Whirlpool | WL B1160 BF | Instruction for Use | Whirlpool WL B1160 BF Užívateľská príručka

Whirlpool WL B1160 BF Užívateľská príručka
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
SK
DÔLEŽITÉ! PREČÍTAJTE SI A DODRŽIAVAJTE
Kompletný návod si môžete stiahnuť na POVOLENÉ POUŽÍVANIE
UPOZORNENIE: spotrebič nie je určený na
http://‌‌docs‌.‌whirlpool‌.‌eu alebo zavolajte na telefónne
ovládanie externým vypínačom, ako je časovač
číslo uvedené v záručnej knižke.
alebo samostatný systém diaľkového ovládania.
Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti
Pred použitím spotrebiča si starostlivo prečítajte
tieto bezpečnostné pokyny. Odložte si ich, aby boli alebo na podobné účely ako napr.: v oblastiach
kuchyniek pre personál v dielňach, kanceláriách
k dispozícii pre budúce použitie.
V týchto pokynoch a na samotnom spotrebiči sú a iných pracovných prostrediach; na farmách; pre
uvedené dôležité upozornenia týkajúce sa hostí v hoteloch, moteloch alebo iných ubytovacích
bezpečnosti, ktoré treba vždy dodržiavať. Výrobca zariadeniach.
Nie je povolené používať ho na iné účely (napr.
odmieta zodpovednosť v prípade nedodržania týchto
vykurovanie
miestností).
bezpečnostných pokynov, nenáležitého používania
Tento spotrebič nie je určený na profesionálne
spotrebiča alebo nesprávneho nastavenia ovládania.
POZOR! Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používanie. Spotrebič nepoužívajte vonku.
používania zahrievajú. Dávajte pozor, aby ste sa INŠTALÁCIA
So spotrebičom musia manipulovať a inštalovať ho
nedotkli ohrevných článkov. Nedovoľte, aby sa deti
mladšie ako 8 rokov priblížili k rúre, pokiaľ nie sú minimálne dve osoby – riziko zranenia. Pri vybaľovaní
a inštalovaní používajte ochranné rukavice – riziko
nepretržite pod dozorom.
POZOR! Ak je varný panel puknutý, spotrebič porezania.
Inštaláciu, vrátane prívodu vody (ak je)
nepoužívajte – nebezpečenstvo zásahu elektrickým
a elektrického zapojenia a taktiež opravy musí
prúdom.
POZOR! Nebezpečenstvo požiaru: neskladujte vykonávať kvalifikovaný technik. Nikdy neopravujte
ani nevymieňajte žiadnu časť spotrebiča, ak to nie je
predmety na varných povrchoch.
UPOZORNENIE: Pri varení musí byť spotrebič pod výslovne uvedené v návode na používanie.
dohľadom. Pri krátkodobom varení musí byť Nepúšťajte deti k miestu inštalácie. Po vybalení
spotrebiča sa uistite, že sa počas prepravy nepoškodil.
spotrebič pod nepretržitým dohľadom.
POZOR! Varenie na tuku alebo oleji bez dozoru V prípade problémov sa obráťte na predajcu alebo
môže predstavovať nebezpečenstvo a môže mať za popredajný servis. Po inštalácii uložte odpad
následok vznik požiaru. NIKDY sa nepokúšajte uhasiť z balenia (plastové a polystyrénové časti a pod.)
oheň vodou! Namiesto toho spotrebič vypnite mimo dosahu detí – nebezpečenstvo udusenia. Pred
a potom plameň zakryte, napríklad pokrievkou vykonávaním inštalačných prác musíte spotrebič
odpojiť od elektrického napájania – nebezpečenstvo
alebo požiarnym rúškom.
Nepoužívajte varnú dosku ako pracovnú alebo zásahu elektrickým prúdom. Počas inštalácie dávajte
odkladaciu plochu. Oblečenie a iné horľavé materiály pozor, aby ste spotrebičom nepoškodili napájací
uchovávajte mimo spotrebiča, kým všetky komponenty kábel – nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu
úplne nevychladnú – hrozí nebezpečenstvo vzniku elektrickým prúdom. Spotrebič zapnite až po
úplnom dokončení inštalácie.
požiaru.
Pred vsadením spotrebiča do skrinky urobte
Neklaďte kovové predmety ako nože, vidličky,
lyžičky a pokrievky na povrch varnej dosky, pretože všetky potrebné výrezy a z otvoru odstráňte odrezky
a piliny.
by sa mohli zahriať na vysokú teplotu.
Ak spotrebič nie je inštalovaný nad rúrou, je
Veľmi malé deti (0 – 3 roky) by sa nemali zdržiavať
v okolí spotrebiča. Malé deti (3 – 8 roky) by sa nemali potrebné do priehradky pod spotrebičom nainštalovať
zdržiavať v okolí spotrebiča, pokiaľ nie sú pod stálym oddeľovací panel (nie je priložený).
dohľadom. Deti od 8 rokov a osoby so zníženými VAROVANIA PRI POUŽÍVANÍ ELEKTRICKÉHO
fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami SPOTREBIČA
Spotrebič sa musí dať odpojiť od napájania buď
alebo s nedostatkom skúseností a znalostí môžu
vytiahnutím
zástrčky, pokiaľ je ľahko dostupná,
používať tento spotrebič len v prípade, ak sú pod
alebo
prostredníctvom
prístupného viacpólového
dozorom alebo dostali pokyny týkajúce sa používania
spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu hroziace prepínača nainštalovaného pred zásuvkou
nebezpečenstvá. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. a spotrebič musí byť uzemnený v súlade s národnými
Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať bezpečnostnými normami pre elektrotechniku.
Nepoužívajte predlžovacie káble, rozdvojky ani
deti bez dozoru.
adaptéry.
Po inštalácii spotrebiča nesmú byť jeho
Po použití vypnite varný panel ovládačom a
elektrické časti prístupné používateľom. Nepoužívajte
nespoliehajte sa na detektor prítomnosti riadu.
spotrebič, ak ste mokrí alebo bosí. Spotrebič
nepoužívajte, ak má poškodený napájací kábel alebo
zástrčku, ak nefunguje správne, či ak bol poškodený
alebo spadol.
Ak je poškodený napájací elektrický kábel, musí
ho vymeniť výrobca, jeho autorizovaný servis alebo
podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo
nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
POZOR! Pred vykonávaním údržby dbajte, aby bol
spotrebič vypnutý alebo odpojený od elektrického
napájania; nikdy nepoužívajte zariadenie na čistenie
parou – nebezpečenstvo zásahu elektrickým
prúdom.
Nepoužívajte abrazívne alebo korozívne
prostriedky, čističe s obsahom chlóru alebo drôtenky
na panvice.
LIKVIDÁCIA OBALOVÉHO MATERIÁLU
Obalové materiály sa môžu na 100 % recyklovať a sú označené symbolom
recyklácie .
Rôzne časti obalu likvidujte zodpovedne, v úplnom súlade s platnými
predpismi miestnych orgánov, ktorými sa riadi likvidácia odpadov.
LIKVIDÁCIA DOMÁCICH SPOTREBIČOV
Tento spotrebič je vyrobený z recyklovateľných a znovu použiteľných
materiálov. Zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii
odpadov. Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, obnove a recyklácii
domácich spotrebičov dostanete na príslušnom miestnom úrade,
v zberných strediskách alebo v obchode, kde ste spotrebič kúpili. Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou o likvidácii
elektrických a elektronických zariadení 2012/19/ES (OEEZ).
Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete predchádzať
potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské
zdravie.
Symbol
na spotrebiči alebo na sprievodných dokumentoch
znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domácim
odpadom, ale je potrebné odovzdať ho v zbernom dvore pre elektrické
a elektronické zariadenia.
RADY NA ÚSPORU ELEKTRICKEJ ENERGIE
Horúcu platňu vypnite zopár minút pred dokončením varenia, čím
maximálne využijete zvyškové teplo.
Dno hrnca alebo panvice by malo horúcu platňu celkom zakrývať; pri
používaní nádoby menšej, než je horúca platňa, sa plytvá energiou.
Hrnce a panvice prikrývajte priliehajúcimi pokrievkami a používajte čo
najmenej vody. Varenie bez pokrievky značne zvýši spotrebu energie.
Používajte iba panvice a hrnce s rovným dnom.
VYHLÁSENIE O ZHODE
Tento spotrebič spĺňa požiadavky na ekodizajn podľa Nariadenia komisie
(EÚ) č. 66/2014 v súlade s európskou normou EN 60350-2.
POZNÁMKA
Ľudia s kardiostimulátorom alebo podobnou zdravotnou pomôckou
by mali byť opatrní, keď stoja blízko tejto indukčnej varnej dosky, keď
je zapnutá. Elektromagnetické pole môže ovplyvniť kardiostimulátor
alebo podobnú pomôcku. Poraďte sa s lekárom alebo výrobcom
kardiostimulátora alebo podobnej zdravotnej pomôcky, ktorí vám
poskytnú ďalšie informácie o tom, ako ho ovplyvňuje elektromagnetické
pole indukčnej varnej dosky.
SK
INŠTALÁCIA
4 mm
590 mm
510 mm
50 mm
476 mm
553 mm
Min. 35 mm
0
560 + 2 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
R = Max. 10 mm
i
L
Min. 400 mm
Min.100 mm
12 mm No Max.
Min. 35 mm
28 mm No Max.
90 mm
120 mm
45 mm
min. 45 mm
min. 10 mm
min. 45 mm
min. 550 mm
60 mm
min. 550 mm
min. 20 mm
min. 20 mm
x4
1
2
x4
2mm
3
90°C
2
1
x4
ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE
Elektrické pripojenie sa musí vyhotoviť už pred pripojením spotrebiča k zdroju napájania.
Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaný personál, ktorý pozná aktuálne bezpečnostné a inštalačné predpisy. Inštaláciu treba vykonať v súlade
s predpismi miestneho dodávateľa elektriny.
Uistite sa, že je napätie špecifikované na údajovom štítku na spodnej strane zariadenia rovnaké ako napätie vo vašom dome.
Podľa platných predpisov je uzemnenie spotrebiča povinné. Použite iba vodiče príslušnej veľkosti (vrátane uzemňovacieho vodiča).
380-415 V 2 N ~
220-240 V ~
AU-UK-IRL
220-240 V 3 ~
BE
230V 2 Phase 2N ~
NL
380-415 V 3 N ~
R
S
220-240 V ~
black-nero-negro-preto-μαύροσ-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru-черно-црнčrna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort-siyah-dubh
brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin-maro-кaфявбраон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna-brunt-ruskea-brunt-brunkahverengi-donn
T
blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)-mėlyna (pilkas)niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)-синьо (сиво)-плава (сива)modro (sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)-көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý (sivá)kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)-blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)
=E
yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/roheline-dzeltens/zaļšgeltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde-жълто/зелено-жуто/зеленаrumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelenásárga/zöld-gul/grønn-keltainen/vihreä-gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas
N
blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо-плава-modroplava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm
SK
OPIS SPOTREBIČA
1. Varná doska
2. Ovládací panel
1
2
OVLÁDACÍ PANEL
1
2 3
6
4
8
9
P
OFF
P
3 sec
12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Symboly/aktivácia špeciálnych funkcií
Zvolená úroveň varenia
Tlačidlo vypnutia varnej zóny
Tlačidlá nastavenia napájania
Identifikácia varnej zóny
Tlačidlo rýchleho ohrevu
16
10
OFF
5
8 13
11
7 8
7. Tlačidlo FLEXICOOK
8. Kontrolka – funkcia aktívna
9. Tlačidlo Zapnuté/Vypnuté
10. Tlačidlo 6th Sense
11. Ukazovateľ času varenia
12. Časovač
OK
OFF
P
OFF
P
15
14
13. Tlačidlo OK/Uzamknutie tlačidiel – 3 sekundy
14. Ukazovateľ aktívneho časovača
15. Ukazovateľ vybranej zóny
16. Symbol ukazovateľa časovača
PRÍSLUŠENSTVO
PANVICE A HRNCE
Používajte iba panvice a hrnce z feromagnetického
OK
NO
materiálu vhodné na používanie na indukčných
varných doskách:
• hrnce a panvice zo smaltovanej ocele
• liatinové hrnce a panvice
• špeciálne antikorové hrnce a panvice vhodné
na indukčné varenie
Ak chcete zistiť, či je hrniec vhodný, hľadajte na ňom symbol
(zvyčajne vytlačený na spodku). Pomocou magnetu môžete zistiť, či sú
hrnce magnetické.
Kvalita a štruktúra dna hrnca môže zmeniť proces varenia. Niektoré údaje
o priemere dna nezodpovedajú skutočnému priemeru feromagnetického
povrchu.
Niektoré hrnce a panvice majú z feromagnetického materiálu iba časť
dna a ich časti sú z iného materiálu, ktorý nie je vhodný na indukčné
varenie. Tieto plochy sa môžu zohrievať pri rôznych úrovniach alebo pri
nižších teplotách. V určitých prípadoch, keď je dno vyrobené prevažne z
neferomagnetických materiálov, varná doska nemusí hrniec rozoznať, a
preto sa varná zóna nezapne.
Prázdne hrnce alebo hrnce s tenkým dnom
Na varnú dosku neklaďte prázdne hrnce alebo panvice, keď je zapnutá.
Varná doska je vybavená interným bezpečnostným systémom, ktorý
neprestajne monitoruje teplotu a aktivuje funkciu automatického
vypnutia, keď sa zistí vysoká teplota. Ak na ňu položíte prázdny hrniec
alebo hrniec s tenkým dnom, teplota môže veľmi rýchlo stúpnuť a funkcia
automatického vypnutia sa nemusí spustiť ihneď, čím sa poškodí hrniec
alebo povrch varnej dosky. V takom prípade sa ničoho nedotýkajte a po
čkajte, kým všetky časti vychladnú.
Ak sa zobrazí chybová správa, zavolajte servisné stredisko.
Minimálny priemer hrnca/panvice pre rôzne varné plochy
Aby sa zabezpečilo správne fungovanie varnej dosky, hrniec musí
pokrývať aspoň jeden referenčný bod označený na povrchu varnej
dosky a musí mať vhodný minimálny priemer.
Používajte vždy varnú zónu, ktorá najviac zodpovedá priemeru dna hrnca.
100 mm
Na zabezpečenie optimálnej účinnosti vždy používajte hrnce a panvice
s rovným dnom, na ktorom sa teplo rozloží rovnomerne. Ak dno nie je
rovné, ovplyvní to výkon a tepelnú vodivosť.
150 mm
120 mm
200 mm
ADAPTÉR NA HRNCE/PANVICE NEVHODNÉ NA INDUKCIU
S týmto príslušenstvom môžete používať hrnce a panvice, ktoré nie sú
vhodné na indukčné varné dosky. Treba však brať do úvahy, že jeho
použitie ovplyvňuje účinnosť, a následne aj čas potrebný na zohriatie
jedla. Mal by sa používať obmedzene, pretože teploty dosiahnuté na
jeho povrchu značne závisia od použitého hrnca/panvice, od toho,
či je rovný, a od typu pripravovaného jedla. Ak použijete hrniec alebo
panvicu, ktoré majú menší priemer ako kotúč adaptéra, môže vznikať
teplo, ktoré sa neprenáša na hrniec alebo panvicu, a spôsobí očernetie
varnej dosky i kotúča. Prispôsobte priemer hrncov/panvíc a varnej dosky
priemeru adaptéra.
PRVÉ POUŽITIE
POWER MANAGEMENT (NASTAVENIE VÝKONU)
Pri nákupe je varná doska nastavená na maximálny možný výkon. Upravte
nastavenie podľa limitov elektrickej sústavy vo vašej domácnosti, ako je
opísané v nasledujúcom odseku.
Nastavenie výkonu varnej dosky:
Po pripojení spotrebiča k elektrickej sieti môžete do 60 sekúnd nastaviť
úroveň výkonu.
Stlačte tlačidlo časovača “+“ celkom vpravo aspoň na 5 sekúnd. Na displeji
sa zobrazí symbol
.
Stláčajte tlačidlo
až kým sa neukáže posledná zvolená úroveň
výkonu.
Pomocou tlačidiel “+“ a “−“ zvoľte želanú úroveň výkonu. Dostupné úrovne
výkonu: 2,5 kW – 4,0 kW – 6,0 kW – 7,2 kW.
Potvrďte stlačením
.
3 sec
OK
3 sec
OK
Zvolená úroveň výkonu zostane v pamäti aj po prerušení napájania.
Ak chcete úroveň výkonu zmeniť, odpojte spotrebič od siete aspoň na
60 sekúnd, potom ho znova pripojte k sieti a zopakujte vyššie uvedené
kroky.
Ak sa počas nastavovania vyskytne chyba, zjaví sa symbol
pípnutie. V takom prípade operáciu zopakujte.
Ak chyba pretrváva, zavolajte popredajný servis.
a ozve sa
ZAPNUTIE/VYPNUTIE ZVUKOVÉHO SIGNÁLU
Zapnutie/vypnutie zvukového signálu:
• Zapnite varnú dosku.
• Na 5 sekúnd stlačte tlačidlo “P“ prvej klávesnice vľavo hore.
Akékoľvek nastavenie alarmov zostane aktívne
REŽIM DEMO
Zapnutie a vypnutie režimu demo:
• Pripojte varnú dosku k zdroju napájania.
• V priebehu prvej minúty na 5 sekúnd stlačte tlačidlo rýchleho zohrievania
“P“ spodnej ľavej klávesnice (ako je znázornené nižšie).
SK
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
ZAPNUTIE/VYPNUTIE VARNEJ DOSKY
Varnú dosku zapnete stlačením tlačidla napájania na cca 1 sekundu.
Varnú dosku vypnete opätovným stlačením toho istého tlačidla a všetky
varné zóny sa deaktivujú.
UMIESTNENIE
Nájdite želanú varnú zónu podľa symbolov polohy.
Neprikrývajte symboly ovládacieho panela hrncami.
Vypnutie varných zón:
Stlačte tlačidlo “OFF“ vľavo od nastavenia výkonu.
OK
ZABLOKOVANIE OVLÁDACIEHO PANELA
Ak chcete uzamknúť nastavenia, aby nedošlo k náhodnému zapnutiu,
na 3 sekundy stlačte a podržte tlačidlo OK/Uzamknutie tlačidiel. Pípnutie
a varovné svetielko nad symbolom ukazujú, že táto funkcia bola aktivovaná.
Ovládací panel je zablokovaný, s výnimkou funkcie vypnutia (
). Aby ste
ovládacie prvky odblokovali, zopakujte postup ako pri aktivácii.
3 sec
Upozornenie: Vo varných zónach v blízkosti ovládacieho panelu sa odporúča
umiestňovať hrnce a panvice do vnútra vyznačených plôch (berte pritom
do úvahy dno aj horný okraj, lebo tie bývajú širšie).
Zabraňuje to nadmernému prehriatiu dotykového ovládania. Vždy keď je to
možné, pri grilovaní alebo vysmážaní používajte zadné varné zóny.
ČASOVAČ
Varná doska má dva časomery – jeden ovláda varné zóny na ľavej strane,
druhý ovláda varné zóny na pravej strane.
AKTIVÁCIA/DEAKTIVÁCIA VARNÝCH ZÓN A NASTAVENIE ÚROVNE
VÝKONU
P
OFF
Deaktivovanie časovača:
Stlačte tlačidlá “+“ a “−“ kým sa časovač nevypne.
Zapnutie varnej zóny:
Stlačte tlačidlo “+“ alebo “–“ požadovanej varnej zóny, čím ju aktivujete
a nastavíte výkon. Úroveň sa zobrazí zarovno plochy spolu s kontrolkou
označujúcou aktívnu varnú zónu. Tlačidlom “P“ možno vybrať funkciu
rýchleho zohriatia.
Aktivovanie časovača:
Stlačte tlačidlo “+“ alebo “−“ a nastavte želaný čas na používanej varnej zóne.
Rozsvieti sa kontrolka zarovno so špecifickým symbolom . Po uplynutí
nastaveného času sa ozve pípnutie a varná zóna sa automaticky vypne.
Čas možno kedykoľvek zmeniť a zároveň môže byť aktivovaných niekoľko
časovačov.
V prípade, že sú na tej istej strane varnej dosky aktivované 2 časovače
zároveň, bliká ukazovateľ vybranej zóny a príslušný zvolený čas varenia
je zobrazený na centrálnom displeji.
UKAZOVATEĽ ČASOVAČA
Táto LED kontrolka (keď je zapnutá) ukazuje, že pre varnú zónu bol
nastavený časovač.
FUNKCIE
OFF
P
OFF
P
3 sec
FLEXICOOK
Zvolením tlačidla “FLEXICOOK“ môžete spojiť dve varné zóny a použiť ich
s rovnakým výkonom, keď prikryjete celý povrch veľkým hrncom alebo
čiastočne s okrúhlym alebo oválnym hrncom. Funkcia vždy zostane zapnutá,
a keď používate iba jeden hrniec, môžno ho posúvať po celej ploche.
V tomto prípade možno použiť obe ľavé klávesnice bez rozdielu. Ideálna na
varenie v oválnych alebo obdĺžnikových nádobách alebo na podstavcoch.
6TH SENSE
Tlačidlo “6th Sense“ aktivuje špeciálne funkcie.
Postavte hrniec na miesto a zvoľte varnú zónu.
Stlačte tlačidlo “6th Sense“. Na displeji sa zobrazí “A“.
Rozsvieti sa kontrolka pre prvú dostupnú špeciálnu funkciu.
Stlačením tlačidla “6th Sense“ jeden alebo viac ráz zvoľte želanú špeciálnu
funkciu.
Funkcia sa aktivuje po potvrdení stlačením tlačidla
.
Ak chcete zmeniť špeciálnu funkciu, stlačte tlačidlo “OFF“ (Vypnúť) a potom
tlačidlo “6th Sense“ pre voľbu želanej funkcie.
Špeciálne funkcie vypnete stlačením a podržaním tlačidla “OFF“.
3 sec
OK
ROZPÚŠŤANIE
Táto funkcia vám umožňuje zahriať potravinu na teplotu ideálnu na
roztápanie a jej udržiavanie v roztopenom stave bez rizika spálenia. Táto
OFF
P
OFF
P
metóda je ideálna, lebo nepoškodí jemné potraviny, ako je čokoláda,
a zabraňuje ich prilepeniu k hrncu.
UDRŽIAVANIE V TEPLE
Táto funkcia vám umožňuje udržiavať ideálnu teplotu jedla, zvyčajne
po skončení varenia alebo pri pomalom odparovaní tekutín. Ideálna na
podávanie jedla v perfektnej teplote.
POMALÉ VARENIE
Táto funkcia je ideálne na udržiavanie teploty na mierne varenie,
umožňuje variť jedlo dlhší čas bez rizika pripálenia. Ideálna pre recepty
s dlhým varením (ryža, omáčky, pečené mäso) s tekutými omáčkami.
VARENIE
Táto funkcia vám umožňuje priviesť vodu do varu a udržiavať ju vriacu
s nižšou spotrebou energie.
Do hrnca nalejte asi 2 litre vody (najlepšie izbovej teploty) a neprikryte.
V každom prípade sa odporúča dávať na vriacu vodu pozor a pravidelne
kontrolovať zostávajúce množstvo vody.
UKAZOVATELE
HRNIEC JE NESPRÁVNE POLOŽENÝ ALEBO CHÝBA
Tento symbol sa zjaví, keď hrniec nie je vhodný na indukčné varenie,
nie je položený správne alebo nemá správnu veľkosť pre zvolenú varnú
zónu. Ak varná zóna do 30 sekúnd po navolení neidentifikuje žiadny
hrniec, varná zóna sa vypne.
ZVYŠKOVÉ TEPLO
Ak sa na displeji zobrazuje “H“, varná zóna je ešte horúca. Po ochladení
varnej zóny displej zhasne.
TABUĽKA NA VARENIE
DRUH VARENIA
POUŽITÁ ÚROVEŇ
(indikácia je iba orientačná, pomôžu vám aj skúsenosti a zvyky pri varení)
P
Rýchly ohrev
Ideálny na ohrev jedla v krátkej dobe až do varu a rýchle zovretie vody alebo
kvapalín.
8−9
Smaženie – varenie
Ideálne na osmaženie, uvedenie do varu na začiatku prípravy jedla, smaženie
mrazených jedál, rýchle zovretie vody.
7−8
Osmaženie – pomalé praženie –
varenie – grilovanie
Ideálne na pomalé praženie, udržiavanie silného varu, varenie a grilovanie
(krátka doba trvania, 5-10 minút).
6−7
Osmaženie – varenie – dusenie –
pomalé praženie – grilovanie
Ideálne na pomalé praženie, udržiavanie slabého varu, varenie a grilovanie
(stredná doba trvania, 10-20 minút), predhrievanie.
4−5
Varenie – dusenie – pomalé
praženie – grilovanie
Ideálne na dusenie, udržiavanie mierneho varu, varenie a grilovanie (dlhé
trvanie).
ÚROVEŇ VÝKONU
Maximálny
výkon
Vysoký
výkon
Stredný
výkon
3−4
2−3
1−2
Nízky výkon
1
Nulový
výkon
Varenie – pomalý var –
zahustenie – dovarenie cestovín
s omáčkou
Roztápanie – rozmrazovanie
– udržiavanie teploty pokrmu –
dováranie rizota
OFF
Odkladacia plocha
Ideálne na dlhé varenie (ryža, omáčky, dusené mäso, ryby) v šťave (napr. voda,
víno, vývar, mlieko), dovarenie cestovín.
Ideálne na predĺžené varenie (objemy menej ako liter: ryža, omáčky, dusené
mäso, ryby) v šťave (napr. voda, víno, vývar, mlieko).
Ideálny na zmäkčenie masla, pomalé rozpustenie čokolády, rozmrazenie
malých kusov potravín a udržanie tepla práve uvarených jedál (napr. omáčky,
polievky, minestrone).
Ideálne na udržanie teploty práve uvarených pokrmov, dováranie rizota
a zachovávanie teploty podávaných jedál (s vhodným indukčným
príslušenstvom).
Varná doska v polohe stand-by alebo vypnutá (možná prítomnosť zvyškového
tepla na konci varenia, signalizované písmenom “H“).
ÚDRŽBA A ČISTENIE
!
VAROVANIE
• Nepoužívajte čistiace zariadenia využívajúce paru.
• Pred čistením skontrolujte, či sú varné zóny vypnuté a či sa vypol indikátor zvyškového tepla (“H“).
Dôležité:
• Nepoužívajte abrazívne čistiace špongie ani drôtenky, lebo by mohli
poškodiť sklo.
• Po každom použití vyčistite varný panel (keď je vychladnutý), aby ste
odstránili všetky usadeniny a škvrny spôsobené zvyškami jedla.
• Ak povrch nie je dostatočne čistý, môže to znížiť citlivosť tlačidiel
ovládacieho panela.
• Škrabku použite, iba ak sa zvyšky prilepia k varnej doske. Dodržujte
pokyny výrobcu škrabky, aby nedošlo k poškriabaniu skla.
• Cukor alebo potraviny s vysokým obsahom cukru môžu varný panel
poškodiť, a preto ich treba ihneď odstrániť.
• Soľ, cukor a piesok by mohli poškriabať sklenený povrch.
• Používajte mäkkú utierku, absorpčné papierové kuchynské utierky
alebo špeciálne výrobky určené na čistenie varného panela
(dodržiavajte pokyny výrobcu).
• Vyliate tekutiny môžu na varných zónach spôsobiť pohyby alebo
vibrovanie hrncov.
• Po čistení povrch varného panela dôkladne osušte.
Ak je na skle logo iXelium™, varný panel bol upravený technológiou
iXelium™, exkluzívnou povrchovou úpravou Whirlpool, ktorá zabezpečuje
dokonalé výsledky čistenia a udržuje povrch varného panela dlhšie lesklý.
Pri čistení varných panelov s úpravou iXelium™ dodržujte tieto
odporúčania:
• Použite mäkkú utierku (najlepšie z mikrovlákien) navlhčenú vo vode
alebo v bežnom čistiacom prostriedku určenom na sklo.
• Najlepší výsledok dosiahnete, ak niekoľko minút necháte na povrchu
varnej dosky navlhčenú handričku.
SK
RIEŠENIE PROBLÉMOV
•
•
•
Skontrolujte, či nedošlo k prerušeniu dodávky elektriny.
Ak varnú dosku po použití nedokážete vypnúť, odpojte ju od
elektrickej siete.
Ak sa po zapnutí varnej dosky na displeji zobrazia alfanumerické
kódy, postupujte podľa pokynov v tabuľke.
KÓD NA
DISPLEJI
OPIS
Upozornenie: Prítomnosť vody, tekutina vykypená z hrncov alebo
akýkoľvek predmet položený na ovládačoch môžu spôsobiť náhodnú
aktiváciu alebo deaktiváciu zablokovania ovládacieho panelu.
MOŽNÉ PRÍČINY
RIEŠENIE
Je zistená varná nádoba, ale nie je Varná nádoba nie je dobre postavená na Dva razy stlačte tlačidlo On/Off (Zapnuté/
kompatibilná s požadovanou operáciou. varnej zóne alebo nie je kompatibilná s Vypnuté), čím odstránite kód F0E1 a obnovíte
jednou alebo viacerými varnými zónami. funkčnosť varnej zóny. Potom skúste použiť
varnú nádobu na inej varnej zóne alebo
použite inú nádobu.
F0E1
Nesprávne pripojený napájací kábel.
F0E7
Pripojenie zdroja napätia nie je Upravte pripojenie k zdroju podľa odseku
presne také, ako je uvedené v odseku “ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE“
“ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE“.
F0EA
Oblasť s ovládacími prvkami sa vypne Vnútorná teplota elektronických častí Počkajte, kým varná doska vychladne, až
následkom príliš vysokej teploty.
je príliš vysoká.
potom ju znovu použite.
F0E2, F0E4, F0E6,
F0E8, F0EC, F1E1,
F6E1, F7E5, F7E6
Odpojte varnú dosku od elektrického napájania.
Niekoľko sekúnd počkajte a potom dosku znova pripojte na elektrické napájanie.
Ak problém pretrváva, zavolajte servisné stredisko a uveďte chybový kód zobrazený na displeji.
dE
[keď je varná doska
vypnutá]
Varná doska nezapína zohrievanie.
Funkcie sa nezapnú.
REŽIM DEMO je zapnutý.
Postupujte podľa pokynov v odseku “REŽIM
DEMO“.
ZVUKY VZNIKAJÚCE POČAS PREVÁDZKY
Indukčné varné dosky môžu počas normálnej prevádzky pískať alebo
vŕzgať. Tieto zvuky v skutočnosti vychádzajú z varnej nádoby a súvisia
s úpravou dna nádoby (napr. ak je dno vyrobené z rôznych vrstiev
materiálov alebo je nepravidelné).
Tieto zvuky môžu byť rôzne podľa typu varnej nádoby a množstva jedla,
ktoré obsahuje, a nie sú príznakom, že niečo nie je v poriadku.
POPREDAJNÝ SERVIS
Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj
spotrebič na www‌.‌whirlpool.eu/register.
PREDTÝM, NEŽ ZAVOLÁTE POPREDAJNÝ SERVIS:
1. Zistite, či nedokážete problém vyriešiť sami s pomocou návrhov riešení
uvedených v časti RIEŠENIE PROBLÉMOV.
2. Spotrebič vypnite a opäť zapnite, aby ste skontrolovali, či chyba
pretrváva.
AK PO KONTROLÁCH UVEDENÝCH VYŠŠIE PORUCHA NAĎALEJ
PRETRVÁVA, SPOJTE SA S NAJBLIŽŠÍM AUTORIZOVANÝM SERVISNÝM
STREDISKOM.
Ak potrebujete pomoc, volajte na číslo uvedené v záručnej knižke alebo
postupujte podľa pokynov na webovej stránke www‌.‌whirlpool.eu.
•
servisné číslo (číslo uvedené po slove Service na výkonnostnom
štítku), servisné číslo je uvedené aj na záručnom liste;
•
•
vašu úplnú adresu;
vaše telefónne číslo.
Ak je nevyhnutné spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné
stredisko (zaručí sa tým použitie originálnych náhradných dielov a
správny postup pri oprave).
Pri kontaktovaní nášho zákazníckeho popredajného servisu vždy uveďte:
• stručný opis poruchy;
• presný typ a model spotrebiča;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011339687
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising