Whirlpool | WL B8160 NE | Instruction for Use | Whirlpool WL B8160 NE Käyttöohjeet

Whirlpool WL B8160 NE Käyttöohjeet
TURVALLISUUSOHJEET
FI
TÄRKEÄ LUKEA JA NOUDATTAA
Lataa
täydellinen
ohjekirja
osoitteesta hotelleissa, motelleissa, aamiaismajoituspaikoissa ja
http://d
‌‌ ocs‌.w
‌ hirlpool‌.e
‌ u
tai
soita muissa asuinympäristöissä.
takuutodistuksessa kuvattuun puhelinnumeroon.
Mikä tahansa muu käyttö on kiellettyä (esimerkiksi
huoneiden lämmittäminen).
Lue nämä turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.
Säilytä ne lähettyvillä tulevaa tarvetta varten.
Älä käytä laitetta ulkona.
Näissä ohjeissa ja itse laitteessa on tärkeitä ASENNUS
turvallisuutta koskevia varoituksia, joita on
Laitteen siirtämisessä ja asennuksessa tarvitaan
noudatettava aina. Valmistaja kieltäytyy kaikesta vähintään kaksi henkilöä – loukkaantumisen vaara.
vastuusta, jos näitä turvallisuusohjeita ei noudateta Käytä suojakäsineitä purkamisen ja asennuksen
tai jos laitetta käytetään sopimattomasti tai säätimet aikana – leikkaantumisvaara.
asetetaan virheellisesti.
Asennus, mukaan lukien vesikytkennät (jos niitä
VAROITUS: Laite ja sen kosketettavissa olevat osat on), sähkökytkennät ja korjaukset on annettava
tulevat kuumiksi käytön aikana. Varo koskettamasta pätevän asentajan tehtäviksi. Älä korjaa tai vaihda
lämmitysvastuksia. Alle 8-vuotiaat lapset on mitään laitteen osaa, ellei käyttöohjeessa nimenomaan
pidettävä loitolla, ellei heitä valvota jatkuvasti.
näin kehoteta. Pidä lapset loitolla asennuspaikasta.
VAROITUS: Jos lieden pinnassa on halkeamia, ei Purettuasi laitteen pakkauksestaan tarkista, ettei se
laitetta saa käyttää – sähköiskun vaara.
ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Jos ilmenee
VAROITUS: Tulipalon vaara: älä säilytä esineitä ongelmia, ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään
keittopintojen päällä.
huoltopisteeseen. Asennuksen jälkeen pakkausjätteet
HUOMIO: Ruoan kypsennystä on valvottava. (muovi, styroksiosat, jne.) on säilytettävä lasten
Lyhytaikaista kypsennystä on valvottava jatkuvasti. ulottumattomissa – tukehtumisvaara. Laite on
VAROITUS: Rasvassa tai öljyssä kypsentäminen kytkettävä irti sähköverkosta ennen mitään
ilman valvontaa voi olla vaarallista – tulipalon vaara. asennustoimenpiteitä – sähköiskun vaara. Varmista
ÄLÄ KOSKAAN yritä sammuttaa tulipaloa vedellä: asennuksen aikana, että laite ei vaurioita virtajohtoa –
sammuta sen sijaan laite ja peitä liekit sitten tulipalon tai sähköiskun vaara. Kytke laite päälle vasta,
esimerkiksi kannella tai palopeitteellä.
kun asennus on valmis.
Älä käytä liettä työ- tai laskutasona. Pidä vaatteet ja
Tee kaikki kalusteen leikkaustyöt ennen laitteen
muut palonarat materiaalit etäällä laitteesta, kunnes sijoittamista ja poista kaikki lastut ja sahanpuru.
kaikki osat ovat kokonaan jäähtyneet – tulipalon vaara.
Jos laitetta ei asenneta uunin yläpuolelle, on
Älä laita keittotasolle metalliesineitä, kuten laitteen alla olevaan tilaan asennettava välipaneeli
veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kansia, sillä ne voivat (ei kuulu toimitukseen).
kuumentua.
SÄHKÖÄ KOSKEVAT VAROITUKSET
Pikkulapset (0–3-vuotiaat) on pidettävä loitolla
Laite on voitava kytkeä irti sähköverkosta
laitteesta. Hieman isommat lapset (3–8-years) on irrottamalla pistoke pistorasiasta, jos pistorasia on
pidettävä loitolla laitteesta, ellei heitä valvota saavutettavissa, tai pistorasian edelle asennetusta
jatkuvasti. Laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä moninapaisesta kytkimestä, minkä lisäksi laite on
vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen, maadoitettava kansallisten sähköistä turvallisuutta
henkinen tai aistitoimintojen suorituskyky on koskevien määräysten mukaisesti.
rajoittunut taikka joilla ei ole riittävää kokemusta ja
Älä käytä jatkojohtoja, jakorasioita tai adaptereita.
tietoja vain, jos heitä valvotaan tai heille on annettu Kun asennus on tehty, sähköosat eivät saa olla
turvallista käyttöä koskevat ohjeet ja he ymmärtävät käyttäjän ulottuvilla. Älä käytä laitetta kun olet
mahdolliset vaaratilanteet. Lapset eivät saa leikkiä märkä tai kun olet paljain jaloin. Älä käytä tätä
laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- tai laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut,
huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
jos laite ei toimi kunnolla tai jos se on vaurioitunut
Kytke liesitaso käytön jälkeen pois päältä sen tai pudonnut.
kytkimestä äläkä luota yksinomaan keittoastian
Jos virtajohto on vahingoittunut, on sen tilalle
tunnistimeen.
vaihdettava toinen samanlainen; vaaratilanteiden
SALLITTU KÄYTTÖ
estämiseksi vaihdon saa suorittaa valmistaja, sen
HUOMIO: Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi huoltohenkilö tai vastaava pätevä henkilö –
ulkopuolisen kytkimen, kuten esimerkiksi ajastimen, sähköiskun vaara.
tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän kanssa.
PUHDISTUS JA HUOLTO
Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja
VAROITUS: Varmista, että laite on sammutettu ja
vastaaviin käyttötarkoituksiin, kuten: henkilöstön sen virtakytkentä on katkaistu ennen kuin ryhdyt
keittiötiloihin kaupoissa, toimistoissa ja muissa mihinkään huoltotoimenpiteisiin; älä koskaan käytä
työympäristöissä; maatiloille; asiakaskäyttöön puhdistamiseen höyrypesuria – sähköiskun vaara.
Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä aineita,
klooripitoisia valkaisuaineita tai hankaussieniä.
PAKKAUSMATERIAALIEN HÄVITTÄMINEN
Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä materiaalista
ja siinä on kierrätysmerkki .
Pakkauksen osat on hävitettävä asianmukaisella tavalla ja paikallisten
jätehuoltoviranomaisten määräysten mukaisesti.
KODINKONEIDEN KÄYTÖSTÄPOISTO JA
HÄVITTÄMINEN
Tämä laite on valmistettu kierrätettävästä tai uusiokäyttöön kelpaavasta
materiaalista. Hävitä laite paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Lisätietoja sähkökäyttöisten kodinkoneiden käsittelystä, materiaalin
keräämisestä ja kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta,
jätehuollosta tai liikkeestä, josta laite on ostettu. Tämä laite on merkitty
sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2012/19/EU
(WEEE) mukaisesti.
Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voidaan
auttaa estämään ympäristö- ja terveyshaittoja.
Symboli
tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa
hävittää kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan tuote on toimitettava
sähkö- ja elektroniikkakomponenttien keräys- ja kierrätyspisteeseen.
ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJA
Hyödynnä lämmityslevyn jälkilämpöä sammuttamalla se muutama
minuutti ennen kypsennyksen päättymistä.
Kattilan tai pannun pohjan tulisi peittää lämmityslevy kokonaan;
lämmityslevyä pienemmän astian käyttäminen tuhlaa energiaa.
Peitä kattilat ja pannut tiiviisti sulkevilla kansilla kypsennyksen ajaksi ja
käytä mahdollisimman vähän vettä. Ilman kantta tapahtuva kypsennys
nostaa huomattavasti energian kulutusta.
Käytä vain tasapohjaisia kattiloita ja pannuja.
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Tämä laite täyttää EU-asetuksen 66/2014 ekosuunnitteluvaatimukset
eurooppalaisen standardin EN 60350-2 mukaisesti.
HUOM
Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin tai muita vastaavia lääkinnällisiä
laitteita, on noudatettava erityistä varovaisuutta oleskellessaan tämän
induktiolieden läheisyydessä sen ollessa käynnissä. Sähkömagneettinen
kenttä saattaa vaikuttaa sydämentahdistimeen tai vastaaviin laitteisiin.
Pyydä lääkäriltäsi tai sydämentahdistimen tai kyseisen lääkinnällisen
laitteen valmistajalta lisätietoja induktiolieden sähkömagneettisten
kenttien vaikutuksesta laitteeseen.
FI
ASENNUS
590 mm
4 mm
R = Max. 10 mm
A
510 mm
50 mm
476 mm
6mm
553 mm
R = 11.5 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
0
593 + 2 mm
0
560 + 2 mm
A
0
513 + 2 mm
R = 11.5 mm
kit 4801 211 00112
Min. 35 mm
0
560 + 2 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
R = Max. 10 mm
i
L
Min. 400 mm
Min.100 mm
12 mm No Max.
Min. 35 mm
28 mm No Max.
90 mm
120 mm
45 mm
min. 45 mm
min. 10 mm
min. 45 mm
min. 550 mm
60 mm
min. 550 mm
min. 20 mm
min. 20 mm
x4
1
2
x4
2mm
3
90°C
2
1
x4
SÄHKÖLIITÄNTÄ
Sähköliitäntä on tehtävä valmiiksi, ennen kuin laite kytketään sähköverkkoon.
Asennuksen saa suorittaa vain pätevä henkilöstö, joka on perehtynyt voimassa oleviin turvallisuus- ja asennussäädöksiin. Erityisen tärkeää on, että
asennus suoritetaan paikallisen sähköyhtiön määräysten mukaisesti.
Varmista, että laitteen pohjassa olevaan arvokilpeen merkitty jännite vastaa asunnon sähköverkon jännitettä.
Laitteen maadoitus on lakisääteinen: käytä ainoastaan oikean kokoisia johtimia (mukaan lukien maadoitusjohto).
380-415 V 2 N ~
220-240 V ~
AU-UK-IRL
220-240 V 3 ~
BE
230V 2 Phase 2N ~
NL
380-415 V 3 N ~
R
S
220-240 V ~
black-nero-negro-preto-μαύροσ-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru-черно-црнčrna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort-siyah-dubh
brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin-maro-кaфявбраон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna-brunt-ruskea-brunt-brunkahverengi-donn
T
blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)-mėlyna (pilkas)niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)-синьо (сиво)-плава (сива)modro (sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)-көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý (sivá)kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)-blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)
=E
yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/roheline-dzeltens/zaļšgeltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde-жълто/зелено-жуто/зеленаrumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelenásárga/zöld-gul/grønn-keltainen/vihreä-gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas
N
blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо-плава-modroplava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm
FI
TUOTTEEN KUVAUS
1.
2.
Keittotaso
Ohjauspaneeli
1
2
OHJAUSPANEELI
1
2 3
6
4
8
9
8 13
11
10
OFF
P
OFF
P
3 sec
12
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Erityistoimintojen symbolit/aktivointi
Valittu kypsennystaso
Keittoalueen sammutuspainike
Tehonsäätöpainikkeet
Keittoalueen tunnistaminen
Pikakuumennuspainike
16
7 8
7. FLEXICOOK painike
8. Merkkivalo – toiminto aktiivinen
9. Virtapainike
10. 6th Sense painike
11. Kypsennysajan osoitin
12. Ajastin
OK
OFF
P
OFF
P
15
14
13. OK/Näppäinlukituspainike – 3 sekuntia
14. Aktiivisen ajastimen osoitin
15. Alueen valinnan ilmaisin
16. Ajastimen osoittimen symboli
LISÄVARUSTEET
PANNUT JA KATTILAT
Käytä ainoastaan ferromagneettisesta materiaalista
OK
EI
valmistettuja kattiloita ja pannuja, jotka soveltuvat
induktioliedelle:
• emaloidusta teräksestä valmistetut kattilat ja pannut
• valuraudasta valmistetut kattilat ja pannut
• ruostumattomasta teräksestä valmistetut erityiskattilat
ja -pannut, jotka on tarkoitettu induktioliesille
Saat selville keittoastian sopivuuden tarkastamalla onko siinä
-symboli
(yleensä painettu pohjaan). Magneettisuuden varmistamiseen voidaan
käyttää magneettia.
Keittoastian pohjan laatu ja rakenne saattavat vaikuttaa keittotulokseen.
Jotkut alustaa koskevat halkaisijan mitat eivät vastaa ferromagneettisen
pinnan todellista halkaisijaa.
Eräissä kattiloissa ja pannuissa vain osa pohjaa on ferromagneettista
materiaalia muiden osien ollessa jostakin toisesta materiaalista, joka ei
sovellu induktiokypsennykseen. Nämä osat saattavat kuumentua eri
tasoilla tai alemmissa lämpötiloissa. Eräissä tapauksissa pohjan ollessa
pääosin muuta kuin ferromagneettista materiaalia, liesi ei ehkä tunnista
astiaa eikä siksi käynnistä keittoaluetta.
Tyhjät tai ohutpohjaiset keittoastiat
Älä laita käynnissä olevalle liesitasolle tyhjiä kattiloita tai pannuja.
Liesitaso on varustettu sisäisellä turvajärjestelmällä, joka valvoo
jatkuvasti lämpötilaa ja joka käynnistää automaattisen sammutuksen,
jos havaitaan korkeita lämpötiloja. Jos käytetään tyhjiä tai ohutpohjaisia
keittoastioita, lämpötila saattaa nousta erittäin nopeasti, jolloin
automaattinen sammutustoiminto ei ehdi laukeamaan välittömästi ja
keittoastia tai lieden pinta saattavat vahingoittua. Jos näin tapahtuu, älä
koske mihinkään, vaan anna kaikkien osien jäähtyä.
Jos näkyviin tulee virheviestejä, soita huoltokeskukseen.
Kattilan/pannun pohjan minimihalkaisija eri keittoalueille
Jotta liesitaso toimisi oikein, on keittoastian peitettävä yksi tai useampi
liesitason pinnalle merkityistä viitepisteistä, ja sen minimihalkaisijan
tulee olla sopiva.
Käytä aina keittoaluetta, joka vastaa parhaiten astian pohjan halkaisijaa.
100 mm
Optimaalisen tehokkuuden takaamiseksi käytä aina tasapohjaisia kattiloita
ja pannuja, joissa lämpö jakaantuu tasaisesti. Jos pohja ei ole tasainen, se
vaikuttaa tehoon ja lämmön johtumiseen.
150 mm
120 mm
200 mm
INDUKTIOLLE SOPIMATTOMIEN KATTILOIDEN/PANNUJEN ADAPTERI
Tämän lisävälineen ansiosta on mahdollista käyttää induktioliesille
sopimattomia kattiloita ja pannuja. Muista, että sen käyttäminen
vaikuttaa tehokkuuteen ja sen vuoksi ruoan kuumentamiseen
tarvittavaan aikaan. Sen käyttämistä on hyvä välttää, sillä sen pinnalla
saavutettavat lämpötilat riippuvat huomattavasti käytetystä kattilasta/
pannusta, sen tasaisuudesta sekä kypsytettävän ruoan tyypistä.
Adapterilevyn halkaisijaa pienemmän kattilan tai pannun käyttäminen
saattaa kerätä lämpöä, joka ei siirry kattilaan tai pannuun aiheuttaen näin
mahdollisesti sekä lieden että levyn tummumista. Valitse kattiloittesi/
pannujesi halkaisija sekä lieden mitat adapterin halkaisijan mukaisesti.
ENSIMMÄINENKÄYTTÖKERTA
POWER MANAGEMENT (TEHON ASETTAMINEN)
Ostohetkellä lieden tehotasoksi on asetettu maksimiarvo. Säädä asetus
kotisi sähköverkon rajoitusten mukaisesti seuraavassa kappaleessa
kuvatulla tavalla.
Lieden tehon asettaminen:
Kun laite on kytketty verkkovirtaan, voidaan sen tehotaso asettaa 60
sekunnin kuluessa.
Paina ulommaisimpana oikealla olevaa ajastimen “+“ painiketta vähintään 5
sekunnin ajan. Näytöllä näkyy symboli
.
Paina
-painiketta, kunnes esiin tulee viimeksi valittu tehotaso.
Käytä halutun tehotason valintaan “+“ ja “−“ -painikkeita. Valittavissa
olevat tehotasot ovat: 2,5 kW – 4,0 kW – 6,0 kW – 7,2 kW.
Vahvista painikkeella
.
3 sec
OK
3 sec
OK
Valittu tehotaso pysyy muistissa vaikka virta katkeaisikin.
Tehotason muuttamista varten on laitteen kytkentä verkkovirtaan
katkaistava vähintään 60 sekunnin ajaksi, minkä jälkeen se kytketään
uudelleen ja yllä olevat vaiheet toistetaan.
Jos asetusvaiheiden aikana tapahtuu jokin virhe, näkyviin tulee
-symboli ja kuuluu äänimerkki. Jos näin tapahtuu, toista toimenpide.
Jos virhe ilmenee uudelleen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
ÄÄNIMERKKI KÄYTTÖÖN / POIS KÄYTÖSTÄ
Äänimerkin ottaminen käyttöön / pois käytöstä:
• Käynnistä keittotaso.
• Paina ylhäältä vasemmalta ensimmäisen painikeryhmää “P“-painiketta
5 sekunnin ajan.
Kaikki hälytyksiä koskevat asetukset pysyvät voimassa.
ESITTELYTOIMINTO
Esittelytoiminnon käynnistäminen ja sammuttaminen:
• Kytke liesi sähköverkkoon.
• Paina ensimmäisen minuutin aikana pikakuumennuspainiketta “P“
alhaalla vasemmalla olevasta painikeryhmää 5 sekunnin ajan (kuten
alhaalla on näytetty).
FI
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
LIESITASON KYTKEMINEN PÄÄLLE/POIS
Liesitaso kytketään päälle painamalla virtapainiketta noin 1 sekunnin
ajan. Liesitaso sammutetaan painamalla samaa painiketta uudelleen,
jolloin kaikki keittoalueet sammuvat.
SIJOITTAMINEN
Etsi haluttu keittoalue symbolien avulla.
Älä peitä ohjauspaneelin merkkejä keittoastialla.
Huomaa: Kattilat ja pannut on hyvä pitää ohjauspaneelin lähellä
keittovyöhykkeen merkityn alueen sisällä (ottaen huomioon sekä pannun
pohja että yläreuna, koska yläreuna on yleensä suurempi).
Näin estetään kosketuslevyn ylikuumeneminen. Grillattaessa tai paistettaessa
tulee käyttää takakeittovyöhykkeitä aina kun mahdollista.
KEITTOALUEIDEN KYTKEMINEN TOIMINTAAN / POIS TOIMINNASTA
SEKÄ SÄÄTÄMINEN TEHOTASOT
P
OFF
Keittoalueiden kytkeminen toimintaan:
Tarvittavan keittoalueen aktivoiminen ja tehon säätäminen suoritetaan
painamalla “+“ tai “−“ painiketta. Taso näkyy alueen linjana yhdessä
aktiivisen keittoalueen osoittimen tunnistusvalon kanssa. “P“-painiketta
voidaan käyttää pikakuumennustoiminnon valitsemiseen.
Keittoalueiden kytkeminen pois toiminnasta:
Paina tehonsäädön vasemmalla puolella olevaa “OFF“-painiketta.
OK
OHJAUSPANEELIN LUKITUS
Liesitason puhdistamista, asetusten lukitsemista ja vahingossa tapahtuvan
käynnistämisen estämistä varten paina OK/Näppäinlukituspainike ja
pidä sitä painettuna 3 sekunnin ajan. Äänimerkki ja symbolin yläpuolelle
syttyvä varoitusvalo ilmoittavat, että tämä toiminto on aktivoitu.
Ohjauspaneeli on lukittu poiskytkentä-toimintoa lukuun ottamatta (
).
Lukitus poistetaan käytöstä toistamalla sen aktivointimenettely.
3 sec
AJASTIN
Laitteessa on kaksi ajastinta – toinen ohjaa vasemmanpuoleisia keittoalueita
ja toinen oikeanpuoleisia keittoalueita.
Ajastimen käynnistäminen:
Aseta käytössä olevalle keittoalueelle haluttu aika painamalla “+“ tai “−“
-painiketta. Merkkivalo käynnistyy linjaan kyseisen symbolin kanssa .
Kun asetettu aika on kulunut, laitteesta kuuluu merkkiääni ja keittoalue
kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
Aikaa voidaan muuttaa milloin tahansa ja useampi ajastin voidaan
käynnistää samanaikaisesti.
Jos lieden samalla puolella olevat kaksi ajastinta aktivoidaan samanaikaisesti,
”alueen valinnan ilmaisin” vilkkuu ja valittu keittoaika näkyy keskinäytöllä.
Ajastimen kytkeminen pois toiminnasta:
Paina “+“ ja “−“-painikkeita yhdessä kunnes ajastin kytkeytyy pois toiminnasta.
AJASTIMEN OSOITIN
Tämä LED (kun se on päällä) näyttää, että keittoalueelle on asetettu ajastin.
TOIMINNOT
OFF
P
OFF
P
3 sec
FLEXICOOK
Valitsemalla “FlexiCook“-painikkeen voit yhdistää kaksi keittoaluetta ja
käyttää niillä samalla teholla peittäen koko pinnan suurella kattilalla tai
osittain pyöreällä/soikealla kattilalla. Toiminto jää aina päälle ja vain yhtä
kattilaa käytettäessä sitä voidaan siirtää koko alueella. Tässä tapauksessa
kumpaakin vasemman puoleista painikeryhmää voidaan käyttää.
Ihanteellinen kypsentämiseen soikion tai suorakulmaisten keittoastioiden
kanssa tai kattilankannattimien kanssa.
6TH SENSE
“6th Sense“ -painike aktivoi erikoistoiminnot.
Laita keittoastia paikalleen ja valitse keittoalue.
Paina “6th Sense“ -painiketta. Näyttöön ilmestyy “A“.
Ensimmäisen keittoalueelle sopivan erikoisominaisuuden merkkivalo syttyy.
Valitse haluttu erikoistoiminto painamalla “6th Sense“ -painiketta kerran
tai useampia kertoja.
Toiminto aktivoituu kun vahvistukseksi on painettu
-painiketta.
Jos haluat vaihtaa erityistoimintoa, paina "OFF"-painiketta ja valitse
haluamasi toiminto painamalla sitten “6th Sense“ -painiketta.
Erityistoiminnot kytketään pois painamalla “OFF“-painiketta ja pitämällä
sitä painettuna.
3 sec
OK
OFF
P
OFF
P
SULATTAMINEN
Tämän toiminnon ansiosta voit saattaa ruoan ihanteelliseen lämpötilaan
sulattamista varten ja pitää sen tässä tilassa ilman, että on vaaraa sen
palamisesta. Tämä toimintatapa on ihanteellinen, sillä se ei vahingoita
arkoja ainesosia, kuten suklaata, ja estää niiden palamisen pohjaan.
LÄMPIMÄNÄPITO
Tämän ominaisuuden ansiosta ruoka pystytään pitämään ihanteellisessa
lämpötilassa, yleensä kypsennyksen päätyttyä, tai kun nesteitä halutaan
haihduttaa erittäin hitaasti. Sopii ihanteellisesti ruokien tarjoiluun
täydellisessä lämpötilassa.
HAUDUTUS
Tämä toiminto on ihanteellinen haudutuslämpötilan pitämiseen, jolloin
ruokaa voidaan kypsentää pitkään ilman, että on vaaraa sen palamisesta
pohjaan. Ihanteellinen pitkää keittoaikaa vaativille ruokalajeille (riisi,
kastikkeet, paistit), joissa on nesteisiä kastikkeita.
KIEHUTTAMINEN
Tämän toiminnon ansiosta vesi saadaan kiehumaan ja pysymään
kiehumassa alhaisemmalla energiankulutuksella.
Pannuun tulee laittaa noin 2 litraa vettä (mieluiten huoneen lämpöistä)
eikä astiaa tule peittää. Joka tapauksessa on veden kiehumista ja jäljellä
olevaa vesimäärää seurattava tarkkaan.
OSOITTIMET
VÄÄRIN SIJOITETTU TAI PUUTTUVA KEITTOASTIA
Tämä symboli tulee näkyviin, jos keittoastia ei sovellu induktioliedelle,
sitä ei ole sijoitettu oikein tai jos se ei ole kooltaan sopiva valitulle
keittoalueelle. Jos keittoastiaa ei tunnisteta 30 sekunnin kuluessa
valinnan suorittamisesta, keittoalue kytkeytyy pois toiminnasta.
JÄLKILÄMPÖ
Jos näytössä näkyy “H“, keittoalue on vielä kuuma. Kun keittoalue
jäähtyy, näyttö kytkeytyy pois.
PAISTOTAULUKKO
TOIMINTO
TASON KÄYTTÖ
(viitteellinen - kokemus ja ruoanlaittotottumus vaikuttavat käyttöön)
P
Nopea kuumentaminen
Sopii ruoan lämpötilan nopeaan nostamiseen, veden kiehumispisteeseen
saattamiseen tai nesteiden nopeaan kuumentamiseen.
8−9
Paistaminen − keittäminen
Sopii ruskistamiseen, keittämisen aloittamiseen, pakasteiden paistamiseen,
voimakkaaseen kiehumiseen.
7−8
Ruskistus – soteeraus –
keittäminen – grillaus
Ihanteellinen kuullottamiseen, kiehunnan ylläpitoon, keittämiseen ja
grillaamiseen (lyhyen aikaa, 5-10 minuuttia).
6−7
Ruskistus – keittäminen –
haudutus – soteeraus – grillaus
Ihanteellinen kuullottamiseen, kevyen kiehunnan ylläpitoon, keittämiseen ja
grillaamiseen (jonkin aikaa, 10-20 minuuttia), varusteiden kuumennukseen.
4−5
Keittäminen – haudutus –
käristys – grillaus
Sopii hauduttamiseen, miedolla lämmöllä keittämiseen, keittämiseen (pitkiä
aikoja). Pastakastikkeiden valmistaminen.
TEHOTASO
Maksimiteho
Korkea teho
Keskitason
teho
3−4
2−3
Alhainen
teho
Nollateho
1−2
1
OFF
Keittäminen – haudutus – saennus
– kastikkeiden valmistus
Sulatus – lämpimänä pito –
kastikkeet
Alustaso
Sopii pitkää kypsytystä vaativille resepteille (riisi, kastikkeet, paistit, kala)
nesteiden kanssa (esim. vesi, viinit, liemi, maito), pastakastikkeiden valmistus.
Ihanteellinen pitkään kypsennettäviin ruokiin (määrä alle litran: riisi, kastikkeet,
paistit, kala) nesteiden kanssa (esim. vesi, viinit, liemi, maito).
Sopii voin pehmentämiseen, suklaan sulattamiseen, pienien pakasteiden
sulatukseen ja pitämään ruoka lämpimänä (esim. kastikkeet, keitot).
Sopii ruoan lämpimänä pitämiseen, risottojen saostamiseen, astioiden
lämmittämiseen (induktiojärjestelmän kanssa yhteensopivat astiat).
Liesitaso valmiustilassa tai poiskytketty nä (mahdollista jälkilämpöä, merkkinä
“H“).
LAITTEEN HUOLTO JA PUHDISTUS
!
VAROITUS
• Älä käytä höyrypesuria.
• Varmista ennen puhdistamisen aloitusta, että keittoalueet on sammutettu ja että jälkilämmön ilmaisin (H) ei ole
näkyvissä.
Tärkeää:
• Älä käytä hankaavia sieniä, teräsvillaa tai vastaavia, sillä ne saattavat
vahingoittaa lasia.
• Puhdista liesitaso aina käytön jälkeen (sen jäähdyttyä) ja poista siltä
kaikki tahrat ja ruokajäämät.
• Jos pintaa ei pidetä riittävän puhtaana, ohjauspaneelin painikkeiden
herkkyys saattaa laskea.
• Käytä kaavinta ainoastaan jos jätteet ovat juuttuneet lieteen.
Noudata kaapimen valmistajan ohjeita, jotta lasi ei naarmuuntuisi.
• Sokeri ja runsaasti sokeria sisältävät ruoat saattavat vahingoittaa
liesitasoa ja ne on poistettava heti.
• Suola, sokeri ja hiekka voivat naarmuttaa lasipintaa.
• Käytä pehmeää liinaa, imukykyistä keittiöpaperia tai erityistä lieden
pesutuotetta (noudata valmistajan ohjeita).
•
•
Nesteroiskeet keittoalueilla saattavat siirtää keittoastioita tai
aiheuttaa niiden tärinää.
Kuivaa liesitaso kauttaaltaan puhdistuksen lopuksi.
Jos lasissa on Xelium™ -logo, liesitaso on käsitelty iXelium™ -teknologialla,
eksklusiivisella Whirlpoolin viimeistelykäsittelyllä, joka takaa täydelliset
puhdistustulokset pitäen liesitason pinnan kiiltävänä pitkään.
iXelium™ -liesitasot puhdistetaan seuraavien ohjeiden mukaisesti:
• Käytä vedellä tai päivittäiskäyttöön soveltuvalla lasinpesuaineella
kostutettua pehmeää liinaa (mikrokuitu antaa parhaan tuloksen).
• Parhaat tulokset saadaan jättämällä liesitason lasipinnalle märkä
liina muutaman minuutin ajaksi.
FI
VIANETSINTÄ
•
•
•
Tarkista, että kyseessä ei ole sähkökatko.
Jos et voi sammuttaa liesitasoa käytön jälkeen, irrota se
sähköverkosta.
Jos näyttöön keittotasoa käynnistettäessä tulee aakkosnumeerinen
koodi, toimi seuraavan taulukon mukaan.
NÄYTTÖKOODI
KUVAUS
Huomaa: Vesi, kattiloista roiskunut neste tai jokin esine liesitason
säätönuppien kohdalla saattaa vahingossa aktivoida tai ottaa pois
käytöstä ohjauspaneelin lukitustoiminnon.
MAHDOLLISET SYYT
KORJAUS
Keittoastia havaittu, mutta se ei sovellu Keittoastiaa ei ole asetettu oikein Poista F031-koodi ja tallenna keittoalueen
valittuun toimintoon.
keittoalueelle tai se ei sovellu yhdelle toiminto
painamalla
On/Off-painiketta
tai useammalle keittoalueelle.
kahdesti. Yritä sitten käyttää keittoastiaa
toisella keittoalueella tai käytä eri keittoastiaa.
F0E1
Väärä virtajohtoliitäntä.
F0E7
Virtaliitäntä ei vastaa "SÄHKÖLIITÄNTÄ" Säädä
virtaliitäntä
-kappaleen määritelmiä.
-kappaleen mukaisesti.
"SÄHKÖLIITÄNTÄ"
F0EA
Käyttöpaneeli sammuu liian korkeiden Elektronisten osien sisäinen lämpötila Odota liesitason jäähtymistä, ennen kuin
lämpötilojen vuoksi.
on liian korkea.
käytät sitä uudelleen.
F0E2, F0E4, F0E6,
F0E8, F0EC, F1E1,
F6E1, F7E5, F7E6
Kytke liesi irti sähköverkosta.
Odota muutama sekunti, ja kytke sitten liesitaso uudelleen virtaan.
Jos ongelma toistuu, soita huoltokeskukseen ja ilmoita näytöllä näkyvä virhekoodi.
dE
[liesi pois päältä]
Liesi ei käynnisty eikä kuumene.
Toiminnot eivät käynnisty.
ESITTELYTOIMINTO päällä.
Noudata kappaleessa "ESITTELYTOIMINTO"
annettuja ohjeita.
TOIMINNAN AIKANA SYNTYVÄT ÄÄNET
Induktioliedet saattavat sihistä tai naksahdella normaalin toiminnan
aikana. Nämä äänet kuuluvat itse asiassa keittoastioista ja ne liittyvät
pannujen pohjan ominaisuuksiin (esimerkiksi kun pohjat valmistettu
erilaisista materiaalikerroksista tai niissä on epätasaisuuksia).
Äänet vaihtelevat käytettyjen keittoastioiden tyypin sekä niiden
sisältämän ruokamäärän.
HUOLTOPALVELU
Täyden tuen saamiseksi on
www‌.‌whirlpool.eu/register.
tuote
rekisteröitävä
osoitteessa
ENNEN KUIN OTAT YHTEYTTÄ HUOLTOPALVELUUN:
1. Kokeile, voitko korjata vian itse, kohdassa VIANMÄÄRITYS
annettujen ohjeiden avulla
2. Kytke laite pois toiminnasta ja uudelleen toimintaan nähdäksesi,
onko häiriö poistunut.
JOS VIKA EI OLE KORJAUTUNUT YLLÄ MAINITTUJEN TARKASTUSTEN
JÄLKEEN, OTA YHTEYTTÄ LÄHIMPÄÄN HUOLTOPALVELUUN.
Avun saamiseksi voit soittaa takuukortissa olevaan puhelinnumeroon
tai voit seurata ohjeita, jotka on annettu sivustolla www‌.‌whirlpool.eu.
Kun otat yhteyttä asiakaspalveluun, ilmoita aina:
• lyhyt kuvaus viasta;
• laitteen tyyppi ja malli;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
•
huoltokoodi (arvokilvessä sanan Service jälkeen oleva numero).
Huoltokoodi on merkitty myös takuukorttiin;
•
•
täydellinen osoitteesi;
puhelinnumerosi.
Jos tuotetta täytyy korjata, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun
(näin voit olla varma, että käytetyt varaosat ovat alkuperäisiä ja että
korjaukset suoritetaan oikein).
Jos kyseessä on täysin tasoon tehty asennus, ota yhteyttä
huoltopalveluun ja tilaa tarvittava ruuvipakkaus 4801 211 00112.
XX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011339685
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising