Whirlpool | WIP 4O32 PF E | Setup and user guide | Whirlpool WIP 4O32 PF E Kasutusjuhend

Whirlpool WIP 4O32 PF E Kasutusjuhend
ET
KASUTUSJUHISED
TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOL TOOTE.
Täielikuma tugiteenuse saamiseks registreerige oma seade aadressil:
www.whirlpool.eu/register
Lugege enne seadme kasutamist hoolikalt Tervishoiu- ja ohutusjuhendit.
TOOTE KIRJELDUS
SEADE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
2
1
3
4
7
10
5
6
9
12
11
8
Service:
0000 000 00000
Ülemine rest
Söögiriistade rest
Kokkukäivad labad
Ülemise resti kõrguse regulaator
Ülemine pihustushoob
Alumine rest
Power Clean® tugi
Alumine pihustushoob
Filtrikoost
Soolanõu
Pesu- ja loputusvahendi dosaatorid
Andmeplaat
F157019
Juhtpaneel
13
JUHTPANEEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2
3
4
5
678
9
SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust
EELMINE nupp
ÄRGMINE nupp
Multizone nupp
Ekraan
Multizone indikaatortuli
Ökoprogrammi indikaatortuli
Viitstart indikaatortuli
Programmi numbri ja pesutsükli lõpuni jäänud aja näidik
10 11 12 13 14
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
15
16
17
18
Suletud veekraani indikaatortuli
Loputusvahendi lisamise vajaduse indikaatortuli
Soola lisamise vajaduse indikaatortuli
Tablettide kujul pesuvahendi (kõik ühes) indikaatortuli
Tablettide kujul pesuvahendi (kõik ühes) nupp koos
indikaatortulega
Turbo nupp koos indikaatortulega
Power Clean® nupp koos indikaatortulega
Viitstart nupp koos indikaatortulega
STARDI nupp koos indikaatortulega
1
ESMAKASUTUS
SÄTTEMENÜÜ JA SOOL
NÕUANDEID ESMAKASUTUSEKS
SOOLANÕU TÄITMINE
SÄTTEMENÜÜ
Soola kasutamine aitab vältida KATLAKIVI kogunemist nõudele ja
masina funktsionaalsetele osadele.
• Soolanõu ei tohi kunagi olla tühi.
Seadme paigaldamise järel eemaldage restide stopperid ja ülemise
resti elastsed fiksaatorid.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Lülitage seade SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust sisse.
Lülitage seade SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust välja.
Hoidke nuppu STARDI 5 sekundit all, kuni kuulete signaali.
Kuvale ilmub esimene kättesaadav säte (täht „A“), millele järgneb
selle väärtus (nt: 3).
Vajutage nuppu EELMINE/JÄRGMINE, et kerida läbi kättesaadavate
sätete loendi ja vaadata nende väärtust (vt tabelit allpool), seejärel
vajutage STARDI, kui soovite vahetada kuvatud sätte väärtust: selle
väärtus hakkab vilkuma.
Kasutage nuppe EELMINE/JÄRGMINE valitud sätete vilkuva väärtuse muutmiseks, seejärel vajutage STARDI uue väärtuse salvestamiseks: see lakkab vilkumast.
Teiste sätete muutmiseks korrake samme 5–6.
Sättemenüüst väljumiseks vajutage SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nuppu.
TÄHT
SEADISTAMINE
VÄÄRTUSED
(vaikimisi – paksus
kirjas)
Vee kareduse tase
(vt „Vee karedus seadistus“
ja „ Vee karedus tabel“)
1|2|3|4|5
Loputusvahendi Level
(vt „loputusvahendi doosi
reguleerimine“)
1|2|3|4|5
Start Program
Tsükli seadistamiseks, et see näitaks
seadmel lülitit.
E = öko, L = viimase tsükli käivitamine
E|L
Heledustase
Kuva heledustaseme reguleerimiseks.
Lo = vaikne heli, Hi = vali heli
Lo | Hi
Helitase
Helitugevuse reguleerimiseks.
OF = helid väljas, Lo = vaikne heli,
Hi = vali heli.
Töönäidik
( vt „Suvandid ja funktsioonid”)
On = sees, OF = väljas
2
• Vee kareduse määramine on tähtis.
Soolanõu asub nõudepesumasina alaosas (vt jaotist PROGRAMMIDE
KIRJELDUS) ja seda tuleb täita, kui juhtpaneelil süttib SOOLA LISAMISE
märgutuli
.
1. Eemaldage alumine rest ja keerake soolanõu
kork lahti (vastupäeva).
2. Ainult esimene kord, kui seda teete: täitke
soolanõu veega.
3. Paigaldage lehter (vt joonis) ja täitke
soolanõu servani (umbes 1 kg); seejuures
võib nõust väljuda vett.
4. Eemaldage lehter ja pühkige avalt soolajäägid.
Keerake kork kõvasti kinni, nii et pesuprogrammide ajal ei pääseks
soolanõusse pesuvahendit (see võib veepehmendajat tõsiselt kahjustada).
Kohe pärast seda protseduuri käivitage suvaline pesuprogramm ilma
nõusid masinasse panemata.
Eelpesu programm üksi EI ole piisav.
Soolalahuse jäägid või soolaterad võivad põhjustada läbivat korrosiooni, kahjustades pöördumatult seadme roostevabast terasest detaile.
Garantii ei kehti, kui tõrked on põhjustatud sellistest asjaoludest.
Kui olete soola masinasse valanud, kustub SOOLA LISAMISE vajaduse
indikaatortuli.
Kasutage ainult spetsiaalselt nõudepesumasinatele mõeldud soola.
Kui soolaanumat ei täideta, võib selle tagajärjel kahjustuda
veepehmendaja ja kütteelement.
Kui on vaja soola lisada, tuleb seda teha enne pesutsükli alustamist.
VEE KAREDUSE MÄÄRAMINE
Et veepehmendaja saaks ideaalselt töötada, peab vee karedus olema
määratud vastavalt vee reaalsele karedusele teie kodus. Seda teavet
saate oma vee-ettevõttelt.
Tehaseseadistus on tehtud vee keskmise (3) kareduse järgi.
Vahetamiseks järgige juhiseid jaotises SÄTTEMENÜÜ.
Vee kareduse tabel
OF | Lo | Hi
On | OF
Tehasesätted
Vaikimisi tehasesätete taastamiseks
kõikide sättemenüüs sisalduvate
sätete väärtustel.
Pärast sätte aktiveerimist ON (SEES),
lülitub masin olekusse OFF (VÄLJAS)
ja taastab tehasesätted.
On = sees, OF = väljas
On | OF
NaturalDry
(vt „Valikud ja funktsioonid”)
On = sees, OF = väljas
On | OF
Tase
°dH
°fH
Saksa kraadid
Prantsuse kraadid
1
Pehme
0-6
0 - 10
2
Keskmine
7 - 11
11 - 20
3
Keskmine
12 - 17
21 - 30
4
Kare
18 - 34
31 - 60
5
Väga kare
35 - 50
61 - 90
ESMAKASUTUS
LOPUTUSVAHEND JA PESUVAHEND
ET
LOPUTUSVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE
LOPUTUSVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE
Loputusvahend muudab nõude KUIVATAMISE lihtsamaks. Loputusvahendi dosaator A vajab täitmist, kui juhtpaneelil põleb LOPUTUSVAHENDI LISAMISE märgutuli
.
Kasutage ainult spetsiaalselt nõudepesumasinatele mõeldud
pesuvahendeid.
B
A
1. Dosaatori B avamiseks vajutage kaanel olevat sakki ja tõmmake seda
enda poole.
2. Valage dosaatorisse ettevaatlikult loputusvahendit, kuni selle tase
jõuab maksimumtaset (110 ml) näitava sälguni täiteaval - vältige
loputusvahendi mahavoolamist. Kui see juhtub, kuivatage maha
voolanud vahend kohe kuiva lapiga.
3. Vajutage kaant, kuni see klõpsuga sulgub.
ÄRGE valage loputusvahendit otse pesukambrisse.
LOPUTUSVAHENDI DOOSI REGULEERIMINE
Kui te ei ole kuivatamise tulemustega täielikult rahul, saate kasutatava
loputusvahendi kogust reguleerida.
Vahetamiseks järgige juhiseid jaotises SÄTTEMENÜÜ.
Kui loputusvahendi tasemeks on määratud 1 (ÖKO), siis loputusvahendit ei kasutata. Kui loputusvahend otsa saab, ei sütti LOPUTUSVAHENDI LÕPPEMISE indikaatortuli.
Olenevalt nõudepesumasina mudelist saab valida kuni 5 taseme vahel.
Tehaseseadistus on 5.
• Kui nõudel esineb sinakaid jälgi, määrake madalam tase (2-3).
• Kui nõudel on veepiiskade või katlakivi jälgi, määrake kõrgem tase (4-5).
Parimate pesemistulemuste saavutamiseks tuleb kasutada nii
pesuvahendit, vedelat loputusvahendit kui ka nõudepesumasina
soola.
Soovitame kasutada pesuvahendeid, mis ei sisalda fosfaate ega
kloori, sest need ained on keskkonnale kahjulikud.
Heade pesemistulemuste saavutamiseks tuleb pesuvahendit isada
õiges koguses. Soovitatust suurema koguse pesuvahendi kasutamisel ei muutu pesu tõhusamaks, küll aga suureneb keskkonnareostus.
Kogust saab kohandada vastavalt nõude määrdumise astmele.
Keskmiselt määrdunud nõude puhul kasutage kogust 25g (pulberpesuvahend) või 25ml (vedel pesuvahend) ja pange otse pesukambrisse lisaks veel üks teelusikatäis pesuvahendit.
Tablette kasutades piisab ühest tabletist.
Kui nõud on ainult kergelt määrdunud või neid on enne masinasse
panemist veega loputatud, vähendage vastavalt ka kasutatava
pesuvahendi kogust (miinimumkogus 20 g/ml), jättes näiteks
pulbri/geeli otse pesukambrisse lisamata.
Pesuvahendi dosaatori avamiseks vajutage nuppu A. Pange
esuvahend ainult kuiva dosaatorisse B. Eelpesu jaoks mõeldud
pesuvahend pange otse pesukambrisse.
1. Pesuvahendi doseerimisel kasutage
õige koguse määramiseks eelmainitud teavet. Dosaatori B sees on
B
näidud abiks puhastusvahendi doseerimisel.
A
2. Puhastage dosaatori servadelt pesuvahendi jäägid ja sulgege kaas
(kostab klõpsatus).
3. Pesuvahendi dosaatori kaane sulgemiseks tõmmake seda ülespoole, kuni sulgemisseade on kindlalt
oma kohal.
Pesuvahendi dosaator avaneb automaatselt, kui vastavas programmis
on selleks õige hetk käes.
Kõik-ühes-pesuvahendite kasutamisel soovitame kasutada nuppu
TABLETTPESUVAHEND, sest see muudab programmi selliselt, et oleks
tagatud parimad pesemis- ja kuivatamistulemused.
Kui kasutate kõik-ühes-pesuvahendeid, soovitame teil igal juhul
lisada soola, eriti kui vesi on kare või väga kare (järgige pakendil
toodud juhiseid).
3
Kuivatamine
faas
PROGRAMS TABLE
Programm
P1
Öko
P2
6th Sense®
P3
Intensiivrežiim
65°
P4
Igapäevane
P5
Saadaolevad
valikud *)
Pesuvahendi
anum
Pesu
programmi
kestus
Pesu**)
B
(t:min)
kamber
Veekulu
(liitrit tsükli
kohta)
Elektrikulu
(kWh/tsükkel)
50°
3:35
9,5
0,83
50-60°
1:25 - 3:00
7,0 - 14,0
0,90 - 1,40
-
2:50
16,0
1,60
50°
-
1:35
13,0
1,15
Vaikne
50°
-
3:30
15,0
1,15
P6
Kiire 30’
50°
-
0:30
9,0
0,55
P7
Kristallid
45°
-
1:40
11,5
1,20
P8
Eelpesu
-
0:12
4,5
0,01
P9
Dezinfekce
-
1:40
10
1,30
-
0:50
8,0
0,85
P10 Isepuhastuse
-
-
65°
65°
-
-
-
Säästuprogrammi andmed on mõõdetud laboratoorsetes tingimustes vastavalt Euroopa standardile EN 50242.
Märkus katselaboritele: teavet võrdlevate EN-katsetingimuste kohta saate meiliaadressil: dw_test_support@whirlpool.com
Nõude eeltöötlus ei ole ühegi programmi kasutamise eelselt vajalik.
*) Kõiki valikuid korraga kasutada ei saa.
**) Ekraanil kuvatav ja brošüüris toodud programmi kestus on hinnanguline ja välja arvutatud standardtingimuste juures. Tegelik aeg võib varieeruda
olenevalt paljudest teguritest, nagu näiteks sissevõetava vee temperatuur ja rõhk, toatemperatuur, pesuvahendi kogus, pestavate nõude hulk ja tüüp,
nõude paigutus, lisavalikud ja anduri kalibreering. Anduri kalibreering võib pikendada programmi kestust kuni 20 minuti võrra.
Elektrikulu ooterežiimis: Elektrikulu väljalülitamata režiimis: 6 W - Elektrikulu väljalülitatud režiimis: 0,5 W
PROGRAMS DESCRIPTION
Instructions on wash cycle selection.
P1 ÖKO
Normaalselt määrdunud toidunõud. Standardprogramm, mis on
energia- ja veekulu kombinatsiooni poolest kõige säästlikum.
P2 6 SENSE®
th
Keskmiselt määrdunud nõud, millel on kuivanud toidujääke. Tuvastab
nõude määrdumisastme ning reguleerib programmi sellele vastavalt.
Ajaks, mil andur tuvastab nõude määrdumisastet, ilmub ekraanile animatsioon ja tsükli kestust muudetakse.
P6 KIIRE 30’
Programm kergelt määrdunud nõude pesemiseks, millel ei ole kuivanud toidujääke.
P7 KRISTALLID
Programm õrnade nõude pesemiseks, mis on tundlikumad kõrgete
temperatuuride suhtes, nt klaasid ja tassid.
P8 EELPESU
Kasutatakse lauanõude värskendamiseks, et neid hiljem pesta. Selle
programmiga pesuvahendit ei kasutata.
P3 INTENSIIVREŽIIM
P9 DEZINFEKCE
P4 IGAPÄEVANE
P10 ISEPUHASTUSE
Soovitatav tugevasti määrdunud sööginõude pesemiseks. Eriti sobiv
pannide ja pottide pesemiseks (ärge kasutage õrnade nõude puhul).
Normaalselt määrdunud toidunõud. Igapäevane tsükkel, mis tagab
optimaalse puhastuse ja kuivatuse lühema aja jooksul.
P5 VAIKNE
Sobib masinaga pesemiseks öisel ajal. Tagab optimaalse puhastuse ja
kuivatuse võimalikult vaikse heliga.
4
Program s doplňkovým antibakteriálním účinkem je určen pro běžně
až silně zašpiněné nádobí
Programm, mida kasutatakse nõudepesumasina hooldamiseks.
Puhastab masina sisemuse kuuma veega.
Märkused:
Kergelt määrdunud nõude puhul on kõige tõhusamad kiirtsüklid (Kiire
või Fast).
Et veekulu veelgi vähendada, pange masin tööle alles siis, kui see
on pesemist vajavaid nõusid täis.
ET
VALIKUD JA FUNKTSIOONID
VALIKUTE valimiseks tuleb vajutada vastavat nuppu (vt jaotist JUHTPANEEL).
Kui valik ei ole konkreetse programmi puhul saadaval (vt PROGRAMMIDE TABELIT), vilgub vastav LED-tuli kiiresti kolm korda
ja kostavad helisignaalid. Valikut ei käivitata.
MULTIZONE
Kui pesemist vajavaid nõusid ei ole palju, võib vee, elektri ja
pesuvahendi kokkuhoiuks kasutada poole koguse programmi.
Valige ühilduv programm (vt „Programmide tabel“) ja vajutage
nuppu MULTIZONE (MULTITSOONI): kuvale ilmub valitud resti
sümbol:
(valitud ainult alumine rest)
(valitud ainult ülemine rest)
(valitud ainult söögiriistade rest)
Vaikimisi peseb seade nõusid kõikidel restidel.
Suvand on VÄLJAS.
VIITSTART
Programmi algusaega võib edasi lükata 30 min kuni 24 tundi.
1. Valige programm ja kõik soovitud lisavalikud. Programmi
käivituse edasilükkamiseks vajutage nupule VIITSTART
(korduvalt). Reguleeritav vahemikus 0:30 kuni 24 tundi. Kui
on saavutatud 24 h säte, vajutage veel kord VIITSTART, et
lülitada funktsioon Alusta Viivitus välja.
2. Vajutage nuppu STARDI ning sulgege 4 sekundi jooksul uks:
taimer hakkab aega lugema.
3. Kui määratud aeg on möödunud, kustub indikaatortuli ja
programm algab automaatselt.
Kui programm on käivitunud, ei saa viitstardivalikut
VIITSTART aktiveerida.
VEEKRAAN ON SULETUD – alarm
Vilgub, kui vett ei tule sisse või kui veekraan on suletud.
TABLETTPESUVAHEND (kõik ühes)
See säte võimaldab teil optimeerida tsükli tulemusi vastavalt
kasutatavale pesuvahendile.
Kui kasutate kombineeritud kõik-ühes-pesuvahendeid
tablettide kujul (loputusvahendit, soola ja pesuvahendit
1 doosina), siis vajutage nuppu TABLETTPESUVAHEND (märgutuli süttib).
Kui kasutate pesuvahendit pulbri või vedeliku kujul,
peab see valik olema välja lülitatud.
TÖÖNÄIDIK
Põrandale suunatud LED-lambi valgus näitab, et nõudepesumasin töötab.
Kui pesutsükkel algab, süttib tuli ja tsükli lõpus hakkab tuli
vilkuma. Kui on seadistatud viitstart, põleb tuli kogu pöördloenduse vältel.
Funktsioon on vaikimisi aktiivne, kuid selle väljalülitamine on
võimalik SÄTTEMENÜÜS.
TURBO
See valik võimaldab põhiprogrammide kestust lühendada, ilma
et kannataks pesemise ja kuivatuse kvaliteet.
Valige ühilduv programm (vt „Programmide tabel“), vajutage
nuppu TURBO indikaatortuli lülitub sisse. Valiku tühistamiseks
vajutage uuesti sama nuppu.
POWER CLEAN®
Tänu täiendavatele jugadele tagab see suvand alumisel restil
konkreetses alas intensiivsema pesu (vt lk 6, „Tõhus puhastus
PowerClean alumisel restil“).
Seda valikut soovitame kasutada pottide ja pannide
pesemiseks. Valige ühilduv programm (vt „Programmide
tabel“), vajutage seda nuppu, et aktiveerida POWER CLEAN
(indikaator süttib).
5
RESTIDE TÄITMINE
SÖÖGIRIISTADE REST
REGULEERITAVA PAIGUTUSEGA KOKKUKÄIVAD LABAD
Kolmas rest on mõeldud
söögiriistade jaoks. Paigutage
söögiriistad, nagu joonisel näidatud. Söögiriistade eraldi paigutamine teeb nende kokkukogumise pärast pesu lihtsamaks
ja parandab nende pesemist ja
kuivatamist.
Noad ja muud teravad esemed tuleb paigutada teradega allapole.
Resti geomeetriline lahendus võimaldab selle keskossa
paigutada väikseid esemeid, nt
kohvitasse.
Nõude optimaalseks paigutamiseks restil saab
kokkukäivaid labasid seada kolmele kõrgusele.
Veiniklaasid saab turvaliselt kokkukäivate labade vahele paigutada, seades klaasi jala vastavasse pilusse.
Et nõud saaksid kõige paremini kuivada, seadke labad suurema nurga alla.
Kaldenurga muutmiseks tõmmake laba ülespoole, nihutage seda veidi ja paigutage siis
soovitud asendisse.
ALUMINE REST
Pottidele, pannidele, taldrikutele, salatikaussidele, söögiriistadele jne.
Ideaaljuhul tuleks taldrikud paigutada külgedele, et need ei puutuks
kokku pihustihoovaga.
Alumisel restil on olemas ülestõstetavad toed, millega saab toestada
taldrikuid, kui need on laotud püstises asendis üksteise kõrvale, või
hoida all, kui restile on laotud potid ja salatikausid.
ÜLEMINE REST
Siia paigutage õrnemad ja kergemad nõud: klaasid, tassid,
alustassid, madalad salatikausid.
(alumise resti laadimisnäidis)
POWER CLEAN® PUHASTUS ALUMISEL RESTIL
(ülemise resti laadimisnäidis))
ÜLEMISE RESTI KÕRGUSE REGULEERIMINE
Ülemise resti kõrgust saab reguleerida: kui see paigutada kõrgemale,
mahuvad alumisele restile suuremad nõud, kui see aga seada madalamale, saab paremini ära kasutada ülemise resti tugesid, luues üles rohkem
ruumi ja vältides kokkupuudet alumisel restil asuvate nõudega.
Ülemisel restil on olemas ülemise resti
kõrguse regulaator (vt joonis), resti tõstmiseks
pole vaja hoobasid vajutada, vaid tõstke seda
lihtsalt äärtest hoides ülespoole, kuni see on
A
stabiilselt ülemises positsioonis paigal.
Tagasi alumisse positsiooni paigutamiseks
vajutage hoobasid A resti äärtel ja liigutage
korvi allapoole.
On äärmiselt soovitatav mitte muuta resti
kõrgust siis, kui see on nõusid täis. ÄRGE
tõstke või langetage korvi ainult ühelt poolt.
6
Võimas Power Clean® puhastus
kasutab pesumasina tagaosas
spetsiaalseid veejugasid, et pesta
tugevalt määrdunud esemeid suurema intensiivsusega.
Alumise resti tagaosas on olemas
spetsiaalne tugikonstruktsioon pannide või küpsetusvormide paigutamiseks vertikaalselt, et need vähem ruumi võtaks.
Kui olete pannid ja potid Power Clean®-i konstruktsiooni ette paigutanud,
aktiveerige juhtpaneelilt POWER CLEAN puhastus.
Kuidas Power Clean®-i kasutada:
1. Reguleerige Power Clean®-i ala (G),
pöörates pottide mahutamiseks
tagumised taldrikuhoidjad alla.
2. Laduge potid ja kastrulid vertikaalselt Power Clean®-i alale.
Potid peavad olema veejugade
suunas kaldu.
ET
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
1. VEEÜHENDUSE KONTROLL
Veenduge, et nõudepesumasin on veevärgiga ühendatud ja kraan
on lahti.
2. RESTIDE LAADIMINE
(vt jaotist RESTIDE TÄITMINE).
3. PESUVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE
(vt PROGRAMMIDE TABELIT).
4. NÕUDEPESUMASINA SISSELÜLITUS
Avage uks ja vajutage SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nuppu. NB! Nupud
on lülitatud välja samal ajal, kui uks on avatud enam kui 3/4 vertikaalse (suletud) asendi suhtes.
5. PROGRAMMI VALIK JA TSÜKLI KOHANDUS
Valige kõige sobivam programm vastavalt pesemist vajavate nõude
tüübile ja määrdumisastmele (vt jaotist PROGRAMMIDE KIRJELDUS).
Kuvale ilmub täht „P“, millele järgneb programmi number (nt „P 1“).
Vajutus nuppudele EELMINE/JÄRGMINE vahetab programmi.
Tehke soovitud valikud (vt jaotist VALIKUD JA FUNKTSIOONID).
6. START
Käivitage pesutsükkel, vajutades nuppu STARDI (LED-tuli põleb) ja
sulgedes ukse 4 sekundi jooksul. Kui programm käivitub, kostub üks
piiks. Kui ust ei suletud 4 sekundi jooksul, kostub helialarm.
Sellisel juhul avage uks, vajutage nuppu STARDI ning sulgege uks
4 sekundi jooksul uuesti.
7. PESUTSÜKLI LÕPP
Pesutsükli lõpust annavad märku helisignaalid ja ekraanile kuvatakse “End”. Avage uks ja lülitage seade SISSE-/VÄLJALÜLITUSE
nupust välja.
Põletuste vältimiseks oodake paar minutit enne nõude väljavõtmist. Tühjendage restid, alustades alumisest.
Pikemate jõudeperioodide ajal lülitub masin automaatselt välja,
et minimeerida elektrikulu. Kui nõud ei ole eriti määrdunud või
neid on enne masinasse paigutamist jooksva veel all loputatud,
vähendage vastavalt ka pesuvahendi kogust.
TÖÖTAVA PROGRAMMI MUUTMINE
Vale programmi valimise korral on võimalik seda muuta, kui programm
on tööd äsja alustanud: avage uks, vajutage ja hoidke all nuppu SISSE-/
VÄLJALÜLITUSE ning masin lülitub välja.
Lülitage masin SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nuppu vajutades taas sisse ja
valige uus pesutsükkel ning võimalikud lisavalikud; käivitage pesutsükkel,
vajutades nuppu STARDI ja sulgedes ukse 4 sekundi jooksul.
NÕUDE LISAMINE
Lülitamata masinat välja, avage uks („:“ lakkab vilkumast ja vilkuma
hakkab LED-tuli STARDI) (ettevaatust KUUMA auruga!), ja asetage
nõud nõudepesumasina sisse. Vajutage nuppu STARDI ning sulgege
4 sekundi jooksul uks, pesemistsükkel algab uuesti kohast, kus see
katkes.
OOTAMATUD KATKESTUSED
Kui pesutsükli ajal avatakse uks või esineb elektrikatkestus, siis tsükkel
peatub. Vajutage nuppu STARDI ning sulgege 4 sekundi jooksul uks,
pesemistsükkel algab uuesti kohast, kus see katkes.
Funktsioonide kohta saate pikemalt lugeda kasutus- ja hooldusjuhendist,
mille saab tellida või veebist alla laadida, järgides viimasel leheküljel antud juhiseid.
NÕUANDED JA NÄPUNÄITED
NÕUANDED
Enne nõude korvi ladumist pühkige neilt toidujäägid ja valage klaasid
tühjaks. Nõusid eelnevalt jooksva vee all loputada ei ole vaja.
Paigutage nõud nii, et need on kindlalt paigas ega saa ümber kukkuda; anumad seadke avaga allapoole ja kumerad/nõgusad pinnad
kaldu, et vesi pääseks igale pinnale ligi ja saaks vabalt voolata.
Hoiatus! Kaaned, käepidemed, kandikud ja pannid ei tohi takistada
pihustihoobade pöörlemist.
Väikesed esemed paigutage söögiriistade korvi.
Tugevalt määrdunud nõud ja potid-pannid tuleks asetada alumisse
korvi, sest selles osas on veejoad tugevamad ja pesemine tõhusam.
Kui olete nõud masinasse pannud, kontrollige, et pihustihoovad
saavad vabalt pöörelda.
HÜGIEEN
Vältimaks ebameeldivaid lõhnu ja setteid, mis võivad masinasse
koguneda, käivitage vähemalt kord kuus mõni kõrge temperatuuriga programm. Pange masinasse teelusikatäis pesuvahendit ja laske
programmil lõpuni käia ilma nõusid masinasse panemata.
SOBIMATUD NÕUD
• Puidust nõud ja söögiriistad.
• Õrnad kaunistustega klaasid, kunstkäsitöö ja antiiknõud. Nende
kaunistused ei talu masinpesu.
• Sünteetilistest, suurt kuumust mittetaluvatest materjalidest esemed.
• Vasest ja tinast nõud.
• Tuha, vaha, määrdeainete või tindiga määrdunud nõud.
Klaasimaalingute ja alumiiniumist/hõbedast nõude värvid võivad
pesu käigus muutuda. Mõned klaasisordid (nt kristallesemed) võivad
mitme pesutsükli tagajärjel muutuda ka läbipaistmatuks.
KLAAS- JA PORTSELANNÕUDE KAHJUSTUSED
• Peske masinas ainult selliseid nõusid, mille kohta tootja on kinnitanud, et need sobivad masinpesuks.
• Kasutage nõudega sobivat õrnatoimelist pesuvahendit.
• Võtke klaasid ja söögiriistad kohe pärast pesutsükli lõppu masinast
välja.
7
HOOLDUS
TÄHELEPANU! Enne puhastus- ja hooldustöid eemaldage seade
alati vooluvõrgust. Ärge kasutage masina puhastamiseks tuleohtlikke vedelikke.
NÕUDEPESUMASINA PUHASTAMINE
Masina sisemuses leiduvad plekid võib eemaldada
vee ja vähese äädikaga niisutatud lapiga.
Masina välispinna ja juhtpaneeli puhastamiseks
võib kasutada mitteabrasiivset lappi, mis on veega
niisutatud. Ärge kasutage abrasiivseid tooteid ega
lahusteid.
Kontrollige mitme pesu järel filtrikoostu ja vajaduse korral puhastage
see põhjalikult jooksva vee all, kasutades mitte-metallist harja ja järgides
alltoodud juhiseid:
1. Keerake silindrilist filtrit A vastupäeva ja tõmmake see välja (joonis 1).
2. Eemaldage kuppelfilter B, avaldades selle küljetiibadele kerget
survet (joonis 2).
3. Libistage välja roostevabast terasest plaatfilter C (joonis 3).
4. Kontrollige filtrilõksu ja eemaldage sellest kõik toidujäägid. ÄRGE
KUNAGI EEMALDAGE pesutsükli pumba kaitset (must detail)
(joonis 4).
12
EBAMEELDIVATE LÕHNADE
VÄLTIMINE
Et vältida niiskuse kogunemist, hoidke masina uks alati veidi paokil.
Puhastage ukse ja pesuvahendidosaatorite tihendeid regulaarselt
niiske svammiga. Nii hoiate ära toidujääkide kogunemise tihenditesse, mis on peamine ebameeldivate lõhnade tekkimise põhjus.
VEE SISSEVÕTUVOOLIKU KONTROLLIMINE
Kontrollige sissevõetava vee voolikut regulaarselt, et avastada
võimalikku hapraks muutumist või pragusid. Kui voolikul on kahjustumise märke, asendage see uuega, mille saate osta meie teeninduskeskustest või oma edasimüüja juurest. Olenevalt vooliku tüübist:
A
B
A
34
C
Kui veevoolik on läbipaistva kattega, kontrollige regulaarselt, ega
selle värv mõnes kohas intensiivsemaks ei ole muutunud. Kui on, võib
see tähendada, et voolik lekib ja tuleb välja vahetada.
WaterStopiga voolikud: kontrollige turvakraani väikest kontroll-akent
(vt nool). Kui see on punane, on veeluku funktsioon käivitunud ja
voolik tuleb välja vahetada.
Selle vooliku eemaldamiseks hoidke vooliku lahtikeeramise ajal all
vabastusnuppu.
VEE SISSEVÕTUVOOLIKU PUHASTAMINE
Kui veevoolikud on uued või olnud pikalt kasutamata, laske veel neist
läbi voolata, et oleks kindel, et need on takistustest vabad ja puhtad;
seejärel kontrollige üle ühenduskohad. Kui seda ettevaatusabinõu ei
järgita, võib voolik ummistuda ja pesumasinat kahjustada.
FILTRI PUHASTAMINE
Puhastage filtrikoostu regulaarselt, et filtrid ei ummistuks ja vesi saaks
vabalt masinast välja voolata.
Filtrikoost koosneb kolmest filtrist, mis koguvad pesuveest kokku
toiduosakesed ja suunavad siis vee taasringlusse. Parima
pesutulemuse saamiseks tuleb need puhtana hoida.
Nõudepesumasinat ei tohi kasutada, kui filtrid puuduvad või on
kinnitamata
8
Pärast filtrite puhastamist pange filtrikoost tagasi ja kinnitage
korralikult oma kohale; see on nõudepesumasina tõhusa töö
tagamiseks ülioluline.
PIHUSTIHOOBADE PUHASTAMINE
Vahel võivad toiduosakesed kleepuda pihustihoobade külge ja
ummistada vee pihustusavad. Seepärast soovitame hoobasid aeg-ajalt
kontrollida ja väikese mitte-metallist
harjaga puhastada.
Ülemise pihustihoova eemaldamiseks keerake plastikust
lukustusrõngast vastupäeva. Ülemise
pihustihoova tagasipanekul
tuleks jälgida, et suurema aukude
arvuga pool jääks ülespoole.
Alumise pihustihoova saab eemaldada, tõmmates seda üles.
ET
PAIGALDAMINE
TÄHELEPANU! Kui seadet on vaja liigutada, hoidke see püstiasendis; kui see on tingimata vajalik, võib seadet kallutada tagaküljele.
VEEVÄRGIGA ÜHENDAMINE
Veevärgiga ühendamise võib teostada ainult vastava kvalifikatsiooniga tehnik.
Parima paigaldusasendi saavutamiseks võib vee sissevõtu- ja
tühjendusvoolikud paigutada paremale või vasakule küljele.
Kontrollige, et nõudepesumasina voolikud ei oleks keerdus ega kinni
surutud.
ELECTRICAL CONNECTION
HOIATUS! Vee sissevõtuvoolikut ei tohi mingil juhul lõigata,
sest see sisaldab pingestatud elektridetaile.
Enne pistiku ühendamist seinakontakti veenduge, et:
• kontakt on maandatud
ja vastab kehtivatele nõuetele;
kontakt talub seadme maksimaalset voolukoormust, mis on
märgitud ukse siseküljel asuval andmeplaadil (vt TOOTE KIRJELDUS).
• Vooluvõrgu pinge jääb ukse siseküljel asuval andmeplaadil märgitud vahemikku.
• Kontakt sobib seadme pistikuga.
VEE SISSEVÕTUVOOLIKU ÜHENDAMINE
Kui see nii ei ole, paluge volitatud tehnikul pistik ära vahetada (vt
MÜÜGIJÄRGNE TEENINDUS). Ärge kasutage pikendusjuhtmeid ega
mitmikpistikupesasid. Paigaldatud seadme toitejuhtmele ja
elektrikontaktile peab olema vaba ligipääs.
Juhe ei tohi olla kokku murtud ega surutud.
Kui toitejuhe on kahjustunud, laske tootjal või volitatud esindusel see
välja vahetada, et vältida ohtlikke olukordi.
Ettevõte ei vastuta ühegi juhtumi eest, mille puhul neid nõudeid ei
ole täidetud.
VEE SISSEVÕTUVOOLIKU ÜHENDUSE SPETSIFIKATSIOONID:
• PAIGUTUS JA LOODIMINE
• Laske veel joosta, kuni see on täiesti puhas.
• Kinnitage sissevõtuvoolik korralikult oma kohale ja keerake kraan lahti.
Kui sissevõtuvoolik ei ole piisavalt pikk, võtke ühendust vastava
teeninduse või volitatud tehnikuga.
Veesurve peab jääma Tehniliste andmete tabelis toodud väärtuste
piiresse - vastasel korral võib nõudepesumasina töö olla häiritud.
Veenduge, et voolik on vaba ega ole kinni surutud.
VEEVARUSTUS
külm või kuum (max. 60°C)
VEE SISSEVÕTT
3/4”
VEESURVE
0,05 ÷ 1 MPa (0.5 ÷ 10 bar)
7,25 – 145 psi
VEE TÜHJENDUSVOOLIKU ÜHENDAMINE
Ühendage vee tühjendusvoolik kanalisatsioonitoruga, mille läbimõõt
on vähemalt 2 cm A.
Tühjendusvooliku ühendus peab asuma 40-80 cm kõrgusel põrandast
või pinnast, millel nõudepesumasin seisab.
1. Paigutage nõudepesumasin tasasele ja tugevale pinnale. Ebatasase
põrandapinna korral on võimalik seadme esijalgade pikkust reguleerida, kuni seade on horisontaalne. Korralikult rõhtloodis seade on
stabiilsem ja selle puhul on oluliselt väiksem tõenäosus, et seadme
töötamisel tekib vibratsioon või müra.
2. Enne nõudepesumasina integreerimist mööbliga paigaldage
puitriiuli alla läbipaistev kleeplint, mis aitab vältida kondensaadi
teket.
3. Paigaldage nõudepesumasin nii, et selle küljed või tagapaneel on
kõrvalasuvate kappide või seinaga kontaktis. Seadme võib integreerida ka eraldiseisva tööpinna alla.
MAX 80 cm
4. Tagumiste jalgade kõrguse reguleerimiseks pöörake punast
kuuskant-puksi nõudepesumasina esikülje allosa keskel, kasutades
kuuskantvõtit ava läbimõõduga 8 mm. Võtme keeramisel päripäeva
seadme kõrgus suureneb, keeramisel vastupäeva aga väheneb.
MIN 40 cm
MÕÕTMED JA MAHT:
Enne tühjendusvooliku ühendamist valamu äravooluga eemaldage
plastikkork B.
LAIUS
598 mm
KÕRGUS
820 mm
SÜGAVUS
555 mm
MAHT
14 standardsete paigutussätete korral
ÜLEUJUTAMISE VASTANE KAITSE
Üleujutamise vastane kaitse. Üleujutuste vältimiseks on
nõudepesumasin:
- varustatud spetsiaalse süsteemiga, mis sulgeb vee sissevoolu juhul,
kui masina sisemuses esineb anomaaliaid või lekkeid.
Mõned mudelid on varustatud ka täiendava turvaseadmega Uus
lekkepidur, mis välistab üleujutused isegi sissevõtuvooliku
purunemise korral.
Vee sissevõtuvoolikut ei tohi mingil juhul lõigata, sest see sisaldab
pingestatud elektridetaile.
9
VEAOTSING
Teie nõudepesumasina töös võib esineda tõrkeid.
Enne teeninduskeskusega kontakteerumist uurige, kas saate alltoodud loendi abil probleemi ise lahendada.
PROBLEEMID VÕIMALIKUD PÕHJUSED
LAHENDUSED
Nõudepesumasin
ei käivitu või ei
reageeri
käskudele.
Masin ei ole korralikult vooluvõrguga ühendatud.
Ühendage pistik seinakontakti.
Voolukatkestus.
Nõudepesumasin käivitub automaatselt, kui vool taastub.
Nõudepesumasina uks ei ole suletud.
Lükake ust tugevalt, kuni kuulete klõpsu.
See ei reageeri käskudele.
Lülitage seade SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust välja, lülitage see
umbes ühe minuti pärast uuesti sisse ja seadistage programm uuesti.
Restid ei ole lõpuni sisse lükatud.
Kontrollige, kas restid on lõpuni sisse lükatud.
Uks pole lukus.
Lükake ust tugevalt, kuni kuulete klõpsu.
Nõud kolisevad üksteise vastu.
Asetage nõud õigesti (vt jaotist RESTIDE TÄITMINE).
Tekib liiga palju vahtu.
Pesuvahendit on valesti doseeritud või ei sobi see nõudepesumasinas kasutamiseks (vt jaotist PESUVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE).
Lähtestage praegune tsükkel, lülitades nõudepesumasina olekusse
VÄLJAS, seejärel lülitage see uuesti sisse, valige uues programm,
vajutage START ja sulgege uks. Ärge lisage pesuvahendit.
Valitud programmil puudub kuivatusfaas.
Kontrollige programmide tabelist, kas valitud programmil
on olemas kuivatusfaas.
Loputusvahend on otsa saanud või seda
kasutatakse liiga vähe.
Lisage loputusvahendit või reguleerige selle doosi suuremaks
(vt LOPUTUSVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE).
Nõud on tehtud teflonist või plastikust.
Veetilkade esinemine on normaalne (vt NÕUANDED).
Uks ei lukustu.
Nõudepesumasin
teeb liiga tugevat
müra.
Nõud ei ole
kuivad.
Nõud ei ole puhtad. Nõud ei ole korralikult paigutatud.
Asetage nõud õigesti (vt jaotist RESTIDE TÄITMINE).
Pihustihoovad ei saa vabalt liikuda, sest nõud takistavad neid.
Asetage nõud õigesti (vt jaotist RESTIDE TÄITMINE).
Pesutsükkel oli liiga õrn.
Valige sobiv pesutsükkel (vt PROGRAMMIDE TABELIT).
Tekib liiga palju vahtu.
Pesuvahendit on valesti doseeritud või ei sobi see nõudepesumasinas kasutamiseks (vt jaotist PESUVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE).
Loputusvahendi dosaatori kaas ei ole korralikult kinni. Veenduge, et loputusvahendi dosaatori kaas on suletud.
Filter on määrdunud või ummistunud.
Puhastage filtrikoost (vt jaotist HOOLDUS).
Masinas ei ole soola.
Täitke soolaanum (vt jaotist SOOLAANUMA TÄITMINE).
Nõudepesumasin Torustikus ei ole vett või on kraan kinni.
ei täitu veega,
kuval H2O hoiatus
Sissevõtuvoolik on kokku surutud.
või F06.
Nõudel ja klaasidel on näha
katlakivi jälgi või
valkjaid plekke.
Nõudel ja klaasidel on sinakaid
plekke või läiget.
10
Veenduge, et torustikust tuleb vett ja kraan on lahti.
Veenduge, et sissevõtuvoolik on vaba (vt PAIGALDAMINE) programmeerige masin uuesti ja käivitage.
Vee sissevõtuvooliku sõel on umbes; see
vajab puhastamist.
Kui olete sõela kontrollinud ja puhastanud, lülitage nõudepesumasin välja ja uuesti sisse ning käivitage uus programm.
Soola on liiga vähe.
Täitke soolanõu (vt SOOLANÕU TÄITMINE).
Vee kareduse määratud tase ei ole piisav.
Valige suurem väärtus (vt VEE KAREDUSE TABEL).
Soolanõu kork pole korralikult suletud.
Kontrollige, kas soolanõu kork on korralikult suletud.
Loputusvahend on otsas või selle doos ei ole piisav.
Lisage loputusvahendit või reguleerige selle doos suuremaks.
Loputusvahendi doos on liiga suur.
Reguleerige doos väiksemaks.
ET
TOOTEKIRJELDUS
Selle seadme energiaandmetega tootekirjeldust on võimalik
allalaadida veebilehelt: docs. whirlpool.eu
MÜÜGIJÄRGSE TEENINDUSEGA KONTAKTEERUMINE
Meie kontaktandmed leiate garantiijuhendist. Meie klientide müügijärgse teenindusega ühendust võttes edastage oma toote
andmesildil olevad koodid.
IEC 436
:
11
400011386908
07/2019 ks - Xerox Fabriano
12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising