Whirlpool | WSIC 3M27 C | Setup and user guide | Whirlpool WSIC 3M27 C Uživatelská příručka

Whirlpool WSIC 3M27 C Uživatelská příručka
CS
PŘÍRUČKA
PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK
ZNAČKY WHIRLPOOL. Pro získání komplexnější asistence zaregistrujte prosím svůj spotřebič na:
www.whirlpool.eu/register
Bezpečnostní pokyny a Návod k použití a údržbě
můžete stáhnout z našich webových stránek
docs.whirlpool.eu přičemž se držte i instrukcí
uvedených na zadní straně této brožury.
Předtím, než tento spotřebič použijete, pečlivě si pročtěte průvodce s názvem Zdraví a bezpečnost.
POPIS SPOTŘEBIČE
SPOTŘEBIČ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1
2
3
4
6
5
7
9
Service:
0000 000 00000
8
11
10
Horní koš
Sklopné klapky
Výškové nastavení horního koše
Horní ostřikovací rameno
Dolní koš
Košík na příbory
Dolní ostřikovací rameno
Sestava filtru
Zásobník na sůl
Dávkovače mycího prostředku a leštidla
Typový štítek
Ovládací panel
12
OVLÁDACÍ PANEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3 4
5
67 8
9
Tlačítko „zapnout-vypnout/vynulovat“ s kontrolkou
Tlačítko volby programu
Kontrolka „Doplnění soli“
Kontrolka „Nedostatek leštidla“
Ukazatel čísla programu a doby odložení spuštění myčky
Kontrolka „Prášek/Tableta“ (Tab)
11
10
7.
8.
9.
10.
11.
Displej
Kontrolka funkce „Multizone“
Tlačítko „Multizone“
Tlačítko „Odložený start“
Tlačítko „Spustit/Pozastavit“ s kontrolkou / Tableta“ (Tab)
1
PRVNÍ POUŽITÍ
SŮL, LEŠTIDLO A MYCÍ PŘÍPRAVEK
RADY PRO PRVNÍ POUŽITÍ
Po instalaci odstraňte zarážky z košů a pružné upevňovací prvky z horního koše.
NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU SOLI
Použití soli vede k předcházení usazování VODNÍHO KAMENE na
nádobí a funkčních součástech myčky.
• Je důležité, aby zásobník soli nikdy nezůstal prázdný.
• Nastavení tvrdosti vody je důležité.
Zásobník na sůl se nachází ve spodní části myčky (viz POPIS PROGRAMŮ) a měl by být doplněn pokaždé, když na ovládacím panelu svítí
kontrolka DOPLNIT SŮL.
.
1. Vytáhněte spodní koš a odšroubujte víčko
zásobníku (proti směru hodinových ručiček).
2. Následující kroky provádějte pouze při
prvním použití: Naplňte zásobník soli vodou.
3. Umístěte trychtýř (viz obrázek) a naplňte
zásobník solí až po okraj (přibližně 1 kg);
odtékání určitého množství vody je přitom
normální.
4. Vyjměte trychtýř a otřete z otvoru přebytečnou sůl.
Ujistěte se, že je víčko pevně dotaženo, aby se do zásobníku nedostal
při mytí žádný mycí prostředek (to by mohlo vést k neopravitelnému
poškození změkčovače vody).
Pokud potřebujete doplnit sůl, je nutné tento proces dokončit
před začátkem mycího cyklu.
NASTAVENÍ TVRDOSTI VODY
Aby mohl změkčovač vody řádně fungovat, je nezbytné nastavit tvrdost
vody podle skutečných hodnot platných pro vodu ve vašem domě. Informaci o tvrdosti vody v řadu získáte od místního dodavatele vody.
Tovární nastavení je (3) – průměrná tvrdost.
• Zapněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
• Vypněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
• Podržte tlačítko P stisknuté po dobu 5 sekund, dokud nezazní pípnutí.
• Zapněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
• Aktuální nastavení úrovně a kontrolka soli blikají.
• Stiskněte tlačítko P pro výběr požadované úrovně tvrdosti vody (viz
TABULKA TVRDOSTI VODY).
Tabulka tvrdosti vody
Stupeň
1
Měkká
°dH
°fH
Německé stupně
Francouzské stupně
0-6
0 - 10
2
Střední
7 - 11
11 - 20
3
Středně tvrdá
12 - 17
21 - 30
4
Tvrdá
18 - 34
31 - 60
5
Velmi tvrdá
35 - 50
61 - 90
• Vypněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
Nastavení je hotové!
Po dokončení tohoto úkonu spusťte mycí program naprázdno (bez
nádobí).
Používejte výhradně sůl určenou pro myčky nádobí.
Poté, co do myčky nasypete sůl, zhasne kontrolka „DOPLNĚNÍ SOLI“.
Nedoplníte-li sůl do zásobníku, může dojít k poškození změkčovače
vody a topení .
2
DOPLNĚNÍ DÁVKOVAČE LEŠTIDLA
Díky leštidlu nádobí lépe schne. Zásobník leštidla A by měl být
doplněn pokaždé, když se na ovládacím panelu rozsvítí kontrolka
„NEDOSTATEK LEŠTIDLA“
B
A
1. Stlačením a zatažením páčky na víku zásobník B otevřete.
2. Opatrně nalijte leštidlo až po maximální hodnotu (110 ml) vyznačenou ryskou v hrdle zásobníku – zabraňte jeho přelití. Pokud dojde k
rozlití, setřete tekutinu okamžitě suchým hadrem
3. Stiskněte víčko, dokud se s cvaknutím nezavře.
NIKDY nelijte leštidlo přímo do myčky.
NASTAVENÍ DÁVKOVÁNÍ LEŠTIDLA
Nejste-li plně spokojeni s výsledky sušení, můžete nastavit množství
použitého leštidla.
• Zapněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
• Vypněte jej stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
• Stiskněte tlačítko P třikrát – uslyšíte pípnutí.
• Zapněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
• Aktuální nastavení a kontrolka leštidla blikají.
• Stiskem tlačítka P zvolte úroveň dávkování leštidla.
• Vypněte jej stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
Nastavení je hotové!
Je-li úroveň dávkování leštidla nastavena na „NULA“ (ECO), nebude
dávkováno žádné leštidlo. Dojde-li leštidlo, kontrolka „NEDOSTATEK
LEŠTIDLA“ se nerozsvítí.
V závislosti na konkrétním modelu myčky lze nastavit maximálně 4
úrovně. Tovární nastavení je specifické pro daný model. Řiďte se prosím
výše uvedeným pokynem, abyste ověřili konkrétní nastavení vaší myčky.
• Pokud jsou na nádobí patrné modravé odlesky, nastavte nízké hodnoty (1-2).
• Jsou-li na nádobí stopy vodního kamene, nastavte vyšší číslo (3-4).
DOPLNĚNÍ DÁVKOVAČE MYCÍHO PROSTŘEDKU
K otevření zásobníku mycího prostředku použijte otevírací prvek
A. Dávkujte mycí prostředek výhradně do suchého zásobníku B.
Prostředek pro předmytí dávkujte přímo do prostoru myčky.
1. Při dávkování mycího prostředku se
řiďte předchozími pokyny, abyste
odměřili správné množství. Uvnitř
zásobníku B se nacházejí značky,
B
které pomohou při dávkování
mycího prostředku.
A
2. Odstraňte zbytky mycího prostředku z okraje zásobníku a pak jej
zavřete tak, aby bylo slyšet cvaknutí.
3. Tahem zavřete víčko zásobníku
mycího prostředku, dokud zavírací
prvek nezapadne na své místo.
Zásobník se automaticky otevře v pravou chvíli v závislosti na použitém programu.
Používáte-li tablety typu „vše v jednom“, doporučujeme stisknout
tlačítko TABLET, čímž se program přizpůsobí, aby bylo možno dosáhnout ideálních mycích výsledků.
CS
Fáze sušení
TABULKA PROGRAMŮ
Zásobník
mycího
rostředku
Délka mycího
programu
(h:min)**)
Spotřeba
vody
(litrů/cyklus)
Spotřeba
energie
(kWh/cyklus)
50°
4:00
9,0
0,74
2 6th Sense
50-60°
1:20 - 3:00
7,0 - 14,0
0,70 - 1,10
3 Intenzivní
65°
-
2:40
17,0
1,30
4 Křišťál
45°
-
1:40
12,0
1,00
5 Rychlý 30’
50°
-
-
0:30
9,0
0,50
6 Předmytí
-
-
-
0:10
4,5
0,01
Program
1
Úsporný
program
Dostupné funkce*)
Prostor
myčky
B
-
Údaje pro „ÚSPORNÝ PROGRAM“ jsou měřeny v laboratorních podmínkách podle pokynů evropské normy EN 50242.
Poznámka pro zkušební laboratoře: Pro informace o zkušebních podmínkách srovnávací zkoušky EN napište na adresu: dw_test_support@whirlpool.com
Žádný z programů nevyžaduje jakékoli předchozí ošetření nádobí.
*) Ne všechny možnosti lze používat zároveň.
**) Délka programu, která se zobrazuje na displeji nebo je uvedena v příručce, je vypočítána za standardních podmínek. Skutečná doba se může lišit v
závislosti na mnoha vlivech, jako je např. teplota, tlak vstupní vody, teplota okolí, množství mycího prostředku, množství a typ nádobí, vyvážení nádobí,
zvolené doplňkové možnosti a kalibrace snímačů. Kalibrace snímačů může program prodloužit až o 20 min.
Spotřeba v pohotovostním režimu: Spotřeba v zapnutém stavu: 5 W – Spotřeba ve vypnutém režimu: 0,5
POPIS PROGRAMŮ
Pokyny pro výběr mycího cyklu
1 „ÚSPORNÝ PROGRAM“
Běžně zašpiněné nádobí. Jedná se o standardní program, který je nejvýhodnější z hlediska kombinované spotřeby vody a energie.
2 6th SENSE
Pro běžně zašpiněné nádobí se zaschlými nečistotami. Myčka zjistí
úroveň zašpinění nádobí a odpovídajícím způsobem nastaví program.
Když senzor snímá úroveň znečištění nádobí, na displeji se zobrazí odpovídající symbol a aktualizuje se délka cyklu.
3 INTENZIVNÍ
Program doporučený pro velmi špinavé nádobí, hlavně hrnce a pánve
(nepoužívat Ina jemné nádobí).
5 RYCHLÝ 30’
Program určený pro lehce zašpiněné nádobí bez zaschlých zbytků.
6 PŘEDMYTÍ
Používejte pro opláchnutí nádobí, které plánujete mýt později. V tomto programu se nepoužívá žádný mycí prostředek.
Poznámka:
Vezměte prosím na vědomí, že mycí programy jako „Rychlý“ nebo „Fast“
jsou nejúčinnější pro lehce zašpiněné nádobí.
Chcete-li dále snížit spotřebu, spouštějte myčku jen tehdy, je-li
plná.
4 KŘIŠŤÁL
Program pro choulostivé nádobí, které je citlivější na vysoké teploty,
jako jsou například sklenice a hrnky.
3
MOŽNOSTI A FUNKCE
MOŽNOSTI lze volit přímo stiskem příslušného tlačítka (viz OVLÁDACÍ PANEL).
Není-li možnost kompatibilní se zvoleným programem viz TABULKA PROGRAMŮ, příslušná kontrolka třikrát rychle zabliká a
ozve se zvukové znamení. Možnost nebude zvolena.
MULTIZONE
Pokud je k mytí pouze malé množství nádobí, lze využít funkci
„Poloviční náplň“ šetřící elektrickou energii, vodu a mycí
prostředek.
Vyberte program a stiskněte tlačítko „MULTIZONE“: na displeji
se zobrazí symbol zvoleného koše. Ve výchozím nastavení
myčka myje nádobí ve všech koších.
Chcete-li provést mytí pouze ve zvoleném koši, stiskněte
opakovaně toto tlačítko:
zobrazeno na displeji (pouze dolní koš);
zobrazeno na displeji (pouze horní koš);
zobrazeno na displeji (zvolená možnost je VYPNUTO a myčka
bude mýt nádobí ve všech koších).
Nezapomeňte nejprve vždy zcela naplnit pouze horní
nebo dolní koš a přiměřeným způsobem snížit množství
dávkovaného mycího prostředku.
ODLOŽENÝ START
Spuštění programu lze odložit o 1 až 12 hodin.
1. Stiskněte tlačítko „ODLOŽENÝ START“. Na displeji se objeví
příslušný „h“ symbol; každým stiskem tlačítka se prodlužuje
doba odložení začátku mycího programu (1 h, 2 h atd. až
do max. 12 h).
2. Zvolte mycí program, stiskněte tlačítko„SPUSTIT/POZASTAVIT“
a do 4 sekund zavřete dvířka: časovač začne odpočítávat.
3. Po vypršení stanoveného času světelná kontrolka„h“ zhasne
a mycí program se automaticky spustí.
Chcete-li upravit dobu odloženého startu a zvolit kratší,
stiskněte tlačítko „ODLOŽENÝ START“. Pro zrušení stiskněte
tlačítko opakovaně, dokud nezhasne kontrolka „Odložený
start“ „h“.
Funkci „ODLOŽENÝ START“ nelze zvolit, pokud již program
běží.
TABLETA (Tab)
Toto nastavení vám umožňuje přizpůsobit průběh programu
typu použitého mycího prostředku.
Stiskněte tlačítko „SPUSTIT/POZASTAVIT“ na 3 sekundy (rozsvítí
se příslušný symbol), používáte-li kombinované mycí prostředky
ve formě tablet (leštidlo, sůl a mycí prostředek v jedné dávce).
Používáte-li mycí prostředek v prášku, měla by být tato
možnost vypnuta.
4
CS
PLNĚNÍ KOŠŮ
HORNÍ KOŠ
Sem vkládejte jemné a lehké nádobí: sklenice, hrnky, tácky a mělké salátové mísy.
DOLNÍ KOŠ
(příklad plnění dolního koše)
(příklad naplnění horního koše)
NASTAVENÍ VÝŠKY HORNÍHO KOŠE
Výšku horního koše lze nastavit: Při umístění
do vyšší polohy lze do spodního koše vkládat
objemnější kusy, v nižší poloze pak lze nejlépe
využít sklopných opěrek – v horní části se tak
vytvoří větší prostor a předejde se kolizím s
předměty uloženými ve spodním koši.
Horní koš je vybaven zařízením pro nastavení
výšky horního koše (viz obr.), bez nutnosti používat páky. Stačí koš prostě zvednout za strany,
dokud nezapadne do stabilní horní polohy.
Pro návrat koše zpět do dolní polohy stiskněte
páky A po stranách koše a zatlačte koš dolů.
Důrazně doporučujeme neměnit polohu koše, je-li plný.
NIKDY nesnižujte ani nezvyšujte polohu koše pouze na jedné straně.
Je určen na hrnce, tácy, talíře, salátové mísy,
příbory atp. Velké talíře a poklice by měly
být umístěny po stranách, aby se předešlo
jejich kontaktu s ostřikovacími rameny.
KOŠÍK NA PŘÍBORY
Je vybaven horními otvory umožňujícími lepší uspořádání příborů.
Musí být umístěn v přední části dolního koše.
Nože a další ostré nástroje musí být umístěny svisle v koši na příbory
ostřím směrem dolů nebo vodorovně na sklopných opěrkách horního koše.
SKLOPNÉ OPĚRKY S NASTAVITELNOU POLOHOU
Postranní sklopné opěrky lze sklopit nebo
vyklopit za účelem lepšího uspořádání nádobí
v koši.
Do sklopných opěrek je možno bezpečně umístit sklenice na víno, a to tak, že stopku každé z
nich opřeme do příslušného vybrání.
Podle modelu:
• vyklopení opěrek: je třeba je posunout nahoru a otočit jimi nebo je uvolnit z příchytek a
zatáhnout směrem dolů;
• sklopení opěrek: je třeba jimi otočit a posunout je dolů, nebo je vytáhnout směrem nahoru
a připnout do příchytek.
VÝSUVNÝ KOŠ
Horní koš je opatřen výsuvným košem
umožňujícím umístění drobného nádobí
a příborů. Chcete-li dosáhnout ideálních
výsledků, neumisťujte přímo pod tento koš
velké kusy nádobí. Koš lze vyjmout.
5
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
1. ZKONTROLUJTE PŘIPOJENÍ K VODOVODNÍ SÍTI
Zkontrolujte, zda je myčka připojena k vodovodní síti a zda je
otevřený přívodní ventil.
2. ZAPNĚTE MYČKU
Otevřete dveře a stiskněte tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT.
3. VLOŽTE NÁDOBÍ
(viz PLNĚNÍ KOŠŮ)
4. PLNĚNÍ DÁVKOVAČE MYCÍHO PROSTŘEDKU
(viz TABULKA PROGRAMŮ)
5. VYBERTE PROGRAM A PŘIZPŮSOBTE CYKLUS
Vyberte nejvhodnější program vzhledem k druhu nádobí a míře
jeho zašpinění (viz POPIS PROGRAMŮ) pomocí tlačítka P.
Vyberte požadované možnosti (viz MOŽNOSTI A FUNKCE).
6. START
Mycí cyklus spustíte stiskem tlačítka SPUSTIT/POZASTAVIT (led
kontrolka svítí) s následným uzavřením dvířek do 4 sekund. Jakmile program začne, uslyšíte jedno pípnutí. Pokud dvířka nejsou
do 4 sekund uzavřena, rozezní se výstražné upozornění. V takovém
případě je otevřete, stiskněte tlačítko SPUSTIT/POZASTAVIT
a znovu je uzavřete s dodržením 4 sekundového časového limitu.
7. KONEC MYCÍHO CYKLU
Konec mycího cyklu je indikován pípáním a blikáním čísla mycího
cyklu na displeji. Otevřete dvířka a vypněte spotřebič stiskem
tlačítka ZAPNOUT/VYPNOUT.
Před vyklízením nádobí chvíli počkejte, předejdete tak popálení.
Vykliďte nádobí z košů – začněte spodním.
Spotřebič se při delší nečinnosti vypne, aby tak šetřil elektrickou
energii.
Je-li nádobí znečištěno pouze lehce nebo bylo-li před umístěním do
myčky opláchnuto, snižte přiměřeně dávkování mycího prostředku.
ZMĚNA BĚŽÍCÍHO PROGRAMU
Došlo-li k výběru nesprávného programu, je možné jej změnit za
předpokladu, že od jeho spuštění uplynula pouze krátká chvíle:
otevřete dvířka, stiskněte a podržte tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT
a spotřebič se vypne.
Stisknutím tlačítka ZAPNOUT/VYPNOUT spotřebič opět zapněte
a zvolte nový mycí program spolu s požadovanými možnostmi; mycí
cyklus spustíte stiskem tlačítka SPUSTIT/POZASTAVIT a uzavřením
dvířek do 4 sekund.
DODATEČNÉ PŘIDÁVÁNÍ NÁDOBÍ
Aniž byste spotřebič vypínali, otevřete dvířka (rozbliká se led kontrolka SPUSTIT/POZASTAVIT) (buďte opatrní na HORKOU páru!)
a vložte nádobí do myčky. Stiskněte tlačítko SPUSTIT/POZASTAVIT
a do 4 sekund uzavřete dvířka. Cyklus se opětovně spustí od místa, ve
kterém byl přerušen.
NÁHODNÉ PŘERUŠENÍ
Dojde-li v průběhu mycího cyklu k otevření dvířek nebo výpadku
elektrického napájení, cyklus se zastaví. Pro opětovné spuštění cyklu
od chvíle, kdy došlo k jeho přerušení, stiskněte tlačítko SPUSTIT/POZASTAVIT a uzavřete dvířka do 4 sekund.
Přejete-li si získat více informací o funkcích, na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
si můžete podle pokynů na poslední straně vyžádat nebo stáhnout
Návod k použití a údržbě.
DOPORUČENÍ A TYPY
RADY
Před plněním košů odstraňte z nádobí všechny zbytky jídel a vyprázdněte sklenice. Nádobí není třeba oplachovat pod tekoucí vodou.
Uspořádejte nádobí v myčce tak, aby pevně leželo na místě a nepřepadávalo; nádoby vkládejte dnem vzhůru a vydutými vypuklými
povrchy šikmo, aby voda měla přístup ke všem povrchům a zároveň
mohla volně odtékat.
Varování: Víka, madla, podnosy a pánve nesmí bránit ostřikovacím
ramenům myčky v pohybu.
Drobné předměty vkládejte do koše na příbory.
Velmi znečištěné nádobí a hrnce umisťuje do spodního koše, protože
v této části myčky je proud vody silnější, a lze tak dosáhnout lepší
výkonnosti.
Po naplnění myčky ověřte, že se ostřikovací ramena mohou volně
otáčet.
HYGIENA
Aby se předešlo vzniku usazenin a zápachu v myčce, spusťte nejméně
jednou měsíčně program s vysokou teplotou. Použijte čajovou lžičku
mycího prostředku a vsypte ji do prázdné myčky.
6
NEVHODNÉ NÁDOBÍ
• Dřevěné nádobí a příbory.
• Jemné zdobené sklenice, umělecké, ručně vyrobené a starožitné
nádobí. Jejich zdobení není dostatečně odolné.
• Části z plastu neodolávající vysokým teplotám.
• Měděné a cínové nádobí.
• Nádobí zašpiněné popelem, voskem, mazacím tukem či inkoustem.
Barva ozdob na skle a hliníkových/stříbrných kusů nádobí může
během mytí vyblednout. Některé druhy skla (např. křišťálové předměty) mohou po několika mycích cyklech zmatnět.
POŠKOZENÍ SKLA A NÁDOBÍ
• Používejte výhradně sklenice a porcelán, u nichž výrobce zaručuje
možnost mytí v myčce.
• Používejte jemný mycí přípravek vhodný na porcelánové nádobí
• Vyjměte sklo a příbory z myčky hned po skončení mycího cyklu.
CS
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
ČIŠTĚNÍ SESTAVY FILTRU
ČIŠTĚNÍ OSTŘIKOVACÍCH RAMEN
Pravidelně čistěte sestavu filtru, aby nebyla ucpaná a voda mohla řádně
odtékat.
Někdy se stane, že se do ostřikovacích ramen dostane zbytek jídla a
ucpe některou z jeho trysek. Doporučujeme proto občasnou kontrolu
ramen a jejich vyčištění malým nekovovým kartáčkem.
Horní ostřikovací rameno sejmete pootočením plastového upevňovacího kroužku proti směru hodinových ručiček. Horní rameno lze
otočit tak, že jeho strana s větším množstvím otvorů směřuje vzhůru.
Sestava filtru se skládá ze tří filtrů, které pomáhají z mycí vody odstranit
zbytky potravin a umožňují její následnou recirkulaci: pro dosažení co
nejlepších výsledků mytí je třeba udržovat filtry čisté.
Myčka nesmí být používána bez filtrů nebo s nedotaženými filtry.
Po několika mycích cyklech zkontrolujte sestavy filtrů a pečlivě je propláchněte pod tekoucí vodou s pomocí nekovového kartáčku. Řiďte se
následujícími pokyny:
1. Otočte válcovým filtrem A proti směru chodu hodinových ručiček
a vyjměte jej (obr. 1).
2. Mírným tlakem na postranní klapky vyjměte miskový filtr B (obr. 2).
3. Vysuňte nerezový deskový filtr C (obr. 3).
4. Prohlédněte prostor pod filtrem a odstraňte případné zbytky jídla.
NIKDY NEODSTRAŇUJTE ochranu čerpadla mycího cyklu (detail v
černé barvě) (obr. 4).
12
A
Spodní ostřikovací rameno lze vyjmout zatažením směrem nahoru.
B
A
34
ČIŠTĚNÍ PŘÍVODNÍ HADICE
C
Je-li přívodní hadice nová nebo nebyla-li dlouho používána, propláchněte ji vodou a zkontrolujte, zda neobsahuje nečistoty. Teprve
pak proveďte připojení. Nedodržíte-li tento postup, může dojít k ucpání vstupu vody a poškození myčky.
Po vyčištění filtry vraťte na jejich místo a zajistěte je; je to zásadní pro
zachování funkčnosti myčky.
7
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Může se stát, že vaše myčka nebude pracovat správně.
Předtím, než kontaktujete servisní středisko, se přesvědčte, zda nelze závadu odstranit svépomocí podle následujícího seznamu.
PROBLÉMY
MOŽNÉ PŘÍČINY
Myčka se
nespouští nebo
nereaguje na
povely.
Spotřebič není správně připojen do zásuvky. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
Myčka nevypouští vodu.
Myčka je příliš
hlučná.
Nádobí není
umyté.
ŘEŠENÍ
Výpadek proudu.
Myčka se automaticky spustí po obnovení napájení.
Dveře myčky nejsou dobře zavřené.
Důkladně zavřete dveře, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.
Myčka nereaguje na povely.
Vypněte spotřebič stisknutím tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“ a po cca jedné
minutě jej znovu zapněte a vynulujte program.
Ještě neskončil mycí cyklus.
Počkejte, dokud mycí cyklus neskončí.
Vypouštěcí hadice je ohnutá.
Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není ohnutá (viz NÁVOD K INSTALACI).
Odpad dřezu je ucpaný.
Vyčistěte odtok dřezu.
Filtr je ucpaný zbytky jídla.
Vyčistěte filtr (viz ČIŠTĚNÍ SESTAVY FILTRU).
Nádobí na sebe naráží.
Nádobí správně rozmístěte (viz PLNĚNÍ KOŠŮ).
Vzniká nadměrné množství pěny.
Mycí prostředek nebyl správně nadávkován nebo není vhodný pro použití
v myčkách nádobí (viz PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU MYCÍHO PROSTŘEDKU). Vynulujte
myčku pomocí tlačítka „VYPOUŠTĚNÍ“ (viz MOŽNOSTI A FUNKCE) a spusťte
nový program bez mycího prostředku.
Nádobí nebylo v myčce správně uspořádáno.
Nádobí správně rozmístěte (viz PLNĚNÍ KOŠŮ).
Ostřikovací ramena se nemohou volně
otáčet – brání jim nádobí.
Nádobí správně rozmístěte (viz PLNĚNÍ KOŠŮ).
Mycí cyklus je příliš jemný.
Vyberte vhodný mycí cyklus (viz TABULKA PROGRAMŮ).
Vzniká nadměrné množství pěny.
Mycí prostředek nebyl správně nadávkován nebo není vhodný pro použití v
myčkách nádobí (viz PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU MYCÍHO PROSTŘEDKU).
Víčko zásobníku leštidla není dobře
uzavřeno.
Přesvědčte se, že je víčko na zásobníku leštidla dobře zavřené.
Filtr je znečištěný či ucpaný.
Vyčistěte sestavu filtrů (viz PÉČE A ÚDRŽBA).
Došla sůl.
Doplňte zásobník na sůl (viz DOPLŇOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU NA SŮL).
PRŮVODCE ÚDRŽBOU A ŘEŠENÍM POTÍŽÍ
Více informací týkajících se údržby a řešení potíží naleznete v Návodu k
použití a údržbě.
Průvodce Používání a údržba lze získat:
• servisní středisko poprodejových služeb; telefonní číslo je uvedeno
v záručním listu.
• stažení z webových stránek: docs.whirlpool.eu
• použijte QR kód
KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO
Obracíte-li se na servisní středisko poprodejových služeb, musíte uvést kódy, které jsou
uvedeny na typovém štítku nacházejícím se
na pravé či levé vnitřní straně dvířek myčky.
Telefonní čísla jsou uvedena v záručním listu
nebo na webových stránkách společnosti:
www.whirlpool.eu
IEC 436
:
TECHNICKÁ DATA
Technické údaje obsahující informace o spotřebě elektrické energie lze
stáhnout z webových stránek: docs.whirlpool.eu
8
400011329032
11/2018 as - Xerox Fabriano
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising