Whirlpool | BSNF 8452 W | Setup and user guide | Whirlpool BSNF 8452 W Упутство за употребу

Whirlpool BSNF 8452 W Упутство за употребу
SR
UPUTSTVO ZA
SVAKODNEVNU UPOTREBU
Hvala Vam što ste kupili Whirlpool proizvod.
Kako biste dobili kompletniju podršku,
molimo da registrujete Vaš uređaj na www.whirlpool.eu/register
Pre upotrebe uređaja, pažljivo pročitajte
uputstva Zdravlje i Bezbednost i Upotreba
i Nega.
OPIS PROIZVODA
UREĐAJ
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
1. Kontrolna tabla
Odeljak frižidera
2. LED osvetljenje
3. Ventilator
4. Poklopac ventilatora i zona
antibakterijskog filtera
5. Police
6. Polica za flaše
7. Kutija za sir + Poklopac
8. Zona višestrukog protoka
hladnog vazduha
9. Poklopac senzora
10. Odeljak frižidera (najbolji za
meso i ribu)
11. Pločica sa podacima sa
komercijalnim nazivom
12. Pregrada za voće i povrće
13. Distancer fioka frižidera
15
16
6
7
17
18
19
20
21
22
1
23
24
14. Set za pomeranje vrata
15. Police u vratima
16. Polica za jaja
17. Mala polica za
sitnije stvari
18. Separator flaša
19. Polica za flaše
20. Zaptivka vrata
Odeljak zamrzivača
20. Zaptivke vrata
21. Gornja fioka:
najhladnija zona najbolja za
zamrzavanje sveže hrane
22. Brzi led / Eutektik
23. Police
24. Distancer fioka
zamrzivača
25. Fioke zamrzivača
25
KONTROLNA TABLA
1
5
6
2
7
3
8
4
9
1. Dugme za zaustavljanje alarma/
Indikator alarma
2. 6th SENSE KONTROLA SVEŽINE
3. Dugme za brzo hlađenje
4. LED diode za temperaturu
frižidera
5. Dugme za režim zabave/Dugme za
blokadu tastera
6. ALARM ZA NESTANAK STRUJE
7. Dugme za uključivanje/režim
pripravnosti
8. Indikator blokade tastera
9. Dugme za temperaturu frižidera
1
PRIBOR
POLICA ZA JAJA
KUTIJA ZA SIR
POLICA ZA FLAŠE
SEPARATOR FLAŠA
DISTANCER FIOKA ZAMRZIVAČA
DISTANCER FIOKA FRIŽIDERA
BRZI LED
EUTEKTIK/POSUDE ZA BRZI LED
PRVA UPOTREBA
KAKO POKRENUTI UREĐAJ
Nakon priključenja na električnu mrežu, automatski započinje sa
radom.
Nakon pokretanja uređaja, sačekajte najmanje 4-6 sati pre nego što
stavite hranu u frižider i u odeljak zamrzivača.
SVAKODNEVNA UPOTREBA
Kada je uređaj povezan na električnu mrežu, displej zasvetli i sve
ikone se pojavljuju na displeju na približno 1 sekund.
Podrazumevane (fabričke) vrednosti postavki odeljka frižidera
svetle.
Za više informacija o funkcijama pogledajte Uputstvo za upotrebu i negu /
za informacije o tome kako možete doći do Uputstva za upotrebu i negu
pogledajte poslednju stranicu
FUNKCIJE
Funkcija UKLJUČENO/REŽIM PRIPRAVNOSTI
Kako biste stavili proizvod u režim pripravnosti, na 3 sekunde
pritisnite i držite dugme za uključivanje/režim
pripravnosti. Svi indikatori se isključuju osim indikatora
Uključeno/Režim pripravnosti.
Pritisnite ponovo kako biste reaktivirali uređaj.
PAMETNI DISPLEJ
Ova opciona funkcija se može koristiti za uštedu energije. Da biste
aktivirali Pametni displej, istovremeno pritisnite dugmad za
temperaturu frižidera i za režim zabave na 3 sekunde dok se ne čuje
zvučni signal. Da biste deaktivirali ovu funkciju ponovite isti postupak.
Upamtite da ova funkcija ne diskonektuje uređaj sa električne mreže,
već samo umanjuje energiju utrošenu od strane eksternog displeja.
2
Postavka TEMPERATURE
Da biste podesili temperaturu frižidera, pritisnite dugme za
temperaturu frižidera. Temperatura frižidera se može
podešavati u opsegu od +2°C i + 8°C, kako je prikazano LED
diodama za temperaturu frižidera.
REŽIM ZABAVA
Pritisnite za aktivaciju/deaktivaciju funkcije režima zabave. Koristite
ovu funkciju za rashlađivanje pića unutar odeljka zamrzivača.
Važno: nemojte ostavljati flašu u odeljku zamrzivača duže od
vremena aktivnosti funkcije (30 minuta)
BLOKADA TASTERA
Da biste zaključali/otključali tastere kontrolne table, pritisnite
dugme za režim zabave na 3 sekunde: indikator blokade tastera
će se nakratko prikazati i oglasiće se zvučni signal.
SR
6TH SENSE KONTROLA SVEŽINE
Ova funkcija radi automatski na osiguravanju optimalnih uslova
za čuvanje hrane koja se skladišti. Ukoliko se jave neke varijacije,
6th Sense Kontrola svežine istog trenutka uspostavlja idealne
uslove. Rezultati su izvanredni: i do 4 puta duže očuvana
svežina u celoj unutrašnjosti frižidera.
Funkcija BRZO HLAĐENJE
Korišćenjem funkcije Brzo hlađenje moguće je povećati
kapacitet hlađenja u odeljku frižidera. Upotreba ove funkcije se
preporučuje kod stavljanja velike količine hrane u odeljak
frižidera. Pritisnite dugme za Brzo hlađenje da biste aktivirali
funkciju Brzo hlađenje. Kada je aktivirana, uključuje se indikator
Brzog hlađenja. Funkcija se automatski deaktivira posle 6 sati, ili
se može deaktivirati ručno pritiskom na dugme °C frižidera.
VENTILATOR + ANTIBAKTERIJSKI FILTER
Ventilator poboljšava raspodelu temperature unutar odeljka
frižidera, omogućavajući bolje čuvanje hrane koja se skladišti.
Ukoliko uređaj poseduje ventilator on može biti opremljen
antibakterijskim filterom.
Izvadite ga iz kutije koja se nalazi u fioci za čuvanje voća i
povrća i umetnite ga u poklopac ventilatora - kao na slici.
Procedura zamene je uključena u kutiji sa filterom.
SVETLO FRIŽIDERA
Sistem osvetljenja unutar odeljka frižidera koristi LED svetlo,
omogućavajući bolje osvetljenje kao i veoma nisku potrošnju
energije.
Ukoliko LED sistem osvetljenja ne radi, molimo kontaktirajte
Servis radi zamene.
Važno: Svetlo u odeljku frižidera se uključuje kada su vrata
frižidera otvorena. Ukoliko su vrata otvorena duže od 10 minuta
svetlo će se automatski isključiti.
TABELA SA ALARMIMA
VRSTA
ALARMA
Signal
Alarm za
Zvučni alarm je aktiviran i indikator
otvorena vrata alarma treperi.
Alarm za
temperaturu
Zvučni alarm je aktiviran i indikator
alarma ostaje uključen.
Uzrok
Rešenje
Vrata frižidera ili zamrzivača su ostala
otvorena duže
od 2 minuta.
Temperatura u zamrzivaču nije
odgovarajuća
Zatvorite vrata ili pritisnite Zaustavljanje
alarma kako biste isključili zvučni alarm.
Pritisnite dugme za zaustavljanje alarma;
zvučni alarm prestaje, indikator alarma
ostaje uključen dok se ne dostigne
temperatura < -10°C.
Alarm za režim Zvučni alarm je aktiviran i indikator
zabave
režima zabave treperi.
Proteklo je 30 minuta od aktiviranja
funkcije režima zabave. Vreme je da
izvadite flašu iz zamrzivača (za više
informacija pogledajte Uputstvo za
upotrebu i negu).
Alarm za duži Ikona alarma za nestanak struje ostaje Duži nestanak struje može dovesti do Pritisnite dugme za zaustavljanje alarma;
nestanak struje uključena, indikator alarma treperi.
toga da se temperatura unutrašnjosti zvučni alarm prestaje, indikator alarma
poveća do 0°C.
ostaje uključen dok se ne dostigne
temperatura < -10°C.
Kvar
3 centralne LED diode u LED diodama Kvar proizvoda.
Obratite se službi za tehničku podršku.
temperature frižidera trepere na
displeju.
3
KAKO DA SKLADIŠTITE HRANU
I NAPITKE
Legenda
UMERENA ZONA Predlaže se za
skladištenje tropskog voća, konzervi, pića, jaja,
sosova, kiselih krastavaca, putera, džema
HLADNA ZONA Predlaže se za skladištenje
sira, mleka, obroka, delikatesa,
jogurta
NAJHLADNIJA ZONA Predlaže se za
skladištenje mesnih prerađevina, deserta
FIOKA ZA VOĆE I POVRĆE
FIOKA ZONE ZA ZAMRZAVANJE
(MAKSIMALNO HLADNA ZONA) Predlaže se
za zamrzavanje sveže/kuvane hrane.
FIOKE ZAMRZIVAČA
Napomena: Siva nijansa legende se ne
poklapa
sa bojom fioka
ODELJAK FRIŽIDERA
Koristite posude od plastike koja se može
reciklirati, metala, aluminijuma i stakla i
prianjajuću foliju za obmotavanje hrane.
Uvek koristite zatvorene posude za tečnosti
i za hranu koja može da širi ili da prima miris
ili ukus, ili ih poklopite.
Ukoliko imate malu količinu hrane za
skladištenje u frižideru, preporučujemo da
koristite police iznad pregrade za voće i
povrće, jer je ovo najhladnija zona odeljka.
Održavanje i čišćenje
i Rešavanje problema
Za održavanje i čišćenje
i za Rešavanje problema pogledajte
Uputstvo za upotrebu i negu.
Hrana koja ispušta veliku količinu etena i
ona koja je osetljiva na ovaj gas, poput voća,
povrća i salate, uvek treba da bude
odvojena ili obmotana kako se ne bi skratio
vek trajanja; na primer nemojte čuvati
paradajz zajedno sa kivijem ili kupusom.
Kako biste izbegli ispadanje flaša, možete
koristiti držač za flaše (dostupan na
odabranim modelima).
Nemojte čuvati hranu previše blizu kako
biste omogućili dovoljnu cirkulaciju
vazduha.
ODELJAK ZAMRZIVAČA
Zamrzivač je idealno skladišno mesto za
čuvanje zamrznute hrane, pravljenje kockica
leda i zamrzavanje sveže hrane u odeljku
zamrzivača.
Maksimalni broj kilograma sveže hrane koja
se može zamrznuti u 24-časovnom periodu
je naznačen na pločici sa podacima (…
kg/24h).
Ukoliko imate malu količinu hrane za
skladištenje u zamrzivaču, preporučujemo
korišćenje najhladnijih zona odeljka
zamrzivača, koje odgovaraju srednjoj zoni.
Kontaktiranje Postprodajnog servisa
Dajte oba broja prikazana na servisnoj nalepnici prilikom
kontaktiranja tima Postprodajnog servisa. http://www.whirlpool.eu
Tehnički podaci se nalaze na pločici sa podacima sa
unutrašnje strane uređaja.
Uputstvo za upotrebu i negu možete
nabaviti preko:
> Postprodajnog servisa; broj telefona
potražite u
garantnoj knjižici.
> preuzmite sa Whirlpool veb lokacije
http://docs.whirlpool.eu
Whirlpool® Registrovana robna marka/TM Robna marka Whirlpool grupe kompanija © Autorsko pravo WhirlpoolEurope s.r.l. 2014. Sva prava zadržana – http://www.whirlpool.eu
4
n
SR
400010776126
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising