Whirlpool | BSNF 8421 OX | Use and care guide | Whirlpool BSNF 8421 OX instrukcja

Whirlpool BSNF 8421 OX instrukcja
Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz Instrukcja
instalacji, obsługi i konserwacji urządzenia
www.whirlpool.eu/register
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
str .3
PL
POLSKI
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA oraz INSTRUKCJA INSTALACJI,
OBSŁUGI I KONSERWACJI URZĄDZENIA
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL. Aby uzyskać
kompleksową pomoc, należy zarejestrować swoje urządzenie na
stronie www.whirlpool.com
Spis treści
Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
DEKLARACJA ZGODNOŚCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Instrukcja obsługi i konserwacji
OPIS PRODUKTU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
URZĄDZENIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PANEL STEROWANIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
PARAMETRY TECHNICZNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DRZWI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PÓŁKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
WENTYLATOR + FILTR ANTYBAKTERYJNY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
KOMORA CHŁODZIARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
KOMORA ZAMRAŻARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
AKCESORIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
OBSŁUGA URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PIERWSZE UŻYCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
CODZIENNA EKSPLOATACJA / FUNKCJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ZALECENIA W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I POMOC SERWISU TECHNICZNEGO . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ODGŁOSY PRACY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
SERWIS TECHNICZNY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Instrukcja instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3
Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
ZALECENIA
DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA I INNYCH OSÓB JEST
BARDZO WAŻNE.
Niniejsza instrukcja zawiera ważne
informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać i ściśle przestrzegać.
To jest znak ostrzegawczy.
Ten symbol informuje o potencjalnych zagrożeniach, które mogą
grozić użytkownikowi lub innym
osobom śmiercią lub zranieniem.
Wszystkie komunikaty bezpieczeństwa zostaną poprzedzone
symbolem bezpieczeństwa oraz
słowami ZAGROŻENIE lub
OSTRZEŻENIE. Te słowa oznaczają:
ZAGROŻENIE
Oznacza niebezpieczną sytuację,
której zaistnienie może doprowadzić do poważnych obrażeń.
OSTRZEŻENIE
Oznacza niebezpieczną sytuację,
której zaistnienie mogłoby doprowadzić do poważnych obrażeń.
Wszystkie komunikaty dotyczące
bezpieczeństwa określają rodzaj
potencjalnego zagrożenia oraz
informują, w jaki sposób zmniejszyć ryzyko urazów, szkód oraz
4
porażenia prądem wskutek
nieprawidłowej obsługi urządzenia. Należy ściśle przestrzegać
poniższych instrukcji.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji
może prowadzić do powstania
zagrożenia.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała osób
lub zwierząt ani za straty materialne
w przypadku nieprzestrzegania
powyższych zaleceń i środków
ostrożności.
Instrukcję należy przechowywać
w dostępnym miejscu, w celu
ewentualnego użycia w przyszłości.
W pobliżu urządzenia nie należy
przechowywać materiałów
wybuchowych takich, jak puszki
aerozolowe i nie składować, ani
nie używać benzyny lub innych
materiałów łatwopalnych.
Należy uniemożliwić dalsze
użytkowanie urządzenia przeznaczonego do utylizacji poprzez
odcięcie przewodu zasilającego
oraz zdemontowanie drzwiczek i
półek (w stosownych przypadkach), co zapobiegnie dostępowi i
ewentualnemu uwięzieniu dzieci
we wnętrzu urządzenia.
To urządzenie nie zawiera chlorofluorowęglowodorów (CFC). W
układzie chłodniczym wykorzystywany jest R600a (HC).
Urządzenia zawierające izobutan
(R600a): izobutan jest gazem
naturalnym i nieszkodliwym dla
środowiska, ale jest łatwopalny.
Dlatego należy uważać, aby
przewody rurowe obwodu
chłodzenia nie uległy uszkodzeniu. W przypadku uszkodzonych
rur, należy zachować szczególną
ostrożność podczas opróżniania
obwodu chłodzenia.
C-pentan jest stosowany jako
czynnik porotwórczy w piance
izolacyjnej i jest palnym gazem.
OSTRZEŻENIE
Nie uszkodzić przewodów rurowych obwodu chłodniczego
urządzenia.
OSTRZEŻENIE
W celu przyspieszenia procesu
odszraniania nie stosować środków mechanicznych, elektrycznych lub chemicznych, innych niż
zalecane przez producenta.
OSTRZEŻENIE
Nie stosować ani nie wkładać
żadnych urządzeń elektrycznych
do komór urządzenia, jeżeli nie
zostały one wyraźnie dopuszczone do tego celu przez producenta.
OSTRZEŻENIE
Kostkarki do lodu i/lub dystrybutory wody, które nie są bezpośred-
nio podłączone do sieci wodociągowej, powinny być napełniane
wyłącznie wodą pitną.
OSTRZEŻENIE
Nie zatykać otworów wentylacyjnych znajdujących się wewnątrz
urządzenia lub w jego obudowie.
OSTRZEŻENIE
Kostkarki do lodu i/lub dystrybutory wody powinny być podłączone wyłącznie do doprowadzenia
wody pitnej, o ciśnieniu od 0,17 do
0,81 MPa (od 1,7 do 8,1 bar).
Aby zapewnić odpowiednią
wentylację, należy pozostawić
trochę miejsca po obu stronach
urządzenia i nad nim.
Odległość pomiędzy tylną ścianką
urządzenia a ścianą powinna
wynosić co najmniej 50 mm.
Ograniczenie tej przestrzeni
prowadzi do zwiększenie zużycia
energii przez produkt.
PRZEZNACZENIE
PRODUKTU
Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku
domowego. Wykorzystywanie
tego urządzenia w celach komercyjnych jest zabronione.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za uszkodzenia
i straty spowodowane niewłaściwym użyciem lub nieprawidłową
konfiguracją ustawień.
Urządzenie nie jest przeznaczone
do użytkowania z wykorzystaniem zewnętrznego programatora czasowego lub odrębnego
systemu zdalnego sterowania.
Nie należy korzystać z urządzenia
na zewnątrz budynku.
To urządzenie jest przeznaczone
do użytku w gospodarstwach
domowych i miejscach, gdzie
można wykorzystać je w podobny
sposób, takich jak: - kuchnie dla
pracowników w sklepach, biurach
i innych środowiskach roboczych;
– budynki gospodarcze oraz
pokoje hotelowe, motelowe, a
także inne
tego typu pomieszczenia mieszkalne;
- obiekty typu „bed and breakfast”;
- obiekty cateringowe i podobne
obiekty nieprzeznaczone do
sprzedaży.
Żarówka stosowana w urządzeniu
jest przeznaczona do urządzeń
domowych i nie jest odpowiednia
do ogólnego oświetlenia pomieszczeń w gospodarstwie
domowym (dyrektywa WE
244/2009).
INSTALACJA
Urządzenie można włączyć
dopiero po zakończeniu procedury instalacji.
Instalacja i naprawy powinny być
wykonywane przez wykwalifikowany personel zgodnie z instrukcjami producenta oraz obowiązującymi miejscowymi przepisami
dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie
należy samodzielnie naprawiać
ani wymieniać żadnej części
urządzenia, jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone w instrukcji obsługi.
Podczas rozpakowywania i
instalacji należy używać rękawic
ochronnych.
Urządzenie należy odłączyć od
zasilania elektrycznego przed
przystąpieniem do jakiejkolwiek
czynności instalacyjnej.
Po rozpakowaniu urządzenia
należy upewnić się, czy nie uległo
uszkodzeniu podczas transportu.
PL
W razie jakichkolwiek problemów,
skontaktować się z najbliższym
serwisem technicznym.
Podczas instalacji upewnić się, że
urządzenie nie uszkodzi kabla
zasilania.
Przenoszenie i instalacja urządzenia powinny być wykonywane
przez co najmniej dwie osoby.
Podczas instalacji upewnić się, że
urządzenie stoi stabilnie na podłodze, na wszystkich czterech
nóżkach i sprawdzić za pomocą
poziomnicy, czy jest dokładnie
wypoziomowane.
Przed włączeniem urządzenia
należy odczekać co najmniej dwie
godziny, aby obwód chłodzenia
był w pełni efektywny.
Upewnić się, że urządzenie nie stoi
w pobliżu źródła ciepła.
ZASADY BEZPIECZNEGO PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO
Upewnić się, że napięcie podane
na tabliczce znamionowej jest
zgodne z tym, jakie występuje w
mieszkaniu.
Zakresy zasilania są podane na
tabliczce znamionowej.
Zgodnie z obowiązującymi
przepisami urządzenie musi być
uziemione.
Aby instalacja była zgodna z
wymaganiami odpowiednich
przepisów BHP, należy użyć
rozłącznika wielobiegunowego o
minimalnym odstępie pomiędzy
stykami wynoszącym 3 mm.
Jeżeli przewód zasilający zostanie
uszkodzony, należy go wymienić
na identyczny. Wymianę przewodu zasilającego może wykonać
tylko wykwalifikowany personel,
5
zgodnie z instrukcjami producenta
i obowiązującymi przepisami
lokalnymi. Należy zwrócić się do
autoryzowanego serwisu.
Po zakończeniu instalacji użytkownik nie powinien mieć dostępu do podzespołów elektrycznych urządzenia.
Przewód zasilający powinien mieć
wystarczającą długość, aby
umożliwić podłączenie zabudowanego urządzenia do sieci.
Nie używać przedłużaczy.
Nie należy ciągnąć za przewód
zasilania.
Jeśli urządzenie jest wyposażone
we wtyczkę, nie używać rozgałęziaczy.
W przypadku urządzeń wyposażonych we wtyczkę, która nie
pasuje do danego gniazdka,
skontaktować się z wykwalifikowanym pracownikiem serwisu.
prawidłowo, jeżeli zostanie pozostawione na długi czas w temperaturze przekraczającej podany
zakres.
Zakresy temp. otoczenia dla klas
klimatycznych (°C)
SN od 10 do 32
N od 16 do 32
ST od 16 do 38
T od 16 do 43
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
- DOTYCZY WYŁĄCZNIE WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII
Wymiana bezpiecznika.
Jeśli przewód zasilający niniejszego urządzenia jest zaopatrzony
we wtyczkę z bezpiecznikiem BS
1363A 13 A, w razie potrzeby
bezpiecznik wymienić na nowy
zatwierdzony przez ASTA dla
wtyczek BS 1362. W tym celu
należy:
Należy unikać dotykania urządzenia wilgotnymi częściami ciała i nie
należy obsługiwać go stojąc boso.
Nie należy uruchamiać urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli nie działa
ono prawidłowo lub, gdy zostało
uszkodzone, bądź spadło. Nie
zanurzać przewodu zasilającego
ani wtyczki w wodzie. Nie zbliżać
przewodu zasilającego do gorących powierzchni.
W przypadku zastosowania
wyłącznika różnicowo-prądowego (RCCB) należy używać wyłącz.
nie modeli z oznaczeniem
Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w miejscach, o temperaturze zgodnej z podanymi
poniżej zakresami, zależnie od
klasy klimatycznej podanej na
tabliczce znamionowej.
Urządzenie może nie działać
6
ków można nabyć w sklepie
elektrycznym.
Dotyczy tylko Republiki Irlandii
Obowiązuje większość informacji
podanych dla użytkowników w
Wielkiej Brytanii, lecz stosowany
jest także trzeci typ wtyczek i
gniazd – z 2 bolcami stykowymi i
bocznymi stykami uziemienia.
Gniazdo sieciowe/wtyczka
(dotyczy obu krajów)
Jeśli zamontowana wtyczka nie
pasuje do gniazda sieciowego w
miejscu użytkowania urządzenia,
należy skontaktować się z serwisem technicznym w celu uzyskania dalszych instrukcji. Nie podejmować samodzielnych prób
wymiany wtyczki. Procedura ta
musi zostać wykonana przez
wykwalifikowanego technika
firmy według instrukcji producenta i zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.
PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA
1. Wyciągnąć osłonę (A) i bezpiecznik (B).
2. Włożyć nowy bezpiecznik 13 A
do osłony bezpiecznika.
3. Całość zamontować ponownie
we wtyczce.
Ważne:
Po wymianie bezpiecznika osłonę
należy ponownie założyć na
miejsce. Jeśli osłona zostanie
zgubiona, nie wolno używać
wtyczki do momentu założenia
właściwej części zamiennej.
Prawidłowy element zamienny
można zidentyfikować na podstawie wkładki kolorowej lub koloru
liter na korpusie wtyczki.
Zamienne osłony do bezpieczni-
Komora chłodziarki powinna być
używana wyłącznie do przechowywania świeżych produktów
żywnościowych, natomiast
komora zamrażarki wyłącznie do
przechowywania mrożonek,
zamrażania świeżych produktów
oraz przygotowywania kostek
lodu.
Unikać przechowywania nieopakowanej żywności w bezpośrednim kontakcie z powierzchniami
wewnętrznymi komór chłodziarki
lub zamrażarki.
Urządzenie może posiadać specjalne komory przeznaczone do
przechowywania określonych
produktów.
Jeśli nie określono inaczej w broszurze danego produktu, można
je usunąć, zachowując równoważne poziomy wydajności.
Płyn (nietoksyczny) znajdujący się
we wkładach chłodzących (w
niektórych modelach) nie nadaje
się do picia.
Nie spożywać kostek lodu ani
lizaków lodowych zaraz po wyjęciu z zamrażarki, gdyż może to
spowodować odmrożenia.
W przypadku produktów, w
których filtr znajduje się wewnątrz
pokrywy wentylatora, musi on
być zawsze na swoim miejscu
podczas pracy chłodziarki.
Nie przechowywać szklanych
pojemników z płynami w komorze zamrażarki, ponieważ mogą
one pęknąć.
Nie zasłaniać wentylatora (jeśli jest
w wyposażeniu) produktami
spożywczymi.
Po włożeniu żywności sprawdzić,
czy drzwi komór, w szczególności
zamrażarki, zamykają się prawidłowo.
Uszkodzoną uszczelkę należy jak
najszybciej wymienić.
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI
Niemowlęta (w wieku 0-3 lat) i
małe dzieci (w wieku 3-8 lat) nie
powinny zbliżać się do urządzenia
bez nadzoru osób dorosłych.
Dzieci w wieku 8 lat i starsze,
osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy
mogą korzystać z urządzenia
wyłącznie pod nadzorem lub przy
odpowiednich instrukcjach
dotyczących bezpiecznego
użytkowania urządzenia i pod
PL
warunkiem, że rozumieją zagrożenia związane z obsługą urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się
urządzeniem. Dzieci nie mogą bez
nadzoru czyścić ani konserwować
urządzenia.
Materiały z opakowania, które
stanowią potencjalne zagrożenie
(worki plastikowe, styropian, itp.),
należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
CZYSZCZENIE
I KONSERWACJA
Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności związanej z
czyszczeniem lub konserwacją
urządzenia, należy odłączyć je od
zasilania elektrycznego.
Nigdy nie należy stosować urządzeń czyszczących parą
OCHRONA
ŚRODOWISKA NATURALNEGO
UTYLIZACJA OPAKOWANIA
Materiał opakowania w 100%
nadaje się do recyklingu i jest
oznaczony odpowiednim
symbolem:
Należy w odpowiedzialny
sposób pozbywać się części
opakowania, przestrzegając
lokalnych przepisów
dotyczących utylizacji
odpadów.
UTYLIZACJA URZĄDZEŃ
AGD
Urządzenie zostało wykonane
z materiałów nadających się do
recyklingu. Urządzenie należy
utylizować zgodnie z
miejscowymi przepisami
dotyczącymi gospodarki
odpadami.
Aby uzyskać więcej informacji
na temat utylizacji,
odzyskiwania oraz recyklingu
urządzeń AGD, należy
skontaktować się z
odpowiednim lokalnym
urzędem, punktem zbiórki
odpadów lub sklepem, w
którym zakupiono urządzenie.
To urządzenie zostało
oznaczone jako zgodne z
Dyrektywą Europejską
2012/19/WE (WEEE) o zużytym
sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym.
Prawidłowa utylizacja tego
produktu przyczyni się do
ograniczenia ryzyka jego
negatywnego wpływu na
środowisko i zdrowie ludzi,
które mogłoby zaistnieć w
przypadku niewłaściwej
utylizacji urządzenia.
Symbol na urządzeniu
lub w dokumentacji do
niego dołączonej
oznacza, że urządzenia nie
należy traktować jak zwykłego
7
odpadu domowego. Należy
oddać je do punktu
zajmującego się utylizacją i
recyklingiem urządzeń
elektrycznych i
elektronicznych.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
OSZCZĘDZANIA ENERGII
Zainstalować urządzenie w
suchym, dobrze
wentylowanym
pomieszczeniu, z dala od
źródeł ciepła (takich jak
grzejnik, kuchenka itp.) oraz w
miejscu nienarażonym na
bezpośrednie światło
słoneczne. Jeśli to konieczne,
użyć płyty izolacyjnej.
Aby zapewnić odpowiednią
wentylację, postępować
zgodnie z instrukcją instalacji.
Niedostateczna wentylacja z
tyłu produktu zwiększa zużycie
energii i zmniejsza
efektywność chłodzenia.
Temperatury wewnątrz
urządzenia zależą od
temperatury otoczenia,
częstotliwości otwierania drzwi
oraz od miejsca, w którym stoi
urządzenie. Czynniki te należy
uwzględnić podczas
ustawiania temperatury.
Ograniczyć otwieranie drzwi
do minimum.
Rozmrażane potrawy
umieszczać w chłodziarce.
Zamrożone produkty dzięki
swojej niskiej temperaturze
będą chłodzić potrawy w
chłodziarce.
Potrawy i napoje należy
pozostawić do ostygnięcia
przed umieszczeniem ich w
urządzeniu.
Rozmieszczenie półek w
chłodziarce nie ma wpływu na
efektywność wykorzystania
energii. Żywność powinna być
rozmieszczona na półkach w
taki sposób, aby zapewnić
odpowiednią cyrkulację
powietrza (produkty nie
powinny stykać się ze sobą i
należy pozostawić trochę
miejsca pomiędzy produktami
spożywczymi, a tylną ścianką
urządzenia).
Pojemność przechowywania
zamrożonej żywności można
zwiększyć usuwając kosze i,
jeśli jest w wyposażeniu, półkę
Stop Frost, przy zbliżonym
zużyciu energii.
Produkty klasy
wysokoenergetycznej są
wyposażone w wydajne silniki,
które działają dłużej, ale
zużywają mniejszą ilość
energii. Nie należy się
niepokoić jeśli silnik pracuje
przez dłuższy czas.
DEKLARACJA
ZGODNOŚCI
Urządzenie przeznaczone jest
do przechowywania żywności i
zostało wyprodukowane
zgodnie z Rozporządzeniem
(WE) nr 1935/2004.
Urządzenie zostało
zaprojektowane,
wyprodukowane i jest
sprzedawane zgodnie z
następującymi przepisami:
- zasadami bezpieczeństwa
zawartymi w Dyrektywie
niskonapięciowej 2006/95/WE
(która zastępuje Dyrektywę
73/23/EWG z późniejszymi
zmianami);
8
› wymaganiami
bezpieczeństwa zawartymi w
Dyrektywie dotyczącej
kompatybilności
elektromagnetycznej (EMC)
2004/108/WE.
Urządzenie jest bezpieczne
jedynie wtedy, gdy zostało
poprawnie podłączone do
uziemienia zgodnego z
normami.
PL
Instrukcja obsługi i konserwacji
OPIS
PRODUKTU
URZĄDZENIE
2
3
4
5
7
8
9
10
16
17
18
19
11
12
6
13
14
1
15
1. Panel sterowania
Komora chłodziarki
2. Oświetlenie LED
3. Wentylator
4. Pokrywa wentylatora i miejsce
filtra antybakteryjnego
5. Półki
6. Tryb Multi-flow – strefa
zimnego powietrza
7. Osłona czujnika
8. Tabliczka znamionowa z
handlową nazwą urządzenia
9. Pojemnik na owoce i warzywa
10. Zestaw do zmiany mocowania
drzwi
11. Pojemnik na jajka
12. Półki drzwiowe
13. Przegródka do butelek
14. Półka na butelki
15. Uszczelka drzwi
Komora zamrażarki
15. Uszczelki drzwi
16. Górna szuflada: najzimniejsza
strefa
najlepsza do zamrażania
świeżych produktów
17. Tacka na lód
18. Półki
19. Szuflady zamrażarki
9
PANEL STEROWANIA
5
1
2
3
6
7
8
4
9
1. Przycisk WYŁĄCZENIA
ALARMU/kontrolka ALARMU
2. Funkcja 6th SENSE FRESH
CONTROL
3. Przycisk SZYBKIEGO
CHŁODZENIA
4. KONTROLKI LED TEMPERATURY
CHŁODZIARKI
5. Przycisk/KLAWISZ PARTY
MODE (TRYB PARTY)
Przycisk LOCK (BLOKADA)
6. Kontrolka ALARM AWARII
ZASILANIA
7. Przycisk WŁ./TRYBU CZUWANIA
8. Kontrolka BLOKADY
PRZYCISKÓW
9. Przycisk TEMPERATURY
CHŁODZIARKI
PARAMETRY TECHNICZNE
WYMIARY URZĄDZENIA
Wysokość
1885
mm
Szerokość
595
mm
Głębokość
655
mm
POJEMNOŚĆ CHŁODZIARKI NETTO (L)
222
l
POJEMNOŚĆ ZAMRAŻARKI NETTO (L)
97
l
SYSTEM ODSZRANIANIA
Chłodziarka
Automatyczne
Zamrażarka
Automatyczne
CZAS PRZYWRACANIA NORMALNEJ PRACY
URZĄDZENIA (GODZ.)
WYDAJNOŚĆ ZAMRAŻANIA (KG/24 GODZ.)
17
godz.
4.0
kg/24 godz.
POBÓR ENERGII (KWH/24H)
0,85
kWh/24 godz
POZIOM HAŁASU (DBA)
42
dB(A)
KLASA ENERGETYCZNA
A+
10
PL
DRZWI
ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI
Uwaga: Kierunek otwierania drzwi można zmienić.
Wykonanie tej czynności przez serwis techniczny
nie jest objęte gwarancją.
Zaleca się, aby zamocowanie drzwi w celu zmiany
kierunku ich otwierania było wykonywane przez
dwie osoby.
Potrzebne informacje można znaleźć w Instrukcji
instalacji urządzenia.
OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI
W systemie oświetlenia wewnątrz chłodziarki
zastosowano diody LED, które zapewniają lepszą
widoczność przy jednoczesnym niskim zużyciu
energii.
Jeśli oświetlenie LED nie działa, w celu jego
wymiany należy skontaktować się z serwisem.
Ważne: Oświetlenie wewnątrz komory chłodziarki
jest włączane po otwarciu drzwi chłodziarki. Jeśli
drzwi pozostają otwarte przez ponad 10 minuty,
oświetlenie jest automatycznie wyłączane.
PÓŁKI
Wszystkie półki, klapki oraz wysuwane kosze można
wyjmować.
WENTYLATOR + FILTR ANTYBAKTERYJNY
Wentylator poprawia rozkład temperatur w
urządzeniu, co pozwala lepiej chronić
przechowywaną żywność.
Uwaga: Nie należy zasłaniać strefy wlotu powietrza
produktami spożywczymi.
Jeśli urządzenie posiada wentylator, można go
wyposażyć w filtr antybakteryjny.
Należy go wyjąć z pudełka
znajdującego się w szufladzie na
owoce i warzywa i umieścić w
pokrywie wentylatora - jak
pokazano na ilustracji.
Sposób wymiany opisano w
instrukcji dołączonej do opakowania filtra.
KOMORA CHŁODZIARKI Z
FUNKCJĄ NO-FROST
Odszranianie komory chłodziarki przebiega
całkowicie automatycznie.
Skropliny automatycznie spływają do otworu
spustowego ukrytego za strefą zimnego powietrza
(Multi Flow) i zbierają się w pojemniku, skąd
wyparowują.
11
KOMORA ZAMRAŻARKI Z
FUNKCJĄ NO-FROST
W zamrażarkach z funkcją No Frost obieg zimnego
powietrza wokół przechowywanej żywności
zapobiega osadzaniu się lodu i tym samym
całkowicie eliminuje potrzebę rozmrażania komory.
Mrożona żywność nie przywiera do ścianek,
etykiety pozostają czytelne, a przestrzeń
przechowywania pozostaje czysta i
uporządkowana.
AKCESORIA
POJEMNIK NA JAJKA
12
PRZEGRÓDKA DO BUTELEK
TACKA NA LÓD
PL
OBSŁUGA URZĄDZENIA
PIERWSZE UŻYCIE
URUCHOMIENIE URZĄDZENIA
Po podłączeniu urządzenia do zasilania zaczyna ono
działać automatycznie.
Po uruchomieniu urządzenia należy odczekać co
najmniej 4–6 godzin przed włożeniem żywności do
środka.
USTAWIENIE TEMPERATURY
Urządzenie jest zazwyczaj ustawiane fabrycznie do
pracy w zalecanej średniej temperaturze.
Szczegółowe informacje dotyczące ustawiania
temperatury można znaleźć w Instrukcji codziennej
eksploatacji.
Gdy urządzenie zostaje podłączone do zasilania,
wyświetlacz zostaje podświetlony i przez około 1 s
widoczne są wszystkie ikony. Zostają podświetlone
domyślne (fabryczne) wartości ustawień komory
chłodziarki.
Uwaga: Wyświetlone punkty odpowiadają średniej
temperaturze w całej chłodziarce
INSTALACJA
INSTALOWANIE JEDNEGO URZĄDZENIA
Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy
pozostawić trochę miejsca po obu stronach
urządzenia i nad nim.
Odległość pomiędzy tylną ścianką urządzenia a
ścianą powinna wynosić co najmniej 50 mm.
Ograniczenie tej przestrzeni prowadzi do
zwiększenie zużycia energii przez produkt.
INSTALOWANIE PRZEKŁADEK
Zamontować rozpórki na górnej i dolnej części
skraplacza (zgodnie z rysunkiem) znajdującego się z
tyłu urządzenia.
50mm
50mm
13
CODZIENNA EKSPLOATACJA
JAK ZWIĘKSZYĆ POJEMNOŚĆ ZAMRAŻARKI
• wyjąć kosze, aby umożliwić przechowywanie
dużych produktów.
• umieścić produkty spożywcze bezpośrednio na
półkach zamrażarki.
• wyjąć dodatkowe, wyjmowane akcesoria.
• Nie blokować produktami żywnościowymi
obszaru wylotu powietrza (na tylnej ściance i na
dole wewnątrz urządzenia).
• Wszystkie półki i wysuwane kosze można
wyjmować.
• Na temperaturę wewnątrz urządzenia ma wpływ
temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania
drzwi oraz od miejsce, w jakim stoi urządzenie.
Podczas ustawiania temperatury należy uwzględnić
te czynniki.
• O ile nie zostało określone inaczej, akcesoria
urządzenia nie nadają się do mycia w zmywarce.
FUNKCJE
WŁ./TRYB CZUWANIA
Ta funkcja umożliwia włączenie lub
przełączenie chłodziarki: Wł./Tryb
czuwania. Aby włączyć Tryb czuwania
urządzenia, należy nacisnąć i
przytrzymać przez 3 sekundy
przycisk Wł./Trybu czuwania.
Zgasną wszystkie kontrolki za
wyjątkiem podświetlenia przycisku
Wł. / Tryb czuwania. Oznacza to, że
urządzenie jest w trybie czuwania.
Gdy urządzenie jest w Trybie
czuwania,
nie działa oświetlenie w komorze
chłodziarki.
Należy pamiętać, że ta czynność nie
powoduje odłączenia urządzenia od
zasilania elektrycznego.
Aby włączyć urządzenie, ponownie
naciśnij przycisk On/Stand-By i
przytrzymaj przez 3 sekundy.
INTELIGENTNY
WYŚWIETLACZ
Z tej opcjonalnej funkcji można
korzystać, aby oszczędzać energię.
Aby włączyć/wyłączyć tę funkcję,
należy postępować zgodnie ze
wskazówkami w Instrukcji codziennej
eksploatacji.
Po włączeniu funkcji inteligentnego
wyświetlacza następuje jego
wygaszenie, za wyjątkiem kontrolki
funkcji Pro Fresh. Jeśli Inteligentny
wyświetlacz jest aktywny — aby
dokonać regulacji temperatury lub
skorzystać z innych funkcji, należy
włączyć wyświetlacz. W tym celu
nacisnąć dowolny przycisk.
Po około 15 sekundach bez
wykonywania żadnych czynności
wyświetlacz zgaśnie ponownie.
Widoczna pozostanie tylko kontrolka
funkcji Pro Fresh.
Po wyłączeniu tej funkcji zostanie
przywrócony normalny wygląd
wyświetlacza. Inteligentny
wyświetlacz zostaje automatycznie
wyłączony
po awarii zasilania. Należy pamiętać,
że ta funkcja nie powoduje odłączenia
urządzenia od zasilania, ale jedynie
zmniejszenie poboru mocy przez
wyświetlacz zewnętrzny.
Uwaga: Deklarowane zużycie energii
urządzenia dotyczy pracy z włączoną
funkcją inteligentnego wyświetlacza.
14
PL
FUNKCJA PRO FRESH
Ta funkcja automatycznie zapewnia
optymalne warunki do
przechowywania żywności. W
przypadku jakichkolwiek odchyleń
funkcja Pro Fresh natychmiast
przywraca idealne warunki.
Rezultat jest znakomity:
produkty umieszczone w dowolnym
miejscu chłodziarki zachowują do 4
razy dłuższą świeżość.
SZYBKIE CHŁODZENIE
Użycie tej funkcji jest zalecane, gdy do
komór chłodziarki i zamrażarki
zostanie włożona bardzo duża ilość
żywności.
Za pomocą funkcji Szybkiego
chłodzenia można zwiększyć
wydajność chłodzenia w komorach
chłodziarki i zamrażarki.
Uwaga: Funkcja Szybkie chłodzenie
powinna być również WŁĄCZONA
przed włożeniem świeżej żywności do
zamrożenia w zamrażarce, aby
zwiększyć moc zamrażania.
TRYB PARTY
Ta funkcja umożliwia chłodzenie
napojów w komorze zamrażarki. Po
upływie 30 minut od wyboru funkcji
(jest to czas potrzebny na schłodzenie
butelki o pojemności 0,75 l
bez jej pęknięcia), symbol zaczyna
migać i rozlega się sygnał dźwiękowy:
należy wtedy wyjąć butelkę i wyłączyć
sygnał poprzez naciśnięcie przycisku
Wyłączenia alarmu.
Ważne: Nie pozostawiać butelki w
komorze zamrażarki przez czas
przekraczający niezbędny czas do jej
schłodzenia.
BLOKADA
PRZYCISKÓW
Funkcja ta pozwala zapobiec
przypadkowej zmianie ustawień lub
wyłączeniu urządzenia.
Aby zablokować przyciski, nacisnąć
przycisk Trybu Party i przytrzymać
przez 3 sekundy, do momentu
pojawienia się na wyświetlaczu
kontrolki blokady przycisków, a sygnał
dźwiękowy potwierdzi włączenie
funkcji. Po upływie 3 sekund zgaśnie
kontrolka blokady przycisków.
Jeśli funkcja jest włączona, naciśnięcie
innych przycisków (za wyjątkiem
przycisku Trybu Party) powoduje
uruchomienie sygnału dźwiękowego i
pojawienie się na wyświetlaczu
migającej kontrolki Blokady
Przycisków.
W czasie, gdy funkcja Blokady
Przycisków jest włączona, możliwe jest
wyłączenie wszystkich alarmów.
Aby odblokować klawisze, należy
postępować tak samo do momentu,
gdy na wyświetlaczu pojawi się
kontrolka Blokady Przycisków, a
sygnał dźwiękowy potwierdzi
wyłączenie funkcji. Po 1 sekundzie
kontrolka zgaśnie.
15
ALARM AWARII
ZASILANIA
W przypadku przerwy w dopływie
prądu po przywróceniu zasilania
urządzenie automatycznie monitoruje
temperaturę w komorze zamrażarki.
Jeśli temperatura w zamrażarce
wzrośnie powyżej poziomu
zamrażania, po ponownym włączeniu
zasilania zaświeci się ikona awarii
zasilania, zacznie migać kontrolka
alarmu oraz zostanie wyemitowany
sygnał dźwiękowy. Aby wyłączyć
alarm, należy raz nacisnąć przycisk
Reset Alarm (Resetuj alarm).
W przypadku alarmu awarii zasilania
zalecane jest przeprowadzenie
następujących czynności:
• Jeśli produkty spożywcze w
zamrażarce zostały rozmrożone, ale
wciąż są zimne, należy przenieść je do
komory chłodziarki i spożyć w ciągu
24 godzin.
• Jeśli produkty spożywcze w
zamrażarce są nadal zamrożone,
oznacza to, że uległy one
ponownemu zamrożeniu po
uprzednim rozmrożeniu w okresie
przerwy w dopływie prądu, co
prowadzi do pogorszenia smaku,
jakości i wartości odżywczych
żywności i może spowodować, że jej
spożycie może być niebezpieczne dla
zdrowia. Zaleca się nie spożywać tej
żywności i wyrzucić całą zawartość
zamrażarki.
Alarm awarii zasilania służy jako
wskazówka dotycząca jakości
żywności w zamrażarce w przypadku
awarii zasilania.
Nie gwarantuje on jednak jakości
żywności ani bezpieczeństwa w razie
jej spożycia. Zaleca się, aby
konsumenci we własnym zakresie
ocenili jakość produktów
spożywczych w komorze zamrażarki i
chłodziarki.
ALARM NADMIERNEJ
TEMPERATURY
Alarm włącza się, gdy:
• Urządzenie jest podłączane do
zasilania po dłuższej przerwie w
eksploatacji.
• Temperatura w komorze zamrażarki
jest zbyt wysoka.
• W zamrażarce została umieszczona
ilość żywności większa od podanej na
tabliczce znamionowej.
• Drzwi zamrażarki są otwarte od
dłuższego czasu.
• Aby wyłączyć brzęczyk alarmu,
należy jeden raz nacisnąć przycisk
Stop.
• Kontrolka alarmu zostaje
automatycznie wyłączona, gdy
temperatura w komorze zamrażarki
spadnie poniżej -10°C i wyłączy się
kontrolka alarmu.
ALARM OTWARTYCH
DRZWI
Alarm otwartych drzwi uruchamia się,
gdy drzwi pozostają otwarte przez
ponad 2 minuty.
Zamknąć drzwi lub nacisnąć przycisk
Wyłączenia alarmu, aby wyłączyć
sygnał dźwiękowy.
16
PL
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA
ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
KOMORA CHŁODZIARKI
Chłodziarka służy do przechowywania potraw
gotowych, świeżych i zakonserwowanych artykułów
spożywczych, produktów nabiałowych, owoców,
warzyw i napojów.
WENTYLACJA POWIETRZA
Naturalna cyrkulacja powietrza w komorze
chłodziarki sprawia, że tworzą się strefy o różnych
temperaturach. Najzimniej jest bezpośrednio nad
pojemnikiem na owoce i warzywa oraz przy tylnej
ściance. Najwyższa temperatura panuje na górze i z
przodu komory.
PRZECHOWYWANIE ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI I
NAPOJÓW
› Używać pojemników wielokrotnego użytku plastikowych, metalowych, aluminiowych i
szklanych lub folii samoprzylegającej.
› Żywność i napoje, które mogą wydzielać lub
wchłaniać zapachy, należy zawsze przechowywać w
zamkniętych pojemnikach lub pod przykryciem.
› Produkty żywnościowe wydzielające duże ilości
gazu etylenowego
i produkty wrażliwe na ten gaz, takie jak owoce,
warzywa i sałaty, należy zawsze umieszczać lub
opakowywać osobno, aby zapobiec skróceniu
terminu ich przydatności do spożycia; na przykład
nie przechowywać pomidorów razem z owocami
kiwi lub kapustą.
Niedostateczna wentylacja powoduje zwiększenie
zużycia energii i obniżenie wydajności chłodzenia.
Nie zakrywać żywnością otworów wentylacyjnych
powietrza - zapewniają one optymalną cyrkulację
powietrza i warunki przechowywania żywności.
› Nie przechowywać artykułów spożywczych zbyt
blisko siebie, by zapewnić dostateczną cyrkulację
powietrza.
› Butelki można umieścić w uchwycie, aby się nie
przewracały.
› Gdy w chłodziarce przechowywana jest niewielka
ilość żywności, zaleca się korzystanie z półek nad
pojemnikiem na owoce i warzywa, ponieważ jest to
najzimniejszy obszar w komorze.
› Należy uważać, aby nie zakryć żywnością otworów
wentylacyjnych.
PRZECHOWYWANIE ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI I
NAPOJÓW
› Na półkach chłodziarki: potrawy gotowe, owoce
tropikalne, sery, produkty delikatesowe.
› W pojemniku na owoce i warzywa: owoce,
surówki, warzywa.
› W najzimniejszym obszarze (nad pojemnikiem na
owoce i warzywa): mięso, ryby, wędliny, ciasta
› Na drzwiach: masło, dżemy, sosy, marynaty,
puszki, butelki, kartony z napojami, jajka.
17
Legenda
STREFA UMIARKOWANEJ
TEMPERATURY Zalecana do
przechowywania owoców
tropikalnych, puszek, napojów,
jajek, sosów, marynat, masła,
dżemu.
STREFA NISKIEJ
TEMPERATURY Zalecana do
przechowywania serów, mleka,
produktów do spożycia w danym
dniu, produktów delikatesowych,
jogurtów, wędlin, deserów
SZUFLADA NA WARZYWA I
OWOCE
SZUFLADA STREFY
ZAMRAŻANIA
(STREFA NAJNIŻSZEJ
TEMPERATURY) Zalecana do
zamrażania świeżej / gotowanej
żywności.
SZUFLADY ZAMRAŻARKI
Uwaga
Odcienie szarości kolejnych
pozycji legendy nie odpowiadają
kolorom szuflad
18
PL
KOMORA ZAMRAŻARKI
Komora zamrażarki jest doskonałym miejscem do
przechowywania mrożonej żywności,
przygotowywania kostek lodu i zamrażania świeżej
żywności.
Maksymalny ciężar żywności, jaką można zamrozić
PORADY DOTYCZĄCE ZAMRAŻANIA I
PRZECHOWYWANIA ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI
› Zaleca się oznaczanie i datowanie żywności
mrożonej. Etykieta pomoże w identyfikowaniu
artykułu i określeniu, kiedy powinien zostać zużyty,
by nie stracił wartości odżywczych. Nie należy
ponownie mrozić rozmrożonej żywności.
› Przed zamrożeniem owinąć i zabezpieczyć świeżą
żywność, używając: folii aluminiowej, folii
kuchennej, szczelnych worków plastikowych,
pojemników plastikowych z pokrywkami lub
specjalnych pojemników, o ile są odpowiednie do
zamrażania żywności.
› Aby zapewnić wysoką jakość zamrażania, żywność
musi być świeża, dojrzała i najwyższej jakości.
› Świeże warzywa i owoce powinny być zamrażane
jak najszybciej po zebraniu, aby zachowały pełne
ŻYWNOŚĆ MROŻONA: WSKAZÓWKI
DOTYCZĄCE KUPOWANIA
Kupowanie produktów mrożonych:
w ciągu doby, jest przedstawiony na tabliczce
znamionowej (… kg/24 godz.).
Jeśli w zamrażarce ma być przechowywana
niewielka ilość produktów, zaleca się umieszczenie
ich w najzimniejszym miejscu komory zamrażarki,
tzn. w jej środkowej części.
wartości odżywcze, konsystencję, kolor i smak.
Niektóre gatunki mięs, szczególnie dziczyznę należy
przed zamrożeniem pozostawić do skruszenia.
› Ciepłą żywność należy zawsze schłodzić przed
umieszczeniem w zamrażarce.
› Całkowicie lub częściowo rozmrożoną żywność
należy jak najszybciej spożyć.
Rozmrożonej żywności nie należy ponownie
zamrażać, chyba że zostanie ugotowana.
Rozmrożoną żywność po ugotowaniu można
zamrozić ponownie.
› Nie zamrażać butelek z płynami.
› Należy korzystać z funkcji szybkiego chłodzenia w
celu przyspieszenia
procesu schładzania lub zamrażania (patrz
Instrukcja codziennej eksploatacji).
› Po powrocie do domu należy jak najszybciej
umieścić mrożoną żywność w zamrażarce.
› Należy sprawdzić, czy opakowanie nie jest
uszkodzone (żywność mrożona w uszkodzonym
opakowaniu może tracić wartości odżywcze). Jeśli
opakowanie jest napuchnięte lub ma ślady wilgoci,
prawdopodobnie produkt nie był przechowywany
w optymalnych warunkach i doszło do jego
rozmrożenia.
› Jeśli żywność została rozmrożona, nawet
częściowo, nie należy jej ponownie zamrażać.
Spożyć przed upływem 24 godzin.
› Robiąc zakupy, należy kupować produkty
mrożone pod koniec wizyty w sklepie i
przechowywać je w izolacyjnej torbie chłodniczej.
› Zawsze przestrzegać informacji dotyczących
przechowywania podanych na opakowaniu.
› Należy unikać lub ograniczyć do minimum zmiany
temperatury. Należy przestrzegać daty przydatności
do spożycia podanej na opakowaniu.
19
CZAS PRZECHOWYWANIA
MROŻONEJ ŻYWNOŚCI
MIĘSO
Wołowina
miesiące POTRAWY DUSZONE miesiące OWOCE
8 - 12
Mięso, drób
2-3
Jabłka
Wołowina, cielęcina
6-9
NABIAŁ
Jagnięcina
6-8
Masło
Królik
4-6
Sery
Mięso mielone/podroby
Kiełbaski
2-3
1-2
DRÓB
miesiące
12
Morele
8
6
Jeżyny
8 - 12
3
8 - 12
Śmietanka kremówka 1 - 2
Lody
2-3
Czarne i czerwone
porzeczki
Wiśnie
Brzoskwinie
Jajka
Gruszki
8 - 12
Śliwki
10
8
10
10
Kurczak
5-7
ZUPY I SOSY
Indyk
6
Zupa
2-3
Maliny
8 - 12
Podroby drobiowe
2-3
Sos mięsny
2-3
Truskawki
10
Pasztet
1
Rabarbar
10
8
Soki owocowe
4-6
(pomarańczowy,
cytrynowy, grejpfrutowy)
SKORUPIAKI
Mięczaki, homary
1-2
Ratatouille
Kraby, homary
1-2
CIASTO I CHLEB
1-2
Chleb
Ciasta zwykłe
1-2
4
Szparagi
Bazylia
8 - 10
6-8
Torty
2-3
Fasola
12
2-3
Naleśniki
1-2
Karczochy
8 - 10
3-4
Ciasta na zimno
2-3
Brokuły
8 - 10
Tarta
1-2
Brukselka
8 - 10
Pizza
1-2
Kalafior
8 - 10
Marchew
10 - 12
Seler
6-8
Grzyby
8
Pietruszka
6-8
Papryka
10 - 12
Groszek
12
Fasola szparagowa
12
Szpinak
12
Pomidory
8 - 10
Cukinia
8 - 10
MAŁŻE
Ostrygi, bez muszli
RYBY
"tłuste" (łosoś, śledź,
makrela)
“chude” (dorsz, sola)
20
WARZYWA
PL
ZALECENIA W PRZYPADKU
NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA
NIEOBECNOŚĆ/WAKACJE
W przypadku dłuższej nieobecności zalecane jest
wykorzystanie całej żywności i odłączenie
urządzenia w celu zaoszczędzenia energii.
PRZENOSZENIE
1. Wyjąć wszystkie części wewnętrzne.
2. Owinąć je dobrze i zamocować przy pomocy
taśmy samoprzylepnej tak, aby nie przemieszczały
się lub nie zgubiły.
3. Dokręcić regulowane nóżki tak, aby nie dotykały
powierzchni podparcia.
4. Zamknąć i unieruchomić drzwi przy użyciu
taśmy klejącej, a następnie przymocować kabel
zasilania również przy użyciu taśmy klejącej.
AWARIA ZASILANIA
W przypadku przerwy w dopływie prądu należy
zadzwonić do Zakładu Energetycznego i
dowiedzieć się jak długo będzie trwała przerwa w
dostawie energii elektrycznej.
W przypadku awarii zasilania do 24 godzin.
Pozostawić drzwi urządzenia zamknięte. Pozwoli to
na maksymalnie długie utrzymanie niskiej
temperatury produktów.
Uwaga: Należy pamiętać, że zapełnione urządzenie
dłużej pozostaje zimne niż częściowo zapełnione.
W przypadku awarii zasilania powyżej 24 godzin.
Opróżnić komorę zamrażarki i przenieść żywność
do zamrażarki przenośnej. W przypadku braku
zamrażarki tego typu oraz wkładów chłodzących,
można spróbować wykorzystać te produkty, które
są najbardziej podatne na zepsucie.
Jeżeli na żywności wciąż widoczne są kryształki
lodu to można ją ponownie zamrozić, lecz jej smak
oraz aromat może ulec zmianie.
Jeśli żywność wygląda na zepsutą, należy ją
wyrzucić.
Opróżnić tackę na lód.
21
CZYSZCZENIE I
KONSERWACJA
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Przed przystąpieniem do czyszczenia lub
dowolnych czynności konserwacyjnych należy
odłączyć urządzenie od zasilania lub wyłączyć
dopływ energii elektrycznej.
Nigdy nie używać środków ściernych. Nigdy nie
czyścić części chłodziarki przy użyciu łatwopalnych
płynów.
› Okresowo należy czyścić urządzenie za pomocą
szmatki zwilżonej roztworem letniej wody i
neutralnego detergentu przeznaczonego do
czyszczenia wnętrz chłodziarek.
› Zewnętrzne powierzchnie urządzenia oraz
uszczelkę drzwi należy oczyścić wilgotną szmatką, a
następnie osuszyć przy pomocy miękkiej ściereczki.
› Skraplacz znajdujący się z tyłu urządzenia należy
regularnie czyścić za pomocą odkurzacza.
22
Nie należy stosować urządzeń czyszczących parą.
Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nie
należy czyścić przy użyciu alkoholu lub środków na
bazie alkoholu. Należy używać do tego celu
wyłącznie suchej szmatki.
Ważne:
› Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nie
należy czyścić przy użyciu alkoholu lub środków na
bazie alkoholu. Należy używać do tego celu
wyłącznie suchej szmatki.
› Przewody rurowe układu chłodzącego znajdują się
w pobliżu ociekacza skroplin i mogą się silnie
nagrzewać. Okresowo należy je czyścić za pomocą
odkurzacza.
INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW I SERWIS
TECHNICZNY
PRZED ZWRÓCENIEM SIĘ DO SERWISU
TECHNICZNEGO...
PL
Problemy z działaniem urządzenia często wynikają z
drobnych problemów, które można rozwiązać
samodzielnie bez użycia jakichkolwiek narzędzi.
ODGŁOSY PRACY
Dźwięki dobiegające z urządzenia są zjawiskiem
normalnym, ponieważ zostało ono wyposażone w
kilka wentylatorów i silników służących do regulacji
wydajności, które są automatycznie włączane i
wyłączane.
NIEKTÓRE ODGŁOSY PRACY MOŻNA
OGRANICZYĆ PRZEZ:
› Wypoziomowanie urządzenia i zainstalowanie go
na równej powierzchni.
› Sprawdzenie, czy elementy wewnętrzne zostały
prawidłowo umieszczone.
› Odsunięcie urządzenia od pozostałych sprzętów
np. mebli.
› Sprawdzenie, czy butelki i pojemniki nie stykają
się ze sobą.
NIEKTÓRE ODGŁOSY PRACY
SŁYSZALNE DLA UŻYTKOWNIKA
Syczenie po włączeniu urządzenia
po raz pierwszy lub po dłuższej
przerwie.
Bulgotanie, gdy ciecz chłodząca
przechodzi do przewodów
rurowych.
Odgłos "BRRR" wydawany przez
pracującą sprężarkę chłodziarki.
Brzęczenie, gdy zaczyna
pracować zawór wody lub
wentylator.
Trzaskanie, gdy zaczyna działać
sprężarka.
Odgłos KLIKNIĘCIA wydawany
przez termostat, który włącza się
za każdym uruchomieniem
sprężarki.
23
INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
Problem
Prawdopodobna przyczyna
Rozwiązanie
URZĄDZENIE NIE DZIAŁA
Być może wystąpił problem z
zasilaniem elektrycznym
urządzenia.
› Sprawdzić, czy wtyczka
przewodu zasilania została
włożona do gniazdka o
właściwym napięciu.
› Skontrolować urządzenia
zabezpieczające i bezpieczniki
domowej instalacji elektrycznej
W OCIEKACZU SKROPLIN
ZNAJDUJE SIĘ WODA
Jest to normalne zjawisko
podczas wysokich temperatur i
dużej wilgotności. Ociekacz może
być nawet w połowie zapełniony.
› Upewnić się, że urządzenie
zostało tak wypoziomowane, aby
z ociekacza nie wypływała woda.
KRAWĘDZIE OBUDOWY
URZĄDZENIA MAJĄCE
STYCZNOŚĆ Z USZCZELKĄ
DRZWI SĄ GORĄCE W DOTYKU
Nie jest to usterka.
Jest to normalne zjawisko
podczas wysokich temperatur i
podczas pracy sprężarki.
OŚWIETLENIE NIE DZIAŁA
Być może konieczna jest
wymiana żarówki.
Urządzenie może być modelem z
opcją Wł./Tryb czuwania
WYDAJE SIĘ, ŻE SILNIK
WŁĄCZA SIĘ ZBYT CZĘSTO
24
Czas pracy silnika zależy od
różnych czynników:
częstotliwości otwierania drzwi,
ilości przechowywanej żywności,
temperatury pomieszczenia,
ustawienia temperatury.
› Skontrolować urządzenia
zabezpieczające i bezpieczniki
domowej instalacji elektrycznej.
› Sprawdzić, czy wtyczka
przewodu zasilania została
włożona do gniazdka o
właściwym napięciu
› Jeśli diody LED są uszkodzone,
należy skontaktować się z
serwisem w celu wymiany na
diody tego samego typu,
dostępne jedynie w punktach
serwisowych i u autoryzowanych
sprzedawców.
› Sprawdzić, czy parametry
urządzenia są prawidłowo
ustawione.
› Sprawdzić, czy do urządzenia
nie włożono zbyt dużej ilości
żywności.
› Sprawdzić, czy drzwi nie są zbyt
często otwierane.
› Sprawdzić, czy drzwi domykają
się prawidłowo.
PL
TEMPERATURA URZĄDZENIA
JEST ZBYT WYSOKA
Przyczyn może być wiele (patrz
"Rozwiązania")
› Sprawdzić, czy skraplacz (z tyłu
urządzenia) nie jest zakurzony i
zabrudzony.
› Sprawdzić, czy drzwi są
prawidłowo zamknięte.
› Sprawdzić, czy uszczelki drzwi
dobrze przylegają.
› W gorące dni lub w ciepłym
pomieszczeniu silnik zazwyczaj
pracuje dłużej.
› Jeśli drzwi urządzenia były przez
pewien czas otwarte lub
przechowywana jest duża ilość
żywności, silnik pracuje dłużej,
aby ochłodzić wnętrze
urządzenia.
DRZWI ZAMYKAJĄ SIĘ LUB
OTWIERAJĄ NIEPRAWIDŁOWO
Przyczyn może być wiele (patrz
"Rozwiązania")
› Sprawdzić, czy opakowania
żywności nie blokują drzwi.
› Sprawdzić, czy wewnętrzne
części lub automatyczna
kostkarka do lodu są prawidłowo
umieszczone.
› Sprawdzić, czy uszczelki drzwi
nie są brudne lub lepkie.
› Upewnić się, że urządzenie jest
wypoziomowane.
25
SERWIS TECHNICZNY
PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ
Z SERWISEM TECHNICZNYM
1.
Należy sprawdzić, czy nie można samodzielnie
rozwiązać problemu zgodnie z zaleceniami
podanymi w punkcie INSTRUKCJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW.
2.
Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby
sprawdzić, czy usterka nadal występuje
JEŚLI PO PRZEPROWADZENIU POWYŻSZYCH
CZYNNOŚCI URZĄDZENIE NADAL NIE DZIAŁA
PRAWIDŁOWO, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z
NAJBLIŻSZYM SERWISEM TECHNICZNYM
Zadzwonić pod numer telefonu zamieszczony w
karcie gwarancyjnej lub postępować zgodnie z
instrukcjami podanymi na stronie internetowej
www.whirlpool.com
Należy podać:
• krótki opis usterki;
• dokładny typ i model urządzenia;
• numer serwisowy (numer po słowie Service na
tabliczce znamionowej). Numer serwisowy jest
również podany w karcie gwarancyjnej;
• swój dokładny adres;
• swój numer telefonu.
Jeśli konieczna będzie naprawa, należy zwrócić się
do autoryzowanego serwisu technicznego (co jest
gwarancją użycia oryginalnych części zamiennych
oraz właściwej naprawy).
26
PL
7
SERVICE
27
1.
4x
C
B
A
1x
1x
D
1x
min.
50 mm
2.
28
3.
4.
PL
5.
6.
A
29
7.
9.
30
8.
10.
PL
11.
31
12.
13.
14.
15.
A
32
16.
17.
PL
B
18.
19.
A
A
B
33
400010776143
Whirlpool® Zastrzeżony znak towarowy/TM Znak towarowy Grupy Whirlpool © Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone – http://www.whirlpool.eu
n
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising