Whirlpool | B TNF 5322 OX | Use and care guide | Whirlpool B TNF 5322 OX Uživatelská příručka

Whirlpool B TNF 5322 OX Uživatelská příručka
Průvodce Zdraví a bezpečnost, Použití a údržba a Instalace
www.whirlpool.eu/register
ČEŠTINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
CS
ČEŠTINA
PRŮVODCE ZDRAVÍ A BEZPEČNOST,
POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA a INSTALACE
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL.
Abyste mohli využívat kompletnější podporu, registrujte svůj spotřebič na
adrese www.whirlpool.eu/register
Obsah
Průvodce Zdraví a bezpečnost
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S PŘEDPISY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Návod k použití a údržbě
POPIS VÝROBKU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
SPOTŘEBIČ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
OVLÁDACÍ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
DVÍŘKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
OSVĚTLENÍ CHLADNIČKY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
POLIČKY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLNÍ FILTR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ODDÍL CHLADNIČKY SE SYSTÉMEM PROTI NÁMRAZE“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ODDÍL MRAZNIČKY SE SYSTÉMEM PROTI NÁMRAZE „NO-FROST“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
PŘÍSLUŠENSTVÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
JAK POUŽÍVAT SPOTŘEBIČ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
INSTALACE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
FUNKCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
TIPY PRO SKLADOVÁNÍ POTRAVIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
DOPORUČENÍ V PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
JAK ODSTRANIT PORUCHU & POPRODEJNÍ SERVIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ZVUKY ZPŮSOBENÉ PROVOZEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
JAK ODSTRANIT PORUCHU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
SERVISNÍ STŘEDISKO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Průvodce instalací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
JE DŮLEŽITÉ SI JE DŮKLADNĚ
PŘEČÍST A ŘÍDITSE JIMI
Před použitím spotřebiče si
přečtěte tento návod k použití.
Uschovejte si jej pro pozdější
použití.
V tomto návodu a na samotném
spotřebiči jsou uvedena důležitá
bezpečnostní upozornění, která
je nutné si přečíst a řídit se jimi.
Výrobce odmítá nést jakoukoli
zodpovědnost za nedodržení
těchto bezpečnostních pokynů,
za nevhodné používání
spotřebiče nebo za nesprávné
nastavení ovladačů.
BEZPEČNOSTNÍ
UPOZORNĚNÍ
Pokud se v blízkosti spotřebiče
budou pohybovat velmi malé
(0–3 roky) nebo malé (3–8 let)
děti, musejí být neustále pod
dohledem.
Děti starší 8 let a osoby
s fyzickým, smyslovým či
duševním postižením nebo bez
patřičných zkušeností a znalostí
mohou tento spotřebič používat
pouze pod dohledem nebo
tehdy, pokud obdržely
informace o bezpečném použití
spotřebiče a pokud rozumějí
rizikům, která s používáním
spotřebiče souvisejí. Nedovolte
dětem, aby si se spotřebičem
hrály. Nedovolte dětem, aby bez
dohledu prováděly čištění
a běžnou údržbu spotřebiče.
POVOLENÉ POUŽITÍ
UPOZORNĚNÍ: Tento spotřebič
není určen k řízení pomocí
externího časovače nebo
samostatného systému
dálkového ovládání.
Tento spotřebič je určen
výhradně k domácímu použití,
nikoli k profesionálním účelům.
Spotřebič nepoužívejte na
otevřeném prostranství.
Neumisťujte do zařízení nebo
do jeho blízkosti výbušné látky,
jako např. plechovky s aerosoly,
4
a neskladujte ani nemanipulujte
zde s benzínem či jinými
hořlavými materiály: při
náhodném zapnutí spotřebiče
hrozí nebezpečí požáru.
Tento spotřebič je určen
k použití v domácnosti
a podobných zařízeních, jako:
– kuchyňské kouty pro
zaměstnance v obchodech,
kancelářích a na jiných
pracovištích;
– farmy, a pro použití klienty
v hotelech, motelech a jiných
ubytovacích zařízeních;
– v zařízeních nabízejících
nocleh se snídaní;
– ve stravovacích a podobných
nemaloobchodních zařízeních.
Žárovka použitá uvnitř
spotřebiče je speciálně navržena
pro domácí spotřebiče a není
vhodná pro všeobecné osvětlení
místnosti v domácnosti (Nařízení
ES 244/2009).
Spotřebič je určen k provozu
v prostředích, ve kterých je
teplota v následujícím rozmezí
podle klimatické třídy uvedené
na výrobním štítku.
Při dlouhodobém ponechání
spotřebiče v nižší či vyšší teplotě
nemusí spotřebič správně
fungovat.
Klimatická třída, teplota
prostředí. (°C)
SN od 10 do 32
N od 16 do 32
ST od 16 do 38
T od 16 do 43
Tento spotřebič neobsahuje
CFC. Chladicí okruh obsahuje
látku R600a (HC).
Spotřebiče obsahující isobutan
(R600a): isobutan je přírodní
plyn bez škodlivých účinků na
životní prostředí, který je
nicméně hořlavý. Je tedy nutné
se přesvědčit, že nedošlo
k poškození trubek chladicího
okruhu. Při poškození trubek
věnujte vyprazdňování obsahu
chladicího okruhu zvýšenou
pozornost.
VAROVÁNÍ: Nepoškozujte
potrubí chladicího okruhu
kapaliny.
VAROVÁNÍ: Větrací otvory
v plášti spotřebiče nebo ve
vestavěné konstrukci nesmějí
být zakryty.
VAROVÁNÍ: Neurychlujte
odmrazování jinými
mechanickými, elektrickými
a chemickými postupy, než jaké
doporučuje výrobce.
VAROVÁNÍ: Do oddílů
spotřebiče neumisťujte, ani
v nich nepoužívejte elektrické
přístroje, které nejsou výslovně
schváleny výrobcem.
VAROVÁNÍ: Výrobníky ledu
a dávkovače vody, které nejsou
přímo připojeny k přívodu vody,
musí být plněny pouze
pitnou vodou.
VAROVÁNÍ: Automatické tvořiče
ledu a/nebo nádobky na vodu
musí být připojeny výhradně
k přívodu pitné vody s tlakem
v rozmezí 0,17 až 0,81 MPa
(1,7 až 8,1 bar).
Je-li váš model vybaven
mrazicími akumulátory,
nepolykejte kapalinu
(netoxickou), která je v nich
obsažena.
Nejezte ledové kostky nebo
ledová lízátka ihned po vyjmutí
z mrazničky, mohly by vám
způsobit omrzliny v ústech.
Je-li výrobek určen k použití se
vzduchovým filtrem
v přístupném krytu ventilátoru,
musí být filtr vložen vždy, když
je chladnička zapnutá.
Do mrazničky nedávejte
skleněné nádoby s tekutinami,
protože by mohly prasknout.
Nezakrývejte ventilátor (je-li jím
spotřebič vybaven) potravinami.
Po vložení potravin zkontrolujte,
zda jste správně zavřeli dveře,
zejména pak dveře mrazničky.
Poškozené těsnění je nutné co
nejdříve vyměnit.
Chladicí oddíl používejte pouze
k uchovávání čerstvých potravin
a mrazicí oddíl pouze
k uchovávání zmrazených
potravin, zmrazování čerstvých
potravin a k výrobě ledových
kostek.
Vyvarujte se skladování
nezabalených potravin
v přímém kontaktu s vnitřními
povrchy chladničky nebo
mrazničky.
Spotřebiče mohou obsahovat
speciální přihrádky (přihrádka na
čerstvé potraviny, přihrádka
s nulovou teplotou, ...). Není-li
v příručce ke konkrétnímu
výrobku uvedeno jinak, tyto
přihrádky je možné vyjmout,
aniž by tento úkon ovlivnil
výkon spotřebiče.
Cyklopentan se používá jako
nadouvadlo v izolační pěně
a je hořlavý.
INSTALACE
Ke stěhování a instalaci
spotřebiče jsou nutné
minimálně dvě osoby.
Při vybalování a instalaci
spotřebiče použijte
ochranné rukavice.
Instalaci nebo opravy musí
provést kvalifikovaný technik
podle pokynů výrobce
a v souladu s platnými místními
bezpečnostními předpisy.
Neopravujte ani nevyměňujte
žádnou část spotřebiče,
pokud to není výslovně
uvedeno v návodu k použití.
Instalaci spotřebiče nesmějí
provádět děti. Nedovolte dětem,
aby se v průběhu instalace
pohybovaly v blízkosti
spotřebiče. V průběhu instalace
a po jejím dokončení odstraňte
obalový materiál (plastové sáčky,
polystyrén apod.) z dosahu dětí.
Při přemísťování spotřebiče
dejte pozor, abyste nepoškodili
podlahy (např. parkety).
Spotřebič umístěte na podlahu
či podložku, která unese jeho
hmotnost, na místo vhodné
s ohledem na velikost a způsob
použití spotřebiče.
Po vybalení spotřebiče se
přesvědčte, že během přepravy
nedošlo k jeho poškození.
V případě problémů se obraťte
na prodejce nebo na nejbližší
servisní středisko.
Před zahájením instalace je
nutné spotřebič odpojit od
elektrické sítě.
Během instalace se ujistěte,
že zařízení nepoškozuje
napájecí kabel.
Aby bylo zajištěno dostatečné
větrání, ponechte prostor na
obou stranách a nad
spotřebičem. Za účelem
zamezení přístupu k horkému
povrchu by měla mezera mezi
zadní stranou spotřebiče
a stěnou za spotřebičem být
50 mm. Menší mezera zvyšuje
spotřebu energie spotřebiče.
Zařízení nezapínejte, dokud
nebyla ukončena instalace.
Doporučujeme vám, abyste se
zapojením spotřebiče počkali
nejméně dvě hodiny,
aby chladicí okruh mohl
dokonale fungovat.
Přesvědčte se, zda spotřebič
nestojí v blízkosti tepelného
zdroje.
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
TÝKAJÍCÍ SE ELEKTRICKÉHO
ZAPOJENÍ
Montáž musí probíhat v souladu
s platnými bezpečnostními
předpisy. Proto je nutné použít
všepólový spínač s minimální
vzdáleností mezi kontakty 3 mm
a spotřebič uzemnit.
V případě nutnosti vyměňte
napájecí kabel za nový stejného
typu. Výměnu napájecího
kabelu může provést jedině
kvalifikovaný elektrikář
v souladu s pokyny výrobce
a obecně platnými
bezpečnostními předpisy.
Obraťte se na autorizované
servisní středisko.
Jestliže dodaná zástrčka není
vhodná pro zásuvku ve vašem
bytě, obraťte se prosím na
kvalifikovaného technika.
Napájecí kabel musí být natolik
dlouhý, aby umožnil připojení
spotřebiče zabudovaného do
skříňky do elektrické sítě.
Netahejte za napájecí kabel
spotřebiče.
CS
Nepoužívejte prodlužovací
kabely, sdružené zásuvky
nebo adaptéry.
Nezapínejte tento
elektrospotřebič, pokud je
poškozena přívodní síťová šňůra
nebo zástrčka, pokud spotřebič
nefunguje správně nebo došlo
k poškození či pádu spotřebiče.
Přívodní kabel se nesmí dotýkat
žádné horké plochy.
Po provedení montáže nesmí
být elektrické prvky spotřebiče
pro uživatele přístupné.
Spotřebiče se nedotýkejte
vlhkými částmi těla
a nepoužívejte jej bosí.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Spotřebič nikdy nečistěte
čisticím zařízením na páru.
Pro účely čištění a údržby si
navlečte ochranné rukavice.
Před prováděním jakýchkoli
úkonů souvisejících s údržbou je
nutné spotřebič odpojit od
elektrické sítě.
Na plastové části, vnitřek
spotřebiče a obložení dvířek či
těsnění nepoužívejte abrazivní
nebo nešetrné čisticí prostředky,
jako jsou např. spreje na okna,
žíravé odmašťovací přípravky,
hořlavé kapaliny, čisticí vosky,
koncentrované čisticí prostředky,
bělidla nebo čističe obsahující
ropné látky. K čištění
nepoužívejte papírové utěrky,
abrazivní houbičky nebo jiné
nešetrné nástroje.
5
RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
LIKVIDACE OBALOVÉHO
MATERIÁLU
Obal je ze 100% recyklovatelného
materiálu a je označen recyklačním
znakem . Jednotlivé části
obalového materiálu proto zlikvidujte
odpovědně podle platných místních
předpisů upravujících nakládání
s odpady.
LIKVIDACE DOMÁCÍCH
ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Jestliže už spotřebič nechcete dále
používat, znehodnoťte ho odříznutím
napájecího kabelu a odstraňte
případné police a dveře (je-li jimi
vybaven), aby se děti nemohly zavřít
uvnitř.
Tento spotřebič byl vyroben
z recyklovatelných nebo
opakovaně použitelných materiálů.
Zlikvidujte jej podle místních předpisů
pro likvidaci odpadu.
Další informace o zpracování,
rekuperaci a recyklaci domácích
elektrických spotřebičů zjistíte
u příslušného místního úřadu, úřadu
pro likvidaci domovního odpadu,
nebo v obchodě, kde jste spotřebič
zakoupili.
Tento spotřebič je označen v souladu
s evropskou směrnicí 2012/19/EU
o odpadních elektrických
a elektronických zařízeních (OEEZ).
Zajištěním správné likvidace tohoto
výrobku pomůžete zabránit
případným negativním důsledkům na
životní prostředí a lidské zdraví, které
by mohly být způsobeny nevhodnou
likvidací výrobku.
na výrobku nebo
Symbol
příslušných dokladech udává, že tento
výrobek nesmí být likvidován
společně s domácím odpadem, nýbrž
je nutné jej odevzdat do příslušného
sběrného střediska k recyklaci
elektrických a elektronických zařízení.
RADY K ÚSPOŘE ELEKTRICKÉ
ENERGIE
Spotřebič umístěte do suché a dobře
větrané místnosti v dostatečné
vzdálenosti od zdrojů tepla (např.
radiátoru, sporáku) a tak, aby nebyl
vystaven přímému slunci. V případě
potřeby použijte izolační desku.
Pro zajištění adekvátní ventilace
dodržujte pokyny k instalaci
spotřebiče. Nedostatečné větrání na
zadní straně spotřebiče zvyšuje
spotřebu energie a snižuje účinnost
chlazení.
Časté otevírání dvířek může zvýšit
spotřebu energie.
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S PŘEDPISY
Tento spotřebič byl navržen, vyroben
a dodán na trh v souladu s požadavky
evropských směrnic:
LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU
a RoHS 2011/65/EU.
6
Tento spotřebič byl navržen, vyroben
a dodán na trh v souladu s požadavky
směrnic ES na ekodesign a označování
energetické účinnosti štítky: 2009/125/
ES a 2010/30/ ES.
Na teplotu uvnitř spotřebiče
a spotřebu energie může mít vliv
teplota v místnosti, četnost otevírání
dvířek i samotné umístění spotřebiče.
Při nastavení teploty musíte brát tyto
faktory v úvahu.
Omezte otevírání dveří na minimum.
Rozmrazujte potraviny tak, že je
umístíte do chladničky. Nízká teplota
zmrazených výrobků pomáhá chladit
potraviny v chladničce.
Před vložením do spotřebiče nechte
teplá jídla a nápoje vychladnout.
Umístění polic v chladničce nemá
žádný vliv na efektivitu využití
energie. Potraviny by měly být na
policích uloženy takovým způsobem,
aby byla zajištěna patřičná cirkulace
vzduchu (potraviny by se neměly
navzájem dotýkat a mezi potravinami
a zadní stěnou by měl být dostatečný
volný prostor).
Kapacitu k ukládání mražených
potravin můžete zvýšit odstraněním
košů a poličky Stop Frost (je-li jí
výrobek vybaven), a to při zachování
stejné spotřeby energie.
Výrobky vysoké energetické třídy jsou
vybaveny motorem s vysokou
účinností, který zůstává v provozu
déle, má však nízkou spotřebu
energie. Nedělejte si proto starosti,
pokud motor běží delší dobu.
CS
Návod k použití a údržbě
POPIS
VÝROBKU
SPOTŘEBIČ
4
5
6
7
1
2
8
1. Zásuvka na ovoce a zeleninu *
2. Nulová zóna 0 °C /
bezpečné rozmrazování*
3. Mrazicí a úložný oddíl
4. Polička na mléčné výrobky *
5. Nastavitelné poličky *
6. Kontrolka pro teplotu *
7. Police na láhve*
8. Polička na láhve *
9. Nastavitelné nožičky
3
* Liší se podle počtu a/nebo umístění –
týká se jen určitých modelů.
9
7
OVLÁDACÍ PANEL
1. Kontrolka a tlačítko „Zapnout / pohotovostní
režim“
2. Alarm výpadku proudu, kontrolka dlouhodobého
výpadku proudu (viz tabulka výstražných
upozornění níže)
3. Tlačítko teploty chladničky / rychlého chlazení
4. Kontrolky LED teploty chladničky
5. Tlačítko vypnutí alarmu (viz tabulku výstražných
upozornění níže)
6. Kontrolka 6th Sense
7. Kontrolka blokování tlačítek
8. Kontrolky LED teploty mrazničky
9. Tlačítko teploty mrazničky / rychlého zmrazování
8
4
5
6
3
2
1
7
8
9
CS
DVEŘE
ZMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ
Poznámka: Směr otevírání dveří lze změnit. Pokud je
tato změna prováděna pracovníky servisního střediska,
nevztahuje se na ni záruka.
Změnu otevírání dveří se doporučuje provádět za účasti
dvou osob.
Dodržujte pokyny v Průvodci instalací.
OSVĚTLENÍ CHLADNIČKY
Uvnitř chladicího oddílu jsou použity žárovky
LED, které umožňují lepší osvětlení při velmi nízké
spotřebě energie.
Pokud osvětlovací systém LED nefunguje, obraťte se
na servisní středisko a požádejte o výměnu.
Upozornění: Při otevření dvířek chladicího oddílu
se rozsvítí vnitřní osvětlení. Pokud dvířka zůstanou
otevřena po dobu delší než 10 minut, světlo se
automaticky vypne.
POLIČKY
Všechny poličky, držáky a výsuvné koše jsou
vyjímatelné.
VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLNÍ FILTR
Ventilátor umožňuje dosáhnout rovnoměrnější
teploty uvnitř spotřebiče, a tím zajišťuje lepší
podmínky uchování potravin.
Poznámka: Neblokujte potravinami prostor, kde se nacházejí
vývody pro nasávání vzduchu.
Jestliže je spotřebič vybavený
ventilátorem, může do něj být
vložen antibakteriální filtr.
Filtr vyjměte z krabice umístěné
v zásuvce na ovoce a zeleninu
a zasuňte ho do krytu ventilátoru viz obrázek.
Postup výměny je přiložen v
krabici s filtrem.
ODDÍL CHLADNIČKY SE SYSTÉMEM PROTI NÁMRAZE
Odmrazování chladicího oddílu je zcela automatické.
Voda vzniklá odmrazováním automaticky stéká do
odtokového kanálku skrytého za oblastí Multi-flow,
shromažďuje se v zásobníku, odkud se vypařuje.
9
ODDÍL MRAZNIČKY SE SYSTÉMEM
PROTI NÁMRAZE „NO-FROST“
Mrazničky s funkcí automatického odmrazování No
Frost využívají proudění ledového vzduchu kolem
skladovacích prostor, čímž brání tvorbě ledu a zcela
eliminují potřebu odmrazování.
Zmražené potraviny se nelepí ke stěnám, štítky
zůstávají čitelné a úložný prostor čistý a přehledný.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
„EASY ICE“ – SNADNÁ PŘÍPRAVA LEDU
10
POLICE NA LÁHVE
CS
PŘÍSLUŠENSTVÍ
KONTROLKA PRO TEPLOTU *
K zjištění nejchladnější oblasti chladničky.
1. Zkontrolujte, zda se zpráva „OK“ na kontrolce
objevila zřetelně.
2. Pokud se zpráva „OK“ neobjeví, znamená to,
že teplota je stále příliš vysoká: nastavte nižší
teplotu a vyčkejte přibližně 10 hodin, dokud se
teplota nestabilizuje.
3. Opět ověřte stav kontrolky: v případě potřeby
upravte nastavení podle výchozího postupu.
Pokud jste do chladničky uložili velké množství
potravin nebo často otevírali dvířka, není chybou,
že se zpráva „OK“ neobjeví. Vyčkejte alespoň
10 hodin, než pomocí OTOČNÉHO VOLIČE
CHLADNIČKY nastavíte vyšší teplotu.
NULOVÁ ZÓNA 0 °C /
BEZPEČNÉ ROZMRAZOVÁNÍ *:
Oddíl, který je určen k udržení čerstvosti
choulostivých potravin, jako maso a ryby.
Nízká teplota v tomto oddílu umožňuje skladovat
potraviny po dobu až jednoho týdne (testování bylo
provedeno u masových výrobků), aniž by došlo ke
změně nutričních hodnot, vzhledu a chuti.
Tento oddíl je rovněž velmi vhodný pro zdravé
rozmrazování potravin, neboť rozmrazování při
nízkých teplotách brání množení mikroorganismů
a současně pomáhá uchovat jejich chuť
a organoleptické vlastnosti.
Není určen pro skladování ovoce, zeleniny a listových
salátů. Lze jej však využít pro skladování plněných
čerstvých těstovin, právě uvařeného jídla nebo
nedojedených jídel.
POLIČKY *
Díky speciálním vodicím drážkám jsou poličky
vyjímatelné a jejich výšku lze přizpůsobit, aby
bylo možné uskladnit i velké nádoby a potraviny
větších rozměrů.
ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU *
Zásuvky na ovoce a zeleninu umístěné uvnitř
chladničky byly speciálně navrženy tak,
aby uchovávaly čerstvost a křehkost ovoce a zeleniny.
Otevřete regulátor vlhkosti (poloha B), pokud si
přejete skladovat potraviny při menší vlhkosti
okolního vzduchu, jako např. ovoce, nebo jej zavřete
(poloha A) pro skladování potravin, jako např.
zelenina, při vyšší vlhkosti okolního vzduchu.
A
B
A
B
11
JAK POUŽÍVAT
SPOTŘEBIČ
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE
Po zapojení do sítě se spotřebič automaticky spustí.
Po spuštění spotřebiče počkejte alespoň 4–6 hodin
a teprve pak do něj vložte potraviny.
NASTAVENÍ TEPLOTY
Spotřebič je z výroby běžně nastaven k provozu
při doporučené střední teplotě.
Podrobné informace o nastavení teploty naleznete
v přiloženém příručním návodu k použití.
Po připojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí
displej a na 1 sekundu se zobrazí všechny ikony.
Rozsvítí se hodnoty výchozího nastavení (z výroby)
chladicího oddílu.
Poznámka: Zobrazené hodnoty odpovídají průměrné teplotě
v celé chladničce.
INSTALACE
INSTALACE JEDINÉHO SPOTŘEBIČE
Aby bylo zajištěno dostatečné větrání, ponechte
prostor na obou stranách a nad spotřebičem.
Mezera mezi zadní stranou spotřebiče a stěnou za
spotřebičem by měla být alespoň 50 mm.
Menší mezera zvyšuje spotřebu energie spotřebiče.
50mm
50mm
12
INSTALACE ODDĚLOVAČŮ
Nasaďte rozpěrky na horní a spodní
stranu chladicího zařízení (podle nákresu)
umístěného vzadu na spotřebiči.
CS
BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ
•
ZVÝŠENÍ KAPACITY ÚLOŽNÉHO
PROSTORU MRAZNIČKY
•
•
•
•
Nezakrývejte oblast výstupu vzduchu (dole na zadní
stěně uvnitř spotřebiče).
Všechny poličky, držáky a výsuvné koše
jsou vyjímatelné.
•
•
Odstraněním košů dojde k vytvoření prostoru pro
velké produkty.
Položením potravin přímo na police mrazáku.
Odstraněním dodatečných vyjímatelných kusů
příslušenství.
Vnitřní teploty spotřebiče mohou být ovlivněny
teplotou v místnosti, četností otevírání dveří
i umístěním spotřebiče. Při nastavení teploty musíte
brát tyto faktory v úvahu.
Příslušenství spotřebiče není vhodné pro mytí
v myčce, není-li uvedeno jinak.
FUNKCE
ZAPNUTO / POHOTOVOSTNÍ
REŽIM
Funkce Zapnuto/ pohotovostní
režim slouží k zapnutí
chladničky a jejímu uvedení
do pohotovostního režimu.
Chcete-li uvést spotřebič
do pohotovostního režimu,
podržte tlačítko Zapnuto/
pohotovostní režim stisknuté po
dobu 3 sekund.
Všechny ikony zhasnou
s výjimkou podsvícení Zapnuto /
Pohotovostní, které signalizuje,
že se spotřebič nachází
v pohotovostním režimu.
Je-li spotřebič v pohotovostním
režimu, světlo uvnitř chladicího
oddílu nefunguje.
Uvědomte si prosím, že tímto
postupem se spotřebič neodpojí
od elektrické sítě.
Spotřebič znovu zapnete
jednoduše stisknutím tlačítka
Zapnuto / Pohotovostní po dobu
3 sekund.
CHYTRÉ ZOBRAZENÍ
Tuto volitelnou funkci je možné
použít k úspoře energie. Přeje-li si
aktivovat funkci „Chytré zobrazení“,
na dobu 3 sekund stiskněte
současně tlačítko pro nastavení
teploty chladničky (°C) a tlačítko
pro nastavení teploty mrazničky
(°C), dokud nezazní zvukový signál.
Chcete-li funkci deaktivovat,
zopakujte stejný postup.
Uvědomte si prosím, že takto se
spotřebič neodpojí od elektrické
sítě, omezí se jen množství proudu
odebíraného externím displejem.
13
KONTROLKA 6TH SENSE
Technologie šestého smyslu –
„6th Sense“ – se snaží automaticky
zajišťovat optimální podmínky pro
uchovávání potravin.
RYCHLÉHO CHLAZENÍ
Pomocí funkce Rychlého
chlazení můžete zvýšit chlazení
v prostoru chladničky. Tuto funkci
doporučujeme použít při vložení
velkého množství potravin do
chladicího oddílu. Pro aktivaci
funkce Rychlého chlazení podržte
na 3 sekundy stisknuté tlačítko pro
nastavení teploty chladničky (°C).
Při aktivaci funkce Rychlého
chlazení se rozsvítí kontrolky
LED teploty chladničky, jak je
znázorněno na obrázcích vedle.
Funkce se automaticky vypne
po 6 hodinách, nebo ji můžete
vypnout ručně stisknutím tlačítka
pro nastavení teploty chladničky
(°C).
RYCHLÉHO MRAŽENÍ
Tuto funkci doporučujeme použít
při vložení velkého množství
potravin ke zmrazení do mrazicího
oddílu.
24 hodin před vložením čerstvých
potravin stiskněte a podržte
tlačítko Mraznička na 3 sekundy
k zapnutí funkce Rychlého mražení.
Při aktivaci funkce „Rychlého
mražení“ se rozsvítí LED kontrolky
pro teplotu mrazničky, jak je
znázorněno na obrázcích vedle.
Po 24 hodinách dejte potraviny,
které chcete zmrazit, do horního
koše mrazicího oddílu. Funkce
se automaticky vypne po
48 hodinách, nebo ji můžete
vypnout ručně stisknutím tlačítka
Mraznička °C.
ZÁMEK TLAČÍTEK
Tato funkce zabraňuje jakémukoli
nevhodnému zásahu do nastavení
nebo nechtěnému zapnutí
spotřebiče.
Pro uzamknutí tlačítek stiskněte na
3 sekundy tlačítko „Režim Party“,
dokud se na displeji neobjeví
kontrolka zámku tlačítek a zvukový
signál nepotvrdí výběr funkce.
Po uplynutí 3 sekund kontrolka
zámku tlačítek zhasne.
Když je aktivována, stiskem dalších
tlačítek (kromě tlačítka „Režim
Party) se aktivuje slyšitelný signál
a na displeji začne blikat kontrolka
zámku tlačítek.
Pokud je funkce „Zámek tlačítek“
aktivní, lze deaktivovat jakýkoli
alarm.
Odemknutí tlačítek provedete
stejným způsobem, dokud se na
displeji neobjeví kontrolka zámku
tlačítek a zvukový signál nepotvrdí
zrušení funkce. Po uplynutí
1 sekundy kontrolka zhasne.
14
CS
UPOZORNĚNÍ NA OTEVŘENÁ
DVÍŘKA
Zvukový signál při otevřených
dveřích se spustí, jsou-li dveře
otevřeny po dobu delší než
2 minuty.
K vypnutí zvukového alarmu
zavřete dveře nebo stiskněte
tlačítko Stop Alarm.
POPLACH TEPLOTY
Displej pro zobrazení teploty bliká
(°C) a kontrolka pro alarm (Alarm)
zůstává zapnutá.
Stiskněte tlačítko pro deaktivaci
alarmu (Stop Alarm) ; výstražné
zvukové upozornění se deaktivuje,
displej pro zobrazení teploty (°C)
bliká a kontrolka pro alarm (Alarm)
zůstane svítit, dokud není
dosaženo teploty < -10 °C.
DLOUHODOBÝ VÝPADEK
PROUDU
Symbol dlouhodobého výpadku
proudu zůstává svítit a kontrolka
alarmu bliká.
Stiskněte tlačítko pro deaktivaci
alarmu (Stop Alarm) ; výstražné
zvukové upozornění se deaktivuje,
displej pro zobrazení teploty (°C)
bliká a kontrolka pro alarm (Alarm)
zůstane svítit, dokud není
dosaženo teploty < -10 °C.
15
TIPY PRO SKLADOVÁNÍ POTRAVIN
ODDÍLY CHLADNIČKY
Chladnička je ideálním místem pro uložení hotových
jídel, čerstvých a konzervovaných potravin, mléčných
výrobků, ovoce a zeleniny a nápojů.
POHYB VZDUCHU
Přirozená cirkulace vzduchu v chladničce vede ke
vzniku oblastí s různými teplotami. Nejnižší teplota
je přímo nad zásuvkou na ovoce a zeleninu a u zadní
stěny. Nejvyšší teplota je v horní přední části prostoru.
JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE
› K zabalení potravin používejte recyklovatelné
plastové, kovové, hliníkové a skleněné nádoby
a přilnavé fólie.
› Tekutiny nebo potraviny, které šíří nebo pohlcují
pach či vůni, uchovávejte vždy v uzavřených
nádobách nebo přikryté.
› Potraviny, které uvolňují velké množství ethylenu
a které jsou na tento plyn citlivé, jako např. ovoce,
zelenina a saláty, by měly být vždy odděleny nebo
zabaleny, aby se nezkracovala jejich životnost;
například neskladujte rajská jablíčka společně s kiwi
nebo se zelím.
KDE UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE
› Na policích chladničky: hotová jídla, tropické ovoce,
sýry, lahůdky.
› V nejchladnější oblasti (nad zásuvkou na ovoce
a zeleninu): maso, ryby, uzeniny, zákusky.
16
Nedostatečný pohyb vzduchu má za následek zvýšení
spotřeby energie a snížení chladicího výkonu.
Nepřikrývejte výdechy vzduchu potravinami nebo
jinými předměty, neboť jsou optimalizovány tak,
aby vzduch mohl řádně cirkulovat a potraviny byly
správně uchovávány.
› Neukládejte potraviny příliš blízko u sebe, aby byla
zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.
› Chcete-li zabránit padání lahví, používejte držák
lahví.
› Pokud v chladničce skladujete malé množství
potravin, doporučujeme použít police nad zásuvkou
na ovoce a zeleninu, protože se jedná o nejchladnější
oblast.
› Nezakrývejte výdechy vzduchu uloženými
potravinami.
› V zásuvce na čerstvé ovoce a zeleninu: ovoce, saláty,
zelenina.
› Ve dveřích: máslo, džemy, omáčky, nakládaná
zelenina, plechovky, láhve, nápoje v krabicích, vejce.
CS
JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ
POTRAVINY A NÁPOJE
Vysvětlivky
CHLADNÁ ZÓNA
Je vhodná pro skladování nápojů, mléka,
mléčných výrobků, lahůdek, jogurtů, vajec,
másla, omáček, naložené zeleniny, moučníků
a zákusků.
ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU
CHLADNÁ ZÓNA:
NULOVÁ ZÓNA 0 °C / BEZPEČNÉ
ROZMRAZOVÁNÍ *
Je vhodná pro skladování masa, ryb,
studených nářezů, čerstvých plněných
těstovin, uvařených jídel a nedojedených jídel.
Tuto zónu doporučujeme použít i pro
rozmrazování.
ZÁSUVKA ZÓNY RYCHLÉHO ZMRAZOVÁNÍ
Maximálně chladná zóna je určena
pro zmrazování čerstvých nebo
vařených pokrmů.
BĚŽNÉ ZÁSUVKY MRAZNIČKY
Je vhodná pro skladování zmrazených jídel
a zmrzlin.
Poznámka: Šedý odstín legendy neodpovídá
barvě zásuvek
17
ODDÍL MRAZNIČKY
Mraznička je ideálním místem pro uchovávání
mražených potravin, vyrábění kostek ledu a
zamrazení čerstvých potravin v mrazicím oddílu.
Na typovém štítku je uveden maximální počet
kilogramů čerstvých potravin, které lze zmrazit
během 24 hodin (... kg / 24 h).
Skladujete-li v mrazáku jen malé množství potravin,
doporučujeme používat nejchladnější část, která se
nachází uprostřed mrazáku.
TIPY PRO MRAZENÍ A UCHOVÁVÁNÍ ČERSTVÝCH POTRAVIN
› Veškeré zamrazované potraviny doporučujeme
› Horké pokrmy nechte vždy před vložením do
opatřit popiskem a datem. Popisky pomáhají při
mrazničky vychladnout.
rozlišení potravin a určení, dokdy by měly být
› Plně nebo částečně rozmrazené potraviny okamžitě
spotřebovány, aby nedošlo k zhoršení jejich kvality.
zkonzumujte.
Jednou rozmrazené potraviny již znovu nemrazte.
Po rozmrazení potraviny znovu nemrazte, pokud
› Před zamrazením čerstvé potraviny zabalte
je předtím nepřevaříte. Po převaření je možné
a důkladně uzavřete do: alobalu, potravinové fólie,
rozmrazené potraviny opět zamrazit.
vzduchotěsných a vodotěsných plastových sáčků,
› Nezamrazujte láhve s tekutinami.
polyetylenových nádob s víčky nebo mrazírenských
nádob vhodných k zamrazení čerstvých potravin.
› Funkci rychlého chlazení prosím používejte pro
urychlení chladicího nebo mrazicího procesu
› V zájmu dosažení vysoké kvality musí být
(viz Příručka pro každodenní použití).
zamrazované potraviny čerstvé, zralé a prvotřídní
kvality.
› Čerstvá zelenina a ovoce by měly být zamrazeny
bezprostředně po sběru, aby byla zachována jejich
plná nutriční hodnota, konzistence, barva a chuť.
Některé druhy masa, zejména zvěřina, by se měly
být před zamrazením nechat odležet.
MRAŽENÉ POTRAVINY: NÁKUPNÍ TIPY
Při nákupu mražených potravin:
› Ujistěte se, že obal nebo krabička nebyly porušené,
protože potraviny by se mohly zkazit. Je-li obal
nafouklý nebo jsou-li na něm mokré skvrny, výrobek
nebyl skladován v optimálních podmínkách a může již
být částečně rozmrzlý.
› Mražené potraviny vybírejte během nákupu jako
poslední položku a přepravujte je ve speciální tepelně
izolované tašce.
18
› Po návratu domů mražené potraviny okamžitě
vložte do mrazničky.
› Pokud došlo k jejich částečnému rozmrazení, znovu
je nezamrazujte. Spotřebujte je do 24 hodin.
› Vyvarujte se kolísání teplot nebo jej alespoň omezte
na minimum. Řiďte se dobou trvanlivosti uvedenou
na obalu.
› Vždy dodržujte pokyny k uchovávání potravin
uvedené na obalu.
CS
DOBA SKLADOVÁNÍ
ZMRAZENÝCH POTRAVIN
MASO
měsíce
DUŠENÉ MASO
měsíce
OVOCE
měsíce
Hovězí
8–12
Maso, drůbež
2–3
Jablka
12
Vepřové, telecí
6–9
MLÉČNÉ VÝROBKY
Meruňky
8
Jehněčí
6–8
Máslo
6
Ostružiny
8–12
Králičí
4–6
Sýry
3
Černý rybíz / červený
rybíz
8–12
Mleté/droby
2–3
Šlehačka
1–2
Třešně
10
Klobásy/párky
1–2
Zmrzlina
2–3
Broskve
10
Vejce
8
Hrušky
8–12
Švestky
10
DRŮBEŽ
Kuře
5–7
POLÉVKY A OMÁČKY
Krůta
6
Polévky
2–3
Maliny
8–12
Drůbeží droby
2–3
Masové omáčky
2–3
Jahody
10
Paštiky
1
Rebarbora
10
8
Ovocné šťávy
(pomeranč, citron,
grep)
4–6
KORÝŠI
Měkkýši (krab, humr)
1–2
Lečo
Krabi, humři
1–2
PEČIVO A CHLÉB
KORÝŠI
Ústřice, vyloupané
1–2
RYBY
„tučné“ (losos, sleď,
makrela)
2–3
„libové“ (treska, platýs) 3–4
ZELENINA
Chléb
1–2
Chřest
8–10
Zákusky (běžné)
4
Bazalka
6–8
Zdobené dorty
2–3
Fazole
12
Palačinky
1–2
Artyčoky
8–10
Tepelně neupravené
pečivo
2–3
Brokolice
8–10
Slané koláče
1–2
Růžičková kapusta
8–10
Pizza
1–2
Květák
8–10
Mrkev
10–12
Celer
6–8
Houby
8
Petržel
6–8
Papriky
10–12
Hrášek
12
Fazolové lusky
12
Špenát
12
Rajčata
8–10
Cuketa
8–10
19
DOPORUČENÍ V PŘÍPADĚ
NEPOUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE
NEPŘÍTOMNOST/DOVOLENÁ
STĚHOVÁNÍ
Vyjměte všechny vnitřní díly.
V případě delší nepřítomnosti se doporučuje
potraviny spotřebovat a spotřebič odpojit z důvodu
úspory energie.
1.
3. Nastavitelné nožky zašroubujte, aby se nedotýkaly
povrchu podložky.
2. Dobře vše zabalte a přelepte lepicí páskou
tak, aby do sebe předměty nenarážely a nedošlo
k jejich ztrátě.
4. Dvířka uzavřete a zajistěte lepicí páskou, s jejíž
pomocí také připevněte napájecí kabel ke spotřebiči.
VÝPADEK PROUDU
V případě výpadku elektrického proudu se obraťte
na místní pobočku dodavatele elektrické energie
a informujte se, jak dlouho bude výpadek trvat.
Poznámka: Mějte na paměti, že se v zaplněném spotřebiči
udrží studený vzduch déle než jen v částečně naplněném.
Pokud se na potravinách objeví ledové krystalky,
je možné je znovu zmrazit, ale může u nich dojít
ke změně chuti a vůně.
Shledáte-li, že jsou potraviny ve špatném stavu,
je lepší je vyhodit.
U výpadků proudu do 24 hodin.
Neotevírejte dvířka spotřebiče. Tím zajistíte,
že uložené potraviny zůstanou v chladu co
nejdelší dobu.
U výpadků proudu přesahujících 24 hodin.
Vyprázdněte mrazicí oddíl a potraviny přemístěte
do přenosné mrazničky. Pokud tento typ mrazničky
nemáte k dispozici ani nemáte umělé mrazicí
akumulátory, spotřebujte jídlo, které snadněji
podléhá zkáze.
Vyprázdněte nádobku na led.
20
ČIŠTĚNÍ
A ÚDRŽBA
Před každou údržbou nebo čištěním vytáhněte
přívodní kabel z hlavní zásuvky nebo spotřebič
odpojte od elektrické sítě.
Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky. Nikdy
části chladničky nečistěte hořlavými kapalinami.
› Spotřebič pravidelně omývejte hadříkem
namočeným do roztoku vlažné vody a neutrálního
čisticího prostředku určeného speciálně pro vnitřní
části chladničky.
› Vnější části spotřebiče a těsnění dvířek vyčistěte
vlhkým hadříkem a osušte měkkým hadříkem.
› Kondenzátor umístěný v zadní části spotřebiče je
potřeba pravidelně čistit vysavačem.
CS
Nepoužívejte parní čističe.
Tlačítka a displej ovládacího panelu nesmí být
čištěny alkoholem ani prostředky na bázi alkoholu,
ale pouze suchým hadříkem.
Upozornění:
› Tlačítka a displej ovládacího panelu nesmí být
čištěny alkoholem ani prostředky na bázi alkoholu,
ale pouze suchým hadříkem.
› Trubky chladicího systému se nacházejí v blízkosti
odmrazovací misky a mohou být horké. Čistěte je
pravidelně vysavačem.
21
JAK ODSTRANIT PORUCHU
A POPRODEJNÍ SERVIS
NEŽ SE OBRÁTÍTE NA SERVISNÍ STŘEDISKO...
Problémy s výkonem jsou často způsobeny drobnými
závadami, které můžete sami odhalit a opravit i bez
použití speciálního nářadí.
ZVUKY ZPŮSOBENÉ PROVOZEM
Zvuky vycházející ze spotřebiče jsou zcela normální
vzhledem k tomu, že spotřebič obsahuje celou
řadu větráků a motorů regulujících výkon, které se
automaticky zapínají a vypínají.
NĚKTERÉ ZVUKY ZPŮSOBENÉ PROVOZEM
ZAŘÍZENÍ VŠAK MŮŽETE OMEZIT:
› vyrovnáním spotřebiče a jeho umístěním na rovném
povrchu;
› ponecháním prostoru mezi spotřebičem a okolním
nábytkem;
› kontrolou správného umístění vnitřních prvků;
› kontrolou, zda se láhve a nádoby vzájemně
nedotýkají.
NĚKTERÉ ZE ZVUKŮ ZPŮSOBENÝCH PROVOZEM
ZAŘÍZENÍ, KTERÉ MOHOU BÝT SLYŠET:
Syčivý zvuk při prvním zapnutí
spotřebiče nebo opětovném
zapnutí po delší přestávce.
Bublavý zvuk při vlévání chladicí
kapaliny do trubek.
Vrčivý zvuk vydává běžící
kompresor.
Bzučení při zahájení činnosti
vodního ventilu nebo ventilátoru.
Praskání při spuštění kompresoru.
Cvaknutí termostatu, který řídí
zapínání kompresoru.
22
CS
JAK ODSTRANIT
PORUCHU
Problém
Možné příčiny
Řešení
SPOTŘEBIČ NEFUNGUJE
Mohl se vyskytnout problém
s napájením spotřebiče.
› Zkontrolujte, zda je napájecí
kabel zapojen do zásuvky se
správným napětím.
› Zkontrolujte správnou
funkci ochranných zařízení
a elektrických pojistek ve
vaší domácnosti.
V ODMRAZOVACÍ MISCE
JE VODA
Jedná se o jev normální v horkém
a vlhkém počasí. Miska může
být dokonce zaplněna až do
poloviny.
› Zkontrolujte, zda je spotřebič
umístěn vodorovně, aby voda
nepřetékala.
HRANY SKŘÍNĚ SPOTŘEBIČE,
KTERÉ SE DOTÝKAJÍ TĚSNĚNÍ
DVEŘÍ, JSOU NA DOTEK TEPLÉ
Nejedná se o závadu.
Jedná se o jev normální v horkém
počasí a při spuštění kompresoru.
OSVĚTLENÍ NEFUNGUJE
Může být nutné vyměnit žárovku.
Spotřebič může být v režimu
Zapnuto / pohotovostní režim.
ZDÁ SE, ŽE MOTOR BĚŽÍ NA
PŘÍLIŠ VYSOKÉ OTÁČKY
Doba spuštění motoru závisí
na různých faktorech: četnosti
otevírání dveří, množství
uložených potravin, teplotě
v místnosti, nastavení regulace
teploty.
› Zkontrolujte správnou
funkci ochranných zařízení
a elektrických pojistek
v domácnosti.
› Zkontrolujte, zda je napájecí
kabel zapojen do zásuvky se
správným napětím.
› Jsou-li LED žárovky rozbité,
musí uživatel zavolat do
servisního střediska a požádat
o výměnu za svítidla stejného
typu, která jsou k dispozici pouze
v našich servisních střediscích
nebo u autorizovaných prodejců.
› Zkontrolujte, zda jsou ovladače
spotřebiče správně nastaveny.
› Zkontrolujte, zda jste do
spotřebiče nevložili větší
množství potravin.
› Neotevírejte dveře spotřebiče
příliš často.
› Zkontrolujte, zda jsou dveře
správně dovřené.
23
Problém
Možné příčiny
Řešení
TEPLOTA SPOTŘEBIČE JE
PŘÍLIŠ VYSOKÁ
Může mít různé příčiny
(viz „Řešení“).
› Zkontrolujte, zda není
kondenzátor (na zadní
straně spotřebiče) zaprášený
a zanesený.
› Zkontrolujte, zda jsou dveře
řádně zavřené.
› Zkontrolujte, zda jsou těsnění
řádně osazená.
› V horkých dnech nebo
v případě vyšší teploty
v místnosti je samozřejmé,
že motor běží déle.
› Pokud byly dveře spotřebiče
otevřené po delší dobu nebo
pokud bylo vloženo větší
množství potravin, poběží motor
delší dobu, aby ochladil vnitřek
spotřebiče.
DVEŘE SE DOBŘE NEOTVÍRAJÍ
A NEZAVÍRAJÍ
Může mít různé příčiny
(viz „Řešení“).
› Zkontrolujte, zda dveřím
v pohybu nebrání potraviny
v chladničce.
› Zkontrolujte, zda není
posunutý některý z vnitřních dílů
nebo automatický výrobník ledu.
› Zkontrolujte, zda není těsnění
ve dveřích špinavé nebo lepkavé.
› Ujistěte se, že je spotřebič ve
vodorovné poloze.
24
CS
SERVISNÍ
STŘEDISKO
NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISNÍHO STŘEDISKA
POPRODEJNÍCH SLUŽEB
1. Ověřte si, zda nemůžete vyřešit problém
sami pomocí bodů popsaných v oddílu
JAK ODSTRANIT PORUCHU.
2. Vypněte spotřebič a opět ho zapněte,
abyste zjistili, zda porucha přetrvává.
JESTLIŽE PORUCHA PŘETRVÁVÁ I PO PROVEDENÍ
VÝŠE UVEDENÝCH KROKŮ, ZAVOLEJTE DO
NEJBLIŽŠÍHO SERVISNÍHO STŘEDISKA
Pomoc získáte na čísle uvedeném v záručním
listě nebo postupujte podle návodu na webu
www.whirlpool.eu
Uveďte:
• stručný popis poruchy;
• typ a konkrétní model spotřebiče;
• servisní číslo (číslo následující za slovem „Service“
na typovém štítku); servisní číslo je uvedeno i na
záručním listě;
• svou úplnou adresu;
• své telefonní číslo.
Jestliže je nutná oprava, obraťte se na servisní
středisko (abyste měli jistotu, že budou použity
originální náhradní díly a že bude oprava
provedena správně).
Výrobce:
Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy
25
x1
x1
x1
x1
x1
50mm
26
1
2
3
4
5
6
7
8
CS
9
27
10
11
14
16
28
12
13
15
ad
d
le
nd
ha
he
re
.
ad
d
d
ad
ha
le
23
re
.
re
.
he
17
he
nd
le
nd
ha
CS
18
19
20
21
22
24
29
001
19514304400
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising