Whirlpool | WL B8160 NE | Instruction for Use | Whirlpool WL B8160 NE Naudotojo gidas

Whirlpool WL B8160 NE Naudotojo gidas
SAUGOS INSTRUKCIJOS
LT
PERSKAITYKITE IR LAIKYKITĖS
Išsamias naudotojo instrukcijas galite atsisiųsti iš
Šis prietaisas skirtas naudoti namų ūkyje ir
svetainės http://‌‌docs‌.‌whirlpool‌.‌eu arba skambinkite panašiose patalpose, pavyzdžiui: parduotuvių, biurų
telefonu, kuris nurodytas garantijos knygelėje.
ir kitų įstaigų darbuotojų virtuvėse; gyvenamuosiuose
namuose-ūkiuose;
viešbučiuose,
moteliuose,
Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite šias saugos nakvynės vietose, kur patiekiami pusryčiai (angl. “Bed
instrukcijas. Išsaugokite jas ateičiai.
and Breakfast“), bei kitose apgyvendinimo įstaigose.
Šiame vadove ir ant prietaiso pateikti svarbūs saugos
Kitoks naudojimas draudžiamas (pvz., kambariams
perspėjimai, kuriuos būtina perskaityti ir visada šildyti).
laikytis. Gamintojas neprisiima atsakomybės, jei
Šis prietaisas nėra skirtas profesionaliam naudojimui.
nesilaikoma šioje saugos instrukcijoje pateiktų Prietaiso nenaudokite lauke.
nurodymų, prietaisas naudojamas netinkamai arba MONTAVIMAS
neteisingai nustatomi valdymo įtaisai.
Prietaisą perkelti ir įrengti turi du ar daugiau
ĮSPĖJIMAS. Prietaisas ir pasiekiamos jo dalys žmonių. Priešingu atveju galite susižeisti. Mūvėkite
naudojant įkaista. Būkite atsargūs ir neprisilieskite apsaugines pirštines, kai išpakuojate ir montuojate
prie kaitinimo elementų. Prietaisą reikia saugoti nuo prietaisą. Priešingu atveju galite įsipjauti.
jaunesnių nei 8 metų vaikų, jeigu jie nėra nuolat
Įrengimą, taip pat prijungimo prie vandentiekio,
prižiūrimi.
elektros tinklo ir remonto darbus turi atlikti
ĮSPĖJIMAS. Jei kaitlentės paviršius subraižytas, kvalifikuotas technikas. Prietaisą remontuoti ar jo
prietaiso nenaudokite – kyla elektros smūgio pavojus. dalis keisti galima tik tuo atveju, jei tai nurodyta
ĮSPĖJIMAS. Ugnies pavojus: nelaikykite daiktų ant naudotojo vadove. Pasirūpinkite, kad montavimo
gaminimo paviršiaus.
vietoje nebūtų vaikų. Išpakavę prietaisą, patikrinkite,
DĖMESIO. Stebėkite visą gaminimo procesą. ar jis nebuvo pažeistas transportuojant. Jei kyla
Negalima palikti be priežiūros net trumpo gaminimo problemų, kreipkitės į prekybos atstovą arba
proceso.
artimiausią techninės priežiūros po pardavimo
ĮSPĖJIMAS. Jei ant kaitlentės neprižiūrint verda tarnybą. Įrengus prietaisą, pakuotės medžiagas
riebalai arba aliejus, tai gali būti pavojinga – kyla (plastiką, polistireno dalis ir pan.) laikykite vaikams
gaisro pavojus. JOKIU BŪDU nebandykite liepsnos nepasiekiamoje vietoje, kad nekiltų uždusimo
gesinti vandeniu; prietaisą išjunkite ir liepsną pavojus. Prieš vykdant bet kokius įrengimo darbus,
uždenkite, pavyzdžiui, dangčiu arba liepsnai gesinti prietaisą būtina išjungti iš elektros tinklo, kad nekiltų
skirtu audiniu.
elektros smūgio pavojus. Pasirūpinkite, kad
Kaitlentės nenaudokite kaip darbo stalo ar montuojant, prietaisas nepažeistų maitinimo laido.
atramos. Kol visi prietaiso komponentai visiškai Priešingu atveju gali kilti gaisro ar elektros smūgio
neatvės, stenkitės neprisiliesti prie prietaiso pavojus. Prietaisą įjungti galima tik baigus įrengimo
drabužiais arba kitomis lengvai užsiliepsnojančiomis darbus.
medžiagomis – kyla gaisro pavojus.
Spintelės pjovimo darbus atlikite prieš montuodami
Ant kaitlentės paviršiaus nedėkite metalinių prietaisą į baldus ir nuvalykite visas medienos drožles
daiktų, pvz., peilių, šakučių, šaukštų ir dangčių, nes bei pjuvenas.
jie gali įkaisti.
Jei prietaisas nėra montuojamas virš orkaitės, po
Labai maži vaikai (0–3 metų) turi būti saugiu prietaisu reikia įstatyti skiriamąją plokštę (nepridedama).
atstumu nuo prietaiso. Vyresni vaikai (3–8 metų) turi ĮSPĖJIMAI DĖL ELEKTROS
būti saugiu atstumu nuo prietaiso, nebent visą laiką
Prietaisą reikia sumontuoti taip, kad jį būtų galima
yra prižiūrimi. Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 išjungti iš elektros tinklo ištraukus maitinimo laido
metų ir vyresni bei asmenys, turintys psichinį, kištuką arba iki elektros lizdo pagal sujungimų
jutiminį ar protinį neįgalumą arba tie, kuriems taisykles sumontuotu daugiapoliu jungikliu ir
trūksta patirties arba žinių, jeigu jie yra prižiūrimi ir prietaisas turi būti įžemintas pagal nacionalinius
instruktuojami apie saugų prietaiso naudojimą ir elektros saugos standartus.
supranta su tuo susijusius pavojus. Neleiskite
Nenaudokite ilginamųjų laidų, tinklo lizdo
vaikams žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai skirstytuvų ir adapterių. Prietaisą įrengus, jo elektros
neturėtų valyti ir prižiūrėti prietaiso.
komponentai turi būti nepasiekiami naudotojui.
Baigę prietaisą naudoti, jungikliu išjunkite Prietaiso nenaudokite, jei jūsų kūnas yra drėgnas
kaitlentės elementą; pasikliaukite prikaistuvio arba esate basi. Šio prietaiso nenaudokite, jei
jutikliu.
pažeistas jo maitinimo laidas arba kištukas, jei
LEISTINAS NAUDOJIMAS
prietaisas veikia netinkamai arba jei jis yra pažeistas
DĖMESIO. Prietaisas nėra pritaikytas valdyti ar buvo numestas.
naudojant išorinį perjungimo įrenginį, pvz., laikmatį
Jei maitinimo laidas pažeistas, jį tokiu pačiu turi
arba atskirą nuotolinio valdymo sistemą.
pakeisti gamintojas, jo įgaliotas techninės priežiūros
darbuotojas ar kitas kvalifikuotas asmuo – taip
išvengsite elektros smūgio pavojaus.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS. Prieš atlikdami bet kokius techninės
priežiūros darbus, prietaisą išjunkite ir atjunkite nuo
elektros tinklo, kad nekiltų elektros smūgio pavojus;
jokiu būdu nenaudokite valymo garais įrenginių –
kyla elektros smūgio pavojus.
Nenaudokite braižančių ar ėsdinančių produktų,
valiklių su chloru ir šveistukų.
PAKAVIMO MEDŽIAGŲ IŠMETIMAS
Pakavimo medžiagos yra 100 % perdirbamos ir pažymėtos perdirbimo
simboliu
.
Todėl įvairias pakuotės medžiagas reikia išmesti labai atsakingai ir griežtai
laikantis vietos institucijų reglamentų, reguliuojančių atliekų išmetimą.
BUITINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS
Šis prietaisas pagamintas naudojant perdirbamas arba pakartotinai
naudojamas medžiagas. Prietaisą išmeskite paisydami vietos atliekų
išmetimo reglamentų. Dėl išsamesnės informacijos apie buitinių elektrinių
prietaisų apdorojimą, utilizavimą ir perdirbimą kreipkitės į įgaliotą vietos
instituciją, buitinių atliekų surinkimo įmonę arba parduotuvę, kurioje
pirkote prietaisą. Šis prietaisas paženklintas pagal Europos direktyvą
2012/19/EB dėl elektros ir elektronikos įrenginių atliekų (EEĮA).
Tinkamai utilizuodami šį gaminį apsaugosite aplinką ir sveikatą nuo
galimo neigiamo poveikio.
Ant prietaiso arba pridedamų dokumentų esantis simbolis
nurodo,
kad su šiuo prietaisu negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį
reikia atiduoti į atitinkamą surinkimo skyrių, kad elektros ir elektronikos
įranga būtų perdirbta.
ENERGIJOS TAUPYMO PATARIMAI
Kad išnaudotumėte visas savo kaitlentės galimybes, likus kelioms
minutėms iki gaminimosi pabaigos, kaitlentę išjunkite ir pasinaudokite
likutine šiluma.
Puodo ar keptuvės dugnas turi visiškai uždengti kaitvietę; jei indas yra
mažesnis nei kaitvietė, bus be reikalo eikvojama energija.
Gamindami puodus ir keptuves uždenkite gerai priglundančiu dangčiu
ir naudokite kuo mažiau vandens. Jei gaminsite nuėmę dangtį, gerokai
padidės energijos sąnaudos.
Naudokite tik plokščiadugnius puodus ir keptuves.
ATITIKTIES DEKLARACIJA
Šis prietaisas atitinka ekonomiško dizaino reikalavimus pagal Europos
Sąjungos reglamentą Nr. 66/2014 ir Europos standarto EN 60350‑2
reikalavimus.
PASTABA
Žmonės su širdies stimuliatoriais arba kitais panašiais medicininiais
prietaisais, turėtų būti atsargūs ir nestovėti prie šios indukcinės kaitlentės
jai veikiant. Elektromagnetinis laukas gali paveikti širdies stimuliatorių
arba kitus panašius prietaisus. Jei reikia daugiau informacijos apie
indukcinės kaitlentės elektromagnetinių laukų poveikį, pasitarkite su
gydytoju, širdies stimuliatoriaus ar kitų panašių prietaisų gamintojais.
LT
ĮRENGIMAS
590 mm
4 mm
R = Max. 10 mm
A
510 mm
50 mm
476 mm
6mm
553 mm
R = 11.5 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
0
593 + 2 mm
0
560 + 2 mm
A
0
513 + 2 mm
R = 11.5 mm
kit 4801 211 00112
Min. 35 mm
0
560 + 2 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
R = Max. 10 mm
i
L
Min. 400 mm
Min.100 mm
12 mm No Max.
Min. 35 mm
28 mm No Max.
90 mm
120 mm
45 mm
min. 45 mm
min. 10 mm
min. 45 mm
min. 550 mm
60 mm
min. 550 mm
min. 20 mm
min. 20 mm
x4
1
2
x4
2mm
3
90°C
2
1
x4
ELEKTROS PRIJUNGIMAS
Prieš įjungiant prietaisą į elektros tinklą reikia sujungti visas elektros jungtis.
Įrengti gali tik kvalifikuoti darbuotojai, kurie žino galiojančias saugos ir įrengimo taisykles. Įrengiant būtina vadovautis galiojančiais vietinės elektros
tiekimo bendrovės reglamentais.
Įsitikinkite, kad ant prietaiso dugno esančioje duomenų lentelėje nurodyta įtampa būtų tokia pat kaip namų.
Reglamentuose reikalaujama, kad prietaisas būtų įžemintas. Naudokite tik tinkamus konduktorius (įskaitant įžeminimo konduktorių).
380-415 V 2 N ~
220-240 V ~
AU-UK-IRL
220-240 V 3 ~
BE
230V 2 Phase 2N ~
NL
380-415 V 3 N ~
R
S
220-240 V ~
black-nero-negro-preto-μαύροσ-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru-черно-црнčrna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort-siyah-dubh
brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin-maro-кaфявбраон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna-brunt-ruskea-brunt-brunkahverengi-donn
T
blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)-mėlyna (pilkas)niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)-синьо (сиво)-плава (сива)modro (sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)-көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý (sivá)kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)-blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)
=E
yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/roheline-dzeltens/zaļšgeltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde-жълто/зелено-жуто/зеленаrumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelenásárga/zöld-gul/grønn-keltainen/vihreä-gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas
N
blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо-плава-modroplava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm
LT
GAMINIO APRAŠYMAS
1. Kaitlentė
2. Valdymo skydelis
1
2
VALDYMO SKYDELIS
1
2 3
6
4
8
9
8 13
11
10
OFF
P
OFF
P
3 sec
OK
12
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Simboliai/specialiųjų funkcijų suaktyvinimas
Pasirinktas ruošimo lygis
Kaitvietės išjungimo mygtukas
Galios reguliavimo mygtukai
Kaitviečių identifikavimas
Spartaus įkaitinimo mygtukas
16
7 8
7. FLEXICOOK mygtukas
8. Indikatoriaus lemputė: funkcija aktyvi
9. Įjungimo/Išjungimo mygtukas
10. 6th Sense mygtukas
11. Ruošimo laiko indikatorius
12. Laikmatis
OFF
P
OFF
P
15
14
13. OK/Klavišo užrakinimo mygtukas: 3 sekundes
14. Įjungto laikmačio indikatorius
15. Zonos pasirinkimo indikatorius
16. Laikmačio indikatoriaus simbolis
PRIEDAI
PUODAI IR KEPTUVĖS
Naudokite tik iš feromagnetinės medžiagos pagamintus
GERAI
NE
puodus ir keptuves, tinkančius indukcinėms kaitlentėms:
• emaliuoto plieno puodai ir keptuvės
• ketaus puodai ir keptuvės
• specialūs nerūdijančio plieno puodai ir
keptuvės, kurie tinka indukcinėms kaitlentėms
Kad nustatytumėte, ar puodas yra tinkamas, patikrinkite, ar ant jo yra
simbolis (įprastai įspaustas ant dugno). Kad patikrintumėte, ar puodai
magnetiniai, naudokite magnetą.
Gaminimui įtakos gali turėti puodo pagrindo kokybė ir struktūra. Kai kurios
pagrindo skersmens indikacijos neatitinka tikrojo feromagnetinio paviršiaus
skersmens.
Kai kurių puodų ir keptuvių dugnas yra tik iš dalies pagamintas naudojant
feromagnetines medžiagas, o kitos jų dalys yra pagamintos iš kitų
medžiagų, kurios netinka indukcinėms kaitlentėms. Šios zonos gali kaisti
skirtingais lygiais arba esant žemesnei temperatūrai. Tam tikrais atvejais,
kai dugnas yra pagamintas naudojant daugiausiai neferomagnetines
medžiagas, kaitlentė gali neatpažinti uždėto indo ir neįjuti kaitvietės.
Tušti puodai arba puodai plonu dugnu
Jei kaitlentė įjungta, nedėkite ant jos tuščių puodų ar keptuvių.
Kaitlentė turi vidinę apsauginę sistemą, kuri nuolat stebi temperatūrą,
ir jai pakilus, įjungia automatinio išjungimo funkciją. Uždėjus tuščius
puodus ar puodus plonu dugnu temperatūra gali labai greitai pakilti,
o automatinio išjungimo funkcija gali ne iškart suveikti, todėl puodas ar
kaitlentės paviršius gali būti apgadinti. Jei taip nutiktų, nieko nelieskite
ir palaukite, kol visos dalys atvės.
Pasirodžius kokiam nors klaidos pranešimui, skambinkite techninės
priežiūros centrui.
Mažiausias puodo / keptuvės dugno skersmuo skirtingoms kaitvietėms
Kad kaitlentė veiktų tinkamai, puodas turi uždengti vieną arba kelis
ant kaitlentės paviršiaus nurodytus atskaitos taškus ir yra tinkamo
minimalaus skersmens.
Visada naudokite geriausiai indo dugno skersmenį atitinkančią kaitvietę.
100 mm
Kad veikimas būtų efektyvus, naudokite puodus ir keptuves su plokščiu
dugnu, kuriame karštis pasiskirsto tolygiai. Jei dugnas yra nelygus, tai turės
įtakos galios ir karščio laidumui.
150 mm
120 mm
200 mm
INDUKCIJAI NETINKAMŲ PUODŲ / KEPTUVIŲ ADAPTERIS
Naudojant šį priedą galima naudoti puodus ir keptuves, kurie paprastai
netinka indukcinėms kaitlentėms. Būtina atkreipti dėmesį, kad naudojant
adapterį prastėja efektyvumas ir ilgėja maisto pašildymo laikas. Jo
naudojimas turi būti ribotas, nes paviršiuje pasiekiamos temperatūros
labai priklauso nuo naudojamo puodo / keptuvės, dugno plokštumos
ir gaminamo maisto tipo. Jei naudosite puodą arba keptuvę, kurios
skersmuo mažesnis nei adapterio, karštis gali būti akumuliuojamas
ir neperduodamas į puodą ar keptuvę, o dėl to gali pajuoduoti pati
kaitvietė arba adapterio diskas. Puodo / keptuvės ir kaitvietės skersmuo
turi atitikti adapterio skersmenį.
NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ
GALIOS LYGIO NUSTATYMAS
Pirkimo metu kaitlentės galia yra nustatyta didžiausia. Sureguliuokite
nustatymus pagal elektros sistemos apribojimus jūsų namuose, kaip tai
aprašoma tolimesniame skyriuje.
Kad nustatytumėte kaitlentės galią:
Įjungę kaitlentę į elektros tinklą, galios lygį galite nustatyti per 60
sekundžių.
Paspauskite dešinįjį laikmačio “+“ mygtuką ir palaikykite mažiausiai 5 sek.
Ekrane pasirodys
simbolis.
Spauskite
mygtuką tol, kol pasirodys paskutinį kartą pasirinktas
galios lygis.
Mygtukais “+“ ir “−“ pasirinkite norimą galios lygį. Galimi galios lygiai: 2,5
kW – 4,0 kW – 6,0 kW – 7,2 kW.
Patvirtinkite paspaudę
.
3 sec
OK
3 sec
OK
Pasirinktas galios lygis atmintyje išlieka net ir nutrūkus elektros tiekimui.
Norėdami pakeisti galios lygį, išjunkite prietaisą iš elektros tinklo mažiausiai
60 sekundžių, paskui vėl įjunkite ir pakartokite aprašytus veiksmus.
Jei nustatymo metu įvyksta klaida, pasirodo
simbolis ir pasigirsta
pyptelėjimas. Jei taip įvyktų, veiksmus pakartokite.
Jei klaida kartojasi, kreipkitės į techninės priežiūros skyrių.
GARSINIO SIGNALO ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS
Kad garsinį signalą įjungtumėte / išjungtumėte:
• Įjunkite kaitlentę.
• Paspauskite “P“ mygtuką viršutinėje kairiojoje klaviatūros dalyje ir
palaikykite 5 sek.
Visi garsiniai signalai liks įjungti.
DEMONSTRACINIS REŽIMAS
Demonstracinio režimo įjungimas ir išjungimas.
• Prijunkite kaitlentę prie maitinimo tinklo.
• Per pirmąją minutę paspauskite greitojo kaitinimo mygtuką “P“
apatinėje kairiojoje klaviatūros dalyje ir palaikykite 5 sek. (kaip parodyta
toliau).
LT
KASDIENIS NAUDOJIMAS
KAITLENTĖS ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS
Kad kaitlentę įjungtumėte, paspauskite ir apie 1 sek. palaikykite
maitinimo mygtuką. Kad kaitlentę išjungtumėte, paspauskite tą patį
mygtuką dar kartą ir visos kaitvietės bus išjungtos.
PADĖTIES NUSTATYMAS
Raskite pageidaujamą kaitvietę pagal padėties simbolius.
Valdymo skydelio simbolių neuždenkite puodu..
Atkreipkite dėmesį: Gaminimo zonose, kurios yra netoli valdymo skydelio,
rekomenduojame puodus ir keptuves dėti tik pažymėtose vietose (atkreipiant
dėmesį į apatinę ir viršutinę indo dalį, kuri paprastai būna platesnė).
Taip jutiklinis skydelis bus apsaugotas nuo perkaitimo. Jei yra galimybė,
kepdami ant grotelių arba kepindami naudokite galines gaminimo zonas.
KAITVIETĖS ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS IR GALIOS LYGIŲ
SUREGULIAVIMAS
P
OFF
Kaitviečių suaktyvinimas:
Pasauskite atitinkamos kaitvietės “+“ arba “−“ mygtuką, kad ją suaktyvintumėte
ir nustatytumėte galią. Lygis bus rodomas prie pasirinktos kaitvietės ir taip pat
užsidegs indikatorius, nurodantis, kad kaitvietė veikia. Mygtuku “P“ galima
pasirinkti greito kaitinimo funkciją.
Kad išjungtumėte kaitvietes:
Galios reguliavimo zonos kairėje paspauskite išjungimo mygtuką “OFF“.
OK
VALDYMO PULTO UŽRAKTAS
Jei norite užrakinti nustatymus ir apsisaugoti nuo netyčinio įjungimo,
paspauskite ir 3 sek. palaikykite nuspaustą mygtuką “OK/Klavišo užrakinimo“.
Pyptelėjimas ir virš simbolio užsidegusi įspėjamoji lemputė reiškia, kad
funkcija įjungta. Valdymo skydelis užrakintas, išskyrus išjungimo funkciją ( ).
Norėdami atrakinti valdymo skydelį, pakartokite įjungimo procedūrą.
3 sec
LAIKMATIS
Kaitlentėje yra du laikmačiai – vienas valdo kairiosios pusės kaitvietes, o
kitas – dešiniosios pusės.
Kad įjungtumėte laikmatį:
Paspauskite “+“ arba “−“ mygtuką, kad nustatytumėte norimą
naudojamos kaitvietės laiką. Prie konkretaus simbolio bus suaktyvinta
indikatoriaus lemputė
. Praėjus nustatytam laikui pasigirsta garsinis
signalas, ir kaitvietė išsijungia automatiškai.
Laiką galima bet kada pakeisti ir vienu metu galima naudoti kelis laikmačius.
Jei vienu metu įjungiami 2 kaitlentės laikmačiai vienoje pusėje, ima
mirksėti “Zonos pasirinkimo indikatorius“ ir pasirinktas atitinkamas
gaminimo laikas parodomas centriniame ekrane.
Kad laikmatį išjungtumėte:
Paspauskite “+“ ir “−“ mygtukus, kad laikmatis išsijungtų.
LAIKMAČIO INDIKATORIUS
Šis LED indikatorius (kai yra įjungtas) rodo, kad nustatytas kaitvietės
laikmatis.
FUNKCIJOS
OFF
P
OFF
P
FLEXICOOK
Pasirinkę “FLEXICOOK“ mygtuką galite sujungti dvi kaitvietes ir naudoti jas
ta pačia galia, jei visą paviršių uždengia didelis puodas arba iš dalies paviršių
uždengia apvalus / ovalus puodas. Funkcija lieka įjungta ir, jei naudojate
vieną puodą, galite jį statyti bet kurioje zonos vietoje. Tokiu atveju abi
kairiosios klaviatūros gali būti naudojamos vienodai. Puikiai tinka gaminant
apvaliame arba stačiakampiame puode ar su keptuvės atramomis.
6TH SENSE
“6 Sense“ mygtukas įjungia specialiąsias funkcijas.
Pastatykite puodą ir pasirinkite kaitvietę.
Paspauskite “6th Sense“ mygtuką. Ekrane pasirodys raidė “A“.
Užsidegs pirmosios specialiosios kaitvietės funkcijos indikatorius.
Norimą specialiąją funkciją pasirinkite vieną ar kelis kartus paspaudę
“6th Sense“ mygtuką.
Funkcija įjungiama, patvirtinimui paspaudus
mygtuką.
Jei norite pakeisti specialiąją funkciją, paspauskite mygtuką “OFF“ (Išjungti),
o tada paspauskite mygtuką “6th Sense“, kad pasirinktumėte pageidaujamą
funkciją.
Jei norite išjungti specialiąsias funkcijas, paspauskite ir palaikykite
išjungimo mygtuką “OFF“.
th
3 sec
3 sec
OFF
P
OFF
P
LYDIMAS
Ši funkcija leidžia pasiekti lydymui tinkamą temperatūrą ir palaikyti
ją nesudeginant maisto. Šis būdas yra puikus, nes jį naudojant
nesugadinami jautrūs patiekalai, pavyzdžiui, šokoladas, ir neleidžiama
maistui prikibti prie puodo dugno.
ŠILUMOS PALAIKYMAS
Ši funkcija leidžia baigtą gaminti maistą išlaikyti idealios temperatūros
arba kai reikia iš lėto nugarinti skysčius. Puikiai tinka tiekiant idealios
temperatūros maistą.
VIRIMAS ANT MAŽOS UGNIES
Ši funkcija puikiai tinka palaikyti virimo temperatūrą, kad maistą galėtumėte
ruošti ilgai ir nereikėtų bijoti jį sudeginti. Idealiai tinka ilgai gaminamiems
patiekalams (ryžiams, padažams, mėsai) su skystais padažais.
OK
VIRIMAS
Ši funkcija leidžia užvirinti vandenį ir palaikyti virimo temperatūrą,
suvartojant mažai energijos.
Į puodą įpilkite maždaug 2 litrus vandens (pageidaujama kambario
temperatūros) ir palikite jį neuždengtą. Visais atvejais naudotojams
patariama atidžiai stebėti verdantį vandenį ir tikrinti, ar jis nenugaravo.
INDIKATORIAI
PUODAS NETINKAMAI PASTATYTAS ARBA NEUŽDĖTAS
Šis simbolis pasirodo tada, kai puodas nėra tinkamas indukcinei
kaitlentei, jis netinkamai pastatytas arba yra kaitvietei netinkamo
dydžio. Jei per 30 sekundžių nuo pasirinkimo puodas neaptinkamas,
kaitvietė išsijungia.
LIKUTINĖ ŠILUMA
Jei ekrane rodoma raidė “H“, kaitvietė vis dar yra karšta. Kaitvietei
atvėsus, ekranas išsijungia.
KEPIMO SĄLYGŲ LENTELĖ
GAMINIMO RŪŠIS
LYGIŲ NAUDOJIMAS
(nurodo gaminimo patirti ir įpročius)
P
Greitas pakaitinimas
Idealiai tinka norint padidinti maisto temperatūrą iki greito užvirinimo,
jei verdamas vanduo arba greitai įkaistantys gaminti skirti skysčiai.
8–9
Kepimas – užvirinimas
Ideali tinka norint apskrudinti, pradėti gaminti, kepinti užšaldytus
produktus, greitai užvirinti.
7–8
Skrudinimas – lėtas kepimas –
užvirinimas – kepimas ant grotelių
Idealiai tinka norint kepinti ant lėtos ugnies, išlaikyti skysčius verdančius,
virti ir kepti ant grotelių (trumpam, 5-10 minučių).
6–7
Skrudinimas – virimas – troškinimas –
kepinimas ant lėtos ugnies – kepimas
ant grotelių
Idealiai tinka norint kepinti ant lėtos ugnies, išlaikyti skysčius verdančius ant
lėtos ugnies, virti ir kepti ant grotelių (vidutini laiko tarpa, 10-20 minučių),
pirminiam pakaitinimui.
4–5
Virimas – troškinimas – kepinimas
ant lėtos ugnies – kepimas ant
grotelių
Idealiai tinka norint troškinti, virinti ant nestiprios ugnies, virti ir kepti
ant grotelių (ilgą laiko tarpą).
GALIOS LYGIS
Didžiausia
galia
Didelė galia
Vidutinė galia
3–4
2–3
1–2
Nedidelė galia
1
Nulinė galia
Virimas – kaitinimas ant lėtos ugnies –
tirštinimas – makaronų apkepimas
Tirpinimas – atitirpinimas – maisto
šilumos išlaikymas – daugiaryžių
apkepinimas
OFF
Atraminis paviršius
Idealiai tinka ilgesniam virimui (ryžiams, padažams, kepsniams, žuviai)
skysčiuose (pvz., vandenyje, vyne, sultinyje, piene), makaronams apkepti.
Idealiai tinka ilgesniam virimui (kai kiekis mažesnis už litrą: ryžiams, padažams,
kepsniams, žuviai) skysčiuose (pvz., vandenyje, vyne, sultinyje, piene)
Idealiai tinka norint suminkštinti sviestą, švelniai ištirpdyti šokoladą,
atšildyti nedidelius produktus ir išlaikyti ką tik pagamintą maistą (pvz.,
padažus, sriubas, daržovių sriubas) karštą.
Idealiai tinka norint išlaikyti ką tik pagamintą maistą karštą, apkepinti
daugiaryžius ir išlaikyti patiekalų šilumą (indukcijai tinkamas priedas).
Kaitlentė budėjimo režime arba išjungta (galimas gaminimo užbaigimas
likutine šiluma, nurodoma “H“.)
PRIEŽIŪRA IR VALYMAS
!
DĖMESIO
• Nenaudokite valymo garais įrangos.
• Prieš valydami įsitikinkite, kad kaitvietės išjungtos ir nerodomas likutinės šilumos indikatorius (“H“).
Svarbu:
• Nenaudokite šiurkščių kempinių arba šveistukų, nes jie gali pažeisti
stiklą.
• Valykite kaitlentę po kiekvieno naudojimo (kai atvėsta), kad
pašalintumėte maisto likučius ir dėmes.
• Jei paviršius nėra tinkamai valomas, gali sumažėti valdymo skydelio
mygtukų jautrumas.
• Grandiklį naudokite tik tuo atveju, jei likučiai prikepė prie kaitvietės.
Kad nepažeistumėte stiklo, vadovaukitės grandiklio gamintojo
instrukcijomis.
• Cukrus arba maisto produktai, kurių sudėtyje yra daug cukraus, gali
pakenkti kaitlentei, todėl juos reikia nedelsiant pašalinti.
• Druska, cukrus ir smėlis gali subraižyti stiklo paviršių.
• Naudokite minkštą šluostę, sugeriantį virtuvinį popierių arba
specialų kaitlenčių valiklį (vadovaukitės gamintojo nurodymais).
• Ant kaitvietės išsiliejus skysčiui, puodai gali pajudėti arba imti
vibruoti.
• Nuvalytą kaitlentę kruopščiai nusausinkite.
Jei ant stiklo yra “iXelium™“ logotipas, vadinasi, kaitlentė yra apdorota
taikant “iXelium™“ technologiją. Tai išskirtinė “Whirlpool“ danga, užtikrinanti
puikius valymo rezultatus ir ilgesnį kaitlentės paviršiaus spindesį.
Valydami “iXelium™“ kaitlentes, laikykitės šių rekomendacijų:
• Naudokite minkštą šluostę (geriausia mikropluošto), sudrėkintą
vandeniu ar stiklui valyti skirtu valikliu.
• Geriausiems rezultatams užtikrinti, drėgną šluostę kelioms minutėms
palikite ant stiklinio kaitlentės paviršiaus.
LT
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
•
•
•
Patikrinkite, ar neatjungtas elektros tiekimas.
Jei pasinaudoję kaitlente jos negalite išjungti, išjunkite jos maitinimo
laidą.
Jei įjungus kaitlentę ekrane pasirodo kodas iš skaičių ir raidžių,
patikrinkite toliau esančioje lentelėje pateikiamas instrukcijas.
RODOMAS
KODAS
APRAŠYMAS
Atkreipkite dėmesį: Vanduo, skystis, išsiliejęs iš puodų arba kitų ant
mygtukų esančių objektų, gali netyčia įjungti arba išjungti valdymo
skydelio užrakinimo funkciją.
GALIMOS PRIEŽASTYS
Aptiktas gaminimo indas, bet jis Gaminimo indas netinkamai uždėtas
nesuderinamas su pageidaujama ant gaminimo zonos arba jis yra
operacija.
nesuderinamas su viena arba keliomis
gaminimo zonomis.
F0E1
Netinkamai prijungtas maitinimo
laidas.
F0E7
SPRENDIMAS
Du kartus paspauskite mygtuką On/Off
(Įjungti/Išjungti), kad pašalintumėte F0E1 kodą
ir atkurtumėte gaminimo zonos funkcijas. Tada
pabandykite naudoti gaminimo indą kitoje
gaminimo zonoje arba bandykite naudoti kitą
gaminimo indą.
Maitinimo tiekimo jungtis neatitinka Pakoreguokite maitinimo tiekimo jungtį, kad
nurodymų, kurie pateikiami skyriuje ji atitiktų nurodymus, kurie pateikiami skyriuje
“ELEKTROS PRIJUNGIMAS“.
“ELEKTROS PRIJUNGIMAS“.
F0EA
Valdymo skydelis išsijungia
pernelyg aukštos temperatūros.
F0E2, F0E4, F0E6,
F0E8, F0EC, F1E1,
F6E1, F7E5, F7E6
Išjunkite kaitlentę iš elektros tinklo.
Sekundę palaukite ir kaitlentę vėl įjunkite į elektros tinklą.
Jei problema nedingsta, paskambinkite techninės priežiūros centrui ir nurodykite ekrane matomą klaidos kodą.
dE
[kai kaitlentė
išjungta]
dėl Per aukšta vidinė elektroninių dalių Prieš vėl naudodami palaukite, kol kaitlentė
temperatūra.
atvės.
Kaitvietė neįsijungia ir nekaista.
Funkcijos nesuaktyvinamos.
DEMONSTRACINIS REŽIMAS įjungtas.
Vadovaukite instrukcijomis, kurios pateikiamos
skyriuje “DEMONSTRACINIS REŽIMAS“ .
VEIKIMO METU GIRDIMI GARSAI
Įprastai veikdamos indukcinės kaitlentės gali skleisti šnypštimo ar
traškėjimo garsus. Šiuos garsus iš tiesų skleidžia maisto ruošimo indai ir
jie yra susiję su keptuvių dugnų ypatybėmis (pavyzdžiui, kai dugnas yra
pagamintas iš skirtingų medžiagų sluoksnių arba yra nelygus).
Šie garsai skiriasi atsižvelgiant į maisto ruošimo indo tipą ir jame esančio
maisto kiekį. Tai nereiškia, kad su kaitlente yra kažkas negerai.
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRAS
Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti pagalba, užregistruokite gaminį
svetainėje www‌.‌whirlpool‌.‌eu/register.
•
priežiūros numerį (numeris nurodomas po žodžio “Service“
(techninė priežiūra), techninių duomenų plokštelėje). Techninės
priežiūros numeris taip pat nurodytas garantijos knygelėje;
•
•
savo tikslų adresą;
savo telefono numerį.
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRAS
1. Vadovaudamiesi skyriaus TRIKČIŲ ŠALINIMAS patarimais pamėginkite
problemą pašalinti patys.
2. Prietaisą išjunkite ir vėl įjunkite, kad patikrintumėte, ar triktis
nepašalinama.
JEI ATLIKUS ŠIAS PATIKRAS TRIKTIS NEPAŠALINAMA, KREIPKITĖS Į
ARTIMIAUSIĄ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRĄ
Jei reikia pagalbos, skambinkite garantiniame lankstinuke nurodytu numeriu
arba vykdykite nurodymus, pateikiamus svetainėje www‌.‌whirlpool‌.‌eu.
Jei reikalingas remontas, kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą
(tada turėsite garantiją, jog bus naudojamos originalios atsarginės dalys
ir remontas bus atliktas tinkamai).
Kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą visada nurodykite:
• trumpą gedimo aprašymą;
• prietaiso tipą ir tikslų modelį;
Jei prietaisas integruojamas, paskambinkite aptarnavimo po pardavimo
tarnybai užsakyti varžtų rinkinį 4801 211 00112.
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011339685
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising