Whirlpool | BSNF 8452 W | Use and care guide | Whirlpool BSNF 8452 W Упътване за употреба

Whirlpool BSNF 8452 W Упътване за употреба
Здраве и безопасност, употреба и поддръжка
и Ръководство за монтаж.
www.whirlpool.eu/register
български . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
стр. .3
BG
БЪЛГАРСКИ
ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ, УПОТРЕБА
И ПОДДРЪЖКА и РЪКОВОДСТВА ЗА
МОНТАЖ
Благодарим Ви, че закупихте продукт на Whirlpool.
За да получавате по-пълноценно обслужване,
моля регистрирайте Вашия уред на www.whirlpool.eu/register
Индекс
Ръководство относно здравето и безопасността при работа
ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ръководство за употреба и поддръжка
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
УРЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ВРАТИЧКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ОСВЕТЛЕНИЕ НА ХЛАДИЛНИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
РАФТОВЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ВЕНТИЛАТОР + АНТИБАКТЕРИАЛЕН ФИЛТЪР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
NO-FROST ОТДЕЛЕНИЕ НА ХЛАДИЛНИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
NO-FROST ОТДЕЛЕНИЕ НА ФРИЗЕРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА/ФУНКЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
СЪВЕТИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ПРОДУКТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ПРЕПОРЪКА В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ И СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ. . . 24
ШУМОВЕ ПРИ РАБОТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Ръководство за монтаж. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3
Ръководство относно здравето и безопасността при работа
БЕЗОПАСНОСТ
ПРЕПОРЪКИ
ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА
ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ И
ТАЗИ НА ДРУГИТЕ ХОРА Е
МНОГО ВАЖНА.
Всички предупреждения дават
конкретни подробности за
съществуваща потенциална
опасност и посочват как да се
В това ръководство за употреба намалят рисковете от нараняна уреда е представена важна
ване, нанасяне на щети или
информация за безопасността, токов удар, произтичащи от
която трябва да се прочете и да неправилна употреба на уреда.
се съблюдава винаги.
Спазвайте внимателно следните инструкции.
Неспазването на тези инструкции може да доведе до рискове.
Това е символът, който предуПроизводителят не носи никакпреждава за застрашаване на
ва отговорност за щети, възбезопасността.
никнали поради неспазване на
Този символ Ви предупреждава указанията в това ръководство.
за потенциални опасности,
Производителят не носи никаккоито могат да причинят смърт ва отговорност за щети на
или да наранят Вас и трети
имущество или нараняване на
лица.
лица или домашни животни
Всички съобщения, отнасящи
поради неспазване на указанисе до безопасността, ще бъдат
ята, дадени по-горе.
предхождани от предупредителния символ или от някоя от Запазете тези инструкции за
думите ОПАСНОСТ или ВНИбъдещи справки.
МАНИЕ. Тези думи означават:
Не съхранявайте избухливи
вещества като кутии с аерозоли и не поставяйте, нито изПоказва опасна ситуация, която ползвайте бензин или други
ако не бъде избегната, ще
запалими материали във или в
доведе до сериозни наранява- близост до уреда.
ния.
Когато изхвърляте уреда, го
направете неизползваем, като
отрежете захранващия кабел и
Показва опасна ситуация, която отстраните вратите и рафтовеако не бъде избегната, може да те (ако има), така че децата да
причини сериозни нараняване могат лесно да се качват
ния.
вътре и да остават затворени.
4
Този уред не съдържа хлорофлуоровъглероди (CFC). Хладилната система съдържа
R600a (HC).
Устройства с изобутан (R600a):
изобутанът е природен газ без
въздействие върху околната
среда, но е запалим. Поради
това се уверявайте, че тръбите
на хладилната система не са
повредени. Обръщайте специално внимание в случай на
повредени тръби, изпразващи
хладилната система.
C-пентан се използва като
газообразуващ агент в изолационната пяна и е запалим газ.
Внимавайте да не повредите
тръбите на хладилната система
на уреда.
Не използвайте механични,
електрически или химически
средства, различни от препоръчваните от производителя,
за ускоряване на процеса на
обезскрежаване.
Не използвайте и не поставяйте електрически устройства в
отделенията на уреда, ако те не
са от вида, изрично одобрен от
производителя.
BG
Ледогенераторите и/или диспенсърите за вода, които не са
директно свързани към водоснабдителната мрежа, трябва да се пълнят само с питейна
вода.
Не запушвайте вентилационните отвори в корпуса на уреда
или във вградената конструкция.
Ледогенераторите и/или диспенсърите за вода трябва да са
свързани към водоснабдителна мрежа, която подава само
питейна вода с налягане между
0,17 и 0,81 MPa (1,7 и 8,1 bar).
За да се гарантира подходяща
вентилация, оставете пространство от двете страни и над
уреда.
Разстоянието между задната
страна на уреда и стената
зад него трябва да бъде
най-малко 50 mm.
Намаляването на това пространство ще увеличи консумацията на енергия на продукта.
УПОТРЕБА ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА
Този уред е предназначен само
за домашна употреба. Използването му с търговска цел е
забранено.
Производителят не носи никаква отговорност за неправилна
употреба или неправилна
настройка на органите за
управление.
Уредът не е предназначен за
употреба чрез външен таймер
или отделна отдалечена система за управление.
Уредът трябва да бъде изключен от електрическата мрежа
преди извършване на каквито
и да е работи по монтирането.
Не използвайте уреда на отСлед разопаковане на уреда се
крито.
уверете, че не е бил повреден
при транспортирането. В
Този уред е предназначен за
случай на проблеми, свържете
използване в домакинството и се с дистрибутора или
подобни приложения като:
най-близкия отдел за следпро– кухненските зони към магази- дажбено обслужване.
ни, офиси и други работни
среди;
По време на монтирането се
– къщи от селски тип и от
уверете, че уредът не поврежклиенти в хотели, мотели и дру- да захранващия кабел.
ги места за настаняване;
- среди от типа къщи за гости с Боравенето и монтирането на
легло и закуска;
уреда трябва да се извършва
- кетъринг и подобни нетъргов- от две или повече лица.
ски приложения.
При монтирането се уверете,
Крушката, използвана в уреда,
че и четирите крачета се опие специално проектирана за
рат плътно на пода, при необдомашни уреди и не е подходя- ходимост ги нагласете, и след
ща за осветяване на помещетова проверете дали уредът е
ния в дома (Регламент на ЕО
нивелиран безупречно (използ244/2009).
вайте нивелир).
МОНТИРАНЕ
Включете уреда само след като
е приключил процесът по
монтиране.
Монтирането и ремонтът
трябва да се извършва от
специализиран техник, в съответствие с инструкциите на
производителя и при спазване
на действащите местни норми
за безопасност. Не поправяйте
и не подменяйте части от
уреда, ако това не е изрично
посочено в ръководството на
потребителя.
Използвайте предпазни ръкавици за извършване на всички
операции по разопаковането и
монтирането.
Изчакайте поне два часа, преди
да включите уреда, за да се
гарантира, че хладилната система е напълно функционална.
Уверете се, че уредът не е в
близост до топлинен източник.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО
Уверете се, че напрежението,
посочено на табелката с номиналните данни, съответства на
това във Вашия дом.
Диапазонът на захранването е
посочен на табелката с данни.
Заземяването на уреда е задължително по закон.
За да отговаря монтирането на
действащата нормативна
уредба за безопасността,
5
трябва да се постави прекъсвач за всички полюси с минимално разстояние 3 mm.
Ако захранващият кабел е
повреден, заменете го с еднакъв такъв. Захранващият кабел
трябва да бъде сменен само от
квалифициран електротехник
и в съответствие с указанията
на производителя и действащите наредби за безопасност.
Свържете се с оторизиран
сервизен център.
Когато използвате автоматичен
прекъсвач с дефектнотокова
защита (RCCB), използвайте
.
само модел, отбелязан с
Уредът е предназначен за
употреба на места, където
температурата е в следните
диапазони в съответствие с
климатичния клас, посочен на
табелката с номиналните данни.
Уредът може да не функционира правилно, ако бъде оставен
за продължителен период при
температура, извън указания
След приключване на монтира- диапазон.
нето електрическите компоКлиматичен клас при работна
ненти вече не трябва да са
темп. (°C)
достъпни за потребителя.
SN От 10 до 32
Захранващият кабел трябва да N От 16 до 32
бъде достатъчно дълъг, за да
ST От 16 до 38
позволи свързване на уреда
T От 16 до 43
към контакта на електрозахраwнването, след като уредът СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИсе постави в неговата ниша.
ЧЕСКАТА МРЕЖА САМО ЗА
Не използвайте удължители.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ИРЛАНДИЯ
Не дърпайте захранващия
кабел.
Смяна на предпазителя.
Не използвайте разклонители, Ако мрежовият проводник на
ако уредът е снабден с щепсел. този уред е снабден с щепсел с
предпазител BS 1 363A 13
В случай че щепселът на уреда ампера, за да смените предпане съвпада с контакта във
зителя при този тип щепсел,
Вашия дом, свържете се с
използвайте одобрен предпаквалифициран електротехник. зител A.S.T.A. за тип BS 1362 и
процедирайте както следва:
Избягвайте да докосвате уреда
с мокра част на тялото и не го
използвайте, когато сте с боси
крака.
Не използвайте този уред, ако
захранващият му кабел или
щепсел е повреден, ако не
работи правилно или ако е бил
повреден или е падал. Не
потапяйте захранващия кабел
или щепсел във вода. Пазете
кабела далеч от горещи повърхности.
6
3. Монтирайте отново предпазителя и капака в щепсела.
Важно:
Капачката на предпазителя
трябва да бъде поставена
отново, когато се сменя предпазителя и, ако е загубена
капачката на предпазителя,
щепселът не трябва да се
използва, докато не се постави
правилната заменена част.
Правилната замяна се определя от цвета на вложката или от
цвета щампован с думи в
основата на щепсела.
Капаци за предпазители може
да намерите в местния магазин
за електрочасти.
Само за Република Ирландия
Информацията, дадена за
Великобритания, в повечето
случаи е приложима, но се
използва и трети тип щепсел и
контакт, 2-щифтов, със странично заземяване.
Контакт/щепсел (валидно за
двете държави)
Ако поставеният щепсел не е
подходящ за Вашия контакт, се
свържете с отдела за следпродажбено обслужване за допълнителни инструкции. Не се
опитвайте да сменяте щепсела
сами. Тази процедура трябва да
се извърши от квалифициран
електротехник в съответствие
с инструкциите на производителя и последните разпоредби
за безопасност.
ПРАВИЛНА УПОТРЕБА
1. Свалете капачката на предпазителя (A) и предпазителя (B).
2. Поставете предпазителя 13A
в капака на предпазителя.
Използвайте отделението на
хладилника само за съхраняване на храни и отделението на
фризера само за съхраняване
на замразени храни, замразяване на пресни храни и правене на ледени кубчета.
BG
Избягвайте съхраняването на
необвити храни в пряк контакт с
вътрешните повърхности на
хладилника или фризера.
Уредите може да разполагат със
специални отделения за съхраняване на храни.
Ако не е указано друго в съответната брошура за продукта, те
могат да се отстраняват със
запазване на еквивалентните
характеристики.
Не поглъщайте съдържанието
(нетоксично) на опаковките за
лед (при някои модели).
трябва да е поставен, когато
хладилникът работи.
Не съхранявайте стъклени
контейнери, съдържащи течности, в отделението на фризера,
тъй като те могат да се счупят.
Не закривайте вентилатора (ако
има такъв) с храни.
След поставянето на храни
проверете дали вратичката на
отделенията се затваря правилно, особено тази на фризера.
Уплътнителят с повреда трябва
да се подмени възможно
най-скоро.
Не консумирайте ледени кубчета
БЕЗОПАСНОСТ ЗА ДЕЦАТА
или ледени близалки веднага
след изваждането им от фризера,
тъй като това може да предизви- Много малки (0 – 3 год.) и малки
деца (3 – 8 год.) трябва да се
ка студени изгаряния.
държат далеч, освен ако не са
под постоянно наблюдение.
За продукти, проектирани за
използване на въздушен филтър,
Този уред може да се използва от
намиращ се под достъпен капак
на вентилатора, филтърът винаги деца на и над 8 години, както и от
лица с ограничени физически,
сетивни или умствени възможности или с недостатъчен опит и
познания, ако са под надзор или
са им дадени инструкции за
употребата по безопасен начин и
разбират възможните опасности.
Децата не трябва да си играят с
уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да
се извършва от деца без надзор.
Съхранявайте опаковъчните
материали (полиетиленови
пликове, полистирол и др.) далеч
от обсега на деца.
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
Уредът трябва да бъде изключен
от електрическата мрежа преди
извършване на каквито и да е
работи по почистването или
поддръжката.
Никога не използвайте уреди за
почистване с пара
ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА
Изхвърляне на
опаковъчните
материали
Изхвърляне на излезли
от употреба домакински
уреди
Кашонът на опаковката може да
се рециклира напълно, както се
потвърждава от символа за
рециклиране:
Този уред е произведен с
материали, годни за
рециклиране или за повторно
използване. При изхвърлянето
му спазвайте местните
разпоредби за изхвърляне на
отпадъци.
Различните части от опаковката
трябва да бъдат изхвърлени
отговорно и в съответствие с
наредбите на местните органи
за изхвърляне на отпадъци.
За допълнителна информация
относно третирането,
оползотворяването и
рециклирането на домакински
електроуреди се обърнете към
компетентните местни органи,
службата за битови отпадъци
или магазина, откъдето сте
закупили уреда.
Този уред е маркиран в
съответствие с Европейската
директива 2012/19/ЕО относно
отпадъци от електрическо и
електронно оборудване (WEEE).
Като се погрижите това изделие
да бъде изхвърлено по
правилен начин, Вие ще
допринесете за
предотвратяване на възможни
7
негативни последствия за
околната среда и здравето на
хората, които в противен случай
биха могли да бъдат причинени
от неуместно обработване на
отпадъците на това изделие.
инструкциите за монтиране.
Недостатъчната вентилация в
задната част на уреда увеличава
консумацията на енергия и
намалява ефективността на
охлаждането.
Този символ върху уреда
или придружаващата го
документация показва, че
този уред не трябва да се
третира като битов отпадък, а
да бъде предаден в съответния
събирателен пункт,
предназначен за рециклиране
на електрическа и електронна
апаратура.
Вътрешните температури на
уреда могат да се повлияят от
температурата на околната
среда, честотата на отваряне на
вратичката, а също така и от
местоположението на уреда.
При настройването на
температурата трябва да се
имат предвид тези фактори.
Намалете до минимум
отварянето на вратичката.
Съвети за спестяване на
електроенергия
Монтирайте уреда в сухо, добре
вентилирано помещение, далеч
от топлинни източници (напр.
радиатор, готварска печка и т.н.)
и на място, което не е изложено
на пряка слънчева светлина.
Ако е необходимо, използвайте
изолационна пластина.
За да се гарантира правилната
вентилация, следвайте
Когато размразявате замразени
храни, ги поставете в
хладилника. Ниската
температура на замразените
продукти охлажда храните в
хладилника.
Оставете топлите храни и
напитки да се охладят, преди да
ги поставите в уреда.
Позиционирането на рафтовете
в хладилника не оказва влияние
върху ефективното използване
на енергия. Храните трябва да
се поставят на рафтовете по
такъв начин, че да се гарантира
правилна циркулация на въздух
(храните не трябва да се
допират една в друга и трябва
да се оставя разстояние между
храните и задната стена).
Можете да увеличите
капацитета за съхранение на
замразени храни, като
отстраните кошниците, и ако е
наличен, рафта Stop Frost
(спиране образуването на
скреж), запазвайки
еквивалентна консумация на
енергия.
Продуктите от високоенергиен
клас са снабдени с
високоефективни мотори,
които поддържат
функционирането за по-дълго,
но са с ниска консумация на
енергия. Не се притеснявайте,
ако моторът продължава да
работи за продължителни
периоди.
ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Този уред е проектиран за
съхраняване на храни и е
произведен в съответствие с
Регламент на Комисията (ЕО)
№ 1935/2004.
8
Този уред е проектиран,
произведен и предлаган на
пазара в съответствие със:
› целите относно
безопасността на Директива
„Ниско напрежение“ 2006/95/
ЕО (която заменя 73/23/ЕИО и
следващите изменения);
› изискванията относно
защитата на Директива „EMC“
2004/108/ЕО.
Електрическата безопасност
на уреда е гарантирана само
ако той е правилно свързан
към одобрена заземителна
система.
BG
Ръководство за употреба и поддръжка
ОПИСАНИЕ
НА ПРОДУКТА
УРЕД
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
21
22
23
24
25
15
6
7
16
17
18
19
20
1
1. Контролен панел
Отделение на хладилника
2. Осветление със светодиоди
3. Вентилатор
4. Капак на вентилатора и място
за антибактериалния филтър
5. Рафтове
6. Поставка за бутилки
7. Кутия за сирене + Капак
8. Област с многопоточна
система за студен въздух
9. Капак на датчика
10. Отделение на охладителя
(най-подходящо за месо и риба)
11. Табелка с основните данни и
търговското наименование
12. Отделение за плодове и
зеленчуци
13. Разделител на чекмеджето
на хладилника
14. Комплект за реверсиране на
посоката на отваряне на
вратичката
15. Кутии на вратичката
16. Поставка за яйца
17. Половин рафт за малки
артикули
18. Разделител за бутилки
19. Рафт за бутилки
20. Уплътнение на вратичката
Отделение на фризера
20. Уплътнения на вратичката
21. Горно чекмедже: найстудената зона
идеално за замразяване на
пресни храни
22. Бърз лед / Евтектика
23. Рафтове
24. Разделител на чекмеджето
на фризера
25. Чекмеджета на фризера
9
КОНТРОЛЕН
ПАНЕЛ
5
1
2
3
6
7
8
4
9
1. Бутон СПИРАНЕ НА АЛАРМА/
Индикатор АЛАРМА
2. 6th SENSE РЕГУЛАТОР НА
СВЕЖЕСТТА
3. Бутон БЪРЗО ОХЛАЖДАНЕ
4. СВЕТОДИОДИ ЗА
ТЕМПЕРАТУРА НА ХЛАДИЛНИКА
5. Бутон за РЕЖИМ ПАРТИ/
бутон за БЛОКИРАНЕ НА
БУТОНИТЕ
6. Индикатор на АЛАРМАТА ЗА
ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА
ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО
7. Бутон ВКЛ./В ГОТОВНОСТ
8. Индикатор БЛОКИРАНЕ НА
БУТОНИТЕ
9. Бутон ТЕМПЕРАТУРА НА
ХЛАДИЛНИКА
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Размери на продукта
Височина
1885
mm
Широчина
595
mm
Дълбочина
655
mm
Нетен обем фризер (л)
222
Л
Нетен обем хладилник (л)
94
Л
Система за обезскрежаване
Хладилник
Автоматично
Фризер
Автоматично
Автономия на съхранение без
електроенергия (ч)
Капацитет на замразяване (kg/24 ч)
24
ч
4,0
kg/24 ч
Консумация на електроенергия (квч/24 0,66
ч)
Ниво на шума (dBa)
42
Енергиен клас
10
A++
Квч/24 ч
dba
BG
ВРАТИЧКА
Обръщане на вратичката
Забележка: Посоката на отваряне на вратичката
може да се промени. Тази операция се извършва
от отдела за следпродажбено обслужване и не се
покрива от гаранцията.
Препоръчва се реверсирането на посоката на
отваряне на вратичката да се извършва от двама
души.
Следвайте насоките в Ръководството за
монтаж.
ОСВЕТЛЕНИЕ НА ХЛАДИЛНИКА
Системата за осветление в отделението на
хладилника използва светодиодна лампичка,
позволявайки както по-добро осветление, така и
много ниска консумация на енергия.
Ако системата на светодиодните лампички не
работи, се свържете със сервизното обслужване
за подмяна.
Важно: Когато вратичката на хладилника е
отворена, се включва осветлението на
отделението на хладилника. Ако вратичката се
остави отворена за повече от 10 минути,
осветлението ще се изключи автоматично.
РАФТОВЕ
Всички рафтове, крилца и изваждащи се
кошници са подвижни.
ВЕНТИЛАТОР + АНТИБАКТЕРИАЛЕН ФИЛТЪР
Вентилаторът подобрява разпределението на
температурата в продукта, позволявайки подобро запазване на съхраняваните в него храни.
Забележка: Не закривайте зоната на входния
отвор за въздух с хранителни продукти.
Ако уредът е снабден с вентилатор, той може да
бъде оборудван с антибактериален филтър.
Извадете го от кутията, която се
намира в чекмеджето за плодове
и зеленчуци, и го поставете в
капака на вентилатора – както е
показано на изображението.
Процедурата за подмяна е
приложена в кутията на филтъра.
NO-FROST ОТДЕЛЕНИЕ НА
ХЛАДИЛНИКА
Обезскрежаването на отделението на
хладилника е напълно автоматизирано.
Водата от обезскрежаването се отвежда
автоматично в изпускателния отвор, скрит зад
многопоточния елемент, и се събира в съд,
откъдето се изпарява.
11
NO-FROST ОТДЕЛЕНИЕ НА
ФРИЗЕРА
Фризерите No Frost предоставят циркулация на
охладен въздух около зоните за съхранение и
предотвратяват образуването на лед, с което
напълно се елиминира
необходимостта от обезскрежаване.
Замразените храни не залепват към стените,
етикетите се запазват четливи и пространството
за съхранение остава чисто и подредено.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПОСТАВКА ЗА ЯЙЦА
КУТИЯ ЗА СИРЕНЕ
ПОСТАВКА ЗА БУТИЛКИ
РАЗДЕЛИТЕЛ ЗА БУТИЛКИ
РАЗДЕЛИТЕЛ НА
ЧЕКМЕДЖЕТО НА ФРИЗЕРА
РАЗДЕЛИТЕЛ НА
ЧЕКМЕДЖЕТО НА
ХЛАДИЛНИКА
ОТДЕЛЕНИЕ ЗА БЪРЗ ЛЕД
12
ЕВТЕКТИКА/ФОРМИ ЗА
БЪРЗ ЛЕД
КАК СЕ ИЗПОЛЗВА
УРЕДЪТ
BG
УПОТРЕБА ЗА ПЪРВИ ПЪТ
КАК ДА ВКЛЮЧИТЕ УРЕДА
След включването на уреда в електрическата
мрежа, той започва да работи автоматично.
След стартиране на уреда, изчакайте поне 4 – 6
часа, преди да поставите храни в него.
НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА
Нормално уредът е фабрично настроен за
работа при препоръчваната умерена
температура.
За подробности относно настройването на
температурата – вижте ръководството за
ежедневна справка.
Когато уредът се свърже към захранването,
дисплеят светва и всички икони се появяват на
дисплея за около 1 секунда. Стойностите по
подразбиране (фабрични) на настройките на
хладилното отделение светват.
Забележка: Показваните зададени стойности
съответстват на средната температура в целия
хладилник
МОНТИРАНЕ
МОНТИРАНЕ НА ЕДИН УРЕД
За да се гарантира подходяща вентилация,
оставете
пространство от двете страни и над уреда.
Разстоянието между задната страна на
уреда и стената зад него
следва да е най-малко 50 mm.
Намаляването на това пространство ще увеличи
консумацията на енергия на продукта.
50mm
ЗА ДА МОНТИРАТЕ РАЗДЕЛИТЕЛИТЕ
Поставете разделителите в горната и долната
част на
кондензатора (както е показано рисунката) в
задната част на
уреда.
50mm
13
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
КАК ДА УВЕЛИЧИТЕ КАПАЦИТЕТА ЗА
СЪХРАНЯВАНЕ НА ФРИЗЕРА
• Отстранете кошниците, за да могат да се съхраняват
големи продукти.
• Поставете хранителните продукти направо върху
рафтовете на фризера.
• Отстранете допълнителните подвижни аксесоари.
• Не блокирайте областите на изходите за въздух (на
задната стена и на дъното вътре в продукта) с
хранителни продукти.
• Всички рафтове и изваждащи се кошници са
подвижни.
• Вътрешните температури на уреда могат да се
повлияят от температурата на околната среда,
честотата на отваряне на вратичката, а също така и от
местоположението на уреда. При настройването на
температурата трябва да се имат предвид тези
фактори.
• Освен ако не е указано друго, принадлежностите на
уреда не са подходящи за измиване в съдомиялна
машина.
ФУНКЦИИ
ВКЛ./В ГОТОВНОСТ
Тази функция поставя хладилника в
състояние на вкл./готовност. За да
поставите продукта в режим на
готовност, натиснете и задръжте
бутона „Вкл./В готовност“ за 3
секунди.
Всички индикатори се изключват, с
изключение на подсветката на иконата
„Вкл./В готовност“, която посочва, че
уредът е в режим на готовност.
Когато уредът е в режим на готовност,
осветлението в отделението на
хладилника не работи.
Не забравяйте, че тази операция не
изключва уреда от
електрическата мрежа.
За да включите отново уреда, просто
натиснете и задръжте за 3 секунди
бутона "Вкл./В готовност".
ИНТЕЛИГЕНТЕН
ДИСПЛЕЙ
Тази допълнителна функция може да се
използва за спестяване на енергия.
Следвайте указанията, дадени в
ръководството за всекидневни
справки, за да активирате/
деактивирате функцията.
След активиране на "Интелигентен
дисплей" дисплеят угасва, с изключение
на индикатора Pro Fresh. Ако
"Интелигентен дисплей" е активна – за
да регулирате температурата или
използвате други функции, е
необходимо да активирате дисплея с
натискане на произволен бутон.
След около 15 секунди без
извършване на каквото и да било
действие, дисплеят угасва отново и
само индикаторът Pro Fresh остава
видим.
Когато функцията се деактивира, се
възстановява нормалният дисплей.
Функцията "Интелигентен дисплей" се
изключва автоматично след
прекъсване на електрозахранването.
Не забравяйте, че тази функция не
изключва уреда от захранването, а
само намалява консумацията на
енергия от външния дисплей.
Забележка: Декларираната консумация
на енергия на уреда се отнася за работа
с активирана функция "Интелигентен
дисплей".
PRO FRESH
Тази функция работи автоматично за
гарантиране на оптималните условия
за запазване на съхраняваните храни.
Ако настъпят каквито и да било
промени, функцията Pro Fresh връща
незабавно идеалните условия.
Постигнатите резултати са
забележителни:
свежестта на храните в хладилника се
запазва на най-добро ниво до 4 пъти
по-дълго.
14
BG
БЪРЗО ОХЛАЖДАНЕ
Използването на тази функция се
препоръчва, когато поставяте много
голямо количество храни в
отделенията на хладилника и фризера.
Чрез използването на функцията
"Бързо охлаждане" е възможно да
увеличите капацитета на охлаждане в
отделенията на хладилника и фризера.
Забележка: Функцията "Бързо
охлаждане" трябва също да е включена,
преди да поставите пресни храни за
замразяване в отделението на фризера,
с цел увеличаване на капацитета на
замразяване.
РЕЖИМ ПАРТИ
Използвайте тази функция за
охлаждане на напитки в отделението
на фризера. 30 минути след избиране
на функцията (времето, необходимо за
изстудяване на бутилка 0,75 l без
стъклото да се счупи), символът
премигва и се чува звуков сигнал:
извадете бутилката от отделението на
фризера и натиснете бутона "Спиране
на аларма", за да деактивирате
алармата.
Важно: не оставяйте бутилката вътре в
отделението на фризера за по-дълго от
времето, необходимо за охлаждането й.
БЛОКИРАНЕ НА
БУТОНИТЕ
Тази функция позволява да се избегнат
неволни промени в настройките или
изключване на уреда.
За да блокирате бутоните, натиснете
бутона "Режим парти" за 3 секунди,
докато на дисплея се покаже
индикаторът "Блокиране на бутоните",
като звуков сигнал потвърждава, че
функцията е избрана. След 3 секунди
индикаторът "Блокиране на бутоните"
угасва.
Когато функцията е активирана,
натискането на други бутони (с
изключение на бутона "Режим парти")
активира звуков сигнал и на дисплея
премигва индикаторът "Блокиране на
бутоните".
Всяка аларма може да бъде
деактивирана, когато функцията
"Блокиране на бутоните" е задействана.
За да деблокирате бутоните извършете
същите действия, докато на дисплея се
покаже индикаторът "Блокиране на
бутоните" и звуков сигнал потвърди, че
функцията е била изключена. След 1
секунда индикаторът угасва.
АЛАРМА ЗА
ВРЕМЕННО СПИРАНЕ
НА ЗАХРАНВАНЕТО
След временно прекъсване на
електрозахранването, продуктът е
проектиран да следи автоматично
температурата във фризера, докато се
възстанови електрозахранването. Ако
температурата във фризера се повиши
над нивото на замразяване, иконата за
временно прекъсване на захранването
светва, индикаторът "Аларма" премигва
и се чува звуков сигнал, когато
електрозахранването бъде
възстановено. За да нулирате алармата,
натиснете само веднъж бутона
„Нулиране на аларма“.
В случай на временно прекъсване на
захранването е препоръчително да
извършите следните действия:
• Ако храната във фризера не е
замразена, но е все още студена, всички
хранителни продукти трябва да се
преместят от фризера в отделението на
хладилника и да се консумират в
рамките на следващите 24 часа.
• Ако храната във фризера е в
замразено състояние, това показва, че
тя се е размразила и след това
замразила отново след
възстановяването на
електрозахранването, вследствие на
което вкусът, качеството и
хранителната стойност могат да бъдат
влошени или консумирането на тази
храна да не е безопасно. Препоръчва
се да не консумирате продуктите и да
изхвърлите цялото съдържание на
фризера.
Алармата за временно прекъсване на
електрозахранването е предназначена
да даде индикации за качеството на
продуктите, които се намират във
фризера при спиране на
електрозахранването.
Тази система не гарантира качеството
или безопасността на храната и на
потребителите се препоръчва да
направят собствена преценка относно
годността на храната в отделенията на
хладилника и фризера.
15
АЛАРМА ЗА
ПРЕКАЛЕНО ВИСОКА
ТЕМПЕРАТУРА
Алармата се активира, когато:
• Уредът е включен към мрежовото
захранване след продължителен
период, в който не е използван.
• Температурата в отделението на
фризера е много висока.
• Количеството на храните, поставени
във фризера, е по-голямо от това,
показано на табелката с данни.
• вратичката на фризера е оставена
отворена дълго време.
• За да заглушите алармата, натиснете
само веднъж бутона "Стоп".
• Индикаторът "Аларма" угасва
автоматично, когато температурата
в отделението на фризера падне под
-10°C, и индикаторът "Аларма" угасва.
АЛАРМА ЗА
ОТВОРЕНА
ВРАТИЧКА
Алармата за отворена вратичка се
активира, когато вратичката е
оставена отворена за повече от 2
минути.
Затворете вратичката или натиснете
"Спиране на аларма" за заглушаване
на звуковата аларма.
БЪРЗ ЛЕД
КАК ДА НАПРАВИТЕ ЛЕДЕНИ
КУБЧЕТА
Поставете празните форми за лед във
фризера 24 часа, преди да използвате
функцията "Бърз лед", за да се охладят.
За да постигнете най-добри резултати
от формите за бърз лед, Ви
препоръчваме да ги държите
постоянно във фризера, където да
поддържате температура от -18°C или
по-ниска.
Махнете формата за бърз лед, като я
издърпате към себе си.
Сложете капака отново върху формата
и я поставете в специално
предназначените слотове в горното
чекмедже на фризера. Внимавайте да
не разлеете вода.
Свалете капака и напълнете формата с
питейна вода (максимално ниво = 2/3
от общия капацитет).
Изчакайте поне 30 минути, докато се
образуват ледените кубчета (това
време може да бъде малко по-дълго,
ако формите се използват веднага
след първоначалната употреба).
КАК ДА ИЗВАДИТЕ ЛЕДЕНИТЕ
КУБЧЕТА
Когато ледът е готов, отворете
капака и извадете кубчета.
16
BG
ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ФОРМИТЕ ЗА БЪРЗ
ЛЕД КАТО
ЕВТЕКТИКА
Формите за бърз лед могат също
така да се използват като евтектика,
помагайки на храната да стои
замразена в случай на прекъсване
на електрозахранването. За
оптималната им употреба ги
поставяйте над храните, които
съхранявате в горното чекмедже на
отделението на фризера. На това
място формите могат пак да се
използват за ледени кубчета, но
времето, необходимо за това, може
да бъде по-дълго.
17
СЪВЕТИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ХРАНИТЕ
ОТДЕЛЕНИЕ НА ХЛАДИЛНИКА
Хладилникът е идеалното място за съхранение на
готови храни, пресни и консервирани храни,
млечни продукти, плодове и зеленчуци и напитки.
ВЪЗДУШНА ВЕНТИЛАЦИЯ
Естествената циркулация на въздух в
отделението на хладилника води до получаване
на зони с различни температури. Най-студено е
точно над чекмеджето за плодове и зеленчуци и
при задната стена. Най-топло е в горната предна
част на отделението.
Недостатъчната вентилация води до
увеличаване на консумацията на енергия и
намаляване на охлаждането.
Не покривайте отворите за въздух с продукти –
те са оптимизирани за правилна циркулация на
въздуха и
съхранение на храна.
КАК ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ПРЕСНИ ХРАНИ И
НАПИТКИ
› Използвайте пластмасови, метални, алуминиеви
и стъклени контейнери, които могат да се
рециклират, както и опаковъчно фолио за
обвиване на храните.
› Винаги използвайте затворени контейнери за
течности и за храни, които отделят или могат да
поемат миризми или вкус, или ги покривайте.
› Храни, които отделят голямо количество
етилен,
и тези, които са чувствителни към този газ, като
плодове, зеленчуци и салати, следва винаги да се
отделят или увиват, за да се удължи срокът им на
годност; например не съхранявайте домати на
едно и също място с киви или зеле.
› Не съхранявайте храните прекалено близо една
до друга за позволяване на достатъчно
циркулация на въздух.
› За да избегнете падането на бутилките, можете
да използвате поставката за тях.
› Ако имате малко количество храна за
съхранение в хладилника, препоръчваме да
използвате рафтовете над чекмеджето за
плодове и зеленчуци, тъй като това в найстудената област от отделението.
› Внимавайте да не закривате отворите за въздух
с продукти.
КЪДЕ ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ПРЕСНИ ХРАНИ И
НАПИТКИ
› На рафтовете в хладилника: готови храни,
тропически плодове, сирене, деликатеси.
› В най-студената област (над чекмеджето за
плодове и зеленчуци): месо, риба, готови студени
меса, кейкове
18
› В чекмеджето за плодове и зеленчуци: плодове,
салати,
зеленчуци.
› На вратичката: масло, конфитюр, сосове, туршии,
консерви, бутилки, кутии с напитки, яйца.
BG
Легенда
УМЕРЕНА ЗОНА Препоръчва
се за съхраняване на
тропически плодове, консерви,
напитки, яйца, туршии, масло,
конфитюр.
СТУДЕНА ЗОНА Препоръчва
се за съхраняване на сирене,
мляко, млечни храни, готови
храни, кисело мляко.
НАЙ-СТУДЕНА ЗОНА
Препоръчва се за съхранение
на студени колбаси и десерти.
ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПЛОДОВЕ И
ЗЕЛЕНЧУЦИ
ЧЕКМЕДЖЕ В ЗОНАТА ЗА
ЗАМРАЗЯВАНЕ
(МАКС. СТУДЕНА ЗОНА)
Препоръчва се за замразяване
на пресни/сготвени храни.
ЧЕКМЕДЖЕТА НА ФРИЗЕРА
Забележка
Сивият тон на легендата не
съответства на цвета на
чекмеджетата
19
ОТДЕЛЕНИЕ НА ФРИЗЕРА
Фризерът е идеалното място за съхранение на
замразени храни, правене на ледени кубчета и
замразяване на пресни храни в отделението на
фризера.
Максималното количество в килограми от
пресни храни, които могат да се замразят в
СЪВЕТИ ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ
НА ПРЕСНИ ХРАНИ
› Препоръчваме да поставите етикет и датата на
всички замразени храни. Поставянето на етикет
ще помогне за идентифициране на храните и за
посочване кога трябва да се използват, преди
качеството им да се влоши. Не замразявайте
отново размразени храни.
› Преди замразяване увийте и затворете
херметично прясната храна във: алуминиево
фолио, опаковъчно фолио, херметизирани и
водонепропускливи торбички, полиетиленови
контейнери с капаци или контейнери за фризер,
подходящи за замразяване на пресни храни.
› Храните трябва да се пресни, зрели и
висококачествени, за да получите
висококачествени замразени храни.
› Пресните зеленчуци и плодове трябва за
рамките на период от 24 часа, е посочено на
табелката с основните данни (…kg/24 ч).
Ако имате малко количество храна за
съхранение във фризера, препоръчваме да
използвате най-студените области на
отделението на фризера, които съответстват на
средната област.
предпочитане да се замразяват при прибирането
им, за да се запази пълната хранителна стойност,
консистенция, цвят и вкус. Някои меса, особено
дивечово, трябва да се окачат да висят преди
замразяване.
› Винаги оставяйте горещите храни да се охладят,
преди да ги поставите във фризера.
› Консумирайте напълно или частично
размразените храни незабавно.
Не замразявайте повторно, освен ако храните
няма да се готвят след размразяването им. След
готвене размразената храна може да се замрази
отново.
› Не замразявайте бутилки с течност.
› Моля, използвайте функцията за бързо
охлаждане, за да ускорите
процеса на охлаждане или замразяване (вж.
ежедневното упътване за справка).
замразени храни: съвети при
пазаруване
При закупуване на замразена храна:
› Уверете се, че опаковката или пакетът са
запазени (замразените храни в повредена
опаковка могат да се развалят). Ако опаковката
изглежда надута или с мокри петна, може да не е
била съхранявана при оптималните условия и
размразяването може вече да е започнало.
› Когато пазарувате, купувайте замразени храни
в края на пазаруването и ги транспортирайте в
охладителна чанта.
20
› След като се приберете вкъщи, незабавно
сложете замразените храни във фризера.
› Ако храните са се размразили дори частично, не
ги замразявайте отново. Консумирайте в рамките
на 24 часа.
› Избягвайте или намалявайте температурните
колебания до минимум. Спазвайте датата на
изтичане на срока на годност на опаковката.
› Винаги спазвайте информацията за съхранение
на опаковката.
BG
ВРЕМЕ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗАМРАЗЕНИТЕ ХРАНИ
Месо
месеца
Яхнии
месеца
Плодове
месеца
Говеждо
8 – 12
Месо, птици
2–3
Ябълки
12
Свинско, телешко
6–9
Млечни продукти
Кайсии
8
Агнешко
6–8
Масло
6
Къпини
8 – 12
Заешко
4–6
Сирене
3
Касис/френско грозде
8 – 12
Кайма/карантии
2–3
Сметана
1–2
Череши
10
Наденица
1–2
Сладолед
2–3
Праскови
10
Яйца
8
Круши
8 – 12
Сливи
10
Птици
Пиле
5–7
Супи и сосове
Пуйка
6
Супа
2–3
Малини
8 – 12
Дреболии
2–3
Сос с месо
2–3
Ягоди
10
Пастет
1
Рубарб
10
1–2
Яхния от зеленчуци
8
Плодови сокове (портокал, 4 – 6
лимон, грейпфрут)
1–2
Тестени изделия и
хляб
Ракообразни
Мекотели, краб,
омар
Краб, омар
Миди
Стриди без
черупки
Хляб
1–2
Аспержи
8 – 10
1–2
Кейкове (обикновени) 4
Босилек
6–8
2–3
Бобови
12
2–3
Сметанова торта
(кейкове)
Палачинки
1–2
Артишок
8 – 10
Непечени тестени
изделия
Киш
2–3
Броколи
8 – 10
1–2
Брюкселско зеле
8 – 10
Пица
1–2
Карфиол
8 – 10
Моркови
10 – 12
Целина
6–8
Гъби
8
Магданоз
6–8
Чушки
10 – 12
Грах
12
Градински боб
12
Спанак
12
Домати
8 – 10
Тиквички
8 – 10
Риба
„мастни“ (сьомга,
херинга, скумрия)
„постни“ (треска,
морски език)
Зеленчуци
3–4
21
ПРЕПОРЪКА В СЛУЧАЙ НА
НЕИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА
ОТСЪСТВИЕ/ВАКАНЦИЯ
В случай на продължително отсъствие се
препоръчва да консумирате храните и да
изключите уреда с цел спестяване на енергия.
ПРЕМЕСТВАНЕ
1. Извадете всички вътрешни
части.
2. Обвийте ги добре и ги обезопасете със
залепваща лента, така че да не се удрят една в
друга или да се загубят.
3. Завийте регулируемите крака така, че да не
докосват поддържащата повърхност.
4. Затворете и обезопасете вратичката със
залепваща лента и като използвате пак
залепваща лента, прикрепете захранващия кабел
към уреда.
ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО
В случай на прекъсване на електрозахранването
позвънете на местния офис на
електроснабдителната компания и попитайте
колко ще продължи прекъсването.
Забележка: Не забравяйте, че пълният уред ще
остане студен по-дълго време от частично пълен
уред.
Ако по храните все още се забелязват ледени
кристали, те могат да се замразят отново,
въпреки че вкусът и ароматът може да са
влошени.
Ако храните бъдат намерени в лошо състояние, е
най-добре те да се изхвърлят.
22
При прекъсвания на електрозахранването,
които продължават до 24 часа.
Дръжте вратичката на уреда затворена. Това ще
позволи съхранените храни да останат студени
възможно най-дълго.
При прекъсвания на електрозахранването,
които продължават над 24 часа.
Изпразнете отделението на фризера и подредете
храните в преносим фризер. Ако такъв тип
фризер не е наличен, както и ако не са налични
пакети с лед, опитайте да използвате храните,
които се развалят най-лесно.
Изпразнете ваничката за лед.
ПОЧИСТВАНЕ И
ПОДДРЪЖКА
Преди да извършвате каквато и да е операция по
почистване или поддръжка, извадете щепсела на
уреда от контакта или изключете захранването му.
Никога не използвайте абразивни средства.
Никога не почиствайте частите на хладилника
със запалими течности.
› Периодично почиствайте уреда с кърпа и
разтвор на хладка вода и неутрален почистващ
препарат, специално предназначен за
вътрешността на хладилника.
› Почистете външните части на уреда и
уплътнението на вратичката с влажна кърпа и
подсушете с мека кърпа.
› Кондензаторът, намиращ се в задната част на
уреда, трябва да се почиства редовно с
прахосмукачка.
BG
Не използвайте парни машини за чистене.
Бутоните и дисплеят на контролния панел не
трябва да се почистват със спирт или вещества
на основата на спирт, а със суха кърпа.
Важно:
› Бутоните и дисплеят на контролния панел не
трябва да се почистват със спирт или вещества
на основата на спирт, а със суха кърпа.
› Тръбите на охладителната система се намират в
близост до контейнера за обезскрежаване и
могат да станат горещи. Периодично ги
почиствайте с прахосмукачка.
23
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ РЪКОВОДСТВО И СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПРЕДИ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ ОТДЕЛА ЗА
СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ...
Проблеми с функционирането обикновено
възникват в резултат на малки неща, които
можете да откриете и отстраните сами без
никакви инструменти.
ШУМОВЕ ПРИ РАБОТА
Шумовете от уреда са нормални, тъй като той
разполага с няколко вентилатора и мотора за
регулиране на функционирането, които се
включват и изключват автоматично.
Някои от тези шумове при работа може
да се намалят чрез:
› Нивелиране на уреда и монтиране на равна
повърхност.
› Проверка дали вътрешните компоненти са
правилно поставени.
› Отделяне и избягване на контакт между уреда и
мебели.
› Проверка дали бутилките и контейнерите не се
допират помежду си.
Някои от шумовете при работа,
които можете да чуете
Свистене при включване на
уреда за първи път или след
дълга пауза.
Клокочене, когато охлаждащата
течност влиза в тръбите.
Звук "БРРР" при работа на
компресора.
Бръмчене, когато водна клапа
или вентилатор започне да
работи.
Щракане, когато компресорът
се включи.
Щракването е от термостата,
който регулира честотата на
работата на компресора.
24
BG
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВСЕКИДНЕВНИ СПРАВКИ
Проблем
Възможна
причина
Решение
Машината не работи
Възможно е да има проблем с
електрозахранването на уреда.
› Проверете дали захранващият
кабел е включен в контакт с
правилното напрежение.
› Проверете предпазните
устройства и прекъсвачите на
домашната електрическа
система
в контейнера за
обезскрежаване има
вода
Това е нормално при горещо,
влажно време. Контейнерът
дори може да е наполовина
пълен.
› Уверете се, че уредът е
нивелиран, за да се гарантира,
че водата няма да прелива.
ако ръбовете на шкафа
на уреда, които влизат в
контакт с уплътнението
на вратичката, са топли
при допир
Това не е дефект.
Това е нормално при горещо
време и когато компресорът
работи.
осветлението не работи
Може да е необходима подмяна
на лампичката.
Уредът може да е в режим
„Вкл./В готовност“
електромоторът видимо
остава да работи твърде
дълго
Времето на работа на мотора
зависи от различни неща: броя
на отварянията на вратичката,
количеството на съхраняваните
храни, температурата в
помещението, настройката на
температурните контроли.
› Проверете дали предпазните
устройства и прекъсвачите на
домашната електрическа
система работят добре.
› Проверете дали захранващият
кабел е включен в контакт с
правилното напрежение
› Ако светодиодите са счупени,
потребителят трябва да се
свърже със сервизния отдел за
подмяна със същия тип,
наличен само от нашите
центрове за следпродажбено
обслужване или оторизираните
дистрибутори.
› Уверете се, че контролите на
уреда са зададени правилно.
› Проверете дали в уреда няма
поставено голямо количество
храни.
› Проверете дали вратичката не
се отваря прекалено често.
› Проверете дали вратичката се
затваря правилно.
25
температурата на уреда е
прекалено висока
Възможно е да има различни
причини (вижте „Решения“)
› Уверете се, че кондензаторът
(в задната част на уреда) не е
замърсен с прах и мъх.
› Уверете се, че вратичката е
затворена правилно.
› Уверете се, че уплътненията на
вратичката се поставени
правилно.
› В горещи дни или в топло
помещение е нормално
моторът да работи повече.
Ако вратичката на уреда е била
оставена отворена за дълго
време или са съхранени големи
количества храни, моторът ще
работи по-дълго, за да охлади
вътрешността на уреда.
вратите не се затварят
или не се отварят добре
Възможно е да има различни
причини (вижте „Решения“)
› Проверете дали опаковки с
храни не блокират вратичката.
› Проверете дали вътрешните
части или автоматичното
устройство за лед не е в
неправилна позиция.
› Проверете дали уплътненията
на вратичката не са замърсени
или лепкави.
› Уверете се, че уредът е
нивелиран.
26
BG
ОТДЕЛ ЗА СЛЕДПРОДАЖБЕНО
ОБСЛУЖВАНЕ
ПРЕДИ ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ОТДЕЛА ЗА
СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ:
1. Проверете дали можете да отстраните сами
проблема с помощта на предложенията, дадени
в раздела РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ
НА НЕИЗПРАВНОСТИ.
2.
Изключете уреда и го включете отново, за
да проверите дали неизправността е отстранена
АКО СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА
ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ПРОВЕРКИ
НЕИЗПРАВНОСТТА ВСЕ ОЩЕ НЕ Е
ОТСТРАНЕНА, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАЙ-БЛИЗКИЯ
ОТДЕЛ ЗА СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ
Обадете се на номера, посочен на гаранционната
брошура или следвайте инструкциите в
уебсайта www.whirlpool.eu
Винаги посочвайте:
• кратко описание на възникналата
неизправност;
• точния тип и модел на уреда;
• сервизния номер (номера след думата Service
на информационната табелка). Сервизният
номер е посочен и в гаранционната книжка;
• пълния ви адрес;
• Вашия телефонен номер.
Ако се налагат някакви поправки, моля, свържете
се с оторизиран отдел за следпродажбено
обслужване (за да бъдете сигурни, че ще бъдат
използвани оригинални резервни части и
поправките ще бъдат извършени правилно).
27
7
SERVICE
28
1.
4x
C
B
A
1x
1x
BG
D
1x
min.
50 mm
2.
3.
29
4.
5.
6.
A
30
7.
8.
BG
9.
31
10.
11.
32
12.
13.
14.
15.
BG
A
33
16.
17.
B
18.
19.
A
A
34
B
Whirlpool® Регистрирана търговска марка/TM Търговска марка на Whirlpool group of companies © Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Всички права запазени - http://www.whirlpool.eu
n
400010776158
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising