Whirlpool | WSFO 3T125 6PC X | Setup and user guide | Whirlpool WSFO 3T125 6PC X instrukcja

Whirlpool WSFO 3T125 6PC X instrukcja
PL
INSTRUKCJA
CODZIENNEJ EKSPLOATACJI
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
Aby uzyskać kompleksową pomoc, prosimy
zarejestrować urządzenie na stronie:
www.whirlpool.eu/register
Zasady bezpieczeństwa oraz Instrukcję obsługi i
konserwacji urządzenia można pobrać odwiedzając
naszą stronę docs.whirlpool.eu i postępując zgodnie
ze wskazówkami zamieszczonymi na odwrocie tej
broszury.
Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne przeczytanie Zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
OPIS PRODUKTU
URZĄDZENIE
1
2
3
4
6
5
7
10
8
9
Service:
0000 000 00000
12
11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Górny kosz
Składane półeczki
Regulator wysokości górnego kosza
Górne ramię natryskowe
Dolny kosz
Wspornik Power Clean®
7.
Koszyk na sztućce
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Dolne ramię natryskowe
Zespół filtra
Zbiornik soli
Dozowniki detergentu i płynu nabłyszczającego
Tabliczka znamionowa
Panel sterowania
13
PANEL STEROWANIA
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2
3
4
Przycisk i kontrolka Wł.-Wył./Reset
Przycisk i kontrolka wyboru programu
Przycisk i kontrolka „Multizone”
Przycisk i kontrolka „Turbo”/Blokada przycisków
Kontrolka „Program Eco”
Kontrolka blokady przycisków
Wyświetlacz
Numer programu i wskaźnik pozostałego czasu
5 6
7
8
9 10 11 12
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
13
14
15
16
Kontrolka tabletek (Tab)
Kontrolka „Zamknięty zawór wody”
Kontrolka „Brak płynu nabłyszczającego”
Kontrolka „Brak soli”
Przycisk i kontrolka „Power Clean® ”
Przycisk i kontrolka Tabletki (Tab)
Przycisk i kontrolka „Opóźnienie”
Przycisk i kontrolka „Start/Pauza”/Odpompowanie wody
1
PIERWSZE UŻYCIE
SÓL DO ZMYWAREK, DODATKI DO PŁUKANIA I DETERGENT
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIERWSZEGO UŻYCIA
URZĄDZENIA
Po zainstalowaniu urządzenia należy wyjąć ograniczniki z koszy oraz
elastyczne elementy mocujące z górnego kosza.
NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA SOLI
Zastosowanie soli zapobiega tworzeniu się KAMIENIA na naczyniach i
funkcjonalnych podzespołach zmywarki.
• Ważne jest, aby zbiornik soli nigdy nie był pusty.
• Ważne też jest odpowiednie ustawienie twardości wody.
Zbiornik soli znajduje się w dolnej części zmywarki (patrz OPIS PRODUKTU), i powinien zostać napełniony, gdy na panelu sterowania świeci się
kontrolka BRAK SOLI .
1. Wyjąć dolny kosz i odkręcić korek zbiornika (w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).
2. Tylko podczas wykonywania czynności po raz
pierwszy: Napełnić zbiornik soli wodą
3. Umieścić lejek (patrz rys.) i wsypać sól aż do krawędzi zbiornika (około 1 kg); niewielki wyciek
wody jest tu normalny.
4. Wyjąć lejek i wytrzeć resztki soli wokół otworu.
Upewnić się, czy korek jest mocno dokręcony, aby detergent nie mógł
przedostać się do zbiornika podczas programu zmywania (mogłoby to
spowodować nienaprawialne uszkodzenie zmiękczacza wody).
Jeśli trzeba uzupełnić ilość soli w urządzeniu, należy wykonać tę
czynność przed rozpoczęciem cyklu zmywania.
USTAWIENIE TWARDOŚCI WODY
Aby zmiękczacz wody działał idealnie, istotne jest ustawienie twardości
wody na podstawie rzeczywistej twardości doprowadzanej wody. Tę informację można uzyskać od lokalnego dostawcy wody.
Ustawienie fabryczne odnosi się do wody o średniej (3) twardości.
• Włączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
• Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
• Przytrzymać przycisk START/PAUZA przez 5 sekund, aż będzie słychać
sygnał dźwiękowy.
• Włączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
• Wybrany aktualnie numer poziomu twardości oraz kontrolka BRAK SOLI
migają jednocześnie.
• Wcisnąć przycisk P, by wybrać żądany poziom twardości (patrz TABELA
TWARDOŚCI WODY).
Tabela twardości wody
Poziom
1
Miękka
°dH
°fH
St. niemieckie
St. francuskie
0-6
0 - 10
2
Średnia
7 - 11
11 - 20
3
Przeciętna
12 - 17
21 - 30
4
Twarda
18 - 34
31 - 60
5
Bardzo twarda
35 - 50
61 - 90
• Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Ustawienie zostało wykonane!
Po zakończeniu tych czynności włączyć program bez wkładania naczyń.
Należy stosować wyłącznie taką sól, która jest specjalnie przeznaczona do zmywarek.
Po wsypaniu soli do zmywarki kontrolka BRAK SOLI gaśnie.
Jeśli zbiornik soli nie zostanie napełniony, zmiękczacz wody i element grzejny mogą z tego powodu ulec uszkodzeniu.
2
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA
PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
Płyn nabłyszczający ułatwia SUSZENIE naczyń. Dozownik płynu
nabłyszczającego A powinien zostać napełniony, gdy kontrolka BRAK
PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO , świeci się na panelu sterowania.
B
A
1. Otworzyć dozownik B, naciskając i podnosząc klapkę na pokrywce.
2. Ostrożnie wlewać płyn nabłyszczający, aż do kreski oznaczającej maksymalny poziom napełnienia (110 ml) - unikać rozlania płynu. Jeśli tak
się stanie, należy natychmiast wytrzeć rozlany płyn suchą szmatką.
3. Zatrzasnąć pokrywkę.
NIGDY nie wlewać płynu nabłyszczającego bezpośrednio do komory
zmywarki.
REGULACJA DOZOWANIA PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
Jeśli rezultaty suszenia nie są w pełni zadowalające, można
wyregulwać dozowanie używanego płynu nabłyszczającego.
• Włączyć zmywarkę za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
• Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
• Nacisnąć trzykrotnie przycisk START/PAUZA - będzie słychać sygnał
dźwiękowy.
• Włączyć ją za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
• Miga wybrany aktualnie numer poziomu twardości oraz kontrolka
BRAK PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO.
• Nacisnąć przycisk P, aby wybrać poziom dozowania płynu nabłyszczającego.
• Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Ustawienie zostało wykonane!
Jeśli poziom dozowania płynu nabłyszczającego został ustawiony na
1 (ECO), płyn nabłyszczający nie będzie dozowany. Kontrolka BRAK
PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO nie będzie świecić, jeśli zabraknie płynu
nabłyszczającego.
Można ustawić maksymalnie 5 poziomów, zależnie od modelu zmywarki. Ustawienia fabryczne zależą od modelu urządzenia. Aby sprawdzić ustawienia posiadanej zmywarki, należy postąpić według instrukcji powyżej.
• Jeśli na naczyniach są widoczne niebieskawe smugi, należy ustawić
niski poziom (2-3).
• Jeśli na naczyniach pozostają krople wody lub oznaki kamienia, należy
ustawić wysoki poziom (4-5).
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU
Aby otworzyć dozownik detergentu,
użyć urządzenia do otwierania A.
Detergent wsypywać/wlewać tylko
do suchego zasobnika B.
B
Detergent przeznaczony do mycia
wstępnego wsypywać/wlewać
A
bezpośrednio do komory zmywarki.
1. Odmierzając dawkę detergentu, należy
uwzględnić informacje podane powyżej,
aby dodana ilość detergentu była prawidłowa. Wewnątrz dozownika B znajdują się
oznaczenia ułatwiające dozowanie detergentu.
2 . Przed zatrzaśnięciem pokrywy usunąć pozostałości detergentu z
krawędzi dozownika.
3 . Zamknąć pokrywkę dozownika detergentu, pociągając ją w górę tak,
aż urządzenie zamykające zostanie zablokowane na swoim miejscu.
Dozownik detergentu otwiera się automatycznie w odpowiednim czasie,
zgodnie z danym programem. Jeśli używany jest detergent typu„all-in-one”
zalecamy używanie przycisku TABLETKI, ponieważ wtedy zostanie
wybrany program pozwalający na osiągnięcie najlepszych rezultatów
mycia i suszenia za każdym razem.
PL
NaturalDry
TABELA PROGRAMÓW
Dozownik
detergentu
Zużycie
wody
(litry/cykl)
Zużycie
energii
(kWh/cykl)
50°
3:50
6,0
0,74
2 6th Sense®
50-60°
1:20 - 3:00
7,0 - 14,0
0,70 - 1,10
3 Intensywny
65°
-
2:40
17,0
1,30
4 Codzienny
50°
-
1:20
10,0
1,10
5 Kryształy
45°
-
1:40
12,0
1,00
6 Krótki 30’
50°
-
-
-
0:30
9,0
0,50
-
-
-
-
0:10
4,5
0,01
65°
-
-
-
1:35
14,0
1,15
Faza
suszenia
Czas trwania
programu
zmywania
(godz.:min)**)
Program
1 Eco
7
Mycie
wstępne
8
Samooczyszczenie
Dostępne opcje
*)
Komora
zmywarki
B
-
Dane Programu Eco uzyskano na podstawie pomiarów wykonanych w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normą europejską EN 50242.
Uwaga dla laboratoriów testowych: szczegółowe informacje dotyczące warunków testów porównawczych EN można uzyskać pod adresem:
dw_test_support@whirlpool.com
Przed żadnym z tych programów nie ma potrzeby wstępnego przygotowania naczyń.
*) Nie wszystkie opcje mogą być używane jednocześnie.
**) Czas trwania programu pokazywany na wyświetlaczu lub podany w broszurze jest czasem oszacowanym dla standardowych warunków. Rzeczywisty czas może się zmieniać w zależności od wielu czynników, takich jak temperatura i ciśnienie dopływającej wody, temperatura otoczenia, ilość detergentu, wielkość i typ załadunku oraz jego wyważenie, a także od dodatkowo wybranych opcji i kalibracji czujnika. Kalibracja czujnika może wydłużyć
czas trwania programu aż o 20 min.
Zużycie w trybie czuwania: zużycie w przypadku pozostawienia w trybie włączenia: 5 W / zużycie w trybie wyłączenia: 0,5 W
KONTROLKA RECYKLINGU WODY - Gdy świeci, oznacza, że standardowy program wykorzystuje system recyrkulacji wody.
OPIS PROGRAMÓW
Instrukcje wyboru cyklu zmywania.
1 ECO
Normalnie zabrudzone naczynia. Program standardowy – najskuteczniejszy pod względem zużycia energii i wody.
2 6th SENSE®
Do mycia normalnie zabrudzonych naczyń z zaschniętymi resztkami
potraw. Program jest automatycznie dostosowany w zależności od
poziomu zabrudzenia. Gdy czujnik wykryje poziom zabrudzenia, na
wyświetlaczu pojawi się animacja i czas trwania cyklu zostanie
zaktualizowany.
3 INTENSYWNY
Program do zmywania bardzo zabrudzonych naczyń, szczególnie
zalecany do patelni i garnków (nie powinien być używany do
delikatnych naczyń).
4 CODZIENNY
Normalnie zabrudzone naczynia. Cykl do codziennego stosowania, zapewniający optymalne rezultaty zmywania i suszenia w krótszym czasie.
5 KRYSZTAŁY
Program do mycia delikatnych naczyń, które są bardziej wrażliwe na
wysoką temperaturę, np. szklanki i kubeczki.
6 KRÓTKI 30’
Program przeznaczony do lekko zabrudzonych naczyń bez zaschniętych resztek jedzenia.
7 MYCIE WSTĘPNE
Naczynia przeznaczone do późniejszego mycia. W tym programie nie
używa się żadnego detergentu.
8 SAMOOCZYSZCZENIE
Program wykorzystywany do wykonywania czynności związanych z konserwacją zmywarki. Czyści wnętrze urządzenia za pomocą gorącej wody.
Uwagi:
Należy pamiętać, że cykle takie jak „Krótki” są najbardziej skuteczne w przypadku lekko zabrudzonych naczyń.
Aby jeszcze bardziej zmniejszyć zużycie energii i wody należy włączać zmywarkę tylko wtedy, gdy jest pełna.
3
OPCJE I FUNKCJE
OPCJE można wybierać bezpośrednio, naciskając odpowiedni przycisk (patrz PANEL STEROWANIA).
Jeśli dana opcja nie może być używana z wybranym programem patrz TABELA PROGRAMÓW, odpowiednia dioda LED mignie
szybko 3 razy i będzie słychać sygnał dźwiękowy. Opcja nie zostanie włączona.
MULTIZONE
Jeśli nie ma wielu naczyń do zmywania, można wykorzystać
program „Połowa załadunku», w celu oszczędzenia wody,
energii elektrycznej i detergentu.
Wybrać program i nacisnąć przycisk MULTIZONE: Wskaźnik
powyżej przycisku świeci się, a symbol wybranego kosza
pojawia się na wyświetlaczu. Domyślnie urządzenie myje
naczynia we wszystkich koszach.
Aby umyć zawartość tylko wybranego kosza, należy nacisnąć
kilkakrotnie przycisk:
pokazany na wyświetlaczu (tylko dolny kosz)
pokazany na wyświetlaczu (tylko górny kosz)
pokazany na wyświetlaczu (opcja jest WYŁĄCZONA, a
urządzenie będzie zmywać naczynia we wszystkich koszach).
Trzeba pamiętać, aby załadować tylko górny lub dolny kosz
i zmniejszyć odpowiednio ilość detergentu.
TURBO
Ta opcja może być stosowana w celu zmniejszenia czasu
trwania programu głównego, przy jednoczesnym uzyskaniu
takich samych rezultatów mycia i suszenia.
Po wybraniu programu, nacisnąć przycisk TURBO. Zaświeci
się kontrolka. Aby wyłączyć opcję, jeszcze raz nacisnąć ten
sam przycisk.
BLOKADA PRZYCISKÓW
Długotrwałe naciśnięcie przycisku (przez 3 sekundy) TURBO
spowoduje włączenie funkcji BLOKADA PRZYCISKÓW.
funkcja BLOKADA PRZYCISKÓW zablokuje panel sterowania,
z wyjątkiem przycisku WŁ./WYŁ. Aby wyłączyć BLOKADĘ
PRZYCISKÓW, jeszcze raz nacisnąć ten sam przycisk.
ZAMKNIĘTY ZAWÓR WODY – Alarm
Miga, gdy nie jest doprowadzana woda lub zawór wody jest
zamknięty.
POWER CLEAN®
Dzięki dodatkowym silnym dyszom ta opcja zapewnia bardziej
intensywne i dokładne mycie w koszu dolnym, w określonym
jego obszarze. Opcja ta jest polecana do mycia garnków i
patelni. Naciśnięcie tego przycisku włącza opcję Power Clean®
(zapala się wskaźnik).
TABLETKI (Tab)
Ustawienie to pozwala zoptymalizować wydajność programu
zgodnie z typem zastosowanego detergentu.
Nacisnąć przycisk TABLETKI i przytrzymać (zaświeci się kontrolka
oraz odpowiedni symbol), jeśli używany jest wielofunkcyjny
detergent w formie tabletki (płyn nabłyszczający, sól i detergent
w jednym).
W przypadku korzystania z detergentu w proszku lub w
płynie, opcja ta powinna być wyłączona.
4
OPÓŹNIENIE
Włączenie programu można opóźnić o pewien czas, od 30
minut do 24 godzin.
1. Wybrać program i którąkolwiek z żądanych opcji. Nacisnąć
przycisk OPÓŹNIENIE (kilkukrotnie), aby opóźnić rozpoczęcie
programu. Dostępna jest regulacja w zakresie od pół godziny
do 24 godzin. Każde naciśnięcie przycisku zwiększa opóźnienie
o: 0:30 – gdy wybrano poniżej 4 godzin, 1:00 – gdy wybrano
poniżej 12 godzin, 4 godziny – gdy wybrano powyżej 12
godzin. Po osiągnięciu ustawienia 24 godzin i kolejnym
naciśnięciu przycisku opcja „Opóźnienie» zostaje wyłączona.
2. Nacisnąć przycisk START/PAUZA: timer zaczyna odliczanie;
3. Po upływie ustawionego czasu kontrolka gaśnie, a program
włącza się automatycznie.
Jeśli w czasie odliczania przycisk START/PAUZA zostanie
naciśnięty ponownie, ustawienie opcji „Opóźnienie» zostanie
anulowane, a wybrany program włączy się automatycznie.
Funkcja OPÓŹNIENIE nie może być ustawiana po włączeniu
się programu.
ODPOMPOWANIE WODY
W celu zatrzymania lub anulowania aktywnego cyklu, można
skorzystać z funkcji „Odpompowanie wody».
Długotrwałe naciśnięcie przycisku START/PAUZA spowoduje
włączenie funkcji ODPOMPOWANIE WODY. Aktywny
program zostanie wyłączony, a woda ze zmywarki zostanie
odpompowana.
SYSTEM RECYKLINGU WODY
Korzystanie z programu Eco w tej zmywarce pozwala zaoszczędzić do
3 litrów wody.
Zaoszczędzona woda jest filtrowana i przechowywana w przeznaczonym
do tego zbiorniku i jest ponownie wykorzystywana w kolejnym
programie Eco.
Jeżeli cykl Eco nie jest używany przez 3 lub więcej dni, ze względów
higienicznych zaleca się przeprowadzenie cyklu czyszczenia
zmywarki. Czyszczenie zmywarki można wykonać przy użyciu Cyklu
samoczyszczenia (patrz tabela programów).
NaturalDry
NaturalDry to konwekcyjny system suszenia, który automatycznie
otwiera drzwiczki podczas/po fazie suszenia, aby zapewnić doskonałe
rezultaty suszenia każdego dnia. drzwiczki otwierają się w temperaturze,
która jest bezpieczna dla mebli kuchennych, dlatego nie zostaną one
otworzone, gdy włączona jest opcja TURBO.
Do zmywarki dołączono specjalnie zaprojektowaną folię ochronną która
pełni funkcję dodatkowej ochrony przed parą (w zależności od typu modelu może wystąpić konieczność jej zakupu). Należy zapoznać się z PORADNIKIEM
INSTALACJI), aby dowiedzieć się, jak zamontować folię ochronną.
Użytkownik może wyłączyć funkcję systemu NaturalDryw następujący
sposób:
• Aby WYŁĄCZYĆ: Włączyć, a następnie wyłączyć. Przytrzymać przycisk „P”
wciśnięty przez pięć sekund, po tym czasie zmywarka wyda krótki sygnał
dźwiękowy. Włączyć urządzenie, na wyświetlaczu pojawi się „oOF”
• Aby WŁĄCZYĆ: Włączyć, a następnie wyłączyć urządzenie. Przytrzymać
przycisk „P” wciśnięty przez pięć sekund, po tym czasie zmywarka
wyda krótki sygnał dźwiękowy. Włączyć urządzenie, na wyświetlaczu
pojawi się „oOn”
PL
ŁADOWANIE KOSZY
GÓRNY KOSZ
Tu należy wkładać delikatne i lekkie
naczynia: szklanki, filiżanki, talerzyki, małe
miseczki do sałatek.
DOLNY KOSZ
Do garnków, pokrywek, talerzy, misek do
sałatek, sztućców itp. Duże talerze i pokrywki powinny być umieszczane z boku,
aby uniknąć stykania się z ramieniem natryskowym.
Dolny kosz jest wyposażony w podnoszone wsporniki, które mogą być używane w
położeniu pionowym przy wkładaniu talerzy lub w położeniu poziomym, aby ułatwić wkładanie patelni i misek.
(przykładowe załadowanie górnego kosza)
(przykład sposobu załadowania dolnego kosza)
REGULACJA WYSOKOŚCI GÓRNEGO KOSZA
Wysokość górnego kosza można wyregulować:
wyższe położenie umożliwia umieszczenie
dużych naczyń w dolnym koszu, a niższe pozwala na najwyższe ustawienie podnoszonych
wsporników, co daje więcej miejsca u góry, a
jednocześnie pozwala uniknąć stykania się z
naczyniami umieszczonymi w dolnym koszu.
Górny kosz jest wyposażony w regulator wysokości górnego kosza (patrz ilustracja); bez
naciskania dźwigienek, można łatwo podnieść
kosz trzymając go za boczne części i umieszczając stabilnie w górnym położeniu.
Aby przywrócić dolne położenie, nacisnąć dźwigienki A po bokach
kosza i przesunąć kosz w dół.
Zdecydowanie zalecamy, aby nie regulować wysokości kosza,
gdy jest załadowany.
NIGDY nie podnosić lub opuszczać kosza tylko z jednej strony.
SKŁADANE PÓŁECZKI Z REGULOWANYM POŁOŻENIEM
Boczne składane klapy można złożyć lub
rozłożyć, aby zoptymalizować ułożenie naczyń
w koszyku.
Kieliszki do wina można bezpiecznie umieścić,
wkładając nóżkę każdego kieliszka do odpowiedniego otworu.
W zależności od modelu:
- aby rozłożyć klapy, należy wysunąć je do góry
i obrócić lub zwolnić z zatrzasków i pociągnąć
do dołu.
- aby złożyć klapy, należy obrócić je i wsunąć je
do dołu lub wyciągnąć do góry i zamocować
do zatrzasków.
PRZESUWNA TACKA NA SZTUĆCE
Górny kosz jest wyposażony w przesuwną
tackę, która może być używana do umieszczania małych naczyń i sztućców. W celu
uzyskania optymalnych efektów zmywania
należy unikać umieszczania dużych naczyń
bezpośrednio poniżej tej tacki. Tackę można
wyjmować.
KOSZYK NA SZTUĆCE
Jest on wyposażony w górne kratki, które pozwalają na lepsze rozmieszczenie sztućców.
Należy go umieszczać w przedniej części dolnego kosza.
Noże i inne akcesoria o ostrych czubkach i krawędziach należy wkładać do koszyka na sztućce ostrzami skierowanymi w dół
lub układać je poziomo na podnoszonych półeczkach, w górnym
koszu.
SYSTEM POWER CLEAN® W DOLNYM KOSZU
System Power Clean® wykorzystuje specjalne
dysze wodne znajdujące się z tyłu komory,
które pozwalają na intensywne mycie bardzo
zabrudzonych naczyń. Dolny kosz posiada
miejsce do umieszczania dużych przedmiotów. Z tyłu kosza znajduje się specjalny
wysuwany wspornik, który może być
używany do podparcia patelni lub blach do pieczenia i ustawienia ich
pionowo, dzięki czemu będą zajmowały mniej miejsca.
Umieszczając garnki/patelnie
skierowane w stronę elementu
Power Clean®, należy włączyć
POWER CLEAN na panelu
sterowania.
Stosowanie opcji Power Clean®:
1. Dostosować obszar Power Clean (G), składając tylne uchwyty
w taki sposób, aby móc włożyć
garnki.
2. Włożyć przechylone w pionie
garnki i patelnie w obszar Power Clean®. Garnki muszą być
zwrócone w kierunku silnych
dysz wodnych.
5
CODZIENNA EKSPLOATACJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
SPRAWDZENIE PRZYŁĄCZA WODY
Sprawdzić, czy zmywarka jest podłączona do instalacji wodnej i
czy zawór wody jest otwarty.
WŁĄCZANIE ZMYWARKI
Nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ.
WKŁADANIE NACZYŃ DO KOSZA
(patrz ŁADOWANIE KOSZY)
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU
(patrz TABELA PROGRAMÓW)
WYBÓR PROGRAMU I DOSTOSOWANIE CYKLU
Wybrać najbardziej odpowiedni program, dostosowany do typu
naczyń i stopnia ich zabrudzenia (patrz OPIS PROGRAMÓW),
naciskając przycisk P.
Wybrać żądane opcje (patrz OPCJE I FUNKCJE).
START
Uruchomić cykl zmywania naciskając przycisk START/PAUZA. Po
włączeniu programu słychać sygnał dźwiękowy.
KONIEC CYKLU ZMYWANIA
Po zakończeniu cyklu zmywania słychać sygnał dźwiękowy,
wyświetlacz pokazuje napis END. Wyłączyć urządzenie, naciskając
przycisk WŁ./WYŁ. i otworzyć drzwiczki.
Przed wyjęciem naczyń odczekać kilka minut - aby uniknąć
oparzenia. Wyjąć naczynia, zaczynając od dolnego kosza.
Po dłuższym czasie braku aktywności urządzenie wyłączy się
automatycznie, w celu zminimalizowania zużycia energii
elektrycznej. Gdy naczynia są tylko lekko zabrudzone lub przed
umieszczeniem ich w zmywarce zostały spłukane wodą, można
odpowiednio zmniejszyć ilość używanego detergentu.
ZMIANA PROGRAMU W TOKU
Jeżeli został wybrany niewłaściwy program, możliwa jest jego zmiana,
pod warunkiem, że program dopiero co się rozpoczął: nacisnąć
i przytrzymać przycisk WŁ./WYŁ.. Zmywarka wyłączy się.
Włączyć zmywarkę z powrotem, za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
i wybrać nowy cykl zmywania oraz żądane opcje; włączyć cykl
naciskając przycisk START/PAUZA.
WKŁADANIE DODATKOWYCH NACZYŃ
Nie wyłączając zmywarki, otworzyć drzwiczki (uwaga na GORĄCĄ
parę!) i włożyć naczynia do zmywarki. Zamknąć drzwiczki i nacisnąć
przycisk START/PAUZA. Cykl będzie kontynuowany od momentu, w
którym został przerwany.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PRZERWY
Jeśli drzwiczki zostaną otwarte podczas cyklu zmywania, albo wystąpi
przerwa w dopływie prądu, cykl zostanie wstrzymany. Gdy drzwiczki
zostaną zamknięte lub zostanie przywrócone zasilanie elektryczne, aby
rozpocząć cykl od momentu, w którym został przerwany, należy nacisnąć
przycisk START/PAUZA.
Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji, można pobrać z Internetu lub poprosić o Instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia,
postępując zgodnie ze wskazówkami z ostatniej strony.
PORADY I WSKAZÓWKI
PORADY
Przed włożeniem naczyń do kosza, należy usunąć wszystkie resztki
jedzenia i opróżnić szklanki. Nie trzeba ich wcześniej płukać pod
bieżącą wodą.
Rozmieścić naczynia tak, aby były mocno utrzymywane na miejscu i
nie mogły się przewrócić; pojemniki ułożyć tak, aby ich otwory były
skierowane w dół, a wklęsłe/wypukłe elementy były ustawione ukośnie,
dzięki czemu woda będzie mogła docierać do każdej powierzchni i
swobodnie przepływać.
Ostrzeżenie: pokrywki, uchwyty, tace i patelnie nie mogą
uniemożliwiać obracania się ramion natryskowych.
Wszystkie małe przedmioty należy umieszczać w koszyku na sztućce.
Bardzo zabrudzone naczynia i patelnie powinny być umieszczane w
dolnym koszu, ponieważ w tej części komory zmywarki strumienie wody
są silniejsze i zmywanie jest bardziej skuteczne.
Po włożeniu naczyń do zmywarki trzeba sprawdzić, czy ramiona
natryskowe mogą obracać się swobodnie.
DEZYNFEKCJA ZMYWARKI
Aby uniknąć powstawania nieprzyjemnych zapachów i tworzenia się
osadów, które mogą pojawić się w zmywarce, należy co najmniej raz w
miesiącu włączyć program z wysoką temperaturą. Aby wyczyścić
zmywarkę, należy wsypać/wlać jedną łyżeczkę detergentu i włączyć
program bez wkładania naczyń.
6
NACZYNIA NIE NADAJĄCE SIĘ DO ZMYWANIA
W ZMYWARKACH
• Naczynia i sztućce drewniane.
• Szklanki z delikatnym zdobieniem, wyroby artystyczne lub naczynia
zabytkowe. Ich zdobienia nie są odporne.
• Elementy z tworzywa sztucznego, które nie są odporne na wysokie temperatury.
• Naczynia miedziane i cynowe.
• Naczynia zabrudzone popiołem, woskiem, smarem lub tuszem.
Kolory szklanych dekoracji oraz aluminiowe/srebrne części mogą
zmienić się lub ściemnieć podczas zmywania. Niektóre rodzaje
wyrobów szklanych (np. kryształy) mogą stracić przezroczystość po zbyt
wielu cyklach zmywania.
USZKODZENIE NACZYŃ SZKLANYCH I PORCELANOWYCH
• W zmywarkach można myć tylko takie naczynia szklane i porcelanowe,
których producent deklaruje, że są przeznaczone do zmywarek.
• Używać delikatnego detergentu, przeznaczonego do porcelany
• Naczynia szklane i porcelanowe należy wyjmować ze zmywarki, jak tylko
zmywanie się skończy.
PL
UTRZYMANIE I KONSERWACJA
CZYSZCZENIE ZESPOŁU FILTRA
Zespół filtra należy regularnie czyścić, zapobiegając jego zapychaniu i
zapewniając prawidłowy odpływ ścieków.
Zespół filtra składa się z trzech filtrów, które usuwają resztki jedzenia z
myjącej wody, a następnie umożliwiają jej obieg: aby uzyskać najlepsze rezultaty zmywania, należy utrzymywać je w czystości.
Nie wolno używać zmywarki bez filtrów lub jeśli filtry są źle
zamocowane.
Po kilku cyklach zmywania należy sprawdzić zespół filtra i w razie
potrzeby oczyścić go dokładnie pod bieżącą wodą za pomocą
szczoteczki z nie-metalowym włosiem i postępując zgodnie z
poniższymi instrukcjami:
1. Odkręcić filtr cylindryczny A w kierunku ruchu wskazówek zegara i
wyciągnąć go (Rys. 1).
2. Zdjąć korek filtra B lekko naciskając boczne klapki (Rys. 2).
3. Wysunąć filtr płytkowy ze stali nierdzewnej C (Rys. 3).
4. Sprawdzić syfon i usunąć wszelkie resztki potraw.
CZYSZCZENIE RAMION NATRYSKOWYCH
Może się zdarzyć, że resztki potraw pozostaną na ramionach
natryskowych i będą zatykać otwory, przez które wytryskiwana jest
woda. Dlatego też zaleca się, aby od czasu do czasu sprawdzić ramiona
natryskowe i oczyścić je małą szczoteczką z nie-metalowym włosiem.
Aby zdjąć górne ramię natryskowe należy przekręcić plastikowy
pierścień blokujący w kierunku ruchu wskazówek zegara. Górne ramię
natryskowe powinno zostać z powrotem założone w taki sposób, aby
strona z większą liczbą otworów była skierowana do góry.
NIGDY NIE NALEŻY WYJMOWAĆ osłony pompy cyklu myjącego
(czarny element) (Rys. 4).
12
Dolne ramię natryskowe można wyjmować pociągając je w górę.
A
B
A
34
C
CZYSZCZENIE WĘŻA DOPŁYWOWEGO WODY
Jeśli węże wody są nowe lub nie były używane przez dłuższy czas, to
przed wykonaniem niezbędnych połączeń należy przepuścić przez nie
strumień wody, aby upewnić się, czy woda jest czysta i wolna od
zanieczyszczeń. Jeśli takie środki ostrożności nie zostaną podjęte, wlot
wody może zostać zablokowany, a zmywarka uszkodzona.
Po oczyszczeniu filtrów założyć z powrotem zespół filtra i zamocować
go w prawidłowym położeniu; jest to niezbędne dla utrzymania
sprawnego funkcjonowania zmywarki.
7
USUWANIE USTEREK
Może się zdarzyć, że Państwa zmywarka nie będzie działać prawidłowo. Przed zwróceniem się do serwisu technicznego
należy najpierw sprawdzić, czy problem będzie można rozwiązać samodzielnie korzystając z poniższych wskazówek.
PROBLEM
MOŻLIWE PRZYCZYNY
ROZWIĄZANIE
Zmywarka nie
włącza się lub
nie reaguje na
polecenia.
Urządzenie nie zostało prawidłowo
podłączone do zasilania.
Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka.
Przerwa w dopływie prądu.
Po przywróceniu zasilania urządzenie rozpoczyna pracę.
Drzwiczki zmywarki nie są zamknięte.
Energicznie popchnąć drzwiczki tak, aby było słychać że zostały “zatrzaśnięte”.
Nie reaguje na polecenia.
Wyłączyć urządzenie naciskając przycisk WŁ./WYŁ., po ok. jednej minucie włączyć
je z powrotem i ustawić ponownie program.
Zmywarka nie
odpompowuje
wody.
Cykl zmywania jeszcze nie został
zakończony.
Wąż spustowy jest zagięty.
Poczekać, aż skończy się cykl zmywania.
Rura odpływu zlewu jest zatkana.
Oczyścić rurę odpływu w zlewie.
Filtr jest zatkany resztkami potraw
Oczyścić filtr (patrz CZYSZCZENIE ZESPOŁU FILTRA).
Zmywarka pracuje Naczynia uderzają o siebie.
zbyt głośno.
Wytwarzana jest nadmierna ilość
piany.
Naczynia nie są
czyste.
Sprawdzić, czy wąż odpływowy nie jest zagięty (patrz INSTRUKCJA INSTALACJI).
Prawidłowo ułożyć naczynia (patrz ŁADOWANIE KOSZY).
Porcja detergentu nie została poprawnie odmierzona, albo detergent nie nadaje
się do stosowania w zmywarkach (patrz NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU).
Anulować program zmywania naciskając przycisk ODPOMPOWANIE WODY
(patrz OPCJE I FUNKCJE), a następnie włączyć nowy program bez detergentu.
Naczynia nie zostały prawidłowo
rozmieszczone.
Ramiona natryskowe nie mogą obracać się swobodnie, zaczepiają się o
naczynia.
Cykl zmywania jest zbyt delikatny.
Prawidłowo ułożyć naczynia (patrz ŁADOWANIE KOSZY).
Wytwarzana jest nadmierna ilość
piany.
Porcja detergentu nie została poprawnie odmierzona, albo detergent nie nadaje się
do stosowania w zmywarkach (patrz NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU).
Pokrywka przegródki na płyn nabłyszczający nie została prawidłowo
zamknięta.
Filtr jest brudny lub zatkany.
Nie ma soli.
Prawidłowo ułożyć naczynia (patrz ŁADOWANIE KOSZY).
Wybierz odpowiedni cykl zmywania (patrz TABELA PROGRAMÓW).
Upewnić się, czy dozownik płynu nabłyszczającego jest zamknięty.
Oczyścić zespół filtra (patrz UTRZYMANIE I KONSERWACJA).
Napełnić zbiornik soli (patrz NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA SOLI).
KONSERWACJA I INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z procedurami konserwacji
i instrukcjami rozwiązywania problemów, patrz Instrukcja obsługi i
konserwacji.
Instrukcja obsługi i konserwacji urządzenia jest dostępna:
• Serwis techniczny; patrz numer telefonu w karcie gwarancyjnej.
• pobrać ze strony: docs.whirlpool.eu
• użyć kodu QR:
KONTAKT Z PUNKTEM SERWISOWYM
Kontaktując się z serwisem technicznym należy podać kod znajdujący się na tabliczce
znamionowej przymocowanej po lewej lub
prawej stronie wewnętrznej części drzwiczek zmywarki. Numer telefonu można znaleźć w karcie gwarancyjnej lub na stronie
internetowej: www.whirlpool.eu
IEC 436
:
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Dane techniczne, w tym informacje na temat zużycia energii, można
pobrać ze strony: docs.whirlpool.eu
400011255006D
08/2018 mk - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising