Whirlpool | WSFO 3O23 PF X | Setup and user guide | Whirlpool WSFO 3O23 PF X Uživatelská příručka

Whirlpool WSFO 3O23 PF X Uživatelská příručka
CS
PŘÍRUČKA
PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK
ZNAČKY WHIRLPOOL. Pro získání komplexnější asistence zaregistrujte prosím svůj spotřebič na:
www.whirlpool.eu/register
Bezpečnostní pokyny a Návod k použití a údržbě
můžete stáhnout z našich webových stránek docs.
whirlpool.eu přičemž se držte i instrukcí uvedených
na zadní straně této brožury.
Předtím, než tento spotřebič použijete, pečlivě si pročtěte průvodce s názvem Zdraví a bezpečnost.
POPIS SPOTŘEBIČE
SPOTŘEBIČ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
2
1
4
3
7
5
6
10
8
9
Service:
12
11
0000 000 00000
Horní koš
Příborová zásuvka
Sklopné klapky
Výškové nastavení horního koše
Horní ostřikovací rameno
Dolní koš
Podpora Power Clean®
Dolní ostřikovací rameno
Sestava filtru
Zásobník na sůl
Dávkovače mycího prostředku a leštidla
Typový štítek
Ovládací panel
13
OVLÁDACÍ PANEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2
3
4
5 6
Tlačítko „zapnout-vypnout/vynulovat“ s kontrolkou
Tlačítko volby programu s kontrolkou
Tlačítko „Multizone“ s kontrolkou
Tlačítko „Sani Rinse“ s kontrolkou / „Zámek tlačítek“
Kontrolka „Úsporný program“
Kontrolka „Zámek tlačítek“
Displej
Ukazatel čísla programu a zbývajícího času
7
8
9 10 11 12
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
13
14
15
16
Kontrolka „Prášek/Tableta“ (Tab)
Kontrolka „Uzavřený přívod vody“
Kontrolka „Nedostatek leštidla“
Kontrolka „Doplnění soli“
Tlačítko „Power Clean®“ s kontrolkou
Tlačítko „Tableta“ (Tab) s kontrolkou
Tlačítko „Odložený start“ s kontrolkou
Tlačítko „Spustit/Pozastavit“ s kontrolkou / „Vypouštění“
1
PRVNÍ POUŽITÍ
SŮL, LEŠTIDLO A MYCÍ PŘÍPRAVEK
RADY PRO PRVNÍ POUŽITÍ
DOPLNĚNÍ DÁVKOVAČE LEŠTIDLA
Po instalaci odstraňte zarážky z košů a pružné upevňovací prvky
z horního koše.
Díky leštidlu nádobí lépe schne. Zásobník leštidla A by měl být doplněn
pokaždé, když se na ovládacím panelu rozsvítí kontrolka
„NEDOSTATEK LEŠTIDLA“ .
NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU SOLI
Použití soli vede k předcházení usazování VODNÍHO KAMENE na nádobí
a funkčních součástech myčky.
• Je důležité, aby zásobník soli nikdy nezůstal prázdný.
• Nastavení tvrdosti vody je důležité.
Zásobník na sůl se nachází ve spodní části myčky (viz POPIS PROGRAMŮ)
a měl by být doplněn pokaždé, když na ovládacím panelu svítí
kontrolka DOPLNIT SŮL .
1. Vytáhněte spodní koš a odšroubujte víčko
zásobníku (proti směru hodinových ručiček).
2. Následující kroky provádějte pouze při prvním
použití: Naplňte zásobník soli vodou.
3. Umístěte trychtýř (viz obrázek) a naplňte zásobník solí až po okraj (přibližně 1 kg); odtékání
určitého množství vody je přitom normální.
4. Vyjměte trychtýř a otřete z otvoru přebytečnou
sůl.
Ujistěte se, že je víčko pevně dotaženo, aby se do zásobníku nedostal
při mytí žádný mycí prostředek (to by mohlo vést k neopravitelnému
poškození změkčovače vody).
Potřebujete-li doplnit sůl, doporučujeme provést tuto činnost
před zahájením mycího cyklu.
NASTAVENÍ TVRDOSTI VODY
Aby mohl změkčovač vody řádně fungovat, je nezbytné nastavit
tvrdost vody podle skutečných hodnot platných pro vodu ve vašem
domě. Informaci o tvrdosti vody v řadu získáte od místního dodavatele
vody.
Tovární nastavení je (3) – průměrná tvrdost.
• Zapněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
• Vypněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
• Podržte tlačítko „SPUSTIT/POZASTAVIT“ stisknuté po dobu 5 sekund,
dokud neuslyšíte pípnutí.
• Zapněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
• Aktuální nastavení úrovně a kontrolka soli blikají.
• Stiskněte tlačítko P pro výběr požadované úrovně tvrdosti vody
(viz TABULKA TVRDOSTI VODY).
Tabulka tvrdosti vody
Stupeň
1
Měkká
°dH
°fH
Německé stupně
Francouzské stupně
0-6
0 - 10
2
Střední
7 - 11
11 - 20
3
Středně tvrdá
12 - 17
21 - 30
4
Tvrdá
17 - 34
31 - 60
5
Velmi tvrdá
35 - 50
61 - 90
• Vypněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
Nastavení je hotové!
Po dokončení tohoto úkonu spusťte mycí program naprázdno (bez
nádobí).
Používejte výhradně sůl určenou pro myčky nádobí.
Poté, co do myčky nasypete sůl, zhasne kontrolka „DOPLNĚNÍ SOLI“.
Nedoplníte-li sůl do zásobníku, může dojít k poškození
změkčovače vody a topení.
2
A
B
1. Stlačením a zatažením páčky na víku zásobník B otevřete.
2. Opatrně nalijte leštidlo až po maximální hodnotu (110ml) vyznačenou
ryskou v hrdle zásobníku – zabraňte jeho přelití. Pokud dojde k rozlití,
setřete tekutinu okamžitě suchým hadrem.
3. Stiskněte víčko, dokud se s cvaknutím nezavře.
NIKDY nelijte leštidlo přímo do myčky.
NASTAVENÍ DÁVKOVÁNÍ LEŠTIDLA
Nejste-li plně spokojeni s výsledky sušení, můžete nastavit množství
použitého leštidla.
• Zapněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
• Vypněte jej stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
• Stiskněte tlačítko „SPUSTIT/POZASTAVIT“ třikrát a uslyšíte pípnutí.
• Zapněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
• Aktuální nastavení a kontrolka leštidla blikají.
• Stiskem tlačítka P zvolte úroveň dávkování leštidla.
• Vypněte jej stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
Nastavení je hotové!
Je-li úroveň dávkování leštidla nastavena na 1 (EKO), nebude dávkováno
žádné leštidlo. Dojde-li leštidlo, kontrolka „NEDOSTATEK LEŠTIDLA“ se
nerozsvítí. V závislosti na konkrétním modelu myčky lze nastavit maximálně 5 úrovně. Tovární nastavení je na průměrné hodnotě.
• Pokud jsou na nádobí patrné modravé odlesky, nastavte nízké
hodnoty (2-3).
• Jsou-li na nádobí stopy vodního kamene, nastavte vyšší číslo (4-5).
DOPLNĚNÍ DÁVKOVAČE MYCÍHO PROSTŘEDKU
K otevření zásobníku mycího
prostředku použijte otevírací
prvek A.
Dávkujte mycí prostředek
výhradně do suchého zásobníku B.
B
Prostředek pro předmytí dávkujte
přímo do prostoru myčky.
A
1. Při dávkování mycího prostředku se
řiďte předchozími pokyny, abyste odměřili správné množství. Uvnitř zásobníku B se nacházejí značky, které pomohou při dávkování mycího prostředku.
2. Odstraňte zbytky mycího prostředku z okraje zásobníku a pak jej
zavřete tak, aby bylo slyšet cvaknutí.
3. Tahem zavřete víčko zásobníku mycího prostředku, dokud zavírací
prvek nezapadne na své místo.
Zásobník se automaticky otevře v pravou chvíli v závislosti na
použitém programu.
Používáte-li tablety typu „vše v jednom“, doporučujeme stisknout
tlačítko TABLET, čímž se program přizpůsobí, aby bylo možno
dosáhnout ideálních mycích výsledků.
CS
Fáze sušení
TABULKA PROGRAMŮ
Zásobník
mycího
prostředku
Délka mycího
programu
(h:min)**)
Spotřeba
vody
(litry/cyklus)
Spotřeba
energie
(kWh/cyklus)
50°
4:00
9,0
0,74
2 6th Sense®
50-60°
1:20 - 3:00
7,0 - 14,0
0,70 - 1,10
3 Intenzivní
65°
-
2:40
17,0
1,30
4 Křišťál
45°
-
1:40
12,0
1,00
5 Rychlý 30’
50°
-
-
0:30
9,0
0,50
6 Předmytí
-
-
-
0:10
4,5
0,01
65°
-
-
0:50
9,5
0,70
Program
1
„Úsporný
program“
7 Autočištění
Dostupné funkce *)
Prostor
myčky
B
-
Údaje pro „ÚSPORNÝ PROGRAM“ jsou měřeny v laboratorních podmínkách podle pokynů evropské normy EN 50242.
Poznámka pro zkušební laboratoře: Pro informace o zkušebních podmínkách srovnávací zkoušky EN napište na adresu: dw_test_support@whirlpool.com
Žádný z programů nevyžaduje jakékoli předchozí ošetření nádobí.
*) Ne všechny možnosti lze používat zároveň.
**) Délka programu, která se zobrazuje na displeji nebo je uvedena v příručce, je vypočítána za standardních podmínek. Skutečná doba se může lišit
v závislosti na mnoha vlivech, jako je např. teplota, tlak vstupní vody, teplota okolí, množství mycího prostředku, množství a typ nádobí, vyvážení nádobí,
zvolené doplňkové možnosti a kalibrace snímačů. Kalibrace snímačů může program prodloužit až o 20min.
Spotřeba v pohotovostním režimu: Spotřeba v zapnutém stavu: 5W – Spotřeba ve vypnutém režimu: 0,5W
POPIS PROGRAMŮ
Pokyny pro výběr mycího cyklu.
5 RYCHLÝ 30’
1 „ÚSPORNÝ PROGRAM“
Program určený pro lehce zašpiněné nádobí bez zaschlých zbytků.
Běžně zašpiněné nádobí. Jedná se o standardní program, který je
nejvýhodnější z hlediska kombinované spotřeby vody a energie.
6 PŘEDMYTÍ
2 6th SENSE®
Pro běžně zašpiněné nádobí se zaschlými nečistotami. Myčka zjistí
úroveň zašpinění nádobí a odpovídajícím způsobem nastaví program.
Když senzor snímá úroveň znečištění nádobí, na displeji se zobrazí odpovídající symbol a aktualizuje se délka cyklu.
Používejte pro opláchnutí nádobí, které plánujete mýt později. V tomto programu se nepoužívá žádný mycí prostředek.
7 AUTOČIŠTĚNÍ
Programurčený k údržbě myčky. Vyčistí vnitřek spotřebiče pomocí horké vody.
3 INTENZIVNÍ
Program doporučený pro velmi špinavé nádobí, hlavně hrnce a pánve
(nepoužívat Ina jemné nádobí).
4 KŘIŠŤÁL
Program pro choulostivé nádobí, které je citlivější na vysoké teploty,
jako jsou například sklenice a hrnky.
Poznámka:
Vezměte prosím na vědomí, že mycí programy jako „Rychlý“ nebo „Fast“
jsou nejúčinnější pro lehce zašpiněné nádobí.
Chcete-li dále snížit spotřebu, spouštějte myčku jen tehdy, je-li
plná.
3
MOŽNOSTI A FUNKCE
MOŽNOSTI lze volit přímo stiskem příslušného tlačítka (viz OVLÁDACÍ PANEL).
Není-li možnost kompatibilní se zvoleným programem (viz TABULKA PROGRAMŮ), příslušná kontrolka třikrát rychle zabliká a
ozve se zvukové znamení. Možnost nebude zvolena.
MULTIZONE
Pokud je k mytí pouze malé množství nádobí, lze využít funkci
„Poloviční náplň“ šetřící elektrickou energii, vodu a mycí
prostředek.
Vyberte program a stiskněte tlačítko „MULTIZONE“: Kontrolka
nad tlačítkem se rozsvítí a na displeji se zobrazí symbol
zvoleného koše. Ve výchozím nastavení myčka myje nádobí
ve všech koších.
Chcete-li provést mytí pouze ve zvoleném koši, stiskněte
opakovaně toto tlačítko:
zobrazeno na displeji (pouze dolní koš);
zobrazeno na displeji (pouze horní koš);
zobrazeno na displeji (pouze přihrádka na příbory);
zobrazeno na displeji (zvolená možnost je VYPNUTO a myčka
bude mýt nádobí ve všech koších).
Nezapomeňte nejprve vždy zcela naplnit pouze horní
nebo dolní koš a přiměřeným způsobem snížit množství
dávkovaného mycího prostředku.
SANI RINSE
Tuto volbu lze použít pro hygienické vyčištění již umytého nádobí.
Zvýší teplotu vody posledního oplachu a k zvolenému
programu přidá funkci antibakteriálního mytí.
Vyberte program a stiskněte tlačítko „SANI RINSE“. Rozsvítí se
kontrolka. Možnost zrušíte opětovným stisknutím tlačítka.
Ideální k mytí čistého nádobí a dětských lahviček. Dvířka myčky
musí být po celou délku programu zavřená, aby mohlo dojít
ke zničení choroboplodných zárodků. Jestliže dvířka otevřete,
kontrolka začne blikat.
VAROVÁNÍ: Nádobí a stěny mohou být na konci programu
velmi horké.
BLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK
Dlouhým stiskem (3 sekundy) „SANI RINSE“ aktivujete
funkci ZÁMEK KLÁVES. Funkce ZÁMEK KLÁVES
zablokuje tlačítka ovládacího panelu s výjimkou
tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“. ZÁMEK KLÁVES deaktivujete opětovným dlouhým stisknutím tlačítka.
UZAVŘENÝ VODOVODNÍ KOHOUTEK –
výstražná signalizace
Kontrolka bliká v případě, že je uzavřen přívod vody
nebo voda nepřitéká.
4
POWER CLEAN®
Tato funkce umožňuje intenzivnější a výkonnější mytí v určité
oblasti dolního koše. Používá k tomu dodatečné vodní trysky.
Tato funkce se doporučuje pro mytí rendlíků a hrnců. Stisknutím
tohoto tlačítka aktivu jete funkci „Power Clean®“ (rozsvítí se
kontrolka).
PRÁŠEK/TABLETA“ (Tab)
Toto nastavení vám umožňuje přizpůsobit průběh programu
typu použitého mycího prostředku.
Stiskněte tlačítko TABLETA (rozsvítí se kontrolka rozsvítí se
příslušný symbol), používáte-li kombinované mycí prostředky ve
formě tablet (leštidlo, sůl a mycí prostředek v jedné dávce).
Používáte-li mycí prostředek v prášku, měla by být tato
možnost vypnuta.
ODLOŽENÝ START
Start programu lze odložit o 30 minut až 24 hodin.
1. Zvolte program a případné další možnosti.
Opakovaným stisknutím tlačítka „ODLOŽENÝ START“ nastavte
odložení spuštění programu. Spuštění programu lze odložit o 30
minut až 24 hodin. S každým stisknutím tlačítka „Odložený start“
se spuštění programu oddálí o: 30 minut – je-li nastaven čas do
4 hodin; 1 hodinu – je-li nastaven čas do 12 hodin, 4 hodiny
– je-li nastaven čas nad 12 hodin. Dosáhnete-li hodnoty 24
hodin a tlačítko „Odložený start“ stisknete ještě jednou, dojde
k deaktivaci funkce odložení startu.
2. Stiskněte tlačítko „SPUSTIT/POZASTAVIT“ (START/
PAUSE): časovač začne odpočítávat.
3. Po vypršení stanoveného času kontrolka zhasne
a program se automaticky spustí.
Pokud v době odpočítávání času stisknete znovu tlačítko
„SPUSTIT/POZASTAVIT“ (START/PAUSE), dojde ke zrušení
možnosti „ODLOŽENÝ START“ a program se místo toho spustí
okamžitě.
Funkci„Odložený start“ nelze zvolit, pokud již program běží.
VYPOUŠTĚNÍ
Zastavení a zrušení aktivního cyklu je možné pomocí funkce
„Vypouštění“.
Dlouhým stiskem tlačítka tlačítko „SPUSTIT/POZASTAVIT“
aktivujete funkci „VYPOUŠTĚNÍ“. Aktivní program se zastaví a
voda z myčky se vypustí.
CS
PLNĚNÍ KOŠŮ
PŘÍBOROVÁ ZÁSUVKA
DOLNÍ KOŠ
Je určen na hrnce, tácy, talíře, salátové mísy,
příbory atp. Velké talíře a poklice by měly
být umístěny po stranách, aby se předešlo
jejich kontaktu s ostřikovacími rameny.
Třetí koš je určen na příbory.
Příbory ukládejte tak, jak je znázorněno
na obrázku.
Oddělené umístění příborů usnadňuje
jejich pozdější úklid a zlepšuje sušení.
Dolní koš je vybaven opěrkami, které
lze ve svislé poloze použít k umístění talířů nebo v horizontální (dolní) poloze ke
snadnému umístění hrnců a salátových
misek.
Nože a další ostré nástroje musí být
umístěny ostřím dolů.
(příklad plnění dolního koše)
HORNÍ KOŠ
Sem vkládejte jemné a lehké nádobí: sklenice, hrnky, tácky a mělké salátové mísy.
Horní koš je vybaven opěrkami, které lze
ve svislé poloze použít k umístění podšálků a dezertních talířů, nebo v nižší poloze
k umístění misek a nádob na potraviny.
FUNKCE „POWER CLEAN“ VE SPODNÍM KOŠI
Při funkci „Power Clean®“ se používají
speciální proudy vody v zadní části myčky k
intenzivnějšímu mytí velmi špinavého
nádobí. Dolní koš je vybaven zařízením
„Podpora Power Clean®”, speciální
výsuvnou opěrkou v zadní části koše, kterou
lze použít k opření pánví či pekáčů ve svislé
poloze, kdy zabírají méně místa.
Umístěte hrnce a kastroly proti ústí
Power Clean® a aktivujte funkci
POWER CLEAN na panelu.
(příklad naplnění horního koše)
NASTAVENÍ VÝŠKY HORNÍHO KOŠE
Výšku horního koše lze nastavit: Při umístění
do vyšší polohy lze do spodního koše vkládat
objemnější kusy, v nižší poloze pak lze nejlépe
využít sklopných opěrek – v horní části se tak
vytvoří větší prostor a předejde se kolizím s
předměty uloženými ve spodním koši.
Horní koš je vybaven zařízením pro nastavení
výšky horního koše (viz obr.), bez nutnosti používat páky. Stačí koš prostě zvednout za strany,
dokud nezapadne do stabilní horní polohy.
Pro návrat koše zpět do dolní polohy stiskněte páky A po stranách
koše a zatlačte koš dolů.
Důrazně doporučujeme neměnit polohu koše, je-li plný.
NIKDY nesnižujte ani nezvyšujte polohu koše pouze na jedné straně.
Jak používat funkci „Power Clean®“:
1. Upravte prostor (G) pro účinné
mytí „Power Clean®“ sklopením
zadních držáků talířů. Tím uvolníte prostor pro hrnce.
2. Hrnce a kastroly položte svisle
do prostoru „Power Clean®“.
Hrnce je třeba naklonit směrem
k vodním tryskám.
SKLOPNÉ OPĚRKY S NASTAVITELNOU POLOHOU
Sklopné opěrky lze nastavit do
tří různých úrovní, a zlepšit tak
uspořádání nádobí v koši.
Do sklopných opěrek je možno
bezpečně umístit sklenice na víno,
a to tak, že stopku každé z nich
opřeme do příslušného vybrání.
Pro optimální průběh sušení sklopte opěrky více. Chcete-li změnit
sklon, zatáhněte za opěrku vzhůru,
lehce ji posuňte a umístěte ji do
požadované polohy.
5
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
1. ZKONTROLUJTE PŘIPOJENÍ K VODOVODNÍ SÍTI
Zkontrolujte, zda je myčka připojena k vodovodní síti a zda
je otevřený přívodní ventil.
2. ZAPNĚTE MYČKU
Stiskněte tlačítko „ZAPNOUT/V YPNOUT“.
3. VLOŽTE NÁDOBÍ
(viz PLNĚNÍ KOŠŮ)
4. PLNĚNÍ DÁVKOVAČE MYCÍHO PROSTŘEDKU
(viz TABULKA PROGRAMŮ).
5. VYBERTE PROGRAM A PŘIZPŮSOBTE CYKLUS
Vyberte nejvhodnější program vzhledem k druhu nádobí a
míře jeho zašpinění (viz POPIS PROGRAMŮ) pomocí tlačítka
P. Vyberte požadované možnosti (viz MOŽNOSTI A FUNKCE).
6. START
Spusťte mycí cyklus stisknutím tlačítka tlačítko „SPUSTIT/
POZASTAVIT“. Při spuštění programu zazní pípnutí.
7. KONEC MYCÍHO CYKLU
Konec mycího cyklu ohlásí pípnutí a na displeji se zobrazí END.
Vypněte spotřebič stiskem tlačítka a otevřete dvířka.
„ZAPNOUT/VYPNOUT“.
Před vyklízením nádobí chvíli počkejte, předejdete tak popálení.
Vykliďte nádobí z košů – začněte spodním.
Spotřebič se při delší nečinnosti vypne, aby tak šetřil
elektrickou energii. Je-li nádobí znečištěno pouze lehce
nebo bylo-li před umístěním do myčky opláchnuto, snižte
přiměřeně dávkování mycího prostředku.
Došlo-li k výběru nesprávného programu, je možné jej změnit, a to za
předpokladu, že od jeho startu uplynula pouze krátká chvíle: podržte
tlačítko „ZAPNOUT/VYPNOUT“ a spotřebič se vypne.
Stisknutím tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“ spotřebič opět zapněte
a z volte nový mycí program spolu s požadovanými
možnostmi; spusťte mycí cyklus stisknutím tlačítka tlačítko
„SPUSTIT/POZASTAVIT“.
DODATEČNÉ PŘIDÁVÁNÍ NÁDOBÍ
Aniž byste spotřebič vypínali, otevřete dvířka (pozor na HORKOU
páru!) a vložte nádobí do myčky. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko
„SPUSTIT/POZASTAVIT“. Mycí cyklus bude
pokračovat od místa svého přerušení.
NÁHODNÉ PŘERUŠENÍ
Dojde-li k otevření dvířek v průběhu mycího cyklu nebo k výpadku
elektrického napájení, cyklus se zastaví. Po zavření dvířek nebo
obnovení dodávky elektřiny lze cyklus opět spustit od místa
přerušení stisknutím tlačítka tlačítko „SPUSTIT/POZASTAVIT“.
Přejete-li si získat více informací o funkcích, na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH si
můžete podle pokynů na poslední straně vyžádat nebo stáhnout Návod
k použití a údržbě.
ZMĚNA BĚŽÍCÍHO PROGRAMU
DOPORUČENÍ A TYPY
RADY
Před plněním košů odstraňte z nádobí všechny zbytky jídel
a vyprázdněte sklenice. Nádobí není třeba oplachovat pod
tekoucí vodou.
Uspořádejte nádobí vmyčce tak, aby pevně leželo na místě
a nepřepadávalo; nádoby vkládejte dnem vzhůru a vydutými
vypuklými povrchy šikmo, aby voda měla přístup ke všem
povrchům a zároveň mohla volně odtékat.
Varování: Víka, madla, podnosy a pánve nesmí bránit ostřikovacím
ramenům myčky v pohybu.
Drobné předměty vkládejte do koše na příbory.
Velmi znečištěné nádobí a hrnce umisťuje do spodního koše,
protože v této části myčky je proud vody silnější, a lze tak
dosáhnout lepší výkonnosti.
Po naplnění myčky ověřte, že se ostřikovací ramena mohou volně
otáčet.
HYGIENA
Aby se předešlo vzniku usazenin a zápachu v myčce, spusťte nejméně
jednou měsíčně program s vysokou teplotou. Použijte čajovou lžičku
mycího prostředku a vsypte ji do prázdné myčky.
6
NEVHODNÉ NÁDOBÍ
• Dřevěné nádobí a příbory.
• Jemné zdobené sklenice, umělecké, ručně vyrobené a starožitné
nádobí. Jejich zdobení není dostatečně odolné.
• Části z plastu neodolávající vysokým teplotám.
• Měděné a cínové nádobí.
• Nádobí zašpiněné popelem, voskem, mazacím tukem či inkoustem.
Barva ozdob na skle a hliníkových/stříbrných kusů nádobí může
během mytí vyblednout. Některé druhy skla (např. křišťálové
předměty) mohou po několika mycích cyklech zmatnět.
POŠKOZENÍ SKLA A NÁDOBÍ
• Používejte výhradně sklenice a porcelán, u nichž výrobce
zaručuje možnost mytí v myčce.
• Používejte jemný mycí přípravek vhodný na porcelánové nádobí
• Vyjměte sklo a příbory z myčky hned po skončení mycího cyklu.
CS
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
ČIŠTĚNÍ SESTAVY FILTRU
ČIŠTĚNÍ OSTŘIKOVACÍCH RAMEN
Pravidelně čistěte sestavu filtru, aby nebyla ucpaná a voda mohla
řádně odtékat.
Sestava filtru se skládá ze tří filtrů, které pomáhají zmycí vody odstranit
zbytky potravin a umožňují její následnou recirkulaci: pro dosažení co
nejlepších výsledků mytí je třeba udržovat filtry čisté.
Myčka nesmí být používána bez filtrů nebo s nedotaženými filtry.
Po několika mycích cyklech zkontrolujte sestavy filtrů a pečlivě je
propláchněte pod tekoucí vodou s pomocí nekovového kartáčku.
Řiďte se následujícími pokyny:
1. Otočte válcovým filtrem A proti směru chodu hodinových ručiček
a vyjměte jej (obr. 1).
2. Mírným tlakem na postranní klapky vyjměte miskový filtr B (obr. 2).
3. Vysuňte nerezový deskový filtr C (obr. 3).
4. Prohlédněte prostor pod filtrem a odstraňte případné zbytky jídla.
Někdy se stane, že se do ostřikovacích ramen dostane zbytek jídla
a ucpe některou z jeho trysek. Doporučujeme proto občasnou kontrolu ramen a jejich vyčištění malým nekovovým kartáčkem.
Horní ostřikovací rameno sejmete pootočením plastového
upevňovacího kroužku proti směru hodinových ručiček. Horní rameno
lze otočit tak, že jeho strana s větším množstvím otvorů směřuje
vzhůru..
NIKDY NEODSTRAŇUJTE ochranu čerpadla mycího cyklu (detail
v černé barvě) (obr. 4).
1
2
Spodní ostřikovací rameno lze vyjmout zatažením směrem nahoru.
B
A
3
A
4
C
ČIŠTĚNÍ PŘÍVODNÍ HADICE
Je-li přívodní hadice nová nebo nebyla-li dlouho používána,
propláchněte ji vodou a zkontrolujte, zda neobsahuje nečistoty. Teprve
pak proveďte připojení. Nedodržíte-li tento postup, může dojít
k ucpání vstupu vody a poškození myčky.
Po vyčištění filtry vraťte na jejich místo a zajistěte je; je to zásadní pro
zachování funkčnosti myčky.
7
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Může se stát, že vaše myčka nebude pracovat správně. Předtím, než kontaktujete servisní středisko, se přesvědčte, zda nelze závadu odstranit svépomocí podle následujícího seznamu.
PROBLÉMY
MOŽNÉ PŘÍČINY
ŘEŠENÍ
Myčka se nespouští nebo nereaguje na povely.
Spotřebič není správně připojen do
zásuvky.
Zasuňte zástrčku do zásuvky.
Výpadek proudu.
Myčka se automaticky spustí po obnovení napájení.
Dveře myčky nejsou dobře zavřené.
Důkladně zavřete dveře, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.
Myčka nereaguje na povely.
Vypněte spotřebič stisknutím tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“ a po cca jedné
minutě jej znovu zapněte a vynulujte program.
Ještě neskončil mycí cyklus.
Počkejte, dokud mycí cyklus neskončí.
Vypouštěcí hadice je ohnutá.
Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není ohnutá (viz NÁVOD K INSTALACI).
Odpad dřezu je ucpaný.
Vyčistěte odtok dřezu.
Filtr je ucpaný zbytky jídla.
Vyčistěte filtr (viz ČIŠTĚNÍ SESTAVY FILTRU).
Nádobí na sebe naráží.
Nádobí správně rozmístěte (viz PLNĚNÍ KOŠŮ).
Vzniká nadměrné množství pěny.
Mycí prostředek nebyl správně nadávkován nebo není vhodný pro použití v
myčkách nádobí (viz PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU MYCÍHO PROSTŘEDKU). Vynulujte myčku
pomocí tlačítka „VYPOUŠTĚNÍ“ (viz MOŽNOSTI A FUNKCE) a spusťte nový program
bez mycího prostředku.
Nádobí nebylo v myčce správně
uspořádáno.
Nádobí správně rozmístěte (viz PLNĚNÍ KOŠŮ).
Ostřikovací ramena se nemohou
volně otáčet – brání jim nádobí.
Nádobí správně rozmístěte (viz PLNĚNÍ KOŠŮ).
Mycí cyklus je příliš jemný.
Vyberte vhodný mycí cyklus (viz TABULKA PROGRAMŮ).
Vzniká nadměrné množství pěny.
Mycí prostředek nebyl správně nadávkován nebo není vhodný pro použití v myčkách
nádobí (viz PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU MYCÍHO PROSTŘEDKU).
Víčko zásobníku leštidla není dobře
uzavřeno.
Přesvědčte se, že je víčko na zásobníku leštidla dobře zavřené.
Filtr je znečištěný či ucpaný.
Vyčistěte sestavu filtrů (viz PÉČE A ÚDRŽBA).
Myčka nevypouští
vodu.
Myčka je příliš
hlučná.
Nádobí není
umyté.
Doplňte zásobník na sůl (viz DOPLŇOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU NA SŮL).
PRŮVODCE ÚDRŽBOU A ŘEŠENÍM POTÍŽÍ
KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO
Více informací týkajících se údržby a řešení potíží naleznete
v Návodu k použití a údržbě.
Průvodce Používání a údržba lze získat:
• servisní středisko poprodejových služeb; telefonní číslo
je uvedeno v záručním listu
• stažení z webových stránek: docs.whirlpool.eu
• použijte QR kód:
Obracíte-li se na servisní středisko
poprodejových služeb, musíte
uvést kódy, které jsou uvedeny na
typovém štítku nacházejícím se na
pravé či levé vnitřní straně dvířek
myčky. Telefonní čísla jsou uvedena
v záručním listu nebo na webových
stránkách společnosti:
www.whirlpool.eu
IEC 436
:
TECHNICKÁ DATA
Technické údaje obsahující informace o spotřebě
elektrické energie lze stáhnout z webových stránek:
docs.whirlpool.eu
400011262632B
06/2018 mk - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising