KitchenAid | KDSCM 82142 SL | Instruction for Use | KitchenAid KDSCM 82142 SL Brukerhåndboken

KitchenAid KDSCM 82142 SL Brukerhåndboken
Brukerveiledning
Montering
4
Produktbeskrivelse
6
Første gangs bruk
7
Programtabell
10
Opsjoner og funksjoner
11
Lasting av kurvene
12
Daglig bruk
14
Råd
15
Rengjøring og vedlikehold
15
Feilsøking
17
Service
18
Før du tar apparatet i bruk, bør du lese håndboken for helse og sikkerhet.
Montering
ADVARSEL: Hvis apparatet må flyttes, må det holdes i oppreist stilling; dersom det er absolutt nødvendig,
kan det vippes på bakdelen.
TILKOPLING AV VANNFORSYNINGEN
BESKYTTELSE MOT OVERSVØMMELSE
Tilpasning av vanntilførselen ved installasjonen må
kun utføres av en kvalifisert tekniker.
Slangene for inntak og uttak av vann kan plasseres
mot høyre eller mot venstre for å oppnå best mulig
installasjon.
Påse at oppvaskmaskinen hverken bøyer eller presser
slangen.
Beskyttelse mot oversvømmelse. For å sikre at det
ikke oppstår oversvømmelse er oppvaskmaskinen:
- utstyrt med et spesialsystem som blokkerer tilførselen av vann dersom det oppstår anomalier eller lekkasje inne i apparatet.
Noen modeller er også utstyrt med et ekstra sikkerhetssystem New Aqua Stop, som garanterer oversvømmelsesbeskyttelse også dersom slangen for
vanninntak ødelegges.
Slangen for vanninntak må aldri kuttes siden den
inneholder elektriske komponenter.
TILKOPLING AV SLANGEN FOR VANNTILFØRSEL
• La vannet renne til det er helt klart.
• Skru inntaksslangen stramt på plass og åpne kranen.
Dersom inntaksslangen ikke er lang nok, må du kontakte en spesialist eller en godkjent tekniker.
Vanntrykket må befinne seg innenfor verdiene i tabellen med Tekniske data - ellers vil oppvaskmaskinen ikke fungerer på riktig måte.
Kontroller at slangen hverken er bøyd eller komprimert.
ELEKTRISK TILKOBLING
ADVARSEL: Slangen for vanninntak må
aldri kuttes siden den inneholder elektriske
komponenter.
Før du setter støpselet inn i kontakten må du være
sikker på at:
• Kontakten er jordet
og oppfyller kravene i
gjeldene regelverk;
• Sokkelen kan tåle maksimal vekt til apparatet
slik det vises på dataskiltet på innsiden av døren
(se PRODUKTBESKRIVELSE).
• Nettspenningen ligger innenfor verdiene angitt på
data-platen på innsiden av døren.
• Kontakten er kompatibel med støpselet til apparatet.
Dersom dette ikke er tilfellet, må du be en godkjent
elektriker om å skifte ut støpselet (se ETTERSALGSSERVICE). Ikke bruk skjøteledninger eller multistikkontakter. Når apparatet er installert, bør det være
enkelt å nå fram til ledningen til strømforsyningen og
den elektriske kontakten.
Ledningen må ikke bøyes eller komprimeres.
Dersom ledningen for kraftforsyning er skadd, må
den skiftes av produsenten eller en godkjent Teknisk
Kundeservice for å unngå potensielle skader.
Bedriften kan ikke holdes til ansvar for ulykker dersom disse forholdsreglene ikke respekteres.
SPESIFIKASJONER FOR TILKOPLING AV
SLANGEN FOR VANNINNTAK:
VANNFORSYNING
VANNINNTAK
VANNTRYKK
kaldt eller varmt
(maks. 60°C)
3/4”
0,05 ÷ 1MPa (0,5 ÷ 10 bar)
7,25 – 145 psi
TILKOPLING AV AVLØPSLANGEN
Kople avløpslangen til et avløp med en diameter på
minst 2 cm A
Tilkoplingen av avløpslangen må skje ved en høyde
som varierer fra 40 til 80 cm over gulvet eller overflaten der oppvaskmaskinen hviler.
MAX 80 cm
MIN 40 cm
Før du kopler avløpslangen til vaskens avløp må du
fjerne plastpluggen B.
4
PLASSERING OG NIVÅREGULERING
DIMENSJONER, KAPASITET OG STANDBY
FORBRUK:
1. Plasser oppvaskmaskinen på et jevnt og solid
gulv. Dersom gulvet ikke er jevnt, kan føttene
framme på apparatet justeres helt til de når
horisontal posisjon. Dersom apparatet er riktig
nivåregulert, vil det være stabilt og det er mindre
sannsynlig at det beveger seg og skaper
vibrasjoner og støy mens det er i drift.
2. Før du setter oppvaskmaskinen på plass, plasser
den gjennomsiktige selvklebende stripen under
trepanelet for å beskytte det mot kondens som
kan danne seg.
3. Plasser oppvaskmaskinen slik at dens sider eller
det bakre panelet kommer i kontakt med skapene
eller veggen. Dette apparatet kan også plasseres
under en enkel arbeidsbenk.
4. For å regulere høyden til den bakre foten, vri den
røde sekskantede bøssingen på den sentrale delen
framme på oppvaskmaskinen ved å benytte en
sekskantet skiftenøkkel med en åpning på 8 mm.
Vri skiftenøkkelen i retningen med urviseren for
å øke høyden og mot urviseren for å redusere
den.
BREDDE
HØYDE
DYBDE
KAPASITET
FORBRUK
I STAND-BY:
5
598 mm
820 mm
555 mm
14 standard kuverter
Påslått modus - 6 W
Avslått modus - 0,5 W
Produktbeskrivelse
APPARAT
1
8
9
2
10
3
4
11
5
Service:
6
12
0000 000 00000
7
13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Øvre kurv
Klaffer som kan slås ned
Høydeinnstilling øvre kurv
Øvre spylerarm
Dynamic Clean støtter
Nedre kurv
Bestikkurv
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Nedre spylerarm
Filterenhet
Saltbeholder
Dispenser for oppvaskmiddel og skyllemiddel
Typeplate
Betjeningspanel
11.
12.
13.
14.
Indikatorlampe for påfylling skyllemiddel
Indikatorlampe for påfylling av salt
Oppvaskmiddeltablett (Alt-i-ett) indikatorlampe
Oppvaskmiddeltablett (Alt-i-ett)-knapp med
indikatorlampe
Boost -knapp med indikatorlampe
Dynamic Clean -knapp med indikatorlampe
Utsatt Start -knapp med indikatorlampe
START -knappe med indikatorlampe
BETJENINGSPANEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
2
3
4
5
678
9
10 11 12 13
PÅ-AV -knapp
FORRIGE -knapp
NESTE -knapp
Multizone-knapp
Display
Multizone indikatorlampe
Øko-program indikatorlampe
Utsatt Start indikatorlampe
Programnummer og indikator for gjenværende tid
Stengt vannkran indikatorlampe
15.
16.
17.
18.
6
14
15
16
17
18
Første gangs bruk
RÅD MED HENSYN TIL FØRSTE GANGS BRUK
Etter installasjonen, fjern sperrene fra kurvene og de elastiske festeelementene fra den øvre kurven.
INNSTILLINGSMENY
1.
2.
3.
4.
5.
Slå på apparatet ved å trykke inn PÅ/AV knappen.
Slå av apparatet ved å trykke inn PÅ/AV knappen.
Hold inne START-knappen i 5 sekunder, til du hører en pipelyd.
Displayet viser den første innstillingen som er tilgjengelig (bokstaven «A»), etterfulgt av verdien (for eksempel: 3).
Trykk på FORRIGE/NESTE for å bla gjennom listen over tilgjengelige innstillinger og se verdiene for
dem (se tabellen under), og trykk deretter på START hvis du vil endre verdien til den viste innstillingen:
Verdien vil begynne å blinke.
6. Bruk FORRIGE/NESTE-knappene til å endre blinkverdien til de valgte innstillingene, og trykk deretter
på START for å lagre den nye verdien: Det vil slutte å blinke.
7. For å endre andre innstillinger, gjenta trinn 5-6.
8. For å gå ut av innstillingsmenyen - trykk på PÅ/AV-knappen..
BOKSTAV
INNSTILLING
VERDIER
(Standard - med fet
skrift)
Vannets hardhetsgrad
(se «Innstilling av vannets hardhetsgrad»
og «Tabell for hardhetsgrad vann»)
1|2|3|4|5
Skyllemiddelnivå
(se «justering av doseringen av skyllemiddel»)
1|2|3|4|5
Start programmet
For å stille inn syklusen som skal vises når maskinen slås på.
«E»= Eco, «L»= Siste syklus
E|L
Lysstyrke
For å justere lysstyrken på displayet.
«Lo»=Lav, «Hi»= Høy
Lo | Hi
Lydstyrke
For å justere lydvolumet.
«OF» = lyder av, «Lo» = lavt volum, «Hi» = høyt volum
OF | Lo | Hi
Lys på gulvet
Lys på gulvet
«On» = På, «OF» = Av
On | OF
Fabrikkinnstillinger
For å gjenopprette fabrikkinnstillingene for alle innstillingene i
innstillingsmenyen. Etter at man har aktivert denne innstillingen (ON),
slår maskinen seg av og gjenoppretter fabrikkinnstillingene.
«On» = På, «OF» = Av
On | OF
Auto Door Opening
Lys på gulvet
«On» = På, «OF» = Av
On | OF
7
FYLLING AV SALTBEHOLDEREN
For å endre disse, følg instruksjonene i avsnittet
«INNSTILLINGSMENY».
Salt benyttes for å hindre at det skal danne seg
KALK på serviset og på maskinens funksjonsdeler.
• Det er viktig at saltbeholderen aldri er tom.
• Det er svært viktig å stille inn vannets hardhet.
Saltbeholderen er plassert i den nedre delen av oppvaskmaskinen (se PROGRAMBESKRIVELSEN) og
må fylles når indikatorlampen for PÅFYLLING
AV SALT
på kontrollpanelet lyser.
1. Fjern den nederste kurven
og skru løs beholderens
lokk (mot urviserne).
2. Kun den første gangen du
gjør dette:
fyllsaltbeholderen med
vann.
3. Plasser trakten
(se figur) og fyll saltbeholderen helt opp til kanten
(omtrent 1 kg); det er ikke unormalt at det renner
over litt vann.
4. Fjern trakten og fjern saltet som eventuelt ligger
igjen rundt åpningen.
Påse at lokket er skrudd godt til, slik at ikke vaskemiddel trenger ned i beholderen mens vaskeprogrammet pågår (dette kan føre til ubotelig skade på
kalkfilteret).
Når du har gjort dette må du kjøre et program uten å
laste oppvaskmaskinen.
Programmet for “Forvask” alene er IKKE tilstrekkelig.
Hvis det søles saltlake eller saltkorn, kan det føre til
kraftig korrosjon, som kan gi varig skade på komponenter av rustfritt stål.
Vi tar ikke noe garantiansvar for reklamasjon i denne
forbindelse.
Etter at du har tømt salt ned i maskinen slukkes indikatorlampen for PÅFYLLING AV SALT.
Bruk kun salt som er spesielt beregnet på oppvaskmaskiner.
Dersom en ikke fyller på saltbeholderen kan dette
resultere i at vannmykneren og varmeelementet
skades.
Når det er nødvendig å fylle på salt, må prosedyren fullføres før en starter vaskesyklusen.
Tabell for Vannets hardhet
°dH
°fH
nivå
1
Bløtt
2 Middels hardt
3 Gjennomsnittlig
4
Hardt
5
Svært hardt
Tyske grader
Franske grader
0-6
7 - 11
12 - 17
18 - 34
35 - 50
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 60
61 - 90
FYLLING AV DISPENSER MED SKYLLEMIDDEL
Skyllemiddel gjør at serviset TØRKER lettere. Dispenseren for skylle middel A bør etterfylles når indikatorlampen for ETTERFYLLING AV
SKYLLEMIDDEL på kontrollpanelet lyser.
35
25
MA X
B
A
1. Åpne dispenseren B ved å trykke og dra klaffen på
dekselet oppover.
2. Hell forsiktig i skyllemiddelet helt til det når merket
for maksimalt nivå (110 ml) for etterfylling - ikke
søl. Dersom du søler, må du øyeblikkelig tørke med
en tørr klut.
3. Trykk klaffen nedover til du hører et klikk for å
lukke den.
Du må ALDRI tømme skyllemiddel direkte over i
oppvaskmaskinen.
JUSTER DOSERINGEN AV SKYLLEMIDDEL
Dersom du ikke er helt fornøyd med tørkeresultatet, kan
du justere mengden med skyllemiddel som er brukt.
For å endre disse, følg instruksjonene i avsnittet
«INNSTILLINGSMENY».
Dersom nivået for skyllemiddel er stilt inn på 1, fylles
det ikke på skyllemiddel. Indikatorlampen for LAVT
NIVÅ AV SKYLLEMIDDEL tennes ikke dersom det
går tomt for skyllemiddel.
Det kan maksimalt stilles inn 5 nivå avhengig av oppvaskmaskinens modell. Fabrikkinnstillingen er «5».
• Dersom du ser blåaktige streker på tallerkenene, må
du stille inn på et lavere nummer (2-3).
• Dersom det er vanndråper eller kalkmerker på tallerkenene, må du stille inn et høyere nummer (4-5).
INNSTILLING AV VANNETS HARDHET
For at kalkfilteret skal kunne arbeidet på riktig måte,
er det viktig at innstillingen av vannets hardhet er basert på den faktiske hardheten i vannet til husholdningen. Denne informasjonen vil du få hos din lokale
vannleverandør.
Fabrikkinnstillingen er «3» for gjennomsnittlig hardhet på vannet.
8
For å åpne oppvaskmiddelbeholderen, trykk på
knappen A. hell oppvaskmiddel kun i den tørre dispenseren B.
FYLLING AV DISPENSER
FOR OPPVASKMIDDEL
Bruk kun oppvaskmiddel som er spesielt beregnet
på oppvaskmaskiner.
For å oppnå de beste vaske- og tørkeresultatene, må
du bruke en kombinasjon av vaskemiddel, flytende
skyllemiddel og salt.
Vi råder deg til å benytte oppvaskmiddel som ikke
inneholder fosfater eller klor, siden disse produktene er skadelige for omgivelsen.
Et godt vaskeresultat avhenger også av at riktig
mengde oppvaskmiddel blir brukt. Dersom du bruker mer enn mengden som anbefales vil du ikke vaske mer effektivt og miljøforurensningen øker.
Mengden kan tilpasses avhengig av hvor skittent
serviset er.
For normalt skittent servise, bruk omtrent enten 35
g (oppvaskmiddel i pulverform) eller 35 ml (flytende
oppvaskmiddel) og en ekstra teskje med oppvaskmiddel rett inn i oppvaskmaskinen. Dersom du benytter tabletter, er én tablett tilstrekkelig.
Dersom kokekarene er normalt skitne eller dersom
en skyller de med vann før de stables inn i oppvaskmaskinen, må mengden oppvaskmiddel reduseres
tilsvarende (minimum 25 g/ml) f.eks. unnlat å legge
pulver/gel inne i oppvaskmaskinen.
B
A
Legg mengden oppvaskmiddel for forvask direkte
inn i oppvaskmaskinen.
1. Når du måler oppvaskmiddelet, se informasjonen
som er nevnt over, for å tilføre riktig mengde. Inne i
beholder B finnes det anvisninger som kan hjelpe
deg med å dosere oppvaskmiddelet.
2. Fjern rester etter oppvaskmiddel fra kantene på
dispenseren og lukk igjen dekselet helt til det
klikker på plass.
3. Lukk dekselet til dispenseren med oppvaskmiddel
ved å dra det opp til anordningen for sperre er festet
på plass.
Oppvaskmiddel dispenseren åpner seg automatisk til
rett tid avhengig av programmet.
Dersom du bruker oppvaskmiddel av alt-i-ett-typen, anbefaler vi at du bruker knappen OPPVASKMIDDELTABLETT-knappen, fordi den tilpasser programmet
slik at optimalt vaske- og tørkeresultat alltid oppnås.
Dersom du bruker et oppvaskmidler av alt-i-ett-typen, anbefaler vi at du uansett tilsetter salt, særlig
dersom vannet er hardt eller veldig hardt (følg anvisningene som gis på innpakningen).
9
Program
P1
Øko
P4
P5
P6
P7
P8
Tilgjengelige
opsjoner *)
Oppvask- VaskeproForbruk Energimiddelbe- grammets
av vann forbruk
holder
varighet
(kWh/
(liter/
**) syklus)
syklus)
(h:min)
Kar B
50°
P2
P3
ADO
Tørke- fase
Programtabell
3:10
50-60°
Profesjonell
Daglig
30’
Glass
Forvask
Dynamic
Hygiene
-
-
2:27
16,5
1,70
-
1:35
13,0
1,15
-
-
0:30
9,0
0,55
-
-
2:05
11,5
1,20
-
-
0:12
4,5
0,01
-
-
1:40
10,0
1,30
50°
-
45°
-
65°
0,93
1:25 - 3:00 7,0 - 14,0 0,90 - 1,40
65°
50°
9,5
-
-
ØKO program data er målt i henhold til betingelsene i et laboratorium i henhold til Europeisk Standard EN 50242.
Forhåndsbehandling av tallerkenene er ikke nødvendig for noen av programmene.
*) Ikke alle opsjonene kan benyttes samtidig.
**) Programmets varighet slik det er vist på display eller i heftet er et anslag beregnet ut fra standardbetingelser. Den virkelige tiden kan variere avhengig av forskjellige faktorer som temperatur og trykket i vanntilførselen, romtemperatur, mengden oppvaskmiddel, mengde og type last, lastens fordeling, ekstra opsjoner
som er valgt og sensors justering. Sensors justering kan forlenge programmets varighet med opp til 20 min.
PROGRAMBESKRIVELSE
ØKO
Normalt skittent servise. Standardprogram. Det mest
effektive programmet med hensyn til strøm- og
vannforbruk.
FAST 30’
Program som kan benyttes for mindre skitne tallerkener uten tørre matrester.
GLASS
Syklus for ømfintlige gjenstander, som er følsomme
for høye temperaturer, for eksempel glass og kopper.
DYNAMIC SENSOR
For normalt skitne tallerkener med tørre matrester.
Registrerer hvor skitten oppvasken er, og justerer
programmet etter dette.
FORVASK
Servise som skal vaskes senere. Ingen oppvaskmiddel skal brukes med dette programmet.
PROFESJONELL
Program som anbefales for svært skittent servise,
spesielt beregnet på kokekar og suppekjeler (må ikke
benyttes for ømfintlige gjenstander).
DYNAMIC HYGIENE
Normalt eller svært skittent servise med antibakterielt vaskeprogram.
DAGLIG
Normalt skittent servise. Syklus som benyttes i hverdagen, som sikrer optimal rengjøring på kortere tid.
Anmerkninger: For å redusere forbruket ytterligere
må du kun la oppvaskmaskinen gå når den er full.
10
Opsjoner og funksjoner
OPSJONER kan velges ved å trykke direkte på den tilhørende knappen (se KONTROLLPANEL).
Dersom en opsjon ikke er kompatibel med den valgte programmet se PROGRAMTABELLEN, vil tilhørende LED blinke hurtig 3 ganger og du vil høre en pipe-lyd. Opsjonen vil ikke være tilgjengelig.
MULTIZONE
Dersom det ikke er så mange kopper som
skal vaskes, kan du benytte en syklus for
halv oppvaskmengde, så sparer du vann,
elektrisitet og oppvaskmiddel.
Velg et program, og trykk deretter på (se
«programtabellen») MULTIZONEknappen: symbolet på den valgte kirven vil
vises på displayet:
UTSATT START
Tidspunktet for starten av syklusen kan utsettes i mellom 0:30 og 24 timer.
1.Velg program og eventuelle
tilleggsfunksjoner. Trykk på UTSATT
START -knappen (gjentatte ganger) for å
utsette programstart. Kan stilles inn fra
0:30 til 24 timer. Når man har nådd
innstillingen 24 timer, vvil man ved å
trykke på UTSATT START en gang til,
deaktivere UTSATT START -funksjonen.
2.Trykk på START -knappen og lukk døren
innen 4 sekunder. Timeren vil starte
nedtellingen;
3.Så snart denne tiden er utløpt, slås
indikatorlampen av og programmet starter
automatisk.
UTSATT START-funksjonen kan ikke
stilles inn etter at programmet har startet.
(kun nedre kurv valgt)
(kun øvre kurv valgt)
Standardinnstilling er at maskinen vasker
kopper i alle kurvene. Alternativet er AV.
VASKEMIDDELTABLETT (Alt-i-ett)
Med denne innstillingen lar kan du optimalisere ytelsen til programmet avhengig av hvilken type oppvaskmiddel som brukes.
Trykk på OPPVASKEMIDDELTABLETTknappen (indikatorlampen vil tennes) dersom
du benytter alt-i-ett oppvaskmiddel i tablettform (skyllemiddel, salt og oppvaskmiddel i
1 dose).
Hvis du bruker pulver eller flytende oppvaskmiddel, bør denne tilleggsfunksjonen
være slått av.
LYS PÅ GULVET
Et LED-lys på gulvet indikerer at oppvaskmaskinen er i funksjon.
Lyset står på mens syklusen pågår og slår seg
av når syklusen er avsluttet.
Denne funksjonen aktiveres som default,
men det er mulig å deaktivere den i
“INNSTILLINGSMENY”.
Auto Door Opening (ADO)
Auto Door Opening er et konveksjonstørksystem
som automatisk åpner døren under / etter tørkefasen
for å sikre optimal tørkeytelse hver dag. Døren åpnes
ved en temperatur som ikke skader din
kjøkkeninnredning, dermed vil døren ikke åpnes når
opsjonen DYNAMIC CLEAN eller BOOST er på.
Som ekstra beskyttelse mot damp, følger spesialdesignet beskyttelsesfolie sammen med oppvaskmaskinen.
Vennligst se (INSTALLASJONSVEILEDNINGEN)
for hvordan beskyttelsesfolie skal monteres.
Denne funksjonen aktiveres som default, men det er
mulig å deaktivere den i “MENYEN INNSTILLINGER”.
BOOST
Funksjonsvalget boost reduserer varigheten
til hovedsyklusene med 25%-67%, mens optimalt nivå for vasking og tørking opprettholdes. For å oppnå dette vil forbruket av vann
og energi være det samme som for syklusen
med full lengde. Denne opsjonen kan velges
for noen program: Eco 50°, Dynamic Sensor
50-60°, Finvask 45°.
DYNAMIC CLEAN
De ekstra dysene gjør at dette tilvalget gir mer
intensiv og kraftig vask i den nedre kurven, i
det bestemte området (se side 13 «Dynamic
clean i nedre kurv»).
Dette alternativet anbefales for vask av gryter
og panner. Velg et program som er egnet (se
«Programtabell»), trykk på Dynamic CLEAN-knappen, så vil varsellampen tennes
11
Lasting av kurvene
Før du laster kurvene, må du fjerne rester av mat fra serviset og tømme glassene. Du trenger ikke å skylle på
forhånd under rennende vann.
Ordne serviset, slik at den holdes på plass og ikke tipper over; og plasser karene slik at åpningen vender nedover og den konkave/konvekse delen plasseres skrått, slik at vannet kan nå enhver overflate og flyte fritt.
Advarsel: lokk, håndtak, kurver og stekepanner må ikke hindre spylerarmene i å rotere.
Plasser alle små gjenstander i bestikkurven.
Svært solide tallerkener og kar må plasseres i den nedre kurven, fordi vannspruten er kraftigere og ytelsen er
bedre i denne sektoren.
Etter at du har lastet apparatet, påse at spylerarmene roterer fritt.
ØVRE KURV
Last ømfintlige og lette tallerkener: glass, kopper,
tallerkener og lave salatboller.
Den øverste kurven har støtter som brettes opp og
som kan anvendes i vertikal posisjon når te/dessertboller plasseres eller lav posisjon for å stable salatboller og bokser.
(eksempel på lasting av den øvre kurven)
REGULERING AV HØYDEN TIL DEN ØVRE KURVEN
Høyde til den øvre kurven kan reguleres: høy posisjon for å plassere uregelmessig servise i den nedre
kurven og lav posisjon for å gjøre mest mulig ut av
de sammenleggbare klaffene ved å skape mer plass i
høyden og å unngå kollisjon med gjenstander som er
lastet i den nedre kurven.
Den øvre kurven er utstyrt med en Anordning for
høyderegulering av øvre kurv (se figur), uten å trykke på spakene, løft den ganske enkelt opp ved å holde
på sidene til kurven, så snart kurven er stabil i øvre posisjon.
For å gjenopprette den nedre posisjonen, trykk på spakene A på sidene til kurven og beveg kurven nedover.
Vi fraråder deg på det
sterkeste å regulere høyden til kurven når den er
lastet.
Du må ALDRI heve eller
senke kurven kun på én
side.
SAMMENLEGGBARE KLAFFER MED REGULERBAR POSISJON
De regulerbare sideklaffene kan plasseres på tre forskjellige høyder for å optimere plasseringen av servise inne i kurven.
Vinglass kan plasseres sikkert i de sammenleggbare
klaffene ved å sette stemmen til hvert glass inne i de
tilhørende åpningene.
For å oppnå optimalt tørkeresultat skråstill de sammenleggbare klaffene ytterligere. For å endre helningen, trekk de sammenleggbare oppover, skyv de lett
og plasser de etter eget ønske.
12
NEDRE KURV
For gryter, lokk, tallerkener, salatboller, bestikk etc.
Store tallerkener og lokk bør ideelt sett plasseres på sidene for å unngå at de kommer i veien for spylerarmen.
(eksempel på stabling av den nedre kurven)
Den nederste kurven har støtter som vendes oppover
og som kan anvendes i vertikal posisjon når tallerkener plasseres eller horisontal posisjon (nedre) for å
stable kjeler og salatboller på en enkel måte.
DYNAMIC CLEAN I NEDRE KURV
Dynamic Clean bruker de spesielle vanndysene bak i
rommet for å vaske høye, skitne gjenstander bedre.
Ved å plassere kjeler/gryter vendt mot Dynamic
Clean komponentene vennligst aktivere DYNAMIC
CLEAN på panelet.
Slik brukes Dynamic Clean.
1. Klargjør Dynamic Clean området (G) ved å folde
ned de bakre tallerkenholderne for å legge inn
gryter.
2. Legg inn gryter og kokeredskap vertikalt i
Dynamic Clean-området. Gryter må plasseres på
skrå mot vannstrålene.
Den nedre kurven har en Dynamic Clean, en spesiell
utdragings-støtte bakerst i kurven som kan benyttes
til å støtte stekepanner eller bakepanner i stående posisjon slik at de tar opp mindre plass.
BESTIKKURV
Den modulære kurven kan gli for å optimere plassen
inne i den nedre kurven. Den er utstyrt med et øvre
gitter for å gjøre det enklere å plassere bestikket.
Kniver og annet kjøkkenredskap med skarpe
kanter må plasseres i bestikkurven med spissen
vendt nedover eller de må plasseres horisontalt i
vipperommene i den øvre kurven.
13
GLASS CARE (SKÅNSOM BEHANDLING AV
GLASS)
Spesialtilbehør som trygt lar deg plassere forskjellige
typer glass med stett i den nedre kurven.
Det sikrer resultatene ved vask & tørk ved en optimal
og stabil plassering av glassene.
2
3
1
1
2
3
B
A
Daglig bruk
1. SJEKK VANNFORSYNINGEN
Kontroller at oppvaskmaskinen er tilkoblet vannforsyningen og at kranen er åpen.
2. LAST KURVENE
(se LASTING AV KURVENE)
3. FYLLING AV
OPPVASKMIDDELBEHOLDEREN
(se PROGRAMTABELL).
4. SLÅ PÅ OPPVASKMASKINEN
Åpne døren og trykk på PÅ/AV knappen. Legg
merke til at knappene deaktiveres mens døren er
mer enn 3/4 åpnet fra vertikal (lukket) posisjon.
5. VELG PROGRAM OG TILPASS
VASKESYKLUS
Velg programmet som egner seg best til typen
serviset og hvor skitne tallerkenene er (se PROGRAMBESKRIVELSE).
Displayet viser bokstaven «P» fulgt av programnummeret (f.eks. «P 1»). Ved å trykke på knappene FORRIGE/NESTE, endrer man
programmet. Velg de tilleggsalternativene du
ønsker (se OPSJONER OG FUNKSJONER).
6. START
Start vaskeprogrammet ved å trykke på STARTknappen (lysdioden tennes), og lukke døren
innen 4 sekunder. Når programmet starter, vil du
høre ett pip. Hvis døren ikke ble lukket innen 4
sekunder, vil alarmen lyde. I slike tilfeller, trykk
på START-knappen og lukk døren innen 4
sekunder.
7. FERDIG VASKESYKLUS
Ferdig vaskesyklus blir varslet med en pipelyd,
og displayet viser samtidig teksten «Slutt» (End).
Åpne døren og slå av apparatet ved å trykke på
PÅ/AV knappen. Vent noen få minutter før du
fjerner serviset - for å unngå å brenne deg. Ta
oppvasken ut av kurvene, og begynn med den
nederste.
Maskinen vil slå seg av automatisk når den ikke
har vært aktiv i en viss tid, for å redusere energiforbruket.
Dersom kokekarene er lett skitne eller dersom en
har skyllet av de med vann før de er stablet inne i
oppvaskmaskinen, reduser mengden oppvaskmiddel tilsvarende.
ENDRING AV ET PROGRAM SOM ER I GANG
Dersom man har valgt feil program, er det mulig å
endre det så frem det nettopp er startet: åpne døren
(vær oppmerksom på VARM damp!), trykk og
hold inne PÅ/AV-knappen, og maskinen vil slå seg
av. Slå maskinen på igjen ved å bruke PÅ/AV knappen og velg den nye vaskesyklusen og de opsjonene
du ønsker; start syklusen ved å trykke på STARTknappen og lukke døren innen 4 sekunder.
SETTE INN MER SERVISE
Uten å slå av maskinen, åpner man døren («:» vil
slutte å blinke, og START-lyset begynner å blinke)
(vær varsom med VARM damp!) og sett servise
inn i oppvaskmaskinen. Trykk på START-knappen
og lukk døren innen 4 sekunder. Syklusen vil da start
opp fra det punktet der den ble avbrutt.
AVBRUDD VED UHELL
Dersom døren åpnes mens vaskesyklusen pågår, eller dersom strømmen går, vil syklusen stoppe. For å
start syklusen opp igjen fra der den ble avbrutt, trykk
på START-knappen og lukk døren innen 4 sekunder.
14
Råd
IKKE EGNET SERVISE
SKADE PÅ GLASS OG SERVISE
• Servise eller bestikk i tre.
• Ømfintlige og dekorerte glass, artistiske håndverk og antikk servise. Disse dekorasjonene er ikke
motstandsdyktige.
• Deler i syntetisk material som ikke tåler høye
temperaturer.
• Servise i kobber og tinn.
• Servise som er skittent med aske, voks, smøremiddel eller blekk.
Fargene til glassdekorasjonene og deler i aluminium/
sølv kan endre seg og falme i løpet av vaskeprosessen.
Noen typer glass (f.eks. krystallgjenstander) kan bli
opake etter et visst antall vaskesykluser.
• Bruk kun glass og porselen som produsenten
garanterer for at kan vaskes i oppvaskmaskin.
• Bruk et skånsomt oppvaskmiddel for servise for
å unngå hvite striper på glasset.
• Ta glass og bestikk ut av vaskemaskinen straks
vaskesyklusen er over.
HYGIENE
For å unngå lukt og avsetninger som kan samle seg i
oppvaskmaskinen, må du benytte et program med
høy temperatur minst én gang i måneden. Bruk en teskje med oppvaskmiddel og la den gå uten tallerkener og servise for å gjøre apparatet rent.
Rengjøring og vedlikehold
ADVARSEL: Ta alltid ut støpselet til vaskemaskinen når du vasker det og når du utfører vedlikehold.
Bruk ikke lett antennelig væske for å gjøre ren maskinen.
VASK AV OPPVASKMASKINEN
KONTROLL AV SLANGEN FOR VANNFORSYNING
Alle merker på innsiden av apparatet kan fjernes ved
å benytte en klut fuktet med vann og litt eddik.
De utvendige overflatene til maskinen og betjeningspanelet kan gjøres
rene ved å benytte en myk klut fuktet med vann. Bruk ikke løsemidler
eller skuremidler.
Kontroller slangen for vannforsyning regelmessig
for skjørhet og sprekker. Hvis den er skadet, skift den
ut med en ny tilgjengelig hos vår Ettersalgsservice eller
spesialforhandler.
Avhengig av type slange:
HVORDAN FOREBYGGE
DÅRLIG LUKT
La alltid døren til apparatet stå på gløtt for å unngå
at det danner seg fuktighet som blir værende inne i
maskinen.
Gjør rene forseglingene rundt døren og dispenser for
oppvaskmiddel regelmessig ved å benytte en fuktig
svamp. Dette forhindrer at mat samles i forseglingene,
dette er den viktigste årsaken til at det danner seg dårlig lukt.
Hvis slangen for vannforsyning har et gjennomsiktig
belegg, må du kontrollere regelmessig om fargen blir
sterkere på noen plasser. Dersom dette er tilfellet,
kan det ha oppstått lekkasje og slangen må skiftes ut.
For slanger med vannstopp: sjekk det lille inspeksjonsvinduet til sikkerhetsventilen (se pil). Hvis den
er rød, var funksjonen for vannstopp tettet til,
og slangen må byttes ut med en ny.
For å skru løs denne slangen, trykk på knappen for
frigjøring mens du skrur løs slangen.
15
RENHOLD AV FILTERENHETEN
Gjør filterenheten ren med jevne mellomrom slik at filtrene ikke tettes til og slik at avløpsvannet flyter vekk på
riktig måte.
Filterenheten består av tre filtre som fjerner matrester
fra vaskevannet og som resirkulerer vannet: for å oppnå
best mulig vaskeresultat, må disse holdes rene.
Oppvaskmaskinen må ikke benyttes uten filter eller
dersom filteret er løst.
Etter at du har vasket flere ganger, må du kontrollere filterenheten og gjøre den grundig ren under rennende
vann dersom det er nødvendig, bruk en børste som ikke
er av metall og følg instruksene nedenfor:
1. Snu det sylindriske filteret A i retningen mot
urviseren og dra det ut (Fig 1).
2. Fjern koppfilteret B ved å utøve et lettere trykk på
klaffene på siden (Fig 2).
3. Dra ut filteret til platen i rustfritt stål C (Fig 3).
4. Inspiser fellen og fjern matrestene som måtte ha satt
seg fast. FJERN ALDRI vaskesyklusens
pumpebeskyttelse (svart del) (Fig 4)
Etter at du har gjort filtrene rene, sett filterenheten tilbake på plass og juster den i riktig posisjon; dette er helt
nødvendig for å oppnå effektiv drift av oppvaskmaskinen.
.
1
2
B
A
A
C
3
RENHOLD AV SPYLERARMENE
I noen tilfeller kan matrester sette seg fast på sprayarmer og blokkere hullene som vannet sprutes igjennom. Derfor bør du fra tid til annen kontrollere
armene og gjøre de rene med en liten børste som ikke
er av metall.
For å fjerne den øvre sprayarmen, vri plastringen for
sperre i retningen mot urviserne. Den øvre spylerarmen bør skiftes ut slik at siden med flere åpninger
vender oppover.
Den nedre sprayarmen kan fjernes ved å trekke den
oppover.
RENHOLD AV SLANGEN FOR VANNTILFØRSEL
Dersom vannslangen er ny eller dersom den ikke har
vært i bruk på en god stund, la vannet renne for å garantere at vannet er klart og fritt for urenheter før du
utfører tilkoplingene som er nødvendige. Dersom
disse forholdsreglene ikke tas, kan vanninntaket tette
til og skade oppvaskmaskinen.
16
4
Feilsøking
Det er mulig at oppvaskmaskinen ikke fungerer på riktig måte.
Før du tar kontakt med service-senteret, kontroller om du kan løse problemet ved å gå igjennom listen nedenfor.
PROBLEM
MULIGE ÅRSAKER
LØSNINGER
Apparatet er ikke riktig koplet til strømSett støpselet riktig inn i kontakten.
nettet.
Oppvaskmaskinen starter
ikke eller den
svarer ikke på
kommandoene.
Døren er ikke
lukket.
Oppvaskmaskinen skaper
for mye støy.
Tallerkenene
er ikke blitt
tørket.
Strømbrudd.
Oppvaskmaskinen starter automatisk når strømmen
kommer tilbake.
Døren til oppvaskmaskinen er ikke lukket godt igjen.
Dytt døren kraftig igjen til du hører et “klikk”.
Den svarer ikke på kommandoene.
Slå apparatet av ved å trykke på PÅ/AV knappen, slå
det på igjen etter omtrent ett minutt og tilbakestill programmet.
Stativene er ikke plassert helt tilbake.
Påse at stativene er plassert helt tilbake.
Døren er ikke lukket.
Dytt døren kraftig igjen helt til du hører en “klakk” lyd.
Tallerkenene berører hverandre.
Plasser servise på riktig måte (se FYLLING AV KURVENE).
Det har dannet seg for mye skum.
Det er ikke målt riktig mengde oppvaskmiddel eller
oppvaskmiddelet er ikke egnet for oppvaskmaskiner
(se FYLLING AV DISPENSEREN MED OPPVASKMIDDEL).
Tilbakestill til nåværende syklus ved å slå AV oppvaskmaskinen, slå den på igjen, velge et nytt program, trykke på
START og lukke døren. Ikke tilsett oppvaskmiddel.
Det valgte programmet har ingen tørkefase.
Kontroller programtabellen om det valgte programmet har en tørkefase.
Tilfør skyllemiddel og still inn på et høyere doseDet er tomt for skyllemiddel eller mengringsnivå (se FYLLING AV SKYLLEMIDDELDISden er ikke tilstrekkelig.
PENSEREN).
Tallerkenene er laget av Teflon eller
plast.
Det er normalt at det finnes vanndråper
(se TIPS).
Serviset er ikke stablet på riktig måte.
Plasser servise på riktig måte
(se FYLLING AV KURVENE).
Sprayarmene roterer ikke fritt, de hindres av tallerkenene.
Plasser servise på riktig måte
(se FYLLING AV KURVENE).
Vaskesyklusen er for skånsom og/eller
Velg en egnet vaskesyklus (se PROGRAMTABELLEN).
effektiviteten til oppvaskmiddelet er lav.
Tallerkenene
er ikke rene.
Det har dannet seg for mye skum (se
ETTERSALGSSERVICE)
Det er ikke målt riktig mengde oppvaskmiddel eller
oppvaskmiddelet er ikke egnet for oppvaskmaskiner
(se FYLLING AV DISPENSEREN MED OPPVASKMIDDEL).
Tilbakestill til nåværende syklus ved å slå AV oppvaskmaskinen, slå den på igjen, velge et nytt program, trykke på
START og lukke døren. Ikke tilsett oppvaskmiddel.
Lokket på dispenseren for skyllemiddel
er ikke skikkelig lukket.
Påse at lokket til dispenseren for skyllemiddel er lukket.
Filteret er skittent eller tett.
Gjør ren filterenheten
(se Stell og vedlikehold).
Det finnes ikke salt.
Fyll saltbeholderen (se FYLLING AV SALTBEHOLDER).
17
PROBLEM
MULIGE ÅRSAKER
LØSNINGER
Oppvaskmaskinen tar ikke
inn vann, viser
teksten
«H2O»-advarselen, eller
«F06».
Det finnes ikke vann i vannforsyningen
eller kranen er stengt.
Påse at det er vann i vannforsyningen eller at kranen
er åpen.
Inntaksslangen er bøyd.
Påse at dreneringsslangen ikke er bøyd (se INSTALLASJON) omprogrammer oppvaskmaskinen og start
på nytt.
Silen i inntaksslangen er tett; det er nød- Etter at du har kontrollert og gjort ren silen, slå av og
vendig å gjøre det rent
slå på oppvaskmaskinen og start et nytt program.
Fyll saltbeholderen (se FYLLING AV SALTBEHOLDER).
Saltnivået er for lavt.
Tallerkenene
og glassene
viser kalkbrenning eller et
hvitt belegg.
Tallerkenene
og glassene
har blå striper
eller et blåaktig skjær.
Reguleringen av vannets hardhet er ikke
Øk verdiene (se Tabellen med vannets hardhet).
egnet.
Lokket til saltbeholderen er ikke riktig
lukket.
Kontroller at du har lukket lokket på saltbeholderen er
ordentlig.
Skyllemiddelet er oppbrukt eller doseringen er utilstrekkelig.
Tilfør skyllemiddel og still inn på et høyere doseringsnivå.
Doseringen av skyllemiddel er for høy.
Reguler doseringsmengdene nedenfor.
Service
SERVICE-AVDELINGEN KONTAKTES
TEKNISK DATAARK
Når du kontakter Kundeservicen må du oppgi kodene som vises på
typeskiltet festet på venstre
eller høyre side inne på døren til oppvaskmaskinen.
Telefonnummeret er listet
opp i garantiheftet eller du finner det på Whirlpool
sitt nettsted: www.kitchenaid.eu
De tekniske dataene som inneholder informasjon
om energiforbruket kan lastes ned fra nettstedet
docs.kitchenaid.eu
IEC 436
:
18
19
Trykket i Italia
02/19
400011350472
NO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising