Använd snabbkylningsfunktionen för att påskynda
infrysningen (se Daglig informationsbok).
FRYST MAT: tips när du handlar
Att tänka på när du köper fryst mat:
› Lägg in fryst mat i frysen så fort du kommer hem.
› Försäkra dig om att förpackningen är intakt (fryst
mat i skadad förpackning kan vara förstörd). Om
förpackningen är skrovlig eller har fuktfläckar har
livsmedlet inte förvarats på optimalt sätt och det
finns risk att det har börjat tina.
› Helt eller delvis tinad mat får inte frysas in igen
utan måste förtäras inom 24 timmar.
› Planera din runda i livsmedelsaffären så att du går
till frysdisken det sista du gör och använd fryspåsar
för hemtransporten.
› Se till så att temperaturvariationerna i matvarorna
blir så små som möjligt. Respektera den
datummärkning som anges på förpackningen.
› Följ alltid förvaringsinstruktionerna på
förpackningen.
19
FÖRVARINGSTID FÖR FRYST MAT
Kött
Nöt
MÅNADER Grytor
8 - 12
Kött, fågel
Fläsk, kalv
6-9
Mejeriprodukter
Lamm
6-8
Smör
Kanin
4-6
Färs/inälvsmat
Korv
MÅNADER Frukt
2-3
Äpplen
MÅNADER
12
Aprikoser
8
6
Björnbär
8 - 12
Ost
3
Svarta/röda vinbär
8 - 12
2-3
Grädde
1-2
Körsbär
10
1-2
Glass
2-3
Persikor
10
Ägg
8
Päron
8 - 12
Plommon
10
Kyckling
Kyckling
5-7
Soppor och såser
Kalkon
6
Soppa
2-3
Hallon
8 - 12
Krås
2-3
Köttsås
2-3
Jordgubbar
10
Pastej
1
Rabarber
10
1-2
Ratatouille
8
Fruktjuicer (apelsin,
citron, grapefrukt)
4-6
1-2
Bakverk och bröd
1-2
BRÖD
Kakor (enkel)
1-2
4
Sparris
Basilika
8 - 10
6-8
Fisk
Bakverk (tårta)
2-3
Bönor
12
"Fet" (lax, sill, makrill) 2 - 3
Crêpes
1-2
Kronärtskocka
8 - 10
“Mager” (torsk,
tunga)
Deg
2-3
Broccoli
8 - 10
Quiche
1-2
Brysselkål
8 - 10
Pizza
1-2
Blomkål
8 - 10
Morötter
10 - 12
Selleri
6-8
Svamp
8
Persilja
6-8
Paprika
10 - 12
Ärtor
12
Rosenbönor
12
Spenat
12
Tomater
8 - 10
Squash
8 - 10
Kräftdjur
Blötdjur, krabba,
hummer
Krabba, hummer
Skaldjur
Ostron utan skal
20
3-4
grönsaker
SV
OM APPARATEN INTE ANVÄNDS
FRÅNVARO/SEMESTER
Vid längre tids frånvaro bör du tömma apparaten
och koppla bort den från elnätet för att spara
energi.
VID FLYTT
1. Ta ut alla invändiga delar.
2. Förpacka dem väl och fäst ihop dem med tejp
så att de inte slår emot varandra eller förloras under
transporten.
3. Skruva på de justerbara fötterna så att de inte
vidrör stödytan.
4. Stäng dörren och använd tejp för att fixera den.
Använd också tejp för att fästa nätkabeln vid
apparaten.
STRÖMAVBROTT
Vid strömavbrott, kontakta elleverantören på din
hemort och fråga hur länge strömavbrottet
förväntas pågå.
Vid strömavbrott som varar upp till 24 timmar.
Kontrollera att dörren är helt stängd. Detta håller
matvarorna kalla så länge som möjligt.
Anmärkning: Tänk på att apparaten håller sig kall
längre om den är helt fylld än om den bara är delvis
fylld.
Vid strömavbrott som varar längre än 24 timmar.
Töm frysdelen och placera maten i en bärbar
frysbox. Om du inte har någon frysbox och inte
heller några kylklampar ska du konsumera den mat
som lättast blir förstörd.
Om du ser väl synliga iskristaller i matvarorna efter
strömavbrottet kan de frysas om, även om det finns
risk att matens lukt och smak har ändrats.
Töm iskubslådan.
Om matvarorna är i dåligt skick är det bäst att
slänga dem.
21
RENGÖRING OCH
UNDERHÅLL
varning
Dra alltid ut stickkontakten från eluttaget eller
koppla bort apparaten från elnätet på annat sätt
innan någon typ av rengöring och underhåll utförs.
Använd aldrig slipande rengöringsprodukter. Rengör
aldrig kylskåpets delar med lättantändliga vätskor.
› Rengör apparaten regelbundet med en trasa,
ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel som
är avsett för invändig rengöring av kylskåp.
› Rengör utsidan av apparaten och dörrlisten med
en fuktig trasa och torka av med en mjuk trasa.
› Rengör regelbundet kondensorn på baksidan av
apparaten med en dammsugare.
22
varning
Använd inte ångtvätt.
Knapparna och kontrollpanelens display får inte
rengöras med alkohol eller liknande ämnen utan
med en torr trasa.
VIKTIGT:
› Knapparna och kontrollpanelens display får inte
rengöras med alkohol eller liknande ämnen utan
med en torr trasa.
› Kylsystemets rör är placerade i närheten av skålen
för avfrostningsvattnet och kan bli mycket heta.
Rengör dem regelbundet med en dammsugare.
SV
FELSÖKNING &
KUNDSERVICE
INNAN DU KONTAKTAR
SERVICEORGANISATIONEN...
Problem är oftast lätta att åtgärda och ibland du kan
lösa problemet själv utan några som helst verktyg.
FUNKTIONSLJUD
Det är normalt att apparaten avger ljud eftersom
flera fläktar och motorer används för att reglera
funktioner som slås på och av automatiskt.
Vissa av funktionsljuden kan dämpas
genom att:
› Sätta apparaten i våg och placera den på en plan
yta.
› Se till att de invändiga komponenterna är
placerade på rätt sätt.
› Undvika att apparaten kommer i direktkontakt
med möbler.
› Se till att flaskor och behållare inte kommer i
kontakt med varandra.
Vissa av funktionsljuden som hörs
ändå
Ett väsande ljud när du sätter på
apparaten första gången eller
efter ett långt uppehåll.
Ett gurglande ljud när kylvätska
rinner in i ledningarna.
Ett BRRR-ljud kommer från
kompressorn när den är igång.
Ett surrande ljud när
vattenventilen eller fläkten börjar
arbeta.
Ett knakande ljud när
kompressorn slås på.
Ett KLICK-ljud från termostaten
som bestämmer när kompressorn
ska starta.
23
FELSÖKNING
Problem
Möjliga orsaker
Åtgärder
Apparaten fungerar inte
Apparaten kan ha problem
med strömförsörjningen.
› Kontrollera om nätkabeln är
ansluten till ett eluttag med
korrekt spänning.
› Kontrollera
skyddsanordningarna och
säkringarna i elsystemet i ditt
hem.
Det finns vatten i
avfrostningsskålen
Detta är helt normalt vid varmt
och fuktigt väder. Även om
skålen är fylld till hälften tyder
det på normal funktion.
› Kontrollera att apparaten står
i våg så att vattnet inte rinner
ur skålen.
Kylskåpslisterna där
dörrens tätningslister
sitter känns varma vid
beröring
Detta är inte ett fel.
Detta är normalt vid varmt
väder när kompressorn är
igång.
Lampan fungerar inte
Lampan kan behöva bytas ut.
Apparaten kan vara i läget On/
Standby.
Motorn verkar arbeta
för mycket
24
Hur länge motorn är igång
beror på olika omständigheter:
hur ofta dörren öppnas,
mängden mat,
rumstemperatur,
temperaturreglagens
inställningar.
› Kontrollera att
skyddsanordningarna och
säkringarna i elsystemet i ditt
hem fungerar som de ska.
› Kontrollera om nätkabeln är
ansluten till ett eluttag med
korrekt spänning.
› Om lysdioderna är trasiga ska
du kontakta service för att
byta mot lampor av samma
typ. Lamporna är endast
tillgängliga via vår kundservice
eller hos auktoriserade
återförsäljare.
› Kontrollera att apparatens
reglage är korrekt inställda.
› Kontrollera om en stor
mängd matvaror har placeras i
apparaten.
› Kontrollera att dörren inte
öppnas för ofta.
› Kontrollera att dörren stängs
ordentligt.
SV
Apparatens temperatur
är för hög
Det kan finnas olika orsaker (se
”Åtgärder”)
› Kontrollera att kondensorn
(på baksidan av apparaten)
inte är täckt med damm eller
ludd.
› Kontrollera att dörren är
korrekt stängd.
› Kontrollera att
dörrtätningarna är korrekt
monterade.
› Under varma dagar eller vid
hög rumstemperatur är det
normalt att motorn är igång
längre.
› Om apparatens dörr har
lämnats öppen under en
längre tid eller om en stor
mängd mat har placerats i den
kommer motorn vara igång
längre för att kyla apparaten
invändigt.
Dörrarna stängs eller
öppnas inte på rätt sätt.
Det kan finnas olika orsaker (se
”Åtgärder”)
› Kontrollera att inga
matförpackningar blockerar
dörren.
› Kontrollera att de invändiga
delarna eller den automatiska
ismaskinen sitter korrekt.
› Kontrollera att dörrlisterna
inte är smutsiga eller klibbiga.
› Kontrollera att apparaten står
i våg.
25
KUNDSERVICE
INNAN DU RINGER
KUNDSERVICE
1.
Försök att lösa problemet på egen hand enligt
anvisningarna i FELSÖKNING.
2.
Stäng av apparaten och slå på den igen för att
se om felet kvarstår.
OM PROBLEMET KVARSTÅR EFTER DESSA
KONTROLLER SKA DU KONTAKTA NÄRMASTE
KUNDTJÄNST
För att få assistans, ring numret som anges i
garantihäftet eller följ instruktionerna på webbsidan
www.whirlpool.eu
Lämna alltid följande uppgifter:
• En kort beskrivning av felet
• Typ av apparat och exakt modell
• Servicenumret (numret efter ordet Service på
märkskylten). Servicenumret finns även i
garantihäftet
• Din fullständiga adress
• Ditt telefonnummer
Vänd dig alltid till en auktoriserad serviceverkstad
om det blir nödvändigt med reparation (som
garanti för att originalreservdelar används och att
reparationen utförs på korrekt sätt).
Tillverkare:
Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy
26
SV
7
SERVICE
27
1.
4x
C
B
A
1x
1x
D
1x
min.
50 mm
2.
28
3.
4.
SV
5.
6.
A
29
7.
9.
30
8.
10.
SV
11.
31
12.
13.
14.
15.
A
32
16.
17.
SV
B
18.
19.
A
A
B
33
SV
400010811417
Whirlpool® är ett registrerat varumärke som tillhör Whirlpool, USA.
001
n
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising