Whirlpool | BSNF 8421 W | Setup and user guide | Whirlpool BSNF 8421 W Užívateľská príručka

Whirlpool BSNF 8421 W Užívateľská príručka
SK
PRÍRUČKA
NÁVOD
ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL.
Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte,
prosím, svoj spotrebič na www.whirlpool.eu/register
Pred použitím spotrebiča si starostlivo
prečítajte Bezpečnostné pokyny a Návod
na používanie a údržbu.
OPIS VÝROBKU
SPOTREBIČ
OVLÁDACÍ PANEL
2
3
4
5
11
1. Ovládací panel
Chladiaci priestor
2. LED osvetlenie
3. Ventilátor
4. Kryt ventilátora a priestor
antibakteriálneho filtra
5. Police
6. Priestor studeného vzduchu
Multi-flow
7. Kryt senzora
8. Výrobný štítok s obchodným
menom
9. Zásuvka na ovocie a zeleninu
10. Súprava na zmenu smeru
otvárania dverí
12
6
7
13
8
9
10
14
1
15
16
17
18
11. Stojan na vajíčka
12. Priehradky vo dverách
13. Oddeľovač fliaš
14. Polička na fľaše
15. Tesnenie dverí
Mraziaci priestor
15. Tesnenie dverí
16. Horná zásuvka:
najchladnejšia zóna vhodná na
mrazenie čerstvých potravín
17. Miska na ľad
18. Police
19. Zásuvky mrazničky
19
1
2
3
4
1. Tlačidlo ZASTAVIŤ ALARM / indikátor ALARM
2. 6th SENSE FRESH CONTROL
3. Tlačidlo RÝCHLE CHLADENIE
4. LED KONTROLKY TEPLOTY CHLADNIČKY
5. Tlačidlo PÁRTY REŽIM / tlačidlo BLOKOVANIE TLAČIDIEL
6. ALARM PRERUŠENIA DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE
7. Tlačidlo ZAP/STAND-BY
8. Indikátor BLOKOVANIE TLAČIDIEL
9. Tlačidlo TEPLOTA V CHLADIACOM PRIESTORE
5
6
7
8
9
1
PRÍSLUŠENSTVO
STOJAN NA VAJÍČKA
ODDEĽOVAČ FLIAŠ
MISKY NA ĽAD
PRVÉ POUŽITIE
ZAPNUTIE SPOTREBIČA
Zapojením do siete sa spotrebič automaticky uvedie do prevádzky.
Po spustení spotrebiča počkajte aspoň 4 – 6 hodín, až potom vložte
potraviny do chladničky a do mraziaceho priestoru.
KAŽDODENNÉ
POUŽÍVANIE
Po zapojení spotrebiča do elektrickej siete sa displej rozsvieti a na
približne 1 sekundu sa zobrazia všetky ikony. Rozsvietia sa
predvolené hodnoty (z výroby) chladiaceho priestoru.
V návode na používanie a údržbu nájdete ďalšie informácie o funkciách
/ na poslednej strane nájdete informácie, ako získať Návod na
používanie a údržbu
FUNKCIE
FUNKCIA ZAP/POHOTOVOSTNÝ REŽIM
Ak chcete uviesť výrobok do pohotovostného režimu, stlačte
tlačidlo ZAP/pohotovostný režim a podržte 3 sekundy.
Vypnú sa všetky kontrolky okrem kontrolky ZAP/pohotovostný
režim.
Ak chcete spotrebič opäť aktivovať, stlačte znova tlačidlo ZAP/
pohotovostný režim.
INTELIGENTNÝ DISPLEJ
Táto doplnková funkcia umožňuje úsporu energie. Na zapnutie
inteligentného displeja stlačte súčasne na 3 sekundy tlačidlá
Teplota v chladiacom priestore a Párty režim, kým nezaznie
zvukový signál. Rovnakým spôsobom funkciu vypnite. Je
dôležité pamätať si, že týmto spôsobom sa spotrebič neodpojí
od napájania z elektrickej siete, jeho spotreba sa len zníži
o spotrebu externého displeja.
2
NASTAVENIE TEPLOTY
Ak chcete nastaviť teplotu v chladničke, stlačte tlačidlo Teplota
v chladiacom priestore. Teplotu v chladiacom priestore môžete
nastaviť v rozsahu od +2 °C do + 8 °C, ako zobrazujú LED
kontrolky teploty v chladničke.
PÁRTY REŽIM
Stlačením funkciu Režim Party zapnete alebo vypnete.
Pomocou tejto funkcie môžete vychladiť nápoje v priestore
mrazničky.
Dôležité: v mraziacom priestore nenechávajte fľašu dlhšie, než
je časové ohraničenie priebehu funkcie (30 minút)
BLOKOVANIE TLAČIDIEL
Na zablokovanie/odblokovanie tlačidiel stlačte na ovládacom
paneli na 3 sekundy tlačidlo Párty režim: indikátor Blokovanie
tlačidiel sa zobrazí na krátky čas a zaznie zvukový akustický
signál.
SK
6TH SENSE FRESH CONTROL
Táto funkcia automaticky zabezpečuje optimálne podmienky
na uchovávanie skladovaných potravín. Ak nastanú výkyvy, 6th
Sense Fresh Control ihneď obnoví ideálne podmienky. Výsledky
sú vynikajúce: potraviny si uchovávajú sviežosť až štyrikrát
dlhšie.
FUNKCIA FAST COOL (RÝCHLE CHLADENIE)
Pomocou funkcie Rýchle chladenie je možné zvýšiť kapacitu
chladenia v chladiacom priestore. Použitie tejto funkcie sa
odporúča pri vložení veľmi veľkého množstva potravín do
chladiaceho priestoru. Funkciu zapnete stlačením tlačidla
Rýchle chladenie. Pri zapnutí sa rozsvieti kontrolka Rýchle
chladenie. Funkcia sa vypne automaticky po 6 hodinách alebo
ju môžete zrušiť manuálne stlačením tlačidla Teplota mrazničky.
VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLNY FILTER
Ventilátor zlepšuje rozloženie teploty vnútri chladiaceho
priestoru, čím napomáha uchovaniu kvality skladovaných
potravín.
Ak je na spotrebiči k dispozícii ventilátor, môže byť vybavený
antibakteriálnym filtrom.
Vyberte ho zo škatuľky umiestnenej v nádobe na ovocie
a zeleninu a vložte do krytu ventilátora.
Pokyny na výmenu filtra sa nachádzajú v škatuli s filtrom.
SVETLO CHLADNIČKY
Na osvetlenie chladiaceho priestoru sa používa LED svetlo,
ktoré poskytuje lepšie osvetlenie a zaručuje veľmi nízku
spotrebu energie.
Ak systém LED osvetlenia nefunguje, obráťte sa na servis, aby
ho vymenili.
Dôležité: Vnútorné osvetlenie chladiaceho priestoru sa zapne po
otvorení dvierok chladničky. Ak dvierka necháte otvorené
dlhšie ako 10 minút, osvetlenie sa automaticky vypne.
TABUĽKA ALARMOV
DRUH
ALARMU
Signalizácia
Alarm pri
Zvukový alarm je aktívny a kontrolka
otvorených
alarmu bliká.
dverách
Teplotný alarm Zvukový alarm je aktívny a kontrolka
alarmu zostáva svietiť.
Príčina
Riešenie
Dvere chladiaceho a mraziaceho
priestoru zostali otvorené viac
ako 2 minúty.
Teplota vo vnútri mraziaceho
priestoru nie je náležitá
Zatvorte dvere alebo stlačte tlačidlo
Zastaviť alarm, čím stlmíte zvukový alarm.
Stlačte tlačidlo Zastaviť alarm, zvukový
alarm sa vypne a kontrolka alarmu zostáva
svietiť dovtedy, kým teplota nedosiahne
< -10 °C.
Alarm Režim
Party
Kontrolka Režim Party bliká a aktivuje Uplynulo 30 minút od zapnutia
sa zvukový alarm.
Režimu Party. Je načase vybrať fľašu
z mrazničky (pre ďalšie informácie
pozrite Návod na používanie
a údržbu).
Alarm dlhého
výpadku
napájania
elektrinou
Kontrolka dlhého výpadku napájania
zostáva svietiť a kontrolka alarmu
bliká.
Dlhší výpadok napájania, ktorého
dôsledkom môže byť nárast teploty
vnútri na 0 °C.
Stlačte tlačidlo Zastaviť alarm, zvukový
alarm sa vypne a kontrolka alarmu zostáva
svietiť dovtedy, kým teplota nedosiahne
< -10 °C.
Porucha
Na displeji blikajú 3 stredné LED
kontrolky teploty chladničky.
Porucha spotrebiča.
Obráťte sa na servis.
3
AKO USKLADŇOVAŤ
POTRAVINY A NÁPOJE
Legenda
MIERNA ZÓNA navrhnutá na skladovanie
tropického ovocia, plechoviek, nápojov,
vajec, omáčok, nakladanej zeleniny, masla,
džemov
CHLADNÁ ZÓNA navrhnutá na
skladovanie syrov, mlieka, bežných
potravín, lahôdok, jogurtu, studených
nárezov, zákuskov
ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU
MRAZIACA ZÁSUVKA
(MAXIMÁLNE CHLADNÁ ZÓNA) Odporúča
sa na mrazenie čerstvých/varených
potravín.
ZÁSUVKY MRAZNIČKY
Poznámka: Sivé sfarbenie v legende sa
nezhoduje s farbou zásuviek
CHLADIACI PRIESTOR
Na balenie potravín používajte nádoby
z recyklovateľných plastov, kovu, hliníka
a skla a priľnavú fóliu.
Tekutiny a potraviny vydávajúce silný pach
alebo náchylné na absorpciu pachov vždy
skladujte v uzatvorených nádobách alebo
ich prikryte.
Ak v chladničke skladujete malé množstvo
potravín, odporúčame použiť poličky nad
zásuvkou pre ovocie a zeleninu, pretože je
to najchladnejšia oblasť chladničky.
ÚDRŽBA A ČISTENIE
A RIEŠENIE PROBLÉMOV
Informácie o údržbe a čistení
a riešení problémov nájdete
v Návode na používanie a údržbu.
Návod na používanie a údržbu môžete
získať:
> od popredajných služieb; telefónne číslo
nájdete v záručnom liste.
> na webovej stránke spoločnosti Whirlpool
http://docs.Whirlpool.eu
Potraviny, ktoré vypúšťajú veľké množstvo
etylénu, a tie, ktoré sú citlivé na tento plyn,
ako je ovocie, zelenina a šalát, by mali byť
vždy oddelené alebo zabalené, aby
neskracovali trvanlivosť uskladnených
potravín; napríklad neskladujte paradajky
spolu s kivi alebo kapustou.
Aby ste sa vyhli prevrhnutiu fliaš, môžete
použiť držiak na fľaše (dostupný pre
niektoré modely).
Potraviny neskladujte príliš blízko pri sebe,
aby sa zabezpečila dostatočná cirkulácia
vzduchu.
Mraznička je ideálne miesto na uchovávanie
mrazených potravín, výrobu kociek ľadu
a mrazenie čerstvých potravín v priestore
mrazničky.
Maximálne množstvo kilogramov čerstvých
potravín, ktoré možno zmraziť počas
24 hodín, je uvedený na výrobnom štítku
(…kg/24 h).
Ak chcete v mrazničke uložiť malé množstvo
potravín, odporúčame použiť najchladnejšiu
strednú časť priestoru mrazničky.
KONTAKTOVANIE POPREDAJNÝCH SLUŽIEB
Pri kontaktovaní popredajných služieb uveďte obe čísla uvedené na
servisnom štítku. http://www.whirlpool.com
Technické informácie sú uvedené na výkonnostnom
štítku na vnútornej strane spotrebiča.
Whirlpool® registrovaná obchodná značka/TM obchodná značka skupiny spoločností Whirlpool –
© Autorské práva Whirlpool Europe s.r.l.2014. Všetky práva vyhradené – http://www.whirlpool.eu
4
MRAZIACI PRIESTOR
n
400010776110
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising