Whirlpool | BSNF 8421 OX | Use and care guide | Whirlpool BSNF 8421 OX Упътване за употреба

Whirlpool BSNF 8421 OX Упътване за употреба
Здраве и безопасност, употреба и поддръжка и
Ръководство за монтаж
www.whirlpool.eu/register
БЪЛГАРСКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
стр. .3
BG
БЪЛГАРСКИ
ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ, УПОТРЕБА
И ПОДДРЪЖКА и РЪКОВОДСТВО ЗА
МОНТАЖ
БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL.
За да получавате по-пълноценно обслужване,
моля регистрирайте Вашия уред на www.whirlpool.com
Индекс
Ръководство относно здравето и безопасността при работа
ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ръководство за употреба и поддръжка
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
УРЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ВРАТИЧКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ОСВЕТЛЕНИЕ НА ХЛАДИЛНИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
РАФТОВЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ВЕНТИЛАТОР + АНТИБАКТЕРИАЛЕН ФИЛТЪР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
NO-FROST ОТДЕЛЕНИЕ НА ХЛАДИЛНИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
NO-FROST ОТДЕЛЕНИЕ НА ФРИЗЕРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА/ФУНКЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
СЪВЕТИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ПРОДУКТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ПРЕПОРЪКА В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ И СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ. .
23
ШУМОВЕ ПРИ РАБОТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Ръководство за монтаж. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3
Ръководство относно здравето и безопасността при работа
ПРЕПОРЪКИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА
ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ И
ТАЗИ НА ДРУГИТЕ ХОРА Е
МНОГО ВАЖНА.
В това ръководство за употреба
на уреда е представена важна
информация за безопасността,
която трябва да се прочете и да
се съблюдава винаги.
Това е символът, който предупреждава за застрашаване на
безопасността.
Този символ Ви предупреждава
за потенциални опасности,
които могат да причинят смърт
или да наранят Вас и трети лица.
Всички съобщения, отнасящи се
до безопасността, ще бъдат
предхождани от предупредителния символ или от някоя от
думите ОПАСНОСТ или ВНИМАНИЕ. Тези думи означават:
ОПАСНОСТ
Показва опасна ситуация, която
ако не бъде избегната, ще
доведе до сериозни наранявания.
ВНИМАНИЕ
Показва опасна ситуация, която
ако не бъде избегната, може да
причини сериозни наранявания.
4
Всички предупреждения дават
конкретни подробности за
съществуваща потенциална
опасност и посочват как да се
намалят рисковете от нараняване, нанасяне на щети или токов
удар, произтичащи от неправилна употреба на уреда. Спазвайте
внимателно следните инструкции.
Неспазването на тези инструкции може да доведе до рискове.
Производителят не носи никаква отговорност за щети, възникнали поради неспазване на
указанията в това ръководство.
Производителят не носи никаква отговорност за щети на
имущество или нараняване на
лица или домашни животни
поради неспазване на указанията, дадени по-горе.
Запазете тези инструкции за
бъдещи справки.
Не съхранявайте избухливи
вещества като кутии с аерозоли
и не поставяйте, нито използвайте бензин или други запалими материали във или в близост
до уреда.
Когато изхвърляте уреда, го
направете неизползваем, като
отрежете захранващия кабел и
отстраните вратите и рафтовете
(ако има), така че децата да не
могат лесно да се качват вътре и
да остават затворени.
Този уред не съдържа хлорофлуоровъглероди (CFC). Хладилната система съдържа R600a
(HC).
Устройства с изобутан (R600a):
изобутанът е природен газ без
въздействие върху околната
среда, но е запалим. Поради
това се уверявайте, че тръбите
на хладилната система не са
повредени. Обръщайте специално внимание в случай на
повредени тръби, изпразващи
хладилната система.
C-пентан се използва като
газообразуващ агент в изолационната пяна и е запалим газ.
ВНИМАНИЕ
Внимавайте да не повредите
тръбите на хладилната система
на уреда.
ВНИМАНИЕ
Не използвайте механични,
електрически или химически
средства, различни от препоръчваните от производителя, за
ускоряване на процеса на
обезскрежаване.
ВНИМАНИЕ
Не използвайте или поставяйте
електрически устройства в
отделенията на уреда, ако те не
са от вида, изрично одобрен от
производителя.
ВНИМАНИЕ
Устройствата за лед и/или
диспенсърите за вода, които не
са директно свързани към
водоснабдителната мрежа,
трябва да се пълнят само с
питейна вода.
ВНИМАНИЕ
Осигурете пред вентилационните отвори в нишата на уреда
или в структурата за вграждане
да няма препятствия за въздушния поток.
ВНИМАНИЕ
Автоматичните ледогенератори
и/или диспенсърите за вода
трябва да бъдат свързани към
водоснабдителна мрежа, която
подава само питейна вода с
налягане между 0,17 и 0,81 MPa
(1,7 и 8,1 bar).
За да се гарантира подходяща
вентилация, оставете пространство от двете страни и над
уреда.
Разстоянието между задната
част на уреда и стената зад него
трябва да е поне 50 mm.
Намаляването на това пространство ще увеличи консумацията на енергия на продукта.
Този уред е предназначен за
употреба в домашни условия и
подобни приложения, като: кухни за служители в магазини,
офиси и други работни среди;
– къщи от селски тип и от клиенти в хотели, мотели и други
места за настаняване;
- среди от типа къщи за гости с
легло и закуска;
- кетъринг и подобни нетърговски приложения.
Крушката, използвана в уреда, е
специално проектирана за
домашни уреди и не е подходяща за осветяване на помещения
в дома (Регламент на ЕО
244/2009).
МОНТИРАНЕ
Включете уреда само след като
е приключил процесът по
монтиране.
Монтирането и ремонтът
трябва да се извършва от специализиран техник, в съответствие с инструкциите на производителя и при спазване на
действащите местни норми за
УПОТРЕБА ПО ПРЕДНАЗНАЧЕ- безопасност. Не поправяйте и
не подменяйте части от уреда,
НИЕ НА УРЕДА
ако това не е изрично посочено
Този уред е предназначен само в ръководството на потребитеза домашна употреба. Използва- ля.
нето му с търговска цел е забраИзползвайте предпазни ръкавинено.
Производителят не носи никак- ци за извършване на всички
операции по разопаковането и
ва отговорност за неправилна
монтирането.
употреба или неправилна
настройка на органите за упраУредът трябва да бъде изклювление.
чен от електрическата мрежа
преди извършване на каквито и
Уредът не е предназначен за
да е работи по монтирането.
употреба чрез външен таймер
След разопаковане на уреда се
или отделна отдалечена систеуверете, че не е бил повреден
ма за управление.
при транспортирането. В случай
Не използвайте уреда на откри- на проблеми, свържете се с
дистрибутора или най-близкия
то.
отдел за следпродажбено
обслужване.
BG
По време на монтирането се
уверете, че уредът не поврежда
захранващия кабел.
Боравенето и монтирането на
уреда трябва да се извършва от
две или повече лица.
При монтирането се уверете, че
и четирите крачета се опират
плътно на пода, при необходимост ги нагласете, и след това
проверете дали уредът е нивелиран безупречно (използвайте
нивелир).
Изчакайте поне два часа, преди
да включите уреда, за да се
гарантира, че хладилната система е напълно функционална.
Уверете се, че уредът не е в
близост до топлинен източник.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО
Уверете се, че напрежението,
посочено на табелката с номиналните данни, съответства на
това във вашия дом.
Диапазонът на захранването е
посочен на табелката с данни.
Заземяването на уреда е задължително по закон.
За да отговаря монтирането на
действащата нормативна уредба за безопасността, трябва да
се постави прекъсвач за всички
полюси с минимално разстояние 3 mm.
Ако захранващият кабел е
повреден, заменете го с еднакъв такъв. Захранващият кабел
трябва да бъде сменен само от
квалифициран електротехник и
в съответствие с указанията на
5
производителя и действащите
наредби за безопасност. Свържете се с оторизиран сервизен
център.
След приключване на монтирането електрическите компоненти вече не трябва да са достъпни за потребителя.
Захранващият кабел трябва да
бъде достатъчно дълъг, за да
позволи свързване на уреда
към контакта на електрозахранването, след като уредът се
постави в неговата ниша.
Не използвайте удължители.
Не дърпайте захранващия
кабел.
Не използвайте разклонители,
ако уредът е снабден с щепсел.
В случай че щепселът на уреда
не съвпада с контакта във
Вашия дом, свържете се с
квалифициран електротехник.
Избягвайте да докосвате уреда
с мокра част на тялото и не го
използвайте, когато сте с боси
крака.
Не използвайте този уред, ако
захранващият му кабел или
щепсел е повреден, ако не
работи правилно или ако е бил
повреден или е падал. Не
потапяйте захранващия кабел
или щепсел във вода. Пазете
кабела далеч от горещи повърхности.
табелката с номиналните данни.
Уредът може да не функционира правилно, ако бъде оставен
за продължителен период при
температура, извън указания
диапазон.
Климатичен клас при работна
темп. (°C)
SN От 10 до 32
N От 16 до 32
ST От 16 до 38
T От 16 до 43
Само за Република Ирландия
Информацията, дадена за
Великобритания, в повечето
случаи е приложима, но се
използва и трети тип щепсел и
СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕ- контакт, 2-щифтов, със страничСКАТА МРЕЖА САМО ЗА ВЕ- но заземяване.
ЛИКОБРИТАНИЯ И ИРЛАНДИЯ
Контакт/щепсел (валидно за
Смяна на предпазителя.
двете държави)
Ако мрежовият проводник на
Ако поставеният щепсел не е
този уред е снабден с щепсел с
подходящ за Вашия контакт, се
предпазител BS 1 363A 13 ампе- свържете с отдела за следпрора, за да смените предпазителя дажбено обслужване за допълпри този тип щепсел, използвай- нителни инструкции. Не се
те одобрен предпазител A.S.T.A. опитвайте да сменяте щепсела
за тип BS 1362 и процедирайте
сами. Тази процедура трябва да
както следва:
се извърши от квалифициран
електротехник, в съответствие с
инструкциите на производителя и последните разпоредби за
безопасност.
1. Свалете капачката на предпазителя (A) и предпазителя (B).
2. Поставете предпазителя 13A в
капака на предпазителя.
3. Монтирайте отново предпаКогато използвате автоматичен зителя и капака в щепсела.
Важно:
прекъсвач с дефектнотокова
защита (RCCB), използвайте само Капачката на предпазителя
.
трябва да бъде поставена
модел, отбелязан с
отново, когато се сменя предпаУредът е предназначен за
зителя и, ако е загубена капачупотреба на места, където
ката на предпазителя, щепселът
температурата е в следните
не трябва да се използва, докато
диапазони в съответствие с
не се постави правилната
климатичния клас, посочен на
заменена част.
6
Правилната замяна се определя
от цвета на вложката или от
цвета щампован с думи в основата на щепсела.
Капаци за предпазители може
да намерите в местния магазин
за електрочасти.
ПРАВИЛНА УПОТРЕБА
Използвайте отделението на
хладилника само за съхраняване на храни и отделението на
фризера само за съхраняване
на замразени храни, замразяване на пресни храни и правене
на ледени кубчета.
Избягвайте съхраняването на
необвити храни в пряк контакт
с вътрешните повърхности на
хладилника или фризера.
Уредите може да разполагат със
специални отделения за съхраняване на храни.
Ако не е указано друго в съответната брошура за продукта, те
могат да се отстраняват със
запазване на еквивалентните
характеристики.
Не поглъщайте съдържанието
(нетоксично) на опаковките за
лед (при някои модели).
има такъв) с храни.
След поставянето на храни
проверете дали вратичката на
отделенията се затваря правилно, особено тази на фризера.
Не консумирайте ледени кубчета или ледени близалки веднага
след изваждането им от фризера, тъй като това може да
предизвика студени изгаряния.
Уплътнителят с повреда трябва
да се подмени възможно
най-скоро.
За продукти, проектирани за
използване на въздушен филтър, намиращ се под достъпен
капак на вентилатора, филтърът
винаги трябва да е поставен,
когато хладилникът работи.
Не съхранявайте стъклени
контейнери, съдържащи течности, в отделението на фризера,
тъй като те могат да се счупят.
Много малки (0 – 3 год.) и малки
деца (3 – 8 год.) трябва да се
държат далеч, освен ако не са
под постоянно наблюдение.
Не закривайте вентилатора (ако
БЕЗОПАСНОСТ ЗА ДЕЦАТА
Този уред може да се използва
от деца на и над 8 години, както
и от лица с ограничени физически, сетивни или умствени
възможности или с недостатъчен опит и познания, ако са под
надзор или са им дадени ин-
BG
струкции за употребата по
безопасен начин и разбират
възможните опасности. Децата
не трябва да си играят с уреда.
Почистването и поддръжката от
потребителя не трябва да се
извършва от деца без надзор.
Съхранявайте опаковъчните
материали (полиетиленови
пликове, полистирол и др.)
далеч от обсега на деца.
ПОЧИСТВАНЕ
И ПОДДРЪЖКА
Уредът трябва да бъде изключен от електрическата мрежа
преди извършване на каквито и
да е работи по почистването
или поддръжката.
Никога не използвайте уреди за
почистване с пара
ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА
ОПАКОВЪЧНИТЕ
МАТЕРИАЛИ
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ
ОТ УПОТРЕБА ДОМАКИНСКИ
УРЕДИ
Кашонът на опаковката може да
се рециклира напълно, както се
потвърждава от символа за
рециклиране:
Този уред е произведен с
материали, годни за
рециклиране или за повторно
използване. При изхвърлянето
му спазвайте местните
разпоредби за изхвърляне на
отпадъци.
Различните части от опаковката
трябва да бъдат изхвърлени
отговорно и в съответствие с
наредбите на местните органи
за изхвърляне на отпадъци.
За допълнително информация
относно третирането,
оползотворяването и
рециклирането на домакински
електроуреди се обърнете към
компетентните местни органи,
службата за битови отпадъци
или магазина, откъдето сте
закупили уреда.
Този уред е маркиран в
съответствие с Европейската
директива 2012/19/ЕО относно
отпадъци от електрическо и
електронно оборудване (WEEE).
Като се погрижите това изделие
да бъде изхвърлено по
правилен начин, Вие ще
допринесете за
предотвратяване на възможни
негативни последствия за
околната среда и здравето на
хората, които в противен случай
биха могли да бъдат причинени
от неуместно обработване на
отпадъците на това изделие.
7
Този символ върху уреда
или придружаващата го
документация показва, че
този уред не трябва да се
третира като битов отпадък, а
да бъде предаден в съответния
събирателен пункт,
предназначен за рециклиране
на електрическа и електронна
апаратура.
СЪВЕТИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
Инсталирайте уреда в сухо,
добре вентилирано помещение,
далеч от топлинни източници
(напр. радиатор, готварска
печка и т.н.) и на място, което не
е изложено на пряка слънчева
светлина. Ако е необходимо,
използвайте изолационна
пластина.
За да се гарантира правилната
вентилация, следвайте
инструкциите за монтиране.
Недостатъчната вентилация в
задната част на уреда увеличава
консумацията на енергия и
намалява ефективността на
охлаждането.
Вътрешните температури на
уреда могат да се повлияят от
температурата на околната
среда, честотата на отваряне на
вратичката, а също така и от
местоположението на уреда.
При настройването на
температурата трябва да се
имат предвид тези фактори.
Намалете до минимум
отварянето на вратичката.
Когато размразявате замразени
храни, ги поставете в
хладилника. Ниската
температура на замразените
продукти охлажда храните в
хладилника.
Оставете топлите храни и
напитки да се охладят, преди да
ги поставите в уреда.
Позиционирането на рафтовете
в хладилника не оказва влияние
върху ефективното използване
на енергия. Храните трябва да
се поставят на рафтовете по
такъв начин, че да се гарантира
правилна циркулация на въздух
(храните не трябва да се
допират една в друга и трябва
да се оставя разстояние между
храните и задната стена).
Можете да увеличите
капацитета за съхранение на
замразени храни, като
отстраните кошниците, и ако е
наличен, рафта Stop Frost
(спиране образуването на
скреж), запазвайки
еквивалентна консумация на
енергия.
Продуктите от високоенергиен
клас са снабдени с
високоефективни мотори,
които поддържат
функционирането за по-дълго,
но са с ниска консумация на
енергия. Не се притеснявайте,
ако моторът продължава да
работи за продължителни
периоди.
ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Този уред е проектиран за
съхраняване на храни и е
произведен в съответствие с
Регламент на Комисията (ЕО)
№ 1935/2004.
8
Този уред е проектиран,
произведен и предлаган на
пазара в съответствие с:
› целите относно
безопасността на Директива
„Ниско напрежение“ 2006/95/
ЕО (която заменя 73/23/ЕИО и
следващите изменения);
› изискванията относно
защитата на Директива „EMC“
2004/108/ЕО.
Електрическата безопасност
на уреда е гарантирана само,
ако той е правилно свързан
към одобрена заземителна
система.
BG
Ръководство за употреба и поддръжка
ОПИСАНИЕ
НА ПРОДУКТА
УРЕД
2
3
4
5
7
8
9
10
16
17
18
19
11
12
6
13
14
1
15
1. КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
Отделение на хладилника
2. Осветление със светодиоди
3. Вентилатор
4. Капак на вентилатора и място
за антибактериалния филтър
5. Рафтове
6. Област с многопоточна
система за студен въздух
7. Капак на датчика
8. Табелка с основните данни и
търговското наименование
9. Отделение за плодове и
зеленчуци
10. Комплект за реверсиране на
посоката на отваряне на
вратичката
11. Поставка за яйца
12. Кутии на вратичката
13. Разделител за бутилки
14. Рафт за бутилки
15. Уплътнение на вратичката
Отделение на фризера
15. Уплътнения на вратичката
16. Горно чекмедже: найстудената зона
идеално за замразяване на
пресни храни
17. Форма за лед
18. Рафтове
19. Чекмеджета на фризера
9
КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
5
1
2
3
6
7
8
4
9
1. Бутон СПИРАНЕ НА АЛАРМА/
Индикатор АЛАРМА
2. 6th SENSE РЕГУЛАТОР НА
СВЕЖЕСТТА
3. Бутон БЪРЗО ОХЛАЖДАНЕ
4. СВЕТОДИОДИ ЗА
ТЕМПЕРАТУРА НА ХЛАДИЛНИКА
5. Бутон за РЕЖИМ ПАРТИ/
бутон за БЛОКИРАНЕ НА
БУТОНИТЕ
6. Индикатор на АЛАРМАТА ЗА
ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА
ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО
7. Бутон ВКЛ./В ГОТОВНОСТ
8. Индикатор БЛОКИРАНЕ НА
БУТОНИТЕ
9. Бутон ТЕМПЕРАТУРА НА
ХЛАДИЛНИКА
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА
Височина
1885
mm
Широчина
595
mm
Дълбочина
655
mm
НЕТЕН ОБЕМ ФРИЗЕР (Л)
222
Л
НЕТЕН ОБЕМ ХЛАДИЛНИК (Л)
97
Л
СИСТЕМА ЗА ОБЕЗСКРЕЖАВАНЕ
Хладилник
Автоматично
Фризер
Автоматично
АВТОНОМИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ БЕЗ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ (Ч)
17
ч
КАПАЦИТЕТ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ (KG/24 Ч)
4,0
kg/24 ч
КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ (КВЧ/24 Ч) 0,85
Квч/24 ч
НИВО НА ШУМА (DBA)
42
dba
ЕНЕРГИЕН КЛАС
A+
10
BG
ВРАТИЧКА
ОБРЪЩАНЕ НА ВРАТИЧКАТА
Забележка: Посоката на отваряне на вратичката
може да се промени. Тази операция се извършва
от отдела за следпродажбено обслужване и не се
покрива от гаранцията.
Препоръчва се реверсирането на посоката на
отваряне на вратичката да се извършва от двама
души.
Следвайте насоките в Ръководството за
монтаж.
ОСВЕТЛЕНИЕ НА ХЛАДИЛНИКА
Системата за осветление в отделението на
хладилника използва светодиодна лампичка,
позволявайки както по-добро осветление, така и
много ниска консумация на енергия.
Ако системата на светодиодните лампички не
работи, се свържете със сервизното обслужване
за подмяна.
Важно: Когато вратичката на хладилника е
отворена, се включва осветлението на
отделението на хладилника. Ако вратичката се
остави отворена за повече от 10 минути,
осветлението ще се изключи автоматично.
РАФТОВЕ
Всички рафтове, крилца и изваждащи се
кошници са подвижни.
ВЕНТИЛАТОР + АНТИБАКТЕРИАЛЕН ФИЛТЪР
Вентилаторът подобрява разпределението на
температурата в продукта, позволявайки подобро запазване на съхраняваните в него храни.
Забележка: Не закривайте зоната на входния
отвор за въздух с хранителни продукти.
Ако уредът е снабден с вентилатор, той може да
бъде оборудван с антибактериален филтър.
Извадете го от кутията, която се намира в
чекмеджето за плодове и
зеленчуци, и го поставете в
капака на вентилатора – както е
показано на изображението.
Процедурата за подмяна е
приложена в кутията на
филтъра.
NO-FROST ОТДЕЛЕНИЕ НА
ХЛАДИЛНИКА
Обезскрежаването на отделението на
хладилника е напълно автоматизирано.
Водата от обезскрежаването се отвежда
автоматично в изпускателния отвор, скрит зад
многопоточния елемент, и се събира в съд,
откъдето се изпарява.
11
NO-FROST ОТДЕЛЕНИЕ НА
ФРИЗЕРА
Фризерите No Frost предоставят циркулация на
охладен въздух около зоните за съхранение и
предотвратяват образуването на лед, с което
напълно се елиминира
необходимостта от обезскрежаване.
Замразените храни не залепват към стените,
етикетите се запазват четливи и пространството
за съхранение остава чисто и подредено.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПОСТАВКА ЗА ЯЙЦА
12
РАЗДЕЛИТЕЛ ЗА БУТИЛКИ
ФОРМА ЗА ЛЕД
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ
УРЕДА
BG
УПОТРЕБА ЗА ПЪРВИ ПЪТ
КАК ДА ВКЛЮЧИТЕ УРЕДА
След включването на уреда в електрическата
мрежа, той започва да работи автоматично.
След стартиране на уреда, изчакайте поне 4 – 6
часа, преди да поставите храни в него.
НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА
Нормално уредът е фабрично настроен за работа
при препоръчваната умерена температура.
За подробности относно настройването на
температурата – вижте ръководството за
ежедневна справка.
Когато уредът се свърже към захранването,
дисплеят светва и всички икони се появяват на
дисплея за около 1 секунда. Стойностите по
подразбиране (фабрични) на настройките на
хладилното отделение светват.
Забележка: Показваните зададени стойности
съответстват на средната температура в целия
хладилник
МОНТИРАНЕ
МОНТИРАНЕ НА ЕДИН УРЕД
За да се гарантира подходяща вентилация,
оставете пространство от двете страни и над
уреда.
Разстоянието между задната част на уреда и
стената зад него трябва да е поне 50 mm.
Намаляването на това пространство ще увеличи
консумацията на енергия на продукта.
ЗА ДА МОНТИРАТЕ РАЗДЕЛИТЕЛИТЕ
Поставете разделителите в горната и в долната
част на кондензатора (както е показано на
изображението) в задната част на уреда.
50mm
50mm
13
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
КАК ДА УВЕЛИЧИТЕ КАПАЦИТЕТА ЗА
СЪХРАНЯВАНЕ НА ФРИЗЕРА
• Отстранете кошниците, за да могат да се
съхраняват големи продукти.
• Поставете хранителните продукти направо
върху рафтовете на фризера.
• Отстранете допълнителните подвижни
аксесоари.
• Не блокирайте областите на изходите за въздух
(на задната стена и на дъното вътре в продукта) с
хранителни продукти.
• Всички рафтове и изваждащи се кошници са
подвижни.
• Вътрешните температури на уреда могат да се
повлияят от температурата на околната среда,
честотата на отваряне на вратичката, а също така
и от местоположението на уреда. При
настройването на температурата трябва да се
имат предвид тези фактори.
• Освен ако не е указано друго,
принадлежностите на уреда не са подходящи за
измиване в съдомиялна машина.
ФУНКЦИИ
ВКЛ./В ГОТОВНОСТ
ИНТЕЛИГЕНТЕН
ДИСПЛЕЙ
14
Тази функция поставя хладилника в
състояние на вкл./готовност. За да
поставите продукта в режим на
готовност, натиснете и задръжте
бутона „Вкл./В готовност“ за 3
секунди.
Всички индикатори се изключват, с
изключение на подсветката на
иконата „Вкл./В готовност“, която
посочва, че уредът е в режим на
готовност.
Когато уредът е в режим на
готовност,
осветлението в отделението на
хладилника не работи.
Не забравяйте, че тази операция не
изключва уреда от
електрическата мрежа.
За да включите отново уреда,
просто натиснете и задръжте за 3
секунди бутона "Вкл./В готовност".
Тази допълнителна функция може
да се използва за спестяване на
енергия. Следвайте инструкциите в
ръководството за всекидневни
справки, за да активирате/
деактивирате функцията.
След активиране на "Интелигентен
дисплей" дисплеят угасва, с
изключение на индикатора Pro
Fresh. Ако "Интелигентен дисплей" е
активна – за да регулирате
температурата или използвате
други функции, е необходимо да
активирате дисплея с натискане на
произволен бутон.
След около 15 секунди без
извършване на никакво действие
дисплеят отново угасва и само
индикаторът Pro Fresh остава видим.
Когато функцията се деактивира, се
възстановява нормалният дисплей.
Функцията "Интелигентен дисплей"
се изключва автоматично след
прекъсване на
електрозахранването. Не
забравяйте, че тази функция не
изключва уреда от захранването, а
само намалява консумацията на
енергия от външния дисплей.
Забележка: Декларираната
консумация на енергия на уреда се
отнася за работа с активирана
функция "Интелигентен дисплей".
BG
PRO FRESH
Тази функция работи автоматично
за гарантиране на оптималните
условия за запазване на
съхраняваните храни. Ако настъпят
каквито и да било промени,
функцията Pro Fresh връща
незабавно идеалните условия.
Постигнатите резултати са
забележителни:
свежестта на храните в хладилника
се запазва на най-добро ниво до 4
пъти по-дълго.
БЪРЗО ОХЛАЖДАНЕ
Препоръчва се използването на тази
функция, когато в отделението на
хладилника и фризера се постави
много голямо количество храни.
Чрез използване на функцията
„Бързо охлаждане“ може да се
увеличи капацитетът за охлаждане в
отделението на хладилника и
фризера.
Забележка: Функцията „Бързо
охлаждане“ трябва също да се
включи преди поставяне на прясна
храна за замразяване в отделението
на фризера, за да се увеличи
капацитетът на замразяване.
РЕЖИМ ПАРТИ
Използвайте тази функция за
охлаждане на напитки в
отделението на фризера. 30 минути
след избиране на функцията
(времето, необходимо за
изстудяване на бутилка 0,75 l без
стъклото да се
счупи), символът премигва и се чува
звуков сигнал: извадете бутилката
от отделението на фризера и
натиснете бутона Спиране на
аларма, за да деактивирате
алармата.
Важно: не оставяйте бутилката
вътре в отделението на фризера за
по-дълго от времето, необходимо за
охлаждането й.
БЛОКИРАНЕ НА
БУТОНИТЕ
Тази функция позволява да се
избегнат неволни промени в
настройките или изключване на
уреда.
За да блокирате бутоните, натиснете
бутона "Режим парти" за 3 секунди,
докато на дисплея се покаже
индикаторът "Блокиране на
бутоните", като звуков сигнал
потвърждава, че функцията е
избрана. След 3 секунди
индикаторът "Блокиране на
бутоните" угасва.
Когато функцията е активирана,
натискането на други бутони (с
изключение на бутона "Режим
парти") активира звуков сигнал и на
дисплея премигва индикаторът
"Блокиране на бутоните".
Всяка аларма може да бъде
деактивирана, когато е задействана
функцията "Блокиране на бутоните".
За да деблокирате бутоните,
извършете същите действия, докато
на дисплея се покаже индикаторът
"Блокиране на бутоните" и звуков
сигнал потвърди, че функцията е
била изключена. След 1 секунда
индикаторът угасва.
15
АЛАРМА ЗА BLACK
OUT (ВРЕМЕННО
ПРЕКЪСВАНЕ НА
ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО)
След временно прекъсване на
електрозахранването, продуктът е
проектиран да следи автоматично
температурата във фризера, докато
се възстанови електрозахранването.
Ако температурата във фризера се
повиши над нивото на замразяване,
светва иконата на алармата за
прекъсване на
електрозахранването, иконата
„Аларма“ премигва и прозвучава
звукова аларма при възстановяване
на електрозахранването. За да
нулирате алармата, натиснете само
веднъж бутона „Нулиране на
аларма“.
В случай на аларма за временно
прекъсване на
електрозахранването, се
препоръчва да се направи
следното:
• Ако храната във фризера не е
замразена, но е все още студена,
всички хранителни продукти трябва
да се преместят от фризера в
отделението на хладилника и да се
консумират в рамките на
следващите 24 часа.
• Ако храната във фризера е в
замразено състояние, това показва,
че тя се е размразила и след това
замразила отново след
възстановяването на
електрозахранването, вследствие
на което вкусът, качеството и
хранителната стойност могат да
бъдат влошени или консумирането
на тази храна да не е безопасно.
Препоръчва се да не консумирате
продуктите и да изхвърлите цялото
съдържание на фризера.
Алармата за временно прекъсване
на електрозахранването е
предназначена да даде индикации
за качеството на продуктите, които
се намират във фризера при
спиране на електрозахранването.
Тази система не гарантира
качеството и безопасността на
храната и потребителите сами
трябва да оценят годността на
храната в отделенията на фризера и
хладилника.
АЛАРМА ЗА
ПРЕКАЛЕНО ВИСОКА
ТЕМПЕРАТУРА
Алармата се активира, когато:
• Уредът е включен към мрежовото
захранване след продължителен
период, в който не е използван.
• Температурата в отделението на
фризера е много висока.
• Количеството на храните,
поставени във фризера, е по-голямо
от това, показано на табелката с
данни.
• вратичката на фризера е оставена
отворена дълго време.
• За да заглушите алармата,
натиснете само веднъж бутона
"Стоп".
• Индикаторът "Аларма" се изключва
автоматично, когато отделението на
фризера достигне температура,
по-ниска от -10°C.
АЛАРМА ЗА
ОТВОРЕНА
ВРАТИЧКА
Алармата за отворена вратичка се
активира, когато вратичката е
оставена отворена за повече от 2
минути.
Затворете вратичката или натиснете
"Спиране на аларма" за заглушаване
на звуковата аларма.
16
BG
СЪВЕТИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ХРАНИТЕ
ОТДЕЛЕНИЕ НА ХЛАДИЛНИКА
Хладилникът е идеалното място за съхранение
на готови храни, пресни и консервирани храни,
млечни продукти, плодове и зеленчуци и
напитки.
ВЪЗДУШНА ВЕНТИЛАЦИЯ
Естествената циркулация на въздух в
отделението на хладилника води до получаване
на зони с различни температури. Най-студено е
точно над чекмеджето за плодове и зеленчуци и
при задната стена. Най-топло е в горната предна
част на отделението.
КАК ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ПРЕСНИ ХРАНИ И
НАПИТКИ
› Използвайте пластмасови, метални, алуминиеви
и стъклени контейнери, които могат да се
рециклират, както и опаковъчно фолио за
обвиване на храните.
› Винаги използвайте затворени контейнери за
течности и за храни, които отделят или могат да
поемат миризми или вкус, или ги покривайте.
› Храни, които отделят голямо количество
етилен,
и тези, които са чувствителни към този газ, като
плодове, зеленчуци и салати, следва винаги да се
отделят или увиват, за да се удължи животът им;
например не съхранявайте домати на едно и
също място с киви или зеле.
Недостатъчната вентилация води до увеличаване
на консумацията на енергия и намаляване на
охлаждането.
Не покривайте въздушните отвори с храни или
други предмети - те са оптимизирани за
правилна циркулация на въздуха и запазване на
годността на храните.
› Не съхранявайте храните прекалено близо една
до друга за позволяване на достатъчно
циркулация на въздух.
› За да избегнете падането на бутилките, можете
да използвате поставката за тях.
› Ако имате малко количество храна за
съхранение в хладилника, препоръчваме да
използвате рафтовете над чекмеджето за
плодове и зеленчуци, тъй като това в найстудената област от отделението.
› Внимавайте да не закривате отворите за въздух
с продукти.
КЪДЕ ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ПРЕСНИ ХРАНИ И
НАПИТКИ
› На рафтовете в хладилника: готови храни,
тропически плодове, сирене, деликатеси.
› В чекмеджето за плодове и зеленчуци: плодове,
салати, зеленчуци.
› В най-студената област (над чекмеджето за
плодове и зеленчуци): месо, риба, готови студени
меса, кейкове
› На вратичката: масло, конфитюр, сосове,
туршии, кенове, бутилки, кутии с напитки, яйца.
17
Легенда
УМЕРЕНА ЗОНА Препоръчва
се за съхраняване на
тропически плодове, консерви,
напитки, яйца, туршии, масло,
конфитюр.
ХЛАДНА ЗОНА Препоръчва се
за съхраняване на сирене,
мляко, млечни храни,
деликатеси, кисело мляко,
студени колбаси, десерти
ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПЛОДОВЕ И
ЗЕЛЕНЧУЦИ
ЧЕКМЕДЖЕ В ЗОНАТА ЗА
ЗАМРАЗЯВАНЕ
(МАКС. СТУДЕНА ЗОНА)
Препоръчва се за замразяване
на пресни/сготвени храни.
ЧЕКМЕДЖЕТА НА ФРИЗЕРА
Забележка
Сивият тон на легендата не
съответства на цвета на
чекмеджетата
18
BG
ОТДЕЛЕНИЕ НА ФРИЗЕРА
Фризерът е идеалното място за съхранение на
замразени храни, правене на ледени кубчета и
замразяване на пресни храни в отделението на
фризера.
Максималното количество в килограми от
пресни храни, които могат да се замразят в
СЪВЕТИ ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ
НА ПРЕСНИ ХРАНИ
› Препоръчваме да поставите етикет и датата на
всички замразени храни. Поставянето на етикет
ще помогне за идентифициране на храните и за
посочване кога трябва да се използват, преди
качеството им да се влоши. Не замразявайте
отново размразени храни.
› Преди замразяване увийте и затворете
херметично прясната храна във: алуминиево
фолио, опаковъчно фолио, херметизирани и
водонепропускливи торбички, полиетиленови
контейнери с капаци или контейнери за фризер,
подходящи за замразяване на пресни храни.
› Храните трябва да се пресни, зрели и
висококачествени, за да получите
висококачествени замразени храни.
› Пресните зеленчуци и плодове трябва за
ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИ: СЪВЕТИ ПРИ
ПАЗАРУВАНЕ
При закупуване на замразена храна:
› Уверете се, че опаковката или пакетът са
запазени (замразените храни в повредена
опаковка могат да се развалят). Ако опаковката
изглежда надута или с мокри петна, може да не е
била съхранявана при оптималните условия и
размразяването може вече да е започнало.
› Когато пазарувате, купувайте замразени храни в
края на пазаруването и ги транспортирайте в
охладителна чанта.
рамките на период от 24 часа, е посочено на
табелката с основните данни (…kg/24 ч).
Ако имате малко количество храна за
съхранение във фризера, препоръчваме да
използвате най-студените области на
отделението на фризера, които съответстват на
средната област.
предпочитане да се замразяват при прибирането
им, за да се запази пълната хранителна стойност,
консистенция, цвят и вкус. Някои меса, особено
дивечово, трябва да се окачат да висят преди
замразяване.
› Винаги оставяйте горещите храни да се охладят,
преди да ги поставите във фризера.
› Консумирайте напълно или частично
размразените храни незабавно.
Не замразявайте повторно, освен ако храните
няма да се готвят след размразяването им. След
готвене размразената храна може да се замрази
отново.
› Не замразявайте бутилки с течност.
› Моля, използвайте функцията за бързо
охлаждане, за да ускорите
процеса на охлаждане или замразяване (вж.
ежедневното упътване за справка).
› След като се приберете вкъщи, незабавно
сложете замразените храни във фризера.
› Ако храните са се размразили дори частично, не
ги замразявайте отново. Консумирайте в рамките
на 24 часа.
› Избягвайте или намалявайте температурните
колебания до минимум. Спазвайте датата на
изтичане на срока на годност на опаковката.
› Винаги спазвайте информацията за съхранение
на опаковката.
19
ВРЕМЕ НА СЪХРАНЕНИЕ
НА ЗАМРАЗЕНИТЕ ХРАНИ
МЕСО
Говеждо
месеца ЯХНИИ
8 – 12 Месо, птици
Свинско, телешко
6–9
МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ
Агнешко
6–8
Масло
Заешко
4–6
Кайма/карантии
Наденица
месеца ПЛОДОВЕ
2–3
Ябълки
месеца
12
Кайсии
8
6
Къпини
8 – 12
Сирене
3
Касис/френско грозде
8 – 12
2–3
Сметана
1–2
Череши
10
1–2
Сладолед
2–3
Праскови
10
Яйца
8
Круши
8 – 12
Сливи
10
ПТИЦИ
Пиле
5–7
СУПИ И СОСОВЕ
Пуйка
6
Супа
2–3
Малини
8 – 12
Дреболии
2–3
Сос с месо
2–3
Ягоди
10
Пастет
1
Рубарб
10
8
Плодови сокове
(портокал, лимон,
грейпфрут)
4–6
РАКООБРАЗНИ
Мекотели, краб,
омар
1–2
Яхния от зеленчуци
Краб, омар
1–2
ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ И ХЛЯБ
МИДИ
1–2
4
Аспержи
Босилек
8 – 10
6–8
2–3
Сметанова торта (кейкове) 2 – 3
Палачинки
1–2
Бобови
Артишок
12
8 – 10
3–4
Непечени тестени изделия 2 – 3
Броколи
8 – 10
Киш
1–2
Брюкселско зеле
8 – 10
Пица
1–2
Карфиол
8 – 10
Моркови
10 – 12
Целина
6–8
Гъби
8
Магданоз
6–8
Чушки
10 – 12
Грах
12
Градински боб
12
Спанак
12
Домати
8 – 10
Тиквички
8 – 10
Стриди без черупки 1 – 2
РИБА
„мастни“ (сьомга,
херинга, скумрия)
„постни“ (треска,
морски език)
20
Хляб
Кейкове (обикновени)
ЗЕЛЕНЧУЦИ
BG
ПРЕПОРЪКА В СЛУЧАЙ НА
НЕИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА
ОТСЪСТВИЕ/ВАКАНЦИЯ
В случай на продължително отсъствие се
препоръчва да консумирате храните и да
изключите уреда с цел спестяване на енергия.
ПРЕМЕСТВАНЕ
1. Извадете всички вътрешни части.
2. Обвийте ги добре и ги обезопасете със
залепваща лента, така че да не се удрят една в
друга или да се загубят.
3. Завийте регулируемите крака така, че да не
докосват поддържащата повърхност.
4. Затворете и обезопасете вратичката със
залепваща лента и като използвате пак
залепваща лента, прикрепете захранващия кабел
към уреда.
ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО
В случай на прекъсване на електрозахранването
позвънете на местния офис на
електроснабдителната компания и попитайте
колко ще продължи прекъсването.
Забележка: Не забравяйте, че пълният уред ще
остане студен по-дълго време от частично пълен
уред.
Ако по храните все още се забелязват ледени
кристали, те могат да се замразят отново,
въпреки че вкусът и ароматът може да са
влошени.
Ако храните бъдат намерени в лошо състояние, е
най-добре те да се изхвърлят.
При прекъсвания на електрозахранването,
които продължават до 24 часа.
Дръжте вратичката на уреда затворена. Това ще
позволи съхранените храни да останат студени
възможно най-дълго.
При прекъсвания на електрозахранването,
които продължават над 24 часа.
Изпразнете отделението на фризера и подредете
храните в преносим фризер. Ако такъв тип
фризер не е наличен, както и ако не са налични
пакети с лед, опитайте да използвате храните,
които се развалят най-лесно.
Изпразнете ваничката за лед.
21
ПОЧИСТВАНЕ И
ПОДДРЪЖКА
ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ
Преди да извършвате каквато и да е операция по
почистване или поддръжка, извадете щепсела на
уреда от контакта или изключете захранването
му.
Никога не използвайте абразивни средства.
Никога не почиствайте частите на хладилника
със запалими течности.
› Периодично почиствайте уреда с кърпа и
разтвор на хладка вода и неутрален почистващ
препарат, специално предназначен за
вътрешността на хладилника.
› Почистете външните части на уреда и
уплътнението на вратичката с влажна кърпа и
подсушете с мека кърпа.
› Кондензаторът, намиращ се в задната част на
уреда, трябва да се почиства редовно с
прахосмукачка.
22
Не използвайте парни машини за чистене.
Бутоните и дисплеят на контролния панел не
трябва да се почистват със спирт или вещества
на основата на спирт, а със суха кърпа.
Важно:
› Бутоните и дисплеят на контролния панел не
трябва да се почистват със спирт или вещества
на основата на спирт, а със суха кърпа.
› Тръбите на охладителната система се намират в
близост до контейнера за обезскрежаване и
могат да станат горещи. Периодично ги
почиствайте с прахосмукачка.
РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ И
СЛЕДПРОДАЖБЕНО
ОБСЛУЖВАНЕ
ПРЕДИ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ ОТДЕЛА ЗА
СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ...
BG
Проблеми с функционирането обикновено
възникват в резултат на малки неща, които
можете да откриете и отстраните сами без
никакви инструменти.
ШУМОВЕ ПРИ РАБОТА
Шумовете от уреда са нормални, тъй като той
разполага с няколко вентилатора и мотора за
регулиране на функционирането, които се
включват и изключват автоматично.
НЯКОИ ОТ ТЕЗИ ШУМОВЕ ПРИ РАБОТА МОЖЕ
ДА СЕ НАМАЛЯТ ЧРЕЗ:
› Нивелиране на уреда и монтиране на равна
повърхност.
› Проверка дали вътрешните компоненти са
правилно поставени.
› Отделяне и избягване на контакт между уреда и
мебели.
› Проверка дали бутилките и контейнерите не се
допират помежду си.
НЯКОИ ОТ ШУМОВЕТЕ ПРИ РАБОТА,
КОИТО МОЖЕТЕ ДА ЧУЕТЕ:
Свистене при включване на
уреда за първи път или след
дълга пауза.
Клокочене, когато охлаждащата
течност влиза в тръбите.
Звук "БРРР" при работа на
компресора.
Бръмчене, когато водна клапа
или вентилатор започне да
работи.
Щракане, когато компресорът
се включи.
Щракването е от термостата,
който регулира честотата на
работата на компресора.
23
РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА
НЕИЗПРАВНОСТИ
Проблем
Възможна причина
Решение
МАШИНАТА НЕ РАБОТИ
Възможно е да има проблем с
електрозахранването на уреда.
› Проверете дали захранващият
кабел е включен в контакт с
правилното напрежение.
› Проверете предпазните
устройства и прекъсвачите на
домашната електрическа
система
В КОНТЕЙНЕРА ЗА
ОБЕЗСКРЕЖАВАНЕ ИМА
ВОДА
Това е нормално при горещо,
влажно време. Контейнерът
дори може да е наполовина
пълен.
› Уверете се, че уредът е
нивелиран, за да се гарантира,
че водата няма да прелива.
АКО РЪБОВЕТЕ НА ШКАФА
НА УРЕДА, КОИТО ВЛИЗАТ В
КОНТАКТ С УПЛЪТНЕНИЕТО
НА ВРАТИЧКАТА, СА ТОПЛИ
ПРИ ДОПИР
Това не е дефект.
Това е нормално при горещо
време и когато компресорът
работи.
ОСВЕТЛЕНИЕТО НЕ РАБОТИ
Може да е необходима подмяна
на лампичката.
Уредът може да е в режим
„Вкл./В готовност“
ЕЛЕКТРОМОТОРЪТ ВИДИМО
ОСТАВА ДА РАБОТИ ТВЪРДЕ
ДЪЛГО
24
Времето на работа на мотора
зависи от различни неща: броя
на отварянията на вратичката,
количеството на съхраняваните
храни, температурата в
помещението, настройката на
температурните контроли.
› Проверете дали предпазните
устройства и прекъсвачите на
домашната електрическа
система работят добре.
› Проверете дали захранващият
кабел е включен в контакт с
правилното напрежение
› Ако светодиодите са счупени,
потребителят трябва да се
свърже със сервизния отдел за
подмяна със същия тип,
наличен само от нашите
центрове за следпродажбено
обслужване или оторизираните
дистрибутори.
› Уверете се, че контролите на
уреда са зададени правилно.
› Проверете дали в уреда няма
поставено голямо количество
храни.
› Проверете дали вратичката не
се отваря прекалено често.
› Проверете дали вратичката се
затваря правилно.
BG
ТЕМПЕРАТУРАТА НА УРЕДА Е
ПРЕКАЛЕНО ВИСОКА
Възможно е да има различни
причини (вижте „Решения“)
› Уверете се, че кондензаторът
(в задната част на уреда) не е
замърсен с прах и мъх.
› Уверете се, че вратичката е
затворена правилно.
› Уверете се, че уплътненията на
вратичката се поставени
правилно.
› В горещи дни или в топло
помещение е нормално
моторът да работи повече.
Ако вратичката на уреда е била
оставена отворена за дълго
време или са съхранени големи
количества храни, моторът ще
работи по-дълго, за да охлади
вътрешността на уреда.
ВРАТИТЕ НЕ СЕ ЗАТВАРЯТ
ИЛИ НЕ СЕ ОТВАРЯТ ДОБРЕ
Възможно е да има различни
причини (вижте „Решения“)
› Проверете дали опаковки с
храни не блокират вратичката.
› Проверете дали вътрешните
части или автоматичното
устройство за лед не е в
неправилна позиция.
› Проверете дали уплътненията
на вратичката не са замърсени
или лепкави.
› Уверете се, че уредът е
нивелиран.
25
СЛЕДПРОДАЖБЕНО
ОБСЛУЖВАНЕ
ПРЕДИ ДА СЕ ОБАДИТЕ НА
ОТДЕЛА ЗА
СЛЕДПРОДАЖБЕНО
ОБСЛУЖВАНЕ:
1.
Проверете дали можете да отстраните сами
проблема с помощта на предложенията, дадени
в раздела РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ
НА НЕИЗПРАВНОСТИ.
2.
Изключете уреда и го включете отново, за
да проверите дали неизправността е отстранена
АКО СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА
ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ПРОВЕРКИ
НЕИЗПРАВНОСТТА ВСЕ ОЩЕ НЕ Е
ОТСТРАНЕНА, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАЙ-БЛИЗКИЯ
ОТДЕЛ ЗА СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ
Обадете се на номера, посочен на гаранционната
брошура или следвайте инструкциите в
уебсайта www.whirlpool.com
Винаги посочвайте:
• кратко описание на възникналата
неизправност;
• точния тип и модел на уреда;
• сервизния номер (номера след думата Service
на информационната табелка). Сервизният
номер е посочен и в гаранционната книжка;
• пълния ви адрес;
• Вашия телефонен номер.
Ако се налагат някакви поправки, моля, свържете
се с оторизиран отдел за следпродажбено
обслужване (за да бъдете сигурни, че ще бъдат
използвани оригинални резервни части и
поправките ще бъдат извършени правилно).
26
BG
7
SERVICE
27
1.
4x
C
B
A
1x
1x
D
1x
min.
50 mm
2.
28
3.
4.
BG
5.
6.
A
29
7.
9.
30
8.
10.
BG
11.
31
12.
13.
14.
15.
A
32
16.
17.
BG
B
18.
19.
A
A
B
33
400010776143
Whirlpool® Регистрирана търговска марка/TM Търговска марка на Whirlpool group of companies © Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Всички права запазени - http://www.whirlpool.eu
n
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising