Whirlpool | WSFO 3O23 PF X | Setup and user guide | Whirlpool WSFO 3O23 PF X Užívateľská príručka

Whirlpool WSFO 3O23 PF X Užívateľská príručka
SK
PRÍRUČKA
PROBLÉMOV
ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL.
Ak chcete získať komplexnejšiu pomoc a podporu,
zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na:
www.whirlpool.eu/register
Bezpečnostné pokyny a Návod na používanie a
údržbu si môžete stiahnuť na našej webovej stránke
docs.whirlpool.eu a postupovať podľa pokynov
na zadnej strane tejto brožúrky.
Pred používaním spotrebiča si starostlivo prečítajte Príručku o ochrane zdravia a bezpečnosti.
OPIS VÝROBKU
SPOTREBIČ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
2
1
4
3
7
5
6
10
8
9
Service:
12
11
0000 000 00000
Vrchný kôš
Kôš na príbor
Sklápacie klapky
Nastavovanie výšky vrchného koša
Horné umývacie rameno
Spodný kôš
Podpora Power Clean®
Spodné umývacie rameno
Zostava filtra
Zásobník soli
Dávkovač umývacieho prostriedku a leštidla
Výrobný štítok
Ovládací panel
13
OVLÁDACÍ PANEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2
3
4
5 6
Kontrolka vypínača Zap.–Vyp./ Resetovanie
Gombík voľby programov s kontrolkou
Tlačidlo Multizone s kontrolkou
Tlačidlo Sani Rinse s kontrolkou / Zablokovanie tlačidiel
Kontrolka programu Eko
Kontrolka zablokovania tlačidiel
Displej
Číslo programu a ukazovateľ zostávajúceho času
7
8
9 10 11 12
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
13
14
15
16
Kontrolka Tableta (Tab)
Kontrolka „Zatvorený vodovodný ventil“
Kontrolka Doplniť leštidlo
Kontrolka Doplniť soľ
Tlačidlo Power Clean® s kontrolkou
Tlačidlo Tableta (Tab) s kontrolkou
Tlačidlo posunutia štartu s kontrolkou
Tlačidlo Štart/Pauza s kontrolou / Vypúšťanie vody
1
PRVÉ POUŽITIE
SOĽ, LEŠTIDLO A UMÝVACÍ PROSTRIEDOK
RADY PRI PRVOM POUŽITÍ
PLNENIE DÁVKOVAČA LEŠTIDLA
Po inštalovaní odstráňte zarážky na košoch a elastické oporné prvky z
horného koša.
Leštidlo uľahčuje SUŠENIE riadu. Dávkovač leštiaceho prostriedku A
treba naplniť, keď na ovládacom paneli svieti kontrolka DOPLNIŤ
LEŠTIDLO
PLNENIE ZÁSOBNÍKA SOLI
Používanie soli zabraňuje tvorbe vodného kameňa na riadoch a funkčných komponentoch umývačky.
• Je dôležité, aby zásobník soli nikdy nebol prázdny.
• Je dôležité nastaviť tvrdosť vody.
Zásobník soli sa nachádza v spodnej časti umývačky (pozri OPIS PROGRAMOV) a mal by sa naplniť, keď na ovládacom paneli svieti kontrolka
DOPLNIŤ SOĽ
.
1. Vyberte spodný kôš a odskrutkujte uzáver
zásobníka (proti smeru hodinových ručičiek).
2. Vykonáva sa len prvýkrát: zásobník soli naplňte vodou.
3. Nasaďte násypku (pozri obrázok) a naplňte
zásobník až po okraj (približne 1 kg); je bežné,
že trochu vody vytečie.
4. Vyberte násypku a zvyšky soli na otvore utrite.
Dbajte, aby bol uzáver pevne zatiahnutý, aby sa
počas umývacieho programu nedostal do zásobníka umývací prostriedok (mohlo by to nenapraviteľne poškodiť
zmäkčovač vody).
Vždy keď potrebujete pridať soľ, odporúčame, aby ste to urobili
pred spustením umývacieho cyklu.
NASTAVENIE TVRDOSTI VODY
Aby mohol zmäkčovač dokonale pracovať, je dôležité, aby bola tvrdosť
vody nastavená podľa skutočnej tvrdosti vody vo vašej domácnosti.
Túto informáciu môžete získať od miestneho dodávateľa vody.
Z výroby je nastavená priemerná tvrdosť vody (3).
• Zapnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP.
• Vypnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP.
• Na 5 sekúnd podržte tlačidlo ŠTART/PAUZA, kým sa neozve pípnutie.
• Zapnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP.
• Bliká číslo aktuálnej zvolenej úrovne aj kontrolka soli.
• Stlačením tlačidla P zvoľte požadovanú tvrdosť vody (pozri TABUĽKA
TVRDOSTI VODY).
Tabuľka tvrdosti vody
Úroveň
1. Otvorte dávkovač B stlačením a zdvihnutím držiaka na veku.
2. Opatrne nalejte leštidlo až po značku maximum (110 ml) v plniacom priestore – dbajte, aby ste ho nerozliali. Ak sa to stane, leštidlo
ihneď utrite suchou handričkou.
3. Zatlačte veko, až počujete cvaknutie.
NIKDY nelejte leštidlo priamo do vaničky umývačky.
NASTAVENIE DÁVKOVANIA LEŠTIDLA
Ak nie ste celkom spokojní s výsledkom sušenia, môžete nastaviť množstvo použitého leštidla.
• Zapnite umývačku pomocou tlačidla ZAP./VYP.
• Vypnite ju pomocou tlačidla ZAP./VYP.
• Tri razy stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA – ozve sa pípnutie.
• Zapnite ju pomocou tlačidla ZAP./VYP.
• Bliká číslo zvolenej úrovne a kontrolka leštidla.
• Stlačením tlačidla P zvolíte úroveň množstva leštidla, ktoré sa má pridávať.
• Vypnite ju pomocou tlačidla ZAP./VYP.
Nastavenie je hotové!
Ak je úroveň leštidla nastavená na 1 (ECO), nepridáva sa nijaké množstvo
leštidla. Kontrolka MÁLO LEŠTIDLA sa nerozsvieti, ani keď sa leštidlo minie.
V závislosti od modelu umývačky možno nastaviť maximálne 4 úrovne.
Nastavenie z výroby je špecifické pre tento model, dodržujte vyššie
uvedené postupy a skontrolujte ho na vašej umývačke.
• Ak vidíte na riade modrasté pásiky, nastavte nízku hodnotu (2-3).
• Ak sú na riade kvapky vody alebo stopy po vodnom kameni, nastavte vysokú hodnotu (4-5).
PLNENIE DÁVKOVAČA UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU
°dH
°fH
Nemecké stupne
Francúzske stupne
1
Mäkká
0-6
0 - 10
2
Stredná
7 - 11
11 - 20
3
Priemerná
12 - 17
21 - 30
4
Tvrdá
17 - 34
31 - 60
5
Veľmi tvrdá
35 - 50
61 - 90
• Vypnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP.
Nastavenie je hotové!
Po skončení tohto postupu spustite program s prázdnou umývačkou.
Používajte iba soľ určenú špeciálne do umývačiek.
Keď do umývačky nasypete soľ, kontrolka DOPLNIŤ SOĽ zhasne.
Ak nádobu na soľ nenaplníte, zmäkčovač vody a ohrievacie teleso
sa môžu poškodiť.
2
A
B
Dávkovač umývacieho prostriedku otvorte pomocou otváracieho
zariadenia A. Umývací prostriedok dávajte iba do suchého dávkovača
B. Umývací prostriedok na predumývanie dajte priamo do vaničky.
1. Pri odmeriavaní umývacieho prostriedku sa riaďte uvedenými informáciami, aby ste pridali správne
množstvo. Vnútri dávkovača B sa naB
chádzajú značky, ktoré pomôžu pri
dávkovaní umývacieho prostriedku.
A
2. Odstráňte zvyšky umývacieho prostriedku z okrajov dávkovača a až
potom veko zatvorte, až sa ozve
cvaknutie.
3. Zatvorte veko dávkovača umývacieho prostriedku jeho nadvihnutím, až uzatváracie zariadenie zapadne na miesto.
Dávkovač umývacieho prostriedku sa automaticky otvorí v správnom
čase podľa programu.
Ak používate umývací prostriedok typu „všetko v jednom“, odporúčame použiť tlačidlo TABLETA, pretože upraví program tak, aby sa vždy
dosiahli najlepšie výsledky umývania a sušenia.
SK
TABUĽKA PROGRAMOV
Nádobka na
prostriedok
na umývanie
Spotreba
vody
(litre/cyklus)
Spotreba
energie
(kWh/cyklus)
50°
4:00
9,0
0,74
2 6th Sense®
50-60°
1:20 - 3:00
7,0 - 14,0
0,70 - 1,10
3 Intenzívne
65°
-
2:40
17,0
1,30
4 Krištáľ
45°
-
1:40
12,0
1,00
5 Rýchle 30’
50°
-
-
0:30
9,0
0,50
-
-
-
0:10
4,5
0,01
65°
-
-
0:50
9,5
0,70
Fáza
sušenia
Trvanie
umývacieho
programu
(h:min)**)
Program
1 Eko
6
Predumývanie
7
Samočistenie
Dostupné možnosti *)
Vanička
B
-
Údaje zprogramu EKO sú namerané v laboratórnych podmienkach podľa európskej normy EN 50242.
Poznámka pre Skúšobné laboratóriá: O informácie o podmienkach vykonania komparatívnej skúšky EN môžete požiadať na adrese:
dw_test_support@whirlpool.com
Príprava riadu pred umývaním nie je potrebná pri nijakom program.
*) Nie všetky možnosti možno použiť súčasne s inými.
**) Trvanie programu zobrazené na displeji alebo vbrožúrke je odhad vypočítaný za štandardných podmienok. Skutočný čas sa môže líšiť v závislosti od
mnohých faktorov, ako sú teplota a tlak privádzanej vody, teplota vmiestnosti, množstvo umývacieho prostriedku, množstvo a typ vloženého riadu, jeho
rozloženie, ďalšie zvolené možnosti akalibrácia senzoru. Kalibrácia senzoru môže predĺžiť trvanie programu až o20 minút.
Spotreba za pohotovostného režimu: Spotreba v režime zapnutia: 5 W – Spotreba v režime vypnutia: 0,5 W
OPIS PROGRAMOV
Pokyny pre výber umývacieho cyklu.
5 RÝCHLYE 30’
1 EKO
Program možno použiť na mierne znečistený riad bez zaschnutých
zvyškov jedla.
Bežne zašpinený riad. Štandardný program, najefektívnejší, čo sa týka
kombinácie spotreby energie a vody.
2 6th SENSE®
Na normálne znečistený riad so zaschnutými zvyškami jedla. Sníma
úroveň znečistenia riadu a podľa toho nastavuje program. Počas
snímania úrovne znečistenia senzorom sa na displeji zobrazí animácia
a aktualizuje sa dĺžka cyklu.
6 PREDUMÝVANIE
Na odmočenie riadu, ktorý sa bude umývať neskôr. Pri tomto programe sa nepoužíva umývací prostriedok.
7 SAMOČISTENIE
Cyklus sa používa na údržbu umývačky. Horúcou vodou vyčistí vnútro
spotrebiča.
3 INTENZÍVNE
Tento program sa odporúča pri silne znečistenom riade, vhodný je najmä na umývanie panvíc a kastrólov (nepoužívajte ho na krehký riad).
4 KRIŠTÁĽ
Program na krehké kusy riadu, ktoré sú citlivejšie na vysoké teploty,
napríklad poháre a šálky.
Poznámky:
Cykly, ako je rýchly, sú najúčinnejšie na mierne znečistený riad.
Ak chcete ešte väčšmi znížiť spotrebu, púšťajte umývačku, iba keď
je plná.
3
MOŽNOSTI A FUNKCIE
MOŽNOSTI si môžete zvoliť priamo stlačením príslušného tlačidla (pozri OVLÁDACÍ PANEL).
Ak možnosť nie je kompatibilná so zvoleným programom pozri TABUĽKU PROGRAMOV, 3 razy rýchlo zabliká príslušná LED
kontrolka a ozve sa pípanie. Možnosť sa neaktivuje.
MULTIZONE
POWER CLEAN®
Ak je potrebné umyť menej riadu, možno použiť polovičnú
náplň, aby sa ušetrila voda, elektrina a umývací prostriedok.
Zvoľte program a potom stlačte tlačidlo MULTIZONE: kontrolka
nad tlačidlom sa rozsvieti a na displeji sa zobrazí symbol
zvoleného koša. V štandardnom nastavení umývačka umýva
riad vo všetkých košoch.
Ak chcete vybrať iba konkrétny kôš, opakovane stlačte toto
tlačidlo:
Vďaka prídavným výkonným dýzam táto funkcia umožňuje
intenzívnejšie a účinnejšie umývanie v spodnom koši v
špecifickej oblasti. Táto možnosť sa používa na umývanie hrncov
a kastrólov. Stlačením tohto tlačidla aktivujete funkciu Power
Clean® (rozsvieti sa kontrolka).
na displeji (iba spodný kôš)
TABLETA (TAB)
na displeji (iba vrchný kôš)
na displeji (iba košík na príbor)
na displeji (možnosť je vypnutá a umývačka bude umývať riad
vo všetkých košoch).
Nezabudnite, že treba naplniť iba vrchný alebo iba spodný
kôš a príslušne znížiť dávku umývacieho prostriedku.
SANI RINSE
Túto funkciu môžete použiť na dezinfekciu umytého riadu.
Zvýši teplotu záverečného oplachovania a pridá k zvolenému
programu antibakteriálne umývanie.
Táto možnosť umožňuje použitie vyššej teploty.
Zvoľte umývací program, stlačte tlačidlo SANI RINSE; rozsvieti
sa kontrolka. Vybranú možnosť zrušíte opätovným stlačením
tlačidla. Ideálne na umývanie porcelánu a detských fľašiek.
Dvierka umývačky musia byť počas celého programu zatvorené,
aby bolo zaručené zredukovanie baktérií. Pri otvorení dvierok
začne blikať svetelná kontrolka.
UPOZORNENIE: porcelánové šálky a taniere môžu byť na
konci cyklu veľmi horúce.
ZABLOKOVANIE TLAČIDIEL
Dlhým stlačením (na 3 sekundy) tlačidla SANI RINSE sa aktivuje
funkcia zablokovania tlačidiel. Funkcia ZABLOKOVANIE
TLAČIDIEL zablokuje ovládací panel okrem tlačidla ZAP./
VYP. Zablokovanie tlačidiel deaktivujete opätovným dlhým
stlačením.
Toto nastavenie umožňuje optimalizovať výkonnosť programu podľa použitého druhu umývacieho prostriedku.
Tlačidlo TABLETA stlačte (rozsvieti sa kontrolka rozsvieti sa príslušný
symbol), ak používate kombinovaný umývací prostriedok vo forme
tablety (leštidlo, soľ a umývací prostriedok v 1 dávke).
Ak používate prášok alebo tekutý umývací prostriedok,
táto možnosť má byť vypnutá.
POSUNUTIE ŠTARTU
Začiatok programu možno posunúť o 30 minút až 24 hodín.
1. Zvoľte program a akúkoľvek želanú možnosť. Opakovane
stláčajte tlačidlo POSUNUTIE ŠTARTU, čím posuniete začiatok
programu. Dá sa nastaviť čas 0:30 až 24 hodín. Pri každom
stlačení tlačidla sa odloženie začiatku zvýši o: 30 minút, ak je
výber pod 4 hodiny, o 1 hodinu, ak je výber pod 12 hodín, o
4 hodiny ak je výber nad 12 hodín. Ak ste dosiahli hodnotu
24 hodín a tlačidlo stlačíte, posunutý štart sa deaktivuje.
2. Stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA: časomer začne odpočítavanie;
3. Po uplynutí zvoleného času kontrolka zhasne a program sa
automaticky spustí.
Ak počas odpočítavania opätovne stlačíte tlačidlo ŠTART/
PAUZA, možnosť posunutého štartu sa zruší a zvolený program
sa automaticky spustí.
Po spustení programu už funkciu posunutia štartu
nemožno nastaviť.
VYPÚŠŤANIE VODY
ZATVORENÝ VODOVODNÝ VENTIL – alarm
Bliká v prípade žiadneho prítoku vody alebo zatvoreného
vodovodného ventilu.
4
Na zastavenie a zrušenie aktívneho cyklu možno použiť funkciu
vypúšťania vody.
Dlhým stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA sa funkcia vypúšťania
vody aktivuje. Aktívny program sa zastaví a z umývačky sa
vypustí voda.
SK
UKLADANIE RIADU DO KOŠOV
KÔŠ NA PRÍBOR
SPODNÝ KÔŠ
Tretí košík je určený na ukladanie príboru.
Príbor uložte, ako je uvedené na obrázku.
Vďaka oddelenému uloženiu sa príbor po
umytí ľahšie vyberá a dosiahne sa lepší
výsledok umývania a sušenia.
Nože a ostatné kuchynské náčinie s
ostrými okrajmi treba uložiť čepeľami
nadol.
Na hrnce, pokrievky, taniere, šalátové
misy, príbor a pod. Veľké taniere a pokrievky by mali byť uložené po bokoch, aby na
ne ostrekovacie ramená nenarážali.
Spodný kôš má opory proti prevráteniu,
ktoré možno použiť v zvislej polohe pri
ukladaní tanierov alebo v horizontálnej
polohe (nižšie) pre ľahké uloženie panvíc
a šalátových mís.
(príklad naplnenia spodného koša)
VRCHNÝ KÔŠ
Ukladajte doň krehké a ľahké nádoby: poháre, šálky, tanieriky, nízke šalátové misky.
Vrchný kôš má oporu proti prevráteniu,
ktorú možno použiť vo vertikálnej polohe
pri ukladaní podšálok a dezertných tanierikov alebo v spodnej polohe na ukladanie
misiek a nádob na jedlo.
(príklad naplnenia vrchného koša)
NASTAVENIE VÝŠKY VRCHNÉHO KOŠA
Výška vrchného koša je nastaviteľná: vysoká
poloha umožňuje uložiť do spodného koša
objemný riad a nízka poloha umožňuje čo najlepšie využiť opory proti prevráteniu vytvorením
väčšieho miesta smerom nahor a vyhnúť sa
tomu, aby riad narážal o veci v spodnom koši.
Vrchný kôš je vybavený nastavovačom výšky
vrchného koša (pozri obrázok), bez stláčania
páčok ho jednoducho nadvihnite uchopením
bočníc koša, len čo je kôš v stabilnej hornej polohe.
Na vrátenie do spodnej polohy stlačte páčky A
na bokoch koša a posuňte kôš nadol.
V žiadnom prípade neodporúčame nastavovať výšku koša, keď je
plný.
NIKDY nezdvíhajte ani nespúšťajte kôš iba na jednej strane.
FUNKCIA POWER CLEAN® V SPODNOM KOŠI
Funkcia Power Clean® využíva špeciálne
vodné dýzy v zadnej časti priestoru na
intenzívne umývanie veľmi špinavých nádob.
Spodný kôš má oddeľovaciu zónu (Podpora
Power Clean®), špeciálnu vyťahovaciu oporu
v zadnej časti koša, ktorá môže slúžiť na
podopretie panvíc alebo plechov na pečenie,
aby boli v zvislej polohe a zabrali tak menej miesta.
Po umiestnení hrncov/kastrólov
oproti komponentu Power Clean®
aktivujte na ovládacom paneli
POWER CLEAN.
Ako používať Power Clean®:
1. Upravte priestor Power Clean®
(G) sklopením zadných držiakov
tanierov, aby sa tam zmestili
hrnce.
2. Vložte vertikálne naklonené
hrnce a kastróly do oblasti Power Clean®. Hrnce musia byť
naklonené smerom k vodným
dýzam.
SKLÁPACIE KLAPKY S NASTAVITEĽNOU POLOHOU
Sklápacie držiaky možno
umiestniť do troch rôznych
výšok, aby sa riad dal v koši
optimálne uložiť.
Vínové poháre možno bezpečne
uložiť do sklápacích klapiek
vložením stopky pohára do
príslušnej štrbiny.
Pre optimálny výsledok sušenia
nakloňte sklápacie držiaky ešte
väčšmi. Ak chcete zmeniť sklon,
sklápaciu klapku vytiahnite a
umiestnite ju do želanej polohy.
5
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
1. SKONTROLUJTE PRIPOJENIE K VODOVODU
Skontrolujte, či je spotrebič pripojený k vodovodnej sieti a či
je otvorený vodovodný ventil.
2. ZAPNITE UMÝVAČKU
Stlačte tlačidlo ZAP./VYP.
3. ULOŽTE RIAD DO KOŠOV
(pozri UKLADANIE RIADU DO KOŠOV)
4. PLNENIE DÁVKOVAČA UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU
(pozri TABUĽKU PROGRAMOV).
5. ZVOĽTE PROGRAM A UPRAVTE SI CYKLUS PODĽA
ŽELANIA
Vyberte najvhodnejší program podľa typu nádob a stupňa
zašpinenia (pozri OPIS PROGRAMOV) stlačením tlačidla P.
Vyberte želané možnosti (pozri MOŽNOSTI A FUNKCIE).
6. ŠTART
Spustite umývací cyklus stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA.
Keď sa program spustí, ozve sa pípnutie.
7. UKONČENIE CYKLU UMÝVANIA
Koniec umývacieho cyklu oznámi pípnutie a na displeji sa
zobrazí END. Otvorte dvierka a vypnite spotrebič stlačením
tlačidla ZAP./VYP.
Niekoľko minút počkajte, aby ste sa nepopálili, a potom
nádoby vyberte.
Vyložte riad z košov, začnite od spodného.
ÚPRAVA PREBIEHAJÚCEHO PROGRAMU
Ak ste zvolili nesprávny program, je možné ho zmeniť, za
podmienky, že sa iba začal: stlačte a podržte tlačidlo ZAP./VYP.
a spotrebič sa vypne.
Znova spotrebič zapnite pomocou tlačidla ZAP./VYP. a zvoľte
nový umývací cyklus a požadovanú možnosť; spustite cyklus.
stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA.
PRIDANIE ĎALŠÍCH NÁDOB
Bez vypnutia spotrebiča otvorte dvierka (pozor na HORÚCU
paru!) a vložte nádoby do umývačky. Zatvorte dvierka a
stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA, cyklus bude pokračovať od
bodu, kde bol prerušený.
NÁHODNÉ PRERUŠENIA
Ak sa dvierka otvoria počas umývacieho cyklu alebo pri
výpadku elektriny, cyklus sa zastaví. Po zatvorení dvierok alebo
obnovení dodávky elektriny môžete cyklus znova spustiť od
bodu prerušenia stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA.
Ak potrebuje ďalšie informácie o funkciách, môžete si vyžiadať Návod
na používanie a údržbu, alebo si ho stiahnuť na webe podľa pokynov na
poslednej strane.
Po dlhšej dobe nečinnosti sa spotrebič automaticky vypne,
aby sa minimalizovala spotreba elektrickej energie.
Ak je riad iba mierne znečistený, alebo bol pred vložením do
umývačky opláchnutý vodou, primerane znížte množstvo
umývacieho prostriedku.
RADY A TIPY
TIPY
Pred naložením riadu do košov odstráňte všetky zvyšky jedla z nádob
a vyprázdnite poháre. Riad nemusíte vopred oplachovať pod
tečúcou vodou.
Uložte nádoby tak, aby sedeli pevne na mieste a neprevrátili sa;
a uložte ich tak, aby boli otvormi nadol, a vypuklé časti, aby boli
naklonené a voda sa tak mohla voľne dostať ku všetkým povrchom.
Pozor: veká, rúčky, podnosy a panvice na vysmážanie nesmú brániť
otáčaniu ostrekovacích ramien.
Drobné veci ukladajte do košíka na príbor.
Veľmi špinavý riad a hrnce treba ukladať do spodného koša, lebo
v tejto
časti sú prúdy vody silnejšie a zvyšujú umývací výkon.
Po naplnení spotrebiča sa presvedčte, či sa ostrekovacie ramená
môžu voľne otáčať.
HYGIENA
Aby ste sa vyhli zápachu a usadeninám, ktoré sa môžu nahromadiť
v umývačke, aspoň raz do mesiaca spustite program s vysokou
teplotou. Do prázdnej umývačky dajte čajovú lyžičku umývacieho
prostriedku a pustite ju naprázdno, aby sa vyčistila.
6
NEVHODNÉ PREDMETY
• Drevené nádoby a príbor.
• Krehké zdobené poháre, umelecký ručne maľovaný a starožitný
porcelán. Ich zdobenie nie je odolné.
• Časti z plastu, ktoré nie sú odolné voči vysokým teplotám.
• Medené a cínové nádoby.
• Riad zašpinený od popola, vosku, mazadiel alebo atramentu.
Farby ozdôb na skle a hliníkové/strieborné kusy sa môžu počas
umývania meniť a vyblednúť. Niektoré typy skla (napr. krištáľové
predmety) môžu po niekoľkých umytiach zmatnieť.
POŠKODENIE SKLA A PORCELÁNU
• Používajte iba sklo a porcelán, pri ktorých výrobca zaručuje, že ich
možno bezpečne umývať v umývačke.
• Používajte jemný umývací prostriedok vhodný na porcelán
• Vytiahnite poháre a príbor z umývačky hneď po skončení
umývacieho cyklu.
SK
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
ČISTENIE ZOSTAVY FILTRA
ČISTENIE OSTREKOVACÍCH RAMIEN
Zostavu filtra pravidelne čistite, aby sa filtre neupchali a odpadová
voda mohla správne odtekať.
Zostava filtra pozostáva z troch filtrov, ktoré odstraňujú zvyšky jedla
z umývačky a potom vodu recirkulujú. Ak chcete dosiahnuť kvalitné
výsledky umývania, musíte ich udržiavať čisté.
Umývačku nesmiete používať bez filtrov, alebo ak je filter
uvoľnený.
Po niekoľkých umývaniach zostavu filtra skontrolujte a ak je potrebné,
dôkladne ju vyčistite pod tečúcou vodou nekovovou kefkou podľa
nižšie uvedených pokynov:
1. Otočte valcovým filtrom A proti smeru hodinových ručičiek
a vytiahnite ho (obr. 1).
2. Vytiahnite vrchný filter B jemným zatlačením na bočné klapky
(obr. 2).
3. Vyberte plechový filter z nehrdzavejúcej ocele C (obr. 3).
4. Skontrolujte sifón a odstráňte zvyšky jedla.
Občas sa zvyšky jedla môžu zasušiť aj na ostrekovacích ramenách
a zablokovať dierky, cez ktoré strieka vody. Preto sa odporúča občas
ramená kontrolovať a čistiť ich malou nekovovou kefkou.
Ak chcete horné ostrekovacie rameno vybrať, otáčajte plastovým
uzamykacím krúžkom proti smeru hodinových ručičiek. Vrchné rameno
treba vymeniť tak, aby strana s väčším počtom dierok smerovala nahor.
NIKDY NEVYBERAJTE ochranu čerpadla (čierny dielec) (obr. 4).
1
2
Spodné ostrekovacie rameno možno vybrať potiahnutím nahor.
B
A
3
A
4
ČISTENIE PRÍVODNEJ HADICE
C
Ak sú hadice nové alebo sa dlhší čas nepoužívali, nechajte cez ne
pretiecť vodu, aby ste sa ubezpečili, že sú priepustné a nenachádzajú sa
v nich nečistoty, až potom ich pripojte. Ak tento krok vynecháte, prívod
vody sa môže upchať a poškodiť umývačku.
Po vyčistení filtrov zostavu filtrov vložte na miesto a zafixujte v správnej
polohe; je to dôležité pre správnu činnosť umývačky.
7
URIEŠENIE PROBLÉMOV
Ak vaša umývačka nefunguje, ako by mala.
Prv než sa obrátite na servis, preverte, či problém nemôžete vyriešiť pomocou tohto zoznamu.
PROBLÉMY
MOŽNÉ PRÍČINY
RIEŠENIA
Umývačka sa nespúšťa a nereaguje na príkazy.
Spotrebič nie je riadne pripojený do
elektrickej zásuvky.
Zastrčte zástrčku do zásuvky.
Výpadok prúdu.
Po obnovení dodávky elektriny sa umývačka automaticky spustí.
Dvierka umývačky nie sú zatvorené.
Energicky dvierka zatlačte tak, aby ste počuli “cvaknutie”.
Nereaguje na príkazy.
Vypnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP., asi po minúte ho znova zapnite a
resetujte program.
Z umývačky neod- Umývací cyklus sa ešte neskočil.
tiekla voda.
Odtoková hadica je ohnutá.
Umývačka vydáva
nadmerný hluk.
Riad nie je čistý.
Počkajte, kým sa umývací cyklus neskončí.
Skontrolujte, či odtoková hadica nie je ohnutá (pozri NÁVOD NA INŠTALÁCIU).
Odtokové potrubie drezu je upchaté.
Vyčistite odtokové potrubie drezu.
Filter je upchatý zvyškami jedla
Vyčistite filter (pozri ČISTENIE ZOSTAVY FILTRA).
Nádoby o seba hrkocú.
Uložte nádoby správne (pozri UKLADANIE RIADU DO KOŠOV).
Tvorí sa nadmerné množstvo peny.
Umývací prostriedok nebol dávkovaný správne alebo nie je vhodný do umývačiek
riadu (pozri PLNENIE DÁVKOVAČA UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU). Resetujte umývačku
stlačením tlačidla VYPÚŠŤANIE (pozri MOŽNOSTI A FUNKCIE) a spustite program bez
umývacieho prostriedku.
Riad nebol správne uložený.
Uložte nádoby správne (pozri UKLADANIE RIADU DO KOŠOV).
Ostrekovacie ramená sa nemôžu voľne točiť, bránia im v tom kusy riadu.
Uložte nádoby správne (pozri UKLADANIE RIADU DO KOŠOV).
Umývací cyklus je príliš jemný.
Vyberte príslušný umývací cyklus (pozri TABUĽKU PROGRAMOV).
Tvorí sa nadmerné množstvo peny.
Umývací prostriedok nebol dávkovaný správne alebo nie je vhodný do umývačiek
riadu (pozri PLNENIE DÁVKOVAČA UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU).
Veko priehradky na leštidlo nebolo
správne uzavreté.
Presvedčte sa, či je veko dávkovača leštidla uzavreté.
Filter je špinavý alebo upchatý.
Vyčistite zostavu filtrov (pozri STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA).
Chýba soľ.
Naplňte zásobník soli (pozri PLNENIE ZÁSOBNÍKA SOLI).
ÚDRŽBA A NÁVOD NA RIEŠENIE PROBLÉMOV
KONTAKTOVANIE POPREDAJNÉHO SERVISU
Ďalšie informácie, postupy pre údržbu a riešenie problémov nájdete v
Návode na používanie a údržbu.
Návod na používanie a údržbu môžete získať:
• Popredajný servis; telefónne číslo nájdete v záručnej knižke.
• stiahnite z webovej stránky: docs.whirlpool.eu
Ak sa obrátite na popredajný servis, musíte
uviesť kódy vyznačené na výrobnom štítku
pripevnenom na ľavej alebo pravej strane
vo vnútri dvierok umývačky. Telefónne
číslo je uvedené v záručnej knižke alebo na
webovej stránke: www.whirlpool.eu
• použite QR kód:
IEC 436
:
LIST TECHNICKÝCH ÚDAJOV
Technické údaje s údajmi o spotrebe energie si môžete stiahnuť z webovej stránky: docs.whirlpool.eu
400011262632B
06/2018 mk - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising